Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea din București

Catalogul surselor de finanțare martie 2019

Program de finanțare Grant Cofinanțare Calendar proiecte Pagina

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea Valoarea minimă eligibilă: 0% Închidere depunere proiecte
incluziunii romilor” 500.000 euro 4 aprilie 2019
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 Valoarea maximă eligibilă: 5-7
Apelul nr. 2 1.500.000 euro
“Educație incluzivă
pentru copii și tineri în situații de risc”

RO-CULTURA Valoarea minimă eligibilă: 0% Închidere depunere proiecte:


Susținerea 50.000 euro 3 mai 2019,
expozițiilor ora 23:59 8-9
inovative cu bunuri Valoarea maximă eligibilă:
culturale mobile 130.000 euro
restaurate

1
Program de finanțare Grant Cofinanțare Calendar proiecte Pagina

Fondul pentru Relații Bilaterale la nivel de program finanțat prin Valoarea minimă eligibilă: 0% Apelul este deschis cu depunere
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 425 euro continuă până la epuizarea fondurilor. 10
Valoarea maximă eligibilă: 10 nov 2017 - 28 ian 2020
3.860 euro

Mecanisme financiare SEE și Norvegia 2014‐2021 Pentru Apel 2: Nivelul grantului poate varia
Suma minimă va fi de 200.000 de la 10% la 90%, în funcție
“Program pentru energie în România” EURO. de tipul de ajutor acordat, de
Apeluri de Propuneri de Proiecte Suma maximă va fi de tipul și capacitatea 11-12
Domeniu de interes: Energie regenerabilă 2.000.000 EURO. Solicitantului Închidere depunere proiecte Apel 2 si
Pentru Schemă granturi mici SGS 1 SGS 1 Energie hidroelectrică,
(SGS 1) geotermală și alte SRE:
Suma minimă va fi de 50.000 07 mai 2019 ora 14:00
EURO.
Suma maximă va fi de 200,000
EURO.

2
Program de finanțare Grant Cofinanțare Calendar proiecte Pagina

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Valoarea minimă eligibilă: 2% Nelansat


POCA/228/2/2 OS 2.2 250.000 lei
13
Sprijinirea unor măsuri de creștere a gradului de conștientizare a Valoarea maximă eligibilă:
corupției, atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din 500.000 lei
administrația publică, din regiunea mai dezvoltată

Programul Operațional Regional, Valoarea minimă : Pentru componenta de ajutor Închidere depunere proiecte:
100.000 euro Maxim regional: Minim 50% în cazul 20 aprilie 2019, ora 12:00
AP 1, PI 1.1, Operațiunea 3.000.000 euro Întreprinderilor mari Minim
A) Infrastructura de inovare și transfer În cazul în care proiectul 40% în cazul întreprinderilor 14
tehnologic cuprinde doar componenta de mijlocii
minimis: Minim 30% în cazul
Minim întreprinderilor mici si micro.
100.000 euro Pentru componenta de ajutor
Maxim de
200.000 euro minimis: Minim 10%

Proiectul privind Maxim - Schema de Granturi


Învățământul 200.000 euro Necompetitive: 1 aprilie 2019 15
Secundar ROSE

3
Program de finanțare Grant Cofinanțare Calendar proiecte Pagina

Programul Operațional Capacitate Administrativă Valoarea Termenul limită de depunere a


OS 1.2 minimă fișelor de proiect:
Sprijin pentru eligibilă 29 martie 2019, ora 14.00
dezvoltarea și aferentă unui Termenul de depunere a cererilor
implementarea de proiect: Minim 2% de finanțare: 8 mai 2019, ora 17.00
politici și 500.000 lei; 16-17
instrumente Valoarea
unitare și moderne maximă
de management al eligibilă
resurselor umane aferentă unui
proiect:
25.000.000 lei

4
Detaliere surse de finanțare martie 2019

Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Programul Apelul vizează creșterea Promotori de Măsuri de sprijin pentru 8.581.978 0% Valoarea Închidere http://www.fr
“Dezvoltare locală, gradului de incluziune proiecte eligibili: combaterea și prevenirea euro minimă depunere ds.ro/index.ph
reducerea sărăciei și socială a copiilor și tinerilor abandonului școlar/părăsirii eligibilă: proiecte
p?id=138
creșterea incluziunii din România și va finanța entităţi publice timpurii a școlii și îmbunătățirea 500.000 euro 4 aprilie 2019
romilor” proiecte care vor contribui la organizaţii retenției în sistemul educațional, Valoarea
finanțat prin asigurarea accesului acestora neguvernamentale din categoria măsurilor de maximă
Granturile SEE și la o educație de calitate, prevenire, intervenție și eligibilă:
Norvegiene 2014- echitabilă și incluzivă, în Parteneri eligibili: compensare, centrate pe școală, ca 1.500.000
2021 raport cu nevoile fiecăruia. motor al unei educații de calitate, euro
Apelul nr. 2 din România: echitabile și incluzive.
“Educație incluzivă Apelul de propuneri de entități publice, Măsuri de sprijin pentru copiii și
pentru copii și tineri proiecte urmărește să asociații ale tinerii cu CES și/sau dizabilități.
în situații de risc” răspundă provocărilor autorităților locale Activități specifice de
privind incluziunea socială a și organizații îmbunătățire a calității, relevanței
copiilor și tinerilor din neguvernamentale și accesibilității învățământului
România prin promovarea înființate ca profesional și tehnic, orientate în
educației incluzive, înțeleasă persoane juridice direcția prevenirii abandonului
ca „proces permanent de în România, școlar/părăsirii timpurii a școlii.
îmbunătățire a instituției inclusiv grupuri Activități de dezvoltare a
școlare, având ca scop resurselor umane din unitățile de

5
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare
exploatarea resurselor de acțiune locală învățământ și din sfera serviciilor
existente, mai ales a (GAL) sociale, vizând creșterea
resurselor umane, pentru a din Norvegia: competențelor profesionale și a
susține participarea la orice entitate colaborării intersectoriale
procesul de învățământ a publică sau educație-social, în scopul
tuturor persoanelor din privată, cu reducerii/prevenirii abandonului
cadrul unei comunități”, în caracter comercial școlar/părăsirii timpurii a școlii
relație cu două grupuri țintă sau ne-comercial, și/sau promovării educației
principale: copii și tineri în precum și incluzive.
situații de risc de abandon organizații Acțiuni și campanii de informare
școlar/ părăsire timpurie a neguvernamentale și conștientizare pe teme legate de
școlii, respectiv copii și înființate ca promovarea educației incluzive.
tineri cu cerințe educaționale persoane juridice Studii, analize, strategii, planuri
speciale. în Norvegia de acțiune etc. pentru
fundamentarea și/sau evaluarea
impactului măsurilor de
combatere și prevenire a
abandonului școlar/părăsirii
timpurii a școlii și/sau de
promovare a educației incluzive.
Activități de transfer de bune
practici cu entități din Norvegia,

6
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare
în oricare din ariile de intervenție
de mai sus.

7
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

RO-CULTURA - reducerea disparitatilor Proiectul poate fi - activitati de cercetare a bunurilor 1.285.000 0% Valoarea Închidere https://www.ro-
Susținerea economice si sociale din implementat in culturale conservate/ restaurate, minimă depunere cultura.ro/apelur
expozițiilor Spatiul Economic European; parteneriat cu una inclusiv expertizarea si analizele eligibilă: proiecte: i/management-
inovative cu bunuri - lntarirea relatiilor bilaterale sau mai multe de laborator; 50.000 euro 3 mai 2019, patrimoniu/lansa
culturale mobile dintre Statele Donatoare si entitati din - elaborarea si depunerea spre ora 23:59 re-apel-1-2
restaurate Romania. Romania si/sau avizare a documentatiei de clasare Valoarea
Statele Donatoare a bunurilor culturale; maximă
Institutie publica - activitati de conservare, eligibilă:
de cultura restaurare, protejare si punere in 130.000 euro
(muzeu, teatru, valoare a bunurilor culturale;
opera, opereta, - activitati de formare/ dezvoltare
filarmonica, profesionala a membrilor echipei
arhiva, centru de proiect, prin activitati de
cultural etc.); instruire formala si non-formala,
institutie de observare directa la locul de
cercetare; munca job shadowing, mentorship
instituttie de etc.), vizite de studiu etc.;
lnvatamant - amenajarea (inclusiv lucrari de
amenajare/ reamenajare fara
autorizatie de construire) de
expozitii inovative, de baza sau
temporare, a bunurilor culturale

8
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare
conservate/ restaurate, inclusiv
prin utilizarea noilor tehnologii;
- organizarea de programe
culturale in legatura cu bunurile
culturale conservate/ restaurate;
- realizarea de prezentari specifice
in cadrul unor evenimente
stiintifice de specialitate (sesiuni
de comunicari, colocvii etc.);
-valorificarea stiintifica a
bunurilor culturale conservate/
restaurate, de exemplu, prin
publicarea de lucrari stiintice
(articole, studii, cercetari etc.);
- activitati de dezvoltare a
publicului si cresterea numarului
de participanti la activitatile
culturale.

9
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Fondul pentru Relații Îmbunătățirea capitalului - instituții de - Îmbunătățirea calității educației 50.000 0% Valoarea Apelul este http://www.eea4
Bilaterale la nivel de uman și a bazei de învățământ și formării în România la toate euro minimă deschis cu edu.ro/wp-
program finanțat prin cunoștințe în România superior nivelurile de educație eligibilă: depunere content/uploads/
Granturile SEE și (universități) din - Mobilitatea personalului între 425 euro continuă până 2017/11/CALL_
Norvegiene România țările donatoare și țările Valoarea la epuizarea VP_2017_EN.p
2014-2021 - Inspectorate beneficiare maximă fondurilor. df
Școlare Județene, - Dezvoltarea profesională a eligibilă: 10 nov 2017 –
- Centrele de cadrelor didactice 28 ian 2020
3.860 euro
Instruire a - Îmbunătățirea incluziunii
Profesorilor din populației de romi
România,
- entitate privată
sau publică care
are relevanță
pentru sectorul
educației, tineret
și formare
Persoanele fizice
pot solicita
subvenții prin
intermediul unei
instituții

10
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Mecanisme Un Solicitant va depune o Orice entitate, - Apel 2: “Capacitate crescută 2.000.000 Nivelul Pentru Apel http://www.fondur
financiare SEE și singură propunere de proiect privată sau pentru furnizarea energiei EURO - grantului 2 i-
Norvegia 2014‐2021 în cadrul fiecărui domeniu publică, regenerabile” – Energie 7.500.000 poate varia de Suma Închidere ue.ro/presa/noutati
de interes comercială sau geotermală oferă suport pentru EURO la 10% la minimă va fi depunere -am-

“Program pentru Obiectivul Programului este: non‐comercială, proiectele care urmează a fi 90%, în de 200.000 proiecte Apel 2 oi/details/6/515/a
m-poc-
energie în România” “Energie cu emisii scăzute precum și dezvoltate și pentru funcție de EURO. si SGS 1 SGS 1
anun%C8%9B%C
Apeluri de Propuneri de carbon organizații non‐ implementarea tipul de ajutor Suma Energie 4%83-aprobarea-
de Proiecte și siguranță mai mare în guvernamentale, activităților în domeniul energiei acordat, de maximă va fi hidroelectrică, ghidului-
Domeniu de interes: furnizare”. Programul înființată geotermale tipul și de 2.000.000 geotermală și solicitantului-
Energie regenerabilă intenționează să stimuleze și ca persoană - Schemă granturi mici ‐ SGS1: capacitatea EURO. alte SRE: pentru-proiecte-
să dezvolte relații de juridică în “Energie hidroelectrică, Solicitantului Pentru 07 mai 2019 de-infrastructuri-
colaborare pe România geotermală și alte SRE pentru Schemă ora 14:00 de-cercetare-
termen lung între Islanda, IMM‐uri și ONG‐ IMM‐uri și ONG‐uri” oferă granturi mici pentru-
Liechtenstein, Norvegia și uri (inclusiv suport pentru proiectele care (SGS 1) institu%C8%9Bii-
publice-de-cd-
România, întreprinderi urmează a fi dezvoltate și pentru Suma
universit%C4%83
încurajând parteneriatele sociale cu implementarea minimă va fi
%C8%9Bi,-
bilaterale care au ca obiect activități activităților în unul sau mai multe de 50.000 ac%C8%9Biunea-
dezvoltarea de proiecte. economice) IMM‐ dintre domeniile următoare: EURO. 1-1-1-mari-
urile 1. Hidroenergie Suma infrastructuri-de-
vor respecta 2. Geotermală maximă va fi cd-axa-prioritara-
definiția din 3. Energie regenerabile din alte de 200,000 1-poc

surse (alte SRE) EURO.

11
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare
Recomandarea
CE
(2003/361/CE)

12
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Programul Creșterea transparenței, Instituții de Efectuarea de sondaje privind 5.000.000 2% Valoarea Nelansat https://www.i
Operațional eticii și integrității în cadrul învățământ percepția publică, studii, analize lei minimă nnovasjonnorg
Capacitate autorităților și instituțiilor superior acreditate și cercetări științifice privind eligibilă:
e.no/en/start-
Administrativă, publice. și de cercetare, aspecte legate de corupție. 250.000 lei
POCA/228/2/2 (doar în
page/eea-
parteneriat și nu Elaborarea de ghiduri de bune Valoarea norway-
OS 2.2 ca solicitant). practici privind combaterea maximă grants/Progra
Sprijinirea unor corupției, prevenirea conflictelor eligibilă: mmes/renewe
măsuri de creștere a de interese. 600.000 lei able-
gradului de
energy/romani
conștientizare a Elaborarea și implementarea unor
corupției, atât în mecanisme independente privind
a/res-calls/
rândul cetățenilor, cât monitorizarea și evaluarea
și al personalului din implementării măsurilor
administrația publică, anticorupție.
din regiunea mai
dezvoltată Creșterea gradului de
conștientizare publică și campanii
de educație anticorupție.

13
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Programul Dezvoltrea entităților Unităţi şi instituţii • crearea şi dezvoltarea Valoarea Pentru 100.000 euro Data începerii http://regio-
Operațional Regional, de inovare și de drept public infrastructurilor de inovare şi minimă : componenta depunerii adrcentru.ro/1-
AP 1, PI 1.1, transfer tehnologic Unităţi şi insituţii transfer tehnologic (ITT), 100.000 de ajutor cererilor de consolidarea-
Operațiunea (ITT) din mediul de drept privat respectiv construcţia, extinderea euro regional: proiecte cercetarii-
A) Infrastructura de urban şi rural, în Forme asociative şi dotarea cu echipamente și Maxim Minim 50% în 20.08.2018 dezvoltarii-
tehnologice-si-a-
inovare și transfer domeniile de între acestea software necesare 3.000.000 cazul
inovarii/
tehnologic specializare Solicitantul/ • achiziționarea de servicii de euro Întreprinderilo
inteligentă naţionale liderul de transfer tehnologic specifice În cazul în r mari Minim Data închiderii
şi/ sau regionale parteneriat/ (altele decât cele oferite de care 40% în cazul apelului de
membrul angajații centrelor de inovare și proiectul întreprinderilo proiecte
parteneriatului transfer tehnologic) cuprinde r mijlocii 20 aprilie 2019,
trebuie să Proiectul/ activităţile principaleale doar Minim 30% în ora 12:00
fi depus acestuia trebuie să fi constituit component cazul
scrisoarea de obiectul scrisorilor de intenţie, a de întreprinderilo
intenţie în cadrul conform mecanismului de minimis: r mici si
apelului implementare Minim micro.
regional cu privire a axei prioritare 1. 100.000 Pentru
la euro componenta
exprimarea Maxim de ajutor de
interesului 200.000 minimis:Mini
pentru prezentul euro m 10%
apel.

14
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Proiectul privind Sprijinirea studenților Facultățile din Schema de Granturi 49,1 Maxim Schema de
http://proiecte.
Învățământul înmatriculați în instituțiile de universitățile Necompetitive pentru milioane - 200.000 euro Granturi
pmu.ro/web/gu
Necompetitive:
Secundar ROSE învățământ superior publice publice, în care Universități (SGU-N) de Euro
1 aprilie 2019 est/rose
și a elevilor din licee de stat, sunt înmatriculați Schema de granturi necompetitive
potențiali viitori studenți, studenți la studii are ca scop încurajarea facultăților
care sunt expuși riscului de de licență, aflați publice eligibile de a dezvolta și
abandon în primul an de în situație de risc, aplica programe cum ar fi cele
studii în ciclul de licență, cu excepția remediale, de îndrumare și sprijin,
aparținând cu precădere universităților consiliere profesională și orientare
grupurilor dezavantajate. militare în carieră, de coaching și
dezvoltare personală, de
dezvoltare a competențelor socio-
emoționale sau workshopuri
în domenii specifice, precum și
campanii de sensibilizare adresate
studenților cu risc ridicat de
abandon în primul an de studii de
licență.

15
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare

Programul Obiectivele specifice ale Pot solicita •studii, analize pentru 80 Minim 2% Valoarea Termenul http://www.poc
Operațional axei prioritare 1 sprijină finanțare în cadrul fundamentarea politicilor și milioane minimă limită de a.ro/solicitare-
Capacitate măsuri ce vizează adaptarea acestui apel: strategiilor în domeniul lei eligibilă depunere a finantare/cerer
Administrativă structurilor, optimizarea •autorități și managementului resurselor aferentă unui fișelor de ea-de-proiecte-
OS 1.2 proceselor și pregătirea instituții publice umane; proiect: proiect: nr-ip15-2019-
Sprijin pentru resurselor umane pentru centrale, conform •studii, analize pentru revizuirea 500.000 lei; 29 martie mysmis-poca-
dezvoltarea și realizarea și punerea în SCAP; cadrului legal, instituţional şi Valoarea 2019, ora 14.00 535-1-2/
implementarea de aplicare a politicilor publice funcţional aferent maximă Termenul
politici și bazate pe dovezi, corelarea Pot fi parteneri managementului personalului din eligibilă de depunere a
instrumente planificării strategice cu următoarele administraţia publică; aferentă unui cererilor
unitare și moderne bugetarea pe programe, categorii de •susținerea clarificării rolurilor şi proiect: de finanțare: 8
de management al simplificarea legislației și instituții: responsabilităţilor asociate 25.000.000 mai 2019, ora
resurselor umane reducerea sarcinilor •autorități și fiecărei categorii de personal și lei 17.00
administrative, consolidarea instituții publice revizuirea în consecință a
capacității autorităților și centrale; legislației;
instituțiilor publice pentru •instituții de •analiza situației curente a
implementarea transparentă învățământ actualelor sisteme de recrutare,
și eficientă a achizițiilor superior acreditate evaluare și dezvoltare a carierei în
publice precum și și de cercetare; funcția publică;
îmbunătățirea eficienței • Academia •susținerea revizuirii
sistemului judiciar. POCA Română. reglementărilor privind
susține eliminarea managementul unitar al

16
Program Obiective specifice Solicitanți Activități eligibile Buget Cofinanţare Grant Calendarul Informații
eligibili proiectelor suplimentare
principalelor puncte slabe personalului din administrația
din administrația publică și publică, inclusiv recrutare și
sistemul judiciar și creează evaluare;
premisele pentru •sprijin pentru redefinirea
implementarea cu succes a sistemului de formare
reformelor profesională;
•revizuirea politicilor
motivaționale în domeniul
resurselor umane în administrația
publică, inclusiv a oportunităților
de carieră;
•susținerea standardizării
competenţelor în domenii
strategice de desfășurare a
activităților în administraţie.

17