Sunteți pe pagina 1din 8

PETRICA

S-#-t.E#g#-'s*I
ION
PETRICA
ffiffiffiffiffimffimwffi W
trn,$H"ffiffiffiKffi PffiWTRW ffLESA ffi
€K#pffiffiffis
JJ

Adunarea gi sciderea numerelor naturale mai mici decit l0


Recapitulare ................. ................5
Adunarea gi sciderea cu I ............ ...................g
er::-ete; b) g triunghiuri. Adunarea gi sciderea cu2............ .................10
Adunarea si sciderea cu 3 ............ .................1I
Exercifii pentru aprofundarea cunoqtinfelor........... ........12
Adunarea cu 4 gi 5 ................. ........................16
Sciderea cu 4............. .................17
Sciderea cu 5............. .................1g
ts':-:..1. 16 sticle. Sciderea cu 6............. .................19
Sciderea cu7,8 gi 9 ............. ......2A
ll-: 5:00. 3. a) 60; b) 30. Operafii cu mai multi termeni................ ......2I
Teste recapitulative ....................24
Numere naturale mai mici sau egale cu 3l
f,- - lei. 11. a) ursul,
18 lei; b) min- Compararea numerelor naturale formate numai din unitifi ....,,.......34
I :: c) 18 lei. 13. 2t de zi\e.
15 lei;
Compararea numerelor naturale formate din zeci gi unitifi,
i-:-10. 17. 35 de pAini. 18. 40 de
Z:. 15 noiembrie. 23. 34 de zi:e. mai mici sau egale cu 31........... ..................35
Adunarea gi sciderea numerelor naturale mai mici decit 31,
firi ordin
trecere peste ..........36
tk- Probleme in calendar ................39
d = -0 cm. Diferenta = 11 cm. 2. 1 /. Exercifii pentru aprofundarea cunostin{e1or........... ........40
Teste recapitulative ....................41
'i -i. Ioana mai are 28 lei, iar Maria,
Numere naturale mai mici sau egale cu 100
tt2 Formarea, scrierea gi citirea numerelor naturale de la 0la 100 ..........51
= t-. I = 55, j = 9, k = 14, / = 38. Compararea numerelor naturale formate din zeci gi unititi.... ..........52
b-:i:i: 7 sau 5. 2O. a) 53 de ani; Adunarea gi sciderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 100,
- : - 3 = 60. 22. a) Cdte panselu- tiritrecere peste ordin ..........54
E::rselu{e am sidit noi qi cei din Adunarea gi sciderea numerelor formate din zeci ......54
F*.=-ute au sddit cei din gimnaziu? Adunarea unui numi.r format din zeci Ei unitifi
5r. 26. a = 2, b = 5, 6 = 5, 4 = 4, cu un numir format numai din unitili
36. : 32 de timbre; b) 55 de timbre; .....................56
Sciderea unui numdr format din uniti{i
dintr-un numlr format din zeci gi unitd!i..... ............57
Sciderea unui numir format din zeci
P- --. 16, 15, 14,13; e) 30, 50, 60; dintr-un numdr format din zeci gi unitifi..... ............5g
Adunarea a doui numere formate din zeci gi unit[li..... ..................59
| - -. 38 = 3o + g etc. 4. termen, Sciderea a doul numere formate din zeci gi unitlji...... ....,..............61
r: :rai mica, mai mare. Exercifii pentru aprofundarea cunostin(e1or........... ........63
Teste........... .............69
Adunarea gi sciderea numerelor naturale de la 0la 100 cu trecere peste ordin....72
Adunarea a doui numere formate numai din unititi ......................72
. Sciderea unui numir format din unitili
dintr-un numdr cuprins intre 10 qi 20............ ...........74
Adunarea unui numir format din zeci gi unitdli
cu un numir format din uniti[i... ..........26
Adunarea a doui numere formate din zeci gi unitifi..... ..................7g
Sciderea unui numir format din unitili
dintr-un numir format din zeci gi uniti!i..... ............80
Sc[derea a doui numere formate dinzeci 9i uniti!i...... ...................B2
Probleme cu... probleme.............. ................95
Teste recapitulative........ ............87

No{iuni de geometrie
Dreptunghi.P[trat.Triunghi.Cerc...........
Cub. Cuboid. Cilindru. Sferi........... .............95
Teste recapitulative ....,.....

Unit[fi de m[sur[
Unitatea de misuri pentru lungime......
Unitatea de misuri pentru capacitate... .... 100
Unitifi de misuri pentru timp...........
8anii.......... .......... 102
Probleme recapitulative ......... 103
Teste recapitulative,..... ........... 109

Exercifii gi probleme recapitulative


Exercifii qi prob1eme..................;. ............... 112
Teste recapitulative...... ......,.... I2l
Trrnatin e[e
f,DUilAREA TCIDEREA
ib wntevnaticd yte TUTEREION NATURATE
'I TAI TICI DECJIT rc
vn sale abucd biu
i cu viaga, re-
fr conwete be aia-
ile,ytregdtire a l. Privegte modelul.
sd rczo[ve acuvn
h,viagd.
i gi straDenl,i a
set De cw[egeri de
armuhd generczi-
t=-
futd bragoste s-a r_i Lll
&rebec[avd cd i-a Dupi acest model, completeazd, cu numere gi efectueazi operaliile
corespunzdtoare. Deseneazi in dreptunghi atAtea cercuri cite elemente
sunt in chenarul din stAnga:
h. vasi[e rno[an

F
\
m

K-
re a
ts,
('-c
t,+ll
,
e
++
L---a_-
--l;4isl>

\.A
@

@@ tr 2. Scrie in ordinecr
cuprinse intre I gi !

tr
@@ tr
3. Scrie ln ordine des
cuprinse intre 7 gi 1

4. Scrie in ordine cn
cuprinse intre 2 gi (

#lx
**
5. Scrie in ordine des
cuprinse intre 10 qi

#*
ffi &
@.
ffi

#
ff

l-i:i
E-_*Z I\-Z
lMl 2:!
k----N N-7
\ Ll\
__
It_.1 ffii -
lt
| _ i i Ei
L*___J | _ |

L ___l
[],-]

2" Scrie in ordine crescltoare, folosind semnul ,,<", numerele cu so!


cuprinse intre 1 gi 9.

3. Scrie in ordine descrescS.toare, folosind semnul ,,>", numerele fbri sot


cuprinse intre 7 gi 1.

4. Scrie in ordine crescltoare, folosind semnul ,,<", numerele fbri sot


cuprinse intre 2 gi 6.
lill
5. Scrie in ordine descrescltoare, folosind semnul ,,)", numerele cu sot
cuprinse intre 10 gi 4.
tl

,f
Adunrr"r ;i t.aU t Scrie in cisute ntrrn
jos s[ fie adevirate:
l. Scrie in pitrilele numerele corespunzdtoare: 4-1=!
3+t=A [+ 5 = 6 5 = 4 +I
t * l =I 5 +[= 6 6 =[+ 5
8 + t =I [+ 8 = I to=I+ I
t * g =I -8 +!= 3 t=f+1 4 - t =t
2. Completeazd" cisulele cu unul dintre semnele ,=", ,(", ,,>" care se
potrivegte:
3 + rE+ 3 - rIz 6+1=8
r + a[+ 6 rEs
3 + r[s s rIs
t + r[z 6 rI+ 10 -[= 3
o + rls 5 + rE+
1 - rlo s - rlo
3. Pune in fiecare cisuli semnul care se potrivegte: 8 +[= 11
zEr - 3 sIr - g gIr =10
z[r = I s[r - 4 gIr - 8
z]r - 8 t[o = 1 r[r = Q

z]r-6 t[o = 1 rEr - 2 6. Comple teazl. cisufel


astfel incdt relaliile sr
4. Calculeazd:
3+ rIz
I + 1 + t =I 2-1-t=I aT4-l;e
2 + I + t =I 3-t-t=I
I + 3 + t =I 7 + I - t =I 3-rlz
7 - I - r =I 0 + 1 - t =I [i-rT-n
8 + 1 - t =I 6 - 1 + t =I 3 - rI+
9 1 + t =f r-r+t=I tl-t-Irl-t I

S-ar putea să vă placă și