Sunteți pe pagina 1din 40

Revist\ premiat\ cu medalia [i diploma „Pamfil {eicaru” pentru literatur\ 2008 [i

Climate
„Premiul de excelen]\” al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din România 2011-2012

117
Anul 12
literare
Director fondator: Ion Iancu Vale
Director editor:
prof.dr. Gheorghe-Valeric\ Cimpoca Revist\ literar\ [i de cultur\ româneasc\
iulie-august 2019
Director imagine: Anton Gagiu Fondat\: mai 2007

Țipătul, de Edvard Munch


Climate literare
Semnează în acest număr

Edgar Alan Poe/ Poeme...3


Gheorghe Valerica Cimpoca/ În cutarea adevărului (35)...4
Ion Iancu Vale/ Poeme...5
Dragoș Niculescu/ Impasurile fenomenelor și comdiția...6
Ioan Popoiu/ Hamlet la Elsinore...8
Anton Gagiu/ ,,La răsărit e apusul” (6 )...10
Grigore Grigore/ Poeme...12
Mihai Batog Bujeniță/ Valorile spiritului transcedent...13
Florian Copcea/ Pe urmele timpului fără timp...14
Irina Lucia Mihalca/ Poeme...17 INFO CLIMATE
Daniel Luca/ Recuperarea inocenței...18
Cristian Petru Bălan/ Visuri cosmice...19 Coperta 1
ITHACA/ Colaj liric...20 „Tipătul”
Dorel Schor/ Ziceri...21 de Edvard Munch
Ion Teodor Palade/ Caet de școlar...21
Vicu Merlan/ Mitul zeițelor de la Isaia...22
Iulian Filip/ Catrene...23
Valentina Becart/ Poezii…24
Vavila Popovici/ Filiozofia, religia știința și politica (2)…25
George Petrovai/ Filozofia indiană (1)…27
Nicolae Vălureanu Sârbu/ Poeme…28
Elena Buică/ Farmecul poeziei Emiliei Dănescu…29
Carmen Georgeta Popescu/ ,,Scrisorile ploii” …30
Lucia Elena Locusteanu/ Lecturi subiective…32
Constantin Stancu/ ,,Doinele mele” de Adrian Botez…35
Adrian Scrimint/ Ceartă și împăcare…37
STARPRESS/ Spectacolul ,,Ziua Limbii Române”..39

CONTuRI PENTRu DEPuNERI DESChISE LA BANCA TRANSILVANIA TâRgOVIşTE


RO54 BTRL 01601201u02393XX - pentru depuneri în LEI - RO 04 BTRL EuRCRT00u0239301 -
PENTRu DEPuNERI îN EuRO (SwIFT: BTRLR022) - uSD: RO44BTRLuSDCRT00u0239301
Redacţii asociate - România: Redactor şef: Ion Iancu Vale Fondatori:
Bacău, Bistriţa, Braşov, Cluj-Napoca, Bucureşti, dev, Redactor şef-adjunct: prof.dr. Gheorghe Valerică Cimpoca
Focşani, Iaşi, Suceava, Turnu-Severin, Hunedoara, Ion Iancu Vale
Mangalia, Olăneşti, Dragnea, Ploieşti. Colegiul redacţional: Anton Gagiu, Emil Stănescu, Florea
Alte ţări: Anglia, Australia, Belgia, Canada, Turiac, Gabriel Mihalache, George Piteș, George Terziu, Grigore Mircea Cotârţă
Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Gibraltar, Israel, Grigore, Ion Teodor Palade, Romulus Gandy Georgescu Sebastian Drăgan
Italia, Macedonia, Portugalia, Republica Moldova,
Serbia, Spania, SUA, Ucraina.
Colaboratori principali: Mihai Antonescu, Nicolae Bălaşa, Elena Buică, Roni Căciularu, Luca Cipolla, George Coandă, Florian
Copcea, Melania Cuc, Emilia Dănescu, Mircea Drăgănescu, George Filip, Dan Gîju, Dimitrie Grama, Dragoș Niculescu, Djamal
Mahmud, Menuţ Maximinian, Gavril Moisa, Octavian Mihalcea, Monica Mureşan, Ştefan Lucian Mureşanu, Florin Vărlan Neamţu,
George Petrovai, Vavila Popovici, Georgeta Resteman, Puiu Răducanu, George Roca, Viorel Roman, Dorel Schor, Claudia Serea,
Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Al. Florin Ţene, Baki Ymeri, Mihaela Loredana Mușetescu, Gheorghe Neagu, Mihai Merticaru, Ioana
Stuparu.
Răspunderea deontologică a materialelor publicate aparţine exclusiv semnatarilor

Revistă editată de Societatea Culturală și Prietenie „LA NOI ACASĂ” Târgovişte ISSN 1843-035X
Revista apare în colaborare cu Societatea Scriitorilor Târgovişteni
Tehnoredactare: Mariana Briceag; Secretariat: Reta Sofronie Iancu

2 nr. 117, 2019


Climate literare
Mult m-am minunat, fireşte, auzindu-l cum rosteşte
Edgar Allan Chiar şi-o vorbă fără noimă, croncănită-ntâmplător;
Însă nu ştiu om pe lume să primească-n casă-anume
Poe Pasăre ce-şi spune-un nume – sus, pe bust, oprită-n zbor –
Pasăre, de nu stafie, stând pe-un bust strălucitor-
(1808-1849) Corb ce-şi spune: "Nevermore".
Dar, în neagra-i sihăstrie, alta nu părea că ştie,
Corbul Sufletul şi-l îmbrăcase c-un cuvânt sfâşietor.
Mult rămase, ca o stană n-a mişcat nici fulg, nici pană,
Până-am spus: "S-au dus, în goană, mulţi prieteni, mulţi, ca-n zbor -
Stând, cândva, la miez de noapte, istovit, furat de şoapte Va pleca şi el, ca mâine, cum s-a dus Nădejdea-n zbor".
Din oracole ceţoase, cărţi cu tâlc tulburător, Spuse Corbul: "Nevermore".
Piroteam, uitând de toate, când deodată-aud cum bate,
Cineva părea că bate – bate-n uşa mea uşor. Uluit s-aud că-ncearcă vorbă cugetată parcă,
"E vreun trecător – gândit-am – şi-a bătut întâmplător. M-am gândit: "E-o vorbă numai, de-altele-i neştiutor.
Doar atât, un trecător." L-a-nvăţat vreun om, pe care Marile Dezastre-amare
L-au purtat fără-ncetare cu-ăst refren chinuitor –
Bocetul Nădejdii-nfrânte i-a ritmat, chinuitor,
O, mai pot uita vreodată? Vânt, decembrie cu zloată, Doar cuvântul: "Nevermore"".
Jaru-agoniza, c-un straniu dans de umbre pe covor,
Beznele-mi dădeau târcoale – şi niciunde-n cărţi vreo cale Corbul răscolindu-mi, însă, desnădejdea-n suflet strânsă,
Să-mi aline greaua jale – jalea grea pentru Lenore – Jilţul mi l-am tras alături, lângă bustul sclipitor;
Fata fără-asemuire – îngerii îi spun Lenore – Gânduri rânduiam, şi vise, doruri, şi nădejdi ucise,
Nume-n lume trecător. Lângă vorba ce-o rostise Corbul nopţii, cobitor –
Cioclu chel, spectral, sinistru, bădăran şi cobitor –
În perdele învinse roşul veşted de mătase Vorba Never – Nevermore.
Cu-o foşnire de nelinişti, ca-ntr-un spasm chinuitor;
Şi-mi spuneam, să nu mai geamă inima zvâcnind de teamă: Nemişcat, învins de frică, însă negrăind nimică,
"E vreun om care mă cheamă, vrând să afle-un ajutor – Îl priveam cum mă fixează, până-n gând străbătător,
Rătăcit prin frig şi noapte vrea să ceară-un ajutor – Şi simţeam iar îndoiala, mângâiat de căptuşeala
Nu-i decât un trecător." Jilţului, pe care pala rază-l lumina uşor –
Dar pe care niciodată nu-l va mângâia, uşor,
Astfel liniştindu-mi gândul şi de spaime dezlegându-l Ea, pierduta mea Lenore.
"Domnule – am spus – sau doamnă, cer iertare, vă implor;
Podidit de oboseală eu dormeam, fără-ndoială, Şi-am simţit deodată-o boare, din căţui aromitoare,
Şi-aţi bătut prea cu sfială, prea sfios, prea temător; Nevăzuţi pluteau, c-un clinchet, paşi de înger pe covor;
Am crezut că-i doar părere!" Şi-am deschis, netemător, "Ţie, ca să nu mai sângeri, îţi trimite Domnul îngeri" –
Beznă, niciun trecător. Eu mi-am spus – "să uiţi de plângeri, şi de dusa ta Lenore.
Bea licoarea de uitare, uită gândul la Lenore!"
Şi-am rămas în prag o vreme, inima simţind cum geme, Spuse Corbul: "Nevermore".
Năluciri vedeam, cum nimeni n-a avut, vreun muritor;
Noapte numai, nesfârşită, bezna-n sinea-i adâncită, "Tu, profet cu neagră pană, vraci, oracol, sau satană,
Şi o vorbă, doar şoptită, ce-am şoptit-o eu: "Lenore!" Sol al Beznei sau Gheenei, dacă eşti iscoditor,
Doar ecou-adânc al beznei mi-a răspuns şoptit: "Lenore!" În noroasa mea ruină, lângă-un ţărm fără lumină,
Doar ecoul trecător. Unde spaima e regină – spune-mi, spune-mi te implor,
Este-n Galaad – găsi-voi un balsam alinător?"
Spuse Corbul: "Nevermore".
Întorcându-mă-n odaie, tâmplele-mi ardeau văpaie,
Şi-auzii din nou bătaia, parcă mai stăruitor. "Tu, profet cu neagră pană, vraci, oracol, sau satană,
"La fereastră este, poate, vreun drumeţ strein ce bate... Spune-mi, pe tăria bolţii şi pe Domnul iertător,
Nu ştiu, semnele-s ciudate, vreau să aflu tâlcul lor. Sufletu-ntâlni-va oare, în Edenul plin de floare,
Vreau, de sunt în beznă taine, să descopăr tâlcul lor!" Cea mai pură-ntre fecioare – îngerii îi spun Lenore –
Vânt şi niciun trecător. Fata căreia şi-n ceruri îngerii îi spun Lenore?"
Spuse Corbul: "Nevermore".
Geamul l-am deschis o clipă şi, c-un foşnet grav de-aripă,
a intrat un Corb, străvechiul timpului stăpânitor. "Fie-ţi blestemat cuvântul! Piei, cu beznele şi vântul,
N-a-ncercat vreo plecăciune de salut sau sfiiciune, Piei în beznă şi furtună, sau pe ţărmul Nopţii-n zbor!
Ci făptura-i de tăciune şi-a oprit, solemn, din zbor, Nu-mi lăsa nici fulg în casă din minciuna-ţi veninoasă!
Chiar pe bustul albei Palas – ca un Domn stăpânitor, Singur pentru veci mă lasă! Pleacă de pe bust în zbor!
Sus, pe bust, se-opri din zbor. Scoate-ţi pliscu-nfipt în mine, pleacă la Satan, în zbor!"
Spuse Corbul: "Nevermore".
Printre negurile-mi dese, parcă-un zâmbet mi-adusese,
Cum privea, umflat în pene, ţanţoş şi încrezător. Şi de-atunci, pe todeauna, Corbul stă, şi stă întruna,
Şi-am vorbit: "Ţi-e creasta cheală, totuşi intri cu-ndrăzneală, Sus, pe albul bust, deasupra uşii mele, pânditor,
Corb bătrân, strigoi de smoală dintr-al nopţii-adânc sobor! Ochii veşnic stau de pază, ochi de demon ce visează,
Care ţi-e regalul nume dat de-al Iadului sobor?" Lampa îşi prelinge-o rază de pe pana-i pe covor;
Spuse Corbul: "Nevermore!" Ştiu, eu n-am să scap din umbra-i nemişcată pe covor.
Niciodată – Nevermore.

nr. 117, 2019 3


Climate literare

În cãutarea adevãrului (35).


Real şi virtual
,Nu e greu să găsești adevarul, e greu să ai dorința de a-l găsi.”
Nicolae Iorga

Gheorghe Valerică CIMPOCA

spațiului personal, pentru numai, oameni care au rezonat mai


promovarea sinelui. Pentru acest mult decât ar fi putut s-o facă cu cei
lucru îi forțează și pe alții să facă la aflaţi în imediata lor apropiere.
fel dându-le căte un bobârnac (like, Ciudat cum distanţele pot apropia
share) la fiecare, ca să capete viteze şi conecta oameni suficient de mult
și mai mari de rotație în jurul încât ei pot lega prietenii durabile.
propriilor personalități și totodată Și eu am întâlnit oameni deosebiți
să fie dependenți de el, inițiatorul în mai toate realurile, oameni pe
bobârnacului . Toată lupta este care îi admir și îi apreciez. Sunt
pentru a-și lărgi spațiul și timpul în oameni pe care altfel nu i-aş fi putut
care se învârt, crezându-se cunoaşte, oameni pe lângă care aş
nemuritori. Au apărut realități fi trecut fără să-şi lase amprenta în
Noi oamenii, nici nu am deschis virtuale care mai de care cu moț sau nici un fel asupra mea. Între lumile
bine ochii și nici nu suntem pe o destinate anonimatului, printre ele reale sau creat canale virtuale prin
traptă de cunoaștere care să ne facă cel mai periculos fiind Facebook-ul. care se poate naviga și trece de la
să înțelegem bine lumea care ne Puțini sunt oamenii care mai un real la altul. Periculos este atunci
încojoară și am făcut un salt filtrează cu proprii neuroni și aceia când nu ști să navighezi prin virtual
periculos într-o lume necunoscută, puțini care au mai rămas, cum să și te rătăcești prin el rămânînd
așa numită lumea virtuală, sau evite capcanele virtualului. Pentru captiv pentru un timp îndelungat
virtual. Ne place sau nu, lumea acest lucru trebuie să ai nervii sau pentru totdeauna. Acest pericol
virtuală a acaparat lumea reală și a drepți și tari, dar mai ales energie. vine de la necunoaștere și este
devenit un instrument pe care Toți se întreabă cum a apărut implementat pe toata planeta în
fiecare dintre noi îl folosește după virtualul? Consider că virtualul a mod conștient. Lumea este ținută
bunul său plac, dar mai ales după apărut acolo unde realul a dat geș. departe de cunoaștere încă din faza
cum doresc cei ce l-au inventat. În Din totdeauna omul a vrut să copilăriei, când li se pun la
această lume toți se consideră că cunoască alți oameni, să îndemâna copiilor tot felul de
sunt frumoși, buni, cerebrali și cu interacționeze cu ei, să comunice. În echipamente care să le abată
sufletul cât o gogoașă îndelung lumea reală, „dezbină și atenția de la descoperirea lumii
dospită, gata să explodeze. Această stăpânește” a fost arma utilizată cu înconjurătoare prin propiile simturi.
lume îi lasă aproape pe toți succes pentru a domina o Lumea virtuală a fost creată cu
deoparte de obiceiurile câștigate de minoritate peste majoritatea ajutorul noilor tehnologii de
mii de ani de evoluție și i-au aruncat oamenilor, asumându-și puterea și comunicare care fac ca oamenii să
în neant, adică într-un gol imens din acaparând resursele materiale. În nu se mai privească față în față
care nici universul cunoscut nu mai comunitățile mici în care au fost decât foarte rar, vorbesc sporadic și
face parte. Legile fizice și morale divizați, oameni au preluat aceleași sunt atenți la dispozitivele mobile și
sunt ignorate și fiecare își crează un obiceiuri de la cei care i-au divizat. la internet. Timpul liber al copiilor și
spațiu personal în care se învârt ca Internetul a apărut ca salvatorul nu numai, este monopolizat de
niște titirezi și nu prea mai ies din omenirii. Prin el s-au întâlnit ecranele dispozitivelor de
acest spațiu. Se învârt și atât, au oameni reali, de la mii sau sute de comunicare și în loc să socializeze cu
uitat de muncă, de educație, de kilometri depărtare, oameni cei de vârsta lor, îi fac prizonierii
responsabilități, de iubire față de cunoscuţi în virtual, dar care prin lumii virtuale. Se vorbește tot mai
semeni, de tradiții și de credință. real nu s-au putut apropia unii de mult despre un internet integrat,
Toată energia o consumă pe lărgirea alții. Oameni frumoşi în spirit şi nu
→ Continuare în pag. 5

4 nr. 117, 2019


Climate literare
Şi-l doare pân’ la ţipăt, ca rana nou deschisă, O, pasăre frumoasă, ce milă mi-e de tine,
Ion Iancu Vale că nu mai simte-n pori căldura mult promisă acum că într-un fel te-asemuieşti cu mine,
că orice foc ar fi şi cum i-ar fi văpaia la fel ca mine tu tânjeşti spre înălţare
se-autodevorează topindu-şi vâlvătaia. tot vrând să fii alături de veneratul soare.

focul Şi nu ştiu care este cel mai nefericit


tu c-ai pierdut zborul, sau eu că mi-a lipsit
zbur\torii căci m-am născut cu dorul de a muşca din zare,
doar aripi n-am avut la gândul ăsta mare.
Lovită zburătoarea căzu jos pe pământ
De mic copil privea cum se înalţă focul c-un ţipăt nerostit îşi ia din nou avânt, Dar hai la mine-n casă, te rog ca să primeşti
şi mistuit de vrajă îi urmărea sorocul, dar aripa ciuntită nu mai ascultă-ndemnul, tovarăşă să-mi fii cât o să mai trăieşti,
privea avid scânteia născută ca să moară plăpându-i trup recade, însângerând iar eu voi priveghea din viaţă să nu zbori
şi se-ntreba şocat: lumina unde-i zboară. însemnul. şi doi vom fi de-acum tereştri zburători.
În ce incerte spaţii îşi năruie minunea, În van încearcă iar să-şi reanime zborul,
ce la un moment dat împrăştia genunea, aripa crunt rănită îi năruieşte sporul,
şi-n ce sfere-şi pierde puterea lui de leu degeaba adie vântul, este senin şi vară,
dezlănţuită magic de-nlănţuitul zeu, căci viaţa ei, de-acum, e silnică povară.
Unde-i piere tăria ce se-mplântă în cer Nu va mai saluta de-aproape răsăritul
regeşte împărţind putere şi mister şi nu va mai scălda, cu trilul ei, zenitul,
şi cum de poate acum şi chiar fără mănuşă nu se va mai bate, dârză, cu vântul cel zălud
cu-atâta uşurinţă să-i umble în cenuşă. adio pentru ea, refugiul cald din sud.

→ Continuare din pag. 4 dar fără să participe existențial în comunică apa lor ca izvoare
care nu numai că te implică, ci este viața altora. De cele mai multe ori spirituale, legate subteran între ele
deasupra ta și cumva fiecare este cădem în capcanele tehnologiei și și cu oceanul spiritual suprem.
integrat într-un sistem care nu mai găsim echilibru între spațiul Omul însuși vine în cel ce-i aude
controleaza totul. Pe viitor real și cel virtual, iar acest lucru cuvintele, el insuși se deschide celui
tehnologia aceasta va controla și duce la o izolare socială. care i le comunică. Omul însuși e
viețile oamenilor care vor fi Comunitatea este creația lui apă vie, prin faptul că se dă pe sine
dependenți de ea. Oamenii se Dumnezeu, iar ca parte a însuși și adapă pe cel căruia i se dă
admiră pe ei, se pun pe ei în centrul comunității ne deschidem spre El și prin cuvinte”. Omul a vrut să-și
universului. Narcisismul a ajuns la spre cei apropiați nouă. Suntem creeze propia realitate virtuală și să
cote îngrijorătoare. Înțelegem că creați să avem relații și să facem pătrundă în lumea necreată, adică
tehnologiile ne fac viața mai ușoară parte din comunitate: familie, să se întoarcă singur acolo unde
prin noi metode de lucru, schimb prieteni. și toate lucrurile care ne Dumnezeu este stăpânul fără
de informații și divertisment, dar tot inconjoară. Ce frumos descrie margini. Apostolul Pavel ne spune
ele ne pot afecta sănătatea. lumea reală marele nostru preot că, toate lucrurile ne sunt îngăduite,
Folosirea tehnologiei prin emisia și profesor Dumitru Stăniloaie în dar nu toate sunt de folos și nimic
recepția de micrunde, folosită acum Chipul nemuritor al lui Dumnezeu nu trebuie să pună stăpânire pe noi,
pe scară planetară în comunicații „Mijlocul spiritual principal prin ca astfel în toate lucrurile să fim
poate afecta părțile creerului care care omul se comunică altora și alții cumpătați. Să nu ne lăsăm dominați
controlează nucleul personalității se comunică lui ca izvoare în relațiile dintre virtual și real. Să nu
oamenilor, ducând la depresie, complementare de sensuri, de comfundăm virtualul oferit de om
boala secolului 21. Lumea aceasta simțiri, mijlocul de îmbogățire și de și inventat de el prin digitizarea
virtuală răpește foarte mult timp, întărire reciprocă este cuvântul prin informațiilor cu marele univers
ne mutilează sentimental și ne care oamenii își întăresc umanitatea informațional. Omul trebuie să
abate spre alte preocupări, comună. Oamenii se adapă spiritual rămână liber, nu “scufundat” într-
îndepărtându-ne de cele unul pe altul prin cuvinte, dar dintr- un mediu tridimensional generat de
ancestrale, înscrie în ADN-ul uman. o trebuință zidită în ei de o putere un calculator, mediu în care este
Accesul la tehnologie oferă astăzi mai presus de ei. Iar cuvintele nu obligat să acționeze conform unor
oamenilor posibilitatea să sunt importante pentru ei prin programe generate tot de el.
comunice aproape în permanență, faptul că sună, ci prin faptul că și (Va urma)

nr. 117, 2019 5


Climate literare
opere filozofice unice prin multitudinea de concepţii
asupra intrepretării, pe care le pune în discuţie, le
IMPASURILE interpretează şi le critică, păstrînd din fiecare cîte
ceva, interpretat însă într-un mod propriu. O temă
FENOMENOLOGICE centrală în întreaga sa operă a constituit-o
interpretarea subiectului. La mijlocul anilor ’60, el a
ŞI CONDI Ţ IA fost un proeminent avocat al hermeneuticii
apropiată de fenomenologie, studiile sale abordînd
TRANSCENDENTALÃ deopotrivă limbajul, literatura, religia şi fenomenele
sociale. Este poate gînditorul francez cel mai bine
Dragoş NICULESCU plasat pentru a realiza o confruntare mutual
profitabilă şi ţintind la o sinteză superioară între
gîndirea continentală franceză şi germană, de o
parte, şi filozofia analitică anglo-americană, de
Abstract cealaltă parte. Există în opera sa legături cu metoda
psihanalitică a lui Sigmund Freud. De asemenea,
Plecând de la analiza critică metoda psihanalitică este, pentru Ricoeur, o metodă
la care Paul Ricoeur, în lucrarea de interpretare, şi, prin intermediul ei, putem ajunge
lui La şcoala fenomenologiei, la descifrarea subiectului.
supune problematica fenome- În lucrarea sa La şcoala fenomenologiei, material
nologiei lui Edmund Husserl, în asupra căruia ne vom apleca atenţia în acest referat,
special a fenomenologiei lui Paul Ricoeur propune o iniţiere în domeniul
pure, unind punctele sale de fascinant al descifrării apariţiilor şi al descoperirii
vedere şi intenţiile sale, acest originalităţii lucrurilor. Volumul conţine analize
articol îşi propune sǎ identifice riguroase, care urmăresc îndeaproape traseul
şi sǎ clarifice, în mod original şi sinuos al Meditaţiilor carteziene ale lui Edmund
constructiv, unele dintre
Husserl, studii care identifică punctele nevralgice ale
subiectele care constituie impasurile şi paradoxurile acestui
domeniu filozofic. Bîntuit de astfel de dileme şi erori, de
fenomenologiei (cum ar fi alteritatea, istoria sau
netrecut atît pentru pǎrintele sǎu, Husserl, cît şi pentru exegeţii
corpul) şi, în sfîrşit, texte programatice, în care
şi urmaşii sǎi, acest ardent teritoriu filozofic declanşeazǎ, din autorul continuă într-un mod inovator
adâncimile sale psiho-cognitive, dar şi din înǎlţimile lui fenomenologia husserliană. La capătul unui astfel de
transcendentale resimţite în plan imanent vectorii unor parcurs iniţiatic vom fi mai pregătiţi să recunoaştem
judecǎţi dintre cele mai sincere şi radicale. Dezvǎluind astfel locul finitudinii, al pasivităţii şi al involuntarului în
de teme, revelînd eroarea intrinsecǎ care le transformǎ în viaţa conştiinţei. Profunzimea şi forţa aparatului
paradoxuri de cele mai multe ori insurmontabile, materialul, analitic pe care Ricoeur îl mobilizează în demersul
în concluziile lui şi demersul sǎu global, militeazǎ pentru său critic construiesc zona explicativă în care
menţinerea onestǎ şi asumarea în munca ştiinţificǎ a hermeneutica operaţională, interpretarea este
perspectivei transcendente, deci, teiste, cu misterele si utilizată ca principal instrument de lucru în
nebuloasele sale, în cadrul cǎreia condiţia transcendentalǎ încercarea de traducera şi clarificare a dificilelor
reprezintǎ, pentru om şi conştiinţa sa, în dimensiunea ei probleme pe care le ridică fenomenologia, în
aprioricǎ, o luminǎ sacrǎ, dar conţinând umbre întunecoase. principal cea husserliană.
Cuvinte-cheie: reducţie fenomenologică, aprehensiune prin
Se poate obţine, din funcţionalitatea analitică
analogie, extensie fenomenologică, abstracţie fenomenologică,
aprezentare, reducţie eidetică, egalizare obiectivantă.
practicată de gînditor în această lucrare, nota
specifică a metodei hermeneutice prin care Ricoeur
1. Introducere. îşi clădeşte constructul viziunii sale filozofice. Nu ne
Paul Ricoeur. Hermeneutica fenomenologică propunem a realiza un sumar al întregii
a subiectului. problematici fenomenologice dezbătute, surprinse
Situat în descendenţa fenomenologiei lui sau enunţate în lucrarea La şcoala fenomenologiei,
Edmund Husserl şi a filozofiei lui Karl Jaspers, Paul nu aceasta este intenţia noastră, ci de a evidenţia
Ricoeur (1913 – 2005) a fost unul dintre cei mai acele probleme care se încăpăţînează a nu se lăsa
importanţi filozofi francezi şi contemporani, depăşite, oricum s-ar putea ele numi – paradoxuri,
profesor la mai multe universităţi din Franţa dileme, probleme deschise –, care rămîn ca impasuri
(Strasbourg, Sorbona, Nanterre) şi din America de în calea efortului nostru de pătrundere şi explicitare
Nord (Montreal, Yale, Chicago), realizator al unei şi cărora vom încerca să le găsim cauza rezilienţei,
dar şi acele probleme cărora Ricoeur le acordă

6 nr. 117, 2019


Climate literare
subtile interpretări şi clarificări. Ne aflăm în dificile, atît vechi, cît şi noi, şi aceasta pentru că
domeniul dificil al fenomenologiei pure, sau depăşirea acestor impasuri reclamă în mod
“transcendentale”, cum o numea Husserl, categoric apelul la acelaşi greu sondabil şi
diferenţiind-o de filozofia fenomenologică, care şi revelatoriu transcendental. În orice caz, prin această
astăzi reprezintă teritoriul ardent al dezbaterii şi convertire a cogito-ului transcendental, şi-au putut
înţelegerii filozofice şi care, şi părintelui său, face loc în corpusul reflexiv al fenomenologiei ideile
Edmund Husserl, i-a ridicat dificultăţi de pasivitate şi de finitudine.
insurmontabile, obligîndu-l la permanente revizuiri
şi încercări de soluţionare, la întîrzierea continuă a 2. Dificultăţile fenomenologiei şi eficienţa
publicării studiilor: zona introspecţiei adînci în efortului analitic.
conştiinţă, a poziţionării simultane, derutante, Cîteva cuvinte introductive despre
dedublate a eu-lui în două lumi, a posibilităţii fenomenologie. Revendicîndu-se de la sensul
separării eu-lui pur de eul lumii obiective, a lucrului leibnizian şi kantian al fenomenului ((cel de
filigranic cu reperele, a cercului retroacţional prin Erscheinung (fenomen), şi nu cel de Schein
care imaginea noastră, în oglinda celuilalt, vine să ne (simulacru)), deşi Hegel concepuse acest domeniu
influenţeze pe noi, cei care o naştem şi o judecăm, a ca pe o cercetare amplă a tuturor tipurilor de
interferenţei ontologicului comunitar cu onticul experienţă umană (nu numai epistemologică, ci şi
personal, într-un cuvînt, a misterului etică, politică, religioasă, estetică şi cotidiană)
transcendentalului din conştiinţa individualităţii (Fenomenologia spiritului), fenomenologiei lui
umane, a misterului fundamentului ultim şi prim – Husserl nu îi aparţin două trăsături din
transcendentul –, care a hărăzit fiinţei umane darul Fenomenologia spiritului: tragicul şi logicul. Şi
luminii conştiinţei. aceasta pentru că Husserl nu face o fenomenologie
Volumul La şcoala fenomenologiei conţine a Spiritului. Fenomenul, după părerea lui, nu este
articole scrise între anii 1949 şi 1989, articole care apariţia unei fiinţe capabile să se recupereze la
nu sînt doar continuarea firească a unei pasiuni nivelul unei cunoaşteri absolute, aşa cum susţine
pentru fenomenologie (care, odată cu traducerea Hegel. De Kant îl leagă pe Hussserl nu doar
cărţii Ideen I, avea să devină o constantă a gîndirii idealismul metodei sale, ci şi analiza kantiană a
ricoeuriene), ci şi locul în care apar şi se dezvoltă simţirii, pe care o continuă. Fenomenologia
interogaţiile ce vor sta la baza filozofiei voinţei sau întîlneşte, de asemenea, la un nivel profund, spiritul
a antropologiei sale filozofice. În teza de doctorat lui Hume, prin predilecţia sa pentru “ceea ce este
intitulată Filozofia voinţei. Voluntarul şi originar”, “plin”, “prezent”; ea continuă tradiţia
involuntarul, Ricoeur încearcă să aplice metoda britanică a criticii limbajului şi îşi aplică metoda în
husserliană a analizei intenţionale asupra unui alt toate domeniile experienţei, ale empiricului:
domeniu decît cel al percepţiei şi judecăţii, demers experienţa semnificaţiilor, a lucrurilor, a valorilor, a
care se înscrie în cadrul interpretărilor persoanelor. În sfîrşit, fenomenologia se raportează
fenomenologice oferite de trei mari nume ale radical la Descartes, la îndoiala şi cogito-ul cartezian;
fenomenologiei franceze: Lévinas, Sartre şi Merleau- reducţia falselor evidenţe, apariţia autentică se
Ponty. Ricoeur propune o analiză intenţională a situează în linia îndoielii carteziene. Cogito-ul, în
voinţei, care marchează corelaţia dintre registrul schimb, devine altceva decît un adevăr prim,
voluntarului şi cel al involuntarului. El depăşeşte suficient sieşi, independent: el devine un adevăr
doctrina husserliană, care se baza pe analiza intenţional, îndreptat către ceva. Şi acel “ceva” este
reprezentării (din operaţiunile conştiintei fiind fenomenul. Astfel, fenomenologia, continuînd
astfel privilegiate percepţia şi judecata), şi extinde “transcendentul” kantian, “originarul” lui Hume,
sfera cogito-ului, prin acordarea unei importanţe îndoiala şi “cogito”-ul cartezian, se constituie într-o
egale dorinţei, voinţei şi mişcării – pe scurt, treaptă filozofică procesuală, evolutivă, şi nicidecum
existenţei-corp. Astfel, renunţarea fenomenologiei într-o cotitură bruscă a filozofiei. Alte filiaţii ale
la dogmatismul transcendental, la ideea unei fenomenologiei mai trebuie căutate şi la psihologii
conştiinţe omni-constituante, pentru a recunoaşte şcolii de la München – A. Pfänder, M. Geiger –, la Max
aderenţa conştiinţei la corpul său, la viaţa Scheler, la Heiddeger, la Hartmann, de asemenea, la
involuntară, reprezintă o cotitură esenţială, deşi, Jaspers, chiar dacă la nici unul dintre aceşti gînditori
după părerea noastră, aceasta reprezintă doar o fenomenologia nu avea un statut capital.
extindere a domeniului fenomenologic,
problematica, de acum lărgită, nereuşind prin Va urma
această îndepărtare de transcendental să uşureze
găsirea răspunsurilor în cazul unor probleme

nr. 117, 2019 7


Climate literare
pentru ca, în final, sorbirea din paharul morţii să-i aducă,
nesperat, singura alinare care i-a mai rămas.
Ophelia este un personaj feminin shakesperian
aparte, alături de Desdemona, Cordelia sau lady
HAMLET Macbeth. Jan Kott scria despre ea că ,,este, în acelaşi
timp, parte a Mecanismului şi victima acestuia”. Mult
mai aproape adevăr, Ophelia ni se înfăţişează ca o ,,fiinţă
LA neprihănită şi lipsită de experienţă, tandră şi supusă,
simplă unealtă în jocul necinstit pus la cale de Polonius,
rege şi regină” (Leviţchi).
ELSINORE Ophelia ne întâmpină chiar de la început, în casa
tatălui său, alături de Laertes, fratele său, care îi ţine o
predică moralizatoare, primită de ea cu ironie şi
scepticism: ,,Să nu faci şi tu precum preoţii nevrednici,/
IOAN POPOIU Spinosul drum la ceruri arătându-l,/ În timp ce, slobozi,
lacomi şi-ncrezuţi, / Ei bat poteca-n floare a ispitei” (I, 3).
Continuare din nr. trecut Însă, după plecarea fratelui, Ophelia se vede silită să
asculte tiradele aspre ale tatălui său, curtean bătrân,
Marea confruntare, între ea şi Hamlet, se desfăşoară nepăsător, căruia îi vorbeşte de dragostea prinţului
în iatacul acesteia, este momentul culminant, care ne Hamlet: ,,De câtva timp, mi s-a vădit cu dragoste de mine
ajută să creionăm portretul sufletesc al reginei Gertrude (...)/ El iubirea-i mi-a supus / Cinstit, deschis şi plin de
(actul III, scena 4, o adevărată ,,arie” a reginei). Hamlet, cuviinţă/ Şi-n vorba lui a strâns cele mai sfinte/ A
numai furie, intră înarmat în iatac, iar între cei doi are loc cerurilor toate jurăminte” (ibidem). Bineînţeles, de
un schimb de replici tăioase: ,,Ştii, Hamlet, că-ai jignit pe aceste sentimente Polonius îşi bate joc, încât Ophelia,
tatăl tău/ Ştii, mamă, că-ai jignit pe tatăl meu/ Răspunzi lipsită de orice sprijin moral, va sfârşi curând prin a se
cu-o limbă, aş zice, fără rost/ Întrebi cu-o limbă, aş zice, supune exigenţelor despotice ale părintelui ei, unealta
blestemată” (III, 4). Ofensată de aceste cuvinte docilă a regelui, în realizarea planurilor acestuia. O
,,impertinente”, regina vrea să cheme garda, dar prinţul vedem uimiţi pe fiica ascultătoare cum relatează supusă
are o replică mânioasă: ,,Stai aici, un pas să nu clinteşti / tatălui ei: ,,my lord, cum mi-ai poruncit,/ I-am dat napoi
Şi n-ai să pleci nainte de-a-ţi fi pus / Oglinda-n faţă, ca scrisorile, cerându-i/ Să nu mai vie” (II, 1). Polonius
să-ţi vezi în cuget” (ibidem). În timp ce regina îl căinează confirmă supunerea Opheliei: ,,Ca fiică bună, ea mi-a dat
pe curteanul nesocotit (,,O, cruntă şi nesocotită faptă”), scrisoarea/ Chiar multele-i aprinse stăruinţi,/ Pe toate,
fiul îşi supune mama unor grave reproşuri: ,,Mai cruntă când şi unde şi-n ce fel,/ Din timp mi le-a şoptit” (II, 2, p.
nu ca a ucide-un rege / Şi-a-i lua apoi pe frate de bărbat 53). El arată apoi cu dezinvoltură: ,,apoi i-am şi cerut / Să
(...) / Nu-ţi mai frânge mâinile, mamă, stai jos. / Să-ţi stea-ncuiată-n casă cu zăvorul,/ Ferindu-se de semne sau
frâng, mai bine, inima” (ibidem). trimişi” (ibidem). Curteanul obedient spune stăpânilor
Regina, supusă acestui torent verbal de propriul fiu, săi ce a reuşit să facă din Ophelia: ,,Şi vreau să-asmut pe
nu înţelege ce i se-ntâmplă: ,,Dar ce-am făcut, să plescă- fiica-mea nainte-i” (ibidem, p. 54). Jan Kott observă că
i împotrivă-mi / Cumplita-ţi limbă”? (ibidem). Hamlet îi ,,în acest mare joc va fi antrenată şi Ophelia. Toţi trag cu
pune reginei oglinda în faţă, pentru a-şi contempla chipul urechea la discuţiile ei. O interoghează, îi interceptează
desfigurat de propriile-i fapte: ,,Ce-ai făcut ? O faptă/ Ce- corespondenţa. Dealtfel, ea însăşi le-o predă”.
ntunecă roşeaţa sfiiciunii (...),/ O faptă ce goleşte Urmează marea scenă a confruntării (montată de
jurământul/ De suflet, iar credinţa o preschimbă/ În curte) dintre Hamlet şi Ophelia: ea, care primise şi
vorbe goale...(...) / Ruşine, unde-ţi este-mbujorarea?!” ascultase şoaptele de dragoste ale prinţului, îl întâmpină
(ibidem). Aceste cuvinte grele, ca nişte lovituri de bici, cu aceste cuvinte, conformându-se poruncii părinteşti:
par să o fi trezit pe regină, prăbuşită în propria ei ,,My lord, am unele-amintiri în dar / Şi vreau de mult să
nimicnicie: ,,Vai mie,-atât de groaznic urlă/ Şi bubuie-n vi le dau-napoi / Vă rog să le primiţi acum” (III, 1). În faţa
ceaslovul de păcate (...)/ Taci, Hamlet, taci; destul! reticenţei prinţului, fosta iubită, transformată în
destul!/ Căci mi-ai întors privirile în cuget/ Şi văd în el momeală chiar de părintele ,,iubitor”, insistă: ,,Mărite
întunecimi şi pete/ Neşterse de cerneluri (...) / Cuvintele- lord, ştiţi bine că mi-aţi dat / Şi chiar cu şoapte dulci le-
ţi mă-njunghie-n urechi! Destul! Inima-mi despici în aţi însoţit,/ Făcându-le mai scumpe, dar pierzând/
două” (ibidem). Jan Kott se-ntreabă: ,,Şi regina? Oare ce Parfumul, luaţi-le-napoi...” (ibidem). Izbucnirile furioase
crede ea despre toate acestea (atmosfera de la curte) ? ale lui Hamlet („Du-te la mânăstire”), vituperând
Se simte vinovată ? Ce ştie regina ? A străbătut împotriva tuturor, au un efect devastator asupra
tărâmurile patimii, ale crimei şi ale tăinuirii. E silită să-şi nefericitei Opheliei: ,,eu, dintre femei cea mai zdrobită,
înăbuşe orice gând lăuntric”. Reginei, distrusă sufleteşte, / Care-am supt din mierea şoaptei lui (...) / O... prăpăd /
nu-i rămâne decât să întrebe: ,,Ce trebuie să fac ?”,

8 nr. 117, 2019


Climate literare
De-a şti ce ştiu şi de-a vedea ce văd” (ibidem). Nereuşind Hamlet este apreciat (perceput) ca ,,o minte aleasă”,
să înţeleagă ce se petrece de fapt la curtea regelui conform mărturiei Opheliei, iar textul dramatic ne revelă
uzurpator, zbuciumul lui Hamlet, Opheliei nu-i rămâne că prinţul danez este inteligent, lucid, intuitiv, prompt în
decât să-l compătimească pe prinţ: ,,Ce cuget nalt într- răspunsuri. Alice Voinescu remarca faptul că ,,gândirea
însul s-a surpat! / (...) Oh, ceruri milostive, ajutaţi-l! / este în Hamlet floarea întregii fiinţe..., făclie în care
Puteri cereşti, redaţi-i sănătatea” (ibidem). materia se transformă în lumină. În asemenea lumină se
Este neîndoielnic faptul că Hamlet o iubeşte pe aprinde conştiinţa şi în ea se elaborează realitatea în care
Ophelia (în scena de teatru în teatru, prinţul se aşează se oglindeşte existenţa”. Goethe afirmă despre Hamlet:
jos, la picioarele ei), adresându-i-se în termeni ca aceştia: ,,O natură simpatică, pură, nobilă şi profund morală, fără
,,prea frumoasei Ophelia, celestei şi icoană a sufletului tăria nervilor care formează un erou, se prăbuşeşte sub o
meu” (II, 2, III, 2). Cum răspunde ea dragostei prinţului, povară insuportabilă pentru el şi pe care nu poate s-o
aflăm chiar din cuvintele admirative ale Opheliei la adresa înlăture” (L. Leviţchi). H. Taine, vorbind despre fizionomia
lui Hamlet, care sugerează iubirea ei dezinteresată pentru prinţului, arăta: ,,Recunoaşteţi în el un suflet de poet, făcut
acesta, felul cum se oglindeşte el în ochii fetei nu pentru a acţiona ci pentru a visa, un artist pe care
îndrăgostite: ,,El, ochiul curţii, paloşul oştirii / Şi limba neşansa l-a făcut prinţ, pe care o neşansă şi mai mare l-a
şcoalei celei mai vestite / Nădejdea-n floare a unei ţări făcut răzbunătorul unei crime şi care, destinat de natură
măreţe, / Oglinda şi tiparul frumuseţii, / El, vârf al Geniului, este condamnat de soartă la nebunie şi
vârfurilor...” (III, 1). Prinsă între comportamentul despotic nefericire” (ibidem).
al tatălui, care-o transformă într-o unealtă a planurilor Hamlet este un erou tragic, adică un ins întotdeauna
sale, şi atitudinea necruţătoare a prinţului, care-o pasionat, care urmăreşte însă să-şi purifice pasiunea. În
respinge brutal (încredinţat că cinstea este incompatibilă Hamlet, eroul ne este arătat ca un om cu o teribilă
cu frumuseţea), Opheliei ,,nu i-a mai rămas aproape capacitate de a simţi, uneori, sentimentul răstoarnă
nimic altceva decât să-şi deplângă virginitatea” (L. întregul echilibru al fiinţei sale (...). Acest element
Leviţchi). emoţional este alimentat de înstrăinarea sa de viaţă şi de
După ce tatăl (Polonius) este ucis, iar iubitul (Hamlet) oameni. În acelaşi timp, sensibilitatea sa, stimulentul
este surghiunit din ţară, lipsită de orice sprijin moral acţiunii, este contracarată de reflecţie, obstacolul acţiunii.
(fratele, Laertes, se afla în Franţa), Ophelia se prăbuşeşte Datorită ciocnirii acestor tendinţe antagoniste, sufletul lui
(intuiţia ei: ,,eu, dintre femei, cea mai zdrobită”). Cu Hamlet se frământă într-un extaz al auto-torturării”
mintea rătăcită, în cântecele şi fanteziile ei, ea îşi trădează (ibidem).
dragostea frustrată: ,,Chiar mâine este Sfântul Valentin / În această lume, în Danemarca, transformată în
Cu toţii-n zori de zi / Iar eu, fecioară, la fereastră-ţi / temniţă, se-ntoarce tânărul prinţ Hamlet, student la
Vorbeai de cununie” (IV, 5). Moartea ei, neaşteptată, Wittenberg, după moartea tatălui său, hotărât să
datorată ruperii unei sălcii, este urmată de ,,ştirbita acţioneze şi să-i demoleze zidurile.
rânduială” a înmormântării, dar ,,cununa de fecioară, / Şi Confruntarea cu stăpânul Mecanismului se
feciorelnicul aşternut de flori” nu-i pot fi refuzate. declanşează chiar de la început: fixat cu ochi bănuitori de
Puritatea ei feciorelnică şi adevărul iubirii ei (rămasă Claudiu, regele uzurpator, Hamlet încearcă un dezgust
neîmplinită) îi îngăduie Opheliei să respingă, prin moarte, universal: ,,O, Doamne, ce searbăd, veşted, rânced şi
temerile lui Hamlet despre cinste şi frumuseţe, temeri zadarnic / E rostul lumii-ntregi în ochii mei! / Mi-e silă! Silă!
care au pricinuit-o, în parte (L. Leviţchi). Astfel, ,,tragedia (...) / Urma de mult să fie câte sânt” (I, 2). Pe prinţ îl revoltă
ei este că Hamlet i-a lăsat ,,comoara castităţii” neatinsă mai ales figura jalnică a uzurpatorului (unchiului!)-după
şi, în bună măsură, este şi tragedia lui; frumoasa intrigă cutumă, fiul trebuia să urmeze tatălui-(,,urmaşul îi vine ca
întocmită, cea a dragostei statornice şi respinse a un satir lui Hyperion”) şi graba mamei de a se căsători cu
Opheliei, este unul din cele mai amare lucruri din intrusul de pe tron (,,O, Doamne! Să se mărite / Cu
Shakespeare” (L. Leviţchi). La rândul său, Jan Kott remarca unchiul, frate bun al tatii” (ibidem). Hamlet este
că, ,,într-o lume unde domneşte crima (curtea de la încredinţat că anturajul curţii este unul rău famat şi se miră
Elsinore), pentru Hamlet şi pentru Ophelia nu-i loc de de prezenţa lui Horatio la castelul regal: ,,Dar ce-ai venit
iubire”. să faci în Elsinore ? / Ştiinţa-aici se suge din butoi”!
(ibidem). Pe fondul acestei amărăciuni, amestecate cu
II sarcasmul, vestea morţii (uciderii) regescului său tată,
Hamlet este unul din puţinii eroi literari care trăiesc în comunicată de fantoma acestuia, amplifică insurgenţa
afara textului, în afara teatrului, numele lui înseamnă ceva spritului său rebel: ,,Voi, ordii ale cerului! Pământ! Iad!
chiar şi pentru aceia care niciodată nu l-au citit pe Inimă, fii tare!” (I, 5). După ce i se destăinuie crima
Shakespeare şi nici nu l-au văzut pe scenă (Jan Kott). săvârşită de unchi asupra tatălui, Hamlet înţelege, înfiorat,
Într-o lume de ev mediu târziu, aflată în pragul care este misiunea sa, a celui întors la curtea regească a
modernităţii, Hamlet trebuie să-şi răzbune tatăl ucis, ca şi Danemarcei: ,,Sânt timpi săriţi! O, blestemat noroc / De-
Laert şi Fortinbras, dar acelaşi prinţ, alături de Horatio şi a fi născut ca eu să-i pun la loc!” (ibidem).
Laert, urmează studii superioare, la Wittenberg sau Paris. Va urma

nr. 117, 2019 9


Climate literare

LA R|S|RIT E APUSUL
Anton GAGIU

Continuare din numărul trecut noastre erau separate de o distanță


de câțiva kilometri, doi, trei, poate
Din volumul „La răsărit e apusul”. mai mulți și nu puteam să-i
Capitolul III: „Școala altfel” (6) parcurgem decât pe jos. În sfârșit
eram toți la o masa, șase persoane
Hotărârea eroică de a ne căsători și dintre care două destine. Cele din
am luat-o în iarna anului doi de urmă plini de emoție și de așteptare,
școală militară. În vacanța de ceilalți interesați doar de viitor. Și noi
primăvară urma să facem logodna, eram interesați de viitor, dar nu așa
apoi nunta toamna, spre sfârșitul de mult ca părinții noștri. Până la un
ultimei mele vacanțe de elev al unei punct părea explicabil. Eram un
școli militare. Aveam în minte tânăr neterminat, doar elev într-o
aproape viu, închipuit fiecare școală militară, pe care o puteam
moment al vieții mele care termina sau chiar o puteam încheia
cuprindea momentele de mai sus. Și înainte de vreme. Într-un an se să stingă focul. Unii cărau apă de la
nimic nu se compară cu o stare de putea întâmpla orice și dintr-un elev puțul din apropiere, alții cocoțați pe
beatitudine în care trăiești numai cu perspective, aș fi putut ajunge două scări pe care le aveam în
frumos. Cum altfel s-ar fi putut trăi un... nimeni. Era un risc pentru gospodărie încercau să stingă
atunci când visai să fii lângă femeia Maria? Era și încă unul major. Și-a vâlvătaia. Am evaluat din mers
pe care o iubești? În astfel de asumat riscul și cuvântul ei a fost situația, adică, am văzut că
momente timpul capătă noi „mergem mai departe”. Și am mers. acoperișul este ars aproape în
dimensiuni. Ți se pare că trece din ce În acel moment am pus la cale întregime, iar acum focul cobora
în ce mai greu, iar în preajma detaliile căsătoriei, data, loc, nuntă către pereți. Focul era ajutat să se
evenimentului a încremenit. De și ce mai urmează, apoi... am plecat extindă și să reziste apei de natura
altfel totul ți se pare că trăiește o spre centrul satului pentru construcției. Casa era construită din
stare de... încremenire, nimic nu mai obișnuitul moment sătesc al acelor bârne. Eu voiam să-mi salvez doar
este ca înainte, nici chiar tu care ar locuri: să te lași admirat de curioși, comoara mea, cărțile. Acestea erau
trebui să fii beneficiarul să asculți șușoteli, să arunci o perdea în camera mea dispuse în mai multe
momentelor frumoase nu trăiești de ceață peste tot ce va urma. Ne rafturi pe un perete sau stivuite pe
starea de comuniune cu momentul conduceam după principiul „gura jos. Le-am aruncat pe fereastră în
inedit pentru că nu ești în stare, ești lumii-i slobodă”. Odată ajunși în grădină pe cele de pe jos, apoi singur
lovit de... anestezia momentului și centrul satului am văzut venind, (nu știu de unde aveam atâta
așa rămâi mult timp. A venit luna alergând pe una din ulițele care putere), am scos rafturile cu cărți cu
aprilie, cea în care urma să ies pe pătrund în acel loc dinspre nord, un tot. Totuși focul apucase și de aici să-
porțile școlii pentru o scurtă vacanță. vecin de-am meu, pe nume Dode, și ia dreptul lui, adică să-mi înghită
Atunci ne propusesem să facem care alerga direct spre mine. câteva zeci de cărți. În timp ce
logodna, primul pas mic spre marele -Arde..., spune el gâfâind. încercam eu să-mi scap cărțile care-
pas planificat pentru sfârșitul verii. -Ce arde? întreb înmărmurit. mi coloraseră copilăria și
De fapt nu era o logodnă propriu- -Arde casa ta! Arde! adolescența din calea flăcărilor,
zisă, ci o discuție în „familie”, noi doi Nu am cerut detalii pentru că nu observ printre curioșii care se
și părinții noștri, nimeni altcineva. era nevoie. Acel cuvânt „arde” adunaseră în curtea casei pe... Maria
Nici nu trebuia mai mult, o astfel de cuprindea toate detaliile din lume. și pe mama ei. Am schimbat o
intimitate, dădea altă importanță Am prins a alerga. Și aveam de privire cu Maria și deși eram
momentului. Era o zi de duminică. alergat aproape trei kilometri. O devastat de întâmplare, am zâmbit.
La sat ziua de duminică nu este porțiune de drum era și în pantă. Nu Mi-a zâmbit și ea. Era un semn că
numai una de sărbătoare, ci și de știu cum am ajuns pe ulița pe care privirile noastre s-au înțeles. Adică
comunicare, de socializare, acolo era casa mea. De cum am pătruns îmi mărturisea că este alături de
unde se adună tinerii, în vatra am văzut cum flăcări uriașe mistuiau mine și eul meu era mulțumit. Spre
satului. Am plecat de acasă cu acoperișul casei și mulți oameni ai seară curtea s-a curățat de curioși și
părinții mei către casa Mariei pe la locului erau la... datorie. Adică de ajutoare. Focul era stins, dar își
prânz. Aveam ceva de mers. Casele intraseră în luptă să potolească sau luase un tribut substanțial, casa era

10 nr. 117, 2019


Climate literare
pe jumătate arsă. Nu mai era perioada de examene și nu mai încărcătura psihică a momentului și
locuibilă. Eu mai aveam două, trei puteam pleca. Dar așa cum este să lângă Maria mă topeam de...
zile de vacanță și apoi trebuia să se întâmple că după un rău vine altul, dragoste și de așteptare. Aveam
merg la cursuri. Aceste zile mi le în acea vară, în timpul sesiunii mele programată căsătoria civilă în august,
puteam petrece la sora mea care de examene, înainte de data iar nunta în septembrie, și după
locuia la un kilometru distanță sau... căsătoriei cu mai mult de o lună, tatăl nuntă aveam programate câteva zile
-Luca, ce ai să faci? mă întreabă meu a suferit un accident la locul de de... miere oriunde doream. Între
cu glas tulburător Maria. muncă, un joagăr mecanic, i-a căsătoria civilă și nuntă urma să
-Adică? mă fac eu că nu înțeleg. secționat piciorul stâng și era internat facem pe ascuns căsătoria religioasă.
-Unde ai să stai? într-o stare critică într-un spital din De ce pe ascuns? Pentru că în
-Poate la sora mea, sau plec mai zona de sud-vest a țării. Îmi trimitea calitatea pe care o avem, aceea de
devreme la școală. zilnic scrisori ca să merg să-l iau de elev al unei instituții militare de
-Nu cred că este bine. Uite, îți acolo, să-l duc acasă, dar... îmi era învățământ supusă unor rigori
propun să vii la noi. imposibil, dacă plecam din examene drastice, nu aveam voie să am de-a
Nu am zis nimic câteva clipe pierdeam anul și băteam pasul pe face cu clerul. Trebuia să rămân laic
pentru că eram luat prin surprindere loc. Așa că am rugat-o pe sora mea atâta timp cât slujeam sub drapel.
de propunerea ei. Apoi... să facă acest lucru, deși îi venea greu, Era o dogmă a unui regim bezmetic,
-Ce-or zice părinții tăi? că-i era teamă de necunoscut și de rupt de realitățile vieții și vremii,
-Mama cu care am vorbit este de situația în care se afla tatăl meu, întrucât legătura cu biserica pentru
acord, apoi cu tata nu cred că va fi o aceea de... netransportabil. A mers orice om însemna în fond o
problemă. totuși și s-a descurcat, astfel că pe la apropiere sau o identificare cu
-Atunci... așteaptă-mă puțin să început de august tatăl meu era calitățile morale excepționale ale
vorbesc și eu cu părinții mei și să-mi acasă, însă se deplasa în cârje. Am credinciosului, care nu puteau face
iau câteva lucruri, dacă le mai găsesc terminat anul doi și eram pregătit de decât bine societății. Tocmai
prin harababura asta. Am mers pasul cel mare, cel care se găsește îndepărtarea cetățeanului de biserică
pentru următoarele două zile acasă staționat între viață și moarte și se putea produce rupturi iremediabile
la Maria, pentru că în cea de-a treia numește căsătorie. Am ajuns în satul în mintea și acțiunea sa, ce l-ar fi
am plecat la școala militară. La natal la câteva zile după prima zi de îndepărtat și mai mult de societate,
despărțirea de părinții mei am fost august. Eram emoționat, bucuros, înstrăinându-l. Credința așa cum se
foarte tulburat pentru că îi lăsam tulburat, constrâns de viață să fac manifesta ea, închisă în mintea
singuri în cea mai tristă perioadă a acel pas deși aveam probleme grave omului, simulată sau manifestată cu
vieții lor, dar nu aveam altă soluție. de sănătate cu tatăl meu, l-am făcut. reținere a rezistat acelui regim
La prima adunare din ziua următoare Era necesar să găsesc în interiorul bezmetic pentru că rămăsese
comandantul companiei a făcut ființei mele forța necesară pentru a singurul refugiu de speranță din
inspecția ținutei de serviciu, iar eu depăși momentul critic. Mă simțeam mintea muritorilor. Deși eram foarte
aveam pe pantaloni două mărturii ca un călător care-și pierduse busola, tânăr și deci necălit în lupta cu
ale dezastrului prin care trecuse iar orientarea după stele sau soare vicisitudinile vremurilor ceremonia
familia mea, urme de arsuri. era făcută la întâmplare din lipsă de... căsătoriei religioase era pentru mine
-Burlacu, ce-i cu ținuta? m-a cunoaștere. Eram nerăbdător să o sacră. Știam că mă expun, de acea
întrebat locotenentul major văd pe Maria, atât de nerăbdător numai cu membrii familiei, adică
Basarabeanu. încât în ziua în care am sosit în sat părinții noștri și nașii am efectuat
-Mi-a ars casa și... primul popas l-am făcut la ea și nu la această trecere prin taina căsătoriei
-Cum?? De ce nu ai raportat când mine. Am simțit că și ea avea emoții într-o biserică situată la patruzeci de
ai venit? sau era tulburată de o anumită stare kilometri de satul natal, adică de
-Credeam că... de incertitudine. Nu era atât de acolo de unde urma să facem nunta.
-Ce să crezi măi omule? E stare de bucuroasă precum eram eu. A sosit și ziua în care urma să fiu
catastrofă, nu-ți arde casa în fiecare Entuziasmul ei nu exista. Se ginere. Pentru orice tânăr este ceva
zi. Te pregătești de plecare în produsese ceva. Avusese loc un înălțător, unic, o trăire a unui vis. De
permisie, cinci zile și iei și o ținută eveniment care tulburase apele. Ar fi ce așa? Pentru că ai lângă tine
nouă de la magazie. Așa că în ziua trebuit să aflu motivul acestei mireasa la care ai visat. Este un fel de
următoare eram din nou acasă la tulburări? Pentru normalitate, da, împlinire a destinului. O împăcare cu
Maria, dar mergeam în fiecare zi la dar atunci mi se părea că amândoi tine însuți, cu soarta pe care o ai
părinții mei ca să șterg din urmele nu treceam printr-o situație normală, hărăzită, cu devenirea ca om împlinit
dezastrului. După cinci zile m-am așa că nu am mai încercat să-mi bat undeva în miezul universului.
despărțit de Maria și de părinții mei capul cu fapte, oameni, vorbe care ar
și nu mai puteam să-i văd cel puțin fi putut să mă tulbure ca să-mi strice Va urma
câteva luni pentru că intram în evenimentul. Eu eram copleșit de

nr. 117, 2019 11


Climate literare

POEME Grigore Grigore

Mergeam
Cu nedumerire Semnificația
Mergeam pe linia zilei
Dintre două scânduri Și atunci ceea ce
Care nu se vor întâlni nicicând Mai rămăsese din mine Semnificația zilei de mâine
În vreme de secetă S-a unit cu ceea Devenise un drum de munte
Ce nu mai rămăsese
Și-au semnat un Pe care trebuia Era pustiul
Și din când în când Să-l străbat
Îmi cădea câte-o lacrimă Tratat de pace
Mut. În mâini Era pustiul
Pe buza de jos Care nu se vedea
Sau pe tâmplă Pentru că pustiul
Și fără încălțări
Înăuntru era
O lacrimă totdeauna Eu căutam
Îți amintește Până în punctul Iar când era
Că nu mai ești Eu căutam spațiul Cel mai de sus În afară
De-o viață În care să-mi înfig Unde ajungeau Era ca o vară
Cel care ai crezut Cornul Doar cățărătorii Care-și presară zilele cu ploi
Că ești Ca un arc peste noapte
De-o secundă. Am întâlnit coborând Să nu mai apară
Ca un curcubeu peste Cohorte de animale Ea
O picătură de apă Și păsări Să nu o mai
Degetul De ploaie
Care cântau tot felul Vedem noi
Degetul arătător Cu inima strânsă De cântece de vitejie
Să nu se mai
Trecea printre buze Sub umbra unui Teamă nimicul
Ca un cuvânt nerostit Punct de sprijin Închinate patriei mumă. Cel mare
De nimicul
Ca un parfum Care păstra pământul Cel mic
Supraomenesc În interiorul Universului. Tu știai
Vopsit în alb Bunăoară.
Cu cercuri incolore Tu știai că e vorba
De mărimi diferite Priveam oglinda Despre o apă
Care urca muntele Îngerul
Aliniate geometric Priveam oglinda Pe partea lui
Într-un dreptunghi Din spatele timpului Îngerul se uita
Aburind Cea mai abruptă
Care se adăuga La mine
Pe sub pleoape
Ca ultimul răspuns El știa că e vorba
Despre un foc Cum se uita
La o ultimă întrebare Picăturii de apă Pasărea
Terestră Încorporată Prin care puteau La cuib
Într-o lacrimă Să coboare
Nevinovată Doar sunetele Eu mă uitam
Concomitent Strălucitoare Când la pasărea
Și pe retină Ale desfrâului Care clocea
Concomitent Mi se depuneau
Și deopotrivă descoperind Literă cu literă Așa s-a născut Când la oul care
Două intrări prin care Cuvintele care Sub pasăre
Sunetele trecând Tabloul pe care-l
Deveneau Ardea
Declanșau Unul după altul Priveam nedumerit
Bătăi de inimă De miraculosul
Său colorit În timp ce un
O bucurie interioară Pui de pasăre
Soră cu moartea Albastre Prin oul de sub
În sfârșit. Pasăre
Am observat Priveam oglinda Zbura
Unda fierbinte Care mă privea
A sunetului împotrivit Mirată. Îngerul credea.
Sunetului

12 nr. 117, 2019


Climate literare
Precedentul volum, Epigrame Ireverente editat în 2013, a
VALORILE fost cel care l-a făcut cunoscut şi l-a propulsat pe autor în
primele rânduri ale epigramiştilor români, impunându-l
SPIRITULUI atenţiei publicului, dar şi făcându-l răsfăţatul publicaţiilor de
gen. Lucru firesc pentru un talent evident, aşa cum rareori se
întâmplă în domeniu unde, de regulă, este nevoie de o destul
TRANSCENDENT de lungă perioadă de convieţuire în mediu pentru a învăţa cum
trebuie să arate o epigramă. Asta şi pentru că genul este, în
ciuda apa-renţelor, extrem de dificil şi marcat de reguli stricte
Mihai Batog-Bujeniţă a căror încălcare te descalifică, de cele mai multe ori definitiv.
Acest al doilea volum ne destăinuie însă şi o mică taină
conţinută în chiar moto-ul său: Iolan-dei, fără de care…
Personal consider conceptul „întâmplare” ca fiind doar Sincer, elegant şi discret ca orice om de lume, autorul ne
rezultatul spaimei care ne indică deci numele îngerului său păzitor, al muzei, dar cu
cuprinde pe noi oamenii la gândul certitudine şi al celei care i-a stat alături pe timpul muncii de
că deasupra noastră există o logică creaţie, aşa cum numai o femeie ştie să o facă, atunci când
superioară, aceea căreia îi dăm tot vrea. De altfel am putut s-o admir pe Io-landa în chiar recitalul
felul de nu-me, dar de care ne susţinut cu prilejul lansării volumului.
temem, doar pentru că nu o putem Da, Sorin, ai dreptate! Fără de care…
controla şi atunci ne prefacem că Prefaţat de distinsul preşedinte al Uniunii Epigramiştilor
o ignorăm. Acestui context îi din România, poetul George Corbu, cel care are şi un volum
datorez, în mod sigur, faptul că de de referinţă, Duelul celor o sută de sonete, editat împreună cu
mai mulţi ani mă aflu în contact cu maestrul Mir-cea Trifu, augmentat de grafica satirică a
un personaj absolut fascinant, domnului Neculai Viziteu din Vaslui (e ceva cu moldovenii
domnul Sorin Finchelstein, aflat aceştia!) volumul este construit pe capitole, optsprezece la
tocmai hăăt, în Canada. Cum număr, astfel încât cititorul să se relaţio-neze lecturii fără
deocamdată Cana-da, mai precis Toronto, locul unde trăieşte discriminări, dar în totală cunoştinţă de cauză (subiect
prietenul Sorin este pentru mine cam la fel de departe precum abordat!).
faţa nevăzută a lunii, rămân recunoscător miracolului numit Nu voi exemplifica citând epigramele din volum deoarece
internet, cel care-mi favorizează seară de seară o mică şuetă în prefaţă ele au fost folosite sufi-cient de convingător, însă
cu admirabilul causeur ce-şi are rădăcinile genealogice, unde parcursul capitolelor de la istoria veche cu daci şi romani, la
altundeva decât în Botoşani, adică exact tărâmul legendar al istoria moder-nă cu hoţi, mincinoşi, beţivi ori căzuţi în cele
spiritualităţii moldave. multe păcate ale omului, români, evrei sau alte etnii ori religii,
Nu voi aplica termenul de întâmplare nici faptului că, la figuri notorii din punct de vedere istoric sau artistic, prieteni,
un moment dat, în viaţa autorului s-a produs o schimbare, una amici şi colegi de peniţă, Sorin Finchelstein are pentru fiecare
dintre acela care, iniţial, nu dau nici un semn al importanţei câte o mică înţepătură, absolut elegantă, plină de har şi stil.
lor. S-a întâl-nit cu Iolanda, fiica marelui epigramist şi sonetist Chiar nu poţi să pui în pagină ce ţi-a plăcut sau ce ţi-a atras
Mircea Trifu. Mircea Trifu, cel care nu numai că a reprezentat atenţia, pentru că, în fond, tot ce citeşti tu devine personal,
cu cinste epigrama în anii când aceasta putea fi folosită mai pare că autorul are cu tine un dialog prietenesc, o mică şuetă
ales drept cap de acuzare, dar a şi organizat mişcarea destinsă, inteligentă şi spumoasă aşa cum ar trebui să fie toate
epigramatică naţională fiind întemeietorul actualei Uniuni a întâlnirile între oameni de spirit care poate îşi doresc să mai
Epigramişti-lor din România. Întâlnirea s-a produs, ne schimba câte ceva din nedreptăţile acestei lumi, iar pentru
imaginăm, sub semnul fast al epigramei, aşa că, firesc, Mircea asta au ales forţa cuvântului, a ironiei de bună calitate, pe scurt
Trifu, aflat de o vreme la conducerea Cenaclurilor Eterne a a epigramei.
aflat despre întâlnire şi, inspirat ca totdeauna, a dat Trebuie să recunosc însă că, aşa cum se întâmplă de cele
binecuvântarea, iar cei doi au devenit un minunat şi fertil mai multe ori în acest domeniu, lectura volumului are nevoie
exemplu de prietenie şi colaborare familială. de o tratare de tip homeopat. Nu poţi citi pagini întregi în timp
Revenind însă la conversaţiile noastre, ele au ca temei record fi-indcă vei pierde savoarea indescriptibilă a fiecărei
dragostea faţă de această mică bijute-rie literară, epigrama, în compoziţii. Este la fel ca atunci când mergi în tainiţele unde
timpurile în care ea, dacă ar fi neglijată, ar putea dispărea din sunt expuse bijuterii ale nu ştiu cărei coroane şi nu poţi admira
peisajul cultu-ral al limbii române aşa cum s-a întâmplat în lucrătura sau minunea unei singure pietre sau piese fiindcă te
alte limbi europene precum franceza sau germana. Şi, pierzi în haosul mult prea plinului şi vei ieşi de acolo având
sprijinindu-ne unul pe celălalt, nu numai că reuşim să ne convingerea că nu ai văzut mai nimic.
aducem zâmbetele pe faţă, dar uite, mai iese şi câte un volum Prin urmare, cititorule nu te grăbi! Toarnă-ţi în suflet câte
precum cel despre care voi vorbi în continuare: Epigrame o picătură de umor versificat, inha-lează-i aromele, simte-i
Incendiare, al doilea în numai şapte ani, aproape un record savoarea, găseşte-i miezul şi apoi treci la următoarea…
dacă stăm să ne gândim că volumul are prezentate circa şapte Doar aşa vei simţi că eşti una cu cel care a scris pentru tine
sute de epigrame. Adică acele minuscule scânteieri de spirit şi vei avea un bun prilej de a-i mulţumi, dându-ţi seama că
puse în numai patru versuri, dar în care avem şi o poveste şi el a mizat pe tine, aşa cum şi eu recunosc într-un catren:
un prilej de meditaţie, însă totul cu binecuvântarea finală a Volumele lui S.F. / Sorin cu stilu-i consacrat: / Incendiar,
unei poante, cea fără de care epigrama nici nu s-ar putea numi
astfel. ireverent, / Atrage, este constatat, / Un cititor inteligent.

nr. 117, 2019 13


Climate literare

Pe urmele timpului fă ră timp


Florian COPCEA

îndurând anatema gloatei ațâțate/ ce dăunează actului creației, poematic și


mă-mpungea cu întrebări în coastă,/ parabolic, ci, prin literaturizarea propriei
lovind cămașa, să dea răspunsuri biografii, îl personalizează, detașându-l
carnea,/ fiindcă văzusem deasupra astfel de generațiile lirosofilor rătăciți în
cetățuii,/ lățindu-se spre mine, umbra excentricități textualiste: ,,Cu nimeni nu
unui zeu/ […]/ Ca să desăvârșești mă asemuiesc, nici măcar cu mine,/ dar
lucrarea, mi-a spus zeul,/ înalță-te pe să nu-mi vorbiți de otava trecută prin
rug și-aprinde-l cu credința!” (Marjele coasa virtuții,/ ori de numele trântind
paradigmei). poarta înspre copilărie,/ fiindcă acolo se
La o lectură fugară, versurile lui Titu rostesc formule de nuci costaive,/ se
Dinuț, par niște narațiuni poetice reciclează dinții strepeziți de pere
derulate fluid, fără zăgazuri, parcă spre pădurețe,/ licuricii cheltuiesc nechibzuit
a ne demonstra că ficțiunea exonerează lumina pe la răspântii de hârjoană…/ […
Învăluite în mister și sacralitate sunt de la uitare, de la banalități, irealitatea ]/ Metehnele mele au devenit râsu-
poemele din recenta carte a lui Titu antropocosmică: ,,[…]/ Eu nu-s nimic în plânsu cetății,/ fiindcă nu sufăr ceapa în
Dinuț – Așteptând salamandrele univers,/ constata Noica într-o lume/ mâncare, nici musafirii nepoftiți,/ dar ce
(Editura MJM, Craiova, 2019). Spre născută-n echilibrul dintre spațiu și timp mai mult urăsc salvele trase asupra
deosebire de primele volume de versuri casnic,/ dar simt că singura reală mea/ cu gloanțe oarbe de glumă
apărute, toate aflate sub semnul existență/ este aceea a ființei mele!” nesărată” (Eschive de fachir).
sensibilităților estetice, poetul dezvoltă (Avatarurile fințării energiei negre). Titu Dinuț, obsedat de paradoxul
un alt gen de retorică, aceasta fiind Autorul urmează, cristic și solemn, am ființării întru Ființă, pendulează constant
sincronizată, totalmente, la un spune, fără să se panicheze și fără a da între eu și idealitate, teoriile sale
expresionism funciar manifestat la semne de claustofobie, firul Ariadnei sprijinindu-se permanent pe intuiție
nivelul structurii prozodice. De fapt, printr-un labirint ințiatic, unde clipa estetică. Într-o astfel de ipostază îl
liniile de forță ale poeziei lui Titu Dinuț blochează scurgerea nisipului din descoperim în superbul poem În mine
se întâlnesc, se întrepătrund, se clepsidră. Incursiunile lirice în lumea, s-a făcut târziu: ,,Atacul de panică s-a
identifică în ceea ce, în câmpul literar, în sau prin lumea narativă a unor literați produs într-o noapte târzie,/ când ploua
accepțiunea lui Freud, numim catharsis. celebri sau prin destinul unor personaje din tavan cu fluturi de tăceri,/ iar bezna
Schimbarea de paradigmă este expresia literare, provoacă reverii estetice păștea iarbă pe câmpia din pereți.// Am
unei viziuni prepoderent imagistice, profunde: ,,A venit și o vreme când îmbrăcat veșmintele lui Nessus,/
comună doar sistemelor poetice mândrul Enkidu/ s-a rătăcit prin ceața evitând vreo mișcare browniană,/ însă
postmoderne, conectate la ,,conștiința veșniciei mesopotamiene.// Viețuitor, mâinile cunoșteau mirosul lucrului
realității” (Roland Barthes, Romanul puternicul Ghilgameș, îl implora comun/ și pragul peste care stam să
scriiturii, Ed. Univers, București, 1987, zadarnic să-i destăinuiască/ măcar o pășesc în sine-mi.// Cineva trăsese cu
p.213) asumată poetic: ,,[…]/E-un lege din celaltă lume.// […]/ Aș fi dorit pușca în gândurile mele,/ se răvășise
anotimp ciudat sub harfele lui Faust,/ să cercetez cealaltă parte a luminii,/ stolul prin noaptea altei nopți,/ eu m-
chiar roata de bunar străbate drum de asemeni impozantului Ghilgameș,/ însă ascundeam în pijamaua umbrei,/
ape,/ însă frunzișul umbrei se ține scai zăpezile se-aștern tot mai albastru,/ dosindu-mă de teama întâmplării
de trupul/ menestrelit în vremi vestind mirajul Oului Dogmatic” macre,/ doar fluturii privirii ciuguleau/
primare” (Frunzișul umbrei). (Mirajul oului dogmatic). liniștea travestită-n spectrul/ atâtor ani
Asocierile inedite, caracterul Este o enigmă, totuși, de ce poetul a ce nu au înțeles/ că s-a făcut târziu în
intertextual al ,,litaniilor” ne înfățișează ales să așeze în capul poemelor titluri mine…”. Poemele sunt încărcate cu
un poet smerit pentru care sinceritatea greu de digerat, ușor prozaice, semnificațiile simbolice ale timpului fără
exprimării reprezintă sacra năzuință a insinuante și subtile uneori. Cu toate timp, ale avatarurilor trecerii iluzorii a
omului plecat în căutarea sinelui, nevoia acestea compozițiile poetice, acestuia, depistate în oficierea, la
de dumnezăire fiind, înainte de orice, majoritatea încheiate cu o concluzie- nesfârșit, a euharisiei: ,,Înflăcărează,
suprema lui datorie: ,,Au aruncat în adenddă, concentrează în substanța lor, Doamne, tăcerile chiliei,/ țipătul
mine cu pietrele din templu,/ dar n-am iluminări suprarealiste, fantezii ludice mieunat al porții-ntredeschise,/
pierdut credința în acea zidire.// Am voluptoase, un esențial discurs lucarnele prin care să nu răzbată
măsurat cu ochii rugul pentru jertfă/ dar confensiv. Procedeul utilizat de Titu șoapta/ cu pași încărunțiți de faptele
n-am întors nici fața spre perete,/ Dinuț în elaborarea construcțiilor, proscrise!// […]/ Gospodărește,
propriu postmodernismului, nu Doamne, grădina ce-a rămas/ drept

14 nr. 117, 2019


Climate literare
hrană cărnii și minții ticăloase.// ,,Stau lângă mine.Mă reazem de umărul metamorfoză, desăvârșesc, într-un mod
Împerechează sufletul ascuns prin umbrei./ Acum înțeleg de ce-i atât de fericit, inițierea poetului în arta de a
ploștini/ cu colivia hârcă a pumnului de aproape apa de mal.// Dar nu e vreme înfrânge însingurarea, de a medita
oase!” (Colivia pumnului de oase), sau: de vânturat iluzii.// Nu mai e loc de asupra pustietății sufletești, de a-l
,,După ce mor, ochii devin stele-n coșul cu himere.// Nici timp de ghintuit determina să se substituie într-o ,,cheie
neant,/ perechi siderale-n diedre sigilii.// Vânatul năzuit e împușcat în pentru poarta marelui labirint” situat pe
iluzorii,/ înmărmurite-n frigul cosmic,/ laț.// L-am căutat pe Platon, l-am aflat ,,țărmul fără nume”: ,, […]/ Eram într-o
fără tiranice priviri și-aleatorii timpuri pe Horațiu.// Se impunea Socrate, l-am coajă de lotcă, lăsând câte puțin din
pernicioase,/ abandonând jocul teluric,/ preferat pe Pindar.// Venea Anaxagora, mine fiecărei clipe,/ până ce lopețile s-
dar intonând cărări morgane.// Visele te cinsteam pe Heraclit.// Trona Aristotel, au împotmolit în trupul ghețarului
pot face stăpân pe genunea/ l-am urmat pe Seneca.// Atunci Poetul păscând,/ câmpiile de ape, cu o
hotarnicilor de dincolo de spațiu și de mi-a strigat:/ Ești singur precum rana descătușare înspumată…” (Țărm fără
timp,/ avertiza Maugham Somerset,/ cea deschisă!/ Dar Solomon și-a-ntors nume).
poate și pentru că oamenii dețin obrazul princiar/ Păzește-ți inima, mai Poemele lui Titu Dinuț au aspectul
cuvântul,/ drept cheie magică în mult dcât orice,/ numai din ea vor curge unor sentințe lucide și definitive,
univers!// Dosim în palmă liniile izvoarele vieții!” (Șoapta lui Solomon), decantate în meditați ezoterice, unde
strâmbe ale vieții/ în care moartea și: ,,…Poeții însă trebuie ciopliți cu transpare exultanța unei stări de
instituie perfecțiunea cosmică/ a barda,/ fiindcă-n stupul țestei făguresc idealitate în care predomină fantezia și
întunericului definit de inerție,/ totul se tezaure măiastre/ ce pot să pună puncte delirul oniric: ,,De câte ori te-am căutat
trece cu vederea,/ fiindcă ochiul în sine unde scârțăie virgule de tirani,/ ori să la marginea unei dumbrăvi de vis,/ nu
nu mai este/ ochiul din celălalt ochi.// înțepe tronul cu secera vreunui semn de purtai umbră, nici cuvânt.// Era ceva
Însăbiază-ți, Brutus, numele proscris,/ întrebare.// Doar ei dețin modelul care se străduia/ să pună la loc frunzele
doar masca supraviețuiește obrazului Penelopei din Ithaca,/ pentru covor doborâte de vântoasa toamnei.// Acolo
misit!” (Avertismentul lui Maugham). am aflat chiar și o poartă/ al cărei prag
Fascinant joc existențial ne oferă Titu am vrut să-l trec.// Nu intra! mi-a
Dinuț când ,,strecurând furișu-n poruncit un glas care părea să fie al
labirint” (Baionete de gheață) identifică tău.// Aici sunt doar prenume și strigăte
dezordinea și atemporalitatea lucrurilor de luptă,/ râuri bolnave de seceta
lumii, spre a glorifica miracolul mustrării.//Atunci am ales luna trenând
cuvântului: ,,Emiteam propoziții în care între vestale/ și niște păsări de vânt
cuvintele-nviau:/ urcau pe șifonier, legînându-se în propria singurătate…”
invadau locuința și apăsând pe clanță,/ (Umbra măruntă a somnului), sau:
dădeau buzna pe străzi, săvârșind ,,Pășesc pe visul cu îngeri și planeți,/ fără
blasfemii.// Atunci mi-au cusut gura, Voltaire, Kant, Brueghel, Schiller sau
însă cuvintele înviau în priviri,/ urcau pe Marcel Proust,/ toți orbii din cetate
șifoner, invadau locuința și apăsând pe intonează lumina,/ din stampe sunt
clanță,/ dădeau buzna pe străzi, țesut cu firul Ariadnei,/ pot descifra cu catapultate fresce cu lilieci./ […]/ Înaltă
săvârșind blasfemii.// Mi-au cusut ochii, el Codul lui Hammurabi,/ părerile lui este umbra meandric răsucită/ după
însă cuvintele înviau în auz,/ urcau pe Nostradamus despre apocalipsă.// toane de gând cupid și făurar/ prin
șifoner, invadau locuința și apăsând pe Poeții adăpostesc în călimări lupoaicele văzduh încurcând norii din sentimente./
clanță,/ dădeau buzna pe străzi, hrănind cu lapte/ vendente haiducind Improvizez starea de păsări care plouă/
săvârșind blasfemii.// Mi-au cusut și cu ducipali, prințese și dragoni,/ dând peste facerea lumii cu strănut de nisip…
urechile, însă cuvintele ieșeau pe nări,/ aripi pietrelor cutezătoare.// Așa încât ” (Semănând ape, să răsară valuri).
urcau pe șifoner, invadau locuința și doar șlefuiți și personalizați în Captiv perpetuu al unui logos
apăsând pe clanță,/ dădeau buzna pe născătoare,/ poeții pot fi scribi în starea pragmatic, de poieticitate, Titu Dinuț în-
străzi, săvârșind blasfemii...” (Filă de de popas” (Scribi în starea de popas), făptuiește, în volumul Așteptând
letopiseț). sau: ,,La naștere nu mi-am luat umbra- salamandrele, o re-scriere, utopică am
Tema umbrei, în multiplele ei n seamă,/ s-a strecurat cum a putut/ spune, a unei lumi spirituale, amniotică,
înfățișeri literare, vine să accentueze, dintr-un cazan în scutece, în leagăn,/ guvernată de harul creației. Privită prin
dincolo de percepția ei sofistică, pân-a săltat-o mama la rangul de odor.// grila canoanelor ce le incubă
imbricarea de efuziuni lirice în Am crescut eu, crescut umbra,/ trecând postmodernismul, poezia lui, rafinată și
abstractizarea mitologiei intens hotar de pravili, de canoane,/ sub un stilistic distinctă, recomandă, dacă mai
biografică. Arabescurile stilistice și soare încins, ori mai cețos,/ sub o lună era nevoie, un creator cu vocație,
metaforice, reflecțiile metafizice, brăzdând hatul bolții-n dorinți. […]/ Dar preocupat să-și împrumute
cosmogonice, scripturale, nu rareori cred că umbra mea dintâi/ este aceeași experiențele poetice celor care încă mai
luate drept pretext din textele cu cea de acum,/ așa cum stelele nu se cred în rostul existenței: ,, […]/ Unii
consacrate, constituie pentru poet tem că ar putea fi luate drept licurici,/ trăiesc însă fără vreun ideal,/ scria mai
proba incontestabilă a vocației de a cum profețise tibetan Tagore” (Prima deunezi Seneca,/ fără vreo țintă trec
interpreta, prin sinestezii motivante, mea umbră). prin lume,/ ca firele de paie pe râu”
tainele spiritului și ale himerelor abisale: Contrastele, aflate într-o neîncetată (Telurică).

nr. 117, 2019 15


Climate literare
„Masca” lui Schopenhauer-
paradisul pierdut al neființei
Al. Florin ȚENE

ascezei, nu este o „mască” rar Pessimism. A History and A Criticism,


întâlnită, a folosit-o și moralizatorii: second edition, 1891, p.74), găsind în
Seneca, Marx și Engels. Această ecuația lui neobijnuită „a trăi
mască interpusă între biografie și înseamnă a voi iar a voi înseamnă a
operă, exterioară, a deformat profilul suferi” psihologia pesimismului,
esențial al operei filosofice, care mai spunând că este „pesimistul cel mai
așteaptă să fie aduse din tainițele sincer și cel mai hotărât pe care
textului original în conul de lumină. lumea l-a văzut după Timon din
Schopenhauer prin această mască a Atena”, fapt ce l-a influențat și pe M.
dorit să convingă că meditația sa, fals Eminescu. Descoperind o
pesimistă, vibrează de un patos al descendență spirituală din Mefisto.
sincerității provenit din nefericirea (Friedrich Paulsen, Schopenhauer,
sa, dar tot filosoful a dorit să convingă Hamlet, Mephistopheles. Drei zur
că în existența tuturor oamenilor se Naturgeschichte des Pessimismus.
Întreaga filosofie a lui desfășoară o comedie ipocrită, Dritte Auflage, Stuttgart und Berlin,
Schopenhauer se învârte în jurul unui incifrată în „hieroglifa bucuriei”, un fel 1911). Sub această mască și în ciuda
paradox pe care îl ia drept teză: de bal mascat jucat pe scena lumii ce ei, filosoful a meditat în voie, cu o
„nostalgia nemărginită către se încheie la teribilul sfârșit prin exuberanță descătușată, despre
paradisul pierdut al ființei” (Arthur scoaterea măști. Sub această zodie fericire, despre veselie, despre
Schopenhauer, Sammtliche Werke in burlescă de carnaval filosoful se simte optimism și bucuria de at răi, despre
sechs Banden). Filosoful se închipuie în apele lui. Pentru el toți oamenii hedonism. Despre acesta a scris mai
un neobosit călător în spațiul virtual spun neadevăruri și disimulează. Dar mult punându-i o etichetă
al moralității purtând masca se pune fireasca întrebare: dacă toți eudemonistă. În acest context,
pesimistului fără leac și, precum semenii lui poartă „masca contradicțiile din opera lui
Hamlet cu craniul lui Yorick în palmă, arlechinului”, atunci, prin logică, oare Schopenhauer ascunde și o
gândește amurgit asupra inutilități numai el alesul, face excepție de la întorsătură de gând, cheia sufletului
vieții și infinitului morții. Însă în regulă, să fie marele mag al său. Opera lui ascunde un travestit
cugetările lui Schopenhauer supremului adevăr care predică romantic, aplecată cu o exagerare
descoperim o flagrantă nepotrivire zadarnic în pustiul minciunii? Acest orientală asupra răului, și se ascunde
contradictorie: înclinarea sa de a paradox îl prinde în cursa sa. De fapt într-un sofism al fericirii. Dincolo de
sfredeli genunile înspăimântătoare cu el trebuie să înceapă diferențierea jocul teatral al maledicțiunii,
ale durerilor vine, asemeni unei măști ceea ce este cineva și ceea ce transpare optimismul blând al
puse pe fața unui om, în contrazicere reprezintă cineva, (disjuncție operată filosofului care, gândește mereu
cu sfaturile lui echilibrate și filistine, de filosof în Aforisme asupra pentru a căuta fericirii un cosmos
adică fățarnice, vesel împrăștiate în înțelepciunii în viață, ca aplicare în luminos, și surâde când masca cea
întreaga-i operă, ca semenii să nu-și câmpul moralei a tezei sale tristă îi cade...
răscolească situația chinuitoare și fundamentale lumea este
dureroasă a norocului, căci asemenea reprezentarea mea). În această
gândurilor alimentează durerea și îi situație, de la mai bine de un veac de
prefac în proprii lor călăi, la dispariția sa, filosoful ne apare ca
„heautontimorumenos” (ibidem, un gânditor în fața oglinzii, obsedat să
Band IV, p.484). Însă, cercetând mai se reprezinte într-un fel în ochii
adânc ne dăm seama că nu este posterității - adică să-și picteze un
singura „mască“ a filosofului, el autoportret cu o mască schimonosită
folosind multe astfel de accesorii în de o durere eternă. O mulțime de
gândirea lui. Între acestea, comentatori- apologeți din veacul al
dezarmonia dintre traiul său XIX-lea l-au decretat pe
îmbelșugat, excentric, și Schopenhauer „fondatorul
propovăduirea, să-i zicem ipocrită, a pesimismului modern” (James Sully,

16 nr. 117, 2019


Climate literare

POEME Irina Lucia Mihalca

Parte din mine


Cu mâinile o atingi ușor.
Tu ești parte din universul meu, Lângă o apă curgătoare,
tu ești muzica mistică, cu ea alături,
mă conduce ai pășit într-o altă viață...
spre sufletul meu. Prin porii tăi, miracol al vieții,
Ale mele sunt sentimentele, ceva din inima ei a răsărit în a ta. și să-mi urmez visele,
ale mele trăirile poetice, m-ai învățat să trec peste
ale mele privirile, Doar un surâs... ce credeam că nu sunt,
ale mele înțelegerile să-mi țin echilibrul.
și tot ce ating, Doar un surâs Ca o oază-n deșert
fiecare emoție spre cineva ascuns în tine te-am întâlnit și-am înțeles,
din fiecare petală de floare, și spre tăcerea urcată treptat în noi, prin îngerii apăruți
din fiecare adiere, spre acel copil pe care ești binecuvântat dacă ești sincer,
din fiecare cântec, îl port peste tot, cu tine alături
din fiecare șoaptă, spre uimirea sângelui tău, am început să exist,
din fiecare lacrimă. un surâs pentru ochii plânși o călăuză în noaptea înstrăinărilor
Stelele au numele tău și zâmbetul de nuanțele cerului, și-o punte spre mine însumi.
inscripționat un surâs către marea regăsire, Cuvintele, neînțelese până acum,
în cartea destinului meu, un surâs spre o prăjitură pudrată au alte trăiri, undeva-n suflet
copacii au oftat pe care nu o vom mai mânca nu știam nimic de mine,
și râurile s-au desfăcut și pentru iubirea ce-mi venea din priviri, acum sunt cu tine
odată cu întrebându-te dacă ne vom regăsi, oriunde mă simt,
tăsnirea primăverii din noi. când, de ce despărțiți? distanțele nu mai există,
viața-și are un nou curs,
Tu, tu ești Tot ce-mi doresc! Mă priveai bucuros că eram fericită, ființez în tot ce ești,
că iubeam, râdeam, dansam și cântam, ceva din inima ta
Un semn înflorit și totuși erai trist pentru că a răsărit în a mea,
acea prăjitură te iubesc până la infinit,
Clipele se desprind tainic din orbita nu o vom mai savura vreodată, pacea ta e și-n mine,
acestei primăveri. și-atunci ți-ai zis: nu mai există dureri,
Pe treptele luminii, prin ochiul magic, - E o minune de fată! zbateri, lacrimi, neliniști, căutări,
fără început și fără sfârșit, pentru că ești … răspunsul.
cerul se deschide.
Sub icoanele anotimpurilor, Răspunsul Facă-se Voia Celui Veșnic Viu!
moirele torc
timpul discului solar. Încă strivită de sărutul tău,
pasiunea își continuă curgerea, Cale de lumina...
Mai departe de orice barieră, mai sub luna în descreștere
aproape de soare, nu-și poate opri răsuflarea, Cale de lumină vezi în întuneric,
în răsucirea tăcerii o strigi. distanța dintre noi respiră prin mine, în timp ce
Distanța dintre voi prin tine respiră ușor deschid zorii unei noi zile, imaginea mea
- timpul iubirii, unicul timp în răsucirea tăcerii te strig, plutește
prin care toate pătrund, întreb unde ești, prin simțurile tale,
zâmbetul ei în reflexia apei străvezii a oglinzii apari, trezind
plutește în privirea ta. nedumerită te privesc, primăvara
Te-a învățat să treci peste tot, îmi faci semn cu mâna: din izvorul iubirii.
ca un ram legănat de o briză. - Cred că sunt aici și acolo,
n-am putut împiedica alunecarea, Și astăzi, și mâine,
Cu dorința străbați lumile. nu a stat în voința mea, ca-ntodeauna,
Oglindit în spatele îngerilor, m-ai învățat să fiu, un milion de îngeri
gândul coboară în sacrul inimii, să trăiesc clipa, ne veghează...
în urmă, totul se risipește. să visez dincolo de zările albastre

nr. 117, 2019 17


Climate literare
Miroase-a lumânări și-a
crizanteme”).
Numai că speranța nu
Recuperarea se dă bătută cu una cu
două, ci luptă din totate
puterile pentru a
inocenței supraviețui („Buzele mi
se crispează într-o
Daniel Luca grimasă / Și țip cu
disperare mai tare decât
În viziunea Karei ea, / Căci nu mai știu
Molnar, poemul se află unde am ascuns
chiar pe granița dintre lopata”).
lumi (Poemul dintre lumi, Și începe cursa pentru recuperarea inocenței
Editura Inspirescu, Satu pierdute, rezultatul fiind o reușită deplină („Și
Mare, 2019), funcționând rând pe rând, cu grijă, mi i-am adunat, / I-am
ca un filtru între viață și cunoscut din nou și mi i-am întrupat, / Împreună
moarte, dar și între spre lumină cu forță am pornit. / Cine am fost și
realitate și oniric. cine sunt, mi-am reamintit”).
Poem ce ascunde o taină sufletească („Din Fiorii iubirii nu mai stau ascunși, ci, ușor-ușor,
carnea literelor crește / Poemul viu al tainei răsar în inimă, aducându-i fericirea („În inimă îmi
mele”) și se naște din scheletele altor poeme („În cresc, ca un fior, / Mugurii iubirii. / Toate în jurul
limpezimea din pre-somn / zăresc schelete de nostru strălucesc / Mai tare decât legea firii”).
poeme / Ele-mi întârzie visarea, / Continuă să mă Poemele Tăiș de gând și Comă melancolică nu
cheme”). au suficientă forță, iar E ușor este numai
O taină a inocenței, atât a vârstei copilăriei moralizator și atât, însă poezia Karei Molnar este
(„Ochii de copil privesc în gol, / Dar golul nu e gol, curajoasă, venind cu un mesaj optimist, de lumină
e plin / De fantezie și mister, / De feți frumoși, de și speranță, pentru ca omul să nu se lase niciodată
zâne”), cât și a maturității, nefiind pierdută atunci înfrânt fără luptă.
când fata devine femeie („Contrar obiceiului,
inocența mea / Nu s-a pierdut odată cu ruperea
himenului. / Fluturii mei albi încă zburau fericiți
prin fața ta, viperă!”).
Totuși, inocența se evaporă odată cu intrarea
brutală din vis în realitate, când nu se mai pune
preț pe normalitate („Simțim în aer lipsa
parfumului normalității. / Magia și-a pierdut deja
efectul. / Și întrezărim. / Suntem în pericol de
luciditate!”).
Pierderea inocenței atrage și pierderea
speranței, dar în mod voluntar, ca o acceptare, ca
o renunțare în fața destinului („Mi-am îngropat de
vie speranța. / Zilnic pun o floare pe mormânt”),
urmarea fiind cufundarea în întunericul interior
(„Fără ea mă scufund încet / în întunericul din
mine”).
Moment în care și moartea începe să-și facă
simțită prezența („Miroase-a moarte peste tot. /

18 nr. 117, 2019


Climate literare

VISURI COSMICE
(POEME)
Cristian Petru BĂLAN
să te lăsăm apoi în urmă
spre-a deveni la rândul nostru sori, poate mai
mici, Liniște cosmică
dar luminând prin cosmos ca şi tine...
Haideţi să ascultăm tăcerile cosmice,
liniştea blândă a cerului senin şi-a Universului
Febre cosmice paşnic,
aşa cum fac florile înainte de-a răsăpândi
În seri de veri senine Sunt bolnav de stele, mamă, parfumul,
şi am febre de ninsori - aşa cum fac fluturii înainte de-a zbura,
În seri de veri senine, pe-un câmp întunecat, ard în pieptul meu cu flamă aşa cum fac privighetorile înainte de-a cânta...
Când stau lungit în iarbă, păzit de licurici, trei luceferi şi trei sori. Lăsaţi o clipă decibelii aparatelor electronic,
Prăpastia cerească privesc înfiorat Dorm prin harfe de comete, uruitul maşinilor, telefoanele celulare
Ş-ncet îmi urcă gândul spre lumi de stele mici... smulg din carnea Lunii-un cânt, şi grijile zilei de azi şi de mâine,
Rostogolit prin raze de aur şi de-argint, sprijin cerul pe lunete şi haideţi să ascultăm tăcerile cosmice,
Mă pierd în veşnicia de nimburi siderale; şi fac Soare din pământ... tăcerile siderale dătătoare de viaţă, de linişte şi
Mi-s gândurile arse de astre-n labirint Împletesc cununi de aştri putere!
Ce se prefac în cioburi ş-n aripi abisale. să le fie-ncoronare Lăsaţi să zboare gândul cot la cot
Pribeag, prin crisalide de lumi în devenire, muzelor cu ochi albaştri cu imensitatea spaţiului şi-a veşniciei!
Prin curgerea lividă de fluxuri renăscând, ş-apoi fac Pământ din Soare! Lăsaţi să se-nalţe gândul cât mai sus
Plutesc printre himere prin marea strălucire cât mai slobod, cât mai departe,
Consolidând tăcerea din aerul plăpând. spre a putea vedea ceea ce ochii nu văd,
Revin apoi în taină, sfârşndu-mi reveria: spre a putea auzi ceea ce urechile nu aud,
Un punct mă simt atuncea în spaşul meu Cerul patriei ceea ce doar gândul şi sufletul vede...
defunct, Lăsaţi să pătrundă cosmosul în voi -
Un punct devine Terra, un punct e Galaxia Nu numai cerul ţării noastre
şi veşi fi liberi, veţi fi liberi!
Ş-ntregul Univers devine-n mine-un Punct ! ne aparţine-ntreg privit,
Veţi fi independenţi şi fericiţi!
dar chiar şi cosmosul e-al ţării,
Veţi fi puternici şi plini de puritate, veţi fi
cât ţine-ntreaga Românie!
Soare el Patria ne prelungeşte
desăvârşiţi,
adevăraşi stăpâni ai vieţii ş-ai Universului
pe verticală-n infinit,
Din fiecare rază a ta a apărut un om, întreg!
în spaţiu şi în timp menind-o
căci noi cu toţii suntem fiii Soarelui - De ce vă-nvinge teama şi lipsa de curaj?
să dăinuie întru vecie!
Deşi ni-s tălpile încleiate de globul muşcător, Haideţi să ascultăm tăcerile cosmice!
deşi ni-i trupul plumb cu aripi de lumină...
Cât de folositoare ne-ar fi acum braţele tale de
foc! Eu sunt bolidul
Cât de puternici ne-am simţi prin furtunile tale
de lumină Eu sunt bolid în flăcări peste zboruri,
şi cât de mândri-am fi de toată strălucirea ta! Jar simultan etern şi pieritor,
Dar tălpile de plumb ni-s înglodate-n gravitaţii Eu sunt străluminarea-n meteoruri
păstrând nădejdea-n aripile tale-nflăcărate - Pot şi în foc, ş-n ger să vă-nfăşor...
pe care ni le-ai plantat de la-nceput în suflet. Cu suflet grav, detest umila slavă,
Noi ne-am jurat pe nimburile tale clocotind Mulţi nu vor şti vreodată cine sânt,
ca trupul greu să ni-l prefacem în lumină, Forţat, băui din cupa cu otravă,
spre a zbura cu propulsările ei Dar iată-mă: calc zdravăn pe pământ!
spre focul tău de Ni-Fe-Si-Ma, trecând aprinşi
prin el,

nr. 117, 2019 19


Climate literare
COLAJ LIRIC

Poezia S\pt\mânii
ITHACA
Iar Icar, cu aripi de piatră
Va zbura dicolo de orizont
Înspre lacrima viitoare
A timpului.

ION DEACONESCU, România


Din: „Ferestre Zidite”, Ed. Grinta, Cluj-
Napoca, 2015 De câte ori te întorci
Poezie matinală îmi pare că te văd
pentru întâia oară;
Praf de argint se face sufletul
Asemeni norului de fum
fire de mâțișori de salcie
ce din senin se-nalță, atinși întâia oară
apar pe coala albă de-al primăverii vânt.
slovele începutului
unei noi poezii: ***
Când frigul se-ntețește
picuri de rouă ce clipesc Craiova până și cele mai cuminți
pe ale zorilor petale pure. păsări măiastre slobozesc
Fremătător oraş al artei şi culturii sfâșietorul țipăt ce precede
Germain Droogenbroodt încrustat în malul Jiului oprirea inimilor.
Traducere: Germain Droogenbroodt –
Gabriela Căluțiu Sonnenberg
dărâmat de cutremure
ars din temelii de turci PAULA LUDWIG, Austria (1900 – 1974)
Traducere: Germain Droogenbroodt –
dar asemănător unei păsări Phoenix
Gabriela Căluțiu Sonnenberg
victorioase
ridicându-se curajos din propria-i
cenuşă
rezidindu-şi uimitoarele monumente
pieţe şi palate, oaza verde
a Parcului Romanescu O linie
cu mândrie arătând la Muzeul de Artă
fascinantele lucrări ale lui Brâncuşi
mângâind în acelaşi timp ochiul şi
urechea:
Ce crește spre cer, e doar evadare
Lacrima viitoare fântânile, dansând bucuroase
Ce cade din el e tumult vijelios.
pe melodiile clasice ale lui Vivaldi şi
Strauss O linie simplă desparte Pământul
Mârâie valul, se răzvrătește,
Craiova, fremătător oraş al artei şi E muchia pe care stingher poposești
Spinarea lui de spumă
culturii Suspendat în derivă
Sparge clipa,
Craiova cea plină de iubire Firicel de nisip
Lăsând semn adânc pe cerul
Între cer și pământ
Atât de speriat. Germain Droogenbroodt, Căutând adăpost pentru-o noapte.
Poate că-ntr-o zi Din volumul “Craiova with love”, Editura
Umbre de corăbii vor împlini Europa, 2019 PAI CH’IU (Taiwan, 1937)
Taina depărtărilor. Traducere: Germain Droogenbroodt –
Gabriela Căluțiu Sonnenberg

20 nr. 117, 2019


Climate literare
* Succesul şi invidia sunt fraţi siamezi.
* Omul e om oriunde şi mârlanul la fel...
Ziceri-BAC{I{ * Cine nu urcă pe munte nu cunoaşte înălţimea cerului (zicere
chineză).
* Unele idei strălucesc prin absenţă.
de DOREL SCHOR
* Fără intrigă nu se întâmplâ nimic.
* Dacă vopseşti numai gardul dinspre stradă, în curte va rămâne
aceaşi mizerie.
* Şi un geniu poate fi un ticălos... Un ticălos de geniu.
* Dacă îl contrazici pe prost, rişti să fii multă vreme cu prostul în * Primul an de căsătorie e mai greu, ceilalţi sunt imposibili (Isidoro
discuţie. Loi).
* ANAlistul şi ANAlfabetul au, totuşi, ceva ANAlog. * Bacşiş dau oamenii obişnuiţi. Bogaţii nu dau bacşiş!
* Nu ştim prea multe şi unii nici măcar nu ştiu cât de mult nu ştiu. * Reclama te informează ce ai vrea să cumperi şi nu ai ştiut.
* Opoziţia este întotdeauna în minoritate, altfel ar fi la putere. * Poate că te poţi opera singur, dar sigur nu poţi să-ţi faci apoi
* Când puterea are dreptate, dreptatea n-are putere (zicere autopsia.
japoneză). * Nu te teme de perfecţiune, nu o vei ajunge niciodată (Salvador
* "Aşa cum e artrita şi artroza, avem celulita şi celuluza"... Dali).
* Totdeauna există soluţii pe termen lung, numai proştii nu le văd...Şi * Până la străini, te dau de ruşine ai tăi.
nici noi!
"Mă, ăștia ne-au declarat război, război pe față, nu d-ăla rece,
Ion Teodor Palade război național, cum se și vede, iar noi, care va să zică, nu
facem nimic..., nimic."
Caiet Nădușit, Fane Lumânare se îndreptă spre o ferestră pătată de
de [colar Emfază din șiroaiele ploii, care abia se oprise.
"Ia uite nene, zise el, uite o râmă ! Și n-are treabă cu acidu
fază (I) din ploaie, poate vrea și- o bere, d-aia amara, cum zice la
teveu..."
Deschise prudent fereastra și, ca un făcut, râma se trase în
O ploaie acidă s-a repezit dimineața devreme peste micul ținut interior, cu o mișcare sensibil malițioasă.
al Pietroșiței. "I-o fi foame, sau poate sete..., cine știe, hai să vedem !"
Oamenii priveau speriați cum animalele din gospodărie Fane luă o halbă, pe fundul căreia mai plutea un fir de bere,
cădeau și se transformau în grămezi de gelatină. Apa de și-o răsturnă la coada sau în fața râmei, nici el nu știa unde,
ploaie, prinsă în palmele celor curioși, decolora brusc pielea, dar râma, la început nu s-a autosesizat deloc, așa că Fane
dându-i o nuanță de cenușiu pal, așa cum și norii, din care trase încă o dușcă, din rachiul de pere, se mai scutură de trei
cădea ploaia, se arătau privirii celor mulți și muți de uimire. ori și dădu să plece... dar, minune ! râma bea berea prin toate
- Ce facem, prea-sfinte ? bătu primarele în poarta de din dos punctele cardinale, iar pe măsură ce bea, se și umfla.
a bisericii, păstorită de neica Frasinu de la Moroieni. Fane, speriat, a scos repede cureaua de la pantaloni și a legat
- Domnu’ cu mila, frate, că prea s-a înrăit lumea... și uite, a râma pe la jumătate, să nu cumva să sară la el, cu ceva
venit sorocu ! gânduri de posesie.
Bezmetic, Fane Lumânare, primarele, alergă la postul de Râma nu s-a opus deloc, ba parcă torcea ca o pisică și, pe
poliție, la măcelărie și la dispensarul comunal, dar peste tot neașteptate, a făcut un triplu salt mortal, până deasupra unei
era închis. sticle de bere Stejar, de esență tare, apoi, cu o mișcare fandată,
Se duse, cu mintea beteagă, la bodegă, unde nu era nici țipenie a deschis la repezeală sticla, găurind-o chiar la mijloc, apoi,
de om. frenetic, s-a tot bălăcit în berea care curgea șiroaie, ca la
Ușile erau lăsate handra, la fel și paharele de pe mese... popotă, iar Fane s-a prăvălit pe un scaun, rupându-i și-un
Trase un rachiu de pere, apoi o palincă de Bihor, cam picior, privind oribila făptură,
puturoasă, se așeză pe un scaun și începu să vorbească, tare, care, deși legată cu cureaua lui de piele, se tot se umfla și lua
la toți pereții : proporții de mare groază. Așa că, nu mai stătu mult pe
"Mă, ce-o avea mă ăștia cu noi, că aici e sigur mâna gânduri, că de unde era să le mai ia, și dădu pe gât toată sticla
americanului, numai ăsta e-n stare de așa genocid porcin și de rachie, apoi și palinca de Bihor, cam puturoasă....
aviar, cum nu s-a mai pomenit..." Puse capul pe masă, ușor, ușor...și adormi peste două
Mai trase o dușcă și se cutremură de 2-3 ori, ca orice bărbat, secunde.
și serios și proaspăt bărbierit. (episodul următor, mâine, când s-o trezi Fane din somn)

nr. 117, 2019 21


Climate literare

MISTERUL am învăţat alfabetul profesiei


de arheolog încă de atunci.
ZEI}ELOR DE LA Știam ce vreau! După
terminarea studiilor, fiind
ISAIIA angajat ca muzeograf la
Muzeul Municipal din Huşi,
m-am aventurat în a
Vicu MERLAN deschide un sit arheologic.
Fiind la început de drum,
aveam nevoie de girul unui
Pe terasele inferioare de specialist. Aşa a început
pe cursul mijlociu al râului colaborarea noastră.
Prut, din partea de est a În 1996, am efectuat
României, în dreptul primele săpături arheologice
localităţii Isaiia, comuna la Isaiia, punctul “Balta Popii”[2] Era locul unde, în
Răducăneni, judeţul Iaşi, s-a copilărie mă duceam cu bunicul la pescuit. Probabil şi
făcut în anul 1998 o vechile triburi pescuiau cam prin aceeaşi zonă. Am fost
descoperire care avea să norocos de la primul sondaj; am decopertat o zonă
schimbe din temelii istoria sacră a unui sanctuar de 7000 de ani, în care am găsit
străveche a României. A fost fragmente din lut ars de la măsuţe de altar, statuete
descoperită trusa unui şaman preistoric, cu o vechime antropomorfe feminine, vase de ritual de tip askkos,
de peste 7200 de ani, trusă intactă ce conţinea un râşniţe, topoare din piatră de tip „calapod” perforate,
inventar ocult, magic, cu rol esoteric ce depăşeşte cu vase ceramice, unele reîntregibile, așchii şi lame de
mult imaginaţia noastră de astăzi. Artefactele silex ş.a.
descoperite prezintă o afinitate intrisecă a Numărului Printre acestea a apărut şi o tăbliţă din lut ars cu
de Aur (proporţia divină), cu geometrie sacră scriere pictografică, mai veche decât cele din Sumer
(steatopigia divină), scrierea pictografică incipientă pe (considerate de cercetători cele mai vechi din lume),
statuete şi tronurile zeiţelor, cu elemente cosmogonice fiind aproximativ contemporană cu celebrele tablete-
ce obiectivau Realitatea Divină dintr-o perspectivă teracotă de la Tărtăria, jud. Cluj. Dacă nu găseam ceva
transcendentă.[1] de valoare, sondajul rămânea la acel stadiu, însă cele
descoperite ne-au dat speranţe.
Scurt istoric În 1997, din lipsă de fonduri, săpăturile au fost
Încă de copil eram atras de tot ceea ce era sistate, abia în octombrie 1998, printr-o mică
misterios. Am descoperit cărţile care mi-au oferit sponsorizare am putut plăti hrana şi transportul unor
unele răspunsuri. Văzând că nu-mi astâmpăr setea de elevi voluntari din Huşi, pasionaţi de istoria veche,
cunoaştere, am început să cutreier dealurile cazându-i la părinţii mei în satul Isaiia. Având planul
dimprejurul satului natal Isaiia, să caut „flacăra” de săpătură iniţial, am trasat următorul sondaj în
comorilor, să caut şi să studiez vulcanii noroioşi din dreptul locuinţei sacre, pe care nu reuşisem s-o
zonă, să verific legendele atribuite cetăţii getice de la decopertez integral. Aşa am dat peste marele tezaur
Moşna din apropiere, a vestigiilor înaintașilor de la statuar, descoperit intact într-un vas din lut ars, alături
Buneşti etc. Aşa mi s-a născut pasiunea pentru de alte elemente esoterice care-l întregeau, precum
arheologie, dar și pentru astronomie. şi o altă plăcuţă din lut ars cu simboluri scriptice
Situl arheologic de la Isaiia l-am descoperit prin arhaice. [3] Descoperirea tezaurului este o altă
1991, în urma unei periegheze, pe vremea când eram poveste. La început, vasul cu zeiţe a fost dus în
student în anul I la Facultatea de Istorie-Geografie din depozitul Muzeului din Huşi, iar după un an l-am dus
Suceava. Nevoia de cadre didactice universitare la la Seminarul de Arheologie al Universităţii ieşene spre
proaspăta facultate, reînfiinţată după 1990, a fost un restaurare şi conservare. Fiind umplut cu pământ la
noroc pentru mine de a avea majoritatea profesorilor suprafaţă, nu am bănuit că în interior ar fi un astfel de
de la Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi. Printre ei se afla şi unul tezaur.[4]
dintre cei mai buni neoliticieni din Moldova, prof. univ. Tezaurul era compus din 21 de zeităţi, ce erau de
dr. Nicolae Ursulescu. I-am dus acestuia un coş de fapt 21 de ipostaze divine ale Marii Zeiţe Mamă, zeiţa
fragmente ceramice descoperite, pe care le-a încadrat fecundităţii şi fertilităţii. Alături de acestea se găseau
arheologic ca aparţinând civilizaţiei Precucuteni III. Am 21 de falusuri miniaturale din lut ars, reprezentări ale
făcut practica arheologică pe şantierele domniei sale,
→ Continuare în pag. 23

22 nr. 117, 2019


Climate literare

Catrene Șansa spectatorului Realități


de Iulian Filip
Surzi suntem-cu auzul zăvorât Doamne, ce-s de fericit-
Strungă S-ascultăm... S-atâtea de auzit! am dormit fără de vise,
Orbi suntem- cu ochi de-mprumut am dormit dormiri distinse
Soarele pe unde-apune Să privim... S-atâtea de văzut! n-am visat că am trăit.
și-ncotro urmează luna
se duc una câte una
chipuri dragi și zile bune
Greșiții mei și ispitele Dragoste dintâi
Paștele blajinilor Părinte, simt că iar m-ai încercat Mi-ai făcut un rai de-o clipă
și-mi ceri să-ncerc să pot ierta și azi- c-un surâs și o privire-
A plouat atât de bine, greșiții mei nu știu că i-am iertat dădea-n mugur o aripă,
cald și lung a mai plouat- și-mi ispitesc și celălalt obraz. încolțea o nemurire.
a-ncolțit ce-am îngropat
și-mi răsare –un dor de tine.
Hulubul dinChișinău Cocoșat
Căutarea păstorului
Cănd ai aripi și-atăta cer, Necăjit pe lume și pe sine,
Citesc urmă-e de turmă... ce mai cerșești pe trotuare unde nu ar merge , duce-n spate
To-o-o-of cetitul nu se curmă, fărâmituri de trai mizer ca și cum doar astfel se cuvine!
căci sublimă-i urma-n urmă, umilelor nezburătoare aripile sale nezburate.
dar pirdută-i urma-n turmă.
→ Continuare din pag. 22 marilor muzee din România, precum și expoziţiile de la
contrapărţii masculine. Numerologia exactă a pieselor Vatican, Lisabona, Londra, New York ş.a.
din recipientul descoperit nu era întâmplătoare, era Descoperirile de la Isaiia revelează o pagină
vorba de o numerologie sacră. 13 dintre statuete importantă a preistoriei României, parte integrantă din
dispuneau de tronuri (numărul 13 în tarot este asociat tezaurul inestimabil al Omenirii de acum peste 7000 de
cu iniţierea). Aşadar, cele 13 „zeităţi” oferau iniţierea ani în urmă. Ele reprezintă o dovadă vie a faptului că
profanilor prin intermediul şamanului comunităţii, în acei strămoşi nu erau chiar aşa sălbatici cum am crede
marile mistere ale Macrocosmosului. În recipient erau noi, ba dimpotivă, un segment al acelora, în speţă
şi 42 de cariopse din lut ars (simboluri ale fertilităţii, ale şamanii, aveau un contact tangibil cu Realitatea Divină,
yoni-ului feminin).[5] la care noi, astăzi, ne raportăm indirect sau deloc,
„Statuetele feminine, în număr de 21, au pierzând astfel şansa Unităţii cu Primordialitatea
particularităţi care dovedesc că acum 7.000 de ani, Imanentă a Îndumnezeirii.
populaţiile eneolitice din această zonă au recurs la
primele abstractizări. Nu sunt două statuete identice, [1] Vicu Merlan, Misterul Zeiţelor de la Isaiia, Editura
nici ca stilizare, nici ca dimensiune. Cea mai mare are Lumen, Iaşi, 2006; Vicu Merlan, Contribuţii monografice asupra
aproape 9 centimetri”. Văii Bohotinului şi Văii Moşnei, Editura Lumen, Iaşi, 2006.
După cum a botezat-o profesorul Ursulescu, [2] N. Ursulescu, Vicu Merlan, Isaiia, comuna Răducăneni,
„Copilaşul”, cea mai mică zeitate feminină din judeţul Iaşi în Cronica Cercetărilor Arheologice (campania
Panteonul de 21 de reprezentări feminine, ar fi 1996), Bucureşti, 12-15 iunie 1997, p.32.
începutul şi totodată încheierea unui ciclu al vieţii... [3] Vicu Merlan, Simbolismul esoteric al Zeiţelor de la Isaiia,
Micuţa zeitate nu depăşete 2 centimetri în înălţime”.[6] în rev. Lohanul, nr. 4, 2008, 1-2.
Doar "Soborul zeiţelor" descoperit la Poduri, din Bacău, [4] Vicu Merlan, Sanctuarul sacru de la Isaiia în Revista
şi statuetele de la Sabatinovka, din Ucraina, pot rivaliza Misterelor, nr. 28, 2000, p .24.
cu frumusețea obiectelor de cult de la Isaiia. [5] Vicu Merlan, Irina Bulai, Marieta Matei, Monografia
La început, „Zeiţele de la Isaiia” au fost expuse în comunei Răducăneni, jud. Iași, Ed.Stef, Iași, 2016.
Sala Mare a Seminarului de Arheologie, iar astăzi sunt [6] N. Ursulescu, Vicu Merlan Adrian Felix Fencariu Isaiia,
în cadrul colecţiilor Cucuteni, din cadrul Muzeului Univ. comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, punctul „Balta Popii“ în
Al. I. Cuza, Iaşi. Tezaurul statuar a făcut obiectul unor Cronica Cercetărilor Arheologice din România (campania
expoziţii itinerante, prin prezentarea lor în cadrul 2000), Suceava 23-27 mai 2001.

nr. 117, 2019 23


Climate literare

Poezii
Valentina BECART

Spune-mi: ce rost a mai avut


Ca o liniște albă să dezleg un mister,
când orice ecuaţie ducea,
Niciodată n-am să te mai pot inevitabil,
adora, la punctul ştiut.
cărarea mea înstelată. Acolo, eu şi ”tu” ne adunăm,
Te-am pierdut, într-o noapte a focului, zi după zi,
într-o zi lipsită de sens; rănile unei ”arii” necunoscute
erau acolo... şi ursitoarele mele, şi, într-un târziu, cercul
dar ele, senine, jucau şotron şi râdeau... se închide, ah,
în uriaşul hohot de râs,
Niciodată n-am să te mai pot hohot de râs...
ancora,
corabia mea cu vise, cu azur.
Te-am părăsit pe un ţărm al singurătăţii, Ca-ntr-un desfrâu...
într-o zi – ca o linişte albă, ca o pulbere
cernută din nori; Vino, să pipăim
Iubirea mea, mistuită într-un amurg împreună
violet, doar tu să-mi limitele
veghezi furtuna – când pleoapele oricărui ”târziu”,
se-nchid şi-n livezi începe desfrunzirea... să ne aruncăm în flăcări,
cu voluptatea unui desfrâu,
şi, totdeauna orbi,
să luăm în braţe, durerile,
Lângă semnul egal... pe rând...

Spune-mi, de unde să încep, Vino, să ne aruncăm


cu ce literă? în golul dintre lumi;
Să plec de la un punct mai ieri, doar o mare
sau un semn de întrebare!? de vise,
Nu ştiu, azi, ce sinistre tăceri...
zi după zi, şi, mereu însetaţi,
mă adun, mă împart să bem, fără oprelişti,
şi nu pot înţelege semnul din sângele atâtor înfrânvi...
egal,
între elemente ce nu-mi aparţin. Vino, să pipăim
împreună
Taci! Mereu ai tăcut. această rană, cărbunii -,
Nici măcar nu ştiu de ce să smulgem din tenebre,
mă ostenesc să găsesc ochiul ascuns,
o fereastră, o altă lumină. şi, totdeauna vânaţi,
Între mine şi ”tu” – s-alergăm ca nebunii,
e o vocală întoarsă, prin decorul surpat...
o singură consoană,
şi chiar un unghi ascuţit. din ciclul ”poeme fără capăt”

24 nr. 117, 2019


Climate literare

FILOZOFIA, RELIGIA,
ŞTIINŢA ŞI... POLITICA (2)
Vavila Popovici

un caracter nobil, însuflețit mereu de poporului. Se poate spune însă cu


luminarea tineretului și de binele siguranță că la Socrate era vorba de
poporului, a fost acuzat că săvârșește convingerea că în lume domnește o
nedreptăți, că strică pe tineri, că Rațiune mai înaltă și că rațiunea
nesocotește pe zeii în care crede omenească este o parte din această
statul și că, se închină la alte zeități. Rațiune universală, care este temelia
Condamnat fiind, a preferat să bea ordinii morale a lumii și a existenței
paharul cu cucută, dând astfel adevărate a omului. Concepția lui
omenirii o pildă minunată de era că procesul lumii și al vieții
cetățean care respectă legile țării sale omenești are în ultimă analiză un
și poate muri senin și demn. Socrate adânc sens moral. Ideile lui
ar fi putut să fugă din Atena după ce descoperă convingerea că tot ceea
a fost judecat și declarat vinovat, dar ce se întâmplă în lume este dirijat de
a ales să rămână, să respecte legea o putere divină și această putere o
„Cunoaște-te pe tine însuți și Fii înmânată de un juriu format din identifica cu Binele, Adevărul și
înțelept, e totuna.” – Platon atenieni. Înainte de moarte a fost Frumosul. Este motivul pentru care
înconjurat de ucenici fideli și atenți, unii dintre Părinții Bisericii îl numesc
Dacă Pitagora – despre care am care-i sorbeau cuvintele, în vreme ce pe Socrate – creștin, iar zugravii
vorbit în eseul trecut – își îndemna el – imperturbabil și luminos — bisericilor noastre îl zugrăvesc pe
învățăceii să-i asculte vorbele într-o sorbea otrava nedureroasă oferită de zidurile externe ale lăcașurilor sfinte,
tăcere pioasă, Socrate (470 î. H.-399 temnicer. ca unul care „s-a ridicat cu gândirea
î. H.) era un vorbitor pătimaș, glasul A fost un om profund religios, lui până la marginile creștinismului”.
lui răsuna în conversațiile pe care le ceea ce îl deosebea de sofiști care Divinitatea este identică la Socrate
utiliza, ajutându-l la exprimarea clară erau impregnați de scepticism. cu „Providența” , o Providență care
a adevărurilor. Astfel, dialogul se Pentru Socrate Zeii statului atenian nu este independentă de voința
potrivea de minune cu firea lui erau niște puteri vii, a căror omului, dar nici nu înlătură libertatea
exuberantă. N-a lăsat nimic scris, dar importanță pentru viața poporului n- de voință a acestuia. Astfel lasă să se
ideile lui filozofice au fost astfel a pus-o la îndoială. El a crezut chiar înțeleagă că omul trebuie să se
reconstituite în scrierile elevului său și în preziceri și oracole, pe care le hotărască în toate împrejurările
Platon și în cele ale continuatorului considera, ca de altfel și vieții, ca un spirit liber, și cu credința
– Aristotel. contemporanii săi, a fi indicații divine că numai ceea ce este moral are
Se spune că Socrate a văzut în vis, cărora le da ascultare cu inima plină valoare veșnică.
pe genunchii săi, un pui de lebădă de pioșenie. Cu toate acestea, Socrate avea și umor, în sensul în
căruia îi crescuseră deodată aripile, și Socrate era filozoful care căuta care unele erori ale vieții trebuie
care zburase după ce scosese un neîncetat temeiurile raționale și în acceptate cu ușurință, mai ales dacă
sunet puternic și dulce. Ziua problemele religioase. Avea credința ele sunt lipsite de valențe negative.
următoare, Platon i se prezenta ca că Divinul, Logosul se revelează în Drept exemplu, cu privire la căsătorie,
discipol, iar Socrate a recunoscut în sufletul și conștiința morală a sfătuia: „Orice ar fi, însoară-te! Dacă-
el lebăda din vis. Aceasta „lebădă” omului, vocea care-l oprește pe om ți iei o soție bună, vei fi fericit. Dacă-
spunea mai târziu despre Socrate că să facă fapte care-i primejduiesc ți iei o soție rea, deveni filozof.”
„a fost un om loial, sincer și amabil, sufletul. Socrate vorbea și despre o Socrate voia să se cunoască pe sine și
stăpânit de puternice sentimente singură Divinitate, ceea ce însemna să deprindă și pe alții să facă acest
morale și religioase, plin de spirit și că el depășise totuși politeismul lucru, adică să filozofeze, căci pentru
umor, totdeauna cu răspunsul gata antro¬pomorf al concetățenilor săi, el, nu exista decât o singură viață
atunci când era nevoie, plin de curaj pe care nu-l mai accepta din motive trăită cu sens – viața în filozofie.
civic și gata să înfrunte pentru morale. Totuși, filozoful nu s-a atins Numai așa omul poate deveni bun și
dreptate, furia poporului”. Deși avea de formele înalte ale religiozității fericit. Sufletul își are ființa sa în

nr. 117, 2019 25


Climate literare
virtutea ce se fundamentează pe jurul vârstei de 20 de ani a devenit un superficial al lucrurilor, cunoștințele
cunoașterea de sine. ucenic fidel al lui Socrate, pe care nu noastre obișnuite servesc vieții. Dar
Platon (427-347 î.Hr.) a vrut l-a părăsit niciodată, până la această cunoaștere nu ne va da
pentru suflet le cele adevărate condamnarea la moarte a acestuia. niciodată înțelegerea ultimă,
podoabe: cumpătarea și dreptatea, Fiind bolnav însă, Platon nu a putut metafizică, a lucrurilor. Sensul
curajul, libertatea și adevărul. Alături participa la ultimele momente din lucrurilor constă în ideile, în esența
de profesorul său – Socrate și de cel viața maestrului său. lor; degeaba vom privi corpurile
mai cunoscut student al său – Este cel dintâi filozof de la care au frumoase sau acțiunile virtuoase,
Aristotel, a reprezentat culmea rămas scrieri complete: 35 de drepte. Nu vom înțelege sensul
gândirii filosofice antice. Platon a pus dialoguri și 13 scrisori. Dialogul creat adânc până ce nu ne vom ridica la
bazele filozofiei Occidentale și ale de el este, de fapt, o specie literară ideea de frumos în sine, sau la ideea
științei. Dincolo de importantele sale în care problemele filozofice sunt de dreptate. Ne despărțim greu de
contribuții care au ajutat la abordate prin discuția dintre mai lumea sensibilă pentru a ne ridica
închegarea filozofiei, științei și mulți interlocutori, dând până la contemplarea ideilor.
matematicii pe continentul posibilitatea ajungerii la adevăr, unul Prizonierul care este smuls din
european, Platon este adesea aducând niște argumente și celălalt peșteră și adus cu forța către lumea
considerat ca fiind unul dintre având posibilitatea de a i le răsturna ideilor are nevoie de o obișnuință
importantele personaje fondatoare sau a le accepta. Dialogurile progresivă, ochii îl dor, dar odată ce
ale religiei și spiritualității occidentale. platonice sunt împărțite în: Dialoguri a văzut lumina și lucrurile adevărate,
Influența lui asupra gândirii creștine de tinerețe, Dialoguri din perioada prizonierul nu mai vrea să se întoarcă
a constituit un act de adâncă de tranziție, Dialoguri de maturitate, în peșteră; el știe acum că realitatea
meditație pentru Fericitul Augustin Dialoguri din epoca bătrâneții . adevărată nu este ce a umbrelor, a
de Hipona, unul dintre cei mai Primele dialoguri platonice sensibilului, dar este cea care se
importanți teologi și filozofi din tratează în special teme de morală, descoperă inteligenții.
istoria Creștinătății. doctrina platonică nedeosebindu-se Alegoria peșterii este aceea de a
Platon a fost considerat cel mai încă suficient de cea socratică; trezi conștiința asupra realităților
mare gânditor idealist al acelei dialogurile de maturitate aduc însă sensibile, religioase, spirituale,
perioade. A trăit într-o perioadă de doctrina proprie a lui Platon. morale, pe care lumea materială nu
timp a istoriei Greciei foarte Una dintre lucrările cele mai de ne permite să le întrezărim atât timp
frământată când, după un regim seamă este „Republica”, în care se cât suntem condamnați să trăim
democrat al lui Pericle (443-429 î. H.) ocupă de organizarea statului- doar în întuneric și necredință.
toate valorile recunoscute anterior se model, adică de organizarea cetății Contemplația realităților spirituale,
modificaseră. Gândirea sa părea ca ideale, criticând prezentul și aspirând viața adevărată promisă de
ruptă de realitate în acel moment, la viitor. Platon arată în ce sens Dumnezeu omului ne permit să
sistemul lui filozofic având la bază trebuie înțeleasă această lume scăpăm de lanțurile sclaviei noastre
Ideea. Apărea pentru prima dată inteligibilă. „Mitul peșterii” este o și să ne înălțăm, trup și suflet, spre
desprinderea de materie. Gândirea sa imagine alegorică a lumii și a bunurile cerești. Omul eliberat din
mitică i-a permis realizarea unei modului cum poate fi cunoscută: aceste lanțuri este filozoful, iar
opere cu valențe literare. Cele mai Prizonierii legați într-o peșteră, nu filozoful este persoana capabilă să
cunoscute mituri se referă la dreptate văd niciodată lumina soarelui; ei văd deslușească forma Binelui și deci
și nedreptate, la adevăr, la dragoste. doar umbrele obiectelor din afară, bunătatea absolută și adevărul.
Aproape toate scrierile platoniciene proiectate pe pereții peșterii de către Datoria lui este de a reintra în
poartă forma dialogului – un foc; între prizonieri unii disting peșteră. Aceia care au văzut lumea
capodopere ale prozei clasice grecești trecerea umbrelor cu mai multă ideală, reprezentată de Soarele care
– , Socrate fiind pretutindeni prezent, perspicacitate; memoria îi ajută să luminează lumea dinafara ei, au
conducând discuția cu măiestrie. Și recunoască ordinea în care se datoria să educe oamenii din lumea
totuși iese în evidență ideea de bază perindă obiectele. Alegoria: Peștera materială, sau să răspândească
a filozofiei lui Platon, aceea că este lumea sensibilă, lumea noastră lumină acelora din întuneric. De
adevărata realitate o constituie Ideile, obișnuită, prizonierii suntem noi; ni vreme ce filozoful este singurul
cea de frumos, de bine, de adevăr. se pare că această lume este singura capabil să recunoască ce este cu
S-a născut în Atena, într-o familie reală. Lipsiți de lumina soarelui, nu adevărat bun, el este singurul
aristocratică cu strămoși iluștri. cunoaștem decât lucrurile ei fără a potrivit să conducă o societate, după
Numele său de naștere a fost ne putea da seama de sensul, de spusele lui Platon.
Aristocles, dar a primit porecla de adevărul lor ultim. Noi nu vedem în
Platon, datorită pieptului său lat. În mod obișnuit decât un aspect Va urma

26 nr. 117, 2019


Climate literare
Filosofia indian\ ș i nu doar că sintagma „renunțarea inteligenței” (fie că
locuitorii Indiei au lăsat inteligența să dormiteze, fie că
aceasta – „ofensată” din pricina gradului scăzut de
sublima ei întrebuințare – se îndepărtează de ei) nu este nicicât
întemeiată, dar, potrivit opiniei avansată de cugetătorul
subtilitate (I) german, vechii hinduși stăteau la acest capitol mult mai bine
ca alte popoare megieșe și de mai departe, la drept vorbind
George PETROVAI chiar cu o idee mai bine ca mesopotamienii, vechii egipteni,
chinezii antici și greco-romanii, cu toții mari furnizori de
spiritualitate întru constituirea culturii universale. Însă,
potrivit unor spectaculoase descoperiri arheologice făcute
cu ceva timp în urmă pe teritoriul României (precum
1. Intercondiționalitatea specific
misterioasele tăblițe de la Tărtăria) și spre mândria tuturor
geografic – specific istoric – românilor, urmașii daco-geților, hindușii nu stau cu cultura și
specific cultural-filosofic civilizația lor mai bine ca tracii, nici la capitolul vechime
(dimpotrivă, mulți învățați din străinătate și de la noi sunt de
Întrucât, vorba cronicarului Miron Costin, „Nu sunt părere că axul spiritual al lumii antice era la nordul Dunării!)
vremurile supt cârma omului, ci bietul om supt vremuri” și nici la cel axiologic.
(altfel spus, nu-i timpul la cheremul omului, ci omu-i la bunul Iar dacă luăm aminte la reușitele economico-sociale ale
plac al timpului), practic este imposibil să ne imaginăm Indiei zilelor noastre (una dintre țările emergente îmboldită
profilul moral-spiritual al lumii noastre fără covârșitoarea de ambiții pe măsura enormelor resurse umane și materiale
contribuție a culturii antice indiene, ba chiar fără acel ceva de care dispune), se poate vedea că ea nici la capitolul voință
caracteristic ei, care a fost generat în urmă cu mii de ani de nu stătea rău. Atâta doar că, de-a lungul mai multor veacuri
intercondiționalitatea specific geografic – specific istoric – („indienii nu sunt grăbiți și timpul nu joacă mare rol la ei”, ne
specific cultural-filosofic. Da, căci citându-l pe istoricul englez înștiințează ilustrul indolog ieșean Teofil Simenschy în cartea
Henry Thomas Buckle, iată ce scrie gânditorul român Petre Cultură și filosofie indiană în texte și studii; Editura Științifică
P. Negulescu în primul volum al tratatului Geneza formelor și Enciclopedică, București, 1978), mai exact până la
culturii (BPT, Editura Minerva, 1993): „(...) întinderea și dobândirea independenței, voința națiunii a fost ținută în
adâncimea misticismului la indieni, în trecut, s-a datorat frâu ba de anacronicul și contraproductivul sistem al castelor,
influenței deprimante a naturii în mijlocul căreia au trăit și a ba de contemplativismul îmbibat cu misticism...
organizării apăsătoare ce le-a reglat activitatea. Cea dintâi, Acesta fiind sistemul tridimensional al specificului indian,
cu măreția ei copleșitoare, i-a făcut să-și simtă prea mult consider că el poate fi mai lesne înțeles și, desigur, mai corect
slăbiciunea sau chiar neputința în fața forțelor ei uriașe; cea încadrat în istoria omenirii doar după lămurirea sintagmei
de-a doua, cu regularitatea castelor ei tradiționale, le-a „specific național”.
mărginit prea mult inițiativa și le-a împiedicat prea mult Mai întâi, ne face cunoscut P.P. Negulescu, se impune
dezvoltarea. De unde, renunțarea inteligenței și exaltarea concluzia că „viața în comun este principalul factor
sensibilității, adică atitudinea mistică în fața lumii și a vieții”. determinant în formarea caracterelor psihice ale individului”
Acuma, tot ce se poate ca Buckle, deodată produsul și și că, în pofida deosebirilor fizice dintre indivizii ce compun
promotorul pragmatismului occidental, să aibă dreptate în un popor, se constată cu ușurință un aer de familie comun,
ceea ce privește inițiativa, dezvoltarea economico-socială, manifestat printr-un mod specific de reacție la acțiunea
sensibilitatea și atitudinea mistică a indienilor. Dar tot factorilor naturali și sociali, respectiv printr-o anumită
Negulescu (și în același tratat) recurge la Arthur comportare cu semenii.
Schopenhauer, un redutabil gânditor occidental și bun Apoi că nu trebuie confundată ideea de rasă cu aceea de
cunoscător al filosofiei indiene încă din anul 1816, pentru popor sau națiune, deoarece „cea dintâi e o noțiune
explicarea diferenței categorice dintre omul obișnuit și biologică, cea de-a doua o noțiune psihologică și sociologică”.
filosof: „Pe când omul obișnuit e compus din trei sferturi În fine, dar nu în ultimul rând, pentru că nu poate fi
voință și un sfert numai inteligență, la filosof raportul este caracteristică o trăsătură unificatoare, ci doar una
invers: trei sferturi inteligență și un sfert numai voință”. diferențiantă, Negulescu subliniază faptul că „ortodoxismul
Punctul de vedere schopenhauerian ne ajută să nu e specific românesc”, tot ortodocși fiind „și grecii, bulgarii,
înțelegem următoarele două lucruri: rușii și sârbii”. În aceeași ordine de idei, gânditorul român
a) Cu o asemenea structură sufletească, filosofii sunt consideră că literatura constituie compartimentul cultural
realmente condamnați „să se țină departe de viața practică, predilect pentru afirmarea/detectarea specificului național
al cărei factor de căpetenie este voința” (P.P. Negulescu); și că știința sau filosofia nu pot avea caracter național din
b) Având în vedere fascinanta profunzime și subtilitate simplul motiv că acest aspect le-ar deposeda de valoarea
demonstrată de indienii antici în întinsa lor literatură universalității. Vasăzică, susține Z. Ornea în Prefața tratatului,
filosofică, teologică și profană (Vede, Brahmane, Upanișade, nu se poate vorbi de filosofii naționale, cu toate că există
Sūtre, budism, Codul lui Manu, Mahābhārata, Rāmāyana), „moduri naționale de filosofare”.

nr. 117, 2019 27


Climate literare

POEME Nicolae Vălăreanu Sârbu

De când mă tot cauți va fi în același trup un altul


Iubito (glossă m.) am încercat să te privesc în ochi, cum întunericul ziua-n amiază
ochii știu multe și trebuie atent citiți
N-am să te iubesc când plâng arinii de fiecare dată până-n adâncul tăcerii. memoria va fi o scorbură
În serile cu macii somnoroși, în care nicio pasăre nu-și face cuib
Prin zile când lacrimi varsă crinii Nopțile și zilele mă scot din umbră
Și ochii înoată-n verde, frumoși. și te acoperă cu lumină, nu știu dacă va intra cineva să rămână
cerul odihnește pe un nor alb în afară de umezeală și putregai
Am să te iubesc mai pe-ndelete sub care mă iubești.
Când noaptea e-n patima ruginii, în vreme va interveni moartea
Și stele-ți coboară lin în plete, o mică amintire va fugi la ceilalți
N-am să te iubesc când plâng arinii
Unde freamătul e dulce
deșertăciunea și pustiul își vor da mâna
Mereu o să îți spun ce n-am mai spus, pentru ca nimeni să nu se nască
Poeme dulci cu soare-n chiparoși Degetele ei subțiri și lungi
Într-un crepuscul roșu la apus îmi apasă pe dorurile inimii
lăsate să aștepte vindecarea. decât din cuvânt și lumină
În serile cu macii somnoroși. așa cum o fac toți oamenii
În grădinile cu mere în pârg, Cântecul se naște atât de repede
Fără să înfrunți rana rușinii dintr-un adânc descoperit târziu
În brațe o să te cuprind cu sârg, între izvoarele dintre colinele pieptului Dezamăgire
Prin zile când lacrimi varsă crinii. unde freamătul e dulce
ca-n frunzele teilor înfloriți Sărac, nu mă mai gândesc la libertate
lăsați să se scuture de arome nici nu am ce face cu ea,
Tu nu știi, ai buzele cărnoase
peste iubiri în treacăt. e și democrația destinată numai celor
Iar nurii copți atât de drăgăstoși
avuți,
De-a pururi vara-mi pătrunde-n oase,
Serile aproape încurcate-n tăcere un fel de clamare continuă
Și ochii înoată-n verde, frumoși.
stau la pândă pe poteci neumblate care nu e de niciun folos celor mulți.
Și ochii înoată-n verde frumoși și caută cu ochii înnoptați
semnele stelelor sudului Nici nu știu ce vom face fără niciun drept
Prin zile când lacrimi varsă crinii
pe care oamenii nu le văd, cei din justiție sunt independenți, etc.
În serile cu macii somnoroși,
privesc doar cu mirare și oftează. pot face ce vor și când vor
N-am să te iubesc când plâng arinii.
pot pune alte cuvinte în propoziții
Dacă viața n-ar fi atât de frumoasă, pot schimba și pierde dovezi
De când mă tot cauți atât de grăbită, ori construi după interes,
și noi atât de nepăsători cu democrația și dreptatea nu poți face
Am cântărit vorbele nefericiților lumii am prețui la timp miracolul ei. nimic
și sunt foarte grele, cel mult poți deveni o victimă
te simt nedumerită și goală. care își cere să plece din țară.
Tot mai cred în minunile creației Fără amintiri Visele au devenit ruginite și desuete,
înaintează cu lumina prin întuneric, un fel de infatuare desumflată brusc,
pentru îndoielile care mă stăpânesc când amintirile se vor șterge o bucurie adusă la plâns târziu.
îmi cer iertare. va fi noapte și prea târziu
Când mă îneacă dezamăgirea
Sunt dependent de legile societății nu vor mai rămâne nici urme și capăt o greutatea-n picioare
și le accept din teama de ceilalți, totul va fi aruncat în uitare de nu mai poate ține pasul drept,
nu mă mai înșală aparențele, rămân un copac desfrunzit
dar mă înșală cei ce știu să o facă, alte amintiri nu se vor mai ivi în iarna vieții geroasă.
nu-i arăt cu degetul, în lumea obscură nu voi mai fi eu
dar dacă pot îi ocolesc.

28 nr. 117, 2019


Climate literare
FARMECUL stare umană, indiferent de vârstă. Toți aspirăm spre starea de
grație numită iubire, dar puțini sunt aceia care o spun atât de
frumos ca poeta Emilia Dănescu.

POEZIEI Ea trăiește prin și pentru iubire, acolo se află provizia


subtilă a viețuirii sale. Iubirea este volanul vieții sale. Farmecul
feminității, delicatețea, tandrețea, spontaneitatea și
sinceritatea trăirilor îi sporesc valențele creației.
EMILIEI Deși iubirea este dominantă în acest volum, lăsând
impresia că, prin iubire, poeta se renaște în fiecare dimineață,

DĂ NESCU
totuși și alte teme își au un spațiu în care pot să respire.
Credința își găsește un loc destul de larg, precum în poeziile:
„Am strigat”, „Arată-mi, calea, Doamne!”, „Altceva”, chiar și
Elena Buică
în poezia care face trimiterea la semnificația titlului acestui
volum. „Dă-mi putere, Doamne,/ să înfrunt obstacolele,/ să
Parcurgând paginile volumului dărâm zidurile,/ să accept dezvăluirea/ neputinței./ Dă-mi
„Vocile umbrei”, apărut în 2017, la curaj, Doamne,/ să înving teama începutului/ de drum.// O
Editura „Antim Ivireanul” din să-nvelesc în mănuși /cuvintele de vineri/ Și tăcerile, în straie/
Râmnicu Vâlcea, printre rânduri de duminică.// O s-ascult cuminte/ vocile din umbra Ta/
m-a urmărit chipul autoarei, târzie.// Mulțam, Doamne!“ (Rugăciune)
Emilia Dănescu, rămas același din Poeziile de inspirație folclorică sunt și ele prezente: „Cântă-
timpul când am cunoscut-o. mi tu, stejar bătrân,/ Foșnetul să ți-l îngân,/ Dă-mi să beau o
Tonalități diferite i-au învăluit apă vie,/ De alean și dor să-mi fie.// Bate clopotul în dungă/
întreaga ființă, dar a rămas Înspre lacrima-mi nătângă./ Dinspre soarele răsare/ Zborul
aceeași față îndreptată spre mierlei în cântare.// Să-mi dai, Doamne, o chilie/ De rugat în
soare, același zâmbet cald și plin veșnicie!” (De alean şi rugăciune)
de cordialitate, ca o promisiune că Marea e și ea o temă frecventă. E locul preferat pentru
e gata să se dăruiască dacă am vacanțele petrecute la Neptun. „Și ne-am întors din nou /la
nevoie, așa cum a făcut-o de atâtea ori. De atunci, cam de malul marii,/ Ne-a-ntâmpinat Neptunul/ cu vedenii.// Și
zece ani, i-am păstrat un gând curat pentru acea rază de soare Corbul Gică a venit/ la noi,/ Eram și nu eram, ca altădată,/
care o însoțeşte și pe care, mai apoi i-am zărit-o și în poeziile doi.// În unghi pe cer vâsleau/ cocorii,/ Umbre cuminți spre
sale, chiar dacă uneori se aud și ecouri ale tristeții subterane: largul/ zării// Și toate astea le-am trăit/ în doi./ Mereu, aici,
„Dă-mi un semn, prietene,/ ori o jumătate de lună./ Hai să- rămânem/ noi.” (Mereu, aici)
mpărțim în două/ singurătatea,/ într-o zi bună.// Şi mai dă- În multe din poeziile sale, se remarcă ştiinţa de a crea
mi un sâmbure/ de speranță,/ să-l sădesc în inima mea.// atmosferă prin notaţii ale amănuntului aparent nesemnificativ,
Poate va-ncolți la primăvară,/ poate va-nflori la vară/ și va rodi dar expresiv în sugestia unui sentiment de evadare, de
în toamna mea/ târzie,/ într-o altă carte/ de poezie.// Pentru relaxare, de pace. Emilia Dănescu ne umple spațiul lăuntric cu
tine, prietene!” (Pentru tine, prietene). un fel de vibrație a noului de lângă noi pe care nu l-am luat în
Revărsarea caldă și echilibrată a confesiunii din poezia sa, seamă. Ea are ochii deschiși către matricea lucrurilor simple,
cred că a ținut clipa în loc dilatând-o prin farmecul cuvântului dar care rostesc despre fulgerările lăuntrice, sugerându-ne că
bine temperat. La aceasta, cred că a contribuit și starea de și cele bune și cele rele sunt în noi, între noi și pe lângă noi și
grație numită fericirea personală, născută din fericirea în doi, există pretutindeni , indiferent de locul unde ne aflăm.
așa cum își dorește: „Şi doi să fim, doar cu iubirea noastră,/ Poezia sa calmă, de parcă ar vrea să ne amintească de
În răsărit și-n asfințit de soare.” (Să fim doi). faptul că frumusețea lucrează încet, dă putere maximă clipei
Tema dominantă a volumului este iubirea pe care poeta o de azi parcă pătrunse de adevărul exprimat de H. G. Wells:
trăiește din plin în cea de a doua parte a vieții sale. „Poem „Nu trebuie să permitem ceasului şi calendarului să ne
rugăciune”, cu dedicația „lui Mihai Antonescu” este edificator: împiedice să vedem că fiecare clipă a vieţii este un miracol şi
„Dacă aș ști să cânt,/ ți-aș cânta./ Dacă aș ști să pictez,/ te-aș o taină”. Poeta crede în miracolul vieții, prețuind fiecare clipă,
picta.// Cum știu doar să scriu,/ uite, îți dărui poemul ăsta, să- dăruind iubire în lumina blândă a cuvântului.
ți fie pernă de liniște/ și rugăciune în zi de post,/ să-ți alunge Poeziile sale sunt de mici dimensiuni, alcătuite din câteva
umbrele dimineților/ și ceața din priviri.// Apoi tocmesc o fraze, dar sunt adevărate scânteieri de farmec, turnate în
ceată de îngeri,/ dimpreună cu Dumnezeu,/ să-ți aprindă forma ideilor concentrate ale unui „matematician-liric”,
lumina/ în paginile cărții tale,/ ce stă să se nască.” făcând trimitere la profesia sa. E cuceritoare această rapiditate
În această etapă de viață, prin poezie, Emilia Dănescu a expunerii și spontaneitatea decupării detaliului din noianul
trăiește victoria existențială izvorâtă din iubire. Iubirea ei e ca lumii înconjurătoare.
o întoarcere la anii primei tinereți, ca şi cum ar dori să o ia de Poezia Emiliei Dănescu, încărcată de tandrețe și candoare,
la început, să întoarcă clepsidra vieţii, dar, în același timp, se de vibrantă emoție, e o binefacere în această lume în care s-
apleacă cu atenție la semnele timpului său. Frumusețea a diminuat mult spiritualitatea din viața oamenilor împinși să
poeziilor sale izvorăște dintr-o voluptate controlată, calmă, trăiască într-un prezent neclar, într-o lume extrem de
stăpânind bine echilibrul interior. Năzuința ei de împlinire prin pozitivistă, aproape sălbatic de pragmatică. Expresia poetică
iubire este ceva de neînlăturat, e o cerință fundamentală a și modernitatea poeziei o situează pe autoare printre poeții
naturii și a destinului omenesc. Iubirea este cea mai pozitivă care vor dăinui în timp.

nr. 117, 2019 29


Climate literare

Scrisorile ploii
(fragment de roman)
Carmen Georgeta Popescu

reușit, încât nu au putut-o mușcat-o de obraz. Nici el nu a


„E ora cinci dimineața. Milena accepta pe ea, așa cum era, în mai cunoscut-o, deși îi aducea,
s-a trezit cu senzația preajma lor. Iar ieri, auzind că au măcar la două zile, câte o felie de
inconfundabilă de înstrăinare, fost iertați de mult de fiica cea parizer, luată pe furiș din frigider
dar nu una acută, răscolitoare mare, au răsuflat ușurați și s-au și ascunsă în palmă. Îl mângâia și
prin năvala ei, ci mai mult grăbit să se întoarcă acasă. Pe alergau prin curte sau prin
cleioasă. Până și cafeaua i se pare chipul lor se citea un singur lucru: grădină. Tot ea avea grijă să-i
tulbure și fără gust. făcuseră, încă o dată, ceea ce pună fân sau un țol mai vechi în
Ce s-a întâmplat ieri nu mai trebuie. Erau mulțumiți. cușca învechită, când venea iarna.
poate fi schimbat, iar ceea ce iese Cum să nu simtă Milena greață De ce i s-a părut străină și ostilă
la suprafață acum are nevoie de și amărăciune? N-a putut adormi în acea noapte, n-a putut să
mult spațiu. A deschis fereastra, decât foarte târziu și visele care o înțeleagă niciodată.
dar aerul dimineții îi pare însoțeau noapte de noapte cu Ce a urmat, e greu de povestit.
despicat în mii de așchii inegale. frumusețea lor, uneori și cu S-a trezit a doua zi cu brațul
O mână răutăcioasă a împrăștiat paradoxuri, s-au pierdut. Nu e bandajat și cu o jumătate de față
nervozitatea peste orașul încă sigur că le va recupera vreodată, pe care nu o mai simțea. Un
somnoros. Vântul izbește iar părinții ei, când au plecat, nu pansament uriaș îi acoperea chiar
acoperișurile și ridică de la i-au lăsat un vis, ci o nouă tristețe. și ochiul. Jumătate din ființa ei
pământ tot ce întâlnește în cale – Are confirmarea că ei nu au dispăruse, cealaltă agoniza pe un
frunze, hârtii, resturile aruncate cunoscut-o niciodată. pat de spital. Era singură și
la ghena de gunoi. Ce mai, o lume Câinele din curtea vecinului speriată. În jurul ei, doar străini.”
în descompunere! O lume care nu latră ca un apucat, de parcă vijelia „– Era o oarecare tensiune
se mai regăsește în nimic și atacă ce s-a stârnit afară nu ar fi de între noi, mai mult din cauza
disperată cu tot ce are la ajuns. Îl aude și nu poate tăcerii prelungite, continuă Călin.
îndemână. Nu contează pe cine, împiedica senzația de frică și Eva mă privea și parcă nici nu
fiindcă mai toți oamenii se simt răceală. Caută din ochi fotoliul clipea. A luat o înghițitură din
străini în propria lor viață. învelit în catifea grena și se așază băutura turnată în paharul cu
Să vină ei după atâția ani și să încet. Are nevoie de moliciunea pereții groși, aburiți din cauza
o roage să-i ierte?... Atât de lui care, de obicei, îi face bine. cuburilor de gheață ce se
încrezători, de parcă intoleranța Acum, nu e sigură că se va mișcaseră odată cu gestul ei de a
lor ar fi fost o simplă întâmpla la fel, pentru că de ridica paharul. Zgomotul acela a
neconcordanță, ceva ce poate fi îmbrățișarea odihnitoare a îndulcit atmosfera, m-a destins ca
trecut cu vederea? Și nici măcar fotoliului are parte doar de când o colindă. Când a început să
nu au făcut-o pentru ea, fiica lor, s-a mutat în acest apartament, vorbească, am recunoscut-o în
ci pentru a-și ușura sufletul doar de când viața ei și-a totalitate:
înainte de moarte. Așa au înțeles recuperat numele și căldura. – Ce este timpul, Căline? Ce
că și-l pot salva de la crunta În noaptea când a încercat să este acela viitor? Uneori, cuiva i-
judecată. Greșit! Sufletul e salvat fugă de acasă, Dodo, câinele lor ar mai fi trebuit o secundă sau
doar de bucurie. Au lăsat părinții bătrân cu blana maronie, lăsat două de viață ca să poată rosti
ei bucuria să le intre în casă ori să liber prin curte, s-a năpustit numele unui trădător, al unui
le îndrume dorințele? Nu. Au ales asupra ei. Degeaba i-a spus pe criminal. O secundă în care să fi
frica și penitența, supunerea și nume și a încercat să-l liniștească. semnat ori să-și fi pus sigiliul pe
nevoia de a fi considerați cei mai Degeaba și-a ridicat brațul stâng un act care să fi salvat nu unul, ci
credincioși oameni de pe pământ. să se apere. Câinele și-a înfipt mai mulți oameni. Dar acele
Atât de convinși au fost că au colții în brațul firav și apoi a secunde nu au mai existat. Pe de

30 nr. 117, 2019


Climate literare
altă parte, altcineva parcă ascunse nemulțumirea. Milena nu știa ce să mai spună.
primește un supliment de o Călin era tot mai pierdut Zâmbea întruna și se uita când la
secundă sau două, poate o zi sau printre amintiri: una, când la alta, când la apa din
două, și reușește să semneze ori – Eva era fascinantă. Nu pot spatele lor. Aniela inspira vântul
să-și pună sigiliul pe uita cum spunea: „Hai să facem și-l ținea aproape de inima ei, cu
condamnarea unor nevinovați la dragoste cu lumina aprinsă! E ca palmele puse una peste alta.
o nesfârșită Siberie. Pentru toți și și cum am iubi cu ochii deschiși, – Aici e o liniște verde... a spus
pentru fiecare în parte, viitorul s- am vedea clipa ce se naște odată ea, dându-și capul pe spate.
a decis în acele două secunde. cu tot ce trece de la unul la altul”. Și-a întins mâinile spre
Poate să prezică cineva un viitor Ecoul acelor cuvinte se năpusti pădurea care îi înconjura, spre
încă nescris? Eu cred că nu. În în sufletul Ronei ca o ceată de lacul ce se pierdea în propria lui
schimb, poate face o legătură între barbari aprigi și insensibili. Trăise frumusețe, ca o statuie de
informațiile pe care le are. Cam ea așa ceva? Cum e posibil?... Abia marmură albă în mijlocul unei
așa ceva am făcut eu. îl mai auzea pe Călin. superbe grădini. Nimeni nu se
Călin s-a oprit din nou. Părea – Am fost fericiți, nimic nu va mira de vorbele ei, fiindcă simțeau
gârbovit, așa cum stătea la șterge ce am câștigat cât am fost același lucru. Doar Milena o
marginea canapelei, cu umerii împreună. Dincolo de filosofie, privea aproape hipnotizată. Ce
mult lăsați în jos, istovit de dincolo de înlănțuiri și gesturi erau micile ei necazuri, în
greutatea momentului pe care mărunte, pe care oamenii le comparație cu situația Anielei?
tocmai îl descrisese. repetă de multe ori până la Câte motive mai avea să se teamă?
– Am rămas înțepenit și mut ca plictiseală, între noi a fost viață Eva, cu privirea limpede și cu
manechinul din vitrină. Până s-o trăită complet. A vrut să plece și nelipsitul zâmbet pe buze, le-a
cunosc pe Eva, nu m-au interesat eu am înțeles-o. Avea nevoie de o spus gânditoare:
asemenea lucruri. E drept însă că confirmare pentru ceea ce crede – De aproape, locul acesta ne
mi-era drag să-l ascult pe tata, cu tărie, ce mi-a spus înainte de a copleșește cu înălțimea arborilor,
avea darul de a strecura câte un ne căsători: fiecare om întâlnit îți cu adâncimea doar bănuită a
proverb, o povață, ori de câte ori spune ceva despre tine. Așa te poți lacului și cu simplitatea perfectă
stăteam de vorbă cu el. Mi le cunoaște mai bine, mai mult... în care simțim că am putea trăi, că
amintesc și acum. Eu nu am – Și iubirea voastră, fericirea cu am vrea să trăim. De sus, toate la
excelat în liceu și nici colegii de care te lauzi? izbucni Rona, un loc seamănă cu o saltea verde-
echipă nu erau altfel, așa că tot ce înfuriată. Ele nu au mai contat? Ce albăstrie și plutitoare pe care îți
auzeam de la Eva mi se părea nou fel de iubire e acea care acceptă vine să te întinzi și să meditezi,
și extraordinar. Am îndrăznit, la atât de senină o despărțire? apoi să privești în jos și să spui:
un moment dat, s-o întreb cum se – Una care transformă și aici am iubit, acolo m-am temut
face că știe atâtea lucruri. Mi-a bucură... de grămada de nori ce închidea
răspuns, ca de obicei, – V-ați jucat! Nu a fost ceva orizontul, aici am râs, dincolo am
surprinzător. Cu două versuri serios între voi, ceva care să ținut la piept disperarea!... Nu
scrise de Shakespeare: Horatio, în dureze până când... putem vorbi decât la timpul
cer și pe pământ / Sunt multe – Până moartea ne va despărți? trecut, doar atât ni se pare
lucruri care nu-s nici măcar visate. Călin a ridicat un pic tonul, mai cunoscut, și indiferent ce ne-am
Rona se îndreaptă de spate și mult ca o răbufnire ce-l privea pe imagina sau am dori pentru viitor,
încearcă să arate același interes ca el, nu ca răspuns la întrebare. De suntem deasupra timpului. Sun-
și până atunci: aceea continuă imediat cu tem în prezent și numai asta
– Bun. V-ați căsătorit, ați fost explicațiile: contează. Altfel spus, extremele se
fericiți ani de zile. Ce s-a putut – Uită-te în jurul tău și spune- reunesc și ceea ce trăim este
întâmpla între voi, de ați ajuns la mi: câte cupluri vezi la fel de amestecul amintirilor și
divorț? Și mai spui că Eva a și fericite cum am fost eu și Eva?” proiecțiilor noastre spre viitor.
plecat din țară... „– Aniela e minunată, o să te Nimic nu e nou, doar felul cum le
– Nu s-a întâmplat nimic. convingi și tu! a spus Eva, simțim se schimbă, chiar și de la o
Legătura dintre noi nu s-a supus strângându-le în brațe pe clipă la alta. Dar schimbarea e
niciodată timpului sau regulilor. amândouă. E nevăzătoare, dar foarte bună, să nu ne temem
Doar clipei. vede mai bine decât noi, pătrunde niciodată de ea! Fiindcă noi nu
– Nu mai înțeleg nimic, în sufletul omului ca o rază de putem fi decât ceea ce simțim...”
recunoscu Rona și nu-și mai soare.

nr. 117, 2019 31


Climate literare

LECTURI SUBIECTIVE - „O SCRISOARE


PIERDUTĂ” DE ION LUCA CARAGIALE
Lucia Elena Locușteanu

Când criticul Titu Maiorescu specie a genului dramatic, în proză


afirma despre comediile lui Ion Luca sau în versuri, care înfățișează /
Caragiale că „pun pe scenă câteva prezintă întâmplări hazlii, cu
tipuri din viața noastră socială de personaje ridiculizate, antrenate
astăzi și le dezvoltă cu semnele lor într-un conflict derizoriu, cu un final
caracteristice, cu deprinderile lor, cu fericit și un sens moralizator.
expresiile lor, cu tot aparatul Comedia transpune în formă
înfățișării lor în situațiile anume alese dramatică categoria estetică a
de autor, sublinia perenitatea unică comicului. În comedie, conflictul
a operei, perenitate dată de este superficial și se rezolvă prin
universalitatea situațiilor prezentate, împăcarea tuturor personajelor,
de tipicitatea personajelor, cât și de ducând astfel la un deznodământ
calitatea comicului”. fericit. Personajele sunt, de obicei,
Demonstrați – pe baza subiectului Vechi observator și bun cunoscător ființe mediocre ce întruchipează
comediei „O scrisoare pierdută” de al moravurilor publice de la noi, defecte morale, neimplicându-se
Ion Luca Caragiale – că piesa Caragiale a pătruns până în miez niciodată în conflict cu toată ființă
dezvăluie mecanismul unei farse nesinceritatea sistemului electoral și lor. Ele sunt o expresie
electorale, datorită absenței neadevărul naivei formule curente: A contrastului aparență – esență,
responsabilității civice din conștiința democrația este triumful meritului. iar motivele pentru care se înfruntă
clasei politice românești de la El știa că triumful nu este al celui mai nu sunt valori autentice. În comediile
sfârșitul secolului al XIX-lea! bine înarmat în luptă, prin excelență, de intrigă, înlănțuirea complicată a
„Caragiale manifestă o pasiune a neloială, pentru obținerea faptelor, dar și ridicolul situațiilor
observației pentru care nu se poate mandatului, care deschidea prezentate, provoacă râsul. În
găsi nici un alt exemplu asemănător. arivistului căile îmbogățirii și ale comediile de moravuri râsul e
Întinsa și variata lui experiență s-a ascensiunii politice. provocat de felul în care sunt
revărsat în întregime în opera sa. Nu De aceea, poate, Ion Luca zugrăvite satiric diverse moravuri. În
va fi posibil să se scrie istoria socială Caragiale (1852 – 1912) – scriitor al timp ce în comediile de caracter sunt
a veacului nostru, (…), fără o perioadei marilor clasici – își alege ca satirizate diverse tipuri umane sau
continuă referință la opera lui. (…). specie literară farsa / farse, sociale: avarul, fanfaronul, ipocritul,
Caragiale este un observator lucid (subst.de. .genul feminin, 1. demagogul, șantajistul, etc.
și exact, dar materialul observațiilor Comedie cu conținut ușor, în care În secolul al XIX-lea, apare în
sale nu rămâne niciodată în stare de comical provine, în primul rând, din literatura română comedia sub
pulbere infinitesimală, ci se adună în vorbe de spirit și situații amuzante, forma farsei și a vodevilului,
viziunile unor caractere tipice. uneori burlești , nu din studiul evoluând spre comedia de moravuri
Realismul tipic este formula lui aprofundat al caracterelor; 2. Faptul și de caracter. Premiera comediei de
artistică.” de a păcăli pe cineva cu scopul de a moravuri și de caracter „O scrisoare
Tudor Vianu se amuza; mijlocul folosit în acest pierdută” de Ion Luca Caragiale din
scop fiind : păcăleala, festa.”*** ziua de marți, 13 noiembrie 1884, pe
Cele două sensuri ale termenului scena Teatrului Național din
„Blestemată politică! Un moment se regăsesc în comedia de moravuri București, a fost un adevărat triumf.
să n-ai pace!” și caractere - „O scrisoare pierdută” Capodoperă a dramaturgiei
„pentru că de la partidul întreg de Ion Luca Caragiale, dar și în românești, înscrisă pe o orbită
atârnă binele țării și de la binele țării celelalte comedii: „O noapte universală, tradusă și jucată pe
atârnă binele nostru…” furtunoasă”, „Conul Leonida față cu meridianele lumii, comedia „O
„Într-o soțietate”(…) „unde nu e reacțiunea” și în farsa „D-ale scrisoare pierdută” dezvăluie
moral, acolo e corupție și o soțietate carnavalului” mecanismul unei farse electorale,
fără prințipuri, va să zică că nu le Comedia (gr. komos = sărbătoare datorită absenței responsabilității
are”; „Ce soțietate!”; „enteresul și iar închinată lui Dionisos și ode = cântec; civice din conștiința clasei politice
enteresul!” fr. comedie, lat. comoedia) este o românești. În spatele programelor și

32 nr. 117, 2019


Climate literare
al luptelor de „idei”, burghezia Comitetului Electoral, al Comitetului nu numai: „Ca orice român, ca orice
liberală, surprinsă de autor de la Școlar, al Comitetului Agricol și al fiu al țării sale… în aceste momente
posturile de observație ale propriei altor comitete și comiții”. solemne (de-abia se mai stăpânește)
prese, ca girant responsabil, Ștefan Tipătescu este amantul celei … mă gândesc … la țărișoara mea
corector, secretar de redacție la de a doua soții a lui Zaharia, deși se (plânsul l-a biruit de tot…) la
ziarul „Timpul”, Caragiale ducea, în consideră prieten al acestuia. Cei doi România (plânge: aplauze în grup)…
fond, o bătălie cu substrat economic conduc județul în interes personal și la fericirea ei!... (același joc de
și politic. vor să-l propună candidat pe Farfuridi amândouă părțile) la progresul ei!...
Comedie în patru acte, piesa – tipul prostiei, imbecilității, care (asemenea crescendo) la viitorul ei!
satirizează întregul nostru sistem vrea din „două una, (…), ori să se (Plâns în hohote. Aplauze
politic, politicianismul claselor revizuiască, primesc! Dar să nu se zguduitoare.) (…) „Soțietatea noastră
dominante cu cinismul metodelor schimbe nimic; ori să nu se are de scop să încurajeze industria
electorale și cu nesinceritatea vieții revizuiască, primesc! Dar atunci să se română” care „e admirabilă, e
publice, sintetizate magistral într-o schimbe pe ici pe acolo, și anume în sublimă, putem zice, dar lipsește cu
replică a lui Zaharia Trahanache: „A! punctele… esențiale.”. desăvârșire. Soțietatea noastră dar,
ce coruptă soțietate!... Nu mai e Cațavencu dorește să obțină el noi, ce aclamăm? Noi aclamăm
moral, nu mai sunt prințipuri, nu mai candidatura și atunci amenință munca, travaliu, care nu se face
e nimic: enteresul și iar enteresul… „șantajându-l pe prefect cu deloc în țara noastră!”
(…) unde nu e moral, acolo e Cațavencu vrea în schimbul
corupție, și o soțietate fără prințipuri, „Scrisorii” „mandatul de deputat,
va să zică că nu le are!”. iată ce vreau: nimic altceva! nimic!
Comedia are ca temă viața politică nimic! (După o pauză, cu insinuare
și de familie a „înaltei” societăți caldă și crescândă:) Mi se cuvine!...
române în penultima decadă a Te rog!... Nu mă combate… Susține-
secolului al XIX-lea. Conflictul se mă… Alege-mă. Poimâne, în
poartă în jurul farsei alegerilor de momentul când voi fi proclamat cu
deputați pentru Cameră, crescând majoritatea cerută… în momentul
în intensitate, antrenând în jurul lui acela vei avea scrisoarea (cu multă
întreaga acțiune ce se desfășoară pe căldură) … pe onoarea mea!” De
două planuri: social și familial. la „centru”, vine însă o „depeșă fe –
Acțiunea se petrece „în capitala fe urgentă”: „Cu orice preț, dar cu
unui județ de munte, în zilele orice preț, colegiul d – voastră al II-
noastre”, respectiv în 1883 – 1884. lea trebuie să-l aleagă pe d.
Suntem în ajunul alegerilor pentru Agamemnon Dandanache.(…) Se
„Camera de Revizuire a Constituției, face din aceasta pentru d-voastră o
inițiate de Partidul Liberal, aflat la înaltă și ultimă chestie de
putere. Opoziția conservatoare nu publicarea „scrisorii de amor”, încredere…!” Când disperarea
exista. În sânul guvernamentalilor adresată de Ștefan amantei lui - Zoe planează, Trahanache găsește și el
apar disensiuni. Partidul este practic Trahanache, scrisoare pierdută de salvarea tot în „alt șantaj”.
scindat prin existența unei „fracțiuni” aceasta, găsită de Cetățeanul Descoperă o poliță falsificată de
independente în frunte cu Turmentat și furată / subtilizată Cațavencu – o nouă „latură a
demagogul politic avocatul Nae acestuia de Nae. De teamă de a nu caracterului” omului politic, apărător
Cațavencu, Director și proprietar al fi compromisă – prin publicarea al „onestității”, ambii lipsiți de
ziarului „Răcnetul Carpaților” și scrisorii de amor în ziarul „Răcnetul conștiință și responsabilitate civică.
prezident – fondator al Societății Carpaților”, Zoe care e „mâna care Farsa alegerilor e conturată magistral
Enciclopedice – Cooperative „Aurora dă mandatul” obține de la în Actul al III-lea, act ce reprezintă și
Economică Română”.În jurul lui Trahanache și Tipătescu promisiunea punctul culminant al comediei, când,
gravitează „dăscălimea” locală, susținerii candidaturii lui Cațavencu, după anunțarea numelui4.
reprezentată prin simbolic numiții imperativ convingându-i că: „Trebuie candidatului trimis de la centru, se
Ionescu și Popescu, institutori, ziariști, să alegem pe Cațavencu – produce acea încăierare în care
cooperatori. demagogul politic, lipsit de scrupule „arma de șantaj – scrisoarea”,
Ștefan Tipătescu, prefectul care se autocaracterizează drept subtilizată de la Cetățeanul
județului, un mai vechi trimis de le „gogoman”: „vreau ceea ce merit în Turmentat și ascunsă-n căptușeala
„centru”, este un bun organizator, orașul acesta de gogomani, unde pălăriei, este pierdută de Cațavencu
care a captat „încrederea absolută” sunt cel dintâi…. între fruntașii o dată cu pălăria, situație ce dă alt
a șefului local, a bătrânului politici.” Se autocaracterizează și prin curs evenimentelor.
„Babachi” – Zaharia Trahanache – discursul său demagogic, Pălăria este găsită de Cetățeanul
mare „propritar”, „Prezidentul subliniindu-și o nota definitorie a Turmentat, simbolul al Alegătorului
Comitetului Permanent, al caracterului său – falsul patriotism și dezorientat: „Să-mi spui d-ta, pentru

nr. 117, 2019 33


Climate literare
cine votez. Iaca, mai e un sfert de mă-nțeledzi, un ciledzi, ori dau Luca Caragiale se încadrează în genul
ceas și se închide alegerea… Eu… scrisoarea la „Războiul…” De colea dramatic ca o comedie de moravuri
pentru cine votez?...” și care onest până colea…gâri-mâr… a5. trebuit, și de caractere, ce dezvăluie
înapoiază „scrisoarea pierdută” conița mea, să țedeze, și tranc! mecanismul unei farse electorale,
„andrisantului”: Eu până să nu intru depesa aiți, neicusorule…” (…) datorate absenței responsabilității
în politică,cum am zice, am fost „Aminteri dacă nu-mi dădea în gând civice a clasei politice conducătoare
împărțitor… la poștie… mă cunoaște asta, nu m-aledzeam.” (...) / la putere. Se încadrează în genul
conul Zaharia!” (…)Și d-atunci, care Scrisoarea de amor, în cazul lui dramatic, fiind ca specie o comedie
va să zică, eu dau scrisoarea după Dandanache, rămâne armă de deoarece întrunește trăsăturile
adresă. (…) dacă găsesc andrisantul, șantaj și pentru viitoarele alegeri: specifice genului și speciei:textul e
i-o dau andrisantului…” „Cum se poate, conița mea, s-o dau scris pentru a fi reprezentat pe
În jocul murdar, lipsit de înapoi? S-ar putea să fac așa prostie? scenă; sunt prezente indicațiile de
responsabilitatea conștiinței civice, Mai trebuie s-aldată… La un caz iar… regie / scenice / didascaliile: privind
de fapt, în prezența unei conștiințe pac” la Războiul.” Dandanache se decorul, aspectul vestimentar al
modelată de „enteresele” dovedește a fi „mai prost decât personajelor, mișcările lor scenice,
particulare ale celor ce dețin puterea Farfuridi și mai canalie decât gesturile, tonalitatea și ineditul
politică, un rol important îl are Ghiță Cațavencu”. Suntem doar într-o limbajului cu putere de generalizare,
Pristanda – polițaiul orașului, a cărui operă realistă, când conflictul dintre etc. Modul de expunere este
caracterizare directă sintetizatoare i- două personaje se stinge prin dialogul împletit cu monologul
o face Cațavencu când afirmă că: „ câștigul celui de al treilea, mai perfid dramatic. Personajele dau viață
Într-un stat constituțional un polițai decât cele ce se înfruntă… acțiunii concentrată în jurul unui
nu e nici mai mult, nici mai puțin Farsa alegerilor continuă într-o conflict dramatic, iar categoria
decât on instrument!”, intră în farsa atmosferă de mascaradă. Scandalul estetică predominantă este a
alegerilor cunoscându-și bine care plana asupra lui Zoe este evitat comicului de caractere, de moravuri,
interesele „Ghiță, Ghiță, pupă-l în printr-un nou șantaj. De data de situație, onomastică și limbaj, pe
bot și-i papă tot, că sătulul nu crede aceasta, cel șantajat este Cațavencu care dramaturgul le desăvârșește.
la ăl flămând…”,dar și rolul său ca care e de acord să conducă Capodoperă a genului - „O
polițai al orașului care e nevoit să-i manifestația în cinstea noului ales ca scrisoare pierdută” de Ion Luca
„slujească” pe cei la putere: „Coane să scape de urmările nefaste ale Caragiale - aparține realismului
Zahario, dă-i zor! Trebuie să-l lucrăm poliței falsificate, având certitudinea clasic, dar, în același timp, este
pe onorabilul, pe d. Nae Cațavencu, că șansele viitoare nu-i vor fi receptată ca o operă ce afirmă
ordinul lui conul Fănică… Sunt la ușă, potrivnice, nici închise sau epuizate… modernitatea și actualitatea atât a
când oi tuși de trei ori, d-ta proclamă Semnificativ pentru farsa operei, cât și a autorului ei, deoarece
catindatul și ieși pe portiță… și pe electorală datorată corupției, dar în așa cum afirmă Valeriu Cristea în
urmă-i treaba mea…” special a absenței responsabilității „Satiră și viziune”: „Caragiale
Absența responsabilității civice din civice din conștiința clasei politice e pornește în opera sa (…) de la
conștiința clasei politice, reprezentă ridicolul deznodământului sintetizat această societate, de la această
la toate palierele responsabile de în replica lui Pristanda: „Curat epocă, dar nu le reproduce, nu le
bunul mers al alegerilor, se reflectă constituțional! Muzica! Muzica!”. oglindește, nu le copiază în sensul
magistral și în felul în care își obține Replica imortalizează – prin limbaj – realismului fotografic și nici măcar
candidatura „onorabilul”, o lume care alunecă în derizoriu, o nu le reflectă în sensul realismului
„venerabilul Gagamiță” Dandanache, lume coruptă care-și dezvăluie tradițional. Caragiale creează o
candidat sosit de la centru și care-și perfidia și necinstea mecanismelor viziune a acestor realități, căpătând
dezvăluie strategia „politică” electorale datorate absenței sugestia lor cea mai adâncă. O
asemănătoare cu cea a lui responsabilității civice, deoarece pe viziune caricaturală, grotescă”**, o
Cațavencu, dar cu mult mai perfidă, prim plan stau interesele personale farsă voită cu putere de generalizare,
deoarece reține „Scrisoarea ” și nu ale țării, notă definitorie valabilă, din păcate, și astăzi…
„furată” / sustrasă din buzunarul imortalizată în câteva din replicile lui
pardesiului uitat la el, pe cuier, de un Trahanache: „Nu vezi cum e lumea * Tudor Vianu - „I. L. Caragiale” în
amic / prieten „becher”, „Scrisoare” noastră? Într-o soțietate fără moral „Istoria teraturii Române Moderne” de
compromițătoare de amor , pe care și fără prințip (…) trebuie să ai și Vl. Streinu, Lit. Vianu, 1944;
n-o înapoiază fiindu-i necesară „ca puțintică diplomație!”…”„unde nu e ** Valeriu Cristea, „Satiră și viziune”,
armă de șantaj” în viitoarele alegeri: moral, acolo e corupție și o soțietate în „Liante literare”, 1977, p. 39 -42;
„Cum (…) să nu m-aleg, puicușorule, fără prințipuri, va să zică că nu le *** „DEX”, 1975, p. 324;
nu merdzea…” (…) ”familia mea de la are.! „A! ce coruptă soțietate!... Nu **** I. L. Caragiale - „O scrisoare
patruzsopt (coborând către public), și mai e moral, nu mai sunt prințipuri, pierdută”, Editura Fundației Culturale
eu, în toate Camerele, cu toate nu mai e nimic: enteresul și iar Române, București, 1996
partidele, ca românul imparțial… și să enteresul.”
remâi fără coledzi!” (…) „Găsește-mi, Piesa „O scrisoare pierdută” de Ion

34 nr. 117, 2019


Climate literare
oamenilor. O lume
DOINELE otrăvită de
superficialitate, de
MELE, de diletantism, de lipsa de
cultură - se relevă din
ADRIAN BOTEZ conţinutul poemelor. Pe
de altă parte, cultura
Constantin Stancu
poetului, un cărturar de
ţinută, cu proiecte
proprii, cu dedicare
Adrian Botez este un pentru actul artistic,
poet incomod şi original. răzbate din volum. El nu
Scrie poezie de multă se joacă de-a poezia,
vreme, a publicat mesajul are ceva din
numeroase volume dense, soliditatea unui demers religios. Misticul are un loc
cu mesaj. Poezia este un aparte, versurile fiind potenţate de marile mituri ale
mod de viaţă, un loc unde lumii, de legendele valahe bine structurate, de
el pune în lumină o viziune tainele creştine. Suferinţa domină cunoaşterea,
proprie. iubirea, revolta, cântecul de jale.
În cartea Doinele mele*, Valorile spirituale domină peisajul poemelor, un
apărută la Editura Rafet, în romantism bine modelat de un realism dur şi un
anul 2019, el îşi aşează cuvintele în palma cititorului, existenţialism elegant fac, din fiecare poem, un
lămurind o bună parte din tot ce petrece cu fiecare, ŢIPĂT. Lumea se mişcă într-un amurg temperat, un
cu tot ce se întâmplă în lume. Viziunea este una de cântec de jale atinge fiinţele, există o poartă a
ansamblu, poezia aducând tuşele necesare, pentru luminii, ceva de demult şi de departe, care bântuie
a evidenţia căderea istoriei în superficialitate, totul.
durerea schimbării de la o epocă la alta, loviturile Lumea este în evidentă cădere, resturile otrăvesc
primite de mintea omului, în plină mişcare, pe totul, până la stele, universul pare că nu se mai
trecerea de pietoni. El lansează şi un avertisment, susţine, este un frig universal, o toamnă întârziată în
teama de un final incomod a lumii este persistentă. poeme - ...şi, iată, GHILOTINA, în toiul zăpezilor.
Căderea se simte în fiinţa omului, o boală devine Semnul revoltei celui integru în faţa minciunii, a
viaţa trăită într-un stil aleatoriu. ipocriziei, a luării în posesie a întregii istorii, de către
Volumul este structurat pe mai multe nivele, omul căzut.
autorul fiind atent la mesajul general al cărţii: Pentru Adrian Botez, Poetul este personajul
1. Doinele mele; vremurilor, el comunică, asemenea profeţilor, în
2. Lume, lume; vârful picioarelor... - ...lumea se blochează, în indivizi
3. Poeţilor doinei, în veşnicie; care nu mai ajung maturi. Personajul este Bătrânul
4. Epilog. poet tânăr (titlul unui poem)…
La finalul cărţii, avem o scurtă biobibliografie a Umbrele pun în evidenţă epilogul, unul al
poetului, o personalitate complexă şi dedicată a sfârşitului de lume, prezis de profeţi, de gânditorii
literaturii de azi, cu un titlu expresiv: Cine este de toate religiile, de oamenii de ştiinţă. Este un secret
Adrian Botez? care stă în spatele sărbătorilor, poetul exclamă
Răspunsul vine, în principal, din lectura poemelor disperat: Ce lume ticăloasă oamenii-şi făcură! Şi,
prezente. totuşi – mai supravieţuieşte PATRIA, locul unde
Titlul volumului este deschis, autorul face există saltul spre Hristos, spre arhetipul integru,
trimitere la influenţele folclorului asupra poeziei neatins de mizeria lumii. Moartea este învinsă de
sale, la sinceritate, la totala deschidere faţă de cântec, de armonie, de starea de graţie.
problemele spirituale ale cititorului şi ale lumii. În unele poeme, Adrian Botez foloseşte cuvinte
Partea spirituală domină poezia, un dor special, luate din activităţile zilnice, din revoltele curente, din
după o lume pierdută, mătură cuvintele cu o iubire tristeţile provinciale. El le integrează în corpul
secretă, după un Dumnezeu depărtat. O revoltă faţă acestora, ca anticorpi meniţi să apere FRUMOSUL,
de căderea în ruină a lumii, o reacţie de după un stil care îi este inconfundabil. Se recunoaşte
suprasaturaţie faţă de acţiunea demonică, din viaţa modul de a scrie al Poetului, încrâncenarea şi
indignarea, suferinţa, aşa cum am arătat mai sus.

nr. 117, 2019 35


Climate literare
Un poem dens, reprezentativ pentru viaţa
artistului, este bine pus în pagină: „bagajele vieţii $GULDQ%RWH]
mi le duce/ altcineva – înainte: eu/ rămân într-un/ '2,1(/(0(/(


clarobscur odihnitor/ liniştitor - şi privesc din/ SRHPH

$GULDQ%RWH]'2,1(/(0(/(
urmă – complet detaşat – cum nişte/ bagaje – ale/ 'Ă,'2$01($('8/8,/80,1,,2&252$1Ă

3RHWXODUHYUHXQSRVWGHSD]ă

unei vieţi – înaintează/ singure – spre o calmă/ vQOXPHDDVWD±IăUăURVWúLYD]ă"


GHFHPDLQDúWL3RHĠLWXEHUFXORúLúLVLQJXUL
FkQGúWLLFăQDXQLPLFvQVWUDFKLQă±vQOLQJXUL"

autoiertătoare lumină…” (Bagajele vieţii, p.44). YUHD&ULVWUăQLOHYHFKLVăvúLUă]EXQH


SULQHL±3RHĠLLFDUHYăG0LQXQH"

Poemul acesta condensează în el credinţele 6¿QWH±QXğLEDWHMRFGH5DQDGLQ&ULVWDO


GHDL$UPRQLHL&ăOăUHĠLSH9DO

poetului, grafia lui este modernă, eliberată de GDFăLXFL]L±HLYRUPXULQWUHULPH


DWRPLL$UPRQLHL+DU±6XEOLPH
úLWRWQXYHLVFăSDGHQXQĠLOHQWUHDúWUL

rigorile normelor literare obişnuite, deschisă WRĠL0XQĠLLLYRUFkQWDSHDFHúWL6LKDúWUL


GăL±'RDPQH$HGXOXL/XPLQLLR&RURDQă

mesajului spre absolut. úLODSăUăFX)RF±GH+DLWDQJRDQă

QXPDLSULQHOVWăvQSLFLRDUH&DWHGUDOD

Absolutul, iată, îl urmăreşte pe Poet, exercită o 9ă]GXKXOXLúL)ORULL±SUHDPăULQG:DOKDOOD


atracţie puternică: „e frig – cuţitele se-ascut în viciu/ ,6%1 (GLWXUD5$)(7


şi singuri înjunghia-ne-vom pe-altare/ e frig - şi
            

dumnezeul de serviciu/ s-a îmbrăcat în raze


solitare” (Frig zelos, p. 48). un diavol – în/ acelaşi timp/ întomnat” (Moartea –
Atmosfera este creionată cu tuşe groase, superb inumană, p. 82).
evidente: „…e o înserare/ perpetuă – înserare/ grea De reţinut grafia poemului, versurile frânte de o
şi/ firoscos gânditoare – ca nişte/ turme de bolovani forţă iraţional de raţională, linioare care leagă ideile,
– întorşi/ pe dos…” (E o înserare perpetuă, p. 58). în timp ce cuvintele sunt limitate - totul exprimă un
Chiar Dumnezeu se revoltă în sine, entropia divină zbucium, o frământare care răscoleşte fiinţa. Este
se descoperă poetului. Aceste teme au marcat poezia tehnica poetului de a lansa ŢIPĂTUL, semnul
lui Bacovia, bine analizată de critica literară. La fel, artistului aflat pe un pod între două lumi. El nu
poetul Aurel Pantea reia temele în cărţile sale. cerşeşte, el dăruieşte, simte seminţele cum mişcă
Titlurile lor sunt expresive: Negru pe negru, între aceste lumi, nu există sfârşit, e doar o treaptă,
Nimicitorul, O înserare nepământeană. La Adrian viaţa are regulile ei, care se perfecţionează, pentru
Botez, putem observa rădăcinile crezurilor valahe, că: „lumină ce-i tot mai crină/ scris şi lacrimă ce-
influenţa folclorului, ideile care au marcat evul alină/ nu vorbi – numai priveşte/ sufletul tău
mediu, preocupat de o viitoare globalizare prin povesteşte” (Drum spre lir, p. 106).
religie (Cabala Nebunilor; Nălucirile abatelui Cititorul iniţiat va descoperi o lume în mişcare, o
Bernardo; Ion - Patria mea etc). lume complexă, rădăcinile venite din folclor sunt
Marile mesaje se comunică în stări dureros de evidente, mesajul bazat pe cunoaştere exhaustivă,
reale: „acum e linişte de/ catedrală – printre/ tonurile de doină şi imprecaţie dau o lumină specială
moleculele din sânge –mereu/ învrăjbite – ale Cărţii. Sunt exerciţii, rugăciuni şi chemări asupra
staturii mele de/ ceas” (Comunicate celeste în vârful fanteziei, un jurnal al unui prizonier al cărţilor, ruptă
picioarelor, p. 77). Epica poemelor este escatologică, din Cartea Eternă. El se revoltă scriind, se eliberează
totul se petrece într-un timp stabilit de Creator, un prin iluziile asupra adevărului brut. Martorii invocaţi
timp ieşit de sub controlul oamenilor: „cu un ceas de poet sunt munţii, natura, apele, zăpezile atinse de
după/ Sfârşitul Lumii” (p. 78). ghilotinele istoriei.
Poetul, ca personaj în dinamica istoriei, are El exclamă cu pasiune: „în amurg adânc de seară/
Chivără de Poet, cu o privire de sus asupra sihăstriţi – hulubii cântă/ dar nu-i văd – pe drum de
cosmosului. Nimeni nu priveşte în ochi FULGERUL! ceară/ cântul mistic mă-nveşmântă/ păşesc lin – ca
Poetul, asemenea soldatului, are coiful armatei împăraţii/ prin mulţimea de tăceri:/ am fost vis al
divine, mintea îi este apărată, el se simte sub vraja unei Graţii/ în grădina unei veri…” (În amurg adânc
luptelor spirituale, peste zări alpine, peste zări de seară, p. 10).
marine… Este imaginea preluată din valorile vechii Poetul poate avea un loc în Raiul promis, chiar pe
lumi, a celor chemaţi. un drum de ceară…
Imaginea morţii dezvăluie echilibrul între viu şi
absenţă, între albastru şi neant. Cităm: „te rezemi – *Adrian Botez, Doinele mele (poeme), 142
cu spinarea – de un/ oarecare copac din pădure – pagini, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2019; coperta
vertical – dar/ imemorial – asasinat de toamnă: I: Peisaj de iarnă, la munte. O carte dedicată soţiei,
pentru tine – însă/ acel copac fără viaţă – e-un/ altar Elena; carte sponsorizată de Iustinian Botez, fratele
– o întreagă/ religie (falsificată – fireşte – de/ teoriile autorului.
tale): te simţi nevinovat ca un/ prunc - şi vinovat ca

36 nr. 117, 2019


Climate literare
tot nu le puteam volatiza indignarea. Nu au stat prea
mult pe gânduri şi m-au trimis cu forţa la tras de fiare.

CEART| Cu timpul m-am înzdrăvenit. Am înaintat rapid şi în


rang, de la balerin de ansamblu cum venisem din
România, m-au avansat rapid la solist trei, când le-am

{I câştigat o diplomă la un festival internaţional de balet


m-au făcut solist doi, un fel de a sări de la gradul de
sergent la cel de căpitan şi apoi la cel de maior... Şi uite
aşa am devenit şi fruntaş la oraş.
ÎMP|CARE Glasul pământului natal mă chema, îmi era dor şi
Adrian SCRIMINȚ de părinţi, şi de cei patru fraţi ai mei. Când am ajuns
acasă, în concediu, taică-meu nu mai putea de bucurie.
Din banii care i-am dat şi-a luat mobilă în bucătărie. „Că
Ciudat pământ, când trăieşti în el îl sudui de-l iau la voi vin fetele, mie mi-a trecut veacul!” O descărca
dracii şi când eşti departe de el îţi e dor. Nu trebuie s-o încet din camion, cu intenţie, ca să îl vadă toţi vecinii.
experimentaţi, că am făcut-o eu. L-am părăsit ca „Doar o dată îmi vine feciorul din străinătăţuri, ce
traficant de coca cola. Vigilenţii de la graniţă nu m-au dracu’!...”
crezut pe cuvânt şi atunci a trebuit
să improvizez. „Mă băiete - îmi Vremuri grele pe la noi. Reîntors
spuneau dumnealor - tu mergi în la datorie, în Serbia. Ca să nu mă mai
Italia, prea fain eşti îmbrăcat!...” cheme pământul părăsit, mi-am
Am fost returnat în patria mumă. cumpărat o antenă parabolică şi mă
Mi-am luat de toţi banii cutii de simţeam ca acasă. Ca să mă apropii
coca cola, căci aşa mă sfătuiseră şi mai abitir de ai mei mi-am
persoanele umblate din autocar, contactat şi ambasada. S-au bucurat
mi-am pus o cravată peste un foarte mult. Nu mai avuseră onoarea
tricou, peste tricou un sacou, şi să fie contactaţi de un balerin. Îmi
mi-am pus apoi toţi pantalonii pe explicau că le-am mai descreţit
care îi aveam pe dedesubtul frunţile, că în general atunci când
pantalonului de stofă. Să nu vă erau sunaţi de ai noştri, li se cereau
mai spun de adidaşii albi din să intervină cu promptitudine atunci
picioare. Ca să par mai când li se confiscau mărfurile de la
convingător mi-am ciufulit părul şi piaţă...
mi-am luat o atitudine cât mai
buimac posibilă. Grănicerii sârbi Gălăgios popor, vesel şi rusofil.
se uitau la mine perplecşi. „Mă Dar cât de iubitori erau ei pentru
duc la Vrsak să vând marfă! Sunt student şi nu am bani colegii mei ruşi, pe atât eram eu în fruntea petrecerilor
să îmi continui facultatea...” - le explicam, văzându-i lor, ca invitat principal. Şi salariul era mare, pentru
cam încurcaţi atunci când îmi scotoceau valizele vârsta mea chiar mai mult decât satisfăcător. De când
burduşite cu cărţi. Deghizarea asta a mea i-a făcut chiar îmi părăsisem ţara, chipurile pentru reprezentarea ei
să mă scutească de vamă. pe alte meleaguri, nu îmi mai aminteam ce era foamea
şi nici nu mai aveam vise cu festinuri măreţe...
După mai multe emoţii şi controale poliţieneşti, m-
am văzut în sfârşit balerin într-unul din cele mai Într-o zi, o vecină mi-a împărtăşit o veste care mi-a
moderne teatre ale fostei Yugoslavii. Primirea pe acel schimbat puţin direcţia vieţii: „Dacă vine războiul peste
pământ mi-a fost dată pe măsură: viitorii mei colegi nu noi ce ne facem? Dumneavoastră mai rămâneţi aici?”
mai văzuseră niciodată un dansator atât de schilod. Am ridicat cam mult prea nepăsător din umeri: „Staţi
Degeaba le explicam eu că eram venit dintr-o altă liniştită că nu va fi nici un război!” A doua zi s-au cam
lume, că proveneam dintr-o epocă de aur şi împliniri răstit colegii la mine. Nu neapărat sârbii cât mai ales
măreţe, că îmi pierdusem toţi dinţii datorită acelor ruşii. „Ce mama dracului vă trebuie vouă NATO? Vreţi
timpuri şi că aveam lordoze şi alte boli cronice ale să trimiteţi şi avioane?! Aveţi de gând să nu mai aveţi
oaselor, că făcusem cunoştiinţe acute cu foametea; că cu ce zbura?” Am sunat de urgenţă la ambasadă şi m-
au liniştit. „Se duc negocieri, nu va fi niciun război!

nr. 117, 2019 37


Climate literare
Spuneţi-le ruşilor să bea câţiva litri de votcă şi să se o hartă (nu le ştiam geografia şi mă interesau
calmeze!” Le-am transmis mesajul ambasadei. Râdeau. obiectivele care le fuseseră bombardate, ca să am cu ce
„Dacă rusul bea votcă nu se mai calmează, se enervează mă lăuda la ai mei acasă). Mi-au confiscat paşaportul,
şi mai abitir!!!” foaia cartografiată, şi mi-au luat numărul de telefon. M-
am trezit ulterior la tribunal. Îmi tot spuneau că era grav
Peste câteva zile am fost chemaţi toţi străinii în ceea ce am făcut. Ambasada m-a ajutat mult: mi-a
cancelaria de balet a directoarei. „Va fi război - ni s-a recomandat un avocat scump de la Belgrad. A trebuit
spus. Dacă vă decideţi să rămâneţi veţi fi protejaţi şi să mă lupt singur, am contactat toate sursele mass-
trataţi ca şi cum aţi fi de ai noştri!” Am mai rămas doar media. Cei de la poliţie erau contactaţi zilnic: „Avem în
eu - om de onoare şi în toiul sezonului, în luna martie faţa redacţiei un cetăţean străin care se plînge că l-aţi
nu se prea făceau pe nicăieri angajări; şi doi prieteni de- incriminat de fapte care nu pot fi spuse...” Când mi-au
ai mei, ruşi, alcoolici. înmânat paşaportul mi-au reproşat aceleaşi lucruri:
- Ce v-a trebuit vouă NATO, nu am fi putut fi prieteni?
Când a căzut prima bombă, într-o cazarmă militară, - Păi ce legătură au toate acestea cu mine, doar sunt
eram singurul locatar dintr-un bloc de zece etaje care artist!
îşi făcea cartofi prăjiţi. Restul oamenilor cu scaun la cap - Au legătură, pentru că toţi sunteţi la fel...
se retrăseseră prin buncărele antiatomice. Mă gândeam
că nu mi-o veni neapărat mie sorocul. Ne-au tăbăcit M-am trezit la graniţă, deportat de acolo. Mi-am luat
americanii timp de trei luni numai din aer, de pe toate lucrurile cu mine, ca să demonstrez acasă că nu
vapoare şi din submarine. La al doilea tomahauk, am pierdut timpul, ci am muncit din greu. Grănicerul nu
explodat pe la orele patru dimineaţa într-un pod metalic a vrut să mă lase să ies cu un televizor alb negru pentru
romantic, construit pe vremurile celui de-al doilea că nu aveam acte pentru proveniența lui. „Este un
război mondial de prizonierii germani, cei doi ruşi aparat din anii optzeci, dumneavoastră aţi fi deţinut
alcoolici şi-au văzut de treburile lor şi s-au retras acasă. acte la el?” Se uita la mine cu nişte ochi cât gogonelele.
Am rămas singurul străin pe teritoriile lor. Nu eram unul I-a zis subadjunctului: „Hai, trânteşte-i o viză de ieşire!”
oarecare, ci... un apartenent la NATO. În timpul şi apoi mie: „Lasă că ne-om mai întâlni noi!” „Sper să
războiului am asistat la cele mai reuşite petreceri la care nu!...” - i-am răspuns în gând.
am luat parte vreodată. Destul de multe. „Dacă murim,
măcar să murim sârbeşte” - îmi explicau prietenii care Dezorientat, întors pe pământul făgăduinţei, cu un
mă invitaseră. De explozii ce să vă spun? Nenumărate. salariu ridicol, devenit peste noapte codaş la sat, cu
Pe cele din avion le mai suportai, dar cele trimise de pe iubita rămasă dincolo... Întâlneam la tot pasul numai
submarine îţi asurzeau urechile. Am fost martor în oameni cătrăniţi, care se perpeleau perpetuu la un foc
direct la bombardarea unui pod. Am văzut totul de la o domol. Gata cu râsetele, gata cu speranţele, gata cu tot.
depărtare de un kilometru, de sus, de la etajul nouă de Tristă soartă. Cine spune că depresia nu doare se
unde locuiam. Două tomahaukuri au despicat Podul înşeală! Mintea îmi juca numai scenarii de sinucidere...
Prieteniei în două. Acolo au murit şi oameni, au căzut
cu maşinile în Dunăre. Cum nu aveam familie, am Până m-a trântit pământul. Prima dată m-a
considerat toate acestea ca pe o mare aventură a vieţii... încredinţat că imi este prieten, pe urmă m-a lămurit că
propria viaţă mi-o pot schimba, dar pe a altora nu. M-a
Nu mă asemănam cu sârbii. Pe cap purtam eşarfe şi rugat să îmi văd de treabă. I-am urmat sfatul. Am
pe corp tot felul de acesorii: de la ceasuri sofisticate, început să nu mai ascult ştirile, să gândesc pozitiv, să
cămăşi de firmă şi curele cu cataramele ciudate. M-a fraternizez cu locul în care trăiesc şi, răsplata a fost pe
remarcat uşor poliţia militară. M-au întovărăşit până măsură. Mi s-a mărit şi salariul, mi-am găsit prietenă.
acasă şi mi-au pus sute de întrebări: ce am căutat în Satul s-a metamorfozat brusc într-o metropolă. Râd ca
Germania cu o săptămână înainte de începerea prostul pe stradă de unul singur și stârnesc indignarea
bombardamentelor (fusesem la o audiţie), ce făceam celor care se perpelesc la foc contiuu. Simt că trăiesc...
cu atâtea dicţionare (eram poliglot, vorbea cinci limbi
străine), de unde aveam atâtea adrese din străinătate
pe notes (doar eram balerin, și nu voiam ca să mă
îngroape Maica Domnului toată viața pe la ei pe acolo,
că de vreo patru ani tot o țineam într-un tanzit, acelea
fiind adresele mai multor teatre din SUA, Israel, Croaţia,
etc. şi, mai grav, de ce însemnasem pe o hârtie tot felul
de localităţi sârbeşti şi de ce foaia respectivă semăna cu

38 nr. 117, 2019


Climate literare

nr. 117, 2019 39


Climate literare

Cărţi din biblioteca


revistei Climate literare

Cogito
„O societate bună este cea în care cel sărac nu este prea sărac,
iar cel bogat nu este prea bogat”
(Primo Levi)
Contact: Tel. 0722 702578 ; e-mail: ioniancuvale@yahoo.com ;
web site: http://climate.literare.ro

S-ar putea să vă placă și