Sunteți pe pagina 1din 48

TARĂU MARIEA

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII


BUZĂU, jud. BUZAU

Domeniul de pregătire – Turism și alimentație


GRUPA 17

1
Cuprins

1 PLANIFICAREA EVALUARII pag. 3

2 REALIZAREA DE ITEMI pag. 11

2.1 Itemi de tip Itemi cu alegere multiplă pag. 13

2.2 Itemi de tip Itemi pereche pag. 14

2.3 Itemi de tip Itemi duali pag. 15

2.4 Itemi de tip Itemi completare pag. 15

2.5 Itemi de tip întrebare structurată pag. 16

2.6 Itemi de tip Itemi rezolvare de probleme pag. 17

2.7 Itemi de tip Eseu structurat pag. 22

3 INSTRUMENT DE EVALUARE SUMATIVA pag. 23

4 PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL pag. 32

5 ANEXE pag. 39

2
1. PLANIFICAREA EVALUARII

3
PLANIFICAREA EVALUĂRII

Clasa a IX – a
Modulul III – Igiena si securitatea muncii în turism şi alimentaţie
Nr de ore/an: 36
Nr. de ore/săptămână: 1 ore din care: T: 1
Numărul unităţii de competenţă : UC5
Titlul unităţii : Igiena si securitatea muncii
Numărul unităţii de competenţă : UC14
Titlul unităţii : Comportament profesional

Forme Resursele evaluării


Contexte/locul Metode/instrumente
de Competențe evaluate Rezultatele învățării de
de evaluare materiale de evaluare
evaluare timp
 cunoaște reguli minime
de igienă personală  termeni specifici
Evaluare S1 Test de evaluare
 enumeră reguli de  reguli de igienă personală  sala de clasă Fișa de evaluare
inițială Întrebări orale
protecția muncii din  reguli de protecția muncii
laboratoarele de practică
Evaluare  Precizarea regulilor de igienă din Fișă de evaluare
formativă 5.1. Numeşte factorii de S2 Test de evaluare
unităţile de turism şi alimentaţie. Fișe de lucru
S3 Întrebări orale
 Identificarea factorilor de risc la  sala de clasă Test scris, barem
risc şi bolile profesionale S4 Observare sistematică
locul de muncă. de corectare și
la locul de muncă S5 Probe practice
 Identificarea cauzelor care duc la notare
declanşarea unor boli profesionale.

Evaluare remedială a competenței 5.1 Numeşte factorii de risc şi bolile profesionale la locul de muncă – S6 Studiu de caz
(identificarea
posibilelor surse de4
contaminare a
preparatelor culinare)
5.2 Aplică regulile de  Cunoașterea regulilor de igienă  sala de clasă S7
igienă individuală a individuală.  laborator de Fișă de lucru S8
Observare sistematică
muncii  Aplicarea regulilor de igienă practică Fișe de observare S9
Probe practice
Test scris, barem S10
individuală. Fișă de autoevaluare
de corectare și S11
Întrebări orale
notare
 Cunoașterea normelor de securitate şi Test de evaluare
Fișă de
5.3 Aplică normele de sănătate la locul de muncă. autoevaluare
securitate şi sănătate la  Cunoașterea normelor de prevenire si
locul de muncă, precum şi  sala de clasă S12
stingere a incendiilor..
normele de prevenire si  laborator de Fișă de observare S13
 Aplicarea normelor de securitate şi Fișă de lucru S14
stingere a incendiilor. practică
sănătate la locul de muncă. S15
 Aplicarea normelor de prevenire si S16
stingere a incendiilor.

 sala de clasă S17


5.4 Acordă primul ajutor  Recunoaște manifestările în caz de
 cabinet medical S18
accident. Observare sistematică
în caz de accident S19
 Utilizarea materialelor din trusa de  cabinet de Probe practice
S20
prim ajutor. protectia muncii Fișă de observare Întrebări orale
Fișă de lucru S21
 Aplicarea măsurilor de prim ajutor
Evaluare remedială a competenței 5.4 Acordă primul ajutor în caz de accident – S22 Simulare
S23
S24
S25
S26
14.1 Probează regulile de  Aplicarea regulilor de igienă  sala de clasă Fișă de observare Observare sistematică
igienă personală impuse in personală impuse în turism şi  laborator de Fișă de lucru Probe practice
S27
turism şi alimentaţie alimentaţie practică Chestionare de Fișă de autoevaluare
S28
satisfacție Întrebări orale
publică S29
Test scris, barem Test de evaluare
 Respectarea exigenţelor privind de corectare și 5
14.2 Respectă exigenţele vestimentaţia specifică unităţilor de notare
privind vestimentaţia turism şi alimentaţie.
S30
Evaluare remedială a competenței 14.1 Probează regulile de igienă personală impuse in turism şi alimentaţie publică Joc de rol (aplicarea
normelor de igienă şi
– S31 curăţenie)
Observare sistematică
14.3 Adoptă o atitudine  Respectarea normelor de conduită  sala de clasă S32 Probe practice
Fișă de lucru
corespunzătoare fată de profesională  laborator de S33 Fișă de autoevaluare
Fișă de
personalul unităţii . practică S34 Întrebări orale
autoevaluare
Test de evaluare
Realizarea unui proiect în care să se
S35
Evaluare Toate competențele prezinte eventualele pericole și Laboratorul Probă orală
Proiect S36
sumativă modulului modalitățile de combatere a acestora tehnologic Fișă de autoevaluare
dintr-o unitate de alimentație publică

6
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău Avizat,
Profilul: Servicii Director
Clasa: a IX-a
Domeniul de pregătire de bază: Turism şi Alimentaţie
Domeniul de pregătire generală: Alimentație
Profesor: TARĂU MARIEA
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S: 3081 din 27.01.2010 Avizat,
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4857 din 31. 08. 2009 Șef catedră
Modulul III – Igiena si securitatea muncii în turism şi alimentaţie
STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ - PHARE-TVET RO. 0108.03
Nr de ore/an: 36 (36 săptămâni) – Nr. de ore/săptămână: 1 oră din care: T: 1;

PLANIFICAREA EVALUĂRII
An școlar 2012 – 2013

Probe de
Condiții de aplicabilitate a criteriilor de
Nr. evaluare Probe de
Unitatea de Competențe Criterii de performanță
crt FORATIVĂ evaluare Obs.
competență specifice performanță
. practic SUMATIVĂ
scris T T
și oral
5. Igiena si 5.1: Numeşte Enumerarea agenţi patogeni, factori de
securitatea factorii de factorilor de risc climat, substanţe toxice,
Factori de
1. muncii risc şi în funcţie de substanţe explozive, risc de X X 1 S2
risc:
bolile specificul locului inundare, prezenţa unor
profesional de muncă dăunători
e la locul
de muncă
2. Asocierea Boli boli ale căilor respiratorii, X X 1 S3
factorilor de risc profesional boli ale pielii, afecţiuni ale 1 S4
cu bolile e: diferitelor organe de simţ,
7
boli interne
profesionale în
funcţie de
specificul locului
de muncă
Recunoaşterea risc de îmbolnăvire, risc de
Risc de 1 S5
3. riscului practicării accidentare, risc de X TEST
practică: 1 S6
unei calificări invaliditate
Adoptarea
igiena corporală, igiena
regulilor de igienă Reguli de
4. vestimentaţiei, igiena X 1 S7
individuală la igienă
alimentaţiei
locul de muncă
5.2: Aplică Folosirea Materiale
materiale igienico-sanitare,
regulile de materialelor de de 1 S8
5. produse cosmetice, alimente X
igienă igienă individuală întreţinere a 1 S9
de protecţie
individuală a la locul de muncă igienei:
muncii Evaluarea
consecinţelor Temă:
intoxicaţii, boli parazitare,
nerespectării
toxiinfecţii alimentare, Igienizarea 1 S10
6. regulilor de igienă Consecinţe X TEST
dermatoze, boli spațiilor de 1 S11
individuală la
infecto-contagioase producție
locul de
muncă
5.3. Aplică Respectarea
normele de normelor de
securitate şi protecţie şi PSI
7. X 1 S12
sănătate la din fişele de
locul de instructaj în
muncă, situaţii de lucru
precum şi
normele de
8. prevenire si Identificarea Simbolurile semnale sonore, vizuale, X 1 S13
stingere a simbolurilor de de avertismente scrise, 1 S14
avertizare a avertizare: indicatoare, culori de
securitate 8
pericolelor la
incendiilor locul de muncă
Utilizarea
echipamentului de Echipament vestimentaţie şi echipamente
de protecţie corporală, 1 S15
9. lucru şi de de lucru şi X TEST
dispozitive de protecţie 1 S16
protecţie specific de protecţie specifice
locului de muncă
Recunoaşterea stări de ameţeală, leşin, stop
Manifestări cardio-respirator, stări de 1 S17
manifestărilor în X
: greaţă, echimoze, 1
caz de accident hemoragii
10. Utilizarea
targă, atele, feşe,
materialelor din 1 S18
5.4. Acordă Materiale dezinfectant, bandaje sterile, X
trusa de prim 1 S19
primul ajutor garou
ajutor
în caz de hemostază, resuscitare
accident cardio-respiratorie, TEMĂ:
Aplicarea imobilizare, poziţionarea Prevenirea 1 S20
Măsuri accidentatului, dezinfectarea
11. masurilor de prim X TEST accidentelor în 1 S21
şi bandajarea plăgilor,
ajutor transportul accidentatului spațiile de 1 S22
la cea mai apropiată unitate producție
medicală
14.1. Respectarea
Probează condiţiilor Ţinuta adecvată conformaţiei feţei, 1 S23
X
regulile de referitoare la capilară: ordonată îngrijită 1 S24
igienă ţinuta capilară
12. personală
14. impuse in mâinile bine spălate, unghiile X
Asigurarea igienei Igiena X 1 S25
Comportame turism şi tăiate scurt, aspect curat, X
corporale corporală TEST 1 S26
nt alimentaţie plăcut îngrijit X
profesional publică
14.2 Purtarea ţinutei uniformă, echipament de 1 S27
13. Ţinuta: X
Respectă impuse de agenţii protecţie, halat 1 S28
9
exigenţele economici asortată, atrăgătoare, plăcută,
Cerinţe:
privind rezistentă, accesorii discrete
14. vestimentaţia 1 S29
Întreţinerea
Întreţinere: curată, călcată, completă X 1 S30
vestimentaţiei
1 S31
14.3 Adoptă Respectarea
o atitudine normelor de Norme de faţă de superiori, faţă de
X 1 S32
corespunzăto conduită conduită: colegii
are fată de profesională
personalul Raportarea către
15. unităţii . superiori a
obiectivă, clară, concisă,
modului de Raportare: X 1 S33
oportună
executare a
sarcinilor
Colaborarea cu
Colaborare: eficientă, principială X 1 S34
colegii
Realizarea unui proiect în care să se
prezinte eventualele pericole și 1 S35
16. Evaluare finală
modalitățile de combatere a acestora 1 S36
dintr-o unitate de alimentație publică

10
2. REALIZARE DE ITEMI
(competenţa evaluată + enunţ + barem de rezolvare)

11
COMPETENȚE EVALUATE. OBIECTIVE
Clasa: a IX-a
DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
MODULUL III. IGIENA ȘI SECURITATEA MUNCII ÎN TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

1. COMPETENȚE EVALUATE

UC5. – Igiena și securitatea muncii


 Competența 1: Numește factorii de risc și bolile profesionale la locul de muncă
 Competenţa 2: Aplică regulile de igienă individuală a muncii
 Competența 3: aplică normele de securitate și sănătate la locul de muncă, precum
și normele de prevenire și stingere a incendiilor
UC14. – Comportament profesional
 Competența 1: Probează regulile de igienă personală impuse in turism şi
alimentaţie publică
 Competența 2: Respectă exigenţele privind vestimentaţia
 Competența 3: Adoptă o atitudine corespunzătoare fată de personalul unităţii.

2. OBIECTIVELE EVALUĂRII
 Să evidențieze cerintele igienico sanitare care trebuie îndeplinite și respectate în
unitățile de turism și alimentație
 Să evidențieze factorii de risc și bolile profesionale la locul de muncă
 Să înțeleagă cauzele care duc la declanșarea unor boli profesionale
 Să prevină apariția bolilor și accidentelor profesionale
 Să evidențieze componentele echipamentului de lucru și protecție specific
 Să înțeleagă importanța cunoașterii și respectării regulilor de igienă individuală a
muncii
 Să evidențieze regulile de igienă personală impuse în unitățile de turism și
alimentație
 Să evidențieze componentele vestimentației specifice personalului din unitățile de
turism și alimentație

12
2.1. ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 puncte)


1) Curatenia de fond (curatenia generala) consta în:
a. spalarea imediată a veselei și a ustensilelor folosite;
b. depozitarea gunoaielor în pubele în exteriorul unității;
c. curățirea sistematica a spațiilor exterioare;
d. aspirarea pulberilor, urmată de ștergerea umedă.

2) Munca fizica dificila este caracterizata prin:


a. expunerea la niveluri ridicate de zgomot;
b. intoxicații cu substanțe periculoase;
c. volum de munca ridicat și munca sub presiune;
d. impiedicări, alunecări și căderi de la înălțime.

3) După urmările asupra victimei, accidentul de munca poate fi:


a. accident termic;
b. accident colectiv;
c. accident mortal;
d. accident mecanic.

4) Instructajul periodic are drept scop:


a. prezentarea legislației în vigoare de protecția amuncii;
b. aprofundarea normelor de protecția muncii;
c. consemnarea în fișa de instruire individuală;
d. efectuarea în mod obligatoriu, de demonstrații practice.

5) Regulile individuale de protectie a muncii fac referire la:


a. utilizarea corectă a mașinilor, aparatelor și echipamentelor;
b. respectarea disciplinei la locul de muncă;
c. cunoașterea măsurilor de prim ajutor ce trebuiesc luate;
d. evitarea abuzului de tutun și a băuturilor alcoolice.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

(10p.) 1.c 2.a 3.c 4.b 5.d

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p;pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0p.
13
2.2. ITEMI DE TIP PERECHE
I1.
În coloana A sunt prezentate cerințele igienico-sanitare care trebuie îndeplinite de către
unitățile de alimentație, iar în coloana B, reguli care trebuie respectate pentru îndeplinirea
acestor cerințe. Scrieți asocierile corecte dintre cifrele din coloana A si literele
corespunzătoare din coloana B: (10p)
A. Cerințe igienico – sanitare B. Reguli care trebuie respectate
1. Cerințe privind caracteristicile a. concomitent se va face și o curatenie
constructive si dotarea diferitelor sistematica a spațiilor exterioare.
spații. b. Depozitarea gunoaielor într-un loc cât mai
2. Cerințe privind procesul tehnologic. indepartat, în exteriorul unității în pubele
3. Cerințe privind personalul care etanșe.
manipuleaza materiile prime și c. Să nu se păstreze și comercializeze
preparatele. preparatele culinare de pe o zi pe alta.
4. Cerințele privind operațiile de d. Depozitarea să se realizeze cu respectarea
depozitare, păstrare, transport. strictă a ordinii de primire, precum și a
5. Cerințe privind curățenia si condițiilor de ambient specific fiecarei
intretinerea igienica a unității grupe.
e. Să asigure legaturi funcționale directe și
rapide între diferite compartimente.
f. Controlul permanent al stării de sănătate.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

(10p) 1 – e ; 2–c; 3–f; 4–d; 5–b;


Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

I.2
In coloana A sunt prezentate principalele materiale folosite la efectuarea curățeniei și
întreținerii spațiilor unităților de alimentație, iar în coloana B avantajele utilizării acestora.
Scrieți asocierile corecte dintre cifrele din coloana A si literele corespunzătoare din coloana
B: (10p)

A. Materiale pentru efectuarea


B. Avantajele utilizării
curățeniei
1. Soda caustică; a. nu sunt iritanți;
2. Detergenți obișnuiți; b. nu sunt corozivi;
3. Acizi minerali; c. se îndepartează prin clătire;
4. Acizi organici; d. îndepartează grăsimile;
5. Detergenți cu acțiune preponderent e. bună spălare la temperatură
dezifectantă moderată sau ridicată;
f. nu precipită sărurile de Ca și Mg
din apă.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


(10p) 1 –d 2–e 3–c 4–b 5–a

Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
14
2.3. ITEMI DUALI

I.2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia litera
corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau „F”, dacă apreciaţi că
enunţul este fals. Reformulaţi enunţul/enunţurile false astfel încât să devină adevărate
(14 p)

1. Programul de lucru prelungit, neregulat și atipic este un tip de risc datorat solicitării
psihosociale
2. Expunerea la zgomot excesiv, este un factor de risc propriu sarcinii de muncă.
3. Cunoașterea insuficientă a metodelor de lucru este un factor de risc propriu executantului
4. Temperatura foarte ridicată este un factor de risc propriu mediului de muncă
5. Efectuarea necorespunzătoare a operațiilor de muncă este un factor de risc propriu mijloacelor
de muncă

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

(10p) 1-A, 2 – F, 3-F, 4-A, 5-F


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.

(4p) Enunțuri reformulate:


2. Expunerea la zgomot excesiv, este un factor de risc propriu mediului de muncă.
3. Cunoașterea insuficientă a metodelor de lucru este un factor de risc propriu sarcinii de muncă.
5. Efectuarea necorespunzătoare a operațiilor de muncă este un factor de risc propriu
executantului.
Pentru oricare din cele trei enunțuri reformulate corect si complet se acordă 4 puncte. Pentru un
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
0p.

2.4. ITEMI COMPLETARE

Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile următoare să fie corecte şi complete. (8p)
I1. Alergiile sunt reacții…(1)… ale organismului în contact cu …(2)… străine.
I2. Microclimatul este caracterizat prin …(1)… aerului, umiditatea relativă, curenții de aer și
radiația …(2)… .
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I1. (4p). 1-anormale; 2- substanțe


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
I2. (4p). 1- temperatură; 2-calorică
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.

15
2.5. ÎNTREBARE STRUCTURATĂ

În schema de mai jos se prezintă măsurile de prevenire a tipului de accident de munca


”TĂIETURI” (14p)

(1)

Păstrarea Spălarea separată a


corespunzătoare a
cuțitelor
cuțitelor
TĂIETURI
(3) (2)

Asigurarea că butoanele (4)


de oprire sunt ușor
accesibile

a) Denumiți măsurile de prevenire corespunzătoare numerelor 1, 2, 3, 4, din schemă;


b) Indicați 3 cauze care conduc la apariția acestui tip de accident.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


a. (8p)
1)
Folosirea cuțitului adecvat fiecărei operații tehnologice;
2)
Utilizarea unui platou corespunzator de tăiat antiderapant;
3)
Instruirea lucrărilor pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor;
4)
Verificarea existenței protectorilor la toate echipamentele și a utilizării acestora de
către lucrători în momentul funcționării aparatului.
Pentru fiecare raspuns corect indiferent de numerotare se acorda câte 2p. Pentru fiecare
răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p

b. (6p)
- utilizarea necorespunzatoare a aparatelor și a ustensilelor tăietoare;
- păstrarea necorespunzătoare a cuțitelor;
- neatenția lucrătorilor la manipularea și curățarea acestora;
- inexistența protecțiilor la utilizarea în siguranță a echipamentelor.
Pentru oricare 3 răspunsuri corecte din lista de mai sus se acordă câte 3p. Pentru oricare 2
răspunsuri corecte se acorda câte 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0p.

16
2.6. REZOLVAREA DE PROBLEME
1. Sa se calculeze volumul de hipoclorit de sodiu necesar pentru prepararea a 20 litri
soluție cu o concentrație de 0,3% necesară pentru dezinfectarea bucătăriei restaurantului în care
se efectueaza instruirea practică, și 20 litri de soluție cu o concentrație de 2,5% pentru
dezinfectarea sălii de servire. Să se determine și volumul de apă necesar preparării celor doua
soluții.
(15p)
INDICAŢIE: În rezolvarea problemei se vor avea in vedere următoarele etape de lucru:
- identificarea datelor problemei
- scrierea relațiilor de calcul
- calculul propriu-zis cu rezultatul final.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE (Varianta 1)


- se notează:
- Vhipoclorit = volumul de hipoclorit
- VH 2O = volumul de apă
- Vsolutii = volumul soluției
- relație de calcul pentru determinarea Vhipoclorit cu 0,3%
100 l …………………………………….0,3 l hipoclorit de sodiu

20 l ……………………………………. x l hipoclorit de sodiu

x= = 0,06 l hipoclorit de sodiu

- relație de calcul pentru determinarea Vhipoclorit cu 0,25%


100 l …………………………………….2,5 l hipoclorit de sodiu

20 l ……………………………………. x l hipoclorit de sodiu

x= = 0,05 l hipoclorit de sodiu

- relație de calcul pentru determinarea volumului de apă

VH 2O = Vsolutii – Vhipoclorit = (20+20) – (0,06 +0,05) = 39,89 l

Punctajul este distribuit astfel:


- pentru scrierea şi explicarea termenilor (2p.)
- pentru scrierea relațiilor de calcul pentru determinarea Vhipoclorit (6p.)
- pentru scrierea relației de calcul pentru determinarea VH 2O (2p.)
- pentru înlocuirea corectă a datelor (3p.)
- pentru calcularea Vhipoclorit și a VH 2O (2p.)

17
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE (Varianta 2)
- se notează:
- Vhipoclorit = volumul de hipoclorit
- VH 2O = volumul de apă
- Vsolutii = volumul soluției
Pentru scrierea şi explicarea corectă a termenilor se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
- determinarea Vhipoclorit sol. 0,3% (5 puncte)

100 l …………………………………….0,3 l hipoclorit de sodiu


20 l ……………………………………. x l hipoclorit de sodiu
Pentru scrierea corectă a relației de calcul pentru determinarea Vhipoclorit se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

x= = 0,06 l hipoclorit de sodiu

Pentru calculul corect al Vhipoclorit se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

- determinarea Vhipoclorit s sol. 0,25% (5 puncte)

100 l …………………………………….2,5 l hipoclorit de sodiu


20 l ……………………………………. x l hipoclorit de sodiu
Pentru scrierea corectă a relației de calcul pentru determinarea Vhipoclorit se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
x= = 0,05 l hipoclorit de sodiu

Pentru calculul corect al Vhipoclorit se acordă 3 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia
se acordă 0 puncte.

- determinarea volumului de apă (4 puncte)

VH 2O = Vsolutii – (Vhipoclorit sol.0,3% + Vhipoclorit sol.0,25%)


Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
VH 2O = (20+20) – (0,06 +0,05) = 39,89 l
Pentru înlocuirea corectă a datelor se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte
Pentru calculul corect al VH 2O se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
2. Urmare a nerespectării regulilor igienico–sanitare în bucătărie, bucătarul restaurantului
“X”, având cifra de afaceri 200000 lei, a alunecat pe podeaua deteriorată în plin sezon. Nu a
18
existat un alt bucatar disponibli care să-i asigure înlocuirea imediată, ceea ce a cauzat o pierdere
de 11660 lei. Stiind că bucătarul a avut 22 de zile de concediu medical calculați:
a. La cât s-ar fi ridicat valoarea pierderilor, dacă bucătarul ar fi necesitat încă o săptămână
de concediu medical;
b. Valoarea în procente a pierderilor;
c. Noua valoare a cifrei de afaceri;
(14p)
INDICAŢIE: În rezolvarea problemei se vor avea in vedere următoarele etape de lucru:
- identificarea datelor problemei
- scrierea relațiilor de calcul
- calculul propriu-zis cu rezultatul final.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


- se notează:
- Ca = cifra de afaceri
- Vp = valoarea pierderilor
- Vps = valoarea pierderilor pentru o săptămână
- VT = valoarea totală apierderilor
- V% = valoarea în procente a pierderilor
- CN = noua valoare a cifrei de afaceri
Pentru scrierea şi explicarea corectă a termenilor se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.

a. Valoarea pierderilor pentru o săptămână (6 puncte)


- calculul pierderilor dintr-o săptămână (3 puncte)
Vps= x 7 zile

Vps = x 7 zile = 3710 lei

Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru calculul corect al Vps se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
- calculul pentru valoarea totală a pierderilor (3 puncte)
VT = Vp + Vps
VT = 11660 + 3710 = 15370 lei
Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru calculul corect al VT se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
b. calculul procentul al pierderilor (3 puncte)
VT = = = 5,83%

19
Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru calculul corect al VT se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
c. calculul noii cifre de afaceri (4 puncte)
CN = Ca – Vp = 200000 – 11660 = 188340 lei
Pentru scrierea corectă a formulei de calcul se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru calculul corect al CN se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

3. Completând următorul aritmograf veți obține pe verticala A-B denumirea echipamentului


pentru servirea clienților. (20p)
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Încălțămintea trebuie să fie comodă și …… .


2. Este specifică fiecărui local și purtată de chelner
3. Acest component al ținutei nu trebuie să facă zgomot
4. Este purtată de fete, la gât peste bluzița albă
5. Ținuta clasică de seară include obligatoriu acest component purtat peste cămașă,
respectiv peste bluziță
6. Culoarea la încălțăminte este aceeași ațât la chelner cât și la chelneriță
7. La ținuta de seară este albă la chelner și se poartă pe sub sacou.
8. Se poartă la gât și este de aceeași culoare ca și costumul la ținuta clasică de seară a
chelnerului

20
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
A

1. U Ș O A R Ă
2. Ț I N U T A
3. I N C Ă L Ț Ă M I N T E A
4. F U N D I Ț Ă
5. S A C O U
N E A G R Ă
7. C Ă M A Ș A
8. C R A V A T Ă

B
(16p). Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
(4p) Pentru soluția AB corectă se acordă 4 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.

21
2.7. ESEU STRUCTURAT
Realizați un eseu structurat cu tema: “Bolile profesionale” după următoarea
structură de idei: (30p)
a. Cauzele apariției bolilor profesionale;
b. Clasificarea bolilor profesionale în funcție de natura factorului de risc (6 grupe) ;
c. Precizarea bolile profesionale cele mai des întâlnite;
d. Descrierea intoxicațiilor acute;
e. Definirea microclimatului de muncă;
f. Indicarea elementelor microclimatului de munca.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


(30p)
a) (6p) Bolile profesionale apar ca rezultat al persistenței, timp îndelungat a unor noxe
profesionale la care se adauga insuficiența măsurilor de protecție sau nerespectarea
lor.
Pentru raspuns corect și complet se acordă 6 p. Pentru raspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 3 p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p.
b) (6p)
- Dematoze;
- Alergii profesionale;
- Boli prin expunere la energie radiantă;
- Boli prin expunere la temperaturi înalte sau scazute;
- Boli prin expunere la zgomot și vibrații;
- Boli prin expunere la presiune atmosferică ridicată sau scazută;
- Pneumoconioze – inhalarea pulberilor netoxice;
- Cancerul profesional.
Pentru oricare 6 enumerări corecte din lista de mai sus se acordă 6p. Pentru oricare 4
enumerări corecte din lista de mai sus se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 p.
c) (2p)
- Intoxicațiile;
- Alergiile.
Pentru fiecare raspuns corect se acordă câte 1p. Pentru fiecare răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda 0 p.
d) (6p) Intoxicațiile acute se manifesta după sau în timpul unei expuneri foarte scurte (de
câteva secunde la 1 sau 2 minute) la substanțe ca: acidul cianhidric, hidrogenul
sulfurat, hidrogenul arsenic și hidrogenul fosforat. Acestea pot antrena o pierdere de
cunoștință; o comă sau un stop cardio-respirator.
Pentru raspuns corect și complet se acordă 6 p. Pentru raspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 3 p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p.
e) (4p) Microclimatul de muncă reprezintă ansamblul factorilor de mediu (fizici,
chimici, biologici, psihologici) care acționează pe un teritoriu delimitat (încăpere de
producție, localitate).
Pentru raspuns corect și complet se acordă 6 p. Pentru raspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 3 p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia se acorda 0 p.
f) (6p) Ventilația, iluminatul, zgomotul.
Pentru fiecare raspuns corect se acordă câte 2p. Pentru fiecare răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acorda 0 p.

22
3. INSTRUMENT DE EVALUARE
SUMATIVĂ

Clasa: a IX-a

Domeniul de pregătire de bază: Turism şi Alimentaţie

23
Modulul I: BAZELE RESTAURAȚIEI

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

 U.C.1. Comunicare și numerație


- U.C.1.4. Utilizează limbajul specific de specialitate
- U.C.1.5. Realizează calcule simple. Calculeză valoarea calorica a produselor
 U.C.17: Calitatea produselor și serviciilor în unitățile de alimentație
- U.C.17.1. Precizează componentele calității produselor
- U.C.17.3. Verifică organoleptic calitatea produselor
 U.C.18. Pregătirea materiilor prime
- U.C.18.1. Preia materiile prime și auxiliare de la gestionarul magaziei
- U.C.18.2. Prelucrează primar materiile prime și auxiliare din unitățile de
alimentație publică
OBIECTIVELE EVALUĂRII

- Să evidențieze principalele grupe de materii prime și auxiliare folosite în


alimentație
- Să identifice materiile prime de origine vegetală și animală aflate în gestiunea
magazionerului
- Să evidențieze etapele analizei senzoriale
- Să evidențieze operațiile de prelucrare primară a materiilor prime și auxiliare
- Să verifice organoleptic calitatea materiilor prime și auxiliare folosite în
alimentație
- Să înțeleagă modul de funcționare a principalelor ustensile de bucătărie
- Să înțeleagă importanța alimentelor și a rolului lor în organism

CONȚINUTURI
C1. Materii prime vegetale: Legume și fructe, produse rezultate din prelucrarea lor
C2. Materii prime de origine animală: Carnea, subprodusele și produsele din carne;
peștele și vietățile acvatice; ouăle; laptele și produsele lactate
C3. Grăsimile alimentare: Grasimi vegetale, grasimi animale
C4. Verificarea calității materiilor prime: defectele produselor alimentare;
verificarea calității materiilor prime prin analize de laborator
C5. Prelucrarea primară a materiilor prime: operații de prelucrare primară;
Echipamente și ustensile folosite la prelucrarea primară a materiilor prime și
auxiliare: ustensile folosite în bucătărie

24
MATRICEA DE SPECIFICAȚII

Niveluri cognitive
a-şi a înţelege a aplica a analiza Total
%
Conţinuturi aminti itemi

C1- Materii prime


vegetale: Legume și I.1.1 I.2.1.
4 16,66
fructe, produse rezultate I.1.4. II.2
din prelucrarea lor
C2 – Materii prime de I.2.3
I.3.
origine animală: Carnea, II.3.a, III.1.d II.3.c
subprodusele și produsele . 10 41,66
II.3.b
din carne; peștele și III.1.e III.1.b
vietățile acvatice; ouăle; III.1.a
laptele și produsele lactate III.1.c
C3 – Grăsimile
alimentare: I.1.2 I.2.4 2 8,33
Grasimi vegetale, grasimi
animale
C4 – Verificarea calității
materiilor prime:
defectele produselor
alimentare; verificarea I.1.5. I.2.2 III.2 II.1 4 16,66
calității materiilor prime
prin analize de laborator;
analiza senzorială
C5 – Prelucrarea
primară a materiilor
prime: operații de
prelucrare primară;
I.1.3. I.2.5 II.4.a II.4.b 4 16,66
Echipamente și ustensile
folosite la prelucrarea
primară a materiilor prime
și auxiliare: ustensile
folosite în bucătărie
Total itemi 5 10 4 5 24 100

% 20,83 41,66 16,66 20,83 100

19,23

25
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Nume, prenume:………………………………..
Clasa/dată: ……………….
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (32 puncte)


I.1. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 puncte)
1. Morcovul face parte din categoria legumelor:
a. Bulbifere
b. Tuberculifere
c. Rădăcinoase
d. Fructoase
2. Untura de porc se utilizează la:
a. meniurile pentru micul dejun
b. foaia de plăcintă românească
c. obținerea produselor de patiserie
d. tratamente termice de prăjire
3. Flambarea este o operație de prelucrare primară specifică cărnii de:
a. pasăre
b. vânat
c. măcelărie
d. porc
4. Legumele lipsite de clorofilă sunt:
a. ridichile
b. pepenii
c. leușteanul
d. ciupercile
5. Verificarea calității produselor și a preparatelor culinare în laborator se face prin:
a. metode organoleptice
b. examinări exterioare
c. metode fizico-chimice
d. examinări în textură

I.2.Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia litera


corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este corect, sau „F”, dacă apreciaţi că enunţul este
fals. Reformulați enunțul/enunțurile false astfel încât să devină adevărate. (12puncte)

1. Legumele rădăcinoase sunt plante de la care se consumă rădăcina, iar în unele cazuri, şi
frunzele lor aromate.
2. Defectul critic afectează doar în mică măsură utilizarea eficientă a unui produs
alimentar.
3. Crustaceele și moluștele sunt animale vertebrate care trăiesc doar în apele dulci.
4. Grăsimile de origine animală sunt extrase prin tehnici diverse din lapte sau din țesuturi
grase animale.
5. Murarea este un proces care are la bază fermentaţia alcoolică.
26
I.3.Stabiliţi corelaţiile dintre elementele coloanei A şi ale coloanei B ştiind că în coloana A
sunt menţionate principalele sortimente de icre iar în coloana B caracteristicile acestora
referitoare la aspect. (10puncte)

A. Sortimente de icre B. Caracteristici (aspect)


a. Au boabe mari de culoare portocaliu – roșcată;
b. Se obțin de la alte specii de pești (excepție somn, mreană
1. Icre de morun care sunt toxice);
2. Icre de Manciuria c. Au diametrul mic și sunt de culoare neagră strălucitoare;
3. Icre de crap d. Au bobul mare de culoare galben – roșcată;
4. Icre de știucă e. Au bobul mic și când sunt proaspete sunt de culoare
5. Icre de nisetru verzuie;
f. Au boabele mari cu aspect lucios de culoare cenușie
negricioasă;

SUBIECTUL II (28puncte)
II.1.Caracterizați mierea de albine din punct de vedere nutritiv (3puncte)
II.2.Indicați 3 produse industrializate obținute prin conservarea fructelor (3puncte)
II.3.Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile următoare să fie corecte şi complete
(10puncte)
a. Carnea de pasăre are valoare nutritivă …(1)… şi digestibilitate …(2)…;
b. Subprodusele din carne includ toate organele…(3)…din corpul animalelor şi al…(4)…;
c. Oul este format din următoarele componente: coajă, …(5) …, membrană cochiliferă,
albuş, gălbenuş.
II.4. În schema de mai jos se prezintă schema tehnologică incompletă de prelucrarea
primară a peştelui (12puncte)

PEŞTE

(1)

(2)

(3)

(4)

PORŢIONAREA (5)

a. Denumiți operațiile notate cu 1,2,3,4,5.


b. Prezentați instrumentul tăietor folosit la realizarea operației notată cu numărul 1.

27
SUBIECTUL III (30 puncte)

III.1. Realizați un eseu structurat cu tema ”Brânzeturi” după următoarea structură de idei:
(20 puncte)
a. Definirea brânzeturilor
b. Caracterizarea brânzeturilor din punct de vedere nutritiv
c. Clasificarea după procesul tehnologic
d. Detalierea modului de obținere pentru 3 sortimente de brânzeturi.
e. Precizarea temperaturii și a duratei de păstrare

III.2. Calculaţi cantitatea de energie eliberată, dacă un elev consumă la o masa 200g glucide,
100g lipide, 150g protide, ţinând cont de factorul energetic al acestor principii alimentare
(proteine = 4,1 Kcal, glucide = 4,1 Kcal, lipide = 9,3 Kcal).
(10 puncte)
INDICAŢIE: În rezolvarea problemei se vor avea in vedere următoarele etape de lucru
- identificarea datelor problemelor
- scrierea formulei de calcul
- calculul propriu-zis cu rezultatul final.

28
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalitaţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

Subiectul I = 32 puncte
I.1. (10p)
1.c 2.b 3.a 4.d 5.c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p; Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.
I.2. (12p)
1 – A, 2 – F, 3 – F, 4 - A, 5 - F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.
Reformularea enunțurilor false
1. Defectul minor afectează doar în mică măsură utilizarea eficientă a unui produs alimentar.
2. Crustaceele și moluștele sunt animale nevertebrate care trăiesc în apele dulci și sărate.
3. Murarea este un proces care are la bază fermentaţia lactică.
Pentru oricare din cele trei enunțuri reformulat corect si complet se acordă 2p; pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia 0p.
I.3. (10p)
1.f 2.a 3.e 4.d 5.c
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.
Subiectul II = 28 puncte
II.1. (3p)
Mierea de albine este un aliment foarte complex din punct de vedere nutritiv, datorită
conținutului său bogat în glucoză, fructoză, substanțe minerale, apă, vitamine, enzime.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 3p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se
acordă 1 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p

II.2. (3p)
- dulceață de fructe, gem, marmeladă, jeleu, compot, sirop.
Pentru oricare 3 răspunsuri corecte și complete din lista de mai sus se acordă câte 3p. Pentru
oricare 2 răspunsuri parțial corecte sau incomplete se acordă câte 1p. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0p.

II.3. (10p)

1. – ridicată; 2 – ușoară; 3 – comestibile; 4 – păsărilor; 5 – cuticulă.


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0p
29
II.4. (12p)
a. (10p)
1- Curățarea de solzi
2- Eviscerarea
3- Decapitarea
4- Spălarea
5- Filetarea
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. Petru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0p.
b. (2p)
Cuțitul pentru curățat solzi este prevăzut cu o lamă zimțată care asigură îndepărtarea cu
ușurință a solzilor.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 2p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se
acordă 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p

Subiectul III = 30 puncte


III.1. (20p)
a. (3p)Brânzeturile sunt produse lactate obținute prin coagularea cazeinei din lapte și
prelucrarea ulterioară a coagului, în funcție de tipologia sortimentală.
Pentru răspuns corect și complet se acordă 3p. Pentru răspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p
b. (4p)Brânzeturile sunt produse nutritive cu valoare biologică mare și ușor digerabile,
deoarece coagul de cazeină reține aproape toate lipidele, vitaminele liposolubile, și
majoritatea sărurilor de calciu
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. Pentru răspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p
c. (3p)După procesul tehnologic brânzeturile pot fi: prospete, maturate, topite.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p. Pentru fiecare răspuns incorect sau
lipsa acestuia se acordă 0p.
d. (6p)
- Brânza prospătă de vaci – se obține prin coagularea și acidifierea laptelui integralcu
bacterii lactice și cu un mic adaos de cheag, urmată de scurgerea de zer și malaxarea
coagului obținut;
- Telemeaua se obține din lapte de oaie, vacă, bivoliță sau amestecul acestora, coagulat
cu cheag, scurs de zer, tăiat în bucăți mari, care apoi sunt supuse sărării mixte și
maturării în saramură având concentrația de 12-16%.
- Cașcavalul este o brânză maturată care se obține prin opărirea cașului rezultat din
lapte de vacă, oaie sau în amestec, urmată de sărarea, frământerea, presarea în forme
cilindrice și maturarea timp de 30-60 de zile.
- Brânzeturi frământate – se obțin prin frământarea cașului de oaie sau de vacă
mărunțit, până la obținerea unei paste de consistență moale, care se maturează în
burdufuri, în coajă de brad sau membrane artificiale, căpătând miros și gust picant
- Brânzeturi topite –se obțin prin topirea brânzeturilor fermentate sau prospete, cu sau
fără adaos de lapte praf, unt sau smântână, în prezența sărurilor de topire.

30
Pentru oricare 3 răspunsuri corecte și complete din lista de mai sus se acordă câte
6p. Pentru oricare 2 răspunsuri corecte și complete din lista de mai sus se acordă
câte 3p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.
e. (4p). Temperatura de păstrare: 0-50 C; Durata de păstrare: cca 60 zile
Pentru răspuns corect și complet se acordă 4p. Pentru răspuns parțial corect sau
incomplet se acordă 2 p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 p

III.2. (10p)
- Se notează:
TP = Total proteine [g]
TL = Total lipide [g]
TG = Total glucide [g]
- Ecuaţia de calcul a valorii energetice:
VE = TP x 4,1 + TL x 9,3 Kcal + TG x 4,1 Kcal
- Înlocuirea datelor
VE = 200gx4,1cal/g+100gx9,3cal/g+150gx4.1cal/g = 2365 cal

- După rezolvarea ecuaţiei se obţine: VE = 2365 cal

Punctajul este distribuit astfel:


- pentru scrierea şi explicarea termenilor (3p.)
- pentru scrierea ecuaţiei valorii energetice (3p.)
- pentru înlocuirea corectă a datelor (2p.)
- pentru calcularea valorii energetice (2p.)

31
4. PLAN DE ACTIVITATE
REMEDIAL

32
PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL

Planul remedial pe care l-am întocmit a fost realizat în urma aplicării unui test de
evaluare sumativă de progres şi are ca scop derularea de activităţi remediale.
Pentru realizarea planului remedial am parcurs următoarele etape:
A. Identificarea aspectelor care trebuie remediate
B. Aspecte de remediat
C. Cauze
D. Grup țintă (elev sau grup de elevi)

1. Identificarea aspectelor care trebuie remediate


Pentru a se identifica aspectele care trebuie remediate am aplicat un test de evaluare
sumativă cu diferite tipuri de itemi, pentru unitatea de învăţare "Potențialul turistic", din cadrul
modulului Organizarea unităților de alimentație și turism, clasa a IX-a, domeniul Turism și
alimentație
Competenţele vizate:
UC12 – Potentialul turistic
C12.1. – Informeaza clientii despre obiective turistice naturale
C12.2 - Informeaza clientii despre obiective turistice antropice
C12.3 - Informeaza clientii despre obiective turistice locale
Obiectivul evaluării:
 Să ofere informatii despre obiective turistice naturale, antropice si locale
CONTINUTURI
C1. Obiective turistice naturale:
forme de relief, monumente ale naturii, floră, faună, hidrografie, rezervaţii naturale
C2. Caracteristicile obiectivelor turistice naturale:
tip, localizare, trăsături generale
C3. Obiective turistice antropice: muzee, case memoriale, obiective istorice, obiective
religioase, tradiţii şi obiceiuri, meşteşuguri şi artizanat, obiective tehnico-economice,
manifestări culturale şi sportive.
C4.Caracteristicile obiectivelor turistice antropice:
tip, localizare, trăsături generale
C5. Caracteristicile obiectivelor turistice locale

Prin itemii elaborați am urmărit evaluarea întregului conținut al modulului și totodată


distribuirea acestora pe cele 4 niveluri cognitive: achiziția informației, înțelegere,
aplicare, analiză).

33
A. IDENTIFICAREA ASPECTELOR CARE TREBUIE REMEDIATE

Testul cuprinzând 20 de itemi a fost aplicat la 14 elevi. Gradul de dificultate al itemilor


este unul de nivel mediu. (anexa 1)
După aplicarea şi corectarea testului, rezultatele elevilor au fost consemnate intr-un tabel
centralizator, care conţine punctajul obţinut de fiecare elev pe fiecare item (Tabel 1- anexa 2).
Itemii au fost grupaţi în tabel pe niveluri cognitive, aşa cum rezultă din matricea de specificaţii
(anexa 3). Nu sau luat în considerare punctele acordate din oficiu.
Apoi, punctajele din tabel au fost convertite în plus-uri şi minus-uri, într-un alt tabel (vezi
Tabel 2 – anexe 4), astfel: s-au marcat cu semnul (+) itemii la care elevul a răspuns corect (itemi
la care a obţinut mai mult de jumătate din punctajul alocat pe itemul respectiv) şi cu semnul ( -)
itemii la care nu a răspuns mulţumitor itemi la care elevii au obţinut mai puţin de jumătate din
punctajul alocat pe itemul respectiv).
Din Tabelul1 și Tabelul 2, analizând punctajele (transformate în note) totalurile pe fiecare
semn (+ sau -) şi pe fiecare nivel cognitiv se identifică nivelul performanţei elevilor, raportată la
acele niveluri cognitive evaluate.

Constatări:

 Nici un elev nu a obținut nota maximă


 Nu există nici o notă în intervalul 8,00 -9,00)
 Două note în intervalul 7,00 – 8,00
 10 note în intervalul 6,00-7,00
 O notă în intervalul 5,00-6,00
 Un singur elev sub limita promovabilității
 Nivelul notelor este unul mediocru
 Sunt elevi care nu au răspuns complet la itemii de nivel cognitiv inferior (achiziția
informației), care evaluează nivelul cunoştinţelor de specialitate din conținuturile de
evaluat: C1,C2,C3, deci aceştia au nu achiziţionat un nivel mulţumitor de cunoştinţe,
impunîndu-se în cazul lor măsuri de recuperare a materiei (elevi care au răspuns la 2
din cei 5 itemi – elevii 8,14);
 Sunt elevi care nu au rezolvat satisfăcător itemii subiectivi sau semiobiectivi, care au
avut ca cerinţă identificarea unor elemente ale patrimoniului turistic natural, antropic
și local (conținuturile de evaluat C1,C3); aceştia au demonstrat o slabă capacitate de
producere de mesaje scrise, un vocabular sărac, o incapacitate de înțelegere scăzută. Se
impun măsuri de dezvoltare a competenţelor de comunicare orală şi în scris. ( 3 elevi
elevii: 3,7,8)

34
 Din analiza răspunsurilor elevilor la itemii subiectivi sau semiobiectivi, care au avut ca
cerinţă descrierea unor resurse ale patrimoniului turistic natural din conținuturile de
evaluat C1,C2,C3,C4, s-a constat o nesatisfăcătoare însuşire a vocabularului de
specialitate în cazul a 4 elevi (elevii 3,7,8,14)

 Itemul tip eseu, au permis evaluarea capacităţii de utilizare şi aplicare a cunoştinţelor


specifice modulului la condițiile locale specifice legate de turisnul natural și antropic;
s-a constatat că sunt puțini elevi care au demonstrat o slabă capacitate de aplicare a
cunoştinţelor specifice disciplinei în rezolvări de situaţii problemă, 3 elevi (elevii:
3,7,8)

 În privinţa nivelului de înţelegere a unor fenomene, corelații între formele de turism


din conținutul de evaluat C5, din analiza rezultatelor obţinute de elevi la itemii care
evaluează acest nivel cognitiv, se constată că sunt elevi care au o slabă capacitate de
analiză şi sinteză (3 elevi, elevii: 3,8,14).

Ţinând cont de aceste observaţii se impune luarea unor măsuri remediale, care să permită
elevilor care au întâmpinat dificultăţi să îşi îmbunătăţească rezultatele şcolare. Acest plan este
prezentat mai jos.

35
PLAN DE ACTIVITATE REMEDIALA

Aspecte de Resurse
Cauze Grup țintă Activități remediale Data de început Responsabili
remediat necesare

-capacitate limitată de
Măsuri de recuperare a materiei:
memorare
meditaţii de specialitate având ca
-Nu ințelege ce citește
scop explicarea noţiunilor de
Însuşirea lacunară (citire/ gândire critică)
specialitate neînsuşite;
a informaţiilor din -cunoștințe insuficiente
Utilizarea metodelor de învăţare
conținuturile (goluri) Incepând cu -cărți de specialitate
centrate pe elev, utilizarea unor Profesorul de
predate -impactul cu noile 14.01.2013 specialitate
Elevii 8, 14 strategii de predare care să ţină discipline
(Asimilarea cunoștințe cîte 10’ în fiecare oră -fise de lucru,
cont de stilurile de învăţare ale tehnologice
defectuoasă a -neințelegerea conceptelor până la 01.06.2013 -fise de documentare
elevilor; Învăţarea în contexte
cunoştinţelor de /informațiilor predate/
practic-aplicative
specialitate) care ar trebui învățate:
Exerciţii de învaţare logică a
datorată deprinderilor
lecţiilor
mentale insuficient
Activităţi de învăţare repetitive
dezvoltate ale elevului
Slabă capacitate -dificultăți de comunicare Exerciţii de redactare a unor
Profesorul de
de producere de -mediul din care provine referate, Începând cu
discipline -cărţi de specialitate
mesaje (nivel de educație/ socio- Exerciţii de comunicare verbală şi 14.01.2013
Elevii: 3,7,8 tehnologice -realizarea unor fișe de
scrise/vocabular economic al familiei) în scris câte o oră sapt.
Prof. de limba lectură
sărac/incapacitate -atitudinea părinților față -Exerciții de intelegere- Timp de 3 săpt.
romana
de exprimare de școală interpretare a unui test
-factori individuali
(abilități diferite de Incepând cu
Profesorul de -dicţionare, inclusiv
Neînsuşirea comunicare în scris și 14.01.2013
Întocmirea unor glosare cu discipline tehnice,
termenilor de oral, instabilitate Elevii 3,7,8,14 câte o oră pe
termeni tehnici tehnologice -lnternet
specialitate emoțională) săptămână
Prof. de geografie
-factori dependenți de până la 01.06.2013
profesori (lipsa de

36
încredere în profesor,
viteza de abordare a
subiectelor datorită
încărcării programelor,
metodele de predare,
climatul creat în clasă de
către profesor, indicații
insuficiente/neclare
privind sarcinile de
lucru/evaluare)
-capacitate scăzută de
memorare
-nu ințelege ce citește
-manualul Turism și
(citire/ gândire critică)
alimentație pentru clasa a IX
-cunoștințe insuficiente Incepând cu
Exerciţii practice de sistematizare a,
Dezvoltarea (goluri) 14.01.2013 Profesorul de
a unor conţinuturi; -cărţi de specialitate
capacităţii de -dificultăți de comunicare Elevii: 3,7,8,14 câte o oră pe discipline
Studii de caz de specialitate. Fişe -auxiliar curricular
analiză şi sinteză - capacitate scăzută de săptămână tehnologice
de lucru cu sarcini progresive; -fișa de evaluare
memorare până la 01.06.2013
-fişe de lucru cu sarcini
-neînţelegerea conceptelor
progresive;
predate
-factori individuali
(abilități diferite de
Îmbunătăţirea
comunicare în scris și
capacităţii de -manual,
oral, instabilitate
înţelegere a Rezolvarea de exerciţii practice şi Incepând cu Profesorul de -harti geografice, monografii
emoțională)
termenilor şi de studii de caz care să dezvolte 14.01.2013 discipline locale
- absenteismul la ore, Elevii 3,7,8
aplicare a capacitatea de aplicare a cîte 10’ în fiecare oră tehnologice -fișe de ctivități practice și
elevi ai căror părinţi sunt
cunoștințelor cunoştinţelor specifice disciplinei până la 01.06.2013 Prof. de geografie rezolvări de probleme
plecaţi în străinătate
teoretice în -auxiliare curriculare
-tratarea cu
practică
superficialitate a unor
teme

37
-impactul cu noile
cunoștințe
-incapacitatea de a folosi
cunoștințele acumulate
pentru rezolvarea unor
situații concrete
-desfășurarea de alte
activități în timpul orelor
(telefon)

38
5. ANEXE

39
Anexa 1

Prof. TARĂU MARIEA

Clasa a IX-a – domeniul Turism şi alimentaţie


M2 – Organizarea unitatilor de alimentatie si turism
UC12 – Potentialul turistic
C12.1. – Informeaza clientii despre obiective turistice naturale
C12.2 - Informeaza clientii despre obiective turistice antropice
C12.3 - Informeaza clientii despre obiective turistice locale
OBIECTIVELE EVALUĂRII
 Să ofere informatii despre obiective turistice naturale, antropice si locale
CONTINUTURI
C1. Obiective turistice naturale:
forme de relief, monumente ale naturii, floră, faună, hidrografie, rezervaţii naturale
C2. Caracteristicile obiectivelor turistice naturale:
tip, localizare, trăsături generale
C3. Obiective turistice antropice: muzee, case memoriale, obiective istorice, obiective religioase,
tradiţii şi obiceiuri, meşteşuguri şi artizanat, obiective tehnico-economice, manifestări culturale şi
sportive.
C4.Caracteristicile obiectivelor turistice antropice:
tip, localizare, trăsături generale
C5. Caracteristicile obiectivelor turistice locale

40
TEST DE EVALUARE SUMATIVA

Elev …………………………………….
Clasa/data …………………………….

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 puncte)


1. Deplasarea într-o zonă rurală pitorească şi nepoluată, reprezintă forma de turism:
a. cultural
b. sportiv
c. de afaceri
d. agroturism
2. După motivaţiile deplasărilor turismul poate fi:
a. religios
b. rutier
c. de iarnă
d. social
3. Una din componentele reliefului montan cu funcţie turistică deosebită este:
a. flora specifică
b. fondul cinegetic
c. relieful vulcanic
d. bioclimatul
4. Lacurile cu apă sărată se găsesc în zona:
a. montană
b. de câmpie
c. Marea Neagră
d. dealurilor şi podişurilor
5. Lacul Roşu este un lac:
a. glaciar
b. de baraj artificial
c. de baraj natural
d. cu apă sărată

I.2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri şi scrieţi în dreptul fiecăruia litera
corespunzătoare: „A” dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau „F”, dacă apreciaţi că enunţul
este fals. Reformulaţi enunţul/enunţurile false astfel încât să devină adevărate
(10 p)

1. Vestigiile arheologice fac parte din potenţialul socio – demografic.


2. Clima prin componentele sale poate să favorizeze sau să limiteze activităţile turistice.
3. Centrele de ceramică de la Horezu sunt centre industriale din România.

41
I.3 (10 puncte)
Stabiliţi corelaţiile dintre elementele coloanei A şi ale coloanei B ştiind că în coloana A
sunt enumerate componente ale potenţialului turistic natural, iar în coloana B elemente ale
componentelor potenţialului turistic natural.
A. Componente ale industriei B. Elemente ale componentelor industriei
turismului turismului
1. relief şi geologie a. floră specifică.
2. climă b. Marea Neagră şi Delta Dunării
3. hidrografie c. microforme de relief
4. vegetaţie d. precipitaţii lichide
5. faună e. fond piscicol
f. parcuri naturale

II.1. Definiţi potenţialul turistic antropic (6 p)


II.2. Completaţi spaţiile libere astfel încât enunţurile următoare să fie corecte şi
complete. (10p)
1. Lacul Sfanta Ana este un lac … (1)….
2. Obiectivele religioase sunt componente ale patrimoniului … (2)….
3. Patrimoniul turistic reprezinta … (3)… turistice si ... (4) … realizate in scopul
valorificarii lor
4. Canalelle de navigatie sunt obiective … (5)....

II.3. În schema alăturată sunt prezentate resursele balneare. (14 p)

a. Precizaţi resursele balneare care lipsesc din schemă.


b. Descrieţi resursa balneară lacuri minerale si termominerale.

42
II. (30 puncte)
Realizaţi un eseu cu tema: „Potenţialul turistic – premisă a dezvoltării turismului în
judeţul X” după următoarea structură de idei:
a. principalele componente ale potenţialului turistic natural din judeţul X, (5 componente)
b. exemplificare pentru fiecare componentă de potenţial turistic natural din judeţul X;
c. asocierea formelor de turism care pot fi practicate în relaţie cu fiecare dintre componentele
de potenţial turistic evidenţiate;
d. condiţiile necesare valorificării potenţialului turistic existent în judeţul X.

43
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. (30 puncte)
I.1. (10 puncte)
1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – d, 5 – c,
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.

II.2. ( 10 puncte)
1 – F, 2 – A, 3 – F.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
Reformularea enunțurilor false
1. Vestigiile arheologice fac parte din potenţialul cultural - istoric.
2. Centrele de ceramică de la Horezu sunt centre meșteșugărești din România.
Pentru oricare din cele două enunțuri reformulate corect si complet se acordă 4 puncte. pentru un răspuns
parţial corect sau incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

I.3. (10 puncte)


1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a, 5 – e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.

II. (30 puncte)


II.1. (6 puncte)
Potenţialul turistic antropic cuprinde creaţiile omului de-a lungul timpului, concretizate în elemente
de cultură, istorie, artă şi civilizaţie, care prin caracteristicile lor atrag grupurile de turişti.
Pentru un răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru un răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 3p;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
II.2. (10 puncte)
1 - vulcanic, 2 - antropic, 3 - resursele, 4 – structurile, 5 – tehnico-economice
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
II.3. (14 puncte)
a. (8 puncte)
2 - factori climaterici de cură, 2 - emanații de gaze terapeutice, 3 - aeroionizarea, 4 – plante
medicinale
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte. Se va considera corectă oricare altă ordine de enumerare a resurselor balneare.

b. (6 puncte)
Lacurile minerale si termonimerale prezinta o mare complexitate si diversitate sub aspect
mineralogic, termic, fizico-chimic
Pentru oricare răspuns corect şi complet se acordă 6p.; pentru oricare răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 3p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

44
III. 30 puncte
a. (6 puncte)
 relief şi geologie, climă, hidrografie, floră, faună, resurse balneare, natura ocrotită.
Pentru oricare cinci componente ale potențialui turistic, corecte și complete, se acordă 6p. Pentru răspuns parțial
corect sau incomplet se acordă 3p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte
b. (4 puncte)
 relief şi geologie (muntos, campie), climă (temperata), hidrografie (lacul Siriu, raul
Buzau), floră (floarea de colt, brebenei), faună (struti), resurse balneare (Statiunea Monteoru),
natura ocrotită (rezervatia naturala Crang).
Pentru oricare cinci exemple aferente unei componente de potențial turistic, corecte și complete, se acordă 4p.
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte
c. (10 puncte)
- relief şi geologie – turism montan, turism de cunoaștere, drumeție, alpinism, speoturism,
turism de agrement
- climă – sporturi de iarnă, cura heliomarină, climatoterapia
- hidrografie – sporturi nautice, tratament balnear, cura heliomarina, turism de litoral
- floră – turism de odihnă, de agrement, de recreere
- faună – turism de vânătoare și pescuit sportiv, științific, de cunoaștere
- resurse balneare – turism balnear
- natura ocrotită – turism profesional și de cunoaștere, de recreere, ecoturism
Pentru fiecare asociere corecta si completa conform componentelor enumerate la pct. a, se acorda cate 2p.
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se acordă câte un 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte

d. (10 puncte)
amplasare (formă de relief, altitudine), posibilități de acces, posibilități de alimentație, posibilități
de cazare, posibilități de agrement
Pentru fiecare condiţie corectă și completă se acordă câte 2 p. Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se
acordă câte un 1p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte

45
Anexa 2 TABEL 1
Achiziția informației Înțelegere Aplicare Analiza Total fără
punct
Nume si prenume i.1.1. i.1.2 i.1.3 i.1.4 i.1.5 i.2.1 i.2.2 i.2.3 ii.1. ii.2.1 ii.2.2. ii.2.3 ii.2.4 iii.1.a iii.1b iii.1.c iii.1.d i.3 ii.3.a ii.3.b oficiu
elev
(2p) (2p) (2p) (2p) (2p) (4p) (2p) (4p) (6p) (2p) (2p) (4p) (2p) (6p) (4p) (10p) (10p) (10p) (8p) (6p) 90

Elev 1 2 2 2 0 2 2 2 0 3 2 2 2 0 6 2 6 10 10 8 6 69

Elev 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 0 2 0 0 4 6 8 8 8 0 60

Elev 3 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 2 3 4 8 6 8 2 0 46

Elev 4 0 2 2 2 0 4 2 4 6 0 0 4 0 3 0 8 6 8 2 3 58

Elev 5 2 2 2 2 0 2 2 0 3 0 2 0 0 6 4 10 6 8 2 0 55
Elev 6 2 2 0 0 2 4 2 0 3 2 2 2 2 6 2 8 10 4 4 0 57

Elev 7 6
2 0 2 2 0 2 2 2 6 0 2 4 2 2 2 10 4 4 0 54

Elev 8 6
0 0 2 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 4 6 6 6 2 0 39

Elev 9 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 0 6 0 2 8 10 4 3 59
Elev 10 2 2 0 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 3 2 4 10 10 4 6 64

Elev 11 2 0 2 2 0 4 0 2 3 2 2 4 2 3 4 4 8 10 2 3 56

Elev 12
2 2 2 0 2 2 2 0 3 2 2 2 2 6 2 10 8 6 4 6 65

Elev 13
0 2 2 2 2 4 2 4 6 2 0 4 2 6 4 2 8 6 6 3 64

Elev 14
0 2 0 2 0 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 0 8 6 6 6 52

46
Anexa 3 TABEL 2
Achiziția informației Înțelegere Aplicare Analiza Total fără
punct
Nume si prenume i.1.1. i.1.2 i.1.3 i.1.4 i.1.5 i.2.1 i.2.2 i.2.3 ii.1. ii.2.1 ii.2.2. ii.2.3 ii.2.4 iii.1.a iii.1b iii.1.c iii.1.d i.3 ii.3.a ii.3.b oficiu
elev
(2p) (2p) (2p) (2p) (2p) (4p) (2p) (4p) (6p) (2p) (2p) (4p) (2p) (6p) (4p) (10p) (10p) (10p) (8p) (6p) 90

Elev 1 + + + - + + + - + + + + - + + + + +- + + 69

Elev 2 + + + + + + + + + + + + 60
+ + + + - - - -

Elev 3 - + + + - - - - + - - + + + + + + + - - 46

Elev 4 - + + + - + + + + - - + - + - + + + - + 58

Elev 5 + + + + - + + - + - + - - + + + + + - - 55
Elev 6 + + - - + + + - + + + + + + + + + + + - 57

Elev 7 +
+ - + + - + + + + - + + + + - + + + - 54

Elev 8 +
- - + + - + - - + - - - - + + + + - - 39

Elev 9 + + + + + + + + + + + + -
+ - - + + + + 59
Elev 10 + + - + + + + + + + + - + + + + 64
+ + + +

Elev 11 + - + + - + - + + + + + + + + - + + - + 56

Elev 12
+ + + - + + + - + + + + + + + + + + + + 65

Elev 13
- + + + + + + + + + - + + + + - + + + + 64

Elev 14
- + - + - + + + + + + + + + + - + + + + 52

47
Anexa 4.
MATRICEA DE SPECIFICAȚII

Niveluri cognitive Pondere


Achiziția Total conținutu
Înțelegere Aplicare Analiză
informației itemi ri
Conţinuturi %

C1- Obiective turistice


naturale: forme de I.3.(10p)
I.1.1(2p) I.2.2.(2p) II.2.3(4p) 6 30
relief, monumente ale II.3.a,b(14p)
naturii, floră, faună,
hidrografie,
C2 – Caracteristicile
obiectivelor turistice I.1.2.(2p) 1 5
naturale: tip, localizare,
trăsături generale
C3 - Obiective turistice
antropice: muzee, case
memoriale,
I.2.1(4p)
obiectiveistorice,
obiectivereligioase, I.1.3.(2p) II.2.2.(2p) 4 20
tradiţiişiobiceiuri,
meşteşugurişiartizanat, II.1.(6p)
obiectivetehnico-
economice, manifestări
culturale şi sportive.
C4 – Caracteristicile
obiectivelor turistice II.2.1(2p)
antropice: tip, I.1.4.(2p) 3 15
localizare, trăsături II.2.4(2p)
generale
C5 – Caracteristicile
III.a,b,c,d
obiectivelor turistice I.1.5.(2p) I.2.3(4p) 6 30
locale: tip, localizare, (30p)
trăsături generale
Total itemi pe niveluri 5 4 8 3 20
cognitive
Pondere itemi pe 25 20 40 15 100
niveluri cognitive
Total punctaj/nivel 10p 16p 40p 24p 90+10
cognitiv

48