Sunteți pe pagina 1din 109

CÂNTĂRILE

SFINTEI LITURGHII
Copyright 2006-2008
c Cătălin Frâncu s, i Raluca Balaban.

Această operă este pusă la dispozit, ie sub Licent, a Creative Commons Atribuire 4.0 Internat, ional.

Acest document a fost formatat folosind LATEXs, i Lilypond. O versiune electronică a acestui document se află la
https://catalin.francu.com/Music/liturghia.

Versiunea 1.4 (14 ianuarie 2019)


3

I. Cântări s, i răspunsuri liturgice


Liturghia catehumenilor

Preotul: Binecuvântată este ı̂mpărăt, ia Tatălui s, i a Fiului s, i a Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i
ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

mf

Soprano  
A min.
mf
Alto   
A min.
mf
Tenor   
8
A min.
mf
  
Bas
 
A min.

Ectenia Mare

Preotul: Cu pace, Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.
4

Preotul: Pentru pacea de sus s, i pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p
2.     
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 


8
Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici s, i pentru
unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 mp
   
 
3.

Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
Doam ne mi lu ieș te.
mp
 
 
 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
mp

    
 
 
Doam ne mi lu ieș te.
5

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta s, i pentru cei ce cu credint, ă, cu evlavie s, i cu frică de
Dumnezeu intră s, i se roagă ı̂ntr-ânsa, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 
4. 
Doam ne mi lu ieș te.
 


Doam ne mi lu ieș te.

 

8
Doam ne mi lu ieș te. 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru Prea Sfint, itul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), pentru
cinsita preot, ime s, i ı̂ntru Hristos diaconime, pentru tot clerul s, i poporul, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.
6

Preotul: Pentru Pres, edintele t, ării nostre (N) (aici se pomenes, te conducătorul statului), pentru
autorităt, ile civile s, i militare s, i pentru tot, i cei ı̂n autoritate, Domnului să ne rugăm.
Preotul: Pentru sfânt locas, ul acesta, t, ara aceasta s, i pentru toate oras, ele s, i satele s, i pentru cei ce
cu credint, ă locuiesc ı̂ntr-ânsele, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru bună ı̂ntocmirea aerului, pentru ı̂mbels, ugarea roadelor pământului s, i pentru
vremuri pas, nice, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p
2.     
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 


8
Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.
7

Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat s, i prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robit, i
s, i pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 mp
   
 
3.

Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
  
8
Doam ne mi lu ieș te.
mp

    
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru ca să fim izbăvit, i noi de tot necazul, mânia, primejdia s, i nevoia, Domnului să ne
rugăm.
Cantorul:

 
4. 
Doam ne mi lu ieș te.
 


Doam ne mi lu ieș te.

 

8
Doam ne mi lu ieș te. 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
8

Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii să o pomenim.
Cantorul:
 p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24
cresc.

8
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne
p 
 42
 44
cresc.

 
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne

 mf p

  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf p
  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf ,p
  
8
zeu, mi lu ieș te ne pre noi.
mf p 
  
 
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


9

Preotul: Pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Că T, ie se cuvinte toată mărirea, cinstea s, i ı̂nchinăciunea, Tatălui s, i Fiului s, i Sfântului
Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
 
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.
10

Antifonul I
Mărire... și acum... Binecuvintează
glasul 8
Allegretto

 mf 
 44 24       
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui
mf
 4 2
 44       
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui
  
 44 24
 42  
8

 44
5   
 

  
Duh.
 
Duh. mf 
 
 
,

8
Și a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.
mf 
  


,

Și a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.

 mp
 
     
Bi ne cu vin tea ză, su fle te al
mp
   
 
 
Bi ne cu vin tea ză, su fle te al

7
 
meu pe Dom nul Și toa te ce le

 
 
meu pe Dom nul Și toa te ce le
11

 mf 
 

13


din lă un trul meu, nu me le cel sfânt al Lui,
mf 
 
 
din lă un trul meu, nu me le cel sfânt al Lui,
p
 
rall...

   
20

   

Bi ne cu vân tat ești Doam ne.
p 
   
 

Bi ne cu vân tat ești Doam ne.

Ectenia mică

Preotul: Iară s, i iară cu pace, Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

 p
2.     
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 


8
Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
12

Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii să o pomenim.
Cantorul:
 p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24
cresc.

8
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne
p 
 42
 44
cresc.

 
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne

 mf p

  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf p
  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf ,p
  
8
zeu, mi lu ieș te ne pre noi.
mf p 
  
 
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


13

Preotul: Pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Că a Ta este stăpânirea s, i a Ta este ı̂mpărăt, ia s, i puterea s, i mărirea, a Tatălui s, i a Fiului
s, i a Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
 
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.
14

Antifonul al II-lea
Mărire... și acum... Unule Născut
glasul 8
Allegretto

 mf 
 44 24       
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui
mf
 4 2
 44       
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui
  
 44 24
 42  
8

 44
5   
 

  
Duh.
 
Duh. mf 
 
 
,

8
Și a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.
mf 
  


,

Și a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, A min.U nu le năs cut, Fi u le și Cu
 
 
U nu le năs cut, Fi u le și Cu

7 

vân tul lui Dum ne zeu, Ce la ce ești fă
  
 
vân tul lui Dum ne zeu, Ce la ce ești fă
15


 
14

    
ră de moar te și ai pri i mit pen tru

   
  
ră de moar te și ai pri i mit pen tru21


mân tu i rea noas tră a Te în tru pa din

  
 
mân tu i rea noas tră
 
      
28


Sfân ta Năs că toa re de Dum ne zeu și
    
 
și

 
 
  
35

   


pu ru rea Fe cioa ra Ma ri a; Ca

  
  
pu ru rea Fe cioa ra Ma ri a; Ca

 

42
,

re le ne schim bat Te-ai în tru pat și răs tig

  
 
re le ne schim bat Te-ai în tru pat

  

49

nin du- Te, Hris toa se Dum ne ze u le,


    
 
16

mf 

   
56

  
,

cu moar tea pe moar te ai căl cat. U nul fi


mf 
    
 
 
cu moar tea pe moar te ai căl cat. U nul fi

 

64

ind din Sfân ta Tre i me, îm pre u

 
 
 
ind din Sfân ta Tre i me, îm pre u

 
 

71


nă mă rit cu Ta tăl și cu Du hul Sfânt, mân tu

 
 
nă mă rit cu Ta tăl și cu Du hul Sfânt, mân tu

 p rall... 

78

 

ieș te- ne pe noi, mân tu ieș te- ne pe noi.
p 
 
 

ieș te- ne pe noi, mân tu ieș te- ne pe noi.
17

Ectenia mică

Preotul: Iară s, i iară cu pace, Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii să o pomenim.
18

Cantorul:
 p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24
cresc.

8
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne
p 
 42
 44
cresc.

 
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne

 mf p

  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf p
  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf ,p
  
8
zeu, mi lu ieș te ne pre noi.
mf , p 
 
 
zeu, mi lu ieș te ne pre noi.

Preotul: Pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.
19

Preotul: Că bun s, i iubitor de oameni Dumnezeu es, ti s, i T, ie mărire ı̂nălt, ăm, Tatălui s, i Fiului s, i
Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.

Antifonul al III-lea
Fericirile
glasul 8
de N. Lungu
Moderato

 p     

 24 34
,

În tru-m pă ră ți a Ta când vei ve ni, po me


p  
 44 
 2 3     ,

În tru-m pă ră ți a Ta când vei ve ni, po me


p   
 24 34
,

8
   
În tru-m pă ră ți a Ta când vei ve ni, po me
p 
 23
 44 
,
    
În tru-m pă ră ți a Ta când vei ve ni, po me
20

4 rall... 
 
 
neș te- ne pe noi Doam ne!
  
 


neș te- ne pe noi Doam ne!

 
   
8
neș te- ne pe noi Doam ne!

 

  
  
neș te- ne pe noi Doam ne!

8 1 p 
    
Allegretto

,

Fe ri ciți cei să raci cu du hul,


p
 
,
   
Fe ri ciți cei să raci cu du hul,
   

   
8

 
 
   
14

   
Că a ce lo ra es te îm pă ră ți a

      
Că a ce lo ra es te îm pă ră ți a
   

    
8

 
21

 2
 

21
ce ru ri lor.

  
 
p
 
ce ru ri lor.

8

Fe ri ciți cei ce
p
  
 
Fe ri ciți cei ce

    

27

    
rit.
    
,

plâng, că a ce ia se vor mân gâ ia!

    
 
,

plâng, că a ce ia se vor mân gâ ia!

 3 p 

35


,

Fe ri ciți cei blânzi, că a ce ia vor moș te


p
 
,

Fe ri ciți cei blânzi, că a ce ia vor moș te
p
 ,

8
Fe ri ciți cei blânzi, că a ce ia vor moș te
p
 , 
 
Fe ri ciți cei blânzi, că a ce ia vor moș te
22

  4 mf 
 
42


ni pă mân tul. Fe ri ciți cei flă

 mf
 


ni pă mân tul. Fe ri ciți cei flă

 mf
 
8
ni pă mân tul. Fe ri ciți cei flă

 mf
  
 
ni pă mân tul. Fe ri ciți cei flă

 
    
49

  
,

mânzi și în se tați de drep ta te, că a     
,

mânzi și în se tați de drep ta te, că a


 
      
,

8

mânzi și în se tați de drep ta te, că a

     
 
,

mânzi și în se tați de drep ta te, că a

 descrescendo 5 pp
  
56


ce ia se vor să tu ra! Fe ri ciți cei
pp
 
descrescendo


ce ia se vor să tu ra! Fe ri ciți cei
pp
  
descrescendo

8
ce ia se vor să tu ra! Fe ri ciți cei
pp
  
descrescendo


ce ia se vor să tu ra! Fe ri ciți cei
2364 rit.


mi los tivi, că a ce ia se vor mi lu

 

mi los tivi, că a ce ia se vor mi lu

 
8

mi los tivi, că a ce ia se vor mi lu

  
 
mi los tivi, că a ce ia se vor mi lu

 6 p 
  
71

i! Fe ri ciți cei cu rați cu i ni


p 
 

i! Fe ri ciți cei cu rați cu i ni
p 
  
8
i! Fe ri ciți cei cu rați cu i ni
p 
 
 
i! Fe ri ciți cei cu rați cu i ni


  
78

ma, că a ce ia vor ve dea pre Dum ne

  
ma, că a ce ia vor ve dea pre Dum ne

 
8
ma, că a ce ia vor ve dea pre Dum ne

  
  
ma, că a ce ia vor ve dea pre Dum ne
24

 7 mf 

 
85

zeu! Fe ri ciți fă că to rii de


mf 
 

zeu! Fe ri ciți fă că to rii de
mf 
 
8
zeu! Fe ri ciți fă că to rii de
mf
  
 
zeu! Fe ri ciți fă că to rii de

  

92


,

pa ce, că a ce ia fi ii lui Dum ne

  
,

pa ce, că a ce ia fi ii lui Dum ne

  

,

8
pa ce, că a ce ia fi ii lui Dum ne

  
 
,

pa ce, că a ce ia fi ii lui Dum ne

 8 p
 
100


zeu se vor che ma! Fe ri ciți cei go
 p
 
 
zeu se vor che ma! Fe ri ciți cei go
  
 
8
zeu se vor che ma!

  

 
zeu se vor che ma!
25


    
107

   
,

niți pen tru drep ta te, că a ce lo ra

   
,
   
niți pen tru drep ta te, că a ce lo ra

    

    
8

 
 
 
114


es te îm pă ră ți a ce ru ri lor!

  
es te îm pă ră ți a ce ru ri lor!
   

    
8

 
 9 mf
     
121


Fe ri ciți veți fi când vă vor
mf
     
Fe ri ciți veți fi când vă vor
mf  
    
8
Fe ri ciți veți fi când vă vor
mf
    
 
Fe ri ciți veți fi când vă vor
26

 
 
127
,

o că rî pre voi și vă vor pri go ni

 
,

o că rî pre voi și vă vor pri go ni


 

,

8
o că rî pre voi și vă vor pri go ni

 
 
,

o că rî pre voi și vă vor pri go ni134


,

și vor zi ce tot cu vân tul rău îm po tri va

 
,

și vor zi ce tot cu vân tul rău îm po tri va

 
,

8
și vor zi ce tot cu vân tul rău îm po tri va

 
 
,

și vor zi ce tot cu vân tul rău îm po tri va


 
141

    

voa stră, min țind pen tru mi

   

voa stră, min țind pen tru mi

  
 
8

voa stră, min țind pen tru mi

   
 
voa stră, min țind pen tru mi
27

 mf 
  
 
148


,

ne! Bu cu ra ți- vă și vă
mf
   ,
 

ne! Bu cu ra ți- vă și vă
mf
   
 
,

8
ne! Bu cu ra ți- vă și vă
mf
   
  

 
,

ne! Bu cu ra ți- vă și vă

f 
      
155

 
,

ve se liți, că pla ta voa stră mul tă


f 
      
,

ve se liți, că pla ta voa stră mul tă


f 
  
   
 
,

8
ve se liți, că pla ta voa stră

  f
    

,

ve se liți, că pla ta voa stră mul tă

 p
 
  
162

    
es te în ce ruri!
 p 
   

 
es te în ce ruri!

  p 
  
  
8
mul tă e în ce ruri!
  p
  
 
es te în ce ruri!
28

Intrarea mică

Preotul: Înt, elepciune, drept, i!


Cantorul:
Veniți să ne închinăm
glasul 1
Moderato

 mf  
 44 24      
,
 
Ve niți să ne în chi năm și să că dem la Hris
 4 2 mf  
 44      
,
 
Ve niți să ne în chi năm și să că dem la Hris
 mf  
 44 24      
  
,

8

Ve niți să ne în chi năm și să că dem la Hris
mf
  
 42      
 44 
,
 
Ve niți să ne în chi năm și să că dem la Hris

mp 
Puțin mai mișcat
 
  
,

,mp
tos. Mân tu ieș te- ne pre noi, Fi ul lui Dum ne zeu,

  

,mp
tos. Mân tu ieș te- ne pre noi, Fi ul lui Dum ne zeu,
 
 
8

,mp
tos. Mân tu ieș te- ne pre noi, Fi ul lui Dum ne zeu,

  

tos. Mân tu ieș te- ne pre noi, Fi ul lui Dum ne zeu,

  mf 
  
   
 
,

Cel ce ai în vi at din morți, pre noi cei ce-ți cân


Cel ce ești mi nu nat în tru Sfinți,
 mf 
   
   
,

Cel ce ai în vi at din morți, pre noi cei ce-ți cân
Cel ce ești mi nu nat în tru Sfinți,

 mf
 
    

,

8
Cel ce ai în vi at din morți,

pre noi cei ce-ți cân
Cel ce ești mi nu nat în tru Sfinți,
mf

  
     

,

Cel ce ai în vi at din morți, pre noi cei ce-ți cân
Cel ce ești mi nu nat în tru Sfinți,
29

 
    
 
tăm: A li lu i a.

  
  

tăm: A li lu i a.
  
     
8
tăm: A li lu i' A li lu i a.


     

tăm: A li lu i a.

În acest moment se cântă troparele s, i condacele zilei.

Preotul: Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Că sfânt es, ti, Dumnezeul nostru, s, i T, ie mărire ı̂nălt, ăm, Tatălui s, i Fiului s, i Sfântului
Duh, acum s, i pururea, Doamne, mântuies, te pe cei bine credincios, i.
Dacă preotul nu spune Doamne, mântuies, te pe cei bine credincios, i, ci direct s, i ı̂n vecii
vecilor, atunci cantorul sare la Amin.
30

Cantorul:
Doamne mântuiește
glasul 8 (3 voci egale)
Armonizat de N. Lungu
Andante

 p 
 44 24 


Doam ne mân tu ieș te
p
 42 
 44 
Doam ne mân tu ieș te


    

pe cei bi ne cre din cioși.

  

 


pe cei bi ne cre din cioși.

(de trei ori)

Preotul: S, i ne auzi pe noi.


Cantorul:
Și ne auzi
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Adagio

p 
   
 42    ,

p 
Și ne a uzi și ne a

 2    

4
Și ne a uzi și ne a

6  
 

uzi pe noi și
 ne a uzi

  
 
uzi pe noi și ne a uzi
31

 p 

11

 

pe noi, pe noi.
p 
 
  

pe noi, pe noi.

Preotul: S, i ı̂n vecii vecilor.


Cantorul: Amin.
La sărbătorile ı̂mpărătes, ti (Crăciunul, Botezul Domnului, Sâmbăta Floriilor, Sâmbăta Pas, tilor,
Învierea Domnului, Rusaliile), ı̂n loc de Sfinte Dumnezeule se cântă Cât, i ı̂n Hristos v-at, i
botezat, ı̂n Hristos v-at, i s, i ı̂mbrăcat, aliluia (pagina 35). La sărbătorile Crucii (Înălt, area
Sfintei Cruci, săptămâna a 3-a din Postul Pas, tilor) se cântă Crucii Tale ne ı̂nchinăm, Stăpâne,
s, i Sfântă Învierea Ta o lăudăm s, i o mărim.

Sfinte Dumnezeule
glasul 5
după Ghelasie Basarabeanul
Moderato

mf p
 
4 2
 44      
A min. Sfin te Dum ne ze u le,
mf p

4 2
 44    

A min. Sfin te Dum ne ze u le,
mf p
  
 44 24   
8
A min. Sfin te Dum ne ze u le,
p
mf
 42     
 44    
A min. Sfin te Dum ne ze u le,
32

  mf
 
Sfin te ta re, Sfin te făr' de

 mf
 
Sfin te ta re, Sfin te făr' de
mf
 

8
Sfin te ta re, Sfin te făr' de

 mf


Sfin te ta re, Sfin te făr' de

  p pp
  
rall...
     
moar te, mi lu ieș te- ne pre noi.
 p pp
   
   
moar te, mi lu ieș te- ne pre noi.
p pp
    
   
8
moar te, mi lu ieș te- ne pre noi.
p pp

     
  
 
moar te, mi lu ieș te- ne pre noi.

De trei ori. Apoi:


33

Allegreto

 mf 
4
 44 2 
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și

 mf 
4
 44 2
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și

 mf 
4
 44 2
8
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și
mf 
 42
 44 
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și

  p
   
   
,
 
Sfân tu lui Duh. Și a cum și

 p
    
,

Sfân tu lui Duh. Și a cum și

  , p  
 
8
Sfân tu lui Duh. Și a cum și

 p 
   

,

Sfân tu lui Duh. Și a cum și

 
   
   
,
 
pu ru rea și în ve cii ve ci lor. A min.

 
     ,
 
pu ru rea și în ve cii ve ci lor. A min.

  
     
,

8
pu ru rea și în ve cii ve ci lor. A min.

   
   

,

pu ru rea și în ve cii ve ci lor. A min.


34

Moderato

 mf 

Sfin te făr' de moar te,

 mf 

Sfin te făr' de moar te,
mf 
 

8
Sfin te făr' de moar te,
mf 


Sfin te făr' de moar te,

 p pp
 
rall...
    
mi lu ieș te- ne pre noi.
 p pp
 
   
mi lu ieș te- ne pre noi.
p pp
    
 
8
mi lu ieș te- ne pre noi.
p pp
   
  
 
mi lu ieș te- ne pre noi.
35

Rar

mf f
  
 
Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te ta
mf f
 
 
Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te ta
mf f
  

8
Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te ta
mf f
 


Sfin te Dum ne ze u le, Sfin te

mf 
  descrescendo


re, Sfin te făr' de moar te,
mf
 descrescendo 
 
re, Sfin te făr' de moar te,
mf 
  descrescendo 

8
re, Sfin te făr' de moar te,
mf 
 

descrescendo


ta re, Sfin te făr' de moar te,

 p pp 
 
rall...
    

 p
mi lu ieș te- ne pre noi.
pp 
 
  
p
mi lu ieș te- ne pre noi.

 pp 
    
8
mi lu ieș te- ne pre noi.
p pp 
   
  

mi lu ieș te- ne pre noi.
36

Câți în Hristos
de G.Musicescu
Moderato
p 
  
 42   
 
Câți în Hris tos v-ați bo te zat, În Hris
p 
 2     
 4    
 
Câți în Hris tos v-ați bo te zat, În Hris

6 
 

,


tos v-ați și-m bră cat, A li lu ia.

 
 
,


tos v-ați și-m bră cat, A li lu ia.

Apostolul s, i Evanghelia

Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.


Cantorul: S, i duhului tău.

Cantorul cites, te prochimenul Apostolului.

Preotul: Înt, elepciune.


Cantorul: Din epistola către ... citire.
Preotul: Să luăm aminte.

Cantorul cites, te Apostolul.

Preotul: Pace t, ie, cititorule.


Cantorul: S, i duhului tău.
37

Andantino

 p
  44 24
,

A li lu i a, A li lu i
 p
  44 24 
,

A li lu i a, A li lu i

 p
  44 24
,

8
A li lu i a, A li lu i
  42  
  44  
A

 mf a tempo
  
rit.
  
,

a, A li

 mf

,

a, A li

 mf

,

8
a, A li
 mf
   
 
,

A li lu i' A li

 rall... pp

     
lu i a.
 pp

  
  
lu i a.
pp


    
8
 
lu i a.
pp
  
  
lu i a.
38

Preotul: Înt, elepciune, drept, i, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor.
Cantorul:

Moderato

 mf 
  
Și du hu lui tău.
mf 
 

Și du hu lui tău.
mf 
  
8
Și du hu lui tău.
mf
  
 
Și du hu lui tău.

Preotul: Din Sfânta Evanghelie de la ... citire.


Cantorul:
Mărire Ție, Doamne
glasul 8
Maestoso

 mf 
 4 2
 44    ,

Mă ri re Ți e, Doam ne, mă
mf 
 4 2
 44    
,

Mă ri re Ți e, Doam ne, mă
mf 
 4 2
 44    ,

8
Mă ri re Ți e, Doam ne, mă
mf
 42   
 44
Mă ri re Ți e, Doam ne,
39

 f 
   
ri re Ți e!
f 
   
ri re Ți e!
f
   
8
ri re Ți e!
f 
    
  
,
 
mă ri re Ți e!

Preotul cites, te Sfânta Evanghelie, după care se repetă Mărire T, ie, Doamne. Când slujes, te
Arhiereu, ı̂n acest moment se cântă Întru mult, i ani, Stăpâne!

Ectenia cererii stăruitoare

Preotul: Să zicem tot, i, din tot sufletul s, i din tot cugetul nostru să zicem.
Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părint, ilor nos, tri, rugămu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.
Cantorul:
40

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Miluies, te-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.
Aici preotul zice ectenii pentru diferite cereri, iar corul cântă câte o ectenie ı̂ntreită din cele de mai
jos.
Ectenia întreită
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato

 1 mf 
 44 24 
 
Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu ieș te,
mf 
 42 
 44 
Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu ieș te,

 
2 
    
  
 
Doam ne

mi lu ieș te. Doam ne
 mi lu

     
  


Doam ne mi lu ieș te. Doam ne mi lu

  
       
 

ieș te, Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu

      
 
ieș te, Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu
41

 
3 


 

ieș te. Doam ne
 mi lu

 

 
ieș te. Doam ne mi lu

  
 
ieș te, Doam ne
mi lu ieș te,

  
 

ieș te, Doam ne mi lu ieș te,

  4 
 

 
 

 
 
Doam ne

mi lu ieș te. Doam ne
 mi lu

  
  
 
Doam ne mi lu ieș te. Doam ne mi lu

   
   
   
 

ieș te, Doam ne mi lu ieș te,
    

ieș te, Doam ne mi lu ieș te,


 
      

Doam ne mi lu ieș te.

     
 

Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Că milostiv s, i iubitor de oameni Dumnezeu es, ti s, i T, ie mărire ı̂nălt, ăm, Tatălui s, i Fiului
s, i Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
42

Ectenia pentru pomenirea mort, ilor

Preotul: Miluies, te-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.
Cantorul:
 
   
Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu ieș te,


  
5

  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormit, ilor robilor lui Dumnezeu (N) s, i pentru
ca să li se ierte lor toată gres, eala cea de voie s, i cea fără de voie.
Cantorul:
 
 
Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu


 
4

    
ieș te, Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Ca Domnul Dumnezeu să as, eze sufletele lor unde drept, ii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu,
ı̂mpărăt, ia cerurilor s, i iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte s, i Dumnezeul
nostru, să cerem. Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

     

Dă Doam ne, Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

    

Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Dumnezeul duhurilor s, i al tot trupul, Care ai călcat moartea s, i pe diavolul l-ai surpat
s, i ai dăruit viat, ă lumii Tale, Însut, i Doamne, odihnes, te sufletele adormit, ilor robilor Tăi (N) ı̂n loc
luminat, ı̂n loc cu verdeat, ă, ı̂n loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, ı̂ntristarea s, i suspinarea.
S, i orice gres, eală au săvârs, it ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun s, i iubitor
de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu s, i să nu gres, ească; numai Tu singur es, ti fără de
păcat; dreptatea Ta este dreptate ı̂n veac s, i cuvântul Tău, adevărul. Că Tu es, ti ı̂nvierea s, i viat, a s, i
odihna adormit, ilor robilor Tăi (N), Hristoase, Dumnezeul nostru s, i T, ie mărire ı̂nălt, ăm, ı̂mpreună
s, i celui fără de ı̂nceput al Tău Părinte s, i Preasfântului s, i Bunului s, i de viat, ă făcătorului Tău Duh,
acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
43

Cantorul: Amin.
Preotul: Întru fericita adormire, ves, nică odihnă dă, Doamne, sufletelor adormit, ilor robilor Tăi
celor ce s-au pomenit acum s, i le fă lor ves, nica pomenire.
Cantorul:

    
, ,

Veș ni ca po me ni re, veș ni ca po me ni re, veș ni ca lor po me ni re.

Ectenia pentru cei chemat, i

Preotul: Rugat, i-vă, cei chemat, i, Domnului.


Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Cei credincios, i, pentru cei chemat, i să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dâns, ii.
Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.
44

Preotul: Să-i ı̂nvet, e pe dâns, ii cuvântul adevărului.


Cantorul:

 mp
   
 
3.

Doam ne mi lu ieș te.
mp
   
 
Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
  
8
Doam ne mi lu ieș te.
mp

    
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Să le descopere lor evanghelia dreptăt, ii.


Cantorul:

 
4. 
Doam ne mi lu ieș te.
 


Doam ne mi lu ieș te.

 

8
Doam ne mi lu ieș te. 
Doam ne mi lu ieș te.
45

Preotul: Să-i unească pe dâns, ii cu Sfânta Sa sobornicească s, i apostolească Biserică.


Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Mântuies, te, miluies, te, apără s, i-i păzes, te pe dâns, ii, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.
46

Preotul: Cei chemat, i, capetele voastre Domnului să le plecat, i.


Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Ca s, i aces, tia ı̂mpreună cu noi să mărească preacinstitul s, i de mare cuviint, ă numele Tău,
al Tatălui s, i al Fiului s, i al Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
  
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: Cât, i suntet, i chemat, i, ies, it, i. Cei chemat, i, ies, it, i. Cât, i suntet, i chemat, i, ies, it, i. Ca nimeni
dintre cei chemat, i să nu rămână.
47

Liturghia credincios, ilor

Preotul: Cât, i suntem credincios, i, iară s, i iară cu pace Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 


8
Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Că T, ie se cuvinte toată mărirea, cinstea s, i ı̂nchinăciunea, Tatălui s, i Fiului s, i Sfântului
Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:
48

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
  
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: Iară s, i iară cu pace, Domnului să ne rugăm.


Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
  
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.
49

Preotul: Înt, elepciune! Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păzit, i, T, ie mărire să ı̂nălt, ăm, Tatălui
s, i Fiului s, i Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Heruvic
D. Bortniansky
Largo Tradus de R. Balaban

 pp 
 43 3
4    

pp
A min. Ca ri cu tai nă, cu tai nă,

   
 3 3   
 4 4
A min. Ca ri cu tai nă, cu tai nă,

6 
    


  
pe he ru vimi în chi pu im, pe he ru

     
    
 
pe he ru vimi în chi pu im, pe he ru

 pp 

11 rit.
 
vimi în chi pu im. Și fă că toa rei de
pp 
 

 
vimi în chi pu im. Și fă că toa rei de


 
16

 
via ță Tre imi sfân tă cân ta re a du
  
 

via ță Tre imi sfân tă cân ta re a du

 pp
  
22 rit.
  

pp
cem, sfân tă cân ta re-a du cem în tre it. Toa


  
 
 
cem, sfân tă cân ta re-a du cem în tre it. Toa
50


  
28

 
tă gri ja lu meas că s-o le pă dăm, s-o


 

  

tă gri ja lu meas că s-o le pă dăm, s-o

 pp 
 
34 rit.
  

le pă dăm, gri ja lu meas că s-o le pă dăm.
pp 
  
 
 
le pă dăm, gri ja lu meas că s-o le pă dăm.

Heruvic
glasul 5
După I. Popescu-Pasărea și N. Lungu
Adagio Aranj. de N. Moldoveanu

 p 
 44 24  
 
p 
Noi, ca re, ca re pe

 42  

 44 
Noi, ca re, ca re pe

  
      

   
,

 
he ru vimi, pe he ru vimi, cu
    

  
,

he ru vimi, pe he ru vimi,
 
 
 
 tai nă, cu tai nă, cu tai nă în

   
  

cu tai nă în
51

  
  

 
chi pu im, cu
 tai nă în chi pu

  
 
  
chi pu im, cu tai nă în chi pu

 
   
,

im, în chi pu im
    
 
, ,

im, în chi pu im, în chi pu im

mf  

 

 
 
 
și fă că toa rei de vi
 
  

și fă că toa rei de vi

f
    
   
a ță și fă că toa rei de vi a
f
 
   
 
a ță și fă că toa rei de vi a

mf
     
     

,

ță Tre imi, în tre it
 
 
   

ță Tre imi, în tre

 

 

 

sfân tă cân ta re cân


  

i tă cân ta re
52

  
       
ta
 re
 a du
      
  

cân ta re a du cem, a du

       
  
,

cem, toa tă, toa tă

  
   

 

cem. toa tă, toa tă

  

    
  

gri ja, gri ja lu meas că,

   

 
gri ja, toa tă gri ja, gri ja lu meas că,
3

 
3

gri ja lu meas că a
 cum gri ja lu

   
 
gri ja lu meas că a cum gri ja lu

   

meas că a cum să

  
 
 
meas că a cum să

 mp
 
 
,


mp
o le pă dăm, să o le pă

    
 
,

o le pă dăm, să o le pă
53

p
 
  

p
dăm, să o le pă dăm, să

   

 
dăm, să o le pă dăm, să

 


 
o le

 
o le

pp 

  
rall...
  
,
    

pp
pă dăm, să o le pă dăm.

    ,  

 
pă dăm, să o le pă dăm.

Ies, irea cu Cinstitele Daruri

Preotul: Pe voi pe tot, i, dreptmăritorilor cres, tini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu ı̂ntru
ı̂mpărăt, ia Sa, totdeauna, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
 
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: Pe Preasfint, itul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropolit, Patriarh), să-l pome-
nească Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
54

Cantorul: Amin.
Preotul: Pe Pres, edintele acestei t, ări (aici se pomenes, te conducătorul statului), să-l pomenească
Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe frat, ii nos, tri: preot, i, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi s, i monahii s, i tot clerul
bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe fericit, ii s, i pururea pomenit, ii ctitori ai sfânt locas, ului acestuia s, i pe alt, i ctitori, miluitori
s, i făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe ostas, ii români căzut, i pe câmpurile de luptă pentru apărarea t, ării, să-i pomenească
Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe cei ce au adus aceste daruri s, i pe cei pentru care s-au adus, vii s, i mort, i, să-i pomenească
Domnul Dumnezeu ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe robii lui Dumnezeu frat, ii nos, tri bolnavi s, i ı̂n suferint, ă, pe cei persecutat, i, pe cei din
ı̂nchisori, pe cei care călătoresc pe uscat, pe apă s, i prin aer, să-i pomenească Domnul Dumnezeu
ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: Pe tot, i cei adormit, i din neamurile noastre, strămos, i, mos, i, părint, i, frat, i, surori s, i pe tot, i
cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu ı̂ntru
ı̂mpărăt, ia Sa.
Cantorul: Amin.
Preotul: S, i pe voi pe tot, i, dreptmăritorilor cres, tini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu ı̂ntru
ı̂mpărăt, ia Sa, totdeauna, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Ca pe Împăratul
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Moderato

mf 
  
 2
 4 

Ca pe Îm pă ra tul tu tu ror pri
mf  
 2 
4 
Ca pe Îm pă ra tul tu tu ror pri
55

8 p
 
,


mind, pe Îm pă ra tul, Îm pă ra tul tu tu
p
 
 
,

mind, pe Îm pă ra tul, Îm pă ra tul tu tu

 
 
14

 
, ,

 
ror pri mind pe cel ne vă zut în
   

 
ror pri mind

  

21

con ju rat de ce te le în
 
  
 
de ce te le în

  
   
28

   
ge rești. A li lu i a, a li

  
 
ge rești. A li lu i a, a li

 

36

  
lu i a, a li lu i a.

   

lu i a, a li lu i a.
56

Ectenia punerii-ı̂nainte

Preotul: Să plinim rugăciunea noastră Domnului.


Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse ı̂nainte, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.
57

Preotul: Pentru sfântă biserica aceasta s, i pentru cei ce cu credint, ă, cu evlavie s, i cu frică de
Dumnezeu intră s, i se roagă ı̂ntr-ânsa, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 mp
  
 
3.

Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
Doam ne mi lu ieș te.
mp
 
 
 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
mp

    
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru ca să fim izbăvit, i noi de tot necazul, mânia, primejdia s, i nevoia, Domnului să ne
rugăm.
Cantorul:

 
4. 
Doam ne mi lu ieș te.
 


Doam ne mi lu ieș te.

 

8
Doam ne mi lu ieș te. 
Doam ne mi lu ieș te.
58

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Ziua toată desăvârs, ită, sfântă, ı̂n pace s, i fără de păcat la Domnul să cerem.
Cantorul:

 p
1.   
Dă Doam ne!
p
 
Dă Doam ne!
p
   
8
Dă Doam ne!
p
  
 
Dă Doam ne!
59

Preotul: Înger de pace, credincios ı̂ndreptător, păzitor al sufletelor s, i al trupurilor noastre, la


Domnul să cerem.
Cantorul:

 
2.  
Dă Doam ne!

 
Dă Doam ne!

 
8
Dă Doam ne!

   
 
Dă Doam ne!

Preotul: Milă s, i iertare de păcatele s, i de gres, elile noastre la Domnul să cerem.
Cantorul:


3.  
Dă Doam ne!

  
Dă Doam ne!
 
 
8
Dă Doam ne!

  
 
Dă Doam ne!
60

Preotul: Cele bune s, i de folos sufletelor noastre s, i pace lumii la Domnul să cerem.
Cantorul:

 
4. 
Dă Doam ne!

 
Dă Doam ne!

 
8
Dă Doam ne!

  
 
Dă Doam ne!

Preotul: Cealaltă vreme a viet, ii noastre ı̂n pace s, i ı̂ntru pocăint, ă a o săvârs, i la Domnul să cerem.
Cantorul:

  
5.  
Dă Doam ne!

  
Dă Doam ne!

  
 
8
Dă Doam ne!

    
 
Dă Doam ne!

Preotul: Sfârs, it cres, tinesc viet, ii noastre, fără durere, neı̂nfruntat, ı̂n pace s, i răspuns bun la
ı̂nfricos, ătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
61

Cantorul:

 
6.    


Dă Doam ne!

  Dă Doam ne!

    
8
Dă Doam ne!

   
 
Dă Doam ne!

Preotul: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii să o pomenim.
Cantorul:
 p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24 
cresc.

Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne


p
 44 24
cresc.

8
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne
p 
 42
 44
cresc.

 
Prea sfân tă Năs că toa re de Dum ne

 mf p

  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf p
  
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


mf ,p
  
8
zeu, mi lu ieș te ne pre noi.
mf p 
  
 
,

zeu, mi lu ieș te ne pre noi.


62

Preotul: Pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Cu ı̂ndurările Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care es, ti binecuvântat, ı̂mpreună cu Preasfântul
s, i bunul s, i de viat, ă făcătorul Tău Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
 
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.
63

Sărutul păcii

Preotul: Pace tuturor.


Cantorul:

Moderato

 mf 
  
Și du hu lui tău.
mf 
 

Și du hu lui tău.
mf 
  
8
Și du hu lui tău.
mf
  
 
Și du hu lui tău.

Preotul: Să ne iubim unii pe alt, ii, ca ı̂ntr-un gând să mărturisim.
Cantorul:
 
  
Pe Ta tăl, pe Fi ul și pe Sfân tul Duh, Tre i mea
 
 


 
cea de o fi in ță și ne des păr ți tă.

Aici uneori preotul cântă Iubi-Te-voi, Doamne.


Preotul: Us, ile, us, ile, cu ı̂nt, elepciune să luăm aminte!

Crezul

Cred ı̂ntru unul Dumnezeu, Tatăl atott, iitorul, Făcătorul cerului s, i al pământului,
al tuturor celor văzute s, i nevăzute.
S, i ı̂ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din
Tatăl S-a născut mai ı̂nainte de tot, i vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiint, ă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut;
Care, pentru noi oamenii s, i pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri s, i
S-a ı̂ntrupat de la Duhul Sfânt s, i din Maria Fecioara s, i S-a făcut om;
64

S, i S-a răstignit pentru noi ı̂n zilele lui Pont, iu Pilat s, i a pătimit s, i S-a ı̂ngropat;
S, i a ı̂nviat a treia zi, după Scripturi;
S, i S-a suit la ceruri s, i s, ade de-a dreapta Tatălui;
S, i iarăs, i va să vină cu slavă să judece viii s, i mort, ii, a Căruia ı̂mpărăt, ie nu va
avea sfârs, it.
S, i ı̂ntru Duhul Sfânt, Domnul de viat, ă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel
ce ı̂mpreună cu Tatăl s, i cu Fiul este ı̂nchinat s, i mărit, Care a grăit prin proroci.
Întru una, sfântă, sobornicească s, i apostolească Biserică;
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor;
As, tept ı̂nvierea mort, ilor;
S, i viat, a veacului ce va să vie. Amin.

Pregătirea pentru Sfint, irea Cinstitelor Daruri

Preotul: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace a o aduce.
Cantorul:

Răspunsurile mari
glasul 5
de Protosinghelul Varlaam
Andante Armonizate de N. Moldoveanu

mf
  
 44 24 

 
 
Mi la pă cii, jert fa la u dei.
mf  
 42  

44   
Mi la pă cii, jert fa la u dei.

Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos s, i dragostea lui Dumnezeu Tatăl s, i ı̂mpărtăs, irea
Sfântului Duh să fie cu voi cu tot, i.
Cantorul:

 
   
Și cu du hul tău.

   

Și cu du hul tău.
65

Preotul: Sus să avem inimile.


Cantorul:

 
 
A vem că tre Dom nul.

  

A vem că tre Dom nul.

Preotul: Să mult, umim Domnului.


Cantorul:

 
 
 44 24 


Cu vred ni ci e și
 42 
 44
și

2  3


 
3
cu drep ta te es te

 

cu drep ta te es te

2 p   
    

 
 
a ne în chi na Ta tă lui și

   
  

 
  
a ne în chi na Ta tă lui și

2 
 33
Fi u lui și Sfân tu lui

 
 
Fi u lui și Sfân tu lui
66

 
2        
    

 
Duh, Tre i mei cei de o fi in ță

     
    

Duh, Tre i mei cei de o fi in ță

2 
rall...


 

și ne des păr ți tă.

  

și ne des păr ți tă.

Preotul: Cântare de biruint, ă cântând, strigând, glas ı̂nălt, ând s, i grăind:


Cantorul:

 f 
4
 44 2 

Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dom nul Sa va ot, plin e


f
 42  
 44
Sfânt, Sfânt, Sfânt e Dom nul Sa va ot,


     
   ce rul și pă mân tul

     
 
plin e ce rul și pă mân tul

 
  
, , ,

de mă ri rea Ta. O sa na, o sa na, o

   

, , ,

de mă ri rea Ta. O sa na, o sa na, o


67

   
 
sa na, o sa na în tru cei de

 

sa na, o sa na în tru cei de

  
   

sus. Bi ne es te cu vân tat cel ce

     

sus. Bi ne es te cu vân tat cel ce

 3

 
vi ne în tru nu me le

  

vi ne în tru nu me le
 
  
, , ,

Dom nu lui. O sa na, o sa na, o

  

, , ,

Dom nu lui. O sa na, o sa na, o

      
  
sa na, o sa na în tru cei de sus.

      
 

sa na, o sa na în tru cei de sus.

Preotul: Luat, i, mâncat, i, acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.
68

Cantorul:

Largo

pp
 
 
A min.
pp
 
 

A min.

Preotul: Bet, i dintru acesta tot, i, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi s, i
pentru mult, i se varsă spre iertarea păcatelor.
Cantorul:

Largo

  
 43       
A min.
      
 3    
 4
A min.

Preotul: Ale Tale dintru ale Tale, T, ie T, i-aducem de toate s, i pentru toate.
Cantorul:
Pe Tine Te lăudăm
glasul 5
Armonizat de N. Lungu
Andante religioso-cantabile

 
3 3 3

 42 
3 3 3

pp Pre Ti ne Te lă

2   
 4
Pre Ti ne Te lă

6 p 3

  
3
u dăm, Pre Ti ne

   
 
,

u dăm, Pre Ti ne
69

  
3

   
3

  
3

  
12 3

 
3 3 3 3
bi ne Te cu
  

bi ne Te cu
 16

  
 
vân tăm. Ți e Îți mul țu
 
 

  
vân tăm. Ți e Îți mul țu

p  rit.


22
 
 
mim Doam ne și ne ru găm Ți e,
p 
    
  
mim Doam ne și ne ru găm Ți e,

a tempo

29

  
Dum ne ze u lui nos

 

Dum ne ze u lui nos

pp ppp 

34

 
tru.
pp   ppp 
    
 
,

  
tru. Ne ru găm, ne ru găm.

Preotul: Mai ales pentru Preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de
Dumnezeu Născătoarea s, i pururea Fecioara Maria.
La Liturghia Sfântului Vasile (ı̂n Postul Mare), ı̂n loc de Cuvine-se cu adevărat se cântă axionul
De tine se bucură (pagina 100). Între Înviere s, i Înălt, are se cântă Îngerul a strigat (pagina
103). La sărbătorile mari se cântă axioane speciale.
70

Cantorul:
Axionul Născătoarei de Dumnezeu
glasul 5
de I. Popescu-Pasărea
Moderato
mp 
 
 44 24 

Cu vi ne- se cu a
mp
 42 
 44

Cu vi ne- se cu a

   

      

de vă rat să te fe ri cim Năs că
     
 
de vă rat să te fe ri cim Năs că


 
 
toa re de Dum ne zeu, Cea

 

 
toa re de Dum ne zeu, Cea
pu ru rea fe ri ci


 
pu ru rea fe ri ci

 
  
  
 
tă și

prea ne vi no va

tă și

  

   

tă și prea ne vi no va tă și
71

 
 

Mai ca Dum ne ze u lui

 
 
Mai ca Dum ne ze u lui

 


nos tru. Ce ea ce

 
 
nos tru. Ce ea ce
 
 
 
ești mai cin sti tă de cât he ru
 


  
ești mai cin sti tă de cât he ru


      vi mii și mai mă

    
  
 
vi mii și

  
 


ri tă făr' de-a se mă

 
 
mai mă ri tă făr' de-a se mă

 
 
 


na re de cât se ra

 
 na re de cât se ra
72

 
 fi mii; ca rea fă ră stri că

 
 
fi mii; ca rea fă ră stri că

   

        
 

ciu ne pe Dum ne zeu Cu

         
 
ciu ne pe Dum ne zeu Cu


       
  


vân tul ai năs cut, pe ti ne

     
 

 
vân tul ai năs cut, pe ti ne

   
    

cea cu a de vă rat Năs că

    
 
cea cu a de vă rat Năs cărall...

 
toa re de Dum ne zeu te mă

 
 
toa re de Dum ne zeu
73

 

    
   
rim, te mă rim.
 

 
te mă rim, te mă rim.

Preotul: Întâi pomenes, te, Doamne, pe Prea Sfint, itul Episcopul nostru (N) (Arhiepiscop, Mitropo-
lit, Patriarh), pe care ı̂l dăruies, te sfintelor Tale biserici ı̂n pace, ı̂ntreg, cinsitit, sănătos, ı̂ndelungat
ı̂n zile, drept ı̂nvăt, ând cuvântul adevărului Tău.
Cantorul:

   
Pe toți și pe toa te.

Preotul: S, i ne dă nouă, cu o gură s, i cu o inimă, a mări s, i a cânta preacinstitul s, i de mare cuviint, ă
numele Tău, al Tatălui s, i al Fiului s, i al Sfântului Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
  
A min.
p
 
A min.
p
  
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: S, i să fie milele marelui Dumnezeu s, i Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu tot, i.
Cantorul:


    
Și cu du hul tău.
  
  
Și cu du hul tău.
74

Ectenia dinainte de Tatăl nostru“


Preotul: Pe tot, i sfint, ii pomenindu-i, iară s, i iară cu pace, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus s, i s-au sfint, it, Domnului să ne rugăm.
Cantorul:

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.
75

Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dânsele ı̂n sfântul, cel
mai presus de ceruri s, i duhovnicesul său jertfelnic, ı̂ntru miros de bună mireasmă duhovnicească,
să ne trimită nouă dumnezeiescul har s, i darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
Cantorul:

 mp
   
 
3.

Doam ne mi lu ieș te.
mp
   
 
Doam ne mi lu ieș te.
mp
  
 
  
8
Doam ne mi lu ieș te.
mp

    
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Pentru ca să fim izbăvit, i noi de tot necazul, mânia, primejdia s, i nevoia, Domnului să ne
rugăm.
Cantorul:

 
4. 
Doam ne mi lu ieș te.
 


Doam ne mi lu ieș te.

 

8
Doam ne mi lu ieș te. 
Doam ne mi lu ieș te.
76

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Ziua toată desăvârs, ită, sfântă, ı̂n pace s, i fără de păcat la Domnul să cerem.
Cantorul:

 p
1.   
Dă Doam ne!
p
 
Dă Doam ne!
p
   
8
Dă Doam ne!
p
  
 
Dă Doam ne!
77

Preotul: Înger de pace, credincios ı̂ndreptător, păzitor al sufletelor s, i al trupurilor noastre, la


Domnul să cerem.
Cantorul:

 
2.  
Dă Doam ne!

 
Dă Doam ne!

 
8
Dă Doam ne!

   
 
Dă Doam ne!

Preotul: Milă s, i iertare de păcatele s, i de gres, elile noastre la Domnul să cerem.
Cantorul:


3.  
Dă Doam ne!

  
Dă Doam ne!
 
 
8
Dă Doam ne!

  
 
Dă Doam ne!
78

Preotul: Cele bune s, i de folos sufletelor noastre s, i pace lumii la Domnul să cerem.
Cantorul:

 
4. 
Dă Doam ne!

 
Dă Doam ne!

 
8
Dă Doam ne!

  
 
Dă Doam ne!

Preotul: Cealaltă vreme a viet, ii noastre ı̂n pace s, i ı̂ntru pocăint, ă a o săvârs, i la Domnul să cerem.
Cantorul:

  
5.  
Dă Doam ne!

  
Dă Doam ne!

  
 
8
Dă Doam ne!

    
 
Dă Doam ne!
79

Preotul: Sfârs, it cres, tinesc viet, ii noastre, fără durere, neı̂nfruntat, ı̂n pace s, i răspuns bun la
ı̂nfricos, ătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
Cantorul:

 
6.    


Dă Doam ne!

  Dă Doam ne!

    
8
Dă Doam ne!

   
 
Dă Doam ne!

Preotul: Unirea credint, ei s, i ı̂mpărtăs, irea Sfântului Duh cerând, pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i
toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: S, i ne ı̂nvrednices, te pe noi, Stăpâne, cu ı̂ndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema
pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată s, i a zice:
80

Cantorul:
Tatăl nostru
glasul 5
de Anton Pann
Andantino
p 
 
 24 34 44  
Ta tăl no stru, Ca re le ești în
pp 

 24 34 44  
Ta tăl no stru, Ca re le ești în
p 
 
 24 34 44 
8
Ta tăl no stru, Ca re le ești în
pp
 2 3 4 
 

 444
Ta tăl no stru, Ca re le ești în

    

 ,
 

ce ruri, sfin țea scă- se

 

   
 
,

ce ruri, sfin țea scă- se


     

8

ce ruri, sfin țea scă- se

   
  
 
,

ce ruri, sfin țea scă- se

 
  
 
nu me le Tău, vi e îm
 
  
  
nu me le Tău, vi e îm
 
  
 
8
nu me le Tău, vi e îm

  
   
nu me le Tău, vi e îm
81

 
     

pă ră ți a Ta, fa că- se

    


pă ră ți a Ta, fa că- se

    
8


pă ră ți a Ta, fa că- se
    

pă ră ți a Ta, fa că- se

  p
 

, ,

vo ia Ta, pre cum în cer, în cer a
 , p

 
,

vo ia Ta, pre cum în cer, în cer a
   ,p

,
 
8
vo ia Ta, pre cum în cer a
p
 
 
, ,


vo ia Ta, pre cum în cer, în cer a

 
   


șa și pre pă mânt.

  
 

șa și pre pă mânt.

   
8
șa și pre pă mânt.

     
  


șa, a șa și pre pă mânt.
82

 
 


Pâi nea noa stră cea spre fi

  

Pâi nea noa stră cea spre fi

  
8
Pâi nea noa stră cea spre fi
 
 
Pâi nea noa stră cea spre fi

 
 
in ță dă- ne- o no uă as

  
in ță dă- ne- o no uă as

 
  
8
in ță dă- ne- o no uă as

 
  
in ță dă- ne- o no uă as

  
  
 
tăzi și ne iar tă no uă gre
  
   
tăzi și ne iar tă gre
    

,

8
tăzi și ne iar tă gre

    
 

tăzi și ne iar tă gre
83

 
 ,

șa le le noa stre, pre cum și noi ier
 

,

șa le le noa stre, pre cum și noi ier
 

,

8

șa le le noa stre, pre cum și noi ier
 


 
,

șa le le noa stre, pre cum și noi ier

 
 
tăm gre și ți lor no ștri.

  
tăm gre și ți lor no ștri.

 
,

8

tăm gre și ți lor no ștri. Și

 

tăm gre și ți lor no ștri.

 

   


Și nu ne du ce pre

   

 
Și nu ne du ce pre

  
8


 
nu ne du
 ce

  

Și nu ne
84

 rit. pp 
  
noi în is pi tă,
 pp 
  
noi în is pi tă,
 pp 
  
8
în is pi tă,
pp 
  
   
du ce pre noi în is pi tă,

mf
 a tempo
 

ci ne iz bă veș
 mf

ci ne iz bă veș

 mf

  
8
ci ne iz bă veș
mf
 
  
ci ne iz bă

2  
 

te de cel vi clean.

 
  

te de cel vi clean.

  
 
8
te de cel vi clean.


  

 
 
veș te de cel vi clean.
85

Preotul: Că a Ta este ı̂mpărăt, ia s, i puterea s, i mărirea, a Tatălui s, i a Fiului s, i a Sfântului Duh,
acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
  
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: Pace tuturor.


Cantorul:

Moderato

 mf 
  
Și du hu lui tău.
mf 
 

Și du hu lui tău.
mf 
  
8
Și du hu lui tău.
mf
  
 
Și du hu lui tău.
86

Preotul: Capetele voastre, Domnului să le plecat, i.


Cantorul:

 mf 

Ți e Doam ne.
mf
 

mf
Ți e Doam ne.8
Ți e Doam ne.
mf 
 

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Cu harul s, i cu ı̂ndurările s, i cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care es, ti
binecuvântat, ı̂mpreună cu Preasfântul s, i bunul s, i de viat, ă făcătorul Tău Duh, acum s, i pururea s, i
ı̂n vecii vecilor.
Cantorul:

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
 
8
A min.
p
  
 
A min.
87

Preotul: Să luăm aminte. Sfintele, sfint, ilor.


Cantorul:
Unul Sfânt
glasul 8
Maestoso

mf 
  ,

U nul Sfânt, u nul Domn I i sus Hris tos, În

 
     
,

tru mă ri rea lui Dum ne zeu Ta tăl. A min.

Sfânta Împărtăs, anie

Preotul: Cu frică de Dumnezeu, cu credint, ă s, i cu dragoste să vă apropiat, i.


Cantorul:
Bine este cuvântat
Glas 1
Allegretto

 mp 
  44 24 
Bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru
 mp 
  44 24 

Bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru
 mp

  44 24
8
Bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru
mp 
  42 
  44
Bi ne es te cu vân tat Cel ce vi ne în tru
88

 
rit.
 


nu me le Dom nu lui. Dumn ne zeu es te

 
  

nu me le Dom nu lui. Dumn ne zeu es te
 
   
8
nu me le Dom nu lui. Dumn ne zeu es te

   
 
nu me le Dom nu lui. Dumn ne zeu es te

 

 
, a tempo


Dom nul și s-a a ră tat no uă!

 
  
,


Dom nul și s-a a ră tat no uă!

 
  

,


Dom nul și s-a a ră tat no uă!

  
 
,

Dom nul și s-a a ră tat no uă!

Preotul: Cred, Doamne, s, i mărturisesc că Tu es, ti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu, Care ai venit ı̂n lume să mântuies, ti pe cei păcătos, i, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred
că Acesta este ı̂nsus, i Preacurat Trupul Tău s, i Acesta este ı̂nsus, i Scump Sângele Tău. Deci mă rog
T, ie: Miluies, te-mă s, i-mi iartă gres, elile mele cele de voie s, i cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu
lucrul, cele ı̂ntru s, tiint, ă s, i ı̂ntru nes, tiint, ă. S, i mă ı̂nvrednices, te, fără de osândă, să mă ı̂mpărtăs, esc
cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor s, i spre viat, a de veci. Amin.
Preotul: Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtas, mă primes, te, că nu voi spune
vrăjmas, ilor Tăi Taina Ta nici sărutare Ît, i voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig T, ie:
Pomenes, te-mă, Doamne, ı̂ntru ı̂mpărăt, ia Ta.
Preotul: Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie ı̂mpărtăs, irea cu Sfintele Tale Taine,
Doamne, ci spre tămăduirea sufletului s, i a trupului.
În timpul ı̂mpărtăs, irii credincios, ilor, strana cântă Trupul lui Hristos.
89

Cantorul:
Trupul lui Hristos
Glas 8
Andante

 p 
 44 24 
Tru pul lui Hris tos pri miți, pri
p
 44 24 
Tru pul lui Hris tos pri miți, pri
p 
 44 24 
8
Tru pul lui Hris tos pri miți, pri
p
 42 
 44
Tru pul lui Hris tos pri miți, pri

 
  
miți și din iz vo rul cel fă ră de

   
miți și din iz vo rul cel fă ră de

  
8


miți și din iz vo rul cel fă ră de

 
 

miți și din iz vo rul cel fă ră de

 pp
   
   
moar te gus tați. Tru pul lui Hris
 pp
  
 
 
 
 
moar te gus tați, gus tați. Tru pul lui Hris
pp
   
 
  
8

moar te gus tați, gus tați. Tru pul
pp


 

 
moar te gus tați. Tru pul
90


   
  

 
tos pri miți, pri miți și din iz

    

 
tos pri miți, pri miți și din iz

     
  
8
lui Hris tos pri miți, pri miți și din iz

  
   
  
lui Hris tos pri miți, pri miți și din iz

 
 
vo rul cel fă ră de moar te gus
 
  
vo rul cel fă ră de moar te gus

  
8

vo rul cel fă ră de moar te gus


 

vo rul cel fă ră de moar te gus

 mf
 
rit.
     
,

tați. A li lu i a, a li
 mf
    
, ,
  
tați, gus tați. A li lu i a, a li
 mf
 
,
    
,
 
8
tați, gus tați. A li lu i a, a li
 mf
   
  
,

tați. A li lu i a, a li
91

 
 
lu i a, a li lu i

 
lu i a, a li lu i

  
8


lu i a, a li lu i

 
  
lu i a, a li lu i

 p
 
, ,

a. A li lu i a, a li
,p

,
 
a. A li lu i a, a li
p
 
, ,

8
a. A li lu i a, a li

 ,p
 
 
,

a. A li lu i a, a li


 
lu i a, a li lu i

 
lu i a, a li lu i

  
8
lu i a, a li lu i

 

  
lu i a, a li lu i
92

 pp
 
,

a. A li lu i a, a li
pp
 
,

a. A li lu i a, a li
pp
 
,

8
a. A li lu i a, a li
pp
 
 
,

a. A li lu i a, a li

 

, rall...
 
lu i a, a li lu i a.
 

,
 
lu i a, a li lu i a.
 
 
,


lu i a, a li lu i a.

  , 
  
lu i a, a li lu i a.

Preotul: Mântuies, te, Doamne, poporul Tău s, i binecuvintează mos, tenirea Ta.
93

Cantorul:
Am văzut lumina
Glas 5
Allegretto

 p 
  44 24 


,


Am vă zut lu mi na cea a de vă ra tă,


 p 
  44 24 
,

Am vă zut lu mi na cea a de vă ra tă,

 p 
  44 24 
,


Am vă zut lu mi na cea a de vă ra tă,
p
  42 
  44 
,

Am vă zut lu mi na cea a de vă ra tă,

 
 
am pri mit Du hul cel ce resc; am a flat cre

 
 
am pri mit Du hul cel ce resc; am a flat cre


 
8

am pri mit Du hul cel ce resc; am a flat cre 
 
am pri mit Du hul cel ce resc; am a flat cre


     
  

 
din ța cea a de vă ra tă,

 
        
,

din ța cea a de vă ra tă, ne des păr ți tei     
  
8
din ța cea a de vă ra tă,


       
 
,

din ța cea a de vă ra tă, ne des păr ți tei
94

2 p a tempo

   


că A
 p

rit.
       
 
Sfin tei Tre imi în chi nân du- ne, că A
 p
    
8

că A
 p 
      
 
Sfin tei Tre imi în chi nân du- ne, că A

5  
rall... pp 
      
cea sta ne-a mân tu it pre noi.
 pp 
     
cea sta ne-a mân tu it pre noi.
pp 

  
  
8


cea sta ne-a mân tu it pre noi.
pp
    

cea sta ne-a mân tu it pre noi.

Preotul: Totdeauna, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.


Cantorul: Amin.
Cantorul: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm mărirea Ta; că ne-
ai ı̂nvrednicit pe noi să ne ı̂mpărtăs, im cu sfintele, dumnezeies, tile, nemuritoarele, preacuratele s, i
de viat, ă făcătoarele Tale Taine. Întăres, te-ne pe noi ı̂ntru sfint, enia Ta, toată ziua să ne ı̂nvăt, ăm
dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia!

Ectenia de mult, umire

Preotul: Drept, i, primind dumnezeies, tile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, ceres, tile s, i de viat, ă
făcătoarele, ı̂nfricos, ătoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mult, umim Domnului.
Cantorul:
95

 p
2.      
Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 

Doam ne mi lu ieș te.
p
   
 
8

Doam ne mi lu ieș te.

p 
  
 
  
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Apără, mântuies, te, miluies, te s, i ne păzes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Cantorul:

 p 
5. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
Doam ne mi lu ieș te.
p 


8
Doam ne mi lu ieș te.
p
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Preotul: Ziua toată desăvârs, ită, sfântă, ı̂n pace s, i fără de păcat cerând, pe noi ı̂ns, ine s, i unii pe
alt, ii s, i toată viat, a noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Cantorul:
96


  
Ți e Doam ne.

   

Ți e Doam ne.

     
8
Ți e Doam ne.
   

 
Ți e Doam ne.

Preotul: Că Tu es, ti sfint, irea noastră s, i T, ie slavă ı̂nălt, ăm, Tatălui s, i Fiului s, i Sfântului Duh, acum
s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.

 p
  
A min.
p
  
A min.
p
  
8
A min.
p
  
 
A min.

Preotul: Cu pace să ies, im.


Cantorul:

 
În tru nu me le Dom nu lui.

Preotul: Domnului să ne rugăm.


Cantorul:
97

 p 
1. 
Doam ne mi lu ieș te.
p
 

Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
8
Doam ne mi lu ieș te.
p 
 
 
Doam ne mi lu ieș te.

Rugăciunea amvonului

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, s, i sfint, es, ti pe cei ce nădăjduiesc
ı̂ntru Tine, mântuies, te poporul Tău s, i binecuvântează mos, tenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o
păzes, te; sfint, es, te pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aces, tia ı̂i preamăres, te cu dumnezeiască
puterea Ta; s, i nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim ı̂ntru Tine. Pace lumii Tale dăruies, te, bisericilor
Tale, preot, ilor, (aici se pomenes, te Cârmuirea t, ării, după ı̂ndrumările Sfântului Sinod) s, i la tot
poporul Tău. Că toată darea cea bună s, i tot darul desăvârs, it de sus este, pogorând de la Tine,
Părintele luminilor, s, i T, ie mărire s, i mult, umire s, i ı̂nchinăciune ı̂nălt, ăm, Tatălui s, i Fiului s, i Sfântului
Duh, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.
Fie numele Domnului
glasul 8
Armonizat de N. Lungu
Allegretto

 p
 42
Fi e nu me le Dom nu lui bi ne
p
 2 
 4
Fi e nu me le Dom nu lui bi ne

7 
     
cu vân tat, de a cum și pâ nă-n veac.

     
 
cu vân tat, de a cum și pâ nă-n veac.
98

 mf

13

Fi e nu me le Dom nu lui
mf
 
 
Fi e nu me le Dom nu lui

 
 
18


bi ne cu vân tat, de a cum și

 
 
bi ne cu vân tat, de a cum și

 

24 rall...
 
pâ nă-n veac, de a cum și pâ nă-n veac.

 
 
pâ nă-n veac, de a cum și pâ nă-n veac.

Preotul: Binecuvântarea Domnului peste voi tot, i cu al Său har s, i cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum s, i pururea s, i ı̂n vecii vecilor.
Cantorul: Amin.

Otpustul
Preotul: Mărire T, ie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire T, ie.
Cantorul:

 
Mă ri re Ta tă lui și Fi u lui și Sfân tu lui Duh

  
și a cum și pu ru rea și în ve cii ve ci lor, a min.

    
   
 
Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu ieș te, Doam ne mi lu ieș te.

 
  
În tru nu me le Dom nu lui, pă rin te, bi ne cu vin tea ză.

Preotul: Cel ce a ı̂nviat din mort, i, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Sale, ale Sfint, ilor, mărit, ilor s, i ı̂ntru tot lăudat, ilor Apostoli, ale Sfântului (N)
99

(al cărui hram ı̂l poartă biserica), ale celui ı̂ntre sfint, i Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, ar-
hiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului (N), a cărui pomenire o săvârs, im, ale Sfint, ilor s, i
drept, ilor dumnezeies, ti Părint, i Ioachim s, i Ana s, i pentru ale tuturor sfint, ilor, să ne miluiască s, i să
ne mântuiască pe noi, ca un bun s, i de oameni iubitor.
Cantorul:

 

A min.

Preotul: Pentru rugăciunile sfint, ilor părint, ilor nos, tri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
miluies, te-ne pe noi.
Cantorul:

  
A min.
100

II. Alte cântări liturgice

De tine se bucură
glasul 5
de N. Moldoveanu
Andante

 p 
 44 24 


De ti ne se bu cu ră, ce ea ce ești
p
 42 
 44
De ti ne se bu cu ră, ce ea ce ești


 
pli nă de dar, toa tă făp tu

 
  
pli nă de dar, toa tă făp tu

 
   

 
ra: so bo rul în ge resc și

  

  

  
ra: so bo rul în ge resc și


  
nea mul o me nesc; ce ea

  
 
nea mul o me nesc; ce ea

 
  
 
ce ești Bi
 se ri că sfin ți tă și

  
  
ce ești Bi se ri că sfin ți tă și
101


  

rai cu vân tă tor, la u da fe cio ri

  
 
rai cu vân tă tor, la u da fe cio ri


          

ei din ca re Dum ne zeu S-a în tru pat și          


ei din ca re Dum ne zeu S-a în tru pat și

   
      

prunc s-a fă cut, Cel ce es te mai 'na in te de

      
 
 
prunc s-a fă cut, Cel ce es te mai 'na in te de

 p
  
veci, Dum ne ze ul nos tru, că
p
  
 
veci, Dum ne ze ul nos tru, că

 
 pân te ce le tău mai des fă tat de cât ce ru


 

 
pân te ce le tău mai des fă tat de cât ce ru
102


   
,


ri le l-a lu crat. De ti ne se


  
 
,

ri le l-a lu crat. De ti ne se

 
bu cu ră, ce ea ce ești pli nă de dar,

  
 
bu cu ră, ce ea ce ești pli nă de dar,


       toa tă făp tu ra. Mă ri

       

 
toa tă făp tu ra. Mă ri

 
rall...
 

  

re ți e, mă ri re ți e.
 
  
 
re ți e, mă ri re ți e.
103

Îngerul a strigat
glasul 3
de Protosinghelul Varlaam
Moderato Armonizat de N. Moldoveanu

 p
4
 4443 2 

În ge rul a stri gat că tre cea pli nă de


p
 43 2 
 444
În ge rul a stri gat

  
  
 
da ruri, Cu ra tă Fe cioa ră: Bu cu ră-

 
  

Cu ra tă Fe cioa ră: Bu cu ră-

   

 
  
te! Și ia ră zic, bu cu ră- te, că Fi ul tău a în vi
  
 
  
te! Și ia ră zic, bu cu ră- te, că Fi ul tău a în vi

  
  
 
at a tre ia zi din mor mânt și pe

  
 

at a tre ia zi din mor mânt și pe


 
   

morți i-a ri di cat. Ve se li ți vă

  

morți i-a ri di cat. Ve se li ți vă
104

    
        
 
po poa re lor, po poa re lor. Lu mi

  
     
  
 
po poa re lor, po poa re lor. Lu mi

   
      
    
  
nea ză- te, lu mi nea ză- te no u le I e ru sa

   
       
  
nea ză- te, lu mi nea ză- te no u le I e ru sa

 

          

li me că sla va Dom nu lui pes te

     


li me că sla va Dom nu lui pes te

 f
   

       
 
 
ti ne a ră să rit. Sal

  
   
 
ti ne a ră să rit.

2  
 

tă a cum și te bu cu ră Si oa ne
 
  
 
Sal tă a cum și te bu cu ră Si oa ne
105

3 
  


iar tu cu ra tă Năs că toa

  

iar tu cu ra tă Năs că toa

3 

 
 
re de Dum ne zeu ve se leș te-


 

 
re de Dum ne zeu ve se leș te-


4       
    

te în tru în vi e rea ce lui năs

     
 

te în tru în vi e rea ce lui năs

  
4 

 
 
cut, năs cut al tău.

 
  
 
cut, năs cut al tău, al tău.
106

Azi cu toți să prăznuim


Colind de Florii
de Gh. Cucu

 
 42       
   

 
1. Azi cu toți să prăz nu im, Pre Dum ne zeu să-L mă
2. Azi in tră-n Ie ru sa lim Că la re pe mânz a
3. La poar tă e-n tâm pi nat, Toți o sa na i-au cân
4. Prun cii cu stâl pări în mâ nă Cân tă cu to ții-m pre
2
 
 4      
8

8     
     
   
rim. Hris tos vi ne-n ce ti nel Spre pa ti mă
sin. De po por e aș tep tat Ca un ma re
tat. O sa na din tru- năl ți me Că Hris tos îm


u-nă. O sa na din tru- năl ți me Că Hris tos Dum

 
      
8

  
   
12

    
  
ca un miel. O, mi nu ne, O, mi nu ne!
îm pă rat. O, mi nu ne, O, mi nu ne!
pă rat vi ne. O, mi nu ne, O, mi nu ne!


ne zeu vi ne. O, mi nu ne, O, mi nu ne!

 
      
8 
107

Veniți cu toți dimpreună


Cântec de Florii
de Tim. Popovici
Moderato

 p 
 
 42
 
1. Ve niți cu toți dim pre u nă
2. Pe Ii sus să-n tâm pi năm
3. Că azi pe mânz de a sin
4. Azi pe Dom nul să-L mă rim
5. Și de-a cum pâ nă-n ve ci e

 p
2 
 4 
8 

5 p 
 
 
Să-m ple tim și noi cu nu nă
Și Lui să ne în chi năm
In tră în Ie ru sa lim
Și cu toți să prăz nu im

 p
Vo ia Dom nu lui să fi e

   
8 
  pp 
9    
  
    
De o dras le în flo ri te Și de stâl pări
Și a le noas tre veș min te Să le-aș ter nem
Hris tos Dom nul cu blân de țe, Pe po por ca
E zi ua Flo ri i lor, Mult do ri tă

pp
Tu tu ror de ve se li e, La creș tini de

    
 
 
8
      

   

 

12


   
în ver zi te. O! mi nu ne!
î na in te. O! mi nu ne!
să-l în ve țe. O! mi nu ne!
tu tu ror. O! mi nu ne!
bu cu ri e. O! mi nu ne!
    
 
   
8
108

Veniți norii de mulțime


Colind de Florii
de Gh. Cucu
Moderato

 
 42   
1. Ve niți no rii de mul ți me Și co pii
2. Cel ce-i plin de bu nă ta te, in trând în
2   
 4

8

6 
  
,

și ti ne ri me A li lu ia, Toți cu


sfân ta ce ta te A li lu ia, Vrând ca
   

8


    
12

    
ra muri în ver zi te Și cu stâl pări
să dea mân tu i re Și de toa te
   

 
8

   

17

 
 
în frun zi te A li lu ia, A li lu ia, Să-n tâm
 
iz bă vi re A li lu ia, A li lu ia, De a
  

8

   

24

   
pi năm ca tot o mul Pre I i sus Hris tos

 
cum pâ nă-n ve ci e A min, Doam ne, fi e,


8

  
   
rar
   

30

  
Dom nul A li lu ia, A li lu ia, A li lu ia.
fi e! A li lu ia, A li lu ia, A li lu ia.

    

     
8
109

Doamne Iisuse Hristoase


de Gh. Cucu

   
 43   
1. Doam ne Ii su se Hris toa se,
2. Tu ești ra za cea cu ra tă
3. Dum ne zeu fi ind din fi re,
4. Și Te-ai dat spre răs tig ni re
O, Ii su se, nu me dul ce,
p
5.
p p
 3 
 
 
 4 
8

A A A

6  
   
Tu ești zori prea lu mi noa se.
Și lu mi n-a de vă ra tă.
Ai lu at chip de-o me ni re.
Pen tru-a noas tră mân tu i re.
Ne-ai scă pat prin Sfân ta-Ți cru ce.

   
8

A A

S-ar putea să vă placă și