Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Transilvania din Brașov

Tehnologia lucraă rilor


de constructții II-
Cofraje glisante

Bocîrnea Silviu Cătălin


Anul IV, CCIA

0
Cuprins

I. Definire cofraje (pag. 2)


1.1 Cofrajul propriu-zis (pag. 3)
1.2.Elemente de susţinere sausprijinire a cofrajului propriu-zis (pag. 3)

II. Definire cofraje glisante (pag. 5)


2.1 Considerații generale (pag. 5)

2.2 Definirea cofrajelor glisante(pag. 5)


2.3 Construcții care se executa cu ajutorul cofrajelor glisante(pag. 6)
2.4 Clasificarea cofrajelor glisante(pag. 6)
2.5 Diferite tipuri de cofraje glisante(pag. 7)

III. Pincipii de alcătuire și funcționare(pag. 9)


3.1 Materiale(pag. 9)
3.2 Elementele componente ale cofrajelor glisante(pag. 10)
IV. Prezentarea metodei de funcționare(pag. 11)

4.1 Descrierea metodei cofrajelor glisante(pag. 11)


4.2 Montarea cofrajelor glisante(pag. 12)
4.2.1 Trasarea și executarea fundațiilor(pag. 13)
4.2.2 Montarea panourilor de cofraj(pag. 13)
4.2.3 Montarea jugurilor(pag. 15)
4.2.4 Montarea platformelor de lucru(pag. 16)
4.2.5 Montarea cadrelor pentru susținerea armăturilor și instalațiilor(pag. 17)
4.2.6 Montarea dispozitivelor de ridicat(pag. 17)
4.2.7 Montarea instalațiilor auxiliare(pag. 19)
V. Avantaje și condiții de aplicare(pag. 20)
VI. Bibliografie(pag. 22)

1
I. Definire cofraje
Ce sunt cofrajele?
Cofrajele sunt construcții auxiliare, specifice și provizorii care sevesc laobtinerea
formei, dimensiunilorsi poziționării elementelor de beton, beton armat și beton
precomprimat în structurile monolite, precum și la susținerea acestora până când
betonul atinge un grad de maturizare minim pentru decofrare.

Din ce e compus un cofraj?


Funcţie de tipurile elementelor structurale executate se poate vorbi de o diversificare
mare a cofrajelor, aspect care conduce la moduri diferite de alcătuire aacestora.
Indiferent de tipul cofrajelor utilizate, structura acestora înglobează următoarele
elemente componente principale :
1. cofrajul propriu-zis, alcătuit din :
1.1. placa cofrantă ;
1.2. elementele de rigidizare ale plăcii cofrante, denumite si nervuri(diversificate
funcţie de tipul sistemului de cofrare);
2. elementele de susţinere sau sprijinire ale cofrajului propriu-zis (structura desusţinere
sau sprijinire) 3.elementele auxiliare.

1.1 Cofrajul propriu-zis


1.a.
Placa cofrantă este partea cofrajului care vine în contact direct cu betonul pus în
2
lucrare, conferind forma si dimensiunile elementelor care se execută, precum si
calitatea suprafeţelor acestora. Placa cofrantă constituie un element de rezistenţă ce
aparţine cofrajului propriu-zis si care are rolul de a prelua presiunea (împingerea)
betonului proaspăt în situaţia poziţionării pe verticală (la pereţi si stalpi), respectiv
încărcările provenite din greutatea proprie a acesteia, a betonului si armăturilor, a
căilor de circulaţie, a muncitorilor, a mijloacelor detransport pentru beton în cazul
dispunerii pe orizontală (la plansee), inclusiv solicitările dinamice provenite din
turnarea si compactarea betonului proaspăt.
1.b.
Elementele de rigidizare ale plăcii cofrante (nervuri)- sunt elemente derezistenţă ce au
rolul de a rigidiza placa cofrantă si de a prelua de la aceasta toateîncărcările (acţiunile)
la care este supusă. Impreună cu placa cofrantă, nervurileformează cofrajul propriu-
zis.

1.2.Elemente de susţinere sausprijinire a cofrajului propriu-zis

Indiferent de modul de alcătuire, cofrajul propriu-zis reazemă pe elementede rezistenţă


care preiau nemijlocit toate acţiunile la care acesta este supus,respectiv care limitează
în acelasi timp deformaţiile cofrajului.

1.a. Elemente de sprijinire a cofrajului propriu-zis dispus în plan vertical


Principala solicitare ce acţionează pe suprafaţa cofrajului propriu-zis,respectiv care
trebuie transmisă ansamblului elementelor de sprijinire este cea de împingere a
betonului proaspăt (presiunea).
Elementele de sprijinire sunt :
-moazele- sunt grinzi orizontale, pe care reazemă nemijlocit cofrajul propriu-zis,ale
cărui nervuri longitudinale sunt dispuse pe vertical
3
- montanţii-sunt grinzi verticale pe care reazemă direct cofrajul propriu-zis, ale cărui
nervuri longitudinale sunt dispuse orizontal.
- tiranţii-sunt elemente metalice supuse la întindere, care au rolul de a prelua acţiunile
orizontale de la moaze sau montanţi. Transmiterea solicitărilor de la moaze sau
montanţi la tiranţi, se face prin intermediul plăcuţelor de repartiţie realizate din tablă
de oţel. Tiranţii sunt realizaţi din tije filetate la ambele capete sau pe toată lungimea ,
sarme sau buloane. Sunt de 2 tipuri :
-tirant filetat - este alcătuit dintr-o tijă filetată si două piuliţe fluture.Filetul este de tip
special cu pas mare, pentru a evita ancrasarea cu beton ;
-tirant roluit - este alcătuit dintr-o tijă filetată prin roluire si două piuliţe.Piuliţele sunt
prevăzute cu disc de rezemare si două braţe pentru manevrare. La interior, piuliţele
sunt prevăzute cu un sanţ care asigură autocurăţirea profilului tirantului ;
- şpraiţurile-sunt elemente supuse la solicitare axială de compresiune, provenită din
acţiunea orizontală transmisă de moaze sau montanţi. Solicitarea de compresiune
preluată de spraiţuri este transmisă mai departe terenului sau construcţiei pe care se
sprijină . Acest sistem de sprijiniri se utilizează cand tiranţarea cofrajului nu este
posibilă ;

-tensorii (când sunt verificaţi in vederea preluarii solicitarilor axiale)-sunt


elemente liniare reglabile (modulare), avand rolul de a sprijini si stabiliza ansamblul
cofrajelor înalte pentru pereţi (cqnd tiranţarea acestora este posibilă),expuse rafalelor
de vant. in aceste cazuri, sistemele de tensori (verificate la solicitări axiale) servesc la
preluarea respectiv transmiterea suprafeţei de sprijin a încărcărilor din vant ce
acţionează pe suprafaţa cofrajului. Aceste sisteme pot fi utilizate si la stabilizarea
cofrajelor înalte pentru stalpi.
1.b.Elemente de sprijinire a cofrajului propriu-zis dispus în plan orizontal sau înclinat
Ansamblul elementelor de susţinere a cofrajului propriu-zis pentru plăci,dale si grinzi
este solicitat predominant la acţiuni gravitaţionale. Susţinerile acestor cofraje sunt
alcătuite din grinzi metalice extensibile sau din lemn (cu zăbrele/inimă plină), dispuse
în plan orizontal sau înclinat si esafodaj (realizat în general din elemente metalice
tubulare).

II. Definire cofraje glisante

2.1 Considerații generale


Necesitatea realizării unui volum de construcţii din ce în ce mai mare cu
mijloace tehnice cat mai reduse, cu un consum de manoperă, un consum de materiale
deficitare şi de mijloace financiare, cat mai mici, a dus la necesitatea folosirii pe
şantierele de construcţii a unor mijloace de lucru foarte apropiate de cele ale industriei.
Unul din aceste mijloace este folosirea cofrajelor glisante, care se aseamănă în multe
privinţe cu laminarea metalului.
4
Cofrajele glisante se folosesc pentru realizarea constructiilor din beton armat
pentru constructii de inaltimi mari, cu sectiune orizontala constanta, dar si in
realizarea constructiilor din beton armat cu pante si sectiuni variabile in inaltime , cu
inaltimi ale constructiilor de 8 - 12 m. Principiul metodei, care este indicată în special
la executarea connstrucţiilor cu elementele verticale având secţiunea constantă şi
înălţimea mare, este realizarea lor prin folosirea unui cofraj de înălţime mică, obişnuit
1,00—1,20 m, care se ridică prin intermediul unor juguri , de către o serie de
dispozitive manuale sau mecanice, susţinute pe tije metalice înglobate în betonul turnat
anterior.

2.2 Definirea cofrajelor glisante


Prin cofraj glisant, se înțelege ansamblul de platforme , instalații și cofraje care
delimitează față elemente lor verticale ale construcției și care se ridică treptat de la
baza construcției , spre înălțime, pe măsură turnării betonului în sistemul de armături ,
întăririi betonului , pînă la finalizarea construcției. Această metodă se folosește
datorită apariției verinelor (vinciurilor) hidraulice, prin intermediul cărora betonul
poate fi turnat în peretele armat la înălțime.
Cofrajul glisant este rigid, nelegat de pardoseală. , are di mensiuni exacte și este
suspendat prin intermediul unor juguri (CADRE) de lemn sau metalice , cu ajutorul
unor dispozitive de ridicare susținute pe tije metalice de diametrul 25-32 mm care
se reazemă pe fundație. După ce cofrajul se umple cu beton, pe măsură întăririi
acestuia, cofrajul se ridică treptat cu ajutorul dispo zitivelor de ridicare care sunt
acționate manual , hidraulic, pneumatic, mecanic.

Fig.1 Structura unui cofraj glisant

2.3 Construcții care se executa cu ajutorul cofrajelor glisante

Construcții care se execută cu ajutorul cofrajelor glisante sunt :silozuri / buncăre /


elevatoare /case de scări / turnuri de răcire / castele de apă / turnuri de granulare /
chesoane / construcții pentru diguri / construcții portuare / baraje / ecluze / diverse
construcții hidrotehnice / pile de poduri / faruri/ căptușeală interioară a puturilor
miniere și de foraj / turnuri de televiziune / turnuri panoramice / turnuri de
5
parașutism / coșuri de fum cilindrice sau cu fruct / clădiri civile / clădiri industriale și
de locuit. Se aplică la execuția construcțiilor din beton -armat cu secțiune orizontală
constanța/ a construcțiilor cu pante și secțiuni variabile în înălțime, cu înălțimi minime
ale construcțiilor de 8-12 metri.

2.4 Clasificarea cofrajelor glisante

Clasificarea cofrajelor glisante se face din mai multe puncte de vedere:


- din punct de vedere al formei , avem cofraje glisante plane ale căror panouri au față
de contact cu betonul cuprinsă într-un plan ; cofraje glisante curbe, ale căror panouri
au față de contact cu betonul de formă curbă ; cofraje glisante mixte în cazul în care
la o construcție se îmbină cele două forme, plană și curbă ;
- din punct de vedere al materialelor folosite, avem cofrajede lemn, când panourile și
întreg ansamblul cofrajului glisant sunt executate din lemn; cofraje glisante metalice
când întreg ansamblul de cofraje este metalic; cofraje mixte, când anumite elemente
sunt din lemn(panouri, podine de lucru) iar alte elemente sunt metalice (juguri,
elemente de suspendarea podinelor etc);
-cofraje rigide , când suprafață platformelor superioare de lucru acoperă în întregime
suprafață camerelor sau a celulelor. Ele se folosesc la celule de siloz cu dimensiuni
mici și în general la construcții civil;
-cofraje elastice , când platformele superioare de lucru nu ocupă întreagă suprafață a
camerei sau a celulei, fiind dispuse pe conturul încăperii sub formă unei platforme cu
consola; acestea se folosesc în general la celule și camere de suprafață mare.
- avem cofraje glisante care se ridică cu dispozitive manuale / cofraje care se ridică cu
dispozitive acționate hidraulic/ pneumatic / mecanic, etc , cele mai utilizate sunt cele
hidraulice;
- cofraje glisante cu secțiune constanța, ce-și mențîn panourile în aceeași poziție pe tot
timpul turnării pereților (saunt cele mai răspândite și se utilizează la construcții care au
aceeași secțiune pe toată înălțimea lor, cum sunt castelele de apă / locuințe/ silozuri,
etc
-cofraje glisante cu secțiune variabilă, acestea se folosesc la executarea construcțiilor a
căror secțiune variază pe verticală.

2.5 Diferite tipuri de cofraje glisante

6
7
8
III. Pincipii de alcătuire si funcționare

3.1 Materiale
Cofrajele glisante se execută din lemn sau din metal ; părțile componente
trebuiesc executate cu multă grijă , întrucât de precizia cu care sunt executate părțile
componente depinde bună desfășurare a operațiilor de montaj și glisare.
Materialele din care se compune cofrajul trebuie să fie de calitate, după cum
urmează :
- cherestea de rășinoase cl III-IV;
- tablă neagră decapată de 0,5mm grosime ;
- oțel beton OL38;
- cuie de diferite dimensiuni; buloane;
- șuruburi cu cap pătrat de diferite dimensiuni;
- bare de oțel OL50 tras la rece;
9
- carton asfaltat;
- țevi diferite diametre, standardizate;

3.2 Elementele componente ale cofrajelor glisante :


- cadre și suporții pentru susținerea armaturilor și instalațiilor
- instalația de ridicare a cofrajului glisant
- tijele de susținere
- tecile pentru recuperarea tijelor de susținere
- instalația pentru controlul poziției cofrajului
- instalații diverse
- rame
- cutii pentru goluri
- diverse dispozitive.

Fig. 2 Elementele unui cofraj glisant

La baza alcătuirii şi funcţionării cofrajului glisant stau următoarele principii:


a) Creerea unei instalaţii complexe-cofrajul glisant dotată cu:
•spaţiul necesar pentru turnarea betonului,care este un cofraj de înălţime redusă;
•una sau două platforme de lucru superioare şi una sau două platforme inferioare,la
niveluri diferite,de pe care se execută operaţiile tehnologice ele sunt susţinute de
cofrajul glisant.
•o instalaţie de ridicare,de care este agăţat tot cofrajul glisant;
•o instalaţie de control al orizontalităţii cofrajului glisant şi o instalaţie de control al
verticalităţii construcţiei;
•o instalaţie electrică de forţă, pentru acţionarea utilajelor şi de iluminat, pentru lucrul
10
în timp de noapte;
•o instalaţie de apă pentru stropirea pereţilor;
•o instalaţie de încălzire pe timp friguros.
•Această instalaţie complexă este astfel concepută încît permite executarea tuturor
operaţiilor, care alcătuiesc un lanţ tehnologic, fără a mai fi nevoie de schele sau
eşafodaje;ea se deplasează continuu pe înălţimea construcţiei cu pasul dinainte fixat,
astfel ca după trecerea ei,pereţii să nu ma inecesite decît eventuale corecturi
uşoare,care se pot face de pe schele sau nacele suspendate.
b) Susţinerea greutăţii întregii instalaţii, prin intermediul dispozitivelor de ridicare, pe o
serie de tije metalice de susţinere(sau alte elemente),care se reazemă direct pe fundaţie
sau pe betonul întărit; în acest mod se creează posibilitatea decofrării timpurii a
betonului proaspăt turnat,el avînd de suportat numai greutatea sa proprie şi eventuala
tendinţă de flambare a tijelor de susţinere.
c) Folosirea rigidităţii pereţilor pentru ghidarea cofrajului glisant şi împiedicarea
flambării tijelor de susţinere care astfel pot avea diametre de 25-50 mm şi se pot
recupera,după terminarea glisării.
d)Turnarea betonului la adîncime mică,încofraj, înstraturi subţiri de10…20
cm,permiţînd astfel compactarea lui optimă şi suprapunerea unui strat nou înainte ca
stratul precedent să fi făcut priză;în acest mod se asigură, realizarea de construcţii
monolit,fără rosturi orizontale,oricît de mare ar fi înălţimea lor.
e)Mecanizarea, în cea mai mare măsură, a operaţiilor de preparare,transport, ridicare şi
punere în operă a tuturor materialelor,semifabricatelor şi prefabricatelor necesare
pentru executarea lucrării.
f)Stabilirea tuturor mijloacelor de execuţie; utilaje, materiale şi echipe de lucru în
funcţie de pasul lanţului tehnologic,astfel ca să nu existe strangulări şi nici
supradimensionări.
e)Creerea posibilităţilor de a modifica secţiunea construcţiei pe înălţime prin
modificarea cofrajului glisant pe parcurs,adoptînd o serie de dispozitive speciale.
h)Folosirea pereţilor turnaţi în cofraj glisant,pentru susţinerea ulterioară a cofrajelor
sau prefabricatelor pentru planşee, a schelelor suspendate pentru corecturi şi
vopsitorii,evitînd astfel complet executarea de schele şi eşafodaje fixe

IV. Prezentarea metodei de functionare


4.1 Descrierea metodei cofrajelor glisante

Metoda folosirii cofrajelor glisante este de mult cunoscută în construcții. Antrenarea


cofragului pe verticală , la începuturi, se realiza prin spingluri acționate manual.
Acest sistem era foarte greoi, motiv pentru care n-a cunoscut o aplicare largă.(Astăzi
folosim schelele autoridicatoare sau instalații electrohidraulice.)
Odată cu apariția vinciurilor ( verinelor) hidraulice, s-a înlesnit considerabil
antrenarea cofrajului glisant pe verticală, metoda devenind foarte avantajoasă. Metoda
cofrajului glisant antrenat de vinciuri hidraulice comandate central a devenit metodă
11
cea mai eficace și cea mai rapidă de execuție a construcțiilor din beton monolit. Prin
cofraj glisant se înțelege ansamblul de platforme/ instalații și cofraje care
delimitând față elementelor verticale ale construcției se ridică treptat de la baza
construcției , pe măsura turnării și întăririi betonului, până la finalizarea construcției.
Metoda cofrajelor glisante constă în executarea la baza construcției , care urmează a se
realiza, a unui cofraj de înălțime redusă ( 1,00 - 1,20 m iar în cazuri excepționale
2,00 m), având forma pereților ( drepte / curbe ).
Cofrajul glisant este rigid , nelegat de pardoseală; el are dimensiuni exacte și este
suspendat prin intermediul unor juguri (cadre) de lemn sau metalice, cu ajutorul
unor dispozitive de ridicare susținute pe tije metalice cu diam. 25 - 30 mm care
reazemă pe fundație. După ce cofrajul se umple cu beton, pe măsura întăririi acestuia ,
cofrajul se ridică treptat cu ajutorul dispozitivelor de ridicare care sunt acționate
manual/ hidraulic/ pneumatic sau mecanic.Pe măsură ce cofrajul glisant se ridică, se
vor monta armăturile / ramele pentru uși și ferestre / cutiile pentru crearea golurilor
etc. și se toarnă betonul în pereți.

Cofrajul glisant se ridică cu circa 1 - 4 cm la fiecare ridicare, ajungând la


50-30 cm / ora. Cofrajul glisant este susținut prin intermediul dispozitivelor de
ridicare, de tijele de susținere, care rămân în pereții de beton iar după terminarea
glisarii , acesta se recuperează.
Această metodă de execuție se pretează foarte bine la organizarea lucrărilor în flux
continuu.
Oprirea glisarii este posibilă numai cu luarea unor măsuri corespunzătoare, însă nu
este recomandabilă.
Planșeele se execută fie monolit, fie din panouri mari prefabricate de mărimea
unei camere, fie planșee mixte din elemente metalice și din beton-armat, rezemate în
goluri lăsate special în pereți în timpul glisarii.
Modul de execuție al construcțiilor cu ajutorul cofrajelor glisante , variază
puțîn de la o construcție la altă. Un principiu important care stă la baza acestei
metode este executarea fără întrerupere a întregului proces de glisare.
Pentru bună funcționare a cofrajelor glisante este aceea de a se asigura o viteză
uniformă de glisare, viteză care este în funcție de înălțimea cofrajului, de timpul de
priză al betonului, de calitatea cimentului, etc.

4.2 Montarea cofrajelor glisante

4.2.1 Trasarea și executarea fundațiilor


Trasarea și executarea fundațiilor sau a părților de construcție peste care începe
glisarea, trebuie făcută cu mare precizie, pentru că eventualele nepotriviri pot să
influențeze mult desfășurarea lucrarulor pe ansamblu. Începerea trasării se face cu
ajutorul aparatului topografic, fixându-se două direcții perpendiculare sau centrul
cercurilor (în cazul construcțiilor circulare). Folosind aceste elemente, echipa de
dulgheri, cu ajutorul ruletei, dreptarului, sforii și creionului(după planuri)trasarea
cofrajului . Reperii din beton , plasați în afară construcției, servesc pentru verificarea
axelor și a centrelor celulelor sau camerelor cât și la trasarea celor două direcții
12
perpendiculare de pornire la trasare.

Fig.3 Trasarea zonei in care se face glisarea

La construcțiile civile, trasarea cofrajului glisant începe de la cele două direcții


perpendiculare, care pot fi liniile care marchează colțul construcției. Se transmit cotele
indicate în planul de trasare cu ajutorul ruletei metalice, care are zero pe una din cele
două perpendiculare; se însemnează cu creionul dimensiunile citite la ruletă pe cele
două laturi paralele ale construcției. Se procedează la fel în direcția perpendiculară,
apoi se întinde sfoara între semnele trasate și cu creionul se dau semne intermediare,
care unite printr-o linie continuă cu dreptarul și cu creionul constituie conturul pe care
trebuie așezate panourile. Uneori sfoara poate fi colorată cu oxid, care printr-o
simplă vibrare lasă urme pe beton mai vizibile decât creionul. Se recomandă desenarea
prin linii continue a tuturor pereților în scopul verificării și corectării planeitații
panourilor. După trasarea pereților se marchează cu vopsea, pe conturul lor, poziția
jugurilor.

4.2.2 Montarea panourilor de cofraj

Se face astfel :
- se transporta, din depozit, panourile interioare ale unei celule (camere) și se așează
pe conturul camerelor trasate, astfel că toți pereții să rămână liberi pe una din laturi ca
să se poată monta armăturile. Panourile se caleaza la poziție și se asamblează
provizoriu în cuie prin îmbinarea lor cu panourile vecine, având grijă să se dea de la
început înclinația prescrisă : la construcțiile cu mai multe celule, montarea se face în
șah;
- se fixează contravantuirile de colț precum și distanțierii transversali, în mod
provizoriu, prin cuie;
- se montează provizoriu în cuie eclisele la îmbinările coastelor, se verifică poziția
orizontală și conicitatea cutiilor de cofraj, astfel asamblate;
- se dau găuri după care se prind eclisele de coaste în buloane; aceeași operație se
repetă la îmbinările coastelor pe colțurile camerelor și la
contravantuiri;
- se montează sipcile de completare la colțurile cutiilor ajustandu-le după nevoie
- se montează primul tronson de armătură în prelungirea mustatilor din fundație

13
(infrastructură) pe conturul cutiilor asamblate în șah, legandu-se cu agrafe în câmp și în
special de o parte și de altă a tijelor de susținere;
- la construcțiile cu pereții exteriori termoizolanti, se execută zidăria din plăci
termoizolatoare cu mortar de ciment pe înălțimea cofrajului;

Fig.4 Montarea panourilor

Fig.5 Montarea armaturilor

- se montează în pereții distantieri la partea inferioară și superioară a panourilor de


cofraj, care vor corespunde cu poziția jugurilor;
- se transportă din depozit la locul de montare panourile de pe cealaltă față a pereților
după care se procedează la montarea lor în ordinea arătată la primul rând de panouri.

14
4.2.3 Montarea jugurilor

- se fixează montanții jugurilor de coastele panourilor de cofraj provizoriu, cu pene;


- se fixează traversele la montanții jugurilor prin bolțurile respective, astfel că ele să
fie orizontale pe ambele direcții și centrate pe pereți;
- se împănează montanții jugurilor lateral, față de coaste și de asemenea, ghiarele de
ridicare sub coaste care se prind în cuie;
- se montează buloanele de la mijlocul traverselor. Înainte de fixarea în cuie a
gherarelor montanților, de coastele cofrajului, se verifică conicitatea panourilor, cu
ajutorul cumpenei;
- se montează, în final, consolele pentru platformele de lucru și cele pentru greutățile
de echilibrarea jugurilor.

Fig.6 Montarea jugurilor

4.2.4 Montarea platformelor de lucru

-se trasează pe coastele superioare grinzile platformei superioare după care se așează
în poziția prevăzută în proiect;
- se fixează pe grinzi și pe consolele jugurilor (după caz), tiranții (șbanțurile) sau
lanțurile pentru susținerea platformelor inferioare;
- se montează în șbanțuri grinzile platformei inferioare interioare și se fixează
panourile podinei pe ele , provizoriu;
- se fixează grinzile platformei superioare de coastele panourilor prin cuie sau prin
buloane după care se montează podină de lucru;
- se execută în podină chepenguri și se pregătesc scările de acces la platforma
inferioară pentru fiecare cameră;
- se montează gulere din tablă sau din panou PFL în jurul montantilor la juguri pentru a
opri scurgerile de beton;
- se montează pe consolele exterioare grinzile metalice sau din lemn, de care se prind
15
șbanțurile sau cadrele din țeavă pentru suspendarea platformei inferioare exterioare;
- se montează podină exterioară, superioară și inferioară;
- se montează balustrazi și scânduri de margine verificându-se rezistență lor;
- se montează cabinele pentru pompele de ulei;
- se montează distanțierii și baghetele pentru zidurile despărțitoare, pentru șlițuri de
instalații, pentru distanțarea armaturilor, iar prin scobite se marchează pe podină de
lucru, poziția cutiilor, ramelor pentru uși și ferestre, etc;
- se montează eventualele grinzi de lemn cu tiranți prevăzute în proiect pentru
antenarea cofrajului
.

Fig.7 Montarea platformelor de lucru

4.2.5 Montarea cadrelor pentru susținerea armăturilor și instalațiilor.

Această operație se execută astfel:


- se fixează cât mai bine cadrele din lemn de traversele jugurilor metalice și se
montează suporții pentru instalația de iluminat (ghirlandele), având grijă că în dreptul
ușilor înălțimea lor să fie suficientă pentru a permite montarea ramelor pentru goluri;
- se montează suporții (din șipcă) pentru ghidarea armăturilor și pe ei se trasează
poziția fiecărei bare bătându-se cuie îndoite la capete formând un ochi prin care se trec
barele de armătură.

4.2.6 Montarea dispozitivelor de ridicat

Se execută respectând întocmai instrucțiunile specifice fiecărui sistem;


- se introduc între pereții cofrajului, plăcuțele cu știft pe care se vor rezema tijele de
susținere și tecile pentru recuperare;
- se aduc și se montează vinciurile hidraulice(verinele), fixându-le în dispozitivele de
prindere ale jugurilor metalice, după ce mai întâi s-a verificat din nou, verticalitatea,
16
orizontalitatea și centrarea pe pereți a acestora;
- se montează pompele de ulei în cabinele inițial pregătite și apoi se fac racordurile la
rețeaua electrică de forță și probele de funcționare;
- se leagă vinciurile ( verinele) între ele cu furtunurile sau conductele de presiune pe
circuite (câte 8 - 15 verine pe un circuit ) și apoi se leagă capetele circuitelor la
pompele de ulei. Furtunurile sau conductele de presiune se vor monta cu grijă fixându-
le cu bride de suporții pentru instalația de iluminat și sub podină de coastele panourilor
după care se protejează cu mansoane că să nu fie roase sau rupte în timpul glisarii;
- se leagă pompele între ele cu un circuit de siguranță, care va intră în funcțiune dacă
una din pompe se defectează, pentru ca pompa a două să poată ridică și verinele din
circuitul pompei defecte;
- se umplu pompele cu ulei 413 și se amorsează cu ulei pe rând verinele și furtunurile
pe fiecare circuit în parte;
- înainte de a fi introduse tijele în verine se fac câteva probe de funcționare în gol cu
întreagă instalație, verificând dacă nu există scurgeri de ulei și dacă funcționează toate
verinele;
- se blochează pompele și se reglează toate verinele la aceeași cursa, manevrând
capacele de reglaj ale acestora;
- se introduc tijele de susținere în vinciuri(verine) de sus în jos, se trec prin tecile de
recuperare și se așează pe plăcuțele cu știft;
- se centrează rezemarea tijelor pe mijlocul peretelui și se împănează verinele pe
mijlocul jugurilor după care se strâng definitiv șuruburile din centrul jugurilor.
Din acest moment, instalația este gata de ridicare și se interzice a se mai umbla la ea
până la încetarea glisarii.
Montarea rețelei de nivel, în cazul folosirii unui sistem de vase comunicante,
montarea rețelei de nivel se face după montarea verinelor pentru a monta sticlele de
nivel în locuri cât mai vizibile din pozițiile de reglare a cursei verinelor pe timpul
glisarii. Astfel :
- se montează suporții din șipcă care vor susține furtunurile de nivel, avându-se în
vedere că ele să nu împiedice circulația pe cofraj;
- se montează tuburile de cauciuc ( țeavă de metal sau din policlorura de vinil),
fixându-se cu brățări din tablă;
- se montează teurile de încrucișare sau de racord;
- se montează sticlele de nivel după care se fixează cu bride pe picioarele cadrelor de
lemn;
- se montează pe turnul de acces o miră gradată vizibil la nivelele importante (nivele
cutii, parapete, ferestre, uși, goluri etc ); când accesul se face pe scară interioară
montată în timpul glisării (în lipsa bobului) se va monta o miră metalică în unul din
pereții de la casa scării ;
- cu furtunurile de nivel obișnuit se trage vagrisul pe toate cadrele lângă sticlele de
nivel și apoi se materializează cu cuie având capul vopsit vizibil;
- alimentând mereu rezervorul de compensare se umple cu apă rețeaua de nivele;
- se procedează la scoaterea aerului din rețea, prin apăsarea pe furtun, până când se
constată că prin sticle nu mai ies bule de aer; nivelul apei din sticle urmărește un plan
care se suprapune cu cel al cuielor de reper;
- se colorează lichidul cu albastru de metil;
17
- dacă pentru verificarea orizontalității se folosesc inele de blocaj, acestea se introduc
pe tijele de susținere deasupra vinciurilor (verinelor) și se fixează toate la aceeași cota,
folosind furtunul de nivel sau aparatul de nivel;
- se montează firele cu plumb, de preferat la interiorul construcției pentru a nu fi
mișcate de curenții de aer;

Fig.8 Montarea instalatiei de ridicare

4.2.7 Montarea instalațiilor auxiliare

Se referă la următoarele :
- instalația electrică de iluminat și forță, de alimentare cu apă, sanitară , de telefon, de
semnalizare acustică și optică între pompele de ulei, de încălzire ( dacă este cazul), de
stropit betonul, etc
- în continure se pregătesc ramele și cutiile pentru echilibrarea jugurilor, blocurile
pentru zidăria termoizolantă și eventual diblurile din beton pentru rezemarea
planșeelor.
Sprijinirea provizorie a cofrajului glisant. Panourile de cofraj glisant se vor sprijini pe
conturul exterior al construcției; panourile au rolul să preia împingerile suplimentare
ale betonului turnat la început. Se va avea grijă ca sprijinirile să fie scoase cu puțin
timp înainte de efectuarea primei ridicări a cofrajului. Șeful de șantier va indică modul
de distribuire și cantitatea armăturilor, tijelor de susținere și eventual cablurilor de
precomprimare care se vor depozita pe cadrele de deasupra jugurilor, pentru a reduce
cantitatea de materiale care va trebui ridicată în timpul glisării.
După terminarea montajului cofrajului glisant, se spală perfect cofrajul cu apă și
se închid cu scânduri eventualele goluri rămase între panouri și fundație.
Ramele pentru uși și eventualele cutii pentru goluri se montează și se verifică poziția în
plan și cota lor. Se vor lua toate măsurile de tehnică a securității muncii și de PSI. Se
fac ultimele verificări și se iau toate măsurile necesare unei bune desfășurări a lucrului,
aducându-se pe cofraj sculele necesare glisării.
18
O condiție esențială pentru obținerea unor lucrări de bună calitate/ pentru
continuarea procesului tehnologic de glisare / pentru scurtarea duratei de execuție,
este organizarea atentă/ a îndrumării și verificarea lucrărilor pe faze.
La execuția lucrărilor cu ajutorul cofrajelor glisante, orice defect de
confecționare sau de montaj poate da naștere, în timpul glisarii, la accidente grave, sau
poate chiar duce la blocarea cofrajului.Îndrumarea și controlul lucrărilor se va face de
către un personal specializat în tehnică cofrajelor glisante, care să aibă în vedere , cel
puțin, verificările pe fazele principale
.

Fig.9 Montarea instalatiilor auxiliare

V. Avantaje si conditii de aplicare


Avantaje :
- reducerea costurilor
-reducerea duratei de execuție
- economii importante de materiale și manoperă
- se elimina lucrările de schelarie și eșafodaje
- posibilitatea execuției clădirilor de până la 100 m și mai mult în înălțime, fără schele
și eșafodaje
- posibilitatea de continuare a lucrărilor pe timp friguros

Dezavantaje:
-cheltuieli de investiții mari, la început, în timpul execuției construcțiilor cu cofraje
glisante trebuie să se țină în permanență în șantier, forță de muncă suplimentară , și
19
mașini pentru a nu se întrerupe lucrările.

20
VI. Bibliografie
- https://www.scribd.com/document/349223827/cofraje-referat
- https://www.academia.edu/24594663/Cofraje_Glisante
- http://ghidulmesteruluimanole.blogspot.ro/2011/10/cofraje-glisante-utilizate-in-
executia.html
- https://www.scribd.com/document/252549365/Cofraje-Glisante
-www.google.ro

21

S-ar putea să vă placă și