Sunteți pe pagina 1din 12

(proiect didactic)

Data: 29.03.2019
Clasa: a V a
Școala profesională Lungani
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Biologie
Profesor: Andrieș Ana Maria
Unitatea de învățare: Grupe de viețuitoare – caractere generale
Tema: Angiosperme
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
Tipul lecției: mixtă cu formare de priceperi și deprinderi practice
Scopul lecției: caracterizarea și compararea angiospermelor dicotiledonate și
monocotiledonate; stabilirea caracterelor de superioritate față de gimnosperme.

Competențe generale:
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode
științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
3. Rezolvarea unor situații problemă în lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții

Competențe specifice:
1.1 Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
1.2 Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor
4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană
Competențe derivate (obiective operaționale): Pe parcursul și la sfârșitul orei elevii vor fi
capabili să realizeze:
C1 – definirea termenului de angiosperm;
C2 – compararea angiospermelor monocotiledonate și dicotiledonate;
C3 – clasificarea angiospermelor după numărul de cotiledoane ale seminței;
C4 – stabilirea reprezentanților și a caracterelor generale ale acestora;
C5 – identificarea caracterelor de superioritate față de gimnosperme;

Resurse temporale: 50 minute

STRATEGII DIDACTICE
a) Metode de învățare: explicația, conversația, observația,enumerația, comparația,
demonstrația, învățarea prin descoperire
b) Mijloace de învățare: fișe de lucru, fructe, plantule, semințe, plicuri, lipici, cretă colorată,
atlas
c) Forme de activitate: frontal, pe grupe

Anticiparea dificultăților:
- deteriorarea materialului→reorganizarea grupelor
- întrebări suplimentare→asigurarea unui fond de documentare

Bibliografie:
1. Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina Dana Grosu – 2017 – Biologie, manual pentru clasa a V a,
Editura Litera, București
2. Silvia Olteanu și colab. – 2017 – Biologie, manual pentru clasa a V a, Editura Corint,
București
3. Costică Naela - 2008 - Metodica predării biologiei, Editura Gaphys, Iași
4. Lazăr Viorel, Nicolae Mariana - 2007 - Lecția - forma de bază a organizării procesului de
predare-învățare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, Craiova
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției C.D. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse


materiale
1. Momentul Pregătește materialul didactic. Își pregătesc caietele Conversația
organizatoric Notează în catalog elevii absenți. pentru oră.
Verifică dacă sunt condiții optime
pentru desfășurarea orei.
2. Verificarea Prin chestionare orală: Se gândesc și răspund la Conversația
cunoștințelor întrebări:
din lecția 1. Care sunt regnurile lumii vii? 1. Monera, Protista, Fungi, Enumerația
anterioară Plantae și Animalia.
2. Ce cuprinde regnul Monera? Dar 2. Monera – bacterii și Explicația
Protista? Fungii? cianobacterii
Protista – protozoare, alge
și mucegaiuri
mucilaginoase
Fungi – ciuperci
3. Ce sunt gimnospermele? Cum 3. Gimnospermele sunt Conversația
mai sunt ele numite și de ce? plante care au sămânța Explicația
golașă, neînchisă în fruct.
Mai sunt numite conifere
datorită conurilor și
rășinoase datorită rășinei.
4. Ce elemente de superioritate 4. Gimnospermele au Comparația
prezintă față de mușchi și ferigi? corpul diferențiat în
organe, au flori și semințe.
Ferigile nu aveau flori.
5. Cum se numesc florile 5. Florile coniferelor se
coniferelor? numesc conuri și din ele se
formează direct semințele.
6. Dați exemple de gimnosperme. 6. Arbori: brad, molid, pin, Enumerația
zadă, tisă.
Arbuști: jneapăn, ienupăr.
7. Caracterizați organele plantei. 7.Rădăcina lemnoasă
Tulpina formată din
trunchi și coroană
Frunzele aciculare sau
solzoase, rămân verzi și în
timpul iernii (excepție
zada)
Florile numite conuri.
Semințe golașe.
3. Captarea Prezintă elevilor un coș cu fructe și Recunosc merele și perele. Conversația
atenției îi întreabă dacă le recunosc și ce Argumentează că aceste Explicația
C5 observă ei nou, comparativ cu plante au semințele închise Observația
gimnospermele. Taie un măr în în fruct, comparativ cu
jumătate pentru a observa semințele gimnospermele care aveau
închise în fruct. semințe golașe.
4. Prezentarea Anunță și scrie pe tablă tema Notează în caiete titlul Conversația
temei și a lecției: Angiosperme și prezintă lecției și urmăresc
competențelor competențele pe care elevii trebuie competențele.
să le îndeplinească la terminarea Deschid manualul la
lecției. pagina 76.
Cere elevilor să deschidă manualul
la pagina 76.

5. Dirijarea Organizează elevii în 4 grupe de Elevii se grupează, Explicația


învățării lucru și le împarte materialele primesc materialele și le
necesare: fișă de lucru (ANEXA 1), organizează la masa de
vas cu plante, plic cu semințe, trusa lucru.
de botanică.
C1 Discută cu elevii despre etimologia Notează etimologia Conversația
cuvântului angiosperme: gr. angios cuvântului pe caiete. Explicația
= învelit, sperma = sămânță; plante
care au sămânța închisă în fruct.
Spune elevilor să extragă semințe Scot din plicul primit
din plic și să le identifice semințe și le recunosc: Enumerația
Folosind semințe de porumb și fasole, porumb, grâu, Demonstrația
fasole demonstrază elevilor floarea soarelui. Învățarea prin
C3 alcătuirea seminței din unul, descoperire
respectiv două cotiledoane.
Cere elevilor să clasifice și celelalte Clasifică semințele după
semințe după numărul de numărul de cotiledoane ale
cotiledoane ale seminței. seminței: monocotiledonat
– grâu și porumb, Clasificarea
dicotiledonat – floarea
soarelui și fasolea.
Realizează pe tablă un tabel de Realizează tabelul pe Explicația
C2 compararea a celor două grupe de caiete respectând
angiosperme. Explică și dă indicații indicațiile profesorului.
elevilor despre încadrarea în pagină
a tabelului, numărul de rânduri și
coloane, notațiile din tabel.
Pentru completarea rubricii privind Elevii rezolvă activitatea: Demonstrația
rădăcina la angiosperme se rezolvă extrag din pământ câte o Observația
prima activitate de pe fișa de lucru. plăntuță și observă
rădăcina. Lipesc rădăcina Experimentul
pe fișa de lucru.
Completează împreună cu elevii Completează tabelul și Explicația
C2 tabelul, rădăcina la dicotiledonate desenează urmărind
este pivotantă, iar la indicațiile profesorului.
monocotiledonate este firoasă.
Execută desenul reprezentativ. Demonstrația
Pentru completarea rubricii Privesc cu atenție cu desen
referitoare la tulpină se folosește imaginile și participă la
atlasul și se identifică tipuri de discuții. Completează Învățarea prin
tulpini la dicotiledonate: ierboasă, tabelul. descoperire
lemnoasă, ramificată și la
monocotiledonate: ierboasă,
neramificată. De asemeanea se
utilizează imaginile din manual
pagina 76.
Pentru stabilirea tipului de frunză se Citesc și rezolvă Explicația
C2 revine la observații asupra plantelor activitatea nr. 2 – taie o
din ghiveci. Se cere elevilor frunză de fasole și una de Experimentul
rezolvarea activității nr. 2 din fișa porumb și le lipsec pe fișa
de lucru. de lucru.
Completează cu ajutorul Completează tabelul cu Demonstrația
informațiilor de la elevi rubricile noile informații, fac
din tabel – dicotiledonate: frunze desenele urmărind schema Modelarea
complete cu nervuri ramificate; de la tablă.
monocotiledonate – frunze
incomplete cu nervuri paralele.
Schematizează desenele.
Arată elevilor două plante cu flori și Identifică laleaua și Conversația
le cere să le identifice. trandafirul. Participă la Explicația
Discută cu elevii despre numărul de discuții, urmăresc
petale. Cere elevilor să compare imaginile din manual. Comparația
cele două flori cu imaginile din
manual, pagina 76.
Completează rubricile din tabel: Completează tabelul pe
dicotiledonate – petalele sunt caiete.
multiplu de 4 sau 5; Demonstrația
C2 monocotiledonate – petale dispuse
pe 2 cicluri, multiplu de 3. Execută
desenele la tablă.
Cere elevilor să citească activitateaCitesc și rezolvă
3 din fișa de lucru și să rezolve activitatea 3 și lipesc
cerința. semințe de
monodicotiledonate și Observația
dicotiledonate pe fișa de
lucru.
Completează datele referitoare la Completează tabelul și Demonstrația
sămânță în tabel – execută desenele.
C3 monocotiledonate – 1 cotiledon;
dicotiledonate – 2 cotiledoane.
Desenează semințele.
Cere elevilor să privească imaginile Primesc imaginile indicate Observația
din manual de la pagina 77 și și recunosc speciile.
C4 împreună recunosc speciile și le
încadrează în angiosperme mono și Exercițiul
dicotiledonate.
Continuă lecția cu completarea fișei Citesc cerințele din fișa de
de activitate (ANEXA 2) care activitate și le rezolvă. Conversația
cuprinde diverse familii de Privesc imaginile din atlas Explicația
angiosperme cu reprezentanți și și completează
caractere generale. reprezentanții.
Numește câte un elev care să
citească câte o familie și
completează reprezentanții utilizând
și imaginile din atlas.
6. Obținerea Sunt împărțite fișele de evaluare Primesc fișele. Ascultă Explicația
performenței (Anexa 3). indicațiile și rezolvă Conversația
elevilor Se dau indicații cu privire la itemii. La expirarea
rezolvarea itemilor. timpului predau fișele.
7. Evaluarea Sunt notați elevii grupei cu cea mai Explicația
rezultatelor bună activitate în timpul orei
Schema lecției
Angiosperme

- cele mai răspândite și evoluate plante;


- prezintă flori și semințe închise în fruct;
- etimologie: gr. angios = învelit, sperma = sămânță; plante care au sămânța închisă în fruct.
- sămânța prezintă cotiledoane în care se află substanțe de rezervă pentru viitoarea plantă;
- 2 cotiledoane = dicotiledonate (fasole)
- 1 cotiledon = monocotiledonate (porumb)
ORGANUL PLANTEI DICOTILEDONATE MONOCOTILEDONATE
rădăcina pivotantă firoasă
tulpina ierboasă, lemnoasă, ramificată dreaptă, neramificată
frunza completă, nervuri ramificate incompletă, nervuri paralele
floarea petalele multiplu de 4 – 5 petale pe 2 cicluri, multiplu de 3
sămânța 2 cotiledoane 1 cotiledon
Fișa de lucru
Activitatea 1
Extrage o plantă din primul ghiveci și una din al doilea. Observă rădăcina. Secționează
radăcina și lipește-o pe fișa de lucru.
DICOTILEDONATE MONOCOTILEDONATE

Activitatea 2
Desprinde câte o frunză din fiecare ghiveci și lipește-o pe fișa de lucru. Ce observi?
DICOTILEDONATE MONOCOTILEDONATE

Activitatea 3
Alege din plic semințe de monocotiledonate și dicotiledonate și lipește-le corespunzător pe
fișa de lucru.
DICOTILEDONATE MONOCOTILEDONATE
Fișă de activitate

ANGIOSPERME DICOTILEDONATE
Familia Reprezentanți Caractere generale
Familia mărului - pomi fructiferi;
- plante lemnoase și arbuști (măceșul);
- fructe cărnoase foarte apreciate din punct
de vedere alimentar;

Familia fasolei - plante ierboase dar și lemnoase


(salcâmul);
- flori cu structură specială, petale diferite
ca formă;
- fructe uscate (păstaie);

Familia florii soarelui - plante ierboase, anuale sau perene;


- flori grupate mai multe la un loc;
- fructe uscate;
- semințe din care se obține ulei;

Familia verzei - plante ierboase anuale, bienale sau perene;


- flori alcătuite din patru petale dispuse în
cruce;
- fruct uscat asemănător cu o păstaie;
- utilizate în industrie și alimetație;

Familia cartofului - plante ierboase;


- conțin în organe o substanță toxică numită
solanină;
- tulpina subterană este un tubercul;
- fruct cărnos;
- la tutun sunt utilizate frunzele, la roșie
fructele, iar la cartof tuberculii;
Familia fagului - plante lemnoase, arbori și arbuști;
- flori grupate în inflorescențe numite
mâțișori cu mult polen;
- fructe uscate numite……………… la fag
și ………………..la stejar;
- formează pădurile;
ANGIOSPERME MONOCOTILEDONATE
Familia lalelei - cele mai răspândite plante ierboase;
- fruct uscat sau cărnos;
- tulpina subterană este un bulb la ceapă,
zambilă;
- plante decorative, alimentare;

Familia grâului - plante ierboase, anuale sau perene;


- tulpină goală la interior numită pai;
- flori grupate în inflorescențe;
- fruct uscat;
- cu excepția stufului și a papurii sunt
cereale utilizate pentru hrana oamenilor;
ANEXA 3
Școala profesională Lungani
Data: 29.03.2019
Nume și prenume elev…………………………………..

Fișă de evaluare – clasa a V a

I. Alege un singur răspuns corect:


1. Angiospermele au:
a) sămânță închisă în fruct b) sămânță golașă c) înmulțire prin spori d) înmulțirea prin
fragmentare
2. Este angiosperm monocotiledonat:
a) cireș b) tei c) trandafir d) lalea
3. Este angiosperm dicotiledonat:
a) grâu b) porumb c) cartof d) orez
4. Este caracterul de superioritate al angiospermelor față de gimnosperme:
a) prezența vaselor conducătoare b) apariția fructului c) apariția florii d) apariția seminței
5. Clasificarea angiospermelor în mono și dicotiledonate se realizează după:
a) poziția florii b) forma rădăcinii c) alcătuirea seminței d) nervura frunzei

II. Identifică în tabelul următor 5 specii de monocotiledonate și 5 de dicotiledonate:

C I R E S O C S T R
E N L A L E A T E I
R I F G H I R E A U
E R U E M Z T J R Z
A C R I S O O A U R
L I B E R T F R P A
E G A L I T A T A Q
G H I O C E L G P U

Monocotiledonate:

Dicotiledonate :
Barem de corectare
Subiectul I – 5 puncte
1 – a; 2 – d; 3 – c; 4 – b; 5 – c; 5 x 1 punct = 5 puncte
Subiectul II – 4 puncte
Monocotiledonate: cereale, lalea, crin, ghiocel, papură
Dicotiledonate: cireș, tei, zmeur, trandafir, stejar
10 x 0,4 puncte = 4 puncte
Din oficiu – 1 punct