Sunteți pe pagina 1din 28
MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti www.primat HOTARARE privind incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesionali a elevilor prin invatimantul dual, intre societatea Grand Plaza Hotel SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritéfilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum sipentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, intrunit in seding& extraordinard, azi 13.06.2019 Avand in vedere: - Expunerea de motive nr.442039/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 439502/06.06.2019 al Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea; Adresa nr. 439530/06.06.2019 a Directici Strategii si Programe de Dezvoltare Durabild - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea; In conformitate cu prevederile: - Legea nr, 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; Odinului Ministerului Educafiei Nationale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a invajimantului dual; HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti, sectoarele Municipiului Bucuresti i Inspectoratul $colar al Municipiului Bucuresti in vederea initierii, finanfarii si derularii proiectului Scoala Profesionald Metropolitand in Sistem Dual din Bucuresti”; HCLS3 nr.154/24.04.2018 privind promovarea proiectului Scoala Profesionald Metropolitana in Sistem Dual”; {in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) gi art. 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/201 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE : Art. Se aproba incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invayimAntul dual, in domeniul de pregitire profesionald turism si alimentatie publica”, calificarile profesionale ,,ospatar (chelner), vanzdtor in unitatile de alimentatie” $i ,,lucrdtor hotelier”, intre societatea Grand Plaza Hotel SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, contract prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Se imputemiceste Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si semneze contractul, iar Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabil& - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea si gestioneze derularea, monitorizarea si implementarea contractului. Art.3, Primarul Sectorului 3, prin Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea, precum si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua masurile de ducere la indeplinire a prezentei hotarari. PRESEDINTE DE SEDINTA JULIANA VADUVA 6a NR. 316 DIN 13.06.2019 ANEXA Lg Numir de inregistrare la unitatea de invajimént HeLS, 3 Muh 3/ 6/ Contract de parteneriat 13.06, 2019 pentru formarea profesionali a elevilor prin inva{imantul dual CAPITOLUL I P&rfile contractante Prezentul contract se incheie intre: 1. Unitatea de invitimant Colegiul Tehnic ,Mihai Bravu”, cu sediul in sectorul 3, 90s. Mihai Brava, nr. 428, municipiul Bucuresti, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI i. reprezentati legal prin aviind functia de Director, 2, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str Calea Dudesti nr.191, Bucuresti, Sector 3, CUI EEN). telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiti, in calitate de Primar, ) S.C, GRAND PLAZA HOTEL S.A. cu sediul in inregistrati la Registrul Comertului cu nr. |. reprezentat legal prin fpartener de 3, Operator economi Bucuresti, |. incalitate de Director General, CAPITOLUL I Scopul contractului Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, pirfile infeleg si actioneze in calitate de parteneri, prin eforturi conjugate si partajarea responsabilitatior, in baza proprillor competenfe institutionale, in interesul comun privind formarca competentelor necesare pentru dezvoltarea personala si profesional a tinerilor si sprijinirea acestora in tranzitia de la scoala la un loc de ‘mune@, exprimat prin scopul contractului, @) Prezental contract are ca scop formarea profesional de calitate a elevilor, in vederea angajirii lor dupa absolvire in conformitate cu nivelul de pregatire si competenfele certificate, CAPITOLUL Hit Obiectul contractului Art, 2. - (1) Prezentul contract stabileste condifiile de colaborare, drepturile si obligatiile pérfilor, precum si costurile asumate pentru formarea profesional a elevilor pentru care se initiagd pregitirea prin invétiméntul dual, incepind din anul scolar 2019-2020, dup cum urmeaza: a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului national al calificérilor (CNC): 2 elevi, in domeniul de pregitire profesionald: turism gi alimentafie publicé, calificarea profesional: ospitar (chelner), vinztor in unitiile de alimentatie; ~ 2elevi, in domeniul de pregitire profesionala: turism gi allmentafie publied, calificarea profesionala: lucritor hotelier; Art. 3, - Prezentul contract reprezintd un acord general, pe baza ciruia vor fi incheiate anual contractele individuale de pregatire practic’ a elevilor din invipimantul dual, conform reglementirilor in vigoare, Yeisen, Savi Poll, Programe i GestonarsReleilor cu Comunitien Mina Bete, expert CAPITOLUL IV Durata contractului Art. 4 - (1) Prezentul contract se incheie pe o durati determinati de 38 luni - pentru a cuprinde perioada de timp aferenta activititilor de promovare a ofertei, recrutarea, selectia gi admiterea elevilor, fntreaga perioadi de formare profesional prin invatimantal dual, inclusiv susfinerea examenului final de certificare a calificdrii- si intra in vigoare la data semniii fui de ccitre reprezentantii legali ai parfilor contractante, @) Responsabilitatile specifice gi contributiile asumate in cadrul partajarii responsabilitaqilor fintre scoali gi operatorul economic partener de practicd, situatia susfinerii financiare, stimulentelor si altor formelor de sprijin acordate elevilor din invijimantul dual de c&tre operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an scolar in anexele nr. 1 si nr. 2, care se actualizeazi anual si fac parte integranta din prezentul Contract de parteneriat pentru formarca profesionalé a elevilor prin invajéméntul dual. 3) Situatia obiectivelor de investitii, reparatii capitale, consolidiri gi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unititii scolare si cresterca calititi procesului de educatie si formare profesionald, asumate de subdiviziunea administrativ-teritorialé, sunt stabilite pentru fiecare an scolar sau pentra 0 perioada de maximum 3 ani geolari, in functie de specificul obiectivelor de investifie/reparafii capitale/consolidari/alte categorii de cheltuieli si de termenele de realizare, CAPITOLUL V Participarea in mecanismete decizionale ale unitifii de tavitimant Art. 5. - (1) Componenfa consiliului de administratie al unitifii de invatimant se stabileste la {nceputul fiecirui an scolar in conformitate cu prevederile Legii edueatiei nationale nr. 1/2011 cu modificirile si completirile ulterioare si procedurile de constituire stabilite prin Metodologia- cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unititile de fnvitamant preuniversitar, aprobati prin ordin al ministrului educatiei nationale. @) in cazul in care unitatea de invatimant scolarizeaza exclusiv in invijimént profesional si tehnic, iar numarul de elevi cupringi in invafamantul dual reprezinti 0 pondere mai mare de 50% in numarul total de clevi, componenta consiliului de administrafie asiguri reprezentarea in numir egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alituri de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al cconsiliukai local si un reprezentant al pitintilor, iar presedintele consiliului de administratie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpla a voturilor. @) in cazul in care numirul operatorilor economici parteneri de practic& ai unititii de invifimfint este mai mare decdt cota alocata in limita numarului de membri convenit pentru consiliul de administratic, acestia pot decide si se constituie intr-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-si va desemna reprezentanfi in consiliul de administrafie pe locurile alocate operatorilor economici. (4) Atributiile consiliilor de administratic din unitijile de invifimént care soolarizeazi in invajimantul profesional gi tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si Jincjionare a consiliului de administrafie din unitatile de iavijimant preuniversitar, aprobati prin ordin al ministrului educafici najionale, tinfnd cont de aspectele specifice privind atribufiile consiliilor de administratie fn relatia cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitifile de invépimant in care a fost constituit acest organism gi atribusiile specifice consiliilor de administrafie in cazul unititilor de invafimAnt care scolarizeazi exclusiv in invatimant profesional si tehnic cu o pondere mgjoritara a invifiméntului dual. Atributiile consilillor de administratie pot fi completate cu prevederi specifice eprobate de consiliul de administratic si incluse fn regulamentul intern al unititii de invatamént. ‘Avi, Diets ued Servic Legis gf Avia Conrcte Sefer, Gecngets Vin CAPITOLUL VI Drepturite si obligafille parfilor SECTIUNEA 1 Drepturite si obligaiile unitaii de tnvadmant Art. 6.- Unitatea de invatimant are dreptal: a) si inifieze activititi de informare gi promovare a invitiméntului dual, pe care le poate organiza si desfigura, dup caz, in colaborare cu operatorii economic parteneri, sau singurd, in condifiile convenite cu acestia; b) s& coordoneze gi si realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere @ candidatilor in fnvafaméntul dual, inclusiv stabilirea numérului si confinutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor cconomici; ©) 8% inifieze si s% elaboreaze, fn colaborare cu partenerii scolii, planificarea strategic& a ‘unititii de favajimant - planul de actiune al scolii (PAS); 4) i inificze si sé realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului {in dezvoltare localé; ©) si fie reprezentati si si-si exervite atributiile in cadrul consiliului de administrafie al unitifii de invaimdnt, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare si precizirile de la cap.V; 1) si-si exercite atributiile care-i revin, in baza reglementarilor legale in vigoare, privind organizarea si derularea procesului de pregitire a elevilor si stabilirea schemelor orare de funcfionare a programelor de invijimant dual, prin consultare en operatorii economici parteneri; 8) si realizeze evaluarea continua a elevilor la activititile de pregatire teoretic& precum si la pregittirea practica din modulele de specialitate desfisutd fn unitatea de invajamént; h) s& participe la evaluarea rezultatelor invatarii dobéndite de elevul practicant pe durata practicii desfigurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coondonator de practic’, ‘care colaboreazii fn acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, in condifiile convenite cu acesta; 4) sf inifieze masuri de pregitire remedial pentru elevii cu progres intirziat, inclusiv prin corganizarea, in colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregitire practic& pentru elevii cu situatia scolaré neincheiati din cauza absenfelor sau care nu au objinut medi de trecere la stagiile de pregitire practicd sau la pregatirea practic din cadral modulelor din plamul de invaitimént pentru calificare respectivi; 3) 8 organizeze, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu regiementixile in vigoare si in conditiile stabilite de comun acord cul acestia, desfisurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor. Art. 7,- Unitatea de invitimant se obliga: ) si se implice activ in organizarea gi desfigurarea de activitifi de informare si promovare a invitiméntului dual si a ofertei de formare profesional prevazutt la art. 2; b) si supund avizirii, de cdtre Consiliul de administrafic din unitatea de invajimAnt, componenja Comisiei de admitere in invifimantul dual si si o transmiti spre aprobare inspectoratului colar judefean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfiisurare a admiterit in invéjamantul dual, in vigoare; ©) si claboreze, in parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidatilor in finvafimantul dual, inclusiv mumarul si confinutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorlor economic, pe care o supune aprobiri consiliului de administrate al unitatii de invéfamant si o transmite inspectoratului scolar judefean/al Municipiului ‘Bucuresti spre avizare de cétre comisia de admitere judeteand/ a municipiului Bucuresti; 4) sa transmit notificiri operatorilor economici cu privire la situatia inscrierilor rezultate in Veriest, ‘Avi, Sevieil Plt, Programe pi Gestionars Relailer ca Diretia juried Comuniaten Servi Legis gi Aviare Contacte Mina Bote, expert Sef Servciy Goorets Vins Ade uurma admiterii, in vederea incheierii contractelor individuale de pregatire practicds ©) si incheie, impreuna cu parteneral de practica, elevii sau painfii/ tutor legali ai acestora, contractele individuale de pregatire practic, in conformitate cu Merodologia de organizare si fncionare a invajémdntului dual, aprobati prin Ordinul ministralui educatiei nationale zr. 3554/2017, pina la termenul previzut in aceasta, cu respectarea modclului reglementat prin ordin al ministrului educatiei nationale; 1) si elaboreze, in colaborare cu partenerii scoli, planificarea strategicd a unititii de fnvafimént - planul de actiune al scolii (PAS) si st fl supund aprobarii consiliului de administrate; 8) sé asigure spatiile de instruire cu dotirile aferente pentra pregitirea teoreticd si pentru components de pregitire practica (Iaborator tehnologie si instruire practic’) din modulele de specialitate, convenité a se desfisura Ja unitatea de invitimant, in concordant cu standardul de pregitire profesional, planurile de fnvatmant si curriculumul in vigoare; 1h) 38 asigure materile prime, materialele consumabile, energia electrica gi celelalte utilitigi necesare componentei de pregitire practicd (laborator tchnologic si instruire practic8) din modulele de specialitate, prevazuti a se desfigura la unitatea de invafimant, in concordant cu standardul de pregitire profesionala corespunzitor calificiri profesionale, planurilor de invatdmant si curriculumului in vigoare, convenita in anexa nr. 1, incheiat anual, parte integranté a prezentului contract de parteneriat; 4) s& asigure resursele umane pentru instruirca teoretic#, laboratorul tehnologic i instruirea practicd realizati in unitatea de invéitimént, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; J) sa asigure echipamentele de Iucru si de protectie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de invatmant; k) si rispunda de respectarea normelor fn vigoare privind asigurarea securitaii gi s&ndtitii in ‘muneé a elevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de invagimant; }) si asigure condifiile necesare gi si angajeze cheltuielile legate de evaluarea si certificarea elevilor, in cazul in care centrul de examen pentru certficare este organizat in cadrul _unitii de invayimAnt; 1m) si desemneze, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si functionare a invijdmantului dual, c€te un cadru didactic coordonator pentru fiecare grupa de elevi Ia instruirea practicd, responsabil pentru monitorizarea pregitiri practice derulate la operatorii economici; responsabilititile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate in Anexa pedagogicd a contractelor individuale de pregitire practic& care vor fi incheiate, conform ‘modelului pentru fnvapiméntal duel, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale; 1) cadrul didactic coordonator de practic desemnat de unitatea de invapimént colaboreaza cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor invita dobandite de elevul practicant pe durata practicii desfésurate la operatorul economic si realizeazi inregistrarea in documentele scolare a notelor si absenclor la practicds ©) si realizeze proiectarea curricutumului in dezvoltare localé, in conformitate cu solicitarile operatorilor economici si cerinfele standardelor de pregatire profesionala si in parteneriat cu acestia; P) si stabileasc’, in partenctiat cu operatorii economici, schemele orare de funcfionare a {invapiméntului dual, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare $i functionare a inviéméntubui dual; @ 8% planifice, impreuné cu operatorii economici, stagiile de pregatire practica a elevilor gi pregitirea practicd (laborator tehnologic gi instruire practica) din modulele de specialitate, fn conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare si funcjionare a invijiméntului dual: 1) Si asigure, in colaborare cu operatorii economici, organizarea i desfigurarea exemenului de certficare a calificatii profesionale a elevilor, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; Vestn, ‘Avia, Servic Politic, Programe i Getionses Relailor cu Dirctin died Comics Serica Logie i Avitare Conte Mita Boe, expe ‘Sef Serie, Georges Vigan Roles 8) 8% asigure, fn colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementarile in vigoare si in conditiile stabilite de comun acord cu acestia, organizarea si desfigurarea cevaluarii continue a elevilor; 8) siasigure celelalte drepturi ale elevilor prevazute de legislatia in vigoare. SECTIUNEA a 2-a Drepturile yi obligaiile operatorului economic Art. 8.- Operatorul economic are dreptul: a) si inifieze si si realizeze activititi de informare si promovare « ofertei de formare profesional, in colaborare cu unitatea de invatamént si ceilalfi operatori economici, sau singur, in condifile convenite cu acestia; b) si fomuleze cerinfe si propuneri pentru stabilirea numfrului si confinurului probelor de admitere si si participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidafilor in favatammantul dual; ©) si participe la recrutarea, selectia si admiterea candidatilor pentru locurile oferite in invajamantul dual; 4) si participe la planificarea strategicd a unitiii de favipimant - planul de actiune al scolii (PAS); ©) si patticipe la proiectarea curriculumului in dezvoltare local; 4) sa fie reprezeniat si sd-si exercite atributile in cadrul consiliului de administrafic al unitiit de invagimént si/sau, dupa caz, in consiliul reprezentativ al operatorilor economici, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare gi precizarile de la cap.V; ®) si fie consultat in organizarea procesului de pregitire a clevilor si stabilirea schemelor rare de functionare a programelor de invitamant dual; h) si realizeze evaluarea rezultatelor invatirii doblndite de clevul practicant, pe durata practicii desfiigurate la operatorul economic, prin tutorele de practica, care se consulta in acest scop cu cadrul didactic coordonator de practic& desemnat de unitatea de invijimént, {n condifiile convenite cu acesta; i) si propuna si sé organizeze, in colaborare cu unitatea de invafimAnt, stagii suplimentare de progitire practic pentru elevii cu situatia scolar neincheiatd din cauza absenjelor sau care ny au obfinut medii de trecere la stagiile de pregitire practica sau la pregitirea practic& din cadrul modulelor din planul de invatimént pentru calificarea respectiva; J) si fie informat de catre unitatea de invaitimant cu privire la frecvenia si situatia scolard a elevilor cu care a incheiat contracte de practic; Kk) sé propund si si organizeze stagii suplimentare de pregatire practicd gi fn afara situafillor prevaizute la lit. i), dar mumai fn timpul liber al elevului sau fn perioada vacanfelor scolare, cu acordul elevului, respectiv al parintclu/tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii gi cu condifia de a nu afecta indeplinirea obligatilor scolare ale elevalui; 1) 8 participe la organizarea si desfiisurarea examenului de certificare a calificdrii profesionale a elevilor, tn colaborare cu unitatea de invajimént, in conformitate cu reglementirile in vigoare si in condifile stabilite de comun acord cu aceasta; 'm) si stabileascd cuantumul si criterile de acordare a susfinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementarilor legale si in conditile asumate prin prezentul contract; nn) sk stabileasca criterile de angajare 2 absolventilor pe care i-a format in baza contractelor de pregitire practica, cu respectarea reglementirilor legale gi a prevederilor aplicabile din prezentul contract. Voit, vat, Servi Polis, opame i Geto Retiro Disa at Commie Servi Lene Avie Conte ‘ha Bc exe SeSevicn cepts Vie Art. 9. - (1) Operatorul economic se obliga: a) si nominalizeze membrii in consiliul de administratie al unitifii de invajamént, in conformitate cu precizirile de la cap.V sau, in situafiile menjionate la art. 5 alin. (3), in consiliul reprezentativ al operatorilor economici si si se implice activ fn exercitarea atributiilor de membru in consiliul de administratie, respectiv in consiliul reprezentativ al operatorilor economici; b) si organizeze si si desfigoare, in colaborare cu unitatea de invajimant, activitéti de informare si promovare a ofertei de formare profesional menfionaté la art. 2; ©) sa transmiti unititii de invafimént propunerile de membri fn Comisia de admitere in invafimantal dual de la nivelul unitiii de invatimént si s& participe activ la elaborarea gi implementarea procedurii de admitere; 4) si participe cu specialisti la proiectarea curriculumului in dezvoltare local; ©) si incheie, impreund cu unitatea de invatimdnt, elevii sau parinfi/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregitire practicd pentru clevii inscrisi in urma derularii procedurii de admitere, care au optat si au fost admisi pe locurile alocate operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregitire practici se incheie, in conformitate cu Metodologia de organizare gi functionare a invijjamantului dual, aprobata: prin Ordinul ministrului educatiei najionale nr. 3554/2017, pnd la termenul prevazut in aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministralui educafiei nationale; £) si rispundi de organizarea si desfigurarea stagiilor de pregitire practicl, prevazute in planul-cadru de invajiméint pentru nivelul respectiv de calificare, precum si a componentei de pregitire practicd (jinstruire practicd si laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de invatamant, convenite a se desfigura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componenta a prezentului contract de parteneriat; 8) si asigure condifiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie gi celelalte utiltéti necesare pentru practica elevilor organizati fn rispunderea sa (Gtagiile de pregatire practica, curriculum in dezvoltare local i componenta de pregdtire practicd din modulele de specialitate, convenite a se desfigura la operatori economici, in conformitate cu standardele de pregitire profesionala, planurile de invitimant’ si ‘curriculumu! fn vigoare, conform anexei nr. 1, parte component a prezentului contract de parteneriat); hh) s& asigure resursele umane (tutori) necesare pentra pregitirea practica a elevilor, organizatt Ja operatorul economic; i) s¥ asigure participarea tutorilor care mu au o formare pedagogicii si metodic& certficatl la programele de pregatire pedagogict gi metodic’, organizate in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; J) sé asigure indeplinirea responsabilitifilor tutorelui in conformitate cu precizarile din anexa or. 4; Kk) si stabileascd, in parteneriat cu unitatea de invajimént, schemele orare de funcfionare a fnvifimantului dual, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si Jfuncfionare a inviqiéméntului dual, aprobata prin Ordinul ministrului edueatiei nationale nr. 3554/2017; ) sa planifice, impreund cu unitatea de invatimant, stagiile de pregatire practica a elevilor in conformitate cu prevederile Mefodologiei de organizare si funcfionare a invdfdéméntului dual, aprobaté prin Ordimal ministrului educatiei nafionale nr. 3554/2017; m) si asigure instruirea elevilor practicanti cu privire la normele de securitate si sfinitate in muncd si si rispundi de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfigurate la operatorul economic, a misurilor nevesare pentru asigurarea securitifii si sinitijii im muncd a acestore, in conformitate cu legislatia in vigoare; 1) si asigure echipamentele de Iucru si de protectie pentru elevi, conform cerinfelor si riscurilor la locul de munca, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; ©) si asigure, in colaborare cu unitatea de tvatimént $i ceilalji parteneri, organizarea si Verifies, [EER Aviat, vei Pais, ogame Gece Retiereu G2 Die Counts ame Sei Lg 9 Avge Cate Sita ace expen / Sesencie f g odes Vea, desfigurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. In acest scop, asiguri condifiile necesare (dotri, materii prime, materiale consumabile, utilitifi etc.) in cazul in care, de comun acord cu ceilalti parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asiguré contributile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificirii profesionale a elevilor, organizate in alte locatii; P) si organizeze, de comun acori cu unitatea de invafimant si in conformitate cu reglementitile legale aplicabile, stagii suplimentare de pregatire practic’ pentru elevii cu situafia scolaré nefncheiati din cauza absenfelor sau care nu au obtinut medii de trecere Ia stagiile de pregatire practicd sau la pregitirea practic din cadrul modulelor din planul de ‘invaipimant pentru calificarea respect q) fn afara situafiilor prevazute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregitire practic, numai in timpul liber al elevului sau in perioada vacanfelor scolare, cu acordul clevului, respectiv al parintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor Iegislatiei muncii si cu condifia de a nu afecta indeplinirea obligatiilor scolare ale elevului. @) Operatorul economic acorda sustinere financiard si alte forme de sprijin material gi stimulente elevilor cu care incheie contracte de pregatire practic, in condifiile legi, prin: a) burse lunare, cel pujin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toatl perioada de pregitire teoretica si practica; ») cheltuieli privind examinarile de medicini a muncii si analize medicale obligatorii (in functie de domeniul de activitate); ©) asiguriri de rispundere civila in cazul unor eventuale accidente, daune sau vitimari corporale generate in timpul pregitiri practice la operatorul economic; 4) cchipamentele de lucru $i de protectic €) alte forme de sprijin material si stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, in conformitate cu anexa nr. 2, incheiat& anual, parte integranta a prezentului contract de parteneriat. (3) Situafia sustinerii financiare, stimulentelor gi altor formelor de sprifin acordate elevului de etre operatorul economic este prevazuti in anexa nr. 2, fncheiati anual, parte integranté a prezentului contract de parteneriat. Sumele inserise in anexa nr. 2 cu titlu de forma de sprijin acordati in mod nominal elevilor selectafi de citre operatorul economic vor fi virate tn contul de ‘rozorerie al unitifii de invajmant cel tarziu pani la data de 25 ale fiectrei luni. Pentru sumele achitate, agentul economic va primi din partea unititii de invafamant un raport lunar privind modalitatea in care aceste sume au fost cheltuite. (@) Conditiile pentru acordarea susfinerii financiare, stimulentelor gi altor forme de sprijin previzute la alin. (2) sunt prezentate fn anexa nr. 2, incheiat anual, parte integranta a prezentului contract de parteneriat si vor fi specificate si detaliate in contractele de pregitire practicd {incheiate cu elevii. ©) Operatorul economic se obligi si informeze cu privire Ia oportunititile de angajare a absolventilor pe care fi formeazi in baza contractelor de pregitire practic’, in conformitate cu nivelul de pregitire si competenjele certificate. Oferta potentialé de locuri de munc& dup’ absolvire va fi comunicati in cadrul actiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala. (6) Operatoral economic se obliga si respecte principiile egalitiii de sanse si tatamentului nediscriminatoriu pe criteri de gen, rasd, apartenenti etnica, convingeri religioase in procesul de selectie a elevilor, in procesul de formare profesional a elevilor, in evaluarea si certificarea pregitirii profesionale a elevilor, in acordarea si sustinerea stimulentelor, formelor de sprijin si facilitatilor pentru elevi, la angajarea in timpul sau dupa finalizarea formarii profesionale. (7D) Contribufia operatorutui economic pentru imbunatitirea dotirilor si a conditiilor de desfisurare a procesului de educatie si formare profesional din unitatea de invaimant este Vesifcat, viz, Seviil Polite, Programs yi Gstionsrs Relaifr cu Dineen fied Comuniates Serviil Legs s Avie Contacte Mia Bots, expert, SetServicy, Geapets Vig previzuti in anexa nr.1, incheiati anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat. ‘SECTIUNEA a 3-a Drepturile si obligatiile Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Art. 10. - Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti are dreptul: a) si inifieze gi si realizeze activititi de informare si promovare a invajéméntului dual in colaborare cu celelalte parti semnatare, sau singura, in conditiile convenite cu acestea; ) sé participe la planificarea strategica a unititii de invajmant - planul de acjiune al scolii (PAS); ¢) sa fie reprezentati gi si-si exercite atributiile in cadrul consiliului de administratie al unitiffi de invapimént, in conformitate reglementirile legale in vigoare gi precizatile de la cap. V; ) si fic implicati, in colaborare cu unitatea scolar si celelalte parti semnatare ale prezentului contract, la stabilirea prioritijilor pentru obiectivele de investifii si alte contributii ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarca unitafii ycolare si desfsurarea in conditii de calitate a procesului de educatie si formare profesionali; 6) si fie consultata in prealabil cu privire la proiectele care implic8 unitatea de invajimint gi pentru care i se solicit asigurarea cofinantarii necesare, in cadrul unor programe finanfate din fonduri europene sau din alte surse de finantare. Art. 11, - (1) Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti se obligi: a) si asigure cheltuielile necesare pentru functionarea in bune condifii a intregului proces de educatie si formare profesional derulat in unitatea de invijimant, in conformitate cu atribufille care fi revin, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; b) s& colaboreaze cu unitatea scolaré si celelalte parfi semnatare ale prezentului contract pentru identificarea si planificarea lucrarilor de intrefinere, reparafii capitale, consolidari si a obiectivelor de investiti, necesare pentru dezvoltarea unitifii scolare si cresterea calititii procesului de educate si formare profesionala; ©) si asigure, in cadrul finanfStii complementare din bugetul local, sumele necesare pentra cheltuietile de investifi, reparai capitale, consolidiri si alte categorii de cheltuieli necesare; 4) si asigure cofinanfarea necesaré pentru proiectele implementate de unitatea de invatimfnt, convenite in prealabil cu aceasta, in cadrul unor programe finanjate din fonduri europene sau alte surse de finanare; ©) si sprijine demersurile initiate de unitatea de invatimant gi operatorii economici parteneri fn cadrul acfiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionala, ‘menfionata la art. 1; ) si asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale in consiliul de administratic al unitiii de invatimént si sd se implice activ in exercitarca atribufilor de ‘membru in consiliul de administrafie; 8) 88 sprijine demersurile unititii de invafimant in vederea nominalizarii reprezentantului consiliului local in consiliul de administrate al coli (2) Situatia obiectivelor de investitii, reparatiilor capitale, consolidirilor si altor categorii de cheltuicli asumate de subdiviziunea administrativ-teritorialé este prezentata in anexa nr. 3, ‘ncheiata anual sau pentru o period’ de maximum 3 ani scolari, in functie de specificul obiectivelor de investiti, reparatiilor capitale, consolidarilor si altor categorii de cheltuili si de termenele de realizare asumate, parte integranti a prezentului contract de parteneriat. Vertes, Serial Pott, Programe fi Gestionars Relais cu Comnies Mita Bot, exper CAPITOLULVIL Rispunderea pirtilor Art. 12. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatilor asumate prin contractul de parteneriat atrage rispunderea parti in culpd, in afara de cazurile exoncratoare previzute de lege. CAPITOLULVII Modificarea contractului Art. 13. - (1) Orice modificare adusa clauzelor prezentului contract se face prin act aditional, cu acordul partilor. @) Partca contractanti care solicit modificares contractului va transmite celorlalte parti 0 adresé/notificare scrisd, care va prevedea modificarile pe care vrea si le aducd, cu cel putin 15 zile inainte de operarea modificarii. @) Modificarea contractului nu poate actiona decdt pentru viitor. Orice act adifional incheiat retroactiv este nul. CAPITOLUL IX Forfa major Art. 14, - (1) Nici una dintre parle contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator (total sau parfial), a oricdrei obligafi care ii revine in baza prezentului contract, dacii neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzati de forta major, asa cum este definiti de lege. 2) Partea care invocd forja majord este obligati si notifice celeilalte pisti, in termen de 15 zile de Ia producerea evenimentului, urmand ca un certficat sau alt document de la autoritatea competenti certificénd aparitia situafiei de fortd majora si fie trimis celeilalte parti. (8) Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, pirfile au reptul si-si notifice cu un preaviz de 5 zile incetarea de plin drept a prezentului contract, fra ca vreuna dintre ele si protind’ daune-interese. CAPITOLUL X Incetarea contractului Art, 15.- (1) Prezentul contract de parteneriat inceteaz& prin ajungerea la termen. Q) Oricare dintre part fgi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul cu 24 Juni nainte de expirarea termenului convenit de parti, printr-o notificare scris& transmisa celeilalte parti. ) Prevederile alin. (1) si (2) mu sunt aplicabile in situafile de fort majori, precum gi in alte situafii independente de vointa pirtilor care conduc 1a imposibilitatea executdrii obligatiilor contractuale cum ar fi declanserea procedurilor convenite prin lege pentru firme in caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluniari, insolvent, suspendarea temporaria activitatii, reorganizare judiciard, precum gi in alte situafii obiective. (4) Nerespectarea obligafillor asumate prin prezentul contract de c&tre una dintre pari in mod culpabil, da dreptul parti lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilicrea contractului si de a pretinde daune interese. CAPITOLUL XL Comunicari Art. 16. - (1) Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmis in scris. Vesisct, Aviat, Servi Poti, Programe 4 Gestonsrea Rela eu Dine Jaded Committee ‘Servic Legit Aviaare Contacte Mihai Bova, exper SefServily, Gengea Vigan a @) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiteri, c&t gin momental primini. @) Comunicarile intre parti se pot face gi prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de ccitre piiti sau la oricare din adresele pe care pirile se obliga si si le comunice reciproc. (4) in situatia in care una dintre parfile contractante igi schimbii adresa de corespondenfa este obligati s4 notifice, in termen de maxim 5 zile celeilalte pari. CAPITOLUL XI Solutionarea litigiilor Art. 17. - (1) Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe eale amiabilé, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputi apiruta in cadrul sau in legaturi cu indeplinirea contractului. (2) Daca dupa 60 de zile de la inceperea acestor tratative, parfile contractante nu reugesc s& rezolve in mod amiabil o divergent contractual8, fiecare parte poate solicita ca disputa s& se solutioneze de cétre instantele judecStoresti din Romania, CAPITOLUL XII Limba care guverneazi contractul Art. 18, ~ Limba care guvemeazai contractul este limba romana. ‘CAPITOLUL XIV Legea aplicabili contractului ‘Art. 19, ~ Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. CAPITOLUL XV Clauze finale Art, 20, - (I) Prezentnl contract reprezinta instrumentul oficial si legal dintre partile contractante si reprezinta vointa partilor. (2) Prezentul contract se interpreteaz’ dup’ voinfa concordant a partilor, iar nu dup sensul literal al termenilor. @) La stabilirea vointei concordante se va fine seama, inre altele, de scopul contractului, de ile purtate de piri, de practicile stabilite intre acestea si de comportamentul lor ulterior incheierii contractalui. (4) Aplicarea dispozitilor previzute in alin. (2) si (3) se raporteaza la buna creding& a partilor, intenfia comuna si scopul contractului, definite la art. 1 Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integranti din prezentul contract, Art, 22. - Prezentul contract a fost incheiat la data de . in 3 exemplare, céte unul pentru fiecare parte. Aviat, DiniaJunciok Servic Legit i Aviare Conte ‘SefServicy, Goorgtn Vigan Verte, Colegiul Tehnic ,Mihai Brava” Reprezentant legal: Fanefia: Director ‘Semnitara Sectorul 3 al Municipfulul Bucuresti Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiti Fanefia: PRIMAR Semnitura S.C. GRAND PLAZA HOTEL Reprezentant logal Funetia: Director General Semnitura Veriest, Servi Poti, Programmes Getonaea Relilor cu Comunittes Mba Bote, expe ad Vizat, Sectorul 3 Munieipiulut Bucuresti Directia Strategii gi Programe de Dezvoltare Durebila Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relafilor cu Comunitatea Sef Serviciu, Directia Juridica Serviciul Legislatie $i Avizare Contracte Sef Serviciu, Directia Economics Director Executiv, SEDINTA Avia, DirctinSuiies Servic Legis i Avuare Conzate SetSeraery, George Viger mara To smny eresonsan waumoug tog ey, uA, aanceae. qentasovezodo eauaed yp wom gf wwnsoad eyez vosron es nsyued “TC. afsojou “axeO 8a uy yrroqLan9 [8 yupuNEeAu ap awed ypEUONoyosd Seiya’ a2 mptupuens no enruzeju0> wy JopAe vases} nzjed ssetooN ~ IMM BMP We esoKD “EUnsN0y seo said HuslNNs sees ‘fine - retsvemt ouifpeen seznsie zens “amuse easspundsys wy yhoo] aye ay wes aMoUdd> {nzoesodo af saezundio Tonoead naytod “go mxdey werynnes Er Ost Bad aT ze ze Roa SUT SBojouy oTeogeT we ze wapad oS OUTS OTOGET ce eld SaMASuT OUL]a) 10FI0GET piped ormasu [OU TORDGET (eauMUSDY ees0T ‘310°aN | Gio 9p au) | (oud sp 48) —yuyarghgnay ‘e90| se wT symoness | amywmezany | op ymjnueyd ‘qumouooe jajnsoyesado easopundsys uy | ynsoyesado v7 | ap voveyun ey | tasosuos sreugupdys vonoued Tau Wid 230 9p 10} “aN aannsuyzoyEsoqeT ‘sapwoud op mmnpow EXE ese SLLVINAWITV Jd TTLY.LINA NJ WOLYZNYA “CANTABD) AVLYESO Heewoysaj010 ONAFOYHTED [e [euoH}eu Fajnspe-y mLLouOD axea_ATED Op ¢ INIPAIN“T 0202-6107 Ae1o98 ane uy ‘Tenp jwrmyUNEIZANy ULAd sofas YApYSoId varenseysap 14 ‘vosuzquE810 "V's TALOH VIV'Id GNVUD ‘9's xoHeead ap suo red ymouos9 ynsovesodo 1S greoot asyu4 sayoods F)nql=}HO9 xoWN v ¥ sopeMqusuodsaA vaseezeg perenne mr Tenp [maupeaieauy mad soqsAayo ® greuosayoud waxeuo) nunuod yerauaIEd ap RMOENUOD v| *[-T IU BxOBy Yang jos weds eoeg IW, somnnp atenay oy snug Peo mnt mimso ema eee a Sek —— enprg ‘Te29U95) 10}20.14q :eFjauN Aopeag :eouny REE 8021 ecscernsdoy, BE 21 worry, “W'S THLOH VZV'id UNVAS “O'S : uous jns0}e29dQ, manag PUTA Stuy, N=;25 FEE UTUINAM op eaaTTUD ~ FeYUTE| EAM 9p THyaTUM eoxmjop 18 varezruIapour nayuad spuoUos9 ;ayn20}eI0d0 98 Winquyu05 °, x TapeURTEARY Sp wor ‘Grmioners aad AMPAERTEAN :pyutouos9 yas0res2d) nuyenpgAany 2p ear) 9p avenu) Joppluaredoa Baanoyp109 Tap op weaasae Spear SME A 9p yamuaure Ks v axwantyysop op wIhu907] EXL 8 we 99 WaIEINISY “9 Jorphusioduroy wazeoypiso ap mpnuatuexo eazouyjsns nayuad ozesasou zojarezayeUn [6 oud JoPLIayEU ¥ “xomh PUD sushi ona | oriuouts - sgn Uy whee woreaRISY “> PAN Psasnong .MAwIG FEMA Oey, TISIIO-) | ‘V'S TALOW VZV'Id ONVUD ‘O'S. SyuoU03[mu0pes=0Q ‘TOGREAWY 9p TET TeaFTeany ope STRAT op || aS op ove ae aa RTE sary uayadwao> ap voreyan WXI FBR Jugury eanE ap wayeatun B] Hansyysap 2¢ wp y0d w] aypOAWoD ofEONOD9 MmMsoyE9dO ‘souopundsya wy gorjoeid axpydazd ap ay/3eys urp ojopeotzad myuod nes siejepads ap ajanpou up (.reagumRdys wapoed,,) yonoead oxpydoad op wyuouoduio nayuiad azusazou AopTeHAew & TS sud ropyra}EUT wareMspSy “s ‘rg eg edo sa0g mH areamoganawy waxepifoT moms omnEI0) Prpmrabang ro.ojnime manuone # eumeg YoaRO MIAN seen, ome, apaeee. 9s Teotesodo wsqaed wip to 18 uimsoad “epzya waxeoyeD mad “7¢19 aysnjou ‘aze03]4 uy NEyNo}ZAN9 8 dapurp}gauy op nueyd ‘greuoysayord Se eeRMPRTIS no sMmoaju> wy soyaye voxemans majed asetsen ~ HN ayMfopo I Aiioes Isyeumees seats, ee aan ‘fen sevoveataupues evans yuns ‘neon eosopundses ut yoy ae up mes sjouoo® {screed | Mecmeduo fomseed rentea oF or Shad aay | PRET PI sp RAG — Te, a ped ara em JOURS) ORAL Sy Reg 2p 2570010 y ts ce wipe ora ‘PRAM UIST EOE] aanuysd 9p unease Ea ze pope annysuy aemoays OUD! OROGET Buasam wee -Z Pata _ : 30 [oU OOGET wp MgeN09 970g “1 ayaa Wop eE30'T 330 «IN| (G10 0p au) | eu0 9p "70) | papengbgae HPO] SH wp squonoso | suyugam | op rmjaueyd ‘sytouo>s omnzesezodo wosopundsys up| yaoyesodo ey | apeanmjuney | esac sreayurpidys gopsead Toma wid 940 OP FOS “AN SaMsUL/soye qe] 2anydead op immpory, ‘WT 8 B8eID MOFEIOUS POH “opA9I9 v yopowad vaspyBosd guvoteysop as 9pun aLMI0| “p Tia ap su“exXpeeseD “Shwomos2 [mzoveaado wl yonswad azpyBoad 9p sojaivesNU0D waxapoy Uy NANA 3809{e YA9]> 9p AHUINNL“¢ WATTALOW AOLY WIN‘! serewopsajord wasesyye -z oULPOHTED [e [euoHeu Nps; WAO;U0D axv>HTIED op | [N]DAIN“T 0702-6107 ae[o08 juue uy “Tenp fmUYUE}EaKy Mad AOpA9I= HYBad voreansyysop 16 vosuzravi0 purajid “VS TLLOH. GNV¥O ‘O'S fopoeadl 9p soured afuronoas maoyesodo #8 eqwood a2ymjaayrsads ninqusquoo 1oun ¥ 8 zopdgomqesuodsox eozefeeg ae Teap yugaeleaty oud soja v eootsoyoud waretey nnuod yeuousped ap [SeAWOD eT" “mM EXON A.

PAN “V'S TA.LOH VZVTd INVAD “O's. psomong .HAwIg TUNA S1UYR.L MABI}OD ONO TAIOTERDT SUPORTE, 9p ESET THEDEAGT ove SpRHREAG 9p Bi op aaaRe RTT SALT TN, sayEyUA phuajodos ap eeu, FAT F ws JUpUTE} EAN ap waxEaLUN Bl BINSSOp 96 w + -d ¥] ayyOAUOD oytMOUOD9 MMAOYEIaGO saxapundsga uy yopoesd aspydard 9p op3eys mp sjopeojiod nayuad nes ‘sreiTepeds op ayeupout wip (,remyeNEdys woyoe1d,) ganowsd aanyord op eyuouoduios ‘suuad ouesaoau oja[Rprapeur e 8 oud ro[I9}EMT vareANISy “s ‘Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesional8 a elevilor prin fnvajamntul dual nr... Situafia privind stimulentele, sustinerea financiar& i alte forme de sprijin acordate elevilor din invafimantul dual de edtre operatorul economic S.C, GRAND PLAZA HOTEL S.A. in anull geolar 2019-2020 Nivelul 3 de calificare conform Cadrului national al ealificarilor, Calificarea profesional: OSPATAR (CHELNER), VANZATOR iN UNITATILE DE ALIMENTATIE Clasa a IX-a, 1, Categorii de sustineri financiare, stimulente si alte formelor de sprijin acordate elevilor Susjinerea financiarl/ Stimulental/ Forma de | Nr-declevi | Nr declovi | Valoarclelev | Perioada | Valoarca sprijin acordati clevilor alocat pentru | pentrucare | (ei/elev) | pentrucare | total seva seacordt | (-384°5) cord (de | de) ie Bursa Junara_ 2 300 10 luni 6.000 Examindri do medicaid @ mune! ql analize redicale obligatori in vederea ofectuii stagiului de pregitire practic’ (in functie de 7 7 @ a 120 ‘domeniul de ativitate) “Asigurare de Fispundere aivili fy eazul nor feventuale accidente, daune seu vat8méri orale in tii ipament de fuert 2 2 100 “Anal 200 Echipament de protesie “Transport la side la locul de practcd 2 | tana 1400 gurarea unei mese/2i 2 1 50 1.500 Rechizte necesare pe pe ‘Premii pentru stimularea. 2 2 i 200) 6 luni 2.400, Chelticli cazare comin Cheltieli transport pre-irban Bucwrest o retar ‘Total valoare stimaulente/ forme de sprifin 11.620 2. Condifii de acordare a susfinerii financiare, stimulentelor gi altor forme de sprijin ‘Susfinerea financlara ‘Condifit de acordare Detaliore Stimulentul/ Forma de in acordati elevilor ‘Bursi lunard Trecvenfi (prezenfa la pregitves teoretied | Cel mult 20 de absenfe nemotivate pe si practics) semestr ?Promovarea diseiplinelor/modulelor din 100% medi de promovare , fara planul de fnvagiendnt corigente ‘Rezzltae la evalulri teoretice gi practice Minim nota 6 Ia modulele de specialitate TRezaltae Ta evaluarea comportameniala si | Media 10a purtare, fri abateri de atitudine isciplinare Premii pentru stimularea Frecventl (prezenta la pregiiirea teoreticd | Cel mult 10 de absenje nemotivate pe performentsi/Bursa de merit | si practicd) ‘semestru Promovarea disciplinelor/modulclor din | Media generalé pe semestrull -peste planul de invagimant 8,00 Avia, Dives juiced Secrics Lesili Avizre Conace ‘Sef Servic, Gone Vigan TReailiate la evaludn teoretice fi practice Mini nots & Ta modulele de specialitate Reziliate la evaluarea comportameatala si | Media 10a purtare, Prd abateri do atitudine disciplinare ‘Pentru tof elevi de doug oni pe an Examinisi de medicink a | Pentru oj clevi de doul ov pean muneii $i analize moticale ‘bligatoni —fn__vederea efectuiri —stagilui de Dregitre practicd (in functic de domeniul de actvitte) “Asigurare de rispundere civil in cazul nor eventuale accidente, daune sau vatimari ccorporele generate in timpul practic inceputul anuiul ‘Echipament de fuera Penna tot clevil la fneeputul anulul ‘Echipament de protectis “Transport le gi de Ta local de practica ‘Asigurarea unel meseVzi la | _ Pentru tofi elevii pe perioada practic Jocul de practicd entra toi elevii pe perioada practi Rechizite necesare pe pericada practicit ‘Cheltuielt transport pre-urban Bucuresti si retur Allele Operatorul economic : S.C. GRAND PLAZA HOTEL S.A. Reprezentant lega|: Funetia: Director General Semnitura Verifies, Servicio Poltic, Progrme i Gestinares Relsilr ca Comuniaten Mika Bote, expert Ascks " ‘Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor prin favapimantul dual nr........ Situafia privind stimulentele, susfinerea financiara si alte forme de sprijin acordate elevilor din invifiméntul dual de cétre operatorul economic S.C. GRAND PLAZA HOTEL S.A. fn anul gcolar 2019-2020 Nivelul 3 de calificare conform Cadrului nafional al calificirilor, Calificarea profesional: LUCRATOR HOTELIER Clasa a IX-a. 1. Categorii de susfineri financiare, stimulente si alte formelor de sprijin acordate elevilor ‘Susfinerea financiarl/ Stimulental/ Forma de | Ne-Gedev! | Nr de dlevi | Valoarellev | Perioada | Valoarea ‘sprijin acordati elevilor slocat pentru | pentru care | (eielev) | pentrucare | totals incheiewea |" seve seacordi | (-3*4*5) contractelor | acorda @rde | (ed) de prac Iani/ile) T Burs Tuner z z 300) Than 00 Examinisi de medicind a mmuneli_ Gi analize ‘medicale obligstoni in vederes — feotuiri stagiului de pregitie practic (In functie de 2 2 co Anu 20 ormeniul de activist) “Asigurare de raspundere Gvili ta camil unor te eventuale accidente, dane sau vitemiri Ie in Gimpol practic “Echipament de lucru 2 2 100 ‘Anal 200 de proweaie ‘Transport fa gi de la locul de racic 2 2 70 Taner 1.400 “Asigurarea unei mese/zi 2 2 5, Sole 7.500 Rechiite necesare pe peroada pracici ‘Premii pentru simularea pecformantei 2 > 200 6 tani 2.400 ‘Cheluilicazarecarin ‘Cheituiel! transport pre-urban Bucuresti retur ‘Total valoare stimulente/ forme de sprijin 11.620 2. Condifide scordare a susfineriifinanciare, stimulentelor gi altor forme de sprijin ‘Susfinorea financiari/ ‘Condifil de acordare Detallere Stimulentul Forma de in acordati elevilor Burs lunar ‘Frecvenfa (prezenja la pregiirea teoretiea | Cel mult 20 de absenfe nemotivate pe sipractics) semestru, Promovarea disciplinelor/modulelor din 100% medii de promovare, fara planul de tavajimént corigente ‘Rezaltate Ia evalua teoretice gi practice Minim nota 6 la modulele de specialitate Resale oaks comportaetaia ni [Media 10a purr, fr sate deatitudine Premli pentru stimolarea Frecvenfi (prezenfa la pregitirea teoreicd Catt Td anes noma BE performanfei/Bursa de merit | si practic) ‘semestra Promovarea disciplinelorimodulelor din | Media general pe semestral I -peste planul de tavajdmdat 8,00 ‘Rezultate la evaluiri eoretice practice ‘Minim nota 8 la modulele de esis, Serviil Polite, Progam yl Gestionarea Real ca Comanistee ial Bote, expe ‘speciaitate ‘Renilla la evaluarca comportamentala ss | Media 10 a purtare, fird abateri de atitudine isciplinare Examiniri de medicind’ a) Pentru toy elevii de doul ori pe an Peninu tof elevii de dou ori pe an muncii gi analize medicale obligatorii tn vederea efectuirii —stagiului de prgitire practicd (in functie de domeniul de activitate) ‘Asigurare de rspundere civil in “cazul unor eventuale accidente, daune sau vatimari ‘corporale generate in timpul pract ‘Echipament de cri ‘Feniru toi elevii la reepatal anulul Pentru tofi elevit la fneepatul anuful Echipament de protecie ‘Transport la gi de Ia Jocul de practict ‘Asigurarea unel mescii la Tocul de practic’ ‘Penis tofielevi pe pericada practic | Pentru tof evil pe peionda practic Rechizite nesesare pe perioada practicit ‘Cheltuieli cazare camin (Cheltuieli transport pre-rban Bucuresti siretur [atteles Operatorul economic : $.C. GRAND PLAZA HOTEL S.A. Reprezentant legal: ‘Funefia: Director General Semnitura Vesta, Avant, ‘Servic Palit, Popreme i Gestonre Rita 2: Dieta diet Comuniaes Savi Legis Avie Cooracte ‘Missi Botes, expect Sel Servic, ergs Vian che ‘ono apemnn areay #8 agnEoT (eS seman) puny mai ‘osu vteoonsop # aumsoxgoqog mE.ARS env “age, “ghodan miog yaqoy ‘iarnong mmrdyorMYA Te ¢ [aoyo9g 7D ATER uifiads op eurzog | “IN Tenp nryaymnyleauy wie apowaze v 1S eTeUOYsazord axe.10y 18 apfeonpa ap minsadoad eyes wazayéer9 anuod upfiads 2p amiz9) aaTy “Z ueMysS axezqeoa ‘HOII[OGD Op [Oday ye / FAPIOSUOD | 435 Wvarsqo | azwore,, ap wouLiay azayiasaq | / ayeydus jesedax / apnsoauy ep afoanoargo | aN 0202-6107 1e]098 ‘Wen Teo was9;to.9 AOPeARIaIGO BENT “T Injnue epeoyed nguad péosnong jnjnjdprenyy [e ¢ [10}20g op oyeuINse “EreMo|sezoad axeuLz0} YS opfeoNpO ‘ap mynsas01d Soxejos6 tHigyu vaxeyoazop nayued Ho}N3{ayd ap [xOB9IE J0}[e w 1S LIEPHOSTOD ‘opeydes earedas ‘q)ysaauy ap oo au ep jmugurgipaur und s0[A9q9 ® preuo\sezoxd varewuoy nuwad yeyouoLed ap [moEHIOD wl ¢ 4M BXDUY ‘Anexa nr.4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor prin invapimantul dual, nr... Responsabilitifiletutorelui ‘Tutorele are urmatoarele obligati a) si aibiio finuté morala demn’, in concordanté cu valorile pe care trebuie sa Je transmiti copiilor/elevilor si ‘un comportament responsabil;, 'b) si desfigoare actiuni de natura si nu afecteze imaginea publici a elevatui, viata intima, privati si familial aacestuia; ©) simu aplice pedepse corporale, precum si 88 nu agreseze verbal, fizic sau emotional elevii; 4) 88 vegheze la siguranfa elevilor pe parcursul desfégurariiinstruiri practice; ) si sesizeze, dup& car, instituiile publice de asistenfa sociala/educationalA specializat®, Directia general de asisten{& sociala si protectia copilului in legituri cu orice iedlcdri ale drepturilor elevilor, inclusiv ia legaturé cu aspecte care le afecteaz’ demnitatea, integritatea fizicd si psihicd; 1) s& mu condifioneze evaluarea elevilor sau calitatea formar profesionale a elevilor de obfinerea oricirui tip de avantaje de Ia elevi sau de la reprezentanti legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organcle abilitate, se sancfioneaz conform legit 2) si realizeze in evidenfele sale personaie evaluarea curenti a elevilor la instruirea practicd, in conformitate cu precizirile standardelor de pregitire profesionala si ale curriculum-ului; h) s& comunice cadrului didactic coordonator de practicé rezultatcle evaludrilor curente proprii ale elevilor la instruirea practic gi impreund sa stabileasc notele la evaluarile curente. Notele stabilite de commun acord la evaluate curente sunt trecute in catalogul clasci de catre cadrului didactic coordonator. 4) in situafia in care nu se ajunge la un consens intr tutore gi cadrul didactic coordonator de practica privind evaluarea continna a elevilor si notele acordate, unitatea de invafimfnt si operatoral economic vor desemna tun alt cadru didactic de specialitate, respectiv o alt& persoani care indeplineste condifile impuse tutorelu, care vor realiza evaluarea si notarea elevilor. Notele acordate de noua echipa desemnata sunt definitive. ) 8 inregistreaze in evidenjele sale personale frecvenfa elevilor si sf 0 comunice cadrului didactic ‘coordonator de practicé; ) si analizeaze, pentru fiecare perioada de activi elev; 1) si stabileascd impreund cu cadrului didactic coordonator de practicd masuri de sprijin atat pentru elevii cu probleme de invajare sau de comportament,c&t gi pentru elevii cu rezultate deosebite; m) si fnainteze cadrului didactic coordonator de practic& propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, in funcfie de frecventa si comportamental acestora. Cadrul didactic coordonator de ‘practic are obligatia de a prezenta in fafa consiliului clasci si a consiliului profesoral propunerile pentra notele Ja purtare formulate de tutore precum §i argumentatia care insojeste propunerile respective. nn) 88 inainteze cadrului didactic coordonator de practicé propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate