Sunteți pe pagina 1din 8

CURRICULUMUL DISCIPLINAR  TAXONOMIA BLOOM-ANDERSON

Reamintire Înţelegere Aplicare Analiză Evaluare Creare


 catalogarea  alegerea  alegerea  alegerea  apărarea  actualizarea
 citarea  apărarea  aplicarea  analizarea  aprecierea  amestecarea
 consemnarea  clarificarea  arătarea  aprecierea  cântărirea  asamblarea
 declararea  confirmarea  calcularea  aranjarea  conchiderea  compunerea
 definirea  convertirea  demonstrarea  atribuirea  convingerea  conceperea
 descrierea  declararea din nou  desfăşurarea  categorisirea  criticarea  construirea
 enumerarea  deducerea  estimarea  clasificarea  deducerea  crearea
 etichetarea  discutarea  executarea  compararea  disputarea  dezvoltarea
 găsirea  distingerea  experimentarea  conectarea  emiterea de ipoteze  facerea
 identificarea  duplicarea  facerea  contrastarea  evaluarea  formularea
 listarea  exemplificarea  folosirea  deciderea  formularea de judecăţi  generarea
 localizarea  explicarea  ilustrarea  deformarea  rânduirea  incorporarea
 numirea  exprimarea  implementarea  detectarea  recomandarea  integrarea
 potrivirea  extinderea  îndeplinirea  determinarea  revizuirea  inventarea
 raportarea  ilustrarea  modelarea  diferenţierea  scrutarea  înlocuirea
 recunoaşterea  interpretarea  modificarea  discriminarea  susţinerea  modificarea
 remedierea  localizarea  operarea  disecarea  verificarea  iniţierea
 repetarea  parafrazarea  practicarea  distingerea  plănuirea
 repovestirea  prezentarea  programarea  emiterea de ipoteze  pregătirea
 specificarea  raportarea  rezolvarea  examinarea  producerea
 relatarea  schiţarea  generalizarea  proiectarea
 reproducerea  simularea  gruparea  propunerea
 revederea  inspectarea  rearanjarea
 spunerea din nou  inventarierea  transformarea
 traducerea  ordonarea
 transformarea  organizarea
 prezentarea
 punerea de întrebări
 rezumarea
 schematizarea
 separarea
 simbolizarea
 testarea
1/8
CURRICULUMUL MODULAR  COMPETENŢE COGNITIVE

Taxonomia Bloom-Krathwohl: Structura cunoştinţelor

Categoria de
Descrierea categoriei de cunoştinţe Cunoştinţe
cunoştinţe

1. Cunoştinţe Elementele de bază pe care elevii  Termeni


faptice trebuie să știe ca să se familiarizeze cu  Noţiuni de bază
modulul şi să poată efectua sarcinile
 Noţiuni specifice
de lucru din el
 Detalii
 Elemente constitutive

2. Cunoştinţe Interdependenţele dintre elementele  Clasificări


conceptuale de bază ale structurilor mai mari, care  Categorii
asigură funcţionarea lor ca un tot
 Principii
întreg
 Generalizări
 Teorii
 Modele
 Structuri

3. Cunoştinţe Cum să facă ceva; metodele de  Cunoştinţe privind abilităţile, algoritmii,


procedurale inspectare, abilităţile necesare, tehnicile şi metodele specifice profilului
algoritmii, tehnicile, metodele, ocupaţional
instrumentarul necesar executării  Cunoştinţe privind criteriile de selectare a
sarcinilor de lucru procedurilor ce corespund specificului de
executare a sarcinilor de lucru

4. Cunoştinţe Procesul de cunoaştere în general,  Cunoştinţe strategice


metacognitive rolul şi responsabilităţile personale în  Cunoștinţe despre sarcinile cognitive,
dezvoltarea cunoaşterii, în particular. inclusiv despre cele specifice contextului
şi condiţiilor de lucru
 Cunoaşterea de sine.

2/8
Taxonomia Bloom-Krathwohl: Structura proceselor cognitive

Nivelul Descrierea nivelului Acţiuni

1. Reamintire Preluarea cunoștinţelor relevante din  Recunoaşterea


memoria pe termen lung  Evidenţierea

2. Înţelegere Determinarea sensului mesajelor de  Clasificarea


instruire, inclusiv pe cale orală, scrisă și  Compararea
grafică
 Deducerea
 Exemplificarea
 Explicarea
 Interpretarea
 Rezumarea

3. Aplicare Executarea sau derularea procedurilor  Executarea


în funcţii de situaţiile concrete de lucru  Implementarea

4. Analiză Divizarea materiilor în părţi  Atribuirea


componente şi detectarea modului în
 Diferenţierea
care ele interacţionează între ele pentru
a realiza un scop comun  Organizarea

5. Evaluare Formularea de judecăţi bazate pe  Controlarea


criterii și standarde  Criticarea
 Verificarea

6. Creare Punerea elementelor împreună pentru  Generarea


a forma documente coerente în  Planificarea
ansamblu sau a face produse originale
 Producerea

3/8
CURRICULUMUL MODULAR − COMPETENŢE FUNCŢIONAL-ACŢIONARE
Taxonomia lui Dave

Nivelul Definiţia nivelului Cuvinte-acţiuni

1. Imitare Reproducerea unui model.  aderare  mimare


Observarea şi copierea acţiunilor unei alte persoane.  copiere  observare
 identificare  repetare
 imitare  replicare
 încercare  urmare

2. Manipulare Urmarea instrucţiunilor.  aplicare  executare


Realizarea acţiunilor sub îndrumare.  construire  re-creare
 efectuare  reproducere

3. Precizare Realizarea cu exactitate a acţiunilor preconizate în  calibrare  ilustrare


absenţa sursei/modelului  completare  perfectare
 demonstrare  practicare
 exercitarea controlului

4. Structurare Coordonarea şi realizarea unei serii de acţiuni.  adaptare  ghidare


Adaptarea şi integrarea acţiunilor pentru a atinge un  combinare  instruire
obiectiv nestandard.  construire  integrare
 coordonare  îmbunătăţire
 dezvoltare  modificare
 formulare  rezolvare

5. Naturalizare Perfecţionarea până la automatism.  administrare  inventare


Acţiunile sunt combinate, ordonate și realizate în mod  elaborare  proiectare
consecvent şi fără greutăţi.  gestionare  specificare

4/8
Taxonomia lui Simpson

Nivelul Definiţia nivelului Cuvinte-acţiuni

1. Perceperea Capacitatea de a observa acţiunile ce urmează a fi realizate  alegerea  distingerea


(identificarea in ansamblul acţiunii a proprietarilor, parţilor  conectarea  identificarea
componente si a relaţiilor dintre acestea).  descrierea  izolarea
Capacitatea de a folosi indicii senzoriale pentru a-şi ghida  detectarea  legarea
activitatea motorie.  diferenţierea  selectarea
 discriminarea  separarea

2. Dispoziţia Disponibilitatea de a acţiona.  declararea  manifestarea


Include premisele mentale, fizice şi afective ce determină  demararea  planificarea
persoanele să acţioneze în situaţii concrete de lucru.  demonstrarea  pregătirea
 explicarea  reacţionarea
 începerea

3. Răspunsul ghidat Execuţie condusa îndeaproape de îndrumător.  asamblarea  manipularea


Se caracterizează prin imitare, probe şi greşeli.  calibrarea  măsurarea
 dezasamblare  mixarea
 disecarea  schiţarea
 fixarea

4. Răspunsul automatizat Execuţie de sine stătătoare, în mod automat, cu încredere și  asamblarea  manipularea
îndemânare.  calibrarea  măsurarea
 dezasamblarea  mixarea
 disecarea  organizarea
 fixarea  schiţarea

5. Răspunsul manifestat Îndeplinirea acţiunilor ce au o structură complexă.  asamblarea  măsurarea


complex  calibrarea  mixarea

5/8
Nivelul Definiţia nivelului Cuvinte-acţiuni

Este atins un nivel înalt de îndemânare.  controlarea  operarea


Acţiunea este îndeplinită cu ușurinţă și eficienţă, fără ezitare, în  dezasamblarea  organizarea
mod automat.  disecarea  schiţarea
 fixarea  verificarea
 manipularea

6. Adaptarea Modificarea conștienta si voluntara a acţiunilor.  acordarea  racordarea


Abilităţile sunt bine dezvoltate, persoana modifica modele  armonizarea  rearanjarea
cunoscute de acţiuni pentru a le potrivi cu situaţiile şi/sau  conformarea  reglarea
problemele specifice.  coordonarea  reorganizarea
 diversificarea  revizuirea
 modificarea

7. Conceperea Realizarea acţiunilor dobândite in forme personale, originale.  aranjarea  construirea


Crearea de noi modele de acţiuni, mai potrivite situaţiilor şi/sau  comasarea  crearea
problemelor nou apărute.  combinarea  elaborarea
Creativitate bazată pe abilităţi foarte bine dezvoltate.  compunerea  proiectarea
 conceperea

6/8
DOMENIUL AFECTIV  TAXONOMIA LUI KRATHWOHL

Nivelul Definiţia nivelului Cuvinte-acţiuni

1. Receptarea Conştientizarea mesajului.  acceptarea  identificarea


Voinţa de a recepta.  alegerea  localizarea
Atenţia dirijată sau preferenţială.  descrierea  recunoaşterea
Disponibilitatea de a participa la anumite activităţi.

2. Reacţia Asentimentul.  aderarea  expunerea de opinii


Oferirea unui consimţământ pasiv (conformarea).  aprobarea  oferirea de răspunsuri
Voinţa de a răspunde.  asistarea  participarea la discuţii
Satisfacţia de a răspunde.  completarea  raportarea
 conformarea

3. Valorizarea Acceptarea unei valori.  acceptarea  explicarea


Preferinţa pentru o valoare.  argumentarea  încurajarea
Manifestarea angajamentului.  căutarea  justificarea
 completarea  propunerea
 dedicarea  renunţarea
 demonstrarea  selectarea
 descrierea  susţinerea
 dezbaterea  urmarea
 diferenţierea

4. Organizarea Conceptualizarea unei valori în raport cu cele existente.  abstractizarea  integrarea


Organizarea unui sistem de valori cu consistenţă internă.  aranjarea  modificarea
 armonizarea  omogenizarea
 combinarea  organizarea
 compararea  partiţionarea

7/8
Nivelul Definiţia nivelului Cuvinte-acţiuni

 dirijarea  pregătirea
 estimarea  referirea
 evaluarea  rezumarea
 generalizarea  sintetizarea
 identificarea

5. Caracterizarea Dispoziţie generalizată, bazată pe o logică internă  acţionarea  folosirea


personală și decisivă.  aprecierea valorică  influenţarea
Persoana se caracterizează printr-un sistem de valori care-i  asumarea de sarcini  modificarea
controlează comportamentul.  calificarea  practicarea
Comportamentul bazat pe valori este omniprezent,  colaborarea  revizuirea
consecvent, și previzibil.  deservirea  schimbarea
 dirijarea  soluţionarea
 discriminarea  utilizarea
 estimarea  verificarea
 evaluarea

8/8