Sunteți pe pagina 1din 6

Referat general J.M.B. nr.

1 - 2017

Herpes zoster –o problema de sanatate care beneficiaza de


metode de preventie specifice

Herpes zoster – a health problem receiving specific prevention


methods
Elena Mihaela Constantinescu 1, Cristian - Adrian Constantinescu 1
1
Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania din Brașov
Autor corespondent: Cristian–Adrian Constantinescu, email mconstantinesco@yahoo.com

Abstract:
Herpes zoster infection occurs by reactivation of varicella zoster virus in favorable situations,
resulting in temporary immunity drops. The disease is manifested by the appearance of painful skin eruptions
along the nervous tracts, postherpetic neuralgia being the most common complication. The prevention of this
infection has evolved from the concept according to which people would acquire an increased immunity
against HZ after every contact with people having chickenpox, to the possibility of attenuated virus vaccine
administration. In the future, the introduction of routine vaccination with a subunit vaccine containing
glycoprotein E varicella-zoster in expected, superior in terms of reducing the incidence of HZ and post-
herpetic neuralgia.
Key-words: herpes zoster, vaccine, public health

Introducere prezentând o durere cronică persistentă care


Într-o lume în care controversele despre poate afecta în mod negativ activitățile de zi cu
vaccinare sunt din ce în ce mai intense și zi [3,25]. Natura durerii neuropate este
dezvoltarea unor sisteme de educație on-line sau variabilă, ea putând fi descrisă fie sub formă
instruirea personalului medical devin esențiale, continuă sau paroxistică, de multe ori apărând
aducerea la zi a informațiilor despre prevenția spontan sau fiind declanșată de diferiți factori,
infecției cu herpes zoster este obligatorie pentru fiind însoțită de o senzație de arsură asociată sau
asigurarea unei profilaxii de calitate. [20, 23]. nu cu o serie de alte anomalii senzoriale ale
Herpes zoster (HZ) este o infecție cauzată pielii [5].
prin reactivarea virusului varicelo-zosterian, În ciuda progreselor în terapia antivirală a
membru al familiei Herpesviridae subfamilia infecției cu HZ și a introducerii vaccinării împo-
Alphaherpesvirinae, același virus care determină triva virusului varicelo-zosterian, nevralgia
apariția varicelei. Majoritatea persoanelor care postherpetică continuă să fie o problemă semni-
au făcut varicelă de-a lungul vieții sau în urma ficativă clinic, un procent de 25% dintre
administrării vaccinului (90%) au în organism pacienți dezvoltând durerea neuropatică persis-
acest virus în stare latentă în celulele nervoase tentă după HZ. Lăsată netratată ea poate deveni
[12, 24]. Virusul se poate însă reactiva atunci severă punându-și amprenta asupra tuturor
când apar condiții prielnice, de exemplu în cazul aspectelor vieții pacientului [16,17].
persoanelor cu imunitate mediată celular scăzută Există o gamă largă de tratamente care au
datorită unui carcinom, radioterapiei, chimio- fost încercate în vederea ameliorării nevralgiei
terapiei sau infecției HIV, precum și cu postherpetice. Astfel, datele studiilor sugerează
înaintarea în vârstă, mai ales în condițiile că terapii cu: ketamina (administrată intrave-
favorizante ale prezenței stresului fizic sau a nos), codeină, ibuprofen, lorazepam, aciclovir,
celui emoțional. administrarea topică de benzidamină sau
diclofenac, administrarea epidurală a lidocainei
Herpes-zoster manifestări, tratament – și metilprednisolon, terapia intravenoasă cu
un scurt up-to-date. lidocaină sau acupunctura, nu sunt eficiente în
Boala se manifestă prin erupții cutanate ameliorarea nevralgiei postherpetice.
dureroase, nevralgia postherpetică reprezentând Dintre cele mai sigure tratamente orale
cea mai frecventă complicație, bolnavul recomandate, care și-au demonstrat eficacitatea

8
Referat general J.M.B. nr. 1 - 2017

sunt menționate: antidepresivele triciclice, me- evenimentelor cardiovasculare acute sau chiar a
dicamentele similare morfinei (opioide) și unei mortalități mai ridicate. În urma coroborării
gabapentina (și medicamente înrudite). datelor unui studiu derulat în 7 țări s-a ajuns la
Împreună cu acestea, eficiente au fost și unele concluzia că ratele de mortalitate ale
tratamente topice de tipul plasturilor cu persoanelor care se infectau cu HZ creșteau
lidocaină ca anestezic local sau cremă extrasă odată cu vârsta, în special la cei de peste 75 de
din ardeiul iute conținând capsaicină ca și ani, care aveau diferite alte comorbiditati și care
ingredient activ. [10,13] datorită suprapunerii acestei patologii puteau să
Erupțiile cutanate pot fi localizate în evolueze mai puțin favorabil, inclusiv datorită
diferite regiuni ale corpului, de menționat fiind pierderii independenței în momentul în care
afectarea oftalmologică și otică însoțite de necesitau spitalizare. [2,18]. Referitor la
complicațiile aferente. conexiunea cu evenimentele cardiovasculare
Astfel boala poate afecta mai multe acute, concluziile sugerează faptul că zona
straturi ale corneei conducând la apariția unor zoster este asociată cu rate crescute de accident
cicatrici permanente care au ca și consecință vascular cerebral ischemic tranzitor și infarct
reducerea uneori destul de severă a vederii, sau miocardic acut [19]
apariția unei inflamații la nivelul tractului uveal
și a retinei. Nevralgia postherpetică în aceste Epidemiologia și tendințe ale infecției
cazuri este relativ frecventă și poate afecta cu HZ
anexe ale ochiului inervate de ramura oftalmică Transmiterea virusului se face atunci când
a nervului trigemen. De altfel din totalul o persoană intră în contact direct cu leziunile
cazurilor de 1 milion de persoane infectate anual active de HZ, leziuni care sunt infecțioase până
cu HZ în SUA, 25% reprezintă cazuri de HZ se usucă și apar crustele. Condițiile favorizante
oftalmic. [7] ale apariției infecției includ imunitatea mediată
Afectarea otică este cauzată de reactivarea celular scăzută în contextul unor procese neo-
virusului varicelo-zosterian (VVZ) care a rămas plazice, aplicării tratamentelor de tipul radio-
în stare latentă în cadrul ganglionului senzorial terapiei, chimioterapiei sau infecției HIV-SIDA,
(de obicei ganglionul geniculat) al nervului dar și în mod natural odată cu înaintarea în
facial și care se manifestă prin otalgie severă și vârstă, prezenței stresului fizic sau emoțional.
erupție veziculară cutanată uneori asociată cu De asemenea s-a constatat o incidență mai cres-
paralizie facială numită sindromul Ramsay Hunt cută la sexul feminin și la persoanele aparținând
(12% din totalul paraliziilor faciale). O serie de rasei albe comparativ cu cea neagră. [26, 27]
studii au demonstrat că doar 10-22% dintre În rândul adulților din Statele Unite ratele
persoanele cu paralizie facială semnificativă au de HZ sunt în creștere graduală pe o perioadă
beneficiat de o recuperare completă, 66% dintre lungă de timp din motive încă necunoscute [14,
pacienții cu paralizie incompletă reușind în timp 17, 29].
o recuperare completă. [21]
Leziunile HZ sunt contagioase cu Vaccinarea în herpes zoster
precădere în perioada în care leziunile erup și Unii experți au încercat să găsească
până la apariția crustelor. Virusul poate fi explicația în faptul că expunerea la varicelă a
răspândit atât prin contact direct cât și pe cale persoanelor care au avut boală stimulează în
aeriană și poate cauza varicelă la persoanele continuare imunitatea reducând în același timp
susceptibile care nu au prezentat încă boala. și riscul de reactivare și de apariție a HZ. De
Pacienții cu HZ trebuie avertizați să evite aceea introducerea de rutină a vaccinării anti-
contactul cu femeile gravide, copiii prematuri și varicela (în Statele Unite din 1996), ar putea
indivizii imunocompromiși de cauze diverse și duce la o creștere a infecțiilor cu herpes zoster
de toate vârstele, până la vindecarea leziunilor. la adulți din cauza oportunităților reduse de a fi
De-a lungul timpului dat fiind că această expuși la varicela. Aceste posibile explicații au
infecție apărea cu preponderență la persoanele fost infirmate de faptul că ratele de herpes zoster
vârstnice, au fost inițiate numeroase studii care au început să crească înainte de introducerea
a aveau drept scop identificarea eventualelor vaccinului anti-varicela și nu a fost observată a
asocierii între apariția bolii și creșterea accelerare a ritmului după începerea progra-
9
Referat general J.M.B. nr. 1 - 2017

mului de vaccinare de rutină [8] Whitehouse Station). În anul 2011 vârsta de la


Introducerea vaccinării de rutină împo- care era recomandat acest vaccin a scăzut la 50
triva varicelei în rândul copiilor din SUA a de- de ani, această modificare apărând în urma unui
terminat ca rata de herpes zoster apărută la copii studiu derulat de-a lungul unui an pe un lot de
din SUA (deși scăzută) să aibă un trend 22.000 de persoane cu vârsta între 50-59 de ani
descendent, acceptarea vaccinării bazându-se pe la care s-a observat o reducere a apariției
respectarea dreptului la consimțământ informat infecției cu HZ cu 70% prin administrarea
[23] vaccinului comparativ cu placebo [11].
Deși vaccinul viu atenuat folosit provoacă Schema de vaccinare include modul de
infecții latente, virusul putându-se reactiva și administrare strict subcutanat, administrarea în
provoca herpes zoster, studiile demonstrează că maxim 30 de minute după reconstituire, iar
vaccinarea copiilor are ca rezultat un risc mai contraindicațiile menționează condițiile severe
mic de apariție a HZ comparativ cu cei infectați de imunodeficiență (leucemia, HIV, chimio-
cu virus de tip sălbatic. [28] Explicația are la terapie, radioterapia, doze mari de steroizi)
bază faptul că persoanele vaccinate au șanse mai precum și alergiile la gelatină sau neomicină
mici de a se infecta cu virusul sălbatic și în plus [7]. Rezultatele studiilor au fost încurajatoare în
virusul vaccinal se reactivează mult mai rar reducerea incidentei HZ cu 51% și a nevralgiei
determinând apariția HZ. postherpetice cu 66,5%.
Aceste aspecte pot fi cu ușurință Echipa de cercetători a doctorului Zhangin
demonstrate prin rezultatele unui studiu în care a dorit să monitorizeze numărul de persoane
au fost incluși copii cu leucemie (date similare care au beneficiat de administrarea primului tip
obținându-se și la copii sănătoși), cei care au de vaccin în perioada 2007-2013. În acest scop a
primit vaccinul anti-varicelă au avut un risc cu folosit datele din două baze de date medicale,
67% mai mic de apariție a HZ comparativ cu una de aproape 7 milioane de adulți de peste 60
copiii care au avut infecție naturală cu tip de ani și o alta cu 7 milioane de persoane între
sălbatic. [9]. 50 și 60 de ani. Rezultatele au confirmat faptul
Deși se estimează că unul din trei pacienți ca mai puțin de 2% dintre persoanele între 50-
cu vârsta peste 50 de ani poate dezvolta HZ iar 60 de ani, 24% dintre adulți între 60-64 de ani și
peste vârsta de 80 de ani jumătate dintre ei au 15% dintre adulți peste 65 de ani au primit
avut boala, numărul persoanelor vaccinate nu vaccinul herpes zoster [15].
depășește o persoană din cinci cu vârsta peste Unul dintre motivele pentru care acest
60 de ani nici în SUA deși recomandările în vaccin nu a fost atât de mult utilizat este repre-
acest sens există. zentat de numărul relativ mic de recomandări
din partea medicilor știut fiind faptul că
Istoricul prevenției Herpes zoster eficiența vaccinului scade pe măsura înaintării
Primele recomandări legate de prevenirea în vârstă și în acest fel beneficiile vaccinării
apariției HZ în trecut se refereau la apariția unui scad și ele deși incidența apariției bolii crește. În
plus de imunitate în urma contactului plus vaccinul viu atenuat, nu poate fi admi-
persoanelor cu copii cu varicela [4]. Acest nistrat pacienților imuno-compromiși, limitând
concept a fost schimbat odată cu apariția și mai mult numărul de persoane care pot
primului vaccin împotriva varicelei utilizat pe beneficia de acesta, pe lângă costul destul de
scară largă în populația pediatrică, moment în ridicat. Prescripțiile de administrare destul de
care două fenomene identice ca rezultate au fost scăzute ale medicilor au fost ilustrate de către
raportate. Primul a fost declinul dramatic al cercetători prin comparația cu vaccinul anti-
cazurilor de varicelă la copii, care a avut ca și gripal (care are o populație țintă asemănătoare
consecință o scădere a oportunităților adulților ca structură și vârstă). Acesta era considerat
de a primi acest plus de imunitate împotriva important în prevenție de 94% dintre medicii
Herpes zoster [6]. chestionați (de diferite specialități) iar vaccinul
Primul vaccin cu virus viu atenuat utilizat HZ doar de 69% [7].
pe scară largă a apărut în anul 2006, recomandat În concluzie rezultatele studiilor cu privire
ca doza unică persoanelor cu vârsta peste 60 de la utilizarea vaccinului viu atenuat utilizat în
ani (Zostavax-produs de compania Merck & Co prezent au arătat că:
10
Referat general J.M.B. nr. 1 - 2017

 eficacitatea scade odată cu vârsta, severității reacțiilor adverse a făcut ca deși


 reducerea incidentei HZ cu 51% și cu 66,5% procentul mare al persoanelor la care s-au
a nevralgiei postherpetice manifestat acestea să fie mare, totuși doza a
 nu poate fi administrat persoanelor doua de vaccin să fie administrată, demonstrând
imunocompromise. faptul că apariția acestor reacții nu a influențat
negativ calitatea vieții persoanelor vaccinate.
Aspecte recente în vaccinarea din Numărul de evenimente adverse grave, inclusiv
herpes zoster. decese și apariția unor boli mediate imun a fost
Recent a apărut un nou vaccin (HZ/su) similar între grupul placebo și grupul vaccinat
aflat în faza studiilor clinice care va putea fi (1,1% față de 1,3%).
aplicat în scopul prevenirii apariției herpes Diferențele dintre cele două vaccinuri
zoster precum și a neuralgiei postherpetice în disponibile, HZ/su vaccin și vaccinul zosterian
cazul persoanelor cu vârsta de 50 de ani și peste. viu pot fi sumarizate în câteva rânduri. În primul
Administrarea intramusculară se face sub forma rând eficacitatea generală a vaccinului HZ/su a
a două doze la interval de două luni, vaccinul fost de 97,2% (interval, 96,6% - 97,9%) la
prezentând un ridicat profil de siguranță. pacienții cu vârsta peste 50 de ani, în comparație
HZ/su este un vaccin subunitar care cu eficacitatea 51,3% al vaccinului zosterian
conține glicoproteina E a virusului varicelo- viu. Un alt aspect care merita menționat este
zosterian recombinant alături de un adjuvant faptul că eficacitatea vaccinului HZ/su nu a
numit AS01B (numit HZ/su) introdus cu rolul diminuat odată cu vârsta, spre deosebire de
de a spori răspunsul imun al celulelor CD4 + T- eficacitatea vaccinului zosterian viu, care a
și implicit de a crește eficacitatea vaccinului. scăzut la 37,6% la persoanele în vârsta de 70 de
Medscape Medical News a publicat rezultatele ani. Acest aspect conferă vaccinului HZ/su un
unui studiu de eficacitate (ZOE-50 proces), care potențial de protecție persoanelor celor mai
a inclus pacienți adulți cu vârsta de 50 de ani și vulnerabile la infecția cu HZ: persoanele în
peste care a demonstrat o eficacitate generală a vârstă și pacienților imunodeprimați. Prin
acestui tip de vaccin de 97,2% în cazul apariției eficacitatea sporită și capacitatea de a oferi
zonei zoster și 88,8% în cazul nevralgiei protecție unui segment demografic mai larg de
postherpetice în comparație cu placebo. pacienți, vaccinul HZ/su se poate dovedi a fi
Derularea acestui studiu randomizat, într-o zi un concurent serios împotriva
placebo controlate faza 3 s-a desfășurat în 18 vaccinului zosterian viu. [1,22]
țări din Europa, America de Nord și de Sud,
Asia și Australia, și a inclus 15,411 de Concluzii
participanți (7698 care au primit vaccinul și În contextul în care profilaxia prin
7713 participanți care au primit placebo) cu vaccinare a avut de-a lungul timpului rezultate
vârsta medie 75,6 ani. Administrarea celor două încurajatoare în reducerea incidentei HZ și a
doze de vaccin injectat intramuscular s-a nevralgiei postherpetice, recomandările sunt de
efectuat la interval de 2 luni distanță. Urmărirea intensificare a acțiunilor de vaccinare și de
postvaccinală s-a derulat de-a lungul a 3,7 ani, informare a persoanelor vârstnice asupra acestui
perioadă în care infecția cu HZ confirmată prin tip de vaccin. În prezent, din fericire, beneficiem
investigații de laborator a apărut la 216 de existența unei profilaxii specifice a bolii și a
persoane, la 6 din lotul vaccinat comparativ cu complicațiilor ei cu vaccinul viu atenuat și avem
210 din lotul celor care au primit placebo [16]. deja speranțe în implementarea unui vaccin cu
Din punct de vedere al apariției reacțiilor beneficii și avantaje nete deja demonstrate.
adverse cele mai frecvente au fost durerea la Suplimentar, aplicarea la scară largă a vaccinării
locul de injectare și mialgiile (prezente la 84,4% HZ contribuie enorm pe plan personal la
dintre participanți), la majoritatea acestea apă- reducerea stresului emoțional aferent apariției
rând în termen de 1 săptămână, cu severitate nevralgiei postherpetice iar pe plan financiar la
ușoară sau medie. De menționat este faptul că scăderea în același timp a costurilor tratării
37,8% din participanții lotului placebo au acestei afecțiuni.
raportat asemenea simptome. Gradul scăzut al

11
Referat general J.M.B. nr. 1 - 2017

Bibliografie: 8.RW JohnsonHerpes zoster-predicting and


[1] Brianne N. Hobbs Benefits of New Shingles minimizing the impact of post-herpetic
Vaccine May Extend to More Patients View/- neuralgia.J Antimicrob Chemother20014718
points in Optometry placebo au July 10, 2015 [14] Jumaan AO, Yu O, Jackson LA, Bohlke K,
[2] Bricout H; Haugh M; Olugbenga Olatunde; Galil K, Seward JF. Incidence of herpes
Ruth Gil Prieto.Herpes Zoster-Associated zoster, before and after varicella vaccination-
Mortality in Europe: A Systematic Review, associated decreases in the incidence of
BMC Public Health. 2015;15(466) varicella. Journal of Infectious Diseases.
[3] Cunningham AL, Dworkin RH (2000) The 2005;191:2002-7.
management of post-herpetic neuralgia. Br [15] Kennedy M. Shingles Vaccination Not at Goal
Med J 321: 778–779.AL CunninghamRH Levels for U.S. Seniors Reuters Health
DworkinThe management of post-herpetic Information November 28, 2016
neuralgia.Br Med J2000321778779 [16] Lal H; Cunningham AL; Godeaux O; Chlibek
[4] Cunningham AL, Breuer J, Dwer DE, et al. R; Diez-Domingo J; Hwang SJ; Levin MJ;
The prevention and management of herpes McElhaney JE; Poder A; Puig-Barberà J;
zoster. Med J Aust. 2008;188:171–176. Vesikari T; Watanabe D; Weckx L; Zahaf T;
[5] Fields HL, Rowbotham MC, Baron R (1998) Heineman TC; Efficacy of an adjuvanted
Postherpetic neuralgia: Irritable nociceptors herpes zoster subunit vaccine in older adults.
and deafferentation. Neurobiol Dis 5: 209– N Engl J Med. 2015; 372(22):2087-96 (ISSN:
227. 1533-4406)
[6] Funovits AL, Wagamon KL, Mostow EN, [17] Leung J, Harpaz R, Molinari NA, Jumaan A,
Brodell RT. Refusal of shingles vaccine: Zhou F. Herpes zoster incidence among
implications for public health. J Am Acad insured persons in the United States, 1993-
Dermatol. 2011;66(6):1011. 2006: evaluation of impact of varicella
[7] Goodman A .Shingles Vaccine Uptake vaccination. Clinical Infectious Diseases.
Disappointing Medscape Medical News 2011;52(3):332-340.
November 27, 2013 [18] Mahamud A, Marin M, Nickell SP,
[8] Hales CM, Harpaz R, Joesoef MR, Bialek SR Shoemaker T, Zhang JX, Bialek SR. Herpes
(2013). Examination of links between herpes zoster-related deaths in the United States:
zoster incidence and childhood varicella validity of death certificates and mortality
vaccination. Annals of Internal Medicine. rates, 1979-2007. Clin Infect Dis.2012
159(11):739-45 Analgesic Therapy in Oct;55(7):960-6.
Postherpetic Neuralgia: A Quantitative [19] Minassian C, Sara L. Thomas, Liam Smeeth,
Systematic Review Ian Douglas, Ruth Brauer, Sinéad M. Langan .
[9] Hardy I, Gershon AA, Steinberg SP, LaRussa Acute Cardiovascular Events after Herpes
P. The incidence of zoster after immunization Zoster: A Self-Controlled Case Series
with live attenuated varicella vaccine. A study Analysis in Vaccinated and Unvaccinated
in children with leukemia. Varicella Vaccine Older Residents of the United States
Collaborative Study Group. N Engl J Med. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001919
1991; 325(22):1545-50. December 15, 2015
[10] Hempenstall K, Nurmikko TJ, Johnson RW, [20] Moisil I; Domnariu C; Liliana Rogozea -
A'Hern RP, Rice AS (2005) Analgesic Web-based Citizens Education for a Healthy
Therapy in Postherpetic Neuralgia: A Life-Style, Conference Information: 8th
Quantitative Systematic Review. PLoS Med WSEAS International Conference on
2(7): e164. https://doi.org/10.1371/journal. Artificial Intelligence, Knowledge
pmed. 0020164 Published: July 26, 2005 Engineering and Data Bases, Date: Feb 21-
[11] Jeffrey S .FDA Approves Zoster Vaccine for 23, 2009 Cambridge England Source:
Younger Adults Medscape Medical Proceedings of the 8th WSEAS International
NewsMarch 24, 2011 Conference on Artificial Intelligence,
[12] Jogoef RM, Harpaz R, Leung J, Bialek SR. Knowledge Engineering and Data Bases, pg:
Chronic medical conditions as risk factors for 55-58, 2009, ISBN: 978-960-474-060-4
herpes zoster. Mayo Clin Proc. 2012; 87(10): [21] Murakami S; Hato N; Horiuchi J; Honda N;
961–967 Gyo K; Yanagihara N Treatment of Ramsay
[13] Johnson RW (2001) Herpes zoster-predicting Hunt syndrome with acyclovir-prednisone:
and minimizing the impact of post-herpetic significance of early diagnosis and treatment.
neuralgia. J Antimicrob Chemother 47: 1– Ann Neurol. 1997; 41(3):353-7 (ISSN: 0364-

12
Referat general J.M.B. nr. 1 - 2017

5134) 20 Soc. 2010;58(9):1634–1641.


[22] Oxman NM, Levin MJ, Johnson GR, et al. A [26] Thomas SL, Hall AJ. What does epidemiology
vaccine to prevent herpes zoster and post- tell us about risk factors for herpes zoster?
herpetic neuralgia in older adults. N Engl J Lancet Infect Dis. 2004;4(1):26-33
Med. 2005;352:2271-2284. 21 [27] Tseng HF, Smith N, Harpaz R, Bialek SR, Sy
[23] Rogozea L., Miclăuș R., Repanovici A., LS, Jacobsen SJ. Herpes zoster vaccine in
Burtea V. Health promotion–strategies and older adults and the risk of subsequent herpes
topics Educating the students from nursing zoster disease. JAMA. 2011 Jan
and optometry department. In 9th WSEAS 12;305(2):160-6
International Conference on Education and [28] Weinmann S, Chun C, Schmid DS, Roberts
Educational Technology (EDU ‘10). Iwate M, Vandermeer M, Riedlinger K, et al.
Prefectural University, Japan, 2010: October Incidence and clinical characteristics of herpes
4-6, 2010, pg: 263-267 zoster among children in the varicella vaccine
[24] Schmader K, Gnann JW, Watson CP. The era, 2005–2009. Journal of Infection Diseases.
epidemiological, clinical and pathological 2013;208(11):1859-68.
rationale for the herpes zoster vaccine. J Infect [29] Yih W, Brooks D, Lett S, Jumaan A, Zhang Z,
Dis. 2008;107:S207–S215. Clements K, Seward J. The Incidence of
[25] Schmader KE, Johnson GR, Saddier P, varicella and herpes zoster in Massachusetts as
Ciarleglio M. Effect of a zoster vaccine on measured by the Behavioral Risk Factor
herpes zoster-related interference with Surveillance System (BRFSS) during a period
functional status and health related quality of of increasing varicella vaccine coverage. BMC
life measures in older adults. J Am Geriatr Public Health. 2005;5(68).

13