Sunteți pe pagina 1din 6

Canon de rugăciune către

Sfântul şi Dreptul Evdochim


Troparul Sfântului și Dreptului Evdochim, glasul al 4-lea:

Cel Ce te-a chemat pe tine de pe pământ la cereştile locaşuri păzeşte şi după moarte
nevătămat trupul tău, sfinte; că tu, cu curăţie şi cu cinstită viaţă, fericite, ai vieţuit,
nespurcându-ţi trupul, pentru aceasta, cu îndrăznire roagă pe Hristos Dumnezeu să
ne mântuiască pe noi.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având viaţă înaltă şi cu urcuşurile cele dumnezeieşti făcându-te cu totul luminat,


cere luminare pentru mine, cel ce laud cinstitele bunătăţi, cu care, fiind procopsit,
ai câştigat ceea ce ai nădăjduit, Sfinte Evdochim.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind învăţăturile cele ce insuflau mirosuri şi petrecând întru înălţările Sfinţitelor


Scripturi, te-ai abătut de la stricăciunea şi necinstea dezmierdărilor şi te-ai
împodobit cu mirosul cel bun al dumnezeieştilor daruri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Priveghind, fericite, ai gonit dormitarea de la ochii sufletului tău; şi adunându-te cu


Dumnezeu prin rugăciunile cele de toată noaptea, nu te-au biruit nevoinţele firii. Pentru
aceasta, cu adevărat ai ajuns la ziua cea neînserată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Însufleţită a lui Dumnezeu şi ca pe o Cădelniţă a Jăratecului Celui Înţelegător


şi Purtător de lumină, să lăudăm pe Născătoarea de Dumnezeu, cea pururea Fericită, grăindu-
i: Bucură-te, Pricina înnoirii celei de mântuire.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Revărsând izvoarele cuvintelor celor izvorâtoare de viaţă, ai băut apa mântuirii, vărsând
păcatul cel amar şi cântând lui Dumnezeu, Sfinte Evdochim, ziceai: nu este sfânt afară de
Tine, Doamne.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Ai avut milostivire, râvnind lui Hristos; împărţitu-ţi-ai averea la cei lipsiţi, ceea ce ţi-a
pricinuit ţie avuţia cea cerească, pe care ai şi dobândit-o, Sfinte Evdochim, grăind: nu este
sfânt afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Unitu-te-ai cu Ziditorul prin dragoste dumnezeiască, primit-ai moştenirea cea cerească,


Preafericite Evdochim. Pentru aceasta, bucurându-te, te-ai făcut dumnezeu după dar şi
cântând ziceai: nu este sfânt afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiind mai Cinstită decât îngerii, ai purtat în pântecele tău pe Ziditorul îngerilor, Maica lui
Dumnezeu; şi L-ai născut spre mântuirea oamenilor, care cântă ţie: nimeni nu este fără
prihană afară de tine, Stăpână.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, deschis-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit
duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe ai avut cuget dreptcredincios, viaţă nespurcată şi gând lesne iertător, vrednicule
de laudă, păzind nestricate dogmele părinţilor.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici tulburarea lumească, nici stăpânirea dregătoriei, nici mărirea cea pieritoare n-au tocit
dorirea ta cea către Domnul, Sfinte Evdochim. Ci, cu adevărat bine te-ai îmbogăţit în fapte
dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cugetările cele dumnezeieşti totdeauna fiind înălţat, ai smerit pe vrăjmaşul şi ai primit


lucrarea tămăduirilor, Sfinte Evdochim, prin judecăţile cele drepte ale Celui Ce toate le
ocârmuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Racla moaştelor tale, picurând dulceaţa tămăduirilor celor bogate, goneşte patimile celor ce cu
credinţă te cinstesc pe tine, Sfinte Evdochim şi arde toate cetele demonilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Dumnezeu, Prealăudată, pe Cel Ce este Lăudat de Oştile cele de sus şi S-a făcut
Om cu adevărat. Pe Acela nu înceta a-L ruga pentru robii tăi, pururea Fecioară.
Cântarea a 5-a. Irmos: Luminarea celor ce zăceau...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat cu raza cea cinstită a curăţiei şi cu legea ei îngrădindu-te, cugetătorule de


Dumnezeu, nepoticnit ai trecut noaptea vieţii, întraripându-te cu privirile cele dumnezeieşti şi
te-ai sălăşluit la viaţa cea dumnezeiască.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum se vede întru tine mare minune şi plină de uimire: cum după îngroparea cea cu adevărat
de multă vreme zăcând trupul în mormânt, se păzeşte netopit, fericite, după judecăţile pe care
le ştie Dumnezeu, Cel Ce te măreşte pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bine fie ţie, pentru îndrăzneala ce ai către Dumnezeu; bine fie ţie, pentru dorirea din inimă pe
care ai avut-o către Dânsul, ca unul ce eşti îmbogăţit, după numele ce porţi şi minunat ai
strălucit cu dumnezeieştile străluciri şi ai luminat adunările credincioşilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te totdeauna, Fecioară Maică, Celui Ce s-a Întrupat pentru noi, cei ce te lăudăm, ca să
ne mântuim de patimi şi de primejdii şi de răutăţi pierzătoare de suflet şi de nevoi şi de văpaia
cea veşnică şi de iad.

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sudorile tale, fericite, cu picăturile cele preadulci au picurat şi veselie şi luminare de


tămăduiri, întru lauda lui Hristos Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te viţă bună în curţile lui Dumnezeu, ai odrăslit vie mult roditoare Lucrătorului
sufletelor şi ai păstrat strugurii virtuţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorit-ai de Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţind împotriva patimilor, după bunăvoirea lui
Dumnezeu, ai dobândit bucuria drepţilor, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Preafrumoasă ai ajuns a fi Aleasă lui Dumnezeu şi te-ai făcut Lui Loc Desfătat şi
Cămară şi Sfeşnic şi Masă.
Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din
stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi...

Cinstită pomenirea ta astăzi pe noi ne-a adunat la dumnezeiasca raclă a moaştelor tale. Căci
pentru toţi cei ce se apropie şi se închină, se alungă toată vătămarea demonilor şi se izbăvesc
degrab de felurite boli, Fericite Evdochim.

CONDAC, glasul al 2-lea:

Pe cele de sus dorindu-le, împreună cu cele din înălţime te-ai împreunat, cu urcuşurile cele
dumnezeieşti ale faptelor bune; căruţă de foc sufletul ţi l-ai săvârşit, Preafericite Evdochim. Şi
pe pământ vieţuind ca şi când nu ai fi avut trup, Ziditorului tuturor ai bineplăcut.

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu puterea Dătătorului de viaţă, ai biruit poftele trupului, preafericite şi gândul l-


ai întraripat către cele cereşti, neîncetat cântând: cel ce eşti binecuvântat şi preaslăvit.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curţile împărăteşti, cetatea cea de sus, Raiul lui Dumnezeu, desfătarea drepţilor cea adevărată,
bogăţia cea nerăpită, lumina cea neînserată te-ai învrednicit a afla, Fericite Evdochim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pricepând nestatornicia celor trecătoare, ţi-ai îndreptat sufletul numai către Dumnezeu, de la
Care, luminându-te cu străluciri dumnezeieşti, ai trecut cu adevărat fără sminteală poticnirile
vieţii, înţelepte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă, pururea Stăpână, pe Cel pe Care L-ai născut să mă mântuiască de robia patimilor şi de
osândire, de orbirea cea rea care mă cuprinde şi de biruirea celor ce pururea mă necăjesc,
Ceea ce eşti Dăruită de Dumnezeu.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Cel Ce s-a pogorât...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândind la focul cel îngrozitor, care are să se verse înaintea Scaunului lui Dum nezeu, cu
umilinţa inimii vărsai izvoare de lacrimi fierbinţi, care fac cenuşă cuptoarele patimilor, Sfinte
Evdochim, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Dragostea sufletului tău ai închinat-o cu totul către Domnul şi de Dânsul te-ai lipit, grăind ca
din psalmi: Hristoase al meu, mântuieşte-mă în veci din noroiul patimilor, celor aducătoare de
moarte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Având înţelegere dumnezeiască, te-ai arătat împlinitor cuvintelor Stăpânului, iubind lămurit
cărările cele de-a dreapta şi cu isteţime, ca un înţelept, abătându-te de la cele de-a stânga, ai
binecuvântat pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ziditorul lui Adam S-a zidit din Curatele tale sângiuiri şi Cel Ce hrăneşte toată suflarea S-a
hrănit cu lapte, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, te slăvim ca pe Maica lui
Dumnezeu.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe


Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Carele S-a pogorât, în cuptorul cel cu foc, la tinerii evreieşti şi văpaia în
răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a. Irmos: Fiul Părintelui Celui fără de început...

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea slava Dumnezeului nostru, te-ai împodobit cu frumuseţea bunătăţilor şi


purtându-ţi candela, ai intrat în cămările cele luminoase ale Mirelui, împreună cu îngerii,
împărtăşindu-te de îndumnezeire şi ai fost împreună cu Stăpânul tău.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca zorile şi ca soarele a strălucit pomenirea ta, luminând inimile cele din întuneric; că tu cu
adevărat te-ai cunoscut fiul luminii şi al zilei, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Evdochim;
pentru aceea, te cinstim.

Stih: Sfinte Evdochim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te cu înţelepciune şi cu cunoştinţa luminându-te, cu smerirea inimii


înfrumuseţându-te, cu înălţimea vieţuirii încuviinţându-te, te-ai suit către curţile cele
înţelegătoare ale sfinţilor. Cu care împreună aduţi aminte de noi, cei ce te cinstim pe tine,
Sfinte Evdochim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cinstită mutarea ta de pe pământ o săvârşim zi prăznuitoare şi pricinuitoare de folosinţă. Căci


tu te-ai arătat slugă Domnului şi lucrător curajos al poruncilor Lui, vrednicule de laudă, Sfinte
Evdochim.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Locaş Luminii, Care luminează pe toţi şi Cort, Ceea ce eşti de Dumnezeu
Dăruită, Pod şi Scară, care urcă spre înălţime pe pământeni, pentru aceasta, te cinstim şi cu
credinţă te fericim.

Irmosul:

Fiul Părintelui Celui fără de început, Dumnezeu şi Domnul, Întrupându-Se din Fecioară, S-a
arătat nouă, ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele risipite. Pentru aceasta, pe
Născătoarea de Dumnezeu, cea Prealăudată, o slăvim.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat...

Îmbogăţindu-te cu fapte bune, te-ai lămurit prin supărări ca aurul în cuptor, Sfinte Evdochim,
pururea pomenite; şi izvorăşti minuni şi faci să înceteze bolile şi totdeauna rogi pentru noi pe
Preabunul Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, ca să câştigăm iertare de păcate.

S-ar putea să vă placă și