Sunteți pe pagina 1din 28
MUNICIPIUL BUCURESTI @) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti www.primarie3.ro HOTARARE privind incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invafimAntul, dual intre societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritéfilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/201, precum sipentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, intrunit in sedinf extraordinard, azi 13.06.2019 Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 442993/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 441980/10.06.2019 al Direcfici Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea; - Adresa nr, 441992/10.06.2019 a Serviciului Politici, Programe si Gestionarea ___ Relafiilor cu Comunitatea; in conformitate cu prevederile: — Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educafiei nationale nr. 1/2011; - Odinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcfionare a invigiméntului dual; - H.C.G.MB. nr, 396/28.09.2017 privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti, sectoarele Municipiului Bucuresti si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in vederea inifierii, finanfarii si derulérii proiectului ,,Scoala Profesional Metropolitanci in Sistem Dual din Bucuresti”, - H.CLS3 nr, 154/24.04,2018 privind promovarea proiectului _,, Scoala Profesionalét Metropolitana in Sistem Dual”, in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si att. 81 alin. (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE : Art.1. Se aproba incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invataméntul dual, in domeniul de pregitire profesional _,turism $i alimentafie publica”, calificdrile profesionale ,,bucdtar’” si ,,ospétar (chelner), vanzdtor in unitafile de alimentafie”, intre societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu" si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, contract prevazut in Anexa care face parte integranté din prezenta hotirare. Art.2, Se imputerniceste Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si semneze contractul, iar Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea sa gestioneze derularea, monitorizarea gi implementarea contractului. Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea, precum si institufiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua masurile de ducere la indeplinire a prezentei hotarari. PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA R MAI HAITA NR. 319 DIN 13.06.2019 ANEXA L4 HLS 30h. 319 olin 13.06, 2019 ‘Numar de inregistrare la unitatea de invapimént Contract de parteneriat pentru formarea profesionald a elevilor prin invifiméntul dual CAPITOLUL I Partile contractante Prezental contract se incheie intre: 1. Unitatea de invijamant Colegiul Tehnic ,,Mihal Bravu”, cu sediul in sectorul 3, gos. ‘Mihai Brava, nr. 428, municipiul Bucuresti, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CU GER, -eprezentati legal prin SI, avind functia de Director, 2. Sectoral 3 al Mi dui Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str Calea Dudesti nr.191, Bucuresti, Sector 3, CUI J. telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat egal prin Robert Sorin Negoiti, in calitate de Primar, 3. S.C, Compania Hoteliera Intercontinental Romania $.A.._cu sediul in Bucuresti. i CLA reprezentat legal calitate de Director Adjunct, CAPITOLUL IT Scopul contractul Art. 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, piriile infeleg s8 actioneze in calitate de parteneri, prin eforturi conjugate si partajarea responsabilitiilor, in baza propriilor competenfe institutionale, in interesul comun privind formarea competenfelor necesare pentru dezvoltarea personala si profesionald a tinerilor si sprijinirea acestora in tranzitia de Ja gcoalat la un loc de muncé, exprimat prin scopul contractului. (2) Prezentul contract are ca scop formarea profesionala de calitate a elevilor, in vederea angajérii lor dup’ absolvire in conformitate cu nivelul de pregitire si competentele certificate, CAPITOLUL U1 Obiectul contractului Art. 2. - (1) Prezentul contract stabileste conditiile de colaborare, drepturile si obligatiile irfilor, precum $i costurile asumate pentra formarea profesional a elevilor pentru care se inigiazd pregitirea prin invafimfntul dual, incepind din anul scolar 2019-2020, dup& cum urmeaza: 2) Lanivelul 3 de ealificare, conform Cadrului national al calificdrilor (CNC): - 1 elev, in domeniul de pregitire profesionalé: turism gi alimentafie publici, calificarea profesional: buestar; ~ 2 elevi, in domeniul de pregitire profesionalé: turism si alimentafie publicd, calificarea profesionala: ospiitar (chelner), vanzittor in unitifile de alimentafie; Art. 3. - Prezentul contract reprezinti un acord general, pe baza ciruia vor fi incheiate anual contractele individuale de pregatire practic’ a elevilor din invajiméntul dual, conform reglementirilor in vigoare. Verifet, Servi! Polit, Progr seston Rlaior cu Comunaates Mint Bote, expe ear CAPITOLUL IV Durata contractului Art. 4 - (1) Prezentul contract se incheie pe o duraté determinati de 38 luni - pentru a cuprinde perioada de timp aferenté activitatilor de promovare a ofertei, recrutarea, selectia $i admiterea elevilor, intreaga perioada de formare profesionala prin invitimfntul dual, inclusiv susfinerea examenului final de certificare a calificdri - gi intra in vigoare la data semnérii lui de catre reprezentanfii legali ai partilor contractante. (2) Responsabilititile specifice si contributiile asumate in cadrul partajiii responsabilititilor intre scoala si operatorul economic partener de practic’, situafia sustinerii financiare, stimulentelor i altor formelor de sprijin acordate elevilor din inviyiméntul dual de c&tre operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an scolar in anexele nr. 1 si nr. 2, care se actualizeazi anual gi fac parte integranti din prezentul Contract de parteneriat pentra formarea profesionala a elevilor prin invataméntal dual. (3) Situatia obiectivelor de investfii, reparatii capitale, consolidari gi a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unititii gcolare gi cresterea calititii procesului de educatie gi formare profesional, asumate de subdiviziunea administrativ-teritoriala, sunt stabilite pentru fiecare an scolar sau pentru o perioada de maximum 3 ani scolari, in functie de specificul obiectivelor de investitie/reparafii capitale/consolidari/alte categorii de cheltuieli si de termenele de realizare. CAPITOLUL V Participarea in mecanismele decizionale ale unitifii de favagimant Art. 5. - (1) Componenja consiliului de administrafie al unitatii de invagimant se stabileste la inceputul fiectrui an scolar in conformitate cu prevederile Legii educafiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completirile ulterioare si procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si funofionare a consiliutui de administrafie din unititile de invitimént preuniversitar, aprobati prin ordin al ministrului educatiei nationale. Q) fn cazul in care unitatea de invitimfnt gcolarizeazd exclusiv in invatimént profesional gi tehnic, iar numarul de elevi cupringi in invafimAntul dual reprezinta o pondere maj mare de 50% din numérul total de elevi, componente consiliului de administratie asigura reprezentarea in numar egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, aléturi de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local sium reprezentant al parintilor, iar presedintele consiliului de administratie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpla a voturilor. @) in cazul in care numérul operatorilor economici parteneri de practic ai unitajii de invapimant este mai mare decét cota alocatii fn limita numaruhsi de membri convenit pentru consilit! de administrate, acestia pot decide si se constituie int-un consiliu reprezentativ al operatorilor economici care-gi va desemna reprezentanfii in consiliul de administratie pe locurile alocate operatorilor economici. (4) Atributiile consiliilor de administratie din unititile de invatimant care scolarizeaza in invitiméntul profesional si tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare ssi functionare a consiliului de administragie din unitajile de invatimant preuniversitar, aprobati prin ordin al ministrului educafiei nationale, tindnd cont de aspectele specifice privind atribufille consiliilor de administratic in relajia cu consiliul reprezentativ al operatorilor economici din unitafile de invafamfnt in care a fost constituit acest organism gi atributile specifice consililor de administratie in cazul unitafilor de invajimant care scolarizeaza exclusiv in invltdmént profesional si tehnic cu o pondere majoritari a fnvajimAntului dual. Atributiile consiliilor de administratie pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administratic si incluse in regulamentul intern al unititii de Sc otis Pogue Gents Rei ce Comunitaes ia Bote, expe So ‘invatdimant, CAPITOLUL VI Drepturile si obligatille parfilor SECTIUNEA 1 Drepturite si obligafiile unitafit de invéigimant Art. 6.-Unitatea de invipimént are dreptul: a) si initieze aotivitafi de informare si promovare a invagémAntului dual, pe care le poate organiza si desftigura, dup caz, in colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singurd, in condifiile convenite cu acestia; 1b) si coordoneze $i si realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, elaborarea Procedurii de admitere a candidatilor in invapiméntul dual, inclusiv stabilirea numirului si confinutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor ‘economici; ©) 8i inifieze si si claboreaze, fn colaborare cu partenerii scolii, planificarea strategic a unitifii de invipimént - planul de actiune al gcolii (PAS); d) sd initieze si s& realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului in dezvoltare local; ©) si fie reprezentaté gi si-si exercite atributiile in cadrul consiliului de administratie al unititii de invatamant, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si precizarile de lacap.V; 1) si-si exercite atributiile care-i revin, in baza reglementirilor legale in vigoare, privind organizarea si derularea procesului de pregitire a elevilor gi stabilirea schemelor orare de fanctionare a programelor de invatdmant dual, prin consultare cu operatorii ‘economici parteneri; 1) si realizeze evaluarea continua a elevilor la activitiile de pregatire teoretica precum si la pregatirea practica din modulele de specialitate desffsuté in unitatea de tnvljamant; 1h) s& participe la evaluarea rezultatelor invajirii dobandite de elevul practicant pe durata practicii desfigurate la operatorul economic, prin cadrul didactic coordonator de ppracticd, care colaboreazi in acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, {in conditiile convenite cu acesta; i) si inijieze mAsuri de pregatire remedial pentru elevii cu progres intirziat, inclusiv prin organizarea, in colaborare cu operatorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregitire practicd pentru elevii cu situafia scolara nefncheiatS din cauza absenfelor sau care nu au obfinut medii de trecere la stagiile de pregatire practic sau la progitirea practic’ din cadrul modulelor din planul de invatimant pentru calificarea respectiva; J) st organizeze, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementirile {n vigoare si fn conditiile stabilite de comun acord cu acestia, desfgurarea examenului de certificare a calificdrii profesionale a elevilor. Art. 7.- Unitatea de invafiimiint se obliga: a) si se implice activ in organizarea si desfigurarea de activititi de informare si promovare a invajimdntului dual gi a ofertei de formare profesionala prevézuti la art. 2, b) si supund avizarii, de citre Consiliul de administratie din unitatea de invifimant, componenta Comisiei de admitere in tnvagimantul dual si si o transmit spre aprobare inspectoratului scolar judefeanal municipiului Bucuresti, conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterit in invagiimantul dual, in vigoare; ©) s& elaboreze, in parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a Sci oti, Propne Gato Rie fi Disa ied Y Servi Legal Avr Contact ‘Sete, Genet Vian Commie (Mia Bete, expet ees candidatilor in invaiméntul dual, inclusiv numarul gi confinutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care o supune aprobliii consiliului de administrajie al unititii de invajamént si 0 transmite inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti spre avizare de citre comisia de admitere Judejeani/ a municipiului Bucuresti; 4) 4 transmit notificiri operatorilor economici cu privire la situatia inserierilor rezultate in urma admiterii, in vederea incheierii contractelor individuale de pregitire practica, ©) s& incheie, impreumi cu partenenil de practic’, elevii sau parinfii/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregatire practicé, in conformitate cu Metodotogia de organizare si functionare a invéjémantului dual, aprobata prin Ordinal ministrului ‘educetiei nationale nr. 3554/2017, pang la termemul previzut in aceasta, cu respectarca ‘modelului reglementat prin ordin al ministrului educatiei nationale; ) s& elaboreze, in colaborare cu partenerii scolii, planificarea strategic a unititii de Snvayimant - planul de actiune al scolii (PAS) si s& fl supund aprobarii consiliului de administrate; 2) sf asigure spatiile de instruire cu dotirile aferente pentru pregitirea teoreticd si pentru ‘componenta de pregitire practicd (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, conveniti a se desfisura la unitatea de invafimfnt, in concordanfi cu standardul de pregitire profesionala, planurile de invafimant gi curriculumul in vigoare; h) s& asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electric’ si celelalte uitilititi mecesare componentei de pregatire practicé (laborator tehnologic si instruire practic) din modulele de specialitate, previzuti a se desfisura la unitatea de ‘invafimént, in concordanfa cu standardul de pregatire profesionala corespunzitor calificatii profesionale, planurilor de invajimént si curriculumului in vigoare, convenité fn anexa nr. 1, incheiaté anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat; i) si asigure resurscle umane pentru instruirca teoretic8, laboratorul tehnologic gi instruirea practicd realizati in unitatea de invatamént, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; J) st asigure echipamentele de lucru si de protectie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de invajimént, 1k) si réspund’ de respectarea normelor in vigoare privind asigurarea securititi si sinatitii ‘in mune a elevilor, pe parcursul pericadelor de formare derulate la unitatea de invitimént; }) s& asigure conditiile necesare si si angajeze cheltuielile legate de evaluarea si certificarea elevilor, in cazul in eare centrul de examen pentru certficare este organizat fn cadrul unitafii de invajimant; m) si desemneze, in conformitate cu prevederile Meiodologiei de organisare si functionare a invéjéméntului dual, céte un cadra didactic coordonator penta fiecare ‘grup de elevi la instruirea practicé, responsabil pentru monitorizarea pregatirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitafile cadrului didactic coordonator vor fi detaliete in Anexa pedagogicd a contractelor individuale de pregitire practica care vor fi Mncheiate, conform modelului pentru invéyiméntul dual, aprobat prin ordin al ministrului educafici nafionale; n) cadrul didactic coordonator de practicd desemnat de unitatea de invajimént colaboreazi cu tutorele desemnat de operatorul economic pentru evaluarea rezultatelor {invafarii dobandite de elevul practicant pe durata practicii desfisurate la operatorul economic §i realizeazi inregistrarea in documentele gcolare a notelor si absenfelor la practicas realizeze proiectarea curriculumului in dezvoltare local, in conformitate cu solicitirile operatorilor economici si cerinfele standardelor de pregitire profesionala si °) Verifies, ‘Aviat, Servicial Poi, Programe pl Gstionare Real cu Dine ide Connie Serica Legit Avizare Contacte Mik Bote, expert SefSenicu, George Vigan Fee {n parteneriat cu acestia; P) si stabileascd, fn parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de funcionare a invitiméntului dual, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare si functionare a inviqdiméntului dual; @ 8% planifice, impreuni cu operatorii economici, stagiile de pregatire practic’ a elevilor si pregitirea practicd (laborator tehnologic si instruire practicd) din modulele de specialitate, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare $i Sfuncfionare a invajéméntului dual; ¥) si asigure, in colaborare cu operatorii economici, organizarea si desfiisurarea examenului de certificare a calificdrii profesionale a clevilor, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; 8s) sé asigure, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementirile in vigoare $i in condifiile stabilite de comun acord cu acestia, organizarea si desfaigurarea evaluaii continue a elevilor, 1) s8 asigure celelalte drepturi ale elevilor prevazute de legislatia in vigoare. SECTIUNEA a 2-a Drepturile si obligatiile operatorului economic Art. 8. - Operatoral economic are dreptul: a) si inifieze gi si realizeze activititi de informare si promovare a ofertei de formare profesionali, in colaborare cu unitatea de invatimént gi ceilalti operatori economici, sau singur, in condifiile convenite cu acest b) si fomuleze cerinte si propuneri pentma stabilirea numirului si confinutului probelor de admitere si si participe la claborarea Procedurii de admitere a candidajilor in ‘invagimantul dual; ©) si patticipe la recrutarea, selectia si admiterea candidatilor pentru locurile oferite in invigiméntul dual; 4) 58 participe la planificarea strategic’ « unitifii de invapimant - planul de aofiune al seolii (PAS); ©) 88 participe la proiectarea curriculumului fn dezvoltare local’; ) si fie reprezentat si si-si exercite atributile in cadrul consiliului de administrafic al unitijii de invatimént gi/sau, dupa caz, in consiliul reprezentativ al operatorilor economici, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare gi precizarile de la cap.V; 2) si fie consultat in organizarea procesului de pregitire a elevilor si stabilirea schemelor orare de functionare a programelor de invajimant dual; ‘h) sa realizeze evaluarea rezultatelor invafirii dobandite de elevul practicant, pe durata ‘practicii desfigurate la operatorul economic, prin tutorele de practicé, care se consult 4m acest scop cu cadrul didactic coordonator de practicd desemnat de unitatea de ‘nvayimant, in condifiile convenite cu acesta; i) s& propund si si organizeze, in colaborare cu unitatea de fnvijimant, stagii suplimentare de pregatire practicd pentru elevii cu situafia scolari nefncheiaté din cauza absentelor sau care nu au objinut medii de trecere Ia stagiile de pregatire practic sau la pregitirea practica din cadrul modulelor din planul de invatimnt pentru calificarea respectivit; J) si fic informat de cdtre unitatea de invipimant cu privire la freevenfa gi situajia geolaré a elevilor cu care a incheiat contracte de practic; 1) 84 propund si si organizeze stagii suplimentare de pregitire practicd si in afara situatiilor prevazute la lit. i), dar numai in timpul liber al elevului sau in pericada vacanfelor scolare, cu acordul elevului, respectiv al périnteluistutorelui legal institut al clevului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si cu condifia de a nu afecta indeplinirea obligatillor scolare ale elevului; Vesitct, Aviat, Sevieil Pot, Programe pi Gestinarea Rizr cu Dire fried Comanistes Servical Legis gt Aviare Contacte Mil Bote, expe oat, acres Vian Rey 1) sf participe Ja onganizarea si desfigurarea examenului de certificare a calificdrii profesionale a elevilor, in colaborare cu unitatea de invatamént, in conformitate ou reglementirile in vigoare gi in conditile stabilite de comun acord cu aceasta; m) 88 stabileasci cuantumul i criteriile de acordare a sustinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementirilor legale gi tn condifile asumate prin prezentul contract; n) si stabileascd criteriile de angajare a absolventilor pe care i-a format in baza contractelor de pregitire practic’, cu respectarea reglementirilor legale si a prevederilor aplicabile din prezentul contract. Art. 9,- (1) Operatorul economic se obligé: a) si nominalizeze membrii fn consiliul de administratie al unitatii de invafamént, in conformitate cu precizarile de Ia cap. V sau, in situaiile menfionate Ia art. 5 alin, (3), in consiliul reprezentativ al operatorilor economici $i si se implice activ in exercitarea atributilor de membru fn consiliul de administraje, respectiv in consiliul reprezentativ al operatorilor economici; 1b) 88 organizeze gi s& desftigoare, in colaborare cu unitatea de invljimant, activitati de informare si promovare a ofertei de formare profesional menfionata la art. 2; ©) si transmit unitapii de invayimant propunerile de membri in Comisia de admitere in {nvajiméntul dual de la nivelul unitii de invajimAnt gi si participe activ la elaborarea si implementarea procedurii de admitere; @) 38 participe cu specialist la proiectarea curriculumului in dezvoltare locals; ©) si incheie, impreuni cu unitatea de invdyimént, clevii sau pirintii/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregitire practicd pentru elevii inscrisi fm uma derulérii procedurii de admitere, care au optat si au fost admigi pe locurile alocate ‘operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregitire practicd se incheie, in conformitate cu Metodologia de organizare $i funcfionare a inviifimantului dual, aprobati prin Ordimal ministrului educatiei nationale nr. 3554/2017, pana la ‘termenul previzut in aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ministrului educafiei nationale; f) sa rspunda de organizarea gi desfgurarea stagiilor de pregatire practic’, previizute fn planul-cadm de invajimént pentru nivelul respectiv de calificare, precum si a componente de pregitire practici (instruire practicd si laborator tehnologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de invafamént, convenite a se desfigura la operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentai a prezentului contract de parteneriat; ) si asigure conditiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumebile, energie gi celelalte utilitifi necesare pentru practica elevilor organizati in raspunderea sa (stagiile de pregitire practic, curriculum in dezvoltare locali gi componenta de pregitire practicd din modulele de specialitate, convenite a se desfisura la operatori economici, in conformitaie cu standardele de pregitire profesionala, planurile de invatdmént gi curriculum! fn vigoare, conform anexei nr. 1, parte component a prezentului contract de parteneriat); 1h) s& asigure resursele umane (tori) necesare pentru pregitirea practicd a elevilor, ‘organizatd la operatoral economic; Si asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogicd si metodica certificati a programele de pregatire pedagogici si metodicd, organizate in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; J) 8 asigure indeplinirea responsabilititilor tutorelui in conformitate cu precizatile din anexa nr. 4; k) si stabileascd, in parteneriat cu unitatea de invitamant, schemele orare de functionare 2 Veriet, Sevil! Polite, Programe yi Gestoraren Relator cx Commision Mia ten, expert = a invipimantului dual, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare gi functionare a inviiéméntului dual, aprobati prin Ordinul ministrului educatici nationale nr. 3554/2017; }) si planifice, impreund cu unitatea de invafimant, stagiile de pregitire practic a elevilor in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si funcfionare a invajdmdntului dual, aprobati prin Ordinul ministrului educatiei ‘nationale nr. 3554/2017; m) si asigure instruirea elevilor practicanji cu privire la normele de securitate si sindtate in munc& gi si rispundi de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfiigurate la operatorul economic, a masurilor necesare pentru asigurarea securitiifii si sdndtfii in muneé a acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare; 1) s& asigure echipamentele de Iucru si de protectie pentru elevi, conform cerinfelor si riscurilor la locul de munca, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; ©) si asigure, in colaborare cu unitatea de invaipimAnt si ceilalji parteneri, organizarea $i desfigurarea examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilo conformitate cu reglementirile legale in vigoare. fn acest scop, asigura condifiile necesare (dotiri, materii prime, materiale consumabile, utilititi etc.) in cazul in care, de comun acord cu ceilalti parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la operatorul economic respectiv, sau asiguri contributiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificarii profesionale a elevilor, organizate in alte locatii; P) sh organizeze, de commun acord cu unitatea de invajimént si in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, stagii suplimentare de pregatire practic pentru elevii cu situatia gcolari neincheiati din cauza absenfelor sau care nu au obfinut medii de ttecere la stagiile de pregatire practica sau la pregatirea practicd din cadrul modulelor din planul de invayamant pentru calificarea respectiva; @) in afara situafiilor previzute la lit. p), poate organiza stagii suplimentare de pregatire practicd, numai in timpul liber al clevului sau in perioada vacanjelor scolare, cu acordul elevului, respectiv al pirintelui/ tutorelui legal institut al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si cu conditia de a nu afecta indeplinirea obligatiilor scolare ale elevului. 2) Operatorul economic acorda sustinere financiara gi alte forme de sprijin material gi stimulente elevilor cu care incheie contracte de pregatire practic&, in conditiile legii, prin: a) burse lunare, cel putin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru tot perioada de pregatire teoretic& si practic’; b) chettuieli privind examinarile de medicina a muncii i analize medicale obligatorii (in functie de domeniul de activitate); ©) asiguriri de rispundere civila in cazul unor eventuale accidente, daune sau vatdmari corporale generate in timpul pregatirii practice la operatorul economic; 4) echipamentele de lucru gi de protectie; ©) alte forme de sprijin material gi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, tn conformitate cu anexa nr. 2, incheiati anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat. @) Situafia sustinerii financiare, stimulentelor i altor formelor de sprijin acordate clevului de catre operatorul economic este previzuti in anexa nr. 2, incheiati anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat. Sumele inscrise in anexa nr. 2 cu titlu de forma de sprijin acordati in mod nominal elevilor selectafi de citre operatorul economic vor fi virate in contul de trezorerie al unitatii de invatimént cel tarziu pana la data de 25 ale fiecdrei luni. Pentru sumele achitate, agentul economic va rpimi din partea unititii de nvatamént un raport lunar privind modalitatea fn care aceste sume au fost cheltuite. ) Conditiile pentru acordarea sustinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sprijin. previzute la alin, (2) sunt prezentate in anexa nr. 2, incheiati anual, parte integranti a Versa, Avizat, Servic Pott, Program si Gestonare Rear ca Direc oie CComunitien Yo \ Servic Legis Avizare Corbacte Mita Bote, expert, ‘Sef Seri, Georges Vin prezentului contract de parteneriat si vor fi specificate gi detaliate in contractele de pregitire practici incheiate cu elevii. (8) Operatorul economic se obliga si informeze cu privire la oportunitafile de angajare a absolventilor pe care ii formeaza in baza contractelor de pregitire practic’, in conformitate cu nivelul de pregatire si competentele certificate. Oferta potenfiala de locuri de munca dupa absolvire va fi comunicat in cadrul actiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesionali (©) Operatoral economic se obligh si respecte principiile egalititit de sanse si tratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, ras, apartenenfé etnicd, convingeri religioase in procesul de sclectie a elevilor, in procesul de formare profesionalé a elevilor, in evaluarea si certificarea pregitirii profesionale a elevilor, in acordarea si sustinerea stimulentelor, formelor de sprijin ¢i facilitator pentru elevi, 1a angajarea in timpul sau dupa finalizarea formarii profesionale. (7 Contributia operatorului economic pentru imbunatifirea dotirilor si a condifiilor de desfigurare a procesului de educatie si formare profesional din unitatea de invatimént este prevazuti in anexa nr.l, incheiati anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat. SBCTIUNEA a 3-a Drepturile si obligafitle Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Art. 10. Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti are dreptul: ‘) si inifieze gi s8 realizeze activititi de informare gi promovare a invajimantului dual {in colaborare cu celelalte parti semnatare, sau singur’, in condifiile convenite cu acestea; 1) si participe la planificarea strategic’ a unitifii de invapimant - planul de actiune al scolii (PAS); ©) 3i fie reprezentati si si-si exercite atributiile in cadrul consiliului de edministratic al unitafii de invafimant, in conformitate reglementarile legale in vigoare si precizarile de la cop. V; 4) si fie implicati, tn colaborare cu unitatea gcolari si celelalte parti semnatare ale prezentului contract, la stabilirea prioritijilor pentru obiectivele de investifii gi alte contributii ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unitafii scolare i desfigurarea in condifii de calitate a procesului de educatie si formare profesionalé; ©) s& fie consultati in prealabil cu privire Ia proiectele care implicd unitatea de invayimant si pentru care i se solicit asigurarea cofinanirii necesare, in cadrul nor programe finanfate din fonduri europene sau din alte surse de finangare. Art. 11. - (1) Sectoral 3 al Municipiului Bucuresti sc obliga: a) si asigure cheltuielile necesare pentru funcfionarea in bune condifii a intregului proces de educatie si formare profesionala derulat in unitatea de invitamént, in conformitate cu atributiile care fi revin, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; 1b) si colaboreaze cu unitatea scolara si celelalte pari semnatare ale prezentului contract, pentru identificarea si planificarea lucrarilor de intretinere, reparatii capitale, consolidari gi a obiectivelor de investitii, necesare pentru dezvoltarea unititii scolare si cresterea calititii procesului de educatie si formare profesionala; ©) 8H asigure, in cadrul finanférii complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investitii, reparatii capitale, consolidari si alte categorii de cheltuieli necesare; 4) si asigure cofinanfarea necesari pentru proiectele implementate de unitatea de invajimant, convenite in prealabil cu aceasta, in cadrul unor programe finantate din Vesiet, vit, Serici! Poti, Programe fi Gestionsre Reblores Direia ried Commies cil Legis i Aviare Comzaie Mia Bota, expen Sef Sere, Georgen Vie aS fonduri europene sau alte surse de finantare; ©) s& sprijine demersurile inifiate de unitatea de invajimént si operatorii economici parieneri in cadrul actiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesional, mentionati la art. 1; f) s& asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale in consiliul de administrafie al unititii de invitimént gi si se implice activ fn exercitarea atributiilor de membru in consiliul de administratie, ) si sprijine demersurile unititii de tnvajimant tn vederea nominalizArii reprezentantului consiliului local in consiliul de administrafie al scoli Q) Situatia obiectivelor de investifii, reparatiilor capitale, consolidatilor si altor categorii de cheltuicli asumate de subdiviziunea administrativ-teritorialé este prezentath in anexa nr. 3, incheiati anual sau pentru o perioada de maximum 3 ani scolar, in funcfic de specificul obiectivelor de investitii, reparatiilor capitale, consolidarilor gi altor eategorii de cheltuicli $i de termenele de realizare asumate, parte integrant a prezentului contract de parteneriat CAPITOLULVI Rispunderea pirfilor Art. 12, - Neindoplinirea sau indeplinirea necorespunziitoare a obligafiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage rispunderea parti in culpa, in afara de cazurile exoneratoare previzute de lege. CAPITOLULVII Modificarea contractului Art. 13. - (1) Orice modificare adusi clauzelor prezentului contract se face prin act adifional, cu acordul parlor. @) Partea contractants care solicit modificarea contractului va transmite celorlalte parfi © adresi/notificare scrisi, care va prevedea modificdrile pe care vrea sf le aducd, cu cel putin 15 zile inainte de operarea modificarii (3) Modificarea contractului nu poate actiona dect pentru viitor. Orice act adifional {ncheiat retroactiv este mul. CAPITOLUL IX Forfa majora Art. 14. - (1) Nici una dintre parle contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzitor (total saw parfial), a oricarei obligatii care fi revine in baza prezentului contract, daci neexccutarea sau exccutarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, aga cum este definita de lege. @) Partea care inyoc& fora majora este obligata sd notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urménd ca un certificat sau alt document de la autoritatea competenta certificand aparitia situafiei de forfa majora si fie trimis celeilalte parti. (3) Dacé in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaz8, pirtile au dreptul si-si notifice ou un preaviz de 5 zile incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna dintre ele s& pretinda daune-interese. CAPITOLUL X fncetarea contractului Art, 15, ~ (1) Prezentul contract de parteneriat inceteaz8 prin ajungerea la termen. Q) Oricare dintre parti isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul cu 24 tuni finainte de expirarea termenului convenit de pirfi, printr-o nofificare scrisi transmisi celeilalte parti. 3) Prevederile alin, (1) $i (2) mm sunt aplicabile in situatile de for{a major, precum gi in Vesica, Aviat, Seri Pb, Propane Goa Rl ob Divefe oni Comantca Servi Legal Avie Comracte Mla Bren expe SefSorveia, corps Vigan Ex alte situatii independente de voinfa partilor care conduc Ja imposibilitatea executirii obligatiilor contractuale cum ar fi declansarea procedurilor convenite prin lege pentra firme 1m caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntara, insolvent, suspendarea temporaria activititii, rcorganizare judiciars, precum si in alte situafii obiective. (4) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezental contract de cditre una dintre pirti, in ‘mod culpabil, dé dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea contractului si de a pretinde daune interese. CAPITOLUL XI ‘Comunicari Art. 16. - (1) Orice comunicare fntre parfi referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmis in scris. (@) Orice document scris trebuie fnregistrat atit in momentul transmiteri, c&t si in momentul primini @) Comunicatile intre parti se pot face si prin e-mail, curier, fax, Ia adresele specificate de cate parti sau la oricare din adresele pe care parle se obliga s& si le comunice reeiproc. (4) in situatia fn care una dintre prfile contractante igi schimba adresa de corespondenti este obligati si notifice, in termen de maxim 5 zile celeilalte parti CAPITOLUL Xi Solufionarea litigitlor Art. 17. - (1) Partile contractante vor depune toate cforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neinfelegere sau disputé aparuti in cadrul sau in Jegitura cu indeplinirea contractului. (2) Dac dupa 60 de zile de 1a inceperea acestor tratative, partie contractante mu reugese si rezolve tn mod amiabil o divergenfi contractual, fiecare parte poate solicita ca disputa si se solutioneze de citre instanfele judecitoresti din Romania. CAPITOLUL XI Limba care guverneazi contractul Art. 18, - Limba care guvemneazi contractul este limba romfind. ‘CAPITOLUL XIV Legea aplicabil contractului Art. 19. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania, CAPITOLUL XV Clauze finale Art. 20, - (1) Prezentul contract reprezinté instrumentul oficial gi legal dintre partile contractante gi reprezint& vointa parfilor. (2) Prezentul contract se interpreteaz8 dup vointa concordanti @ partilor, iar mu dupa sensul literal al termenilor. @) La stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de piri, de practicile stabilite tntre acestea $i de comportamentul lor ulterior incheierii contractului. () Aplicarea dispozifiilor prevazute in alin. (2) si (3) se raporteaza la buna credinti a arfilor, intentia comuna si scopul contractului, definite la art. 1 Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrant& din prezentul contract. Art. 22. - Prezentul contract a fost incheiat la data de in 3 exemplare, céte umul pentru fiecare parte. Vertes, Aviow, Servic! Poti, Programe Gein Reber Dino ai Comamnaen ‘Servic Lega Avie Coemete ita Bes ape SefSencs, Georg Vien = Colegiul Tehnic ,Mihai Bravu” Reprezentant legal: ‘Funetia: Director Semnitura Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Reprezentant legal: Functia: PRIMAR Semnitura S.C. Compania Hoteliera Intercontinental ‘Romania S.A. Punet de Iucru: Hotel Intercontinental Bucuresti Reprezentant: Funefia: Director Adjunct Semniitura Vesifcs, Servi Plt, Programe gi Gestonara Relaior ca Camanises Mia Bos, expen Vizat, Sectorul 3 Municipiului Bucuresti Directia Strategi si Programe de Dezvoltare Durabila Serviciu! Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea Sef Serviciu, Directia Juridica Secviciul Legislatie $i Avizare Contracte Sef Serviciu, Directia Economica Director Executiv, Dineje lida ‘Service Legit gi Avia Conracte Ser Serio, Georgia Vig u SEDINTA af : == wane "e0 smn aren sor rong ao) rp oon esos rreaopm iommsoxypmmog meg eany ‘HA Jaruouon yninionsodo eared up tw winoud ez voueoyat miptad “yc 80/9] “s809 Wy RORYN}2mo 1 jaylEy}zA 9p tna yeuORD,Od Se So IaemPaNS no sreousejue> wy sopra Nasemzo5 naited oxeso0u - HaMIAM sD W woud ‘jiqeansuoy sesopeM wad Runes resents ‘ofeipe - Sreuoveut ophipaoe oneansise uns cemssox sazopanasps wy Hoo] ae UL MEY opmOUDD jmiojodo ¥] HHezjuNAIO FaNoead nayeod “po Wades womsyr tS ost | Ost ‘ouDedd oamisuy | yonaeIT oy oT = ce ze ‘Ropoead SanASuy apuomnTS SeBojouysy z0yeI0qeT BY ¥zEq ap a9901g “p ze a oped Sams Ppsaa ‘SHO OUYST LOIIOGTT saymad ap umonng “¢ ze ponsead aamnsuy pewoMyE DIONE BOGET Swamy weorewneD -z ype aaaSaL BOI OUYRT soROGET wha u00 ope “T (Teayuimuop) wyyED0"] 340° | (210 9p au) | G0 ap au) ‘upURIEAM ‘HiE90| Sa up squouo2s | angwoyizam | 9p mymued ‘oqwouose ynynsewesodo eaxopundsys uy | aoyesado wy | opeayeyan vy | woju0d ‘rempurpydys yoqvead “ares ara 210 9p wy an | oansHy/zopes0qerL aapyoud 9p rampoy XY 8 eH Peywoupyuoas2va] [910] :0N49f— ¥ yond woapETosd eavobgysop os 9pun 9L.N907| > “= YaQpp op IU UXT BHP = ‘ommouose mnsoyeedo w yopoead aapyBaed ap soja}>ez}U09 woaDfoyuN NzTKd y8OOqE [AD ap AWM “E UVLYONA :seUopsoyoxd vase *Z OR BOUHTES [e feuoHe MINspED MOFUoD axeop!|¥9 OP ¢ [H}PAIN“T vozeansgysop 16 voruzva0 puratid ‘y 1m naseaqeg aefooIN Mp ‘TeMaUAUODTE7UT [a,O NON] vp young - “y's HURMOY [euIUATOOLO;NT ‘BaaTPIOH ByuVdwIED *}'g yoHIead op s9UazIEd dyeUOMODa [NAoFE2ad0 #8 yyeOds a.zyuE soyJo0ds ‘THynqiaguod soun & ys ‘Jorg qesuodsax ‘wasefepeg: “roeereer a ono jauugeneizauy uiad Jojo 8 greuoysajoxd eaveutioy nqUNd yeyoEOyE 9p MSEAUO vf “|| “AU EXIM Sete ain ro TG srouno ae ots cermin) Booersdaeg | TASS ‘ms mmne Homo og HONE veny ‘eu wanyguwes, yeunfpy sopaNG :eyjouny, emus ‘aomuazarday sopong sou sounong ysusupuoorayuy JOHOR :n9N] 9p young 1889] yunyuazardoy “VS tMEMOY [euaMHUO.ZAUT BIDTOOR ByEEdUOD “Dg MAI PEUTIN SFU Im39]OD sUpUTRhyAM op vayEHNA, saupuieany ap yy eae)0p #é vaxezruxpomt nagued spwoUd: \aoyesado ape THNgET MOD +1 ¥ ageNEEAGY 9p VORA ‘THmurowess InIOVEIedO pupUTE TRAD, :aqmouoza nsoyeedQ, Hupp hea op vayeyun 2p vayeuy) s0jahuajadulos vaxeayp.z99 SS op aTaRToe aeRO SLT TATE, 3p ynjnwomeo ¥ a2uandysop op E90 EXT PBI Gr) sonouad aangdaad op tong “afeusunye - using W wre even sy y pn | somong jenbuyue INT IO PeoMNN .WACIG Tem” SMHS TaTIITOD apUOUOse fIGFEIeTO SapTUTEAU! op WaREULL THAR oe Sep TD op ENE oeaaew SUT HOTT ayEun pauanadwos 9p vavenun, FRI Frey yuoatto> axioueo9 njuioyezodo vaxapundsyx wy yapoesd aupedaid ap omSeys utp afepeoued nayuad mes dy) yonoead aznydoud ap eyusuoduos nayuad axesssou zoforeriaywur & 18 sumac soqp2,UUE vOxtEANSISY "g ‘VayUTE) AUS op wayEyTUN Bl BINsySop 95 wp 9d By aN sueantepeds op appjapomr mp (.qrTeuguRdys vonse eg, vere eo oH scene gammy Balmer MWS erste), puny econ sosonsigey vaewonep 8 owmoug tomeg mts any. “pen Soy uf aon i wnooxd mez waseoyeo mao “7q]9 ano oavoBa uy yourmyNa}LD 8 spRUEHEAM op jane “ywUoIsojoud Set» aereeea aurpwcs mimuaowe® oy Jouko waseuuo) exivod ozeseaoa - yyun aeoto (¢ wious “opgeuineon seuqeu ould mares eames ‘ofeinn - apsaayeur AuFpUOD oyeansyse ‘yuns “eimso98 varepundsy2 uy ie20] aye uj MUS sNOUODD [n4oyes2d0 ‘SL Wueqiuefs0 eapsesd mauad “ys mde} mysyH12> “oqmouose njnsoyeaedo Ost ast panel oanasty | “RTE PT op TAS —g ze Ze aoe ams Seieaoane iGo aOBORET wyyzeg op as22004 “y ze ze wiped oamasa Poa BION IOFBIOGET sanmad 9p pmaang “¢ a ze oipaT oamasuy ‘onan DION Buasum of ore “Z ped oars So |OuIR! ORIOAET Wen U0> a2 “T (aufuinnp) eso, 330 IN |" Guo sp it) |(eu0 9p-an) | ampurelgaay THR904 SH ap aquouoso | aupenelyany | op ymjnunyd ‘syauouo2s nymioyesodo eosepundngs ey | iuioreiodo w' | opwareyim et | uusayuee Houpunnndys yonsead are wi avo ap woy-an | _aansuysoyesoqery supydoud 9p mynpoyy EXTE ERD Teyuauptos29;0] [90H] :s0gA0p © yoHaead wostagBaud eseotgysop os pam 91110307] "Tiss op su“e-xy ese - srmouoo9 tnrojesodo ¢] yoHouad oxpeHoxd ap ojaiousyuos wasofayouy NHUAd yeoo[e 1A9P0 op ABUMAT“E SLLVINAWTIV 90 ATLLY LINO NI YOLYZNYA ‘AN TAHO) AVLYdSO ‘xuosejord wareayTE -Z AOTHOUTED |e [BuO eu MIpEC) ULLO;NOD DALAT ap E IMPAIN “TE 0202-6107 +e1098 nue uy “enp [aynYUTE}xAUy uTd JOPAD!2 HanEBoad ‘voxemégsap 18 vaauzquedi0 purazid * “y zu nasooqeg ae]0IN Inp- ‘[eyaup UO I9;0T [>,OFT MAIN] op Joung - “y's eUEMOY [eWNOUpUODZO;UT “owenelL eteeduro5 “2's yopiouad op Jouspsed aymouode (nzoye ado 1 ypeoot a:yuy soytsods IBinquzjdo9 oun & 8 roneATIqustodsos waselopreg Sera Temp Taupe Raul wad yo yreuorssjoud waseuuioy nnuod yeuDBeNe op MEALS ez aM EXOUY ye89] yomyuazaday oRanagd [PUA TOYS [NBO UpUrR}RaNT op eayEIUA, ‘Aupargigauy ap pyr waxejop y$ earezquiopour n.yuod sfurouosa ynynso;esodo aPC FiNgENTOD *L, x TEATEFEAUL op WaT. ‘WONG TONETON AuTgUTETERH zppumoos9 jasoyesedg) uyueheany 9p eon 2p ¥apeI}) Jo}efuspaduno> vaxeayR09 22D op HeIMa We apepojea Mp ipo 9p jnjnuouTExe @ oxeandyysep op vI}eI07] EXT Ee 2eppbuatedmas waswoyr90 9p ryanomexs vaxouysns nzyuod azesooou J0j>[ELsapeM ey onN oRLAD}EUE ¥ ‘ONTPUOD vammn3isy “9 aay sopaeid aapyfoud op inde siento wr Fz 20 sopesoooud rosea 9 pan | Ur iRuAnbe eamziueRiQ "san. auue a = custo pyeo wonemdisy “y pan _pssmonog rewoUnDO. OH PSSaMOnGL MAB TOMA ]UUS_L TaISOyOD “SyuToWds9 UDTTIedS UpHEAWY op eavea AL TRIER aye sea Op Bare) /PyNapeduiod op wayeyA, TXT BBE BL aymaauos axtottoso rmpxoyexodo vexopundse wy yonoead asnySaad ap apes up 9}9peojzod ajuad nes seid.) yonoerd oxpysozd ap equsuoduros nayuad axxsaoou sojajeonem v 16 sum xoNra ye wauEAMy “= BBP op seivisy opeaew SUT OA BUY} GAUE ap voyETUM By Bandwys—p 98 By 9d sve TePpods op aja]npou wip (.greupuMdys wON: ‘Anexa nr, 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invagiméntul dual nr... Situatia privind stimulentele, sustinerea financiard gi alte forme de sprijin acordate elevilor din invagimintol dual de citre operatorul economic S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.- Punct de lucru Hotel Intereontinental, Bdul Nicolae Balcescu nr 4, in anul scolar 2019- 2020 Nivelal 3 de calificare conform Cadrulut national Calificarea profesionali: BUCATAR Clasa a 1X2. J ealifieirilor, 1,_Categorii de sustineri financiare, stimulente gi alte formelor de sprijin acordate elevilor Sustinerea financiari/ Stimalental/ Forma de | Nr. declevi | Nr de levi | Valoureveley | Perioada ] Valoarca sprijin acordatielevilor alocat pentru | pentru care | evelev) | pentracare | totaé fncheierea | © seva second | (-344%5) contracelor | acorda forde | (si) ce practic Luniz 7 Bars ana T 1] 200 even | Toei 3000 Examinisi demedicink « muneit yi anal | 1 t redicale obligatoni in vederea ‘efetuirit 10 let 100 sagiului de prepitire praticS (in funcie de Jan ddomeniul de activitate) ‘Asigurare de rispunderé civil tr cazal_unor] I T feveniuale accidente, daune sau vtimér - - - corporal generate fn timpul practic Echipement delucru i i 200) ‘Anal 200 Echipament de protecie : - - = = “Transport la ide Ja Jocul de pranick = = “Asigurarea unei mese/xi T 1s Sai 750 ‘remi penirastimularea performanti T 1 [20067 6 1200 tuna Juni ‘Gralla care canin = = = Ghee cuban Buouresi araur = = = = 5.250 ‘Total valoare stimulente/ forme de sprijin Cel mult 20 de absenje teoretci yi practick) nemotivato pe semesiu Promovarea discilinelo7modulelar | 100% medi de promovare, din plasul ce invpionint fara corigente Rezulate fa evaluir teore Minim note 6 la modulele praction de specialitate ‘Rezaltae Ta evaluarea ‘Media 10 la purtare, Birt comportamentala side atitudine abatridisciplinare Premii peniru stimularea performanfei/Bursa de ‘Frecvenfi (prezeata la prepitires Cel mult 10 de absenfe merit teoretcd gi practcs) nemotivate pe semestra ‘Promovarea dsciplinelor/modulelor | Media generali pe semestril in planul de favayémant Tepeste 8,00 ‘Reaulate I evalu teoretice qi | Minimnota 8 la module do practice specalitate RezuliateTa evalua Media 10 la purare, comportamentala side aitudine abster discipinare verte, ‘Avia, ‘Sercl Plt, Programe Gestionre Rell Diseases mania Svc Leila! Avia Conracte Mis Bes exer on ecg Vian a Examinin’ de medicind a muncii gi analize | Pentra tof elevii do doul ori poan | Pentru toi elevii de dou ori ‘medicale obligatorii in vederea efectuicit pean Stagiului de pregitire practicd (in functie de domeniul de activitate) Asigurare do rispundere civili in cazul unor = feventuale accidente, daune vitimar comporale generate fa timpul protic Echipament de lueru entra toi eleviilaoepanl anulut | Peni tof levi Ta fnceputul anti Echipament de protedie z z “Transport la si dela focul de practi "Asigurarea unei mesei/2i la locul de practice entra tofi elevii pe perioada practicii ‘Rechizite necesare pe perioada practcli : ‘Cheltuiti cazare camin ‘Cheltuili transport pre-urban Bucuresti sf retur = Aledo. ‘S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania $.A. Punet de lucru: Hotel Intercontinental Bucuresti Reprezentant: Funefia: Director Adjunct Semnitura Vest, Aviat, Servi Pol, Programe Gestonarea Retire Dire Judie Comanistee ‘Sevieil Lepsae si Avizare Contrcie Mihai ote, expe ‘Selec, Gomgea Visen is 18 ‘Anexa nr. 2.2. Ja Contractul de parteneriat pentru formarea profesional4 a elevilor prin invifimntul dual nr.. Situafia privind stimulentele, susfinerea financiard si alte forme de sprijin acordate elevilor din invatiméntual dual de cdtre operatorul economic S.C. Compania Hotelicra Intercontinental Romania S.A. - Punet de lucru Hotel Intercontinental, Bdul Nicolae Baleescu nr 4, in anul colar 2019- 2020 Nivelul 3 de calificare conform Cadrului national al ealificirilor, Calificarea profesional: OSPATAR Clasa a IX-a, 1._Categorii de sustineri financiare, stimulente si alte formelor de ‘Susfinerea financiaril/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordati elevilor prijin acordate elevilor Buse Tumarh ‘Examiniri de medicind a muncl’ 1 analize 2 2 medicale obligatorii fn vederea _efectuarii 100 lei ‘Anual 200 stagiului de pregitire practic (In functie de Jan domeniul de activitate) ‘Asigurare de rispundere civilé in cazul unor 2 2 feventuale accidente, daune sau vitimict : corporale generate in impal practicit ‘Echipament de lueru ‘Echipament de protectie Transport la side la locul de practicé “Asigurareaunei meses Rechizite necesare pe perioada practicii ?Premil pentru stimularea performanfei 200 “Anual 400, Tei Sle 1300 200 ei? o TA00 altor forme de Stimulentul/ Forma de sprijin acordati clevilor Borst nara Cel mult 20 de absenje nemotivate pe | Cel mult 20 de absenje nemotivate pe semestra semestry 100% medi ds promovare, fara corigente | 100% medi de promovare, Tara cori ‘Minim nota 5a modulele de specialicate ‘Minim nota 6 la modulele de Verifies, ‘Avia, ‘Serveil Pot, Progame si Gestinares Relea Direc Jecd Comuniaes Servi Leia gi Avie Contacte Mia Bote, expen Sef Servic, = ‘specialitate Media 10Ta purtare, irl abateri Media 10 a purtare, fir abateri disciplinare disciplinare Premii pentru simularea ‘Cel mult 10 de absenje nemotivate pe | Cel mult 10 de absenje nemotivate pe performanfei/Bursa de merit semestru semestru ‘Media generali pe semestral T-peste 8,00 | Media generald pe semestral | -pexte 8,00 Minima nota 7 la modulele de specialiate Minim nota 8 la modulele de specialitate Media 10 Ta purtare, Bird abatert ‘Media 10 la purtare, fri abatert sisciplinare slisciplinare Examingri de “medicing a) Pentru tol elevii de dou ori pe ant ‘Pentru toi elevit de doul ori pe an ‘muncii gi analize medicale cbligatorii ~—tm_—_vederea efecturii — sagiului de pregitre practick (in functie de domeniul de actvitte) “Asigurare de rispundere civilt fm cazul unor eventuale accidente, daune sou vatimari ‘corporale generate in timpul practicii ‘Eehipament deiner ‘Pentru toi elev la incepatal analul ‘Pentru tof elevii la ineeputal analul Echipament de protectic “Transport la si de le locul de practict “Asigurares_unel_mesei/ai Ta local de practic’ Pentru tof elevi pe petioada practi entra tofielevii pe perioada practic ‘Rechizite neeesare pe perioada practicii ‘Cheltuiellcazare camin ‘Cheltuiel' transport pre-urban Bucuresti siretur Allele: ‘S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. Punct de lucru: Hotel Intercontinental Bucuresti Reprezentant: ‘Funcfia: Director Adjunct Semnitura Verifet, ‘Servi Pot, Propame gi Gestinares Reiailorca Comuaistes ial Bota, expert {ess Aviat, Direa june Sevil Legisiyi Avia Contacte ‘SelServiin, Georges Vigan ie = ‘rovinsieg sao so Sou any Hate ets men) Pepuny wiban " ‘no Jo[poqoy waseoopIeD 18 sumuBorg “oUHOd IDALIS fey ‘eaten eamRumrag seu “whoBon ms0g y9qoy, ‘pharnong mmydyoqunyy Te ¢ [103995 ro arenered uifleds ap ewog | “IN Temp rnmmjugure} uy wenranoeane & 8 yrenoys2yoad azeutzog x6 2ySeonpo ap ynynsaooxd mypeo vasoitox nzuod wyfpzds op am20) aye wes orezqear Mvazsqo | arofe,, op wouua, HPIMpOGS op THHOFazED aye / EPIOSIOD | 29 axayrseoqt | / apeyidea ypuredoa /oxipsoaur ap ejeansazao | “an, 0702-6107 1eJo98 ammay NPvoved naymod péoanong ymynydipjunyy fe ¢ [240795 9p oyeurnse “syeuoysoyoad azem140} 6 a1}wonpo ap yumusso0xd hee voiaySora 8 oxejoa6 Meum wareyoAzep nayued yormjaqp ap [x0Ba}UD Joye v Ie HEPHosuos ‘opeydes He.eda. ‘qipsaany ap Jopapsaiqo eenyig *[ “ove gu Tenp pauyunleaty upd Joao e yreuorsayoud wareuoy ‘munud wuouayred op [tisenuo) Fy ¢ su wxOUY ‘Anexa nr. 4 1a Contractul de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor prin invayémantal dual, nr. Responsabilititile tutorelut ‘Tutorele are urmatoarele obligatii: 4) si aibi o finutt morala demné, fn concordant’ cu valorile pe care trebuie sa le transmita copiilorfelevilor $i ‘un comportament responsabil;, ) si desfiigoare actiuni de natura si mu afecteze imaginea publicd a elevulu, viafa intima, privata gi familial a acestia; ©) siinu aplice pedepse corporal, precum gi s8 nu agreseze verbal, fizic sau emotional clevi; 4) si vegheze la siguranfa elevilor pe parcursul desfisurari instriri practice; ) 88 sesizeze, dup& caz, institutile publice de asistenfS sociall/educafionalé specializata, Directia generala de asistenjd sociala si protectia copilului fn legltura cu orice incalcari ale drepturilor elevilor, inclusiv in legatura cu aspecte care le afecteazii demnitatea, integritatea fizica i psihicd; 1) s&inu condifioneze evaluarea elevilor sau calitatea formarii profesionale a elevilor de obtinerea oric&rui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practic, dovedite de organele abilitate, se sancfioneaza conform leg 2) si realizeze in evidentele sale personale evaluarea curenti a elevilor la instruirea practicé, fn conformitate cu precizarilestandardelor de pregitire profesionalA si ale curriculum-uluis }) si comunice cadrului didactic coordonator de practicd rezultatele evaluatilor curente proprii ale elevilor la instruirea practicd si impreund si stabileasc& notele la evaluaile curente, Notele stabilite de comun acord la cevaluarile curente Sunt trecute in catalogul clasei de care cadrutui didactic coordonator. 4) fn situatia in care nu se ajunge la un consens inte tutore gi cadrul didactic coordonator de practic& privind ‘evaluarea continua a elevilor si notele acordate, unitatea de invaamént si operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o alt persoani care indeplineste conditile impuse tutorelu, care vor realiza evaluarea si notarea elevilor. Notele acordate de noua echipa desemnata sunt definitive. j) sk inregistreaze in evidenfele sale personale frecvenja elevilor si si 0 comunice cadrului didactic ‘coordonator de practic& k) sf analizeaze, pentru fiecare perioads de activtate cu elevii, progresul gcolar si comportamentul fiectrui elev 1) 8 stabileasca impreund cu cadrului didactic coordonator de practicd msuri de sprijin atit pentru elevii cu probleme de invifare sau de comportament, cat gi pentru elevii cu rezultate deosebite; 1m) s& inainteze cadrului didactic coordonator de practic& propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, in funcjie de frecventa si comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practic’ are obligatia de a prezenta in fata consiliului clasei si a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum si argumentafia care insojeste propunerile respective. ‘n) si fnainteze cadralui didactic coordonator de practicd propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate eosebite impreund cu argumentatia necesar’; ©) si participe la intdlniri cu périnti si elevii ori de cate ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel putin 1/3 dintre plriniielevilor clasei; S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. Punct de lucru: Hotel Intercontinental Bucuresti Reprezentant: Fanefia: Director Adjunct Semnitura Unitatea de tnvagimint: Colegiul Tehaie Mihai Bravu” Reprezentant legal: Pancfia: Director Semnitura verte, Aviat Savi Pole, Mopame Gestoeare Reiser ca Drecja ed Comics Servic exis Avae Conte Ma Bote exert ‘sefsevien, exes Vis &- n TORULUI te C4 secronuiti conver man ge NS ucunesTi g wren gate 0 TELEFON Toon on) 30535 -B TAR ong on) 7803 of EMAN ceipa GATS ea Duden 16), Sector 3, om1084 Sueuest = San wearers romanie2019.eu CABINET PRIMAR OMG O40 953 om LAB LMI EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesionala a elevilor prin invatamantul dual intre societatea Compania Hoteliera intercontinental Romania SA, Colegiul Tebnic , Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Invatéméntul profesional in sistem dual este o forma de pregatire a absolventilor de gimnaziu prin implicarea direct a operatorilor economici in procesul de formare profesionalé, astfel incét, Ia finalul anilor de studiu, absolventii vor avea asigurat un loc pe piata fortei de munca. Conform ,,Metodologiei de organizare si functionare a invatéméntului dual” aprobaté prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educatiei Nationale, invatimantul profesional dual poate fi organizat in unitati de invatamant de stat, in baza unui contract de parteneriat care se incheie intre unul sau mai multi operatori economici sau asociatie/consortiu de operatori economici, unitatea de invatamant gi unitatea administrativ-teritoriald de pe raza cdreia se afl unitatea scolar’. Astfel, prin Hot&rarea nr. 396/28.09.2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat cooperarea intre Municipiul Bucuresti, sectoarele Municipiului Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in vederea initierii, finantarii si derularii proiectului Scoala Profesionala Metropolitana in sistem dual din Bucuresti“, proiect care promoveazd si sustine dezvoltarea invatamantului profesional in sistem dual in Municipiul Bucuresti, iar prin Hotararea nr. 154/24.04,2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat promovarea proiectului Scoala Profesional Metropolitana in sistem dual din Bucuresti", o prima etap’ pentru implementarea cu succes a invat3méntului dual in unitétile scolare de pe raza Sectorului 3, fapt ce a atras atentia mai multor operatori economici. in acest sens, societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA a fnaintat la Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu" solicitéri de organizare a pregatirii profesionale astfel: 1 elev, in domeniul de pregatire profesionala: ,turism si allmentatie publica”, calificarea profesionala: ,bucdtar”; 2elevi, in domeniul de pregatire profesionala: , turism si alimentatie public”, calificarea profesionalé: ,ospatar (chelner), vénzdtor in unitatile de alimentatie”; Bucuresti Datele dumnesvousrdpersonale sunt prelucrats de Pimiria Setorlul 3 tn conformitate cu Reguamentu! Usunil Eupene 20160679 in sop indepliii abapilrlegale, Datel otf devaluite nor tert tn baza uni temeiIezl asic, Va pte exerci dreplrile prevazute in Regalamental UE 20161679, print cree seis. seranat gi data tansist pe adess Prin Sestor3, 1 PRIMARI SECTORULUI 3 ‘CABINET PRIMAR aucuresti. ee Pentru a putea fi derulat’ formarea profesional a elevilor in sistem dual, in domeniul de pregitire profesionala ,,turism si alimentatie publicé”, calificarile profesionale , bucatar” si,,ospatar (chelner), vanzdtor in unitatile de alimentatie’, este necesari semnarea contractului de parteneriat intre societatea Compania a Intercontinental Romania S.A., Colegiul Tehnic ,, Mihai Bravu” si Sectorul 3 al jului Bucuresti, Avand in vedere cele prezentate, si tinand seama de raportul de specialitate nr. 441980/07.06.2019 al Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila - Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relatillor cu Comunitatea, am initiat prezentul proiect de hotrare, pe care il supun aprobarii Consiliului Local al Sectorului 3. PRIMAR, ROBERT SORIN-NEGOITA aoe Ww, pevwdia DIRECTIA STRATEGH $1 PROGRAME OF DEZVOLTARE OURABILA SECTORULUI SERVICIUL POUITIC!, PROGRAME §1 GESTIONAREA RELATHLOR CU COMUNITATEA wen primanres re ‘TELEFON (00s 021) 340 40 1 / 34107 #1 FAX (004 03") 318 05 37 EMAN proccmipaumancy"o — sae Nr. 441980 / 10.06.2019 romania201?.eu RAPORT DE SPECIALITATE ts protectal de hotérdire privind fachelerea contractula! de parteneriat pentru formarea profesionali a elevilor prin invatimintul dual intre S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., Colegiul Tehnic ,Mihai Brava” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educafiei nationale nr. 12011, precum gi modificarea Ordonanfei de urgenji a Guvermului nr, 75/2005 privind asigurarea calitiii educafiei, in cadrul sistemulni national de invajimant preuniversitar a fost introdus si sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerinfelor si necesitifilor agenfilor economici. Conform Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgent’ a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, invatimAntal dual este o formd de organizare a invijiméntului profesional gi tehnic care se desfiigoard pe bazk de contract, avand urmatoarele caracteristici: 4) este organizat, intr-un cadru unitar, de editre unititile de invéfimént la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comert, asociatit patronale de ramurd, clustere in calitate de potentiali angajatori si parteneri de practicd; 4) asiguri o rutit alternativa de educatie si formare profesionald, organizatd pe bazti de parteneriat si conform unor coniracte individuale de pregatire practic incheiate cu ‘operatorii economici care asuméd ca responsabilitate principali pregditirea practicd a elevilor; ) operatorii economici asigurit pregdtirea ici a elevilor, bursd, cel putin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru inviiimantul profesional, $i alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) se bazeazd pe un parteneriat extins, asigurénd colaborarea dintre unitfile de invéjiméint partenere, autorititile publice centrale si locale si mediul economic $i asociatiy. Conform ,,Metodologiei de organizare si functionare a invéfimantului dual aprobata prin Ordinul nr. 3554 din 29 martic 2017 al Ministerului Educatiei Nationale, invajimantul profesional dual poate fi organizat in unitigi de invajmént de stat, in baza unui contract de parteneriat care se incheie fintre umul sau mai mulfi operatori economici sau asociatie/consortiu de operatori economici, unitatea de invafimnt gi unitatea administrativ- teritoriald de pe raza cdreia se aflé unitatea gcolara. Durata studiilor pentru invatimantal profesional dual este de 3 ani gi permite accesul Ja 0 gama extins’ de oportunititi de formare profesionalé pentru absolvenfii invajiméntului gimnaziel, De asemenea, conform aceleiasi metodologii, unitatile de invatimant de stat PRIMARIA DIRECTIA STRATEGII $1 PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA SERVICIUL POLITICI, PROGRAME $1 GESTIONAREA, SECTORULUI aucurests RELATIILOR CU COMUNITATEA e organizeaza invafamnt dual la solicitarile operatorilor economici interesati. Prin Hotirrea nr. 396/28,09.2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat cooperarea fintre Municipiul Bucuresti, sectoarele Municipiului Bucuresti si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti in vederea inifierii, finanfirii si derulirii proiectului ,,Scoala Profesional’ Metropolitana in sistem dual din Bucuresti“, proiect care promoveazi si susfine dezvoltarea invaémAntului profesional in sistem dual in Municipiul Bucuresti. Astfel, prin HCL $3 nr. 154/24.04.2018, a fost aprobati promovarea proiectului »§coala Profesionalé Metropolitana in sistem dual din Bucuresti“, 0 prima etapa pentra implementarea cu succes a invéfiméntului dual in unitatile scolare de pe raza soctorului 3, apt ce a atras atenfia mai multor opratori economici, in acest sens, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania $.A. a fnaintat Ja Colegiul Tehnic ,, Mihai Brava” solicitari de organizare a pregitirii profesionale astfel: ~ 1 elev, in domeniul de pregatire profesionali: turism $i alimentafie publicd, calificarea profesional: bucdtar; ~ 2 elevi, in domeniul de pregitire profesionald: turism gi alimentafie publica, calificarea profesionala: ospitar (chelner), vanzitor in unitifile de alimentafie; Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi derulata formarea profesionald a elevilor jm sistem dual, este necesari semnarea contractului de parteneriat pentru formarea profesionalé a elevilor prin invatiméntul dual. Astfel, anexim prezentului raport modelul de ‘contract ce se impune a fi aprobat de cdtre Consiliul Local al Sectorului 3 Serviciu, intocmit Expert, Mihai Botea Ksetzcy SECTORULUI SERVICIUL POLITICI, PROGRAME $1 GESTIONAREA ucurest}, RELATIILOR CU COMUNITATEA sat DIRECTIA SIRATEGH §1 PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA — eesiniin a oleae ae oe aes tae romanig2019,eu romania2ol’.eu Nr. 441992 / 10.06.2019 Catre, Cabinet Primar Ref. la: proiectal de hotiirare privind inchelerea contractului de parteneriat pentru formarea profesionali a clevilor prin fnvitimntal dual tntre S.C. Compania Hotellera Intercontinental Romania S.A., Colegiul Tehnic Mihai Brava” si Sectorul 3 al Mi Prin prezenta va inaintim Raportul de Specialitate nr. 441980/10.06.2019 al Serviciului Politici, Programe gi Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea si proiectul H.C.L.S.3 privind incheierea contractului de parteneriat pentm formarea profesionalé a clevilor prin ‘invajiméntul dual, in domeniul de pregitire profesionalé turism gi alimentatie publica”, calificirile profesionale ,,bucdtar” gi ,,ospiitar (chelner), vanzitor fn unitifile de alimentafie”, fintre S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., Colegiul Tehnic Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Serviciu, ju Toan Wan Bi Intocmit Expert, Mihai Botea