Sunteți pe pagina 1din 31
MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti www.primarie3.r0 HOTARARE privind incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invafamantul dual, intre societatea Editura Adevarul SA, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, ales in condifiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritailor administrajiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum $i pentru modificarea $i completarea Legii nr. 393/204 privind Statutul alesilor locali, intrunit fn sedintd extraordinari, azi 13.06.2019 Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 442997/CP/10.06.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 442076/10.06.2019 al Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea; - Adresa nr. 442098/10.06.2019 a Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea; in conformitate cu prevederile: - Legii nr, 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011; Odinului Ministerului Educatiei Nafionale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a invatimantului dual; HCGMB ar. 396/28.09.2017 privind cooperarea intre Municipiul Bucuresti, sectoarele Municipiului Bucuresti si Inspectoratul $colar al Municipiului Bucuresti in vederea initierii, finantarii si derularii proiectului ,Scoala Profesionala Metropolitand: in Sistem Dual din Bucuresti”; HCLS3 nr.154/24.04.2018 privind promovarea proiectului Scoala Profesionald Metropolitand in Sistem Dual”; in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art. 81 alin, (2), lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicat’, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE: Art.l. Se aproba incheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesional a elevilor prin invajimantul dual, in domeniul de pregatire profesionala turism si alimentafie publica”, calificarile profesionale ,,bucdtar”, ,,ospdtar (chelner), vanzitor in unitijile de alimentafie” si ,,.ucrétor hotelier", intre societatea Editura Adevarul SA, Colegiul Tehnic ,.Mihai Bravu” si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, contract prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotirare. Art.2. Se imputemiceste Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti si semneze contractul, iar Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relatiilor cu Comunitatea si gestioneze derularea, monitorizarea si implementarea contractalui. Art.3, Primarul Sectorului 3, prin Serviciului Politici, Programe si Gestionarea Relafiilor cu Comunitatea, precum $i institufiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua misurile de ducere la indeplinire a prezentei hotirati. PRESEDINTE DE SEDINTA IULIANA VADUVA an CONTRASBMNEAZA TAR | M. HATTA NR. 320 DIN 13.06.2019 ANEXA Lg HLS 3 ay. 320 at 43.06, 2019 ‘Numar de fnregistrare la unitatea de invajimant Contract de parteneriat pentru formarea profesionali a elevilor prin invatiméntul dual CAPITOLUL I Pirfile contractante Prezentul contract se incheie intre: 1, Unitatea de invatimént Colegiul Tehnic ,Mihai Bravu”, cu sediul in sectorul 3, sos. Mihai Brava, nr, 428, municipiul Bucuresti, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUL (ERR reprezentata legal prin [NNN avand functia de Director, 2. Seetorul 3 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str Calea Dudesti nr.191, Bucuresti, Sector 3, CU! telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoia, in calitate de Primar, 3. Operatorul economic (partener de practic) persoan juridic& romfnd cu sediul in Bucuresti inregistrata_le Registrul Comertului de pe cod nic de finregistrare reprezentant, , Director General, in calitate de Angajator; CAPITOLUL Scopul contractului Art, 1. - (1) Prin semnarea prezentului contract, partile injeleg si actioneze in calitate de parteneri, prin oforturi conjugate si partajarea responsabilitiilor, in baza proprillor competenfe institujionale, in interesul comun privind formarea competentelor necesare pentru dezvoltarea personala si profesional a tinerilor $i sprijinirea acestora in tranzitia de Ja scoala la un loe de munca, exprimat prin scopul contractului. @) Prezentul contract are ca scop formarea profesionala de calitate a elevilor, in vederea angajirii lor dup absolvire in conformitate cu nivelul de pregitire si competentele certificate. CAPITOLUL TL Obiectul contractului Art. 2. - (1) Prezentul contract stabileste condifiile de colaborare, drepturle si obligatiile parfilor, precum si costurile asumate pentru formarea profesionalA a elevilor pentru care se inifiazé pregitirea prin invapimantul dual, incepand din anul scolar 2019-2020, dup’ cum urmeaza: 8) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului national al calificarilor (CNC): ~ 3 elevi, in domeniul de pregatire profesionalA: turism si alimentafie public, calificarea profesional: bucitar; ~ 3 elevi, in domeniul de pregitire profesionalé: turism si alimentafie publicé, calificarea profesionala: ospitar (chelner), vanzitor in unitijile de alimentafie; = 4 elevi, in domeniul de pregatire profesionala: turism gi alimentafle publicé, calificarea profesionalA; Inertor hotelier; Art. 3. - Prezentul contract reprezinti un acord general, pe baza ciruia vor fi incheiate anual contractele individuale de pregiitire practic& a elevilor din invatmantul dual, conform reglementarilor in vigoare, Avian, Venient, ‘Servic Poti, Programe pi Genonrea Relier oa ey Directed Comuniatea \@ \ Serica Lessig Aviare Contacte Mita Boa, expen Set Servis, Georges Vinee sex CAPITOLUL IV Durata contractului Art. 4 - (1) Prezentul contract se incheie pe o durati determinati de 38 luni - pentru a cuprinde pericada de timp aferent® activitatilor de promovare a ofertei, recrutarea, sclecta si admiterea elevilor, intreaga perioad’ de formare profesionala prin invatiméntul dual, inclusiv susfinerca examenului final de certificare a calificdrii - si intri in vigoare la data semnirii lui de cdtre reprezentanti legali ai pistilor contractante. 2) Responsebilitatile specifice si contributiile asumate in cadral partajari responsabilitiilor intre gcoald si operatorul economic partener de practic, situatia sustinerii financiare, stimulentelor si altor formelor de sprijin acordate elevilor din invafimAntul dual de citre operatorul economic sunt stabilite pentru fiecare an scolar in anexele nr. 1 si nt. 2, ‘care se actualizeaza anual gi fac parte integranti din prezentul Contract de parteneriat pentra formarea profesionalé a elevilor prin iavaiméntul dual. @) Situatia obiectivelor de investifi, reparafii capitale, consolidari si a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unititii scolare gi cresterea calitifii procesului de educatic gi formare profesional, asumate de subdiviziunea administrativ-teritorialé, sunt stabilite pentru ficcare an scolar sau pentru o perioad’ de maximum 3 ani scolari, in functie de specificul obiectivelor de investitie/reparafii capitale/consolidari/alte categorii de cheltuieli side termencle de realizare, CAPITOLUL V Participarea in mecanismele deeizionale ale unitiii de tavapimant Art. 5. - (1) Componenja consiliului de administratie al unitifii de invitimfnt se stabileste 1a inceputul fiectnai an scolar in conformitate cu prevederile Legii educatici nafionale nr. 1/2011 cu modificdrile si completiile ulterioare si procedurile de constituire stabilite prin Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unititile de invatimént preuniversitar, aprobati prin ordin al ministrului educatiei nationale. @) In cazul in care unitatea de invifimant scolarizeazi exclusiv in invéjimént profesional gi tehnic, iar numarul de elevi cuprinsi in fhvéitmAntul dual reprezintd o pondere mai mare de 50% din numirul total de elevi, componenfa consiliului de administratie asigurd reprezentarea in numar egal a membrilor din partea operatorilor economici, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alaturi de primar sau un reprezentant al acestuia, tun reprezentant al consiliului local si un reprezentant al plrintilor, iar presedintele consiliuui de administratie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simpli a voturilor. 3) in cazul in care numaral operatorilor economiei parteneri de practic ai unititii de invajimfnt este mai mare dect cota alocatd fn limita numérului de membri convenit pentra consiliul de administratie, acestia pot decide s& se constituie intr-un consiliu reprezentativ al ‘operatorilor economici care-si va desemna reprezentanfii fn consiliul de administrafie pe locurile alocate operatorilor economici. (4) Atributiile consiliilor de administratic din unititile de invajimant care scolarizeaza fn ‘invajméntul profesional gi tehnic sunt cele stabilite prin Metodologia-cadru de organizare ssi funcjionare @ consiliului de administratie din unitifile de invatimint preuniversitar, aprobaté prin ordin al minjstrului educatiei nationale, jinfind cont de aspectele specifice privind atributiile consiliilor de administratie in relafia cu consiliul reprezentativ al operetorilor economici din unititile de invayimAnt in care a fost constituit acest organism gi atributiile specifice consiliilor de administratic in cazul unitifilor de invitimant care Vevifet, Aviat, Servi! Plt, Programe gt Getonaca Rell eo Direct eich Comnistes lal Legilatie gi Avinre Comcte Mike Bote, expat Set Senet, George Vig > scolarizeazs exclusiv in invatimant profesional si tehnic cu o pondere majoritari a invafimantului dual. Atributiile consiliilor de administratie pot fi completate cu prevederi specifice aprobate de consiliul de administratie gi incluse in regulamentul intern al unititii de invafamént. CAPITOLUL VI Drepturile si obligafiile parfilor SECTIUNEA 1 Drepturile $i obligatitle unitafit de invafamant Art. 6.- Unitatea de invifiimant are dreptul: 4) 88 initieze activitafi de informare si promovare a invapimAntului dual, pe care le poate organiza $i desfigura, dupa caz, in colaborare cu operatorii economici parteneri, sau singuri, in condifille convenite cu acestia; b) si coordoneze i si realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, claborarea Procedurii de admitere a candidajilor tn invafimantul dual, inclusiv stabilirea numirului si continutului probelor de admitere pe baza propunerilor operatorilor ‘economicis ©) i inifieze gi si elaboreaze, in colaborare cu partenerii scolii, planificarea strategic’ a uunititi de invapimént - planul de actiune al scolii (PAS); d) s& initieze si si realizeze, in parteneriat cu operatorii economici, proiectarea curriculumului in dezvoltare local; ©) si fic reprezentati si si-si exercite atributiile in cadrul consiliului de administratie al unititii de invapimant, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare gi precizaile de la cap.V; 1) si-si exercite atributile care-i revin, in baza reglementarilor legale fn vigoaro, privind organizarea si derularea procesului de pregitire a elevilor si stabilirea schemelor orare de functionare a programelor de invayimant dual, prin consultare cu. operatorii economici parteneri; 8) si realizeze evaluarea continua a clevilor la activitiile de pregatire teoretic’ precum i la pregitirea practica din modulele de specialitate desfésuti fn unitatea de tnvajamént; 1h) 8 participe la evaluarea rezultatelor invafirii dobaindite de elevul practicant pe durata practicii desfisurate la operatoral economic, prin cadrul didactic coordonator de ppractict, care colaboreaza in acest scop cu tutorele desemnat de operatorul economic, in condifiile convenite cu acesta; 1) sa inifieze misuri de pregitire remedial pentru elevii cu progres intirziat, inclusiv prin organizarea, in colaborare cu operstorii economici parteneri, de stagii suplimentare de pregatire practic pentru elevii cu situafia scolar neincheiat& din cauza absenjelor sau care nu au obfinut medii de trecere la stagiile de pregitire practica sau la pregitirea practiced din cadral modulelor din planul de fnvifimant pentru calificarea respectiva; si organizeze, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementirile {in vigoare si in conditile stabilite de comun acord eu acestia, desfisurarea examenului de cettificare a calificirii profesionale a elevilor. Art. 7. - Unitatea de invafiimiint se obligd: a) si se implice activ in organizarea si desfiisurarea de activitafi de informare si Promovare a invapimantului dual gi a ofertei de formare profesionala previizutd la art. 2; b) s& supund avizarii, de cltre Consiliul de administraie din unitatea de invafimént, ‘componenja Comisiei de admitere in invafaméntul dual si sf o transmité spre aprobare Verifies, Sevicil Politi, Programe i Gstionars Rear cu Comanistes Mil Bote, expert SS inspectoratului scolar judefean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor Metodologici de organizare si desfasurare a admiterit in invigémantul dual, in vigoare; ©) s& elaboreze, in parteneriat cu operatorii economici, Procedura de admitere a candidatilor in invéj&méntul dual, inclusiv numarul gi confinutul probelor de admitere stabilite pe baza propunerilor operatorilor economici, pe care 0 supune aprobitii consiliului de administratic al unitifii de invajimint si 0 transmite inspectoratului scolar judefear/al Municipiului Bucuresti spre avizare de citre comisia de admitere judejeani/ a municfpiului Bucuresti; 4) ‘x4 transmit notificari operatorilor economici cu privire la situatia inserierilor rezultate in urma admiterii, in vederea incheierii contractelor individuale de pregitire practicd, ©) sa incheie, impreund cu partencrul de practica, elevii sau périnfii/ tutorii legali ai acestora, contractele individuale de pregitire practic, in conformitate cu Metodologia de organizare i functionare a invéjaéméntului dual, aprobats prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3554/2017, pana la termenul prevazut in accasta, cu respectarea ‘modelului reglementat prin ordin al ministrului educatici nationale; f) si claboreze, in colaborare cu partenerii scolii, planificarea strategicd a unititii de ‘nvijimant - planul de aotiune al scolii (PAS) si 88 fl supund aprobarii consiliului de administratie; 8) 84 asigure spafiile de instruire cu dotitile aferente pentru pregitirea teoretica si pentru componenta de pregatire practicd (laborator tehnologic i instruire practic’) din modulele de specialitate, conveniti a se desfiisura la unitatea de invitimant, in concordanfi cu standardul de pregitire profesionali, planurile de invipimant gi curriculumul in vigoare; ) 84 asigure materiile prime, materialele consumabile, energia electricé si celelalte utilitti necesare componentei de pregitire practicd (laborator tehnologic si instruire practic) din modulele de specialitate, prevazuti a se desfisura la unitatea de invapimant, in concordanfi cu standardul de pregatire profesional corespunzitor calificérii profesionale, planurilor de invitimént si curriculumului in vigoare, conveniti in anexa nr. 1, incheiatt anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat; 8) s& asigure resursele umane pentru instruirea teoretic’, laboratorul tehnologic gi instruirea practic realizats in unitatea de fnvijimént, in conformitate cu reglementaile legale in vigoare; J) s& asigure echipamentele de Iucru gi de protectie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la unitatea de invafaimént; 1) s& rispunda de respectarea normelor in vigoare privind asigurarea securitafii si sim&tatii in munei a clevilor, pe parcursul perioadelor de formare derulate la unitatea de invitimant; 1) s asigure conditiile nocesare si si angajeze cheltuielile legate de evaluarea si certificarea elevilor, in cazul in care centrul de examen peninu certificare este organizat fn cadrul unitapii de invaimant; m) si desemneze, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare yi Jfunctionare a invijdméntului dual, céte un cadra didactic coordonator pentru fiecare sgrupé de elevi la instruirea practicd, responsabil pentru monitorizarea pregatirii practice derulate la operatorii economici; responsabilitajile cadrului didactic coordonator vor fi detaliate in Anaxa pedagogicd a contractetor individuale de preghtire practic care vor fi incheiate, conform modelului pentra tnvitimAntul dual, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale; nn) cadrul didactic coordonator de practici desemnat de unitatea de invafimant colaboreazi cu tutorele desemnat de operatoral economic pentru evaluarea rezultatelor invitirii dobandite de elevul practicant pe durata practicii desfisurate la operatorul ‘economic gi realizeazi tnregistrarea in documentele gcolare a notelor gi absenelor la Aviat, Divi fred Servic Legis giAvizareContracte ‘SefServiis, Georgia Vigan Practica; ©) s& realizeze proicctarea curriculumului tn dezvoltare local’, in conformitate cu solicitirile opcratorilor economici gi cerinjele standardelor de pregitire profesionala gi {in parteneriat cu acestia; P) 88 stabileascé, in parteneriat cu operatorii economici, schemele orare de functionare a invijimantului dual, in conformitate cu prevederile din Mefodologia de organizare $i Funcfionare a invigdméntulul dual, 4 si planifice, impreuni cu operatorii economici, stagiile de pregitire practic’ a elevilor si pregitirea practici (laborator tehnologic si instruire practica) din modulele de specialitate, in conformitate cu prevederile din Metodologia de organizare si functionare a invafiméntului dual, ¥) 8% asigure, in colaborare cu operatorii economici, organizarea si desfiigurarea ‘examenului de certificare a calificarii profesionale a elevilor, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; 4) si asigure, in colaborare cu operatorii economici, in conformitate cu reglementirile in vigoare si in condifile stabilite de comun acord cu acestia, organizarea si desfégurarea evaluairii continue a elevilor, 1) si asigure colelalte drepturi alc elevilor prevazute de legislatia in vigoare. SECTIUNEA a 2-a Drepturile $i obligatiile operatorului economic Art. 8, - Operatorul economic are dreptul: 8) si inifieze gi si realizeze activitlti de informare si promovare a ofertei de formare profesionali, in colaborare cu unitatea de invajémént si ceilalfi operatori economici, sau singur, in conditiile convenite cu acesti b) sé fomuleze cerinfe si propuneri pentru stabilirea numarului si confinutului probelor de admitere si sd participe la elaborarea Procedurii de admitere a candidafilor in {nvafimantul dual; ©) si participe la recrutarea, selectia si admiterea candidatilor pentru locurile oferite in invafimantul dual; 4) si participe la planificarea strategicd a unititii de invajamént - planul de actiune al seolii (PAS); ©) 88 participe la proiectarea curriculumului in dezvoltare localé; 1) si fie reprezentat gi si-si exercite atribujille in cadrul consiliului de administratie al unititii de invatimant si/sau, dupa caz, in consiliul reprezentativ al operatorilor economici, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare i precizarile de Ja cap.V; 8) 8% fie consultat in organizarea procesului de pregatire a clevilor gi stabilirea schemelor ‘rare de funcfionare a programelor de invitimént dual; h) si realizeze evaluarea rezultatelor invitarii dobandite de elevul practicant, pe durata ppracticii desfiisurate la operatorul economic, prin tutorele de practica, care se consult jn acest scop cu cadrul didactic coordonator de practicd desemnat de unitatea de invayimént, in condifiile convenite cu acesta; i) si propund si si organizeze, in colaborare cu unitatea de invifimant, stagii suplimentare de pregitire practic’ pentru elevii cu situatia scolard nefncheiaté din cauza absenfelor sau care nu au obtinut medii de trecere Ia stagiile de progatire practic sau Ja pregitirea practica din cadrul modulelor din planul de invatémdnt pentru calificarea respectivi; D si fie informat de cdtre unitatea de invijimant cu privire la frecvenfa gi situatia scolard aclevilor cu care a incheiat contracte de practic’; ) si propuni si si organizeze stagii suplimentare de pregitire practic8 si in afara situatiilor prevazute la lit. i), dar numai fn timpul liber al elevului sau in perioada OMA Verte, Servic Poltic,Proprame gi Gestonare Reale Comaeiten Mihai Bows, expe vacanfelor scolare, cu acordul elevului, respectiv al parintelui/tutorelui legal insttuit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muneii si cu conditia de a nu afecta indeplinirea obligatiilor scolare ale elevului; 1) si participe la organizarea si desfisurarea examenului de certificare a calificdrii profesionale a elevilor, in colaborare cu unitatea de invajimént, in conformitate cu reglementirile in vigoare si in conditiile stabilite de comun acord cu aceasta; ‘m) s& stabileasc cuantumul gi criterile de acordare a susfinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sprijin pentru elevi, cu respectarea reglementirilor legale si in ccondifile asumate prin prezentul contract; n) si stabileasci criteriile de angajare a absolvengilor pe care i-a format in baza contractelor de pregitire practicd, cu respectarea reglementirilor legale si a prevederilor aplicabile din prezentul contract. Art. 9. - (1) Operatoral economic se obligi: ) si nominalizeze membrii in consiliul de administratie al unitafii de inviyimént, in conformitate cu precizarile de la cap.V sau, in situatiile menfionate la at. 5 alin. (3), in cconsiliul reprezentativ al operatorilor economici $i si se implice activ in exercitarea atributiilor de membru in consiliul de administrafie, respectiv in consiliul reprezentativ al operatorilor economici; b) si organizeze $i sit desfigoare, in colaborare cu unitatea de invatimént, activitati de {nformare si promovare a ofertei de formare profesionalé menfionata la art, 2; ©) sf transmiti unitiii de invijmént propunerile de membri in Comisia de admitere in {invafimdntul dual de la nivelul unitiii de invajamént i si participe activ la elaborarea si implementarea procedurii de admitere; 4) si participe cu specialist la proicctarea curriculumului fn dezvoltare local ©) si incheie, fmpreund cu unitatea de invatémént, elevii sau parinfii/ tutor legali ai acestora, contractele individuale de pregatire practic pentru clevii fnscrigi in urna derulirii procedurii de admitere, care au optat si au fost admisi pe locurile alocate ‘operatorului economic respectiv. Contractele individuale de pregitire practic se incheie, in conformitate cu Metodologia de organizare si functionare a tnviigdméntului dual, sprobati prin Ordinul ministrului educafiei nafionale nr. 3554/2017, pana la termenul previzut in aceasta, cu respectarea modelului reglementat prin ordin al ‘ministrului educafiei nationale; 1) si rispunda de organizarea si desfigurarea stagiilor de progitire practicd, provizute in planul-cadru de invitimént pentru nivelul respectiv de calificare, precum si a componente’ de pregitire practica (instruire practic gi laborator telmologic), din modulele de specialitate stabilite prin planurile de iavijimfnt, convenite a se desfigura Ja operatorii economici, conform anexei nr. 1, parte componentii a prezentului contract de parteneriat; 2) 8% asigure condifiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie gi celelalte utiititi necesare pentru practica elevilor organizati in Fispunderea sa (stagiile de pregitire practic, curriculum in dezvoltare locala si componenta de pregitire practicd din modulele de specialitate, convenite a se desfigura la operatori economici, in conformitate cu standardele de pregatire profesionali, planurile de invatimént si curriculumul fn vigoare, conform anexei nr. 1, parte componenti a prezentului contract de parteneriat); 4h) si asigure resursele umane (tutori) necesare pentru pregitirea practic a elevilor, ‘organizati la operatonul economio; i) si asigure participarea tutorilor care nu au o formare pedagogici si metodic& certificat Ia programele de pregitire pedagogic si metodicé, organizate in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; Vesiet, Aviat, ‘Servic Pol, Programe s Gestinares Relailor Dir Suit Comanisice Sovicit Legis g!Avizare Contacte Mika Boe, expe ‘Sef Servi, George Vig = J) 88 asigure indeplinirea responsabilititilor tutorelui in conformitate cu precizirile din anexa nr. 4; k) sf stabileasci, in parteneriat cu unitatea de invayimént, schemele orare de functionare @ invitimantului dual, in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare $i functionare a invétiméntului dual, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3554/2017; } si planifice, impreund cu unitatea de invatimant, stagiile de pregatire practic a elevilor fn conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si functionare a invijémantului dual, aprobati prin Ordinul ministrului educatici ‘nationale nr. 3554/2017; 'm) sé asigure instruirea clevilor practicanfi cu privire la normele de securtate si s8initate in munc si si rispundi de aplicarea, pe tot parcursul practicii desfigurate la operatorul economic, 2 misurilor necesare pentru asigurarea socuritifii $i sindtiii fn muncé a acestora, fn conformitate cu legislatia fn vigoare; a) si asigure echipamentele de lucru si de protectie pentru elevi, conform cerinfelor si riscurilor la locul de munca, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic; ©) si asigure, in colaborare cu unitatca de invatimént $i ceilalfi parteneri, organizarea gi desfigurarea examenului de certificare a calificirii profesionale a clevilor, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare. In acest scop, asigura condifiile necesare (dotiri, materii prime, materiale consumabile, utilitifi etc.) in cazul in care, de comun acord cu ceilalti parteneri, centrul de examen de certificare este organizat la ‘operatorul economic respectiv, sau asigurii contriburiile convenite pentru derularea examenelor de certificare a calificdrii profesionale a clevilor, organizate in alte loca P) si organizeze, de comun acord cu unitatea de fnvijdmfnt si in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, stagii suplimentare de pregitire practic& pentru elevii ‘ou situatia scolari neincheiat din cauza absenfelor sau care mu au obtinut medii de trecere la stagiile de pregitire practica sau la pregitirea practic din cadrul modulelor in planul de invitimint pentru calificarea respectivi; ® in afara situafiilor previzute le lt. p), poate organiza stagii suplimentare de pregatire practic, mumai in timpul liber al elevului sau in perioada vacanfelor scolare, cu acordul elevului, respectiv al parintelui/ tutorelui legal instituit al elevului minor, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si cu condifia de a nu afecta indeplinirea obligatiilor scolare ale elevului. @) Operatorul economic acorda sustinere financiari gi alte forme de sprijin material si stimulente elevilor cu care incheie contracte de pregitire practic, in condiiile legi, prin: 48) burse lunare, cel pufin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru tata perioada de pregiitire teoretica si practic’; 1b) cheltuieli privind examindrile de medicind a muncii $i analize medicale obligatorii ((n funetie de domeniul de activitate); ©) asiguriri de rispundere civila in cazul unor eventuele accidente, daune sau vitimri corporale generate in timpul pregatiri practice la operatorul economic; 4) echipamentele de lucru si de protectie; ©) alte forme de sprijin material si stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, in conformitate cu anexa nr. 2, incheiata anual, parte intogranti a prezentului contract de parteneriat, 3) Situaria susfinerii financiare, stimulentelor si altor formelor de sprijin acordate elevului de citre operatorul economic este previzuti in anexa nr. 2, fncheiaté anual, parte infegranta a prezentului contract de parteneriat. Sumele inscrise in anexa nr. 2 cu titla de forma de sprijin acordati in mod nominal elevilor selectafi de cditre operatorul economic vor i virate in contul de trezorerie al unititii de invaimAnt cel tarziu pind la data de 25 ale fiecarei luni. Pentru sumele achitate, agentul economic va rpimi din partea unitifii de Veit, Servi! Poti, Programe gi Geonare Relic Comenisien. Mita Bote, expert = invayimént un raport lunar privind modalitatea in care aceste sume au fost cheltuite. (4) Conditiile pentru acordarea sustinerii financiare, stimulentelor gi altor forme de sprijin previzute la alin. (2) sunt prezentate fn anexa nr. 2, fncheiati anual, parte integranti a prezentului contract de parteneriat si vor fi specificate si detaliate in contractele de pregitire practica incheiate cu elevii, (6) Operatorul economic se oblig si informeze cu privire la oportunitifile de angajare a absolventilor pe care ii formeazi in baza contractelor de pregitire practicd, in conformitate cu nivelul de pregatire si competentele certificate. Oferta potential de locuri de munca dupa absolvire va fi comunicati in cadrul actiunilor de informare si promovare a ofertei de formare profesional. (© Operatorul economic se obligi s& respecte principiile egalititii de sanse si fratamentului nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasi, apartenenfa etnicd, convingeri religioase in procesul de selectie a elevilor, in procesul de formare profesionala a clevilor, in evaluarea si certificarea pregitiri profesionale a elevilor, in acordarea si sustinerea stimulentelor, formelor de sprijin gi facilitilor pentru elevi, 1a angajarea in timpul sau dupa finalizarea formirii profesionale. (P) Contributia operatorului economic pentru fmbunititirea dotisilor si a condifillor de desfisurare a provesului de educatie si formare profesional din unitatea de tavatimant este previzuti in anexa nr.1, incheiati anual, parte integranté a prezentului contract de parteneriat. SECTIUNEA a 3-a Drepturile $i obligagille Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Art. 10, - Sectorul 3 al Municipiutui Bucuresti are dreptul: 4) si inifieze si si realizeze activititi de informare si promovare a invijimfntului dual in colaborare cu celelalte parti semnatare, sau singuri, in condifiile convenite cu acestea; ) sii participe la planificarea strategic’ a unitifii de invatimant - planul de acfiune all scolii (PAS); ©) 88 fie reprezentati si si-si exercite atribufiile in cadrul consiliulni de administrafie al unitifii de invatimént, in conformitate reglementirile legale in vigoare si precizarile de la cap. V; 4) s8 fic implicatd, in colaborare cu unitatea gcolara si celelalte parti semnatare ale prezentului contract, la stabilirea prioritifilor pentru obiectivele de investifii si alte contribujii ale partenerilor, necesare pentru dezvoltarea unitifii scolare si desfaigurarea in condifii de calitate a procesului de educatie si formare profesionalas, ©) si fic consultati tn prealabil cu privire la proiectele care implici unitatea de invafimant si pentru care i se solicit asigurarea cofinanfirii necesare, in cadrul ‘nor programe finanfate din fonduri curopene sau din alte surse de finanfare. Art. 11, - (1) Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti se obligi: a) si asigure cheltuielile necesare pentru functionarea in bune conditii a intregului proces de educatie si formare profesionalé derulat in unitatea de invatimént, in conformitate cu atributiile care fi revin, in conformitate cu reglementirile legale in vigoare; ») s8 colaboreaze cu unitatea scolard si celelalte piri semnatare ale prezentului contract pentru identificarea si planificarea Iucririlor de Matrefinere, reparafii capitale, consolidiri gi a obiectivelor de investiti, necesare pentru dezvoltarea unitafiiscolare si cresterea calititii procesului de educetie si formare profesionala; ©) s& asigure, in cadrul finanfirii complementare din bugetul local, sumele necesare pentru cheltuielile de investiti, reparafii capitale, consolidiri si alte categorii de Ariza, Vesifet, Servic Poli, Programe yi Goto Rear ou Dire Jed Comune Servical Lgl Avisare Corrie ‘SeServici, Mikel Bots, expert, Georges Vigan cheltuieli necesare; 4) si asigure cofinantarea necesari pentru proiectele implementate de unitatea de invatimént, convenite in prealabil cu aceasta, in cadrul unor programe finanfate din fonduri europene sau alte surse de finanfare; ©) si sprijine demersurile initiate de unitatea de invijmant si operatorii economici arteneri in cadrul actiunilor de informare gi promovare a ofertei de formare profesional, mentionata la art. 1; f) si asigure reprezentarea subdiviziunii administrativ-teritoriale in consiliul de administrajie al unitifii de tavapmant gi si se implice activ in exervitarea atributilor de membru in consiliul de administrafie; g) si sprijine demersurile unitiii de fnvifimfnt in vederea nominalizArii ‘reprezentantului consiliului local fn consiliul de administratie al scolii. ) Situatia obiectivelor de investiii, reparatilor capitale, consolidatilor si altor categorii de cheltuioli asumate de subdiviziunea administrativ-teritoriald este prezentati in anexa nr. 3, incheiatd anual sau pentru o perioada de maximum 3 ani gcolari, in functic de specificul obiectivelor de investiti, reparatillor capitale, consoliditilor si altor categorii de cheltuieli $i de termenele de realizare asumate, parte integrant& a prezentului contract de parteneriat. CAPITOLULVI Rispunderea pirfilor Art. 12, - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor asumate prin contractul de parteneriat atrage rispunderea pirfii in culpa, in afara de cazurile exoneratoare prevazute de lege. CAPITOLULVOT Modificarea contractului Art. 13. - (1) Orice modificare adusi clauzelor prezentului contract se face prin act ditional, cu acordul partilor. (2) Partea contractanta care solicit modificarea contractului va transmite celorlalte parti © adresi/notificare scrist, care va prevedea modificarile pe care vrea si le adued, cu cel puyin 15 zile inainte de operarea modificarii. 3) Modificarea contractului nu poate actiona decit pentru viitor. Orice act adifional {incheiat retroactiv este nul. CAPITOLUL IX Forfa major Art. 14, - (1) Nici una dintre partile contractante nu rispunde de neexecutarea le termen si/sau de executarea in mod necorespunzator (total sau partial), a oricirei obligafii care fi revine in baza prezentului contract, dac& neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzatl de forja major’, aga cum este definitk de lege. @) Partea care invoca forja majora este obligaté s% notifice celeilelte prj, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urménd ca un certificat sau alt document de la tatea competent certificind aparifia situatiei de fort majora si fie trimis celeilalte (@) Dac& in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv mu inceteaz’, parfile au dreptul si-si notifice cu un preaviz de 5 zile incetarea de plin drept a prezentului contract, {ard ca vreuna dintre ele sé pretinda daune-interese. CAPITOLUL X incetarea contractului Art. 15, - (1) Prezentul contract de parteneriat inceteazi prin ajungerea la termen. (2) Oricare dintre parti igi rezerva dreptul de a denunja unilateral contractul cu 24 luni fnainte de expirarea termenului convenit de parfi, printr-o notificare sorisi transmis celeilalte parti. (@) Prevederile alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile in situate de fort major’, precum si in alte situafii independente de voinfa parfilor care conduc 1a imposibilitatea executirii obligatiilor contractuale cum ar fi declansarea procedurilor convenite prin lege pentru firme fn caz de faliment, dizolvare/ lichidare voluntard, insolvenfi, suspendarea temporard. a activititii, reorganizare judiciars, precum si in alte situatii obiective. (4) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirfi, in mod culpabil, di dreptul parti lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rerilierea contractului si de a pretinde daune interese. CAPITOLUL XI ‘Comunicéri Art. 16. - (1) Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, tebuie sa fie transmis in seri. @) Orice document scris trebuie iaregistrat att in momentul transmiterii, et gi in momentul primiri. 3) Comunicatile intre parti se pot face si prin e-mail, curier, fax, la adresele specificate de cdtre parti sau la oricare din adresele pe care parle se obliga s& si le comunice reciproc. (4) in situatia in care una dintre partile contractante isi schimbi adresa de corespondenfii este obligati si notifice, in termen de maxim 5 zile celeilalte parti. CAPITOLUL XU Solufionarea litigiilor 1) P&rfile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale iabild, prin tratative directe, orice nefnfelegere sau disputi apiruti in cadrul sau in Iegaturd cu indeplinirea contractului, (2) Daca dupa 60 de zile de la inceperea acestor tratative, partile contractante nu reusesc s& rezolve in mod amiabil o divergenfi contractualé, fiecare parte poate solicita ca disputa si se solutioneze de catre instanfele judecitoresti din Romania, CAPITOLUL XIII Limba care guverneaz contractul Art. 18, - Limba care guverneaz contractul este limba romani. CAPITOLUL XIV Legea aplicabili contractului Art. 19, - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. CAPITOLUL XV Clauze finale Art. 20. - (1) Prezentul contract reprezinti instrumentul oficial si legal dintre partile contractante gi reprezinta vointa parfilor. Q) Prezentul contract se interpreteazi dup’ voinfa concordanté a parflor, iar au dupa sensul literal al termenilor. 3) La stabilirea voinjei concordante se va fine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de prj, de practicile stabilite intre acestea $i de comportamentul lor ulterior incheierii contractului. (4) Aplicarea dispozitillor previzute in alin. (2) si (3) se raporteaza la buna credinia a Parfilor, intentia comund si scopul contractului, definite la art, 1 Art. 21 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantd din prezentul contract. Verifc, Serica Poi, Programe Gestionarea Real eu Coons Mikal Bote, expert eS Art, 22. - Prezentul contract a fost incheiat la data de ...... in 3 exemplare, céte unul pentru fiecare parte. Colegiul Tehnic Mihai Bravu” Vizat, Reprezentant legal: Sectorul 3 Municipinlui Bucuresti Funefia: Director Directia Strategii si Programe de Dezvoltare Semnitara Durabilé, Serviciul Politci, Programe si Gestionarea Relatilor cu Comunitatea Seetorul 3 al Municipiului Bucuresti Sef Serviciu, Reprezentant legal: Robert Sorin Negoifi Funcfia: PRIMAR Semnitara Directia Juridica Serviciul Legislatic si Avizare Contracte Sef Serviciu, ‘SC Editura Adevaral SA - Hotel Caro Reprezentant: Fanctia: Director General Semnitara Direcfia Economica Director Executiv, Veritas, Aviat, Savill Poti, Prope i Gstnmen Rel cu icc Jes Comsnses Sev Legs Ava Contacte ‘Ms Bote, expe ‘el Serieis, George Vigen Re u ~ dao e208 fu oman ‘esaiey eam Honma ented ens UNA paUpaeg: to aprrecoyees an ae scam wanooad vez} woseagye maquod “(> apn2u ‘oxso84 vy youmnyaoLo fk syeTabeAu op jaueyd“yeuopojozd SP Se LaRPaRIS no sveamanjas> wy Jo—Aay® eazemany nasuod aseisoou ~ vmujon ayeor> If Mion “qouneeo> oleate eel ees ‘auourediy29 ‘Sfomn - eeHsreat euipueo owanayn yeas ‘emssoe wasopandsys my yvoq anu ay mes afouoa [nsoesodo vf Yee tread ental Imdes wy>y395, os Ost eunnsty | Bi a = ze ze youpe aay aan aace IONS) KIEOGET myyTeq op os9200a ir a wiped amnasoy aad ouip ENG] aaqunad ap umpang ¢ 7 a wonoent ounasay STE Ou: DAT] 8 using wy eoyeHTED “7 ‘Sipend syaast] eT OTE Wemqewes area (eauetne>p) epe>0y] S30 aN |" G10 2p au) | 30 op 7a) —] — puaigany ‘iesor a UT movers | aepumeizans | op njnueyd ‘sxmowoveyninsorzado wasapundsgs uy | ynacressdo v1 | apeansiuney | "aayuce ‘tends yopsead eas un aio ap roan | sxynayemysoyesoqe7y UVLYONG :sewoysajo1d vaseoyAED “Z TOUAWOHAES [6 [Cuopeu pT.) uLLOJUOD axCIUTED 9p ¢ TMIPAIN “T 0207-6107 avjoss [nue uy ‘enp yUgETY}yAuy MEd ZOTAA! HNEBeAd vazeansyysop 16 vaswziued.10 purapd (08> 2}0H ) VS IREOPY SamIPa DS YoRPe:d op Jousysed suuoWos9 jaxoyesodo 8 mvood axyu] soyfoods minglnueo Jou e omlepuqesuodsox waxeley204 Sree Temp magus und zopAoyo vyreuo|seyoxd varemoy nuad yeusououE ap ngeAUOD “|| “IM exOMTY odo ‘eog ma sara ase Hotere ARS smn) Panevan > smioy vamoonog 1 umes yoy reg sy ‘rag, sinyguueg Texouep soyana seriou, yuEuezaadoy (e183 [920H) Vs IxeAapy wanPA Ds :oMoMoDe Mn0}I90, ‘ayare}zauy 9p pbgorun eaxejop 18 wavezywrapour nsyuod apeouoos mqnzoyezado a x TaOPT Sp wT || ‘Grkionass PROVED pmewETeaNT — | ‘auouose mseyes2do Spun op eave 2p BoreaUA) sopehuayedo> ease>yps9 || Sap op area ee SUT AEP 239 pujnuonmexo v a1eansyzsap 9p eteoo'T 2oPhuseduios wozsoq399 9p fopsuoutexs eazouyfsns nzzuad azesso0U Jopsei9yew #1 aumad 2o}aa}EUE w rO[mIpUOD TXT Ye womemnaysy 9 (a) sonpead sapydoud op meg ‘W niganoe vomeziBI9 “§ PEN aaiusante ‘usury wy mfeieo eames “p PAA LVS uEAapy EMIPT IS Tojimowo3e jasoTea0dO psoanong OABIg FEUYAT SHS [ESIyO-) EU SD op oeaiiee RENT SOT aT ga oe SFR op eepemg phunjadiaod ap vaya ERT FEED SI auwaauoa sywouoss mmnroyezodo wazopundsys uy yoRvead axyZaud op opySeys urp ajopeoyiad nzyuad nes Sen2eid,) yonoead ompsod op mymoaodmies nzquod axvso20u Jojopesaqeu w wé aunad somayeu easeandisy “s upg Eau] ap wapeyEn ¥] eInsgys9p 25 vp Fad Syenerseds op afaqnpour wp (,xreayumpdys apis 38 ade 0g soap acy soso IAS compet) pen edoancy ‘sonoma (Baumer ‘pmyeg eras tens eam, papery. n> SyMRaoy 09 tea naoHd Sort RAED aad “Ta ase} Sava m mOYN|LIND 1 IEFUTPEAU 9p |RaBL Koypyoad auneBoud 9p ympmpurig no ayeMU0;UOD uy aoq|sa[e osemioy nayaad seers ‘ofetpn - ofeporens epysipuoa sreandise puns “eymseow woxspundses up peoo} aire AMA sue 18 wiBsaND ‘oy qeunsuo> opeoyeu ‘ouAM HLovEIN ‘ayuauedyS wy Nos armouoss [usoyesado vj ByEZqUYEIO FapaEad Ranuad “E> tmyde) my>HDI9- TEavSOT Oa jesoyesodo vosopundses uy SHUT supydaud 9p runpony EXT ® BID 089 HOH aaweammsey :z0yA9]9 © yoRaead wospySaad ereobeysop 2s apun oILII0} ¢ Wop ap mm v-XTe BSED - ‘aquouoos jaeyezodo w yoaead aapyBoad ap 10;2}9":4009 waxsIoqDUN nUOd yeooTe faa] Op AyMENAY “E SULVINAWTTV aq THLYLINA NJ HOLYZNYA ‘CAN TAHD) AVLYASO ‘seworsajoad vaxeoyyeS -Z ToTHoUTTED [8 [euorjen yaynspecy woyuoD axeayF[VD Op ¢ [M|OAIN“T 0202-6102 aojoo$ nue uy “enp muyuP pany wad JopAeP ypyBosd vaxeansyjsop 16 vorezjundiz0 pupard (0x85 [207] ) SAMIPA OS eoHead op soured oyeNOMODe [nsoywIAd0 18 ¥Ieons anu aoypsads Hingeynos oun & i zope qusuodsa. vasefepeg om emp mauguseigam wd soqaq> yrouorsajeud eorewuoy quod yauauayied 2p [ai9e9)805 ef “7 exOUTY Zh SI een —=> pee aa SN sre) aenay totter PHS, omer) Prpunr sisona so oq vsewomma ( cumsoy toxmag mE xy oe ‘emmsyawog Tesamay ropa ‘eam umyuazarday (0185 [0H Vs maEapy samp Og :ofuouTD9 azoyes0dQ ‘SUpUE}YAW op WivyUN vastiop 1S waxezyuropour nayuad afwOIOs® mnAoVeIedo: 18 HingEyMO: +1, x aRURTEAY op WoT, ‘Gimoio=s Taree puyUTRTEANy :2yauouo22 mioyesedo, amywopinany 9p vase, 9p ¥2oe2qa) sopstusyaduos vax¥agi09 BHP op ean oeraTea SUT AHL ap mynuautexs v axeanigysop ap eTiE20'1 EXT ee Aorr{narodino> vaxsayne9 ap nour vasamyfons uzyuod azesooou xojope}ZayEu ef atm zoyASpe © ‘sopeitpuoa easeandysy “9 Vs ineaapy epg 9 psoauangl MABIT TEMA” SUNS [ayso|O.) aRwONSD9 jaIaOIQ auFDEANS op waTeHU TRAN ape yap SOP op Tass epaTe SUE a ayia Pbuaedmos op ear, EXT 8 est jmpULE}EAuy op vayesTEM wy] eandyysap 08 w pod vy giusauoo dquouooe ransoyezado ¥axspundsE Uy Yonsead amydoud op oyr3e3s wp appeolied mayuad nes sveaepods op sjeInpow Up (geUgUMNdys wopIEId,) yonoerd asneBosd 9P wiuooduros nawed azesav0u JOPTRLaIEOE & |S TMA JOT I2;EuE raMEIMESy ‘s — ocho og ST sein) eatimnreimnnm Homma is A 2G erase mastaed mp yn x wnoead pea HoseaylT9 ns}od “[q enn as0o8 wy yuMyR> HAND H UFUPEAN 3p EYE eeUOoad SBE ge MENDES 49 synUsD;Ne> wy soyr2:9 axEMID} e1Uad ssesdOou - YN ayeIED H Eon “ogeunsUED Nea ee goo, ‘equousdyae ‘ofr cisieut otyipaoe aveandie yuns ‘means eosopundses up yoy ene ap net ajouane jsoqeiodo &] ewzteyaao ronsead vod So odes yoy 9 (sl ost foypenT annus, | Pye aap op WTA te TE wonoeuT enna ARENT Ioug OTENgET ty nzeg 9p 600084 -y oe zr woronsT omrasuy psn ~ SRO} OURS: 1ORRIOGrT aayapid ap png *¢ ze = woRoeHT SuRsoT aioe 5 UYH OTE] Buasam er “Z Piped aa OUST ENTE Bnnqem0> opze—_“y (ComuMEsp) ese] S0aN' | @109p 40) | (a0 9p-48) | yayuagigany so aH wp syaouos9 | aepureizany | ap mnued ‘sumouos2 yamniovesodo vasopundses wy_| jnsovezado wy | apesvenan ey | wasojues reuympdys yopead “ares a sio ap reoy-ani | sujnnruyzoyesoqey sanyead 9p ronpow EXT RED AOfAWOHHES [e [BUT MINE.) ULLOJHOD azvaLFHED Op ¢ TMJPAIN “T 0207-6107 2e[098 [nue Uy ‘enp PyUgUTE}ZAUY wid LO[Aape FapEOId eaauansgysap 1¢ varezquud.10 puyarad (0283 [9304 ) VS Imaea2py BAIA DS yonDead op sousyxed sjtuOMosd [nsoyeIodo 18 epeoos aayuy aoyToads fInqLyHOD sOUN B aopigmaesuodsas vosvfeyaeg Somers Temp [mmgemgizats uid ojAoy9 @ ypouorsajoxd easeuioy nad yeuou=ped op [MJeAIOD v| “ET U eKOMY. uu wig’ ‘sis Py = ode 0g ENN PEND SBE aE] RAS ‘mann pen nlsana no oquimoy vaeoons i umndng onnog feany ‘oUeA, ‘sxnyeumag eamygiag [e1om99 J0y201¢ :erouny yueymazardoy (0x85 POH) Vs MeAapy vanypy Dg :s7uOU0D9 nI0;8I2d0, ‘auyergigauy op wjyyyun varejop ys waswzquxapout nqusd aopast teommy, ‘sfeS9q quejuezaiday ImISo]o AUyUIY|gANE ap wayEHID Iwo) | x SP sp Heise eae TT AA Tara op ea, ‘GruTou0s3 means AupwElFAuy—— :2ymtou0s9 ynz0yes0d0 ‘uyempAD ap vope_U A, mm m9 9p pommuourexo w axeanigysop 9p w}le907] sophuotadaieo vaxeoqyn99 9p yomuanrexo vozouysns nsyued oxeso.0U Jop>[esayeU wy aumad JopLIayEUL& oq;pUOD EXT ereLD woremaysy-9 aD) onauad sapyoad op mideag oyu Freq 3p soyesoooud warez SPAN ‘onsty ead 9 offirun uy WIRUARO® pareIHe8I0 °s TAN Sefesw fl ‘WS ucsopy wana OS sermon .WAwag FeqFA™ STUHAL (aPsayOy san neo wanesy “pL pyeiowo9e jad upaaEDE op aT 2 op Saniise UHATE SALT HET TERA ae HeRAaT op JmyuE)EAUE ap vayEyTEM vy waNdeysap 98 B ‘Sey[eHeds op ey[npou up (,.xpenyugyds aweijun /ajusiedmos op vageyua EXIF esa od o| ammoauoo apmouoos mynzoyezodo wasopundsya wi yonoesd azngdoud 2p omeys upp afopeoysod nayuod nes ies wopawid,,) yonoerd aapySa.d op eyuouoduios nayuad axeso0u sojoystzqguuE 8 |S auTd sOTyO}EME wamtuniisy °s Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesionalé a elevilor prin invafimantul dual r......... Situafia privind stimulentele, susfinerea finaneiard gi alte forme de sprijin acordate elevilor din invifiméntal dual de citre operatorul economic SC Editura Adevarul SA (Hotel Caro) in anul scolar 2019- 2020 ‘Nivelul 3 de calificare conform Cadrului national al ealificdrilor, Calificarea profesional: BUCATAR Clasa a IX-2. ‘Sustinerea financiari/ Stimulentul/ Forma de Valoarea sprifin acordatielevilor total (eae) medicale obligatorii in vederea _efectutrii stagiulul de proptire practicd (in fnetie de domeniu! de activitate) ‘Asigurare de rispundere civil ir eal _unor eventuale accidente, dame sau vitimiri ‘corporale generate in timpul practic “Echipament de Tuer [Echipameat de protecfie “Transport lag de le loeul de practice “Asigurarea unei mese/zi Rechizite nevesare pe petioada practi emi pentru simular performanjei ‘Total valoare stimulente/ forme de sprifin 2. Condifii de acordare a sustinerii financiare, stimulentelor §i stor forme de seein ‘Susfinerea financiari/ ‘Condifii de acordare ‘Stimulentul/ Forma de lia acordatitclevilor "Freoven(l (prezenfa la pregiltres teoretica | Cel mult 20 de absenje nemotlvate pe ‘Promovarea disciplinclorimodulelor planul de invatimnat Rezaltate la evalua teoretice gi practice 100% medii de promovare , fara ‘Rezultate la evaluarea comportamentala do atitudine i Premii pentru stimularea Frecvenfi (prezenja la pregitireateoretica | Cel mult 5 de absenfe nemotivate pe performanjei/Bursa de merit | ¢ipracticd) semestnu Promovarea disciplinelor/modulelor din | Media generala pe semesirull -pete planul de invlgimant 8,00 ‘Rezullate la evalulri teoretice gi practice | Minimnota 9 la modilele de practica ‘Rezalate Is evaluarea comportamentala si | Media 10 a purlare, Riel abatert de atitudine éiscipinare ‘Examiniri de medicing a | Pentru to levi de deol ori pe an Peni toi elevii de doull ori pe an erie, Avia Servi ote, Progamey Gens Renilar ca Direc udid Comanisca ul Lapis Aviare Contac Mil Boies, expen Set Serica orgs Vig, ‘muni qi analize medicale obligatorii tn vederea efectuarii —stagiului de pregitire practicd (In functie de domeniul de activitate) “Asigurare de raspundere oivild in cazul nor eventuale Peeiru ffi clevii fe inceputal analut Peniru tol elevii la fnoepitul anulul “Transport Ie gi de Ia locul de practic’ ‘Asigurarea_unel_mese/2i_la | Pentru toji elevi pe perioada practicii oeul de practics ‘Rechizite necesare pe porioada practicit CCheltuiellcazare camin = = ‘Cheltuieli transport pre-urban 3 Bucuresti si retur “Altele. : Pentru toi elevii pe perioada practcii Operatorul economic: SC Editura Adevarul SA (Hotel Caro) Vosien, Avi, Servic Poltet, Progame i Gesonaea Relafior cu Diejajuidid Comonintea Servic Legis i AvizareContracte Mihai Bote, expert ‘SefServicia, ‘Georges Vian = ° Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesional elevilor prin invatiméntul dual nr. Situafia privind stimalentele, susfinerea financiard gi alte forme de sprijin acordate elevilor din fnvi¢imdntul dual de citre operatorul economic SC Editura Adevarul SA (Fotel Caro) fn anul geolar 2019-2020 Nivelul 3 de calificare conform Cadrului nafional al califfedrilor, Calificarea profesionala: OSPATAR Clase a Xa, 1_Ca ‘Susfinerea financiari/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordati clevilor Valoarea Burs Inner Examinint de -modicin’ a muncii i analize 3 3 ‘medicale obligatorii in vederea_efectuirii 100 tei Stagiului de pregitire practic (in funcfie de Jan sdomeniul de actvitate) ‘Asigurare de rispundere civila in cazal anor 3 3 T201evan | — Arua 360 eventuale aocidente, daune sau vatimari A ccomporale generate in timpul practcii Echipament de lueru 3 Echipament de proteciie = 3 200 ‘Anual a} “Transport lagi de la local de practic "Asigurarea unei mese/zi ‘Rechizite necesare pe perioada practichi Premii pentru stimularea performantei 3 z 3 i lei Sais Z250 3 200 1ei7 una ‘Cheltiell cazare camin zi = = = (Cheltuiel “urban Bucuresti sl retar : ‘Total valoare stimulente/ forme de sprifin ‘Susfinerea financiari/ Stimulental/ Forma de in acordati elevilor ‘Burs lunar ‘Frecventa (prezonja la progitizea tooretiod ‘Cel mult 20 de absenfe nemotivate po ‘si practica) semestry ‘Promovarea disciplinelorimodulelor din 100% medi de promovare, fara planul defnvigimmint corigente Realtate a evalutri teoretice si practice “Minin nota 6 ta module d= specialtate Vesiticst, Aviat, Sanicil Pali, Programe i Gesionarea Rleir ca Diseased Communists 51 Legit Aviare Conracte Mina Bote, expe SetServien, Georget Vigan aS ‘Rezultate fa evaluarea comportamentala si] Media 10Ta purtare, fit abateri de aitudine disciplinare Premii pentra stimularea recven}s (prezenfa la pregitirea teoreticd | Cel mult 5 de absenfe nemotivate pe performantei/Bursa de merit | si practicd) semesins ‘Promovarea disciplinclor/maduleler din | Media generala pe semestrull peste 8,00 planul de fnvajimint Rezultate la evalua feorelice si practice Minimn nota 91a modulele de practica ‘Rezallate la evaluarea comportamentala st de atitudine Media 10 Ta purtare, fri abatert diseiplinare Txaminiri de medica ‘muncii 3i analize medicale obligato fn _vederea cefectuirii — stagiului de progitire practical (in funcjic de domeniul de acivitate) Penina tof elevil de doud ori pe an entra tof elevii de dou or pe an ‘Asigurare de rSspundere civila fn cazml unor —eventuale sccidente, daune sau vitiméri ‘corporale’ generate in timpul practici ‘Echipament de Tuera “Echipament de protecjie Parra tfc la ncepatal anal] ‘Transport Ia gi de Ia locul de practicé ‘Asigurarea_unei_mesei/2i Ta Jocul de practics Pentru tofielevit pe perioada practici Pentru tofi elev pe perioada practic ‘Rechizite necesare pe pericada practicii ‘Cheltuieli cazare camin Cheltuieli transport prewurban Bucuresti si retur “Alltele: Operatorul economic: SC Editura Adevarul SA (Hotel Caro) Reprezentant Funefia: Director General Semnitura a Aviat, Discard Servic gin Avia Contacte SetServiciy, Georges Vigan Anexa nr. 2.3. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesionalé a elevilor prin invfimantul dual nr........ Situatia privind stimulentele, susfinerea financiara gi alte forme de sprijin acordate elevilor din favi}iméntul dual de etre operatorul economie SC Editura Adevarul SA (Hotel Caro) in anul scolar 2019-2020 [Nivelul 3 de calificare conform Cadralui national al ealificitrilor, Calificarea profesional: LUCRATOR HOTELIER Clasa a Xn, 1._Categorii de sustinerifinanciare, stimulente si alte formelor de sprijin acordate elevilor Sustineres financlari/ Simulental/ Forma de | Nr declevi | Ne.declevi] Valoarelciey ) Pevioada | Valoarea sprijin acordati elevilor alocatpenira | pertrucare | (elelev) | penirucare | total incheierea |" seve seacords | (-3%4"5) contractelor | aporda (ards |} dei) se pact unite z Bons nar a 7 [woo evant | Toten | “Te00 Exanintsi de medichd a munci 9 analize] 4 4 medicale obligatori in vederea efectiri 100 tet “Amal 400 stagiului de pregitre practic’ (in funcyie. do Jan ddomeniul de setivitate) ‘Asigurare de réspundere civil cazal_wnor] 4 7 Tao Tevan | Anaad cventusle accidente, daune sau vitimiri 480 ‘corporale generate fn timpul practi | Echipament de luru 7 7200 Taual [8007 ‘Echipament de protecfie - =f = = - Transport a ide la loeul de praccd = = = “Asiguarea unei mese2i 4 ule | “3000 ‘Rechiztenecesare pe pevioada practi : 5 ‘remii pentru simularea performanfei + 4 6 F500 uni ‘Chatiie cama cain = = = = Cheltuie urban Bucuresti 5 retur = - 5 = z ‘Total valoare stimulente/ forme de sprifin Geagea Vine 2. _Conditii de acordare a sustinerii financiare, stimulentelor si altor forme de sj ‘Susfinerea financiard Stimulentul/ Forma de sprifin acordaticlevilor ‘Burs nara ‘Conditii de acordare Trecvenfs (prezenfa la pregitirea teoreticd Detaliere ‘Cel mult 20 de absenje nemotivate pe si practic) semestru Promovares disciplinlor modulsior din] 100% medi de romovare, fra planul de invajimént -corigente. Recall a evalu: tortie #pracce ‘nim nota 6s module de speiaitate ‘Rezultate la evaluarea comportamentala si ‘Media 10 la purtare, fir abateri de atitacine disciplinare ‘Premii pentru stimularea Freovenja (prezenja la pregitirea teoretica Cel mult 5 de absenje nemotivate pe performanjei/Bursa de merit | si practcd) semesieu romovares diziplinelorimodullor din | Media generals pe somesral I peste planul de invagaimant 100. Rezultate a evalua tooretioe gi practice ‘Minim nota 9 Ta modulele de practica ‘Rezuliate la evaluarea comportamentala si do atitudine Media 10 Ta purtare, fi abaiert iseiplinare Examinid do” medicind a muncii si analize medicale obligatoni in. vederea cefectudrii —stagivlui de pregatire practict (in functie de domeniul de activtste) Pentru toficlevii de dou ori pe an ‘Pentru tofielevii de doui ori pe an Asigurare de raspundere civil in cazul nor eventuale aceidente, daune sau vStimiri ccorporale generate tn timpul practicit Echipament de Tura ‘esira tofi evil la noepatul anulut entra tofi elev a inceputul analui Echipament de protedie “Transport la si de Ia local de practic ‘Asigurarea unel mesel/zi la Pentru tofi elev pe pevioada practic Peaitra toi elevil pe perioada practic locul de practicd ‘Rechizite necesare pe perioada practic Cheltuiel cazare cain Cheltuielt transport pre-urban Bucuresti i recur Altes Operatorul economic: SC Editura Adevarul SA (Hotel Caro) Reprezentant: Funetia: Director General Semnitura Verifet, Servi! Poi, Programe pi Gestionare Reale Comaniatea iba tea, expert S85 Aviat, Diretia junc Servic Legit Aviat Conracie Gao Via ado 2 spay amy Hameo metas omar Epmpabarg mame mone 8 un oad nk is oe emgumag aww “ghodey aos qo ‘pfoanong rmyoydoqunyy 1 € vinieas 30 S1NIeaS3ua | nan NA I® € O0}30§ 5a axed tfiads op vaso | “1x. Tenp mnynjugarg)eauy wbgyanowaye v y$ yremoysajoad oxemsoy 18 oxfeonpo op ynynsaaoad pique voxeyfor9 nzyuad Mflads ap ammo} ayy “7 Heumss ‘axezyeax HOMBIGD op Hx0HaWwD oye / LIEPHOAIOD | 435 mivasasqg | azwojea, 2p wouLio,, arayrosoq | / 18}1d¥9 wWeswdas / ayinsoaut ap efaanzerq0 | “IN 0207-6107 1e}098 fnInae epvorred n.yuad yéoanong mnedroyunyy [e ¢ [N10}9ag ap ayeumsE “gleworsajoid oxeur203 18 ayeanpe ap mmynsaooid njgyTEo v910;4019 Waavjosé mbeyun vaxeyoAzep nayuad Homyjoys ap NIOBayuo soye & 18 ypHosuos ‘oyeydes mjesudos TnsaauT op aopeapoaiqo edenyig“T “oa emp jmmgurefeauy wud zoj9j@ & yjeuorsayord voreuoy nnuod yuaueyed ap rJeNIOD e| ¢ aU exauy ‘Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesionalé a elevilor prin fnvaimantul dual, nr Responsabilitifile tutorelui Tutorele are urmatoarele obligatii: 4) st aibiio jinuti moral demna, in concordanté cu valorite pe care trebuie si le transmité copiilorielevilor si ‘un comportament responsabil;, 1b) sh desfigoare acriuni de natura si mu afecteze imaginea public’ a elevului, viata intim’, privat i familial a acestiia; ©) sinu aplice pedepse corporale, precum gi s4 mu agreseze verbal, fizic sau emotional eleviis 4) s& vegheze la siguranta elevilor pe parcursul desftsuririi instrurii practice; ©) sh sesizeze, dupa caz, institutile publice de asistenta sociali/educationalé specializati, Directia gencral& de asistenfa sociala si protectia copilului in legitura cu orice incilcari ale drepturilor elevilor, inclusiv in Tegaturd cu aspecte care le afecteazi demnitatea, integrtatea fizicd si psihicd; ) si nu conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea formatii profesionale a elevilor de obfinerea oricdrui tip de avaniaje de la elevi sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sanctioneaza conform legii. 8) st realizeze in evidentele sale personale evaluarea curenta a elevilor la instruirea practic’, in conformitate ‘cu precizirile standardelor de pregitire profesionala si ale curriculum-ului; 1h) si comunice cadrului didactic coordonator de practiod rezultatele evaluarilor curente propri ale elevilor la instruirea practic gi fmpreunt si stabileascd notele la evalulrile curente. Notele stabilite de comun acord la cevaluarile curente sunt trecute in catalogal clasei de catre cadrului didactic coordonator. 4) in siruafia in care nu se ajunge la un consens intre tutore si cadrul didactic coordonator de practic& privind ‘evaluarea continu a elevilor 5 notele acordate, unitatea de invapimént si operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o alti persoand care indeplineste condifile impuse tutorelui, ‘care vor realiza evaluarea si notarea elevilor. Notele acordate de noua echip& desemnats sunt definitive. i) 3% finregistreaze in evidentele sale personale frecventa elevilor si si 0 comunice cadrului didactic ‘coordonator de practic; 1) si analizeaze, pentru fiecare perioadi de activitate cu clevii, progresul scolar si comportamental fiecdrui elev; 1) SA stabileasca impreund cu cadrutui didactic coordonator de practica masuri de sprijin atit pentru elevii cu probleme de invifare sau de comportament, cit si pentru elevii cu rezultate deoscbite; m) 88 inainteze cadrului didactic coordonator de practica propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, in funcfie de frecvenfa si comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de ppractic& are obligatia de a prezenta in fafa consiliului clasei gi a consifiului profesoral propunerile pentra notele la purtare formulate de tutore precum $i argumentatia care insojeste propunerile respective, 1) si inainteze cadrului didactic coordonator de practic’ propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate