Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12 aprilie 2019


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bãlcescu
CLASA: a IV- a
PROPUNĂTOR: Bădică Florentina Laura
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura românã
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: A şti, a face, a fi împreunã
SUBIECTUL LECŢIEI: Părțile principale de propoziție-consolidare
TIPUL LECŢIEI: consolidare de cunoștiințe
SCOPUL: Consolidarea noțiunilor de subiect și predicat; dezvoltarea proceselor cognitive
superioare, îndeosebi a gândirii și a operațiilor acesteia.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.4.Inițierea și menținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup;
3.2.Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să identifice părțile principale de propoziție învățate;
O2- să descopere subiectele şi predicatele din anumite texte;
O3- să defineascǎ corect subiectul şi predicatul ;
O4- să realizeze corect acordul predicatului cu subiectul;
O5- să analizeze predicatele şi subiectele din texte date;
O6- să formeze propoziţii dupǎ anumite scheme.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, Diagrama Venn,observația;


Mijloace de învãţãmânt: fişe de lucru, tablă, cretă, flipchart, planșe, marker negru,roșu, caiete,bol
cu jetoane colorate;
Forme de organizare: frontalã, individualã, în perechi ;
Forme şi tehnici de evaluare: evaluare oralã, evaluare scrisã, aprecieri verbale
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 22 elevi

Bibliografie:
Steluţa Crenguţa Oprea , Strategii didactice interactive, 2007
Marcela Peneș – Comunicaree – Culegere de exerciții pentru clasele I-IV, București, Ed. Aramis,
2008
Prof. dr. Marian Barbu (coordonator) – Metodica predării limbii și literaturii române în
învățământul primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova 2005
Secvenţele Strategii didactice
lecţiei Ob.op. Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Mod de Evaluare
procedee învãţãmânt organizare
Moment Crearea unui climat optim pentru buna Conversaţia Frontal
organizatoric 1’ desfăşurare a lecţiei. Pregătirea materialelor
necesare.
Verificarea temei și O1 Se verificã tema sub aspect cantitativ şi se solicitã Conversaţia Panou Frontal Observare
cunoştinţelor câteva rezolvări ale acesteia. flipchart sistematicã
anterioare 5’ Explicația
Prezentarea planșei ce contine Diagrama Venn si Planșa Oral
explicarea modului de completare a acesteia. Diagrama Venn Marker

(Anexa 1) Exercițiul
Captarea atenţiei O1 Fiecare elev primește o fișă necesară Explicația Fișe de lucru Individual Observare
4’ desfășurării jocului Gasește intrusul. Fișa conține sistematică
doua șiruri de cuvinte; din fiecare șir elevii vor
descoperi “intrusul”(Anexa 2)
a)caietul, pisica, luminos, soarele; Jocul didactic
b)dansează, apărător, citește, cântă. Orală
După găsirea intrusului elevii vor răspunde
la câteva întrabări referitoare la cuvintele care
Conversația
sunt considerate intruși:

-Ce este “luminos” ca parte de vorbire?

-Ce sunt celelalte cuvinte ca părti de vorbire, din


șirul din care face parte?

-Ce parte de vorbire este cuvantul “apărător”?

- De ce a fost considerat un intrus în cel de-al


doilea șir?

-Ce funcție sintactică pot avea verbele în


propoziții?
-Substantivul poate îndeplini aceasta funcție?
Anunţarea temei şi Elevii vor fi anunțați că ora aceasta vor rezolva Conversaţia, Tabla, creta, Frontal
a obiectivelor 1’ diverse exerciții prin care își vor consolida Explicaţia, caiete
cunoștințele despre părțile principale de
propoziție, subiectul și predicatul.

Scriu data și titlul lecției la tablă.


Dirijarea învãţãrii O2 . Elevii vor fi impărțiți în echipe: fiecare elev va Conversația Fișe de lucru Frontal Orală
25’ alege dintr-un bol câte o un jeton colorat, cei care
au ales aceeași culoare vor forma o echipă. Problematizarea Tabla În echipe Scrisă

O3 După formarea echipelor, fiecare echipă va Exercițiul Creta Observarea


sistematică a
primi fișa cu exerciții.(Anexa 3) Exercițiile vor fi
O4 Munca în Caiete elevilor
rezolvate pe fișă, pe caiete si la tablă. echipă
O5
Elevii vor beneficia de un timp de gândire și
O6 colaborare cu colegii din echipă, verificarea se va
face pe parcursul rezolvării fișei.
Obţinerea O2 Pe panoul flipchart le prezint elevilor un text.Vor Explicatia Panou Fontal Orală
performanţei citi textul și vor recunoaște subiectele și Exercițiul flipchart,
7’ predicatele din text. (Anexa 4) marker
Asigurarea Se fac aprecieri asupra activitãţii de astãzi, Conversatia Frontal Orală
transferului evidenţiindu-se atât lucrul individual cât şi în
2’ echipă, atmosfera creatã, eficienţa şi bucuria de a Autoevaluarea
lucra împreunã.

Tema pentru acasă


Anexa 1

Diagrama Venn Subiectul Predicatul

-răspunde la întrebările: cine?, ce?


-părți - răspunde la întrebarea: ce face?
-poate fi exprimat prin substantive, pro-
principale - exprimat prin verb
nume, personal, pronume personal de
de propoziție - se acordă în numar și gen cu
politete
subiectul
-felul: simplu si multiplu
-poate forma singur o propoziție
-nu poate forma singur o propoziție
-pot ocupa locuri
Subiectul Predicatul
diferite în
propoziții
Anexa 2
Găsește intrusul!!!

a) caietul, pisica, luminos, soarele;

b) dansează, apărător, citeşte, cântă.

Găsește intrusul!!!

a) caietul, pisica, luminos, soarele;

b) dansează, apărător, citeşte, cântă.

Găsește intrusul!!!

a) caietul, pisica, luminos, soarele;

b) dansează, apărător, citeşte, cântă.

Găsește intrusul!!!
a) caietul, pisica, luminos, soarele;

b) dansează, apărător, citeşte, cântă.


Anexa 3

Fişă de lucru

1.Uneşte predicatele din prima coloanǎ cu subiectele potrivite din coloana a doua.

Zumzǎie leul.
Rage gǎinǎ.
Sare pasǎrea.
Zboarǎ lăcusta.
Cotcodǎceşte albina.
Înoatǎ peştele

2. Găseşte subiecte potrivite pentru a alcătui propoziţii:


……………….. a învăţat o poezie.
……………….. au înflorit în toată grădina.
Ieri, ……………. au plecat în excursie.

3.Transformaţi frazele urmǎtoare în propoziţii alcǎtuite numai din subiect şi predicat.

- Codrul verde rǎsunǎ de cântecul pǎsǎrelelor.


- Rândunelele s-au întors la cuiburile lor.
- Soarele palid a început sǎ strǎluceascǎ cu putere.
- Andreea aleargǎ în poieniţǎ dupǎ fluturi.

4.Realizeazǎ acordul între predicat şi subiect:

- Râurile (curge) zgomotoase.


- Ghioceii (a înflorit) în pǎdure.
- (Ciripeşte) pǎsǎrelele.
- (Trece) avioane pe deasupra noastrǎ.

5.Analizați subiectele şi predicatele din textul:

A sosit primăvara. Prin fereastră se văd pomii înfloriţi. Florile roz se scutură. Cad printre
crengi petalele gingaşe. Soarele înveseleşte întreaga natură.

6.Formulaţi enunţuri după următoarea schemă:


S.M. P.V. P.S. P.S.

s v s s
Anexa 4

Recunoaşte subiectele şi predicatele din textul de mai jos:

„ Împăratul avea doi fii: Olt şi Mureş. Ei trăiau într-o cetate, pe vârful unui
munte. Împăratul a plecat la război. El nu s-a mai întors. Băieţii au plecat în lume în
căutarea lui. ”
( după „Legenda Mureşului şi a Oltului”)

S-ar putea să vă placă și