Sunteți pe pagina 1din 3

Atribuţiile postului de referent grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistenţă

Plen:

1. Asigură pregătirea mapelor de şedinţă pentru membrii Consiliului Concurenţei;


2. Întocmeşte pontajul lunar pentru personalul din cadrul Serviciului Asistenţă Plen;
3. Răspunde de realizarea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor repartizate de demnitari;
4. Asigură tehnoredactarea lucrărilor şi materialelor solicitate de demnitari;
5. Asigură distribuirea corespondenţei conform rezoluţiilor date de demnitari;
6. Asigură interfaţa cu celelalte direcţii;
7. Înregistrează documentele intrate/ieşite la/de la cabinetul demnitarului;
8. Întocmeşte toate referatele de necesitate şi/sau de eliberare din magazie, pentru materialele
necesare bunei desfăşurări a activităţii cabinetului;
9. Asigură protocolul la cabinetul demnitarului;
10. Efectuează periodic arhivarea documentelor atât pe suport electronic cât şi pe suport de
hărtie la nivelul cabinetului şi răspunde de respectarea legislaţiei privind arhivarea;
11. Ţine evidenţa agendei de lucru a demnitarului (în limita sa de competenţă) şi asigură
convocarea personalului din direcţiile instituţiei la diverse intâlniri şi actiuni stabilite de
demnitar;
12. Intocmeşte sintezele privind şedinţele de Plen;
13. Din dispoziţia şefilor ierarhici execută şi alte sarcini specifice postului şi care sunt în
concordanţă cu pregătirea profesională.
Atribuţiile postului de consilier grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Economice şi
Managementul Personalului:

1. Îndeplinirea atribuţiilor trebuie făcută cu respectarea drepturilor şi îndatoririlor funcţionarilor


publici şi a drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin ROI;
2. Analizează corectitudinea datelor înscrise pe documentele de plată primite, de la direcţiile de
specialitate din cadrul Consiliului Concurentei şi verifică :
- legalitatea documentelor justificative anexate;
- concordanţa lor cu natura şi destinaţia cheltuielilor;
3. Înregistrează angajamentele şi plăţile pentru bugetul Consiliului Concurenţei în sistemul
informatic FOREXEBUG;
4. Asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice;
5. Întocmeşte şi transmite situaţiile financiare în sistemul electronic de raportare a situaţiilor
financiare FOREXEBUG;
6. Participă la activitatea de inventariere patrimonială periodică şi la verificări şi controale
inopinate, dispuse de conducerea instituţiei, cu privire la aspectele financiare şi de gestiune din
cadrul Consiliului Concurenţei;
7. Respectă legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, securitatea sănătăţii în
muncă, situaţiile de urgenţă şi apărarea contra incendiilor, conform instruirilor periodice făcute
de compartimentele de specialitate;
8. Se preocupă permanent de dezvoltarea personală şi creşterea nivelului de pregătire profesională,
precum şi de asimilarea operativă a modificărilor intervenite în cadrul normativ care guvernează
domeniul de activitate al direcţiei
9. Redactează şi prezintă propuneri de îmbunătăţire a activităţii direcţiei pe domeniul în care
activează;
10. Participă în grupuri de lucru, comisii, proiecte care au ca scop modificări ale legislaţiei,
proceduri interne, dezvoltări ale capacităţii administrative a instituţiei, etc;
11. Predă compartimentului arhivă dosarele, conform legislaţiei în vigoare;
12. Îndeplineşte orice alte atribuţii legale, în funcţie de necesităţile de moment ale direcţiei, dispuse
de conducerea direcţiei, de secretarul general, de secretarul general-adjunct sau de preşedintele
Consiliului Concurenţei.
Atribuţiile postului de consilier grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Economice şi
Managementul Personalului:

1. Îndeplinirea atribuţiilor trebuie făcută cu respectarea drepturilor şi îndatoririlor funcţionarilor


publici şi a drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin ROI;
2. Întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare şi sume alocate pentru
activitatea finanţată integral din venituri proprii;
3. Primeşte, înregistreză şi verifică deconturile trimise de către inspectoratele teritoriale .
4. Întocmeşte ordine de plată în lei şi în valută pentru plăţile din buget aprobate de ordonatorul de
credite şi răspunde de legalitatea şi regularitatea acestora, respectănd termenele de plată;
5. Efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate de ordonatorul de credite către
beneficiari;
6. Asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice;
7. Participă la activitatea de inventariere patrimonială periodică şi la verificări şi controale
inopinate, dispuse de conducerea instituţiei, cu privire la aspectele financiare şi de gestiune din
cadrul Consiliului Concurenţei;
8. Respectă legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, securitatea sănătăţii în
muncă, situaţiile de urgenţă şi apărarea contra incendiilor, conform instruirilor periodice făcute
de compartimentele de specialitate;
9. Se preocupă permanent de dezvoltarea personală şi creşterea nivelului de pregătire profesională,
precum şi de asimilarea operativă a modificărilor intervenite în cadrul normativ care guvernează
domeniul de activitate al direcţiei
10. Redactează şi prezintă propuneri de îmbunătăţire a activităţii direcţiei pe domeniul în care
activează;
11. Participă în grupuri de lucru, comisii, proiecte care au ca scop modificări ale legislaţiei,
proceduri interne, dezvoltări ale capacităţii administrative a instituţiei, etc;
12. Predă compartimentului arhivă dosarele, conform legislaţiei în vigoare;
13. Îndeplineşte orice alte atribuţii legale, în funcţie de necesităţile de moment ale direcţiei, dispuse
de conducerea direcţiei, de secretarul general, de secretarul general-adjunct sau de preşedintele
Consiliului Concurenţei.