Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de comunicatii electronice

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

Numarul__________________din data de _______________

Incheiat intre :

1. S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS SA, cu sediul in Bucuresti, Cladirea Conect 1, B-dul Dimitrie Pompeiu

nr.10A, Sector 2, 020337, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4049/2005, CIF RO

17307027, capital social 57.077.130 lei, cod operator date nr. 2973 in baza Legii 677/ 2001, cont bancar

RO67RZBR0000060006266260 deschis la Raiffeisen Bank, agenţia Vitan, prin punct de lucru

_____________________________, reprezentata prin ______________________________________________,

in calitate de furnizor de servicii de comunicatii electronice (« DIGITAL CABLE SYSTEMS », «DCS») pe de o

parte si
2. Dl/Dna/Denumirea SC__________________________________________domiciliat(a)/ cu sediul in localitatea

_____________________________ strada _________________________________, nr.____, bl.____, sc.____,

et. ____, ap.____, jud. ___________telefon_________________, CUI/ CNP__________________, posesor al

B.I./C.I. seria ____nr._____________eliberat de Politia _____________ in data de ______________, inregistrat

la Registrul Comertului sub nr J___/______/_____, persoana de contact ________________________ avand

functia ____________________ in calitate de beneficiar al serviciilor de comunicatii electronice(<<CLIENT>>),

pe de alta parte.

DIGITAL CABLE SYSTEMS si CLIENTUL sunt numiti fiecare “Parte” si impreuna, “Partile”. Partile au cazut de
acord la incheierea prezentului contract avand ca obiect furnizarea, respectiv achizitionarea de servicii de
comunicatii electronice(<<Servicii>>), in conditiile mentionate in continuare, anexele constituind parte integranta
a prezentului contract (<< Contractul>>), dupa cum urmeaza: Anexa 1 – Conditii Generale ale Contractului,
Anexa 2 – Conditii tehnice si comerciale specifice produselor audiovizuale, (Anexa 2.1 – Servicii si Tarife), Anexa
3 - Conditii tehnice si comerciale specifice produsului de acces Internet, (Anexa 3.1 – Servicii si Tarife), Anexa 4 -
Conditii tehnice si comerciale specifice produsului de telefonie fixa, (Anexa 4.1 – Servicii si Tarife Telefonie Fixa),
Anexa 5 – Contract comodat Echipamente si, in situatia unei promotii / campanii, Anexa 6 – conditii speciale,
promotii campanii – difera in functie de promotie / campanie, Anexa 7- Procedura privind solutionarea sesizarilor
utilizatorilor finali ai serviciilor Digital Cable Systems, Anexa 8 – Procedura de portare a numerelor, Anexa 9 –
Servicii si tarife Anunturi AKTA Info, Conditii tehnice si comerciale specifice telefoniei mobile (Anexa 10 – Conditii
tehnice si comerciale specifice produsului de telefonie mobila si Anexa 10.1 – Servicii si Tarife Telefonie mobila ),
Anexa 11 – AKTA Mix 300 – Pachet 4 Play.
Anexele se vor pune la dispozitia Clientului in functie de serviciile solicitate si contractate de acesta.

In contract ,urmatoarele expresii vor avea urmatorul inteles:


Circuit: instalatia realizata de DIGITAL CABLE SYSTEMS, pentru furnizarea serviciilor, de la bransamentul
retelei pana la receptorul TV si/ sau modem/ STB; dupa instalare, circuitul de comunicatii electronice prin cablu
ramane in proprietatea Clientului.
Retea: instalatie aflata in proprietatea DIGITAL CABLE SYSTEMS , formata din tronsoane de cablu si
echipamente asociate, de la statia centrala si pana la bransament, care serveste la furnizarea Serviciilor . In cazul
telefoniei mobile, reteaua reprezinta suprafata totala a teritoriului in care exista semnal de telefonie mobila Akta,
la care se conecteaza telefonul mobil in vederea efectuarii de apeluri de voce, trimiterea de mesaje si transferul
de date mobile.
Bransamentul retelei: punctul de distributie cel mai apropiat de locuinta/sediul Clientului.

1
Contract de comunicatii electronice

Instalare: realizarea montajului circuitului de comunicatii electronice, conectarea la bransamentul retelei si


verificarea semnalului transmis.
Deconectare: operatiunea efectuata in vederea intreruperii furnizarii Serviciilor.
Reconectare/Rebransare: operatiune efectuata in vederea reluarii furnizarii Serviciilor.
Suspendare: incetare temporara a executarii prezentului contract.
Data scadenta: data pâna la care Clientul va plati contravaloarea Serviciilor contractate si care este evidentiata
pe factura.
Despagubiri: procedura prin care clientul solicita despagubiri pentru nerespectarea clauzelor contractuale se
regaseste in Anexele Contractului (2,3,4,7) corespunzatoare serviciilor contractate.
Servicii: servicii de telecomunicații, tehnologia informației sau alte servicii conexe, prestate de sau în
numele Furnizorului în baza Contractului;
Servicii cu valoare adaugata (SVA) – alte servicii in afara celor de bazapentru care Clientul poate plati
tarife suplimentare.

Adresa de instalare pentru serviciiile contractate (daca difera de adresa de domiciliu):

__________________________________________________________________________________________

Adresa de facturare (daca difera de adresa de domiciliu/ sediu)

__________________________________________________________________________________________

DA / NU Serviciul achizitionat Data achizitionarii serviciului


Cablu TV
Internet
Telefonie fixa
Telefonie mobila

Prezentul contract respecta legislatia in vigoare si s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Clientul este de acord ca Informatia sa fie prelucrata de DIGITAL CABLE SYSTEMS in scopurile mentionate la
art. 11.1 din Conditiile Generale ale Contractului pentru Furnizarea Serviciilor DIGITAL CABLE SYSTEMS si sa
fie dezvaluite categoriilor de destinatari mentionati la art. 11.1 din Conditiile Generale ale Contractului pentru
Furnizarea Serviciilor DIGITAL CABLE SYSTEMS.
DA___/ NU___

SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA Client/BENEFICIAR

Reprezentata prin ................................................. Nume si prenume………………………


am primit un exemplar al prezentului contract
(declaratie conform art 83 din Codul Consumatorului)