Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Disciplina: Istorie
Clasa: aIV-a
Data:
Unitatea de învățare: Epoci, evenimente si personalitati
Subiectul lecției: Voievozi și domnitori tomâni: Mircea cel Bătrân
Competențe specifice:
1.2 Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice
2.2 Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate
despre trecut
Obiective operaționale:

1. Elevii să identifice teritoriile stăpânite de Mircea cel Bâtrân, comparând informațiile cuprinse în
fragmentul de document și harta din manual, p, 46, 47, în 5 min.
2. Să explice corect semnificația titulaturii domnești a lui Mircea cel Bâtrân, analizând informațiile
din fragmentul de document din manual, p. 47.
3. Să localizeze corect la harta istorică cele mai importante orașe din Țara Românească pe baza
explicațiior date de profesor.
4. Să menționeze minim trei caracteristici ale stilului arhitectonic al mănăstirii Cozia, ctitorită de
Mircea cel Bâtrân, pe baza imagii din manual, p. 47.
5. Să precizeze aliații, dușmanii și tactica de luptă utilizată de Mircea cel Bătrân în timpul luptelor,
analizând infromațiile din fragmentul de document semnat de Laonic Chalcocondil, manual p.
47.

Metode și procedee didactice: explicația, conversația euristică, descrierea, povestirea, învățarea prin
descoperire, studiul de caz, problematizarea, munca pe grupe

Material didactic: Fișa de lucru: Harta ”Țara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân, manual, p. 46;
Fragmente de documente istorice, manual p. 47; imagini reprezentând mănăstirea de la Cozia, pecetea lui
Mircea cel Bătrân, tabloul votiv al domnitorului, manual, p. 46, 47, fișe de evaluare (anexa 2)

Manual: Zoe Petre coord, 2016. Istorie. Manual pentru clasa a IV-a, sem I., București: Editura Corint.

Desfășurarea lecției

Ob Etapele Conținutul Metode și Material Evaluare


lecției activităților procedee didactic
Activitatea Activitatea elevilor
profesorului
Moment Face prezența; Se pregătesc pentru Conversația
organizato pregătește oră
ric materialul
3 min didactic, stabiliște
liniștea
Reactualiz Adresează Răspund la întrebări Conversația Evaluare
area întrebări despre arătând că: inițială
cunoșt. Întemeierea Probe
anterioare Tărilor Române: Basarab a realizat orale
10 min -unirea unirea stătulețelor
stătulețelor românești în sec
românești de la S XIV,
de Carpați de
către Basarab I
-importanța luptei
de la Posada între
Basarab și Regele
Ungariei Carol Prin victoria
Robert împotriva oștii
maghiare, la
Posada, în 1330,
Basarab a obținut
independența Țării Demonstarția Harta Tările
Românești față de cu ajutorul Române în
Ungaria. hărții sec. XIV-XV
Localizează la harta
Adresează istorică teritoriile
întrebări despre : amintite
-prima Conversația și
formațiune statală Precizează că demonstrația
de pe teritoriul aceasta a fost marca cu ajutorul
Moldovei lui Dragos, (sec hărții
- descălecatul lui XIV) sub stăpânirea
Bogdan din Ungariei
Maramureș Rascoala lui
Bogdan împotriva
stăpânirii maghiare Conversația
(1359)
Obținerea
independenței
Moldovei față de
Ungaria
Precizează că
aceasta a avut loc în Conversația
Întemeierea sec XIV; Demonstrația
Dobrogei localizează la harta
Dobrogea la harta
istorică
Anunțarea Cere elevilor să Observă specificul
titlului analizeze costumelor și Observația, Imagini
lecției noi, portretul lui faptul că personajul învățarea prin reprezentând
a Mircea cel Bătrân reprezentat în descoperire pe domnitorul Probe
obiectivel și din manual. imagine poartă Mircea cel orale
or, pe coroană. Stabilesc Bătrân
înțelesul că este vorba despre manual, p. 46.
elevilor un domnitor al Tării
2 min Românești
Anunță titlul
lecției noi ”
Voievozi și
domnitori
români: Mircea
cel Bătrân și
planul de idei :
Politica intrenă
Politica externă-
luptele cu turcii
Transmi- Politica internă: Lecturează în gând Lectura
terea - Cere elevilor să documentul indicat Observarea
asimilarea lectureze Observă harta hărții Fișa de lucru
noilor documentul din
cunoștințe manual p. 47 și să Fragment de
15 min observe harta document
pentu a identifica Identifică din text și istoric
teritoriile care la harta istorică: Învățarea prin Harta Tara
O1 făceau parte din Tara Românescă descoperire Românească
Țara Românescă cuprindea: Amlașul, în timpul lui
în timpul lui Făgărașul, Banatul Demonstrația Mircea cel
Mircea cel Bătrân de Severin, la hartă Bătrân,
Dă explicații Podunavia, Marea manual, p 46.
suplimentare Neagră.
despre denumirile Explicația
teritoriilor
analizate

Le cere elevilor
să revină asupra
fragmentului de Lecturează din nou Lectura
document pentru fragmentul de –fragmentul
a discuta despre document de document
modul în care ”Act al lui
este numit Mircea Explicația Mircea cel
cel Bătrân. Bătrân”,
Explică manual p. 47.
O2 semnificația
particulei ”Io”
din titulatura
domnească (Ioan-
cel ce are toată
puterea, ca în
Imperiul
Bizantin) Explică: domn= Problematizare
Întreabă despre stăpânul țării , ales
semnificația de -Dzeu .
expresiei ”domn,
cu mila lui D-
zeu”
Explică
semnificația Explicația
funcției de
voievod +
conducător
suprem al
armatei.
Introduce și
explică termenii
dregător, oștire
Cere elevilor să
analizeze din nou
harta pentru a
identifica cele
mai importante Harta ”Tara
O3 orașe de pe Analizează harta și Învățare prin Românească
teritoriul Țării precizează: Țara descoperire în timpul lui
Românești . Românească: Mircea cel
Târgoviște, Turnu, Bătrân,
Giurgiu, Brăila maual, p. 46.

Cere elevilor să
explice ce situație
economică exista Evaluare
în Țara Economie formativ
Românească în dezvoltată, comerț, ă
timpul lui Mircea meșteșuguri, Probe
cel Bătrân dacă agricultură, Conversație orale
existau atâtea creșterea animalelor euristică
orașe .
Discută
organizarea
socială în Tările
Române
boieri, țărani
liberi- obligații
față de domnitor. Lucrează Observația,
individual, apoi în Descrierea,
Cere elevilor să perechi Gândiți-lucrați
observe imaginile Precizează în perechi, Imagini
din manual p. 46, Mănăstirea de la comunicați reprezentând
47 (mănăstirea de Cozia: construcție Mănăstirea de
O4 la Cozia, pecetea cu ziduri groase, cu învățarea prin la Cozia,
lui Mircea cel intrarea în formă de descoperire pecetea lui
Bătrân) și apoi, în potcoavă, sprijinite Mircea cel
perechi să descrie pe coloane, pridvor, Bătrân,
imaginile, ferestre înguste manual, p. 47.
formulând câte
un răspuns
comun

Explică: Explicația
mănăstirea de la
Cozia construită
din ordinul lui
Mircea cel Bătrân
(ctitor), sprijină
cultura
Harta, manual
p.46.
Precizează:
Politica extrnă: Moldova la NE, învățare prin
Imperiul Otoman la descoperire,
Cere elevilor să S de Țara conversația
observe pe hartă Românească, examinatoare
care erau țările Ungaria, la V.
vecine și să Conflicte cu
precizeze cu care Ungaria (Basarab)
dintre acestea
românii avuseseră
lupte în trecut. Harta , maual,
p. 46.

Explică despre Localizează cu Explicația,


politica aproximatie, demonstrația
expansionistă a Rovine la harta cu harta
turcilor otomani. istorică istorică
Introduce
teremnul
”cruciadă”
(expediție
militară a
creștinilor
împotriva
musulmanilor).
Povestește
desfășurarea
bătăliei de la
Rovine (1395).
Cere elevilor să
localizeze Rovine
la hartă.

O5 Obținerea Cere elevilor să Analizează studiul de caz, Fragment din Evaluare


perfor- lectureze fragmantul indicat învățare prin Cronicarul a forma-
manței fragmentul din și precizează : descoperire bizantin tivă
10 min Laonic aliați: maghiarii Laonic
Chalcocondil (Sigismund) Chalcocondil,
pentru a dușmani –turcii- manual, p. 47.
identifica aliații, sultanul Baiazid
dușmanii și tactica: pune la
tactica de luptă adăpost femeile și
utilizată de copii, ii urmărește
domnitor pe turci prin păduri-
pentru a evita
pierderile de osteni
Evaluarea Distribuie Completează fișele
noilor elevilor fișe de
cunoștințe muncă pe grupe muna pe grupe Fișe de Evaluare
5 min Verifică prin evaluare finală
sondaj (Anexa 1) Probe
corectitudinea scrise
răspunsurilor

Anexa 1:

Fisa de evaluare:

Completează spațiile punctate cu răspunsurile potrivite:

La începutul secolului al XV-lea, cel mai important domnitor al Țării Românești a fost...........................
.... ................. El a stăpânit teritoriul de la Sud de Carpați, numit .............. ...............

Țara condusă de Mircea cel Bătrân se învecina cu ...................... ................. la S, cu .................. la NE, cu
......................... la N și cu .................. la NV.

Mircea cel Bătrân a dus o politică de ..................împotriva turcilor. În bătălia de la ....................., Mircea
cel Bătrân i-a învins pe turcii conduși de ......................... Baiazid.