Sunteți pe pagina 1din 2

t1p

REPITBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHI$INAU
PRTMAR GENERAL
00023r6s

DISPOZITIE

Cu privire la desfbgurarea unei intruniri


in municipiul Chigin[u de cdtre Asociafia
Obsteascd ..Iubesc Moldova"

AvAnd in vedere declaralia prealabilS nr. 06-11515140 din 14.08.2019 gi demersul la nr.
06-11515140 din 16.08.2A19, prin care Asocialia Obgteascd ,,Iubesc Moldova", sub
patronajul Preqedintelui Republicii Moldova, anunld desfrgurarea unei intruniri socio-
culturale, pe data de 24 august 2019, intre orele 9:00 22:00, in Piafa Marii Adun6ri
-
Nalionale (cu amplasarea scenei, a aparatajului de sonorizare, a bannerelor, a tomberoanelor
gi a blocurilor sanitare, tncepdnd cu data de2I august curent),
pentru buna desfd$urare a intrunirii, in temeiul art. 5 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (3),
art. 16 aliniatele (l-4), art. I8 aliniatele (1,2) qi art. 19 din Legea Republicii Moldova nr.26-
li
XVI din 22.02.2008,,Privind intrunirile", &ft.32 alin. (1) art.34 alin. (2) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006,,Privind administralia publicd locald", art. 15 alin. (2) qi art. 16
alin. (1) din Legea nr. i36 din 17.06.2016,,Privind statutul municipiului Chigindu",
dispozifiei Primarului General al municipiului Chigindu nr. 180 din28.02.2017 'Cu
privire la aprobarea Regulamentului pentru recep{ionarea, notificarea gi monitorizarea
intrunirilor gi a manifestaliilor cultural-sportive din municipiul ChiEin5u Ei desemnarea
funcfionarilor publici din pleturile de sector responsabili de monitorizare", deciziei
Consiliului municipal Chiqindu nr. 3lI din 04.07.2019, Primarul General interimar al
municipiului Chiginlu DISPUNE :
1. La solicitarea organizatorului intrunirii, Inspectoratul General al Poliliei va asigura
ordinea publicd qi va stopa , in caz de necesitate, transportul pe bd. $tefan cel Mare gi Sfrnt,
in perimetrul strlzilor Mitropolit G. B[nulescu-Bodoni gi A. Pugkin, gi il vor redirectiona pe
strdzile adiacente (circulafia autobuzelor qi troleibuzelor de rut[ va fi redireclionatd pe str.
Bucureqti).
2. Asociafia Obqteascd,,Iubesc Moldova":
- va coordona desfrqurarea intrunirii respective cu Pretura sectornlui Buiucani;
- va coordona, in mod obligatoriu, cu Direclia situalii excep{ionale, chestiunile ce lin
de respectarea regulilor de aplrare impotriva incendiilor;
- va incheia un contract cu IMSP Centrul Na{ional de Asistenfd Medicald Urgent[
Prespitaliceascl in vederea acorddrii, in caz de necesitate, primului ajutor medical
p articipanlilor la intrunire ;
- va incheia un co act cu I.C.S. ,,Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L., la
necesitate, qi cu i.Vt. Rel"tele electrice de iluminare ,,LUMTEH" in vederea conect[rii
apalatajului de iluminare la sursa de energie electricd (in cazul in care va fi posibild
conectarea).
3. Organizatorul intrunirii va coordona obligatoriu cu Direcfia municipald pentru
siguranla alimentelor Chiqindu lista agenfilor economici care vor deservi populalia in cadrul
evenimentului Ei sortimentul de produse comercializate (produse alimentare, b[uturi
rdcoritoare, inghefati, produse de patiserie gi cofetdrie fiard crem[) in locul unde se va
desfdqura intrunirea. Lista agenfilor economici coordonatd cu Direcfia municipald pentru
siguranla alimentelor Chigindu va fi prezentatd" la Direcfia generali comerf, alimentafie
publicd gi prestdri servicii cel pulin ctt3 zile lucrdtoare pdnd la desfdgurarea evenimentului.
4. Direcfia generalI comert, alimentalie public[ gi prest[ri servicii va recepliona
notificdri privind inilierea activitAfii de comerf cu produse alimentare, inclusiv bduturi, in
conformitate cu legislaliain vigoare, doar de la agenfii economici parlicipanli la deservirea
populaliei in cadrul intrunirii, care se reg[sesc in lista coordonatd cu Direcfia municipald
pentru siguranla alimentelor ChiEindu.

5. Organizatorul intrunirii va af,r;a la loc vizibil un panou informativ pe care so va


regdsi urmdtoarea informafie :
- copia dispozifiei cu privire la desfbgurarea evenimentului;
- date de contact ale organizatorului gi/sau a persoanei responsabile;
- schema/plan de desfdgurare a evenimentului cu privire la amplasarea, dupl caz, a
unitalilor qi echipelor de intervenfie de prim ajutor, a agenlilor economici
par-ticipan!ilunit6file de comerf, inclusiv a informafiei cu indicarea zonelor sanitare.
6.lntreprinderile municipale ,,Asocialia de gospoddrire a spaliilor verzi",
,,EXDRUPO" $i Direclia generuId,locativ-comunald gi amenajare vor asigura, in bazd de
ocrntract, salubrizarea terenului unde se va desfbqura intrunirea'
7. Responsabild pentru buna desfEgurare a intrunirii, de starea tehnic[ a scenei gi a
aparatajului de sonorizare, de protec{ia spaliilor verzi gi de asigurarea ordinii publice este
Asocialia ObEteascd,,Iubesc Moldova" (dl Ion PERJU).
8. Responsabil pentru desfdgurarea legald a activitdtii, din partea Primdriei
municipiului Chigin5u, este dl Vasile PASCARI.
9. Direclia administrafie publicd locald va asigura controlul execut[rii prevederilor
prezentei dispozilii.

P R GENERAL NTEzuMAR

drian TALMACI

PHEGE,S"VERBAI-