Sunteți pe pagina 1din 21

G6'ri,d

,lt"f,fi! rU

Universitatea Tehnicd din Cluj-Napoca


Facultatea de Constructii de Masini
Catedra TCM

Bilet de examen nr. I '

Disciplina: Ingineria Fabri caliei Anul IV TCM

1., Reprezentafi schema prelucrdrii unei roli dinlate cilin,;ric'; cu dinli inclinali pe dreapta Bo :
15" cu o frezdmelc cu infE^;urarea spirei pe dreapta ;:tr r,rghiul de ridicare at eiilEiFezei melc
pe diametrul de divizare x:2" 30' 15", folosind metod ' avansr lui diagonal.
Sd se calculeze mdrimea avansului in lungul axei scuie, s*,, cunoscdnd: ldlimea piesei B : 50
:2 mmlrot,lungimea
rTrm, saxp sculei l, : 100 mm, tur atia pie sei no : l0 rotimin., k. : 2, m,, :
2 mm gi 4:40 din[i.

2. Se se determine rofile de schimb gi parametri de regla: ar capului 4ivizor necesari prelucrdlii


:
unei roli dinlate cilindrice cu danturd inclinatd avdr,j mn '= 2 mm, -ro-- 30 dinfi gi pp 300
mm. Constanta capului divizor i: 40, num[rul de gduri d : pe discul do J!"izare swt:24,25,
29,30,34,3J,38,39,41,43,46,47,49,51,53,54,57'-).59,62,66,iarpasulgurubului
:
conducdtor este p," 12 mm. Rolile de schimb aflate in rrotarr: sunt: 20, 23,25,25,30,32.,'35,
40, 45,50, 55, 60, 65, 70, 72, 76, 80,85, 90, 100, 1 I C,1',,:.7, 15"',

3. Reprezentali schema de prelucrare a unei roli dinlate h V fbrd degajare gi determinali


mdrimea avansului pe dinte necesar oblinerii unei vite ze de a rans in lungul dintelui de 24
mm/min, cunoscAnd numdrul de dinli ai sculei dez"--. d nli gi vitezade agchiere de 32
m/min, iar diametrul acesteia de 90 mm. k

4. Analizit comparativd a metodelor de danturare cu fre':.i nlelc.

5., Reltrezentali schema prelucrdrii mrei rofi dinJate cu dantu d inclinat[ pe sh-ga cu Fp: 15o cu
rln gever cu dantura inclinatd pe dreapta. Unghiul de ir:;' ,";;are a axelor este X = '7" . Yiteza
periferic[ a qeverului este de 150 m/min gi diametrul de ,tivizt-"e D,: 200 rnrn, corespunziitor
unui modul de m, : 2 mn. Determinali turalia gever-lu, gi vitelra de aqchiere ?

6. Rectificarea cu melc abraziv a danturilor cilindrice


Universitatea Tehnic6 din
Cluj_?.{apoca
Facultatea de Construcfii
de Masini
Catedra TCM

Bilet de examen nr, 2

Discipl ina : Ingin eria F abricafiei


, Anul IV TCft4
I l' R'ep'ezentafi schema prelucrarii
unei roli dinli+te cilindrice
l-5n cu c fiezS rnelc cu uu dingi inclinatrilre stdnga _
?nflgurarea splrei pe cireapra flo
uu unghiut o, ricilcare
merc pe diarfietrur de divizare
t = 20 30,50,,, f'oicsintr ,o*r-*du uuun.urrri
ai eliceifrezet
Sd se calculeze mirimea diagonal.
svansului irr lungul.axei scule.i
,"*, o,nor"ar,J: ?itimea pie.sei I)
::ii;':'*,; il:Tf:l;ro*'ein'""
sculei 1.: so ,nm,T;,"i,^
o,o*, i, : e rctlmi* , k,

-/ 1. Sd se detennine roiile de schirnb necesal

r00,
dantur:i inclinari i arA*d

1'r'
nu:2'"-' t-.iffiff:ffii:1'::iJ"TIT:;l;ru;f,:,:;.
e constante i : 40, iar pa.sul
Surubului condi:cdtor este p"-,:
:
1g
65.
ate ?n dotare sLr tr, 25, 25, 3 0, i;-_, 3 5, 4a. 4
-j

5. i) 5,
j
_,t

fiA, " 6{),


1 tt,j 2-.t,"rrrfO,

t 3' Repreze*tati:oheme ce
n1slnci21;e a urei ioti iiiuaie
cilincri*e cu d:rnftrrli,rr v l?ira
d'ega1a-regi det*r:ritagi tni'rimea avansul*i
pe dinre necesar ol-pn-,r,
in lungu) dinfelui de 14 m;o-min, unei viteze,Je avans
cun.sr:6nci nurrur"i-;;;;_,,'r,'r*,_,
viteza de agchiere ile j2 mirrrin gi rJc 2,.: 6 ciinli,
dizlmetrul sculei g0 rje mrn.
4'- Fref ucrarea danturilor prirt {rezarecu f.eze profilate,
presupune aregerea un*.i
.rrzzerlint.r^
trn set ds lieze de s' 15 sau 26 buclli' pentru ,""0"i
de numdnll cte dinfi ai piesei' ,i ,r*hi cre arrgrer;*e. firnr,li*
fi_ecare
Fentru care num€r de din{i
intervar se execura treza profilat[" ai piese i cre prerucrat tJi'ti-*n
nrinim, iniirociu ruu nr*i," ,iE.xpiicari.
i 5' Reprezentali scirenra prrelrrcrf,rii
unei roli aingatecu clantur. inc'nr
15" qu un $evEr e!.r dannlla i,,"riJ;p"
;eapta. unglii,, a* in..r.if1:-J:?ff,:#J
-
z='i"' viteza perit'ericiiageverttlui este cle i.5rl
nvmjn gi riiamet,-LrJ cie divlz-ar.*:
unui n:odul m" : l'25
I). - 1g0
X-1;lii-ttJlnzd'tor
cJe rnrrr" Determi"-i' i"-r', qeve*Lli.ri si
'rtez*
5. Rectificarea danturilor cilindricr cu
discuri iaier
Universitatea Tehnicd din Cluj-Napoca
Facultatea de Constr.rclii de Magini
Catedra TCM

Bilet de examen nr. 4

Di sciplina: Ingineria Fabri cafiei Anul IV TCM

. L Determinali avansul radial de pdtrundele, care asigurd un timp debazdt6 : 30 min. pentru
danturarea catacterizatd, de urmdtoarele elemente: numdrul de dinfi ai piesei zn:60 dinfi, mo
: 3 mm, turalia piesei n : l0 rotlrnin., numdrul de dinli ai sculei : 30 dinli, n"6 : l0Ocd/min,
numdrul de treceri i : 3, avansul circular S"1," : 0,2 mm/cd.

' 2. Sd se determine rolile de schimb qi parametri de reglaj ai capului divizor necesari prelucririi
unei roli dinlate cilindrice cu danturd inclinatd avdnd m :2
mm,4:35 dinli, ps :300 mm.
Constanta capului divizori: 40, numdrul de gduri de pe discul de divizare sunt:24,25,2g,
30,34,37,38. 39,47,43,46,47,49,51,53, 54,57,58,59, 62,66,iarpasul glrubului
ccnducdtor este p," :72mm. Rolile de schimb aflate in dotare sunt: 20, 23,25,25,30,32,35,
40, 45,50, 55, 60, 65,70,72,76, 90,95, 90, 100, llo,l2l, 151 .

' l. Reprezentati schema de prelucrare a unei ro{i dinlate in V fird degajare gi determinati
mdrimea avansului pe dinte necesaf oblinerii unei viteze de avans in lungul dintelui de 24
:
mnr/miu, cunoscdnd numdrul de dinli ai sculei de z, 6 dinli gi"viteza de agchiere de i2
m/min, iar diametrul acesteia de 90 mm.

- 4. Analizd. comparativd a metodelor de danturare cu frezd melc.

. 5' Reprezentali schema preltrcrdrii unei roli dinlate cu danturd inclinatf, pe stringa cu
0o
:
15o cu
un $ever cu dantura inclinatd pe dreapta. Unghiul de incrucigare a axelor este X l0o. Viteza
=
:
perifericd a geverului este de 150 m/min gi diametrul de divizare D, g5 mm. cor.espu nzdtor
:
unui modul de mo 1 mm. Determinaji turalia geverului gi viteza de agchiere ?

- 6. Domenii de utilizare a tehnologiei de prolucrare a danturilor cilindrice prin mortezare cu cufit


roatd
Universi tatea Tehnic6 din CIuj,i.,lapoca
Facultatea de Constrgctii iie lvlaqirri
Catedra TCM

,/l Bilct cle exarnen nr" 5

Disciplina: Ingineria Fatrricaiiei AnutiV'l'CM


*t Reprezentafi schema preiucr'Erii unei roli dinfate cilindrice cu r-linli
inclipali pe dreapia f3,, --
15" cu cr fiezd melc cu infi;urarea spireipe clreapta cu unghiul de ridicare
al elicei fiezei nrelc
pe diarrctrul de divizare e =.2o 30' I5", folosinci metocla avansuiuj
diagonal.
Sr se calcuieze mdrimea avansului in lungul axei sculei $o.., cunosodncl: lifirnea piesei
B = 5fl
nlnr.saxp:2rnm/ro[lungirneasculei l,:l00rnm,tutatiapiesein,,:l0rol,inin.,k.=2,mn=
2 mrn gi zo = 40 dinti.

a. Si1 sc deterrninc ro1ile de schhnb gi parametri d* regiaj ai capului ,li.,,izr:r


ijc'ccslri ;:ieilcrdii:
unei roii dinlale cilindricecu daniurRinclinarir avindn.:,.: 1r:un, lltl <ii1li y-i p;,- -i1ii
n,=,
mm- Constania uapLrllii divrzor i : 40, riLrmi.rul d,- Sipri de pc ciiscul r:ie iJi,,,izare suitt:
?.'" ..1j.
28,30,34,31,:8.39"jtl,43.46.4j.49.sI.5j")4.57,5g.59,62,66.iarpasut9ur.ubutui
conduchtor estc p.": l2 mm. Rolile de schimb aflate in dotare sunt: 2a,23,25.?5,r0.
-12, 35.
4A"45, -50,55, 60,65. 7A,?2,16,8A,85,90, 100, I10,12?. t57.

)., I(eprezenta{i schenra cie prnlucrare a, une.i roti dinfate in \/ firii deg;Ljarc qi ricterrninari

rnhritnea avansului pe dinte necesar ob;inerii unei vitez* de avairs in lungr-11 dintelui
d.e 24
mm/lnin, cutroscAnd nuntdrui de dinli ai sculei de 2. =.4 clinti qi viteza clr: rL5cd:iere rJe,iJ
nv'mirr, iai diamctrul acestciade 90 mm,

4. Analizil comparativE a nretodelor de datturarc cu frezl rnelo.

-5' Reprezerltafi schenraprelucrlriiLrnei rofi dinlatqcudanturlinclinatdpe .stiini1acup,,.=1_io cu


un $ever cu dantura inclinafa pe dreaFlta. Unghiul de incrLrcigar:e a axelor este | : '/" . Vjteat
perifericd a qeverului este de 150 rn'min ;i ditrmetrLrl de clivjzare D,:200 mrn, corespunzhtor
uirui modul de nrn :2 mnr. Determinati turaiia .severu[ii gi viteza <le a5chiere ?

6 Rectificarea cu rrreic abraziv a danturilor cilinch.ice


lJniversi tatea Tehnicd din Cluj -Napoca
Facullatea de Construc{ii de Magini
Catedra TCN{

t Rilet de examefit!', f?

Disciplina: lngineria Fabricatiei Anul IV TCM

1 . Determinali avansul radial de pitrundere, care asigurd un t. rrrp de bazditi, ,-


-10 min" pentp_l
zn * 6* clinli. rn,,
dantr.rrzu"ea caracterizati de urmitoarele elemente: numd't:i de dinti piesej
aj
= 3 mm, turalia piesei no = l0 roElmin., numdrul de dinti ai sculej :30 din,ti, n"6 : 1l0cd/mi*,
numdrul cle trecer! i : ?, arzansul circular s6" - 0,25 ;ardccl.

2. S[ se deten"r.rine rofile cte schimb gi pararnetri cle reglaj ai {.:apullti riivizor ne{,csar; preir,icrarii
urrei rcrgi dinlatecilinclricecudanturdirrclinailav6ndr', ";;rm, zu-3}clin1i yi pE:J00rarn
' Constanta capuiui divizor i :40, num[rul de gduri cie ;;e riisc,rl de clivizare su:it: ?,tr, 25"2?,,
j,4,34,31 ,38":9,41, 43,46,47,49,51,53, 54,5.J, ;'',,Sg.62"56.tarpasxl
:;urublrlui
condrrciij0r ests p:,c - J2 ;rrnr. Roliie cie s,:hin:b afiare .'',,lotere juilt: :l). l-1, jj^ l:.. l:. _lr.
-it^
4tJ, 45,50. 5i. 6A, 65,?A.1?.76. 80, 85. 90, i00, I t0 rr?" l:7,

\3 R-eprezentali schenla ele prelucrare a unei ro{i dinlate in V ;Et d cle*qa,iare gi determinati
n:Erirneaavansl:lui periintenecesarobfinerii nneiviteze ie&litnsinlungul diltejuide24
mrn/min, cunose$nd nuinirul de dinli ai sculei ds a = 6 cin{i :;i r.rratia ns: l-50 roa,r1in.

4. Analizi comparatir,tr a metodelor de danturare cu {tezh mrr lc.

-)" Reprezentafi scherna prelucrdrii unei ro{i dintate *.u de:rfl.rd r" ciinat6 pe stdnga cu : 1j,, c,s
i}o
un ;ever cu dantura inclinatd pe dreapta. lJnghiul de ;r.,rucigarl a axeil_tr este I
= 11,,. V t\ez:a.
perif'ericE a get erului este de 150 mimin gi diametrul .e divizar ,'D, : 190 nt;n. Dete rmjnali
ruralia geverului ryi vitcza de agcbiere ?

6. Recti fi carea profil atd a da-nturilor ci I i ndrice


Universitatea Tehnici din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcfii de Magini
CatedraTCM

Bilet de examen nr. 2l

Disciplina: Ingineria Fabricaf iei Anul IV TCM

l Reprezentali poziliarelativd dintre axa frezei-melc cu unghiul de inclinare a


spirei frezei-melc
stdnga cu Bo : 15o.
de e = 2o 53', 30',pe stdnga gi o roati dinfatS cilindricd cu dinlii inclinali pe
Calculali turatia piesei dacd:
4 : 30 dinfi, viteza de agchiere a sculei este de 30 m/min 9i are
diametrul de 90 mm, iar numdrul de inceputuri ale frezei-melc este k":2.

2. Sd se determine rolile de schimb gi parametri de reglaj ai capului divizor necesari prelucrdrii


utei roti dinlate cilindrice cu danturd inclinatd 9p: 15", pB : 300 mm,4: 50 dinli. Constanta
capului divizor i : 60, numdrul de gduri de pe discul de divizare sunt: 24, 2s,2g,30,34,37,
38, 39, 41,43, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66, iar pasul gurubului conducdtor este ps
: l0 mm' Rotile de schimb aflate in dotare sunt:20, 23,25,25,30,32,35,40,4s,50,55,60,
65, 70, 72,76, 90, 95, 90, 100, llo,l27, 157.

3. Reprezentali schema de prelucrare a unei roli dinlate in V ftrd degajare gi determinafi


mdrimea avansului pe dinte necesar obfinerii unei viteze de avans in lungul dintelui de 25
mm/min, cunoscdnd numlrul de dinli ai sculei de 4:3
dinli gi turalia n,: 167 roVmin.

4. Analizl comparativd a metodelor de danturare prin copiere a rotilor dinlate cilindrice cu


danturd inclinatd.

5. Reprezentali schema prelucrdrii unei roli din{ate cu danturd inclinati pe stdnga cu go I 5" cu :
un Sever cu dantura inclinatd pe dreapta. Unghiul de incruciqare a axelor este X 12. yiteza
=
perifericd a geverului este de 220 mlmingi diametrul de divizare D":240 mm, corespunzdtor
unui modul de mo : 2,75 mm. Determinafi turalia geverului gi vitezade agchiere ?

6. Domenii de utilizare a tehnologiei de prelucrare a danturilor cilindrice prin mortezare cu cutit


roatA
Llniversitatea Tehni c5 din Ciuj-Napoca
.Facultatea cie Construcgii de Magini
Catedra TCM

Biief de examen ru. 14

2
Disciyilina: lngineria f'abrica!iei Anul IV TCM

l.' Reprezentati schema preiucririi unei roli dinlate siljncirice cu dinii inciinali pe stillga p,, :
15" aQ o ftezd rnelc cu ?nfXqurarea spirei pe dreapla cu unghiul de ridlcare aj elicei frez-el
rcelc pe diametrul de divizare e = 2o 3&' 50", f'olosind metoda avansului ciiagonal.
Si se calculeze nririmea avansu)ui ?n lungul axei sculei s.n,, cunoscArel: lftiinea piesvi 13
: 50 mm, en*o = 2,5 mmlrot, lungimea sculei l*: 90 mrn, turalia piesei no - 9 rotimirr.. k"
: 3, rnn .- 2 mrn gi zo :40 din[i.

' 2.'1Sa se detemrine rofile de schimb neccsare preiucrdrii unei roli dinfate ciiindrice cu
danturd inclinatd avdnd mo :2 mm, h - 40 dinfi, pasui elrcei ctrinlilr:r rodi d;ntate p0 :
300 mnl. capr.rl divizorare constanta i:40, iarpasui qurubuiLli conclgcdtc.x.e$te flr,.-:10
rnm. Iiolile de schimb atTateirr ilorare sunt: 2fJ,23,25":5, _]{)" l'1, :5. 40,45. 5{1, f:3.6t.
65. j0. '72^76.80. X5" gt),1{}*. 1lA.l2i. ::i

3.''.R*prez-entapi sciren-ta de preiucrare a unei rnJi dinlate;iiindrice cu clanturi in V firfr


degajare 9i detenninali mdrinrea avansr.th:i pe dinte necesar oblinerii unei I'iteze cne avans
in iungul dinteiuide 24 mrrvnrin, cunoscind numdrul de ctinfl ai scule! de z": 6 rlirryi"
vitezade apchiere de33m/rnin gi diarnetrui sculei cle 80 rnrn.

4. Frelucrarea danfririlor ptin frezare cu freze proiilate. presupufle alsgerea unei fi'eze clintr-
$n set cle tt'eze de 8, i-5 sarr 26 bucfrti, pentru t'lecare rriodui 5i ungiri de engrenate, I-tsncli"
de numdrul de dinii ai piesei. Pentru care nsmar de ciin{i ai piesei d* prelucrat di*tr-r-rn
interval se executi frrzaprat1lal*" minilrr, niijiociu sau naxim ? E,rplioali.

; 5.' I{.eprezenta{i schema prelucrdrii unei roli dinJate cu dailturd incliaatb pe stdnga cu Fp :
' " 15" cu Hn iever cu dantura inslinat1 pe dreapta. Unghiul de incruciqare a sxel<.rr este
I - 7o. Viteza periferic6 a geveruiui este de 150 rn/rrin gi diatnetrul c1e divizare D.: 180
mln, cc)respunzitor unui modul de tn,,: 1,25 rnm. Determinali turalia levfril1ui qi viteza
de arschiere ?

6. Rectificarea danturiior cilindricc cu cJiscrrri taler


Universitatea Tehnicd din Cluj -Napoca
Facultatea de Construcfii deMagini
CatedraTCM

Bilet de examen nr. 22

Disciplina: Ingineria Fabricatiei Anul IV TCM

I ' Determinali avansul radial de pitrundere, care asigurd un timp debazlio:


30 min. pentru
danturarea caracterizatl,de urmatoarele elemente: numdrul de dinti ai piesei
: 3 mm, turatia piesei no : l0 rot/min., numdrul de dinli ai sculei : 30 din(i, 4: :60 dinti, m"
na l0Ocd/min.
numdrul de treceri i = 3, avansul circular Ss;,. : 0,2 mm/cd.

2' Sd se determine rotile de schimb gi parametri de reglaj ai capului divizor


necesari prelucrdrii
unei rofi dinfate cilindrice cu danturi inclinatd av6nd m :2
mm, 4:35 dinli, ps :300 mm.
Constanta capului divizor i = 40, numdrul de gduri de pe discul de divizare
sunt: 24, 25,2g,
30,34,3'7,39,39,41,43,46,47,49,51,53,54,57,5g,5g,62,66,iarpasulgurubului
:
conducdtor este psc 12 mm. Rotile de schimb aflate in dotare sunt: 20, 23,25,25,30,32,35,
40, 45,50, 55, 60, 65, 70, 72, 76, g1,g5, 90, lo0, llo,l27, 157.

3. Reprezentafi schema de prelucrare a unei rofi dinlate in V fbrd degajare gi determina{i


mdrimea avansului pe dinte necesar oblinerii unei viteze de avans in lungul dintelui de 24
mm/min, cunosc6nd numdrul de dinfi ai sculei de 4:
6 dinfi gi viteza de agchiere de 32
n/min, iar diametrul acesteia de 90 mm.

4. Analizl comparative a metodelor de danturare cu frezd melc.

5. Reprezentafi schema prelucrdrii unei rofi dinlate cu danturd inclinatd pe st6nga cu gp = l5o cu
un tever cu dantura inclinatd pe dreapta. Unghiul de incrucigare a axelor este X l0o. Viteza
=
perifericd a geverului este de 150 m/min gi diametrul de divizare D.: g5 mm, corespunzdtor
unui modul de mo : I mm. Determinati turalia geverului gi viteza de agchiere ?

6. Domenii de utilizare a tehnologiei de prelucrare a danturilor cilindrice prin mortezare cu culit


roatd
j
!:l

4vi.l^j\i!! *4

t" ,l,'

t
{
i1,

'',;'.'\.
,' ,' ) t'-',,i 'iji ;;:li:t,r'"4tL,:.),
,t\. {,.-,., ;:
7t''7- -*- ii{;\'.
-- 1.,i 7i..')'"r'l lii"r. 1o,,,,= ".4
l''" :,.
/. l-*n :l;,_..",l
r'

't
;! , ,1.,ri.,rt.,i {:{:"
'.j,1 '"!"?.1 't :f.?_,.,

,"{;f (!. ** t'1)."""'t t


* il
'i{: -*^ i,. 1.. /
/
'J;r'i i:?;:f 'i;/':"i-?r

, :i'Zi
.: {-)
'.- i. r

S._"t
."...- ; | \t:, j. ../
";*-"
i'', ," - j
'^:/
.-. tt . l'' j'' t-'i i t--r',
7...

./ '" 1"/
i'" " r *-'\'f a ,
* r:j, ,"-:t
"r'<,
{'.i. t^':l
"*'*:*
r:: ti: ,t'1 ;f

,"1 \,
,"; 1

* ,'1
J"#r:{- 3*
)-1. -\
,',: ,n ,*. ,-) g' vj'r' t,;.rt...>..;,-,-.... t ili.,;+.n".,,i
'4 "t* 'ir"i ":4r..

:l

nlt:''V r:. lt
': . .i, , A"'' r
" ,r.',.?t.; ,,.-'7 ,: ,:)' : ,.'./: , ,,: - ./jl
, ,-'

r{ ,* ,. l:it{i :,rt:,,,"2-:,
f1
f*orea' -

t:dt t
;'1 r-vJ
..!1,"t^-

p:l t;"'ri.{,te'*d" 8k-' --e;,;'*{'{-'* {'i'


u-f I ( {6p':{.t:*:{."i* t #, f'tz Pi'"l# ."'

d ,f , ' ,o:rl '.) ,t 2.


,.Y.(.'ir"i."{ i {vi'{;
('r 't*'
.;-. ./r' t # #*urr*rru&i',,if
-o €tn
^
:-::
1/f.3*jt_t/r"
:16 : ** b{..1 ll
.
. .t'/
,^f -.:, l".t fz
1..'{,-\-K: dl !,, t
_JL-
{" *r.\;rr
,rzrn
,,,, ,t,
* 'r'i'l
'
F1 .-
\:: *d*.al
y, ,r-" '-t "f**' nF i'
/-r.n . *. r' c* * I \^;.
-d L...-.f.. 1,.-"Y;
^r
i

-,'i
J:
F-,,
,'""t\
r] r"rr- [Lytr'-- {:r"oi}^t){:'. {ri""' f stp :; 3:{'y/ -{"t7ar{''v;ry,{'/'}i-'

d)"tr"
'i
6z
v.

"i
.u',,'
*!.r, ' ,,,"2t !"..4" .v.') t f l"t'
;':: 'ls'

t;:l; " ,r: y,:'

{},r;uo,rt:, { : "/:i;""
'i?z
,,,
, y:^s
i,2
J:)* -..
.:.frt;,-?\
t

| -'-z
*tv i:t",',,ff-'5?zr:o;1r7;,{- t I
I,f'u . ,,', i.; ;:
, tl{:
I

{'rr. l1;.";1:l::tt-, t
l

:,\.",i-, ".- .,
t/ \ li i.. t.
.t,r"' '- t: (- :r, i
I
,,0.' I
'f".-' t'""',
,{i:;;t': r::*
', ^\
$7,ky..*,::: :3.?:f; 1:?i:r ;!
3
": {i.-: -- i_',

,': i .

, / ,'27)r,, ;: : .::,. .. | tr,


:
/i, ,. ,l
,:::: t'' w 4,....."-.--""

ij; ' ,' '';'-"":


r;"'

,4
{
t..
:::' '';4..':
;'- /t-2
**:*
i!3t:" ;t f{. u.r't.""ri,,
1''"i rt
jl- "_ ,'o
'*"
.i| -
t

ij".' i'
,,,: 'i
t"'"+. :;():,
:::,, ,4::: g )\
"'^-"" l'
.i{t o

, ::'J1.

i "

r1
t i. '' !'t:'j'i fn'!''. ''

: ."'
lra .-\ ::.
:.,
i..'
-

-1t j

,',-"*'.-",
Y " i
,r.. ,,,t,.,.. i
- 1"
:
.-l .:^
- ._'{ i
,-1,'":' }'?'i', .
.ir'" i
.ti
.r i 2

.c
!
't:-
)
i..
N
{'.
:x
s: (rt

\.s l.
!
llt''
-'! -yl

.:j
'., :]

4
.. t.... ;!
I
e
.+ l

'n .-tr,

1.

-' ..a .
r: i.r \ 'r^/4
..r( I

,-lt
l?: .;li-1r
1
! :'""i
'" ,/t .!

i:
i*'
o,"

l(',,t , :, tl;i,;.'>
tl*r*
', f ,i
{:'

f^'.1 ., 1l
('-.: ti',!i:> q'. ,;:t
- -J.
-:i
.rr -- - l.',{, a:, ..};i
i - .)
i
"
"! : " .,

"i' ', i"'rr:,:i ti"rtt r.)";:)'' :t ;:-: :::


{} {:t ,;o rz / j'i:' ! "'
":l:i,'i:{it"
-, .'-; !/
I -1 .
.:,..". .. "'".r
; -, ,
.

-! ?' t",
jl
. "*v.
l
r'? n --* J'
:'..,i ;. 1 ".." l.

r'rr - i
l,-
)/.
{i,r, ::: fti'{i .. )s
n"' ?i, :.:t '
'1
;t t; :l:: " .":t"i.r.".::
**'- ,!'''.. ...\ ,." .. /f-.,' .
-**/j. .,;,^:**^ *"*ii: -;;****
'. al

"r, i ":.:i '.


.\t...4 s,o
,,',3 ' /..:l-r....t
$' ::' i"i* '1{, ty4" tt t...,._.:J :::-/ _1

i"&
t-r,,3 :: I ' .'ti. ,,'z
',^*-fu-^.."
.v''l;;:,

r":t'ir;:": :::

{:t.:*
/;] ,,, !jV":, ,..-,y,).j.ti,.,
J

':i 1."4'*
i,. ,.t :,+,':. :{i:,
f;:*' ,,,:,

'' l-7 ''


.i'll.*r, 'f''''t:'$;;'
t-,:. :: {'-i} (:ta.':.,/.: (,'|.7^i?:7?

.4:::

,,*r::> | /l.i"r:}
'i'fj
j-"i
:;i: ,
.i ". ,. ,,' s{' I '"i' i
{
;ft;,;, ,,,
1r,f
,.',':"t3{"' ' :2v7''!ioi''

t-'*-
,;Vir.1,r,2;" ;r,::.,.. ".2..; "3?.:""

.-,,1,;1. .., ::: ir


' *;':i : /.
i .l {
:' )" '" -' "'""'
li .1 "...
-1 ...,r 1, , t; ,. l'' '
'';
j
i'ii'"'- ;-' ,, ,'? .- f: '
'"/':Z'lu t,|'f
"-3
- i'::' ', ".4,: "
.:1
J
j.
i. 'i',.:t i ,',::i..'r?. "'.-i":'3 '''

! . ".-l
'l
,' ' ,!,'./.:'
an
i
+:'l.:til,.-'"i..'.'-''..
. r'..'' I
': j.-' ,
,.: .,"...
:;;L
ti"
-:::
.-- /l.trl.., i:ir",t.
'. t.
.,1 ,t ",.' ,,,7.1 ,.1,.
litt"
et
.', ..:]

.1",:r

,;i;: ..,
&, li
i
{ ,,!l-";,.; ,t,_. 1

'/^ j"j . f ai.,,: .'


1"t
,

\...,/
? /-.
..... |
l-
'i^

j'r.."-, '"-).;r : ,-".

'?,*: .":". ,1, " t::{-." .,, {f {.: ;*2.:s:,2


1,"]r' ' t'u'? l- 'zr

,! j :-]rA ",,, i.,),".'i1.:ia;;' 1','..';i;"'1


'r"o

t\'t i].-,
...
* /J ,t a,:'. "
'| ]J!
"' r -.. i JJ iI: :: I
't{"
-;l'.?.."- /"",:": , "
t,lL,*, ::-
". ' i.
!",
}-..\
i J/..--
f'-
^" :-,
1." '*' ."r: ....? 1.j. .'..r'i/.

:*-
; : i".fi';
t-s-"

1""i,t
t l'r:: ,"r'T..'1!";"

,ri
.'::2,f.:: li1"

,'f,''y.,,.,i:":' r
*'r''J::1
t}
'tr_:"',1
r ** ./"
:t Z:t z"?""{",
r1,v.v1;^ti{'!*:

{:-

,' {L :;1 ,,, /:*; ," {,1'4r; r ;t:.

,iql ". \:
! /:j .1.zrL;
- i' ':' : /l
, 't.-- ; t 't"
'"
/"j
*; .," 't)!"'.t -'^'
.1 r:ir' .::.* :i1{-',
^i,.j

' .i1

/12 '{r-g,:rt., ,''.:;*l


'{'} { *}:".""t7
"iJ,., :.':t
.11,5 .

'i .,.'i
.3":
"'.}I.', ,: ta .::
"'
6/6
{l

,,

,/ri
r ,.1 t L/ ,-4
'.. ".:
.: I
*.'-'
il".
**7:;:
:.t ;;_}t:i*..
.3
:,;-:1"'
" 1.4''i.ti"":'

:\/a..f._t ,.3 .-"" ;3


'.
'' 1t*t ,.:y..1_.
{} ' iz;' lls
to,
"'i-",'- 1''{-'n: ..r''l
-\
',.i
.r"."*!1. !(" i I."*,.
,"-",, r\
,,.. ;,, l'"|r.,, i... .1 ._:::-
J i , 1:Z*7.r.} "l\.;l
2',:'t '" - .
'-2 ,o
'-.", ,:'"Lr
1_ . /: - l.-.
r... { d: ' ''7i:
3lir.' :.r,: .3'v1. 'tt-i",t
t_, ..i
,17'i.,; i.*!'|: ''. '' '1'.;i' ;"1 ," ll / .*i.
i, ..:' :l.'
.. .,'., r- /',;t'.i"1 f "; z:-n"
r'
,; ,i .'n
J4o '. , 'l
1,.,'j. "' '"-"

")/,t'i.
;: t, i,li .',r r';;..t"'i,
r-s f ,z^. 'f
l: ;:*-r, iV/*; ;._4;.";it"{,
t'
'._-', Jr'..
J ,7' :: , --l \,\ r..t:
ll"::r ' ,/ "."
i
,?
::,;>:, i{ ./ r-. i..';
'
,,
f
j:zr-t)
".,:t
{
:i'.u'tr i' " 1r*
';;

!!' r,;kW !';ltt !":-i't

i ::: Ly{_.7

r(t', \"i: t,
l")-r, .', .

'&1
*" i';:, -:#"
''
,r/ ;? ,:.. ,.;;v;,{i, V"L'
'; r{-r'.-^

ort" (, jti: ,* '',-i...) :


', i
,!- ,n'>
;: itii:
';t:?r'"
^i,
,,r.1 ('

f;3
,i,Y .l
'i' : fr::""p , ; ..": -t._. ,,..,., "

:'. -;-'l: .'''i. ';'i:d..0,'i;,o,


I
l!-i;;,'-1:"1 .;
'"2'?,1{ "",v. {'|';"ill:':

7;2: . ""2 . ;-:::',r":";;V"y*

k "": #l 1: .'",,:( ,u...-.i.,' ,. " ,1


:t'
,-:,
4*.: "^
.0""",, '

,7":.::::; l^'.
-.
-.t{;' ; z-: f:"{'
i.,l
5'l'*: '3:-'

*# e ,,.);ri,;i ;i:";: o.t'.i,-


"w

,:!;,r,u
, r::i,:
J Y;: ,,,rt*'
"*fl --2, :rr2/tz'4rit' ( L'
i'J' /at:i:'
"n_.r.; t1f.7.1,,;
/''73 " . i.'
'

lfi/:},7, !. 1,a
':'; /",i rr"."
:,'
;-
,'?1' ..", :" ;'
"]'-., J;
-v.{:.'i .
:" )*)K'!
;!i l'" -''* {-.*r\-.'
,,r;:* ::: i );::j
' '1j-. /
$,i..:l ]\,,..
'i;'
r',.;u,"rZ. {r,>", Ar/
\:.,i;"
' -"
i'j..:. i
,{i r-*
' 1r:
{"'
""t
17'
.{)
7:}or,
* i;.t:*.tr
t"":1,,",,
',;,t {

o'1"-'"'',
/$i? { ,:i ''fy;1
-,.s.,-:
"''j'' .ti:. {"1 ," ,,,;
";.1;3
o'
::!" r!
{*,t -, - .", ' t*'' ';;i; "1 / .4'
--"'
,"n 1'"."'

,,2", ,;/^" i'jl'L'


I