Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Lupsa Darius
Adresa(e) nr.320, str. Dragoş-Voda, codul poştal 420147 , localitatea Bistriţa, ţara
Romania
Telefon(-oane) Mobil: 749752637
Fax(uri)
E-mail(uri) dariuslupsa22@yahoo.com

Nationalitate(-tati) română

Data naşterii 22/03/1992

Sex masculin

Locul de muncă vizat elev


/ Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat Agent vânzări
Principalele activităţi şi Căutarea de potenţiali clienţi şi incheierea contractului.
responsabilităţi
Numele şi adresa Romtelecom SA Bistrita, Strada Gheorghe Sincai 32, Bistrita
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Vânzări
de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Liceu 2007-2011 (prezent)
Calificarea / diploma Tehnicean în activităţi economice
obţinută
Disciplines principale
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Grupul Şcolar ''Grigore Moisil'' Bistriţa
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul in clasificarea 3
naţionala sau internaţionala
Curriculum vitae al
Lupsa Darius
Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) English


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs orale Exprimare scrisă
conversaţie
Limba B1 English B1 English A2 English A2 English B1 English
Limba
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

spiritul de echipă: obţinut la fostul loc de muncă


Competente şi abilităţi
o bună capacitate de comunicare: obţinută la fostul loc de muncă
sociale

Competenţe şi aptitudini spirit organizatoric


organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi cunoştinţe o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și


de utilizare a PowerPoint™);
calculatorului cunoștine elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe
Illustrator™,
PhotoShop™).
Cunoştinţe ale limbajului HTML, PHP, MYSQL:

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de conducere Nu

Informaţii
suplimentare

Anexe

Curriculum vitae al
Lupsa Darius