Sunteți pe pagina 1din 36

This Booklet contains 36 printed pages. MP18—I Question Booklet No.

&Òü šøÅ—šìy 36> ³å[‰t¡ šõË¡à "àìá¡ú šøÅ—šy Î}J¸à


Question Booklet Series-Code
PAPER—I
šøÅ—šìy¹ [Î[¹\-ëA¡àl¡¡
š¹ãÛ¡àšyçI
Do not open this Question Booklet until you are asked to do so.
&Òü šøÅ—šy ™t¡Û¡o Jåºìt¡ >à ¤ºà Òì¤ t¡t¡Û¡o š™¢”z Jåºì¤> >à¡ú
Read carefully all the instructions given at the back page and on the front page of this Question
A
Booklet.
&Òü šøÅ—šìy¹ šø=³ šõË¡à * ëÅÈ šõË¡àÚ ëƒ*Úà γÑz [>샢Åऺ㠳ì>àì™àK ÎÒA¡àì¹ šØl¡æ>¡ú
Instructions for Candidates š¹ãÛ¡à=¢ã샹 \>¸ [>샢Åऺã
1. Use Black Ballpoint Pen only for writing particulars 1. &Òü šøÅ—šìy ëºJ๠\>¸ &¤} OMR l¡üv¡¹šìy l¡üv¡¹ [W¡[Òû¡t¡ A¡¹ìt¡
of this Question Booklet and marking responses on the
Ç¡‹å³ày A¡àìºà A¡à[º¹ ¤ºšìÚ–i¡ A¡º³ ¤¸¤Ò๠A¡¹ç¡>¡ú
OMR Answer Sheet.
2. &Òü š¹ãÛ¡à¹ Î³Ú 2 Qsi¡à 30 [³[>i¡¡ú š¹ãÛ¡àÚ ë³ài¡ 150 [i¡ MCQ
2. This test is of 2 hours and 30 minutes duration and ‹¹ìo¹ šøÅ— "àìá¡ú
consists of 150 MCQ-type questions.
3. ®å¡º l¡üv¡ì¹¹ \>¸ ëA¡àì>à ˜¡oàuA¡ >´¬¹ =àA¡ì¤ >à¡ú
3. There is no negative marking for any wrong answer.
4. &Òü šøÅ—šìy¹ šòàW¡[i¡ ®¡àK ™=àyû¡ì³ ®¡àK—I, II, III, IV &¤} V
4. This Question Booklet has Five Parts—I, II, III, IV and V ë™Jàì> 1 ³èº¸àìS¡¹ 150 [i¡ MCQ ‹¹ì>¹ šøÅ— "àìá :
consisting of 150 MCQ-type questions and each question
carries 1 mark :
®¡àK–I : [ÅÇ¡ [¤A¡àÅ * [ÅÛ¡oîźã (šøÅ— Î}J¸à 1–30)
Part–I : Child Development and Pedagogy (Q. Nos. 1–30)
®¡àK–II : ®¡àÈà—I (Òü}¹à\ã) (šøÅ— Î}J¸à 31–60)
Part–II : Language—I (English) (Q. Nos. 31–60) ®¡àK–III : ®¡àÈà—II (¤à}ºà) (šøÅ— Î}J¸à 61–90)
Part–III : Language—II (Bengali) (Q. Nos. 61–90) ®¡àK–IV : K[ot¡ (šøÅ— Î}J¸à 91–120)
Part–IV : Mathematics (Q. Nos. 91–120) ®¡àK–V : š[¹ì¤Å[¤ƒ¸à (šøÅ— Î}J¸à 121–150)
Part–V : Environmental Studies (Q. Nos. 121–150)
5. OMR l¡üv¡¹šìy Î[k¡A¡®¡àì¤ šøÅ—šìy¹ [Î[¹\-ëA¡àl¡ [ºJìt¡ Ò줡ú
5. Please ensure that Question Booklet Series-Code is
correctly written and shaded on the OMR Answer Sheet. 6. š¹ãÛ¡à=¢ãìA¡ ¹àó¡ *ÚàA¢¡ A¡¹ìt¡ Òì¤ Ç¡‹å³ày šøÅ—šìy [>[ƒ¢Ê¡ A¡¹à
Ñ‚àì>¡ú
6. Rough work should be done only in the space provided in
the Question Booklet. 7. šøìÅ—¹ l¡üv¡¹ Ç¡‹å³ày OMR l¡üv¡¹šìy [W¡[Òû¡t¡ A¡¹ìt¡ Ò줡ú l¡üv¡¹
[W¡[Òû¡t¡ A¡¹à¹ [¤ÈìÚ š¹ãÛ¡à=¢ãìA¡ Î줢àZW¡ Ît¡A¢¡t¡à "¤º´¬> A¡¹ìt¡
7. The answers are to be marked on the OMR Answer Sheet Ò줡ú šøìÅ—¹ l¡üv¡¹ &A¡¤à¹ [W¡[Òû¡t¡ A¡¹à ÒìÚ ëKìº ëA¡àì>à "¤Ñ‚àìt¡Òü
only. Mark your responses carefully since there is no
t¡àìA¡ š[¹¤t¢¡> ¤à Î}ìÅà‹> A¡¹à ™àì¤ >à¡ú
chance of alteration/correction.
8. A¡à[º-ë³àW¡>ãÚ Òüì¹\๠¤à Îàƒà t¡¹º-\àt¡ãÚ ¤Ññ¹ ¤¸¤Ò๠δšèo¢¹ê¡ìš
8. Use of eraser or whitener is strictly prohibited.
[>[ȇý¡¡ú
9. Candidates should note that each question in Parts—I, 9. š¹ãÛ¡à=¢ã샹 ³ì> ¹àJìt¡ Òì¤ ë™ šøÅ—šìy¹ ®¡àK—I, IV &¤} V-&¹
IV and V is given in bilingual form (English and Bengali).
šøÅ—P¡[º [‡-®¡à[ÈA¡ (Òü}¹à\ã * ¤à}ºà)ú &Òü ëÛ¡ìy ®¡àÈà-³à‹¸³ ¤à
In case of any discrepancy or confusion in the medium/
version, the English Version will be treated as the
®¡àÈà-Î}ÑH¹ìo ëA¡àì>à ‹¹ì>¹ "ÎU[t¡ "=¤à ë¤àc¡à¹ "Îå[¤‹à l¡üšº§¡
authentic version. Òìº š¹ãÛ¡à=¢ã¹à Òü}¹à\ã Î}ÑH¹oìA¡Òü šøAõ¡t¡ Ç¡‡ý¡ ¤ìº Ko¸ A¡¹ì¤>¡ú

Name of the Candidate (in Capitals) : __________________________________________________________________________


š¹ãÛ¡à=¢ã¹ >à³ (¤Øl¡ "Û¡ì¹)
Roll No. : ________________________________________________ OMR Answer Sheet No. : ____________________________
ë¹àº >} OMR l¡üv¡¹šìy¹ >´¬¹

Full Signature of the Candidate with date Signature of the Invigilator with date
š¹ãÛ¡à=¢ã¹ δšèo¢ ѬàÛ¡¹ t¡à[¹JÎÒ [>¹ãÛ¡ìA¡¹ ѬàÛ¡¹ t¡à[¹JÎÒ
PART—I / ®¡àKççI
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY / [ÅÇ¡ [¤A¡àÅ * [ÅÛ¡oîźã

Directions : Answer the following questions [>샢[ÅA¡à : Î[k¡A¡ l¡üv¡¹ [>¤¢àW¡> A¡ì¹ [>ìW¡¹ šøÅ—P¡[º¹
by selecting the correct option. l¡üv¡¹ ƒà*¡ú
1. Growth is 1. ¤õ[‡ý¡ Òº

(A) qualitative change (A) P¡oKt¡ š[¹¤t¢¡>

(B) quantitative change (B) š[¹³àoKt¡ š[¹¤t¢¡>

(C) Both (A) and (B) (C) (A) &¤} (B) ƒåìi¡àÒü

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

2. Piaget was a/an 2. [šÚòàì\ [áìº> &A¡\>

(A) Swiss psychologist (A) ÎåÒüÎô ³ì>à[¤ƒô

(B) American psychologist (B) "àì³[¹A¡à> ³ì>à[¤ƒô

(C) African psychologist (C) "à[óø¡A¡à> ³ì>à[¤ƒô

(D) None of the above


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

3. The test which assesses an 3. ë™ "®¡ãÛ¡à &A¡\> ³à>åìȹ [¤ìÅÈ A¡à™¢ ëÅJà¹
individual’s potential to learn a
specialized activity is called δ±à¤>à ³èº¸àÚ> A¡ì¹ t¡àìA¡ ¤ìº

(A) aptitude test (A) δ±à¤>๠"®¡ãÛ¡à

(B) attitude test (B) ³ì>஡à줹 "®¡ãÛ¡à

(C) achievement test (C) šà¹ƒ[Å¢t¡à¹ "®¡ãÛ¡à

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 2
4. Cognitive development theory was 4. `¡à>³èºA¡ [¤A¡àìŹ t¡w[i¡ l¡üŠ±à¤> A¡ì¹>
advocated by
(A) l¡¤Ãå. [\. ëA¡àÒºà¹
(A) W. G. Köhler
(B) [¤. &ó¡. [ÑH>à¹
(B) B. F. Skinner
(C) [\> [šÚòàì\
(C) Jean Piaget
(D) &ò샹 ëA¡l¡üÒü >>
(D) None of them

5. =àìС¢à> _____ šøà=[³A¡ ³à>[ÎA¡ Û¡³t¡à


5. Thurstone identified _____ primary
mental abilities. [W¡[Òû¡t¡A¡¹o A¡ì¹ìá>¡ú

(A) seven (A) Îàt¡[i¡

(B) five (B) šòàW¡[i¡

(C) three (C) [t¡>[i¡

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

6. Three-dimensional model of 6. ¤å[‡ý¡¹ [y-³à[yA¡ ³ìl¡º šøA¡à[Åt¡ A¡ì¹ìá>


intelligence was developed by
(A) A¡¸àìi¡º
(A) Cattell
(B) =àìС¢à>
(B) Thurstone
(C) [Kºìó¡àl¢¡
(C) Guilford
(D) &ò샹 ëA¡l¡üÒü >>
(D) None of them

7. [Åǡ샹 ³ì‹¸ Îå-"®¡¸àÎ Kk¡> A¡¹à ë™ìt¡ šàì¹


7. Good habit can be formed in the
children by ____ ³à‹¸ì³¡ú

(A) applying conditioning process (A) ">å¤t¢¡> šø[yû¡Úà šøìÚàìK¹

(B) giving strict punishment (B) A¡Øl¡à Åà[Ñz ëƒ*Úà¹

(C) giving formal notice (C) [>Ú³t¡à[”|A¡/¹ã[t¡[·ý¡ [¤`¡[œ¡ ëƒ*Úà¹

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 3 [ P.T.O.
8. In the children, overprotectiveness 8. [Åǡ샹 ³ì‹¸ [št¡à³àt¡à¹ ³àyà[‹A¡ ¹Û¡oÅãºt¡à
of the parents, brings [>ìÚ "àìÎ

(A) honesty (A) Ît¡t¡à

(B) competitive attitude (B) šø[t¡ì™à[Kt¡à³èºA¡ ³ì>஡à¤

(C) lack of self-confidence (C) "àu[¤Å«àìι "®¡à¤

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

9. If teachers often reject, punish and 9. ™[ƒ šøàÚÒü [ÅÛ¡A¡¹à t¡òà샹 áày/áàyã샹
tease their students, it leads to
which one of the following
šøt¡¸àJ¸à> A¡ì¹>, Åà[Ñz ëƒ> &¤} l¡üv¡¸v¡û¡ A¡ì¹>,
tendencies among the students? t¡ì¤ t¡à áày/áàyã샹 ³ì‹¸ [>ì³—àv¡û¡ ëA¡à>ô
‹¹ìo¹ šø¤ot¡à &ì> ëƒÚ?
(A) Mental retardation
(A) ³à>[ÎA¡ šø[t¡¤[Þê¡t¡à
(B) Inferiority complex
(B) Òã>³>¸t¡àì¤à‹
(C) Autism
(C) "[i¡\³
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

10. Two-factor theory of intelligence was


advocated by 10. ¤å[‡ý¡¹ [‡-l¡üšàƒà> t¡w l¡üŠ±à¤> A¡ì¹ìá>

(A) Guilford (A) [Kºìó¡àl¡¢

(B) Galton (B) K¸àºi¡>

(C) Spearman (C) [ÑšÚ๳¸à>

(D) None of them (D) &ò샹 ëA¡l¡üÒü >>

I/21-A 4
11. Nail biting, thumb sucking and 11. >J A¡à³Øl¡àì>à, Òàìt¡¹ ¤åìØl¡à "àR¡åº ëW¡àÈà &¤}
restlessness are the behaviours "[Ñ‚¹t¡à "àW¡¹oP¡[º ™åv¡û¡ ¹ìÚìá
associated with

(A) l¡üì‡ìK¹ Îàì=


(A) anxiety

(B) depression
(B) Òt¡àÅ๠Îàì=

(C) competitive situation (C) šø[t¡ì™à[Kt¡à³èºA¡ š[¹[Ñ‚[t¡¹ Îàì=

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

12. In Carl Rogers’ theory, the main 12. A¡àº¢ ¹\à΢-&¹ t¡ìw ¤¸[v¡û¡ìŒ¹ ³èº Kk¡> Òº
structure of personality is the

(A) "Ò³ô
(A) ego

(B) "[‹ÅàÑzà
(B) superego

(C) ëκó¡ô
(C) self

(D) None of the above


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

13. E. M. R. children are


13. Òü. &³. "à¹. [ÅÇ¡¹à Òº

(A) moderately retarded


(A) ³‹¸³ ³àyàÚ šø[t¡¤Þê¡ã

(B) severely retarded (B) Wè¡lØ ¡à”z ³àyàÚ šø[t¡¤Þê¡ã

(C) mildly retarded (C) ³õƒå ³àyàÚ šø[t¡¤Þê¡ã

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 5 [ P.T.O.
14. The role of a teacher in a classroom 14. &A¡[i¡ ëÅøoãA¡ìÛ¡ &A¡\> [ÅÛ¡ìA¡¹ ®è¡[³A¡à Ò*Úà
should be l¡ü[W¡t¡

(A) a democratic leader (A) &A¡\> Kot¡à[”|A¡ ë>t¡à¹ ³ìt¡à

(B) a director (B) &A¡\> š[¹W¡àºìA¡¹ ³ìt¡à

(C) a dictator
(C) &A¡\> &A¡>àÚìA¡¹ ³ìt¡à

(D) None of the above


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

15. The problem of mental retardation is 15. ³à>[ÎA¡ šø[t¡¤[Þê¡t¡à¹ γθà[i¡ Î}™åv¡û¡ ¹ìÚìá
attached with

(A) Ѷõ[t¡¹ Îàì=


(A) memory

(B) attention
(B) ³ì>àì™àìK¹ Îàì=

(C) intelligence
(C) ¤å[‡ý¡¹ Îàì=

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

16. Creative potentialities of the


16. [Åǡ샹 Îõ\>àuA¡ δ±à¤>àP¡[º¹ l¡üÄÚ> A¡¹à
children can be developed through ë™ìt¡ šàì¹ ____ ³à‹¸ì³ú

(A) punishment (A) Åà[Ñz¹

(B) competitive feeling (B) šø[t¡ì™à[Kt¡à³èºA¡ ">å®è¡[t¡¹

(C) proper training (C) Î[k¡A¡ šø[ÅÛ¡ìo¹

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 6
17. Dyslexia is one type of 17. [l¡Îìº[GÚà Òº &A¡ ‹¹ì>¹

(A) psychological disorder (A) ³à>[ÎA¡ [¤ÅõTºt¡à

(B) learning disability (B) [ÅJ> "Û¡³t¡à

(C) Both [A] and [B] (C) [A] &¤} [B] ƒåìi¡àÒü

(D) None of the above


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

18. Which one of the following is related


to creativity? 18. [>ìW¡¹ ëA¡à>[i¡ Îõ\>Åãºt¡à¹ ÎìU δš[A¢¡t¡?

(A) Emotional thinking (A) šøàìÛ¡à[®¡A¡ [W¡”z>

(B) Egoistic thinking (B) "Ò[³A¡à-δ¬Þê¡ãÚ (ÒüìKàÒü[СA¡) [W¡”z>

(C) Divergent thinking (C) ëA¡–ƒøàšÎà¹ã [W¡”z>

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

19. Developmental process proceeds 19. [¤A¡àųèºA¡ šø[yû¡Úà ____-&¹ [ƒìA¡ "Nøι ÒÚú
from

(A) specific to general


(A) [¤ìÅÈ ë=ìA¡ Îà‹à¹o

(B) simple to easy (B) ιº ë=ìA¡ ÎÒ\

(C) general to specific (C) Îà‹à¹o ë=ìA¡ [¤ìÅÈ

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 7 [ P.T.O.
20. Which one of the following is the 20. [>ìW¡¹ ëA¡à>[i¡ Îà³à[\A¡ãA¡¹ìo¹ šøà=[³A¡
primary factor of the socialization? l¡üšàƒà>?
(A) Family
(A) š[¹¤à¹
(B) Political parties
(B) ¹à\î>[t¡A¡ ƒºP¡[º
(C) Heredity
(C) ¤}ÅK[t¡
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

21. To encourage a child towards his


studies, a teacher needs to 21. &A¡\> [ÅÇ¡ìA¡ t¡à¹ [Åۡ๠šø[t¡ l¡ü;Îà[Òt¡
A¡¹à¹ \>¸ &A¡\> [ÅÛ¡ìA¡¹ ƒ¹A¡à¹
(A) compare the child with other
children (A) [ÅÇ¡[i¡ìA¡ ">¸ [Åǡ샹 Îàì= t塺>à A¡¹à
(B) inspire the child
(B) [ÅÇ¡[i¡ìA¡ ">åšøà[ot¡ A¡¹à
(C) scold the child
(C) [ÅÇ¡[i¡ìA¡ t¡ã¤ø ®¡;¢Î>à A¡¹à
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

22. Physically and mentally handi-


capped children should be given 22. Åà¹ã[¹A¡ &¤} ³à>[ÎA¡ šø[t¡¤Þê¡ã [Åǡ샹 ëƒ*Úà
l¡ü[W¡t¡
(A) special education
(A) [¤ìÅÈ [ÅÛ¡à
(B) general education

(C) Both [A] and [B]


(B) Îà‹à¹o [ÅÛ¡à

(D) None of the above (C) [A] &¤} [B] ƒåìi¡àÒü


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
23. In an effective classroom

(A) children never ask question to 23. &A¡[i¡ ó¡ìºà;šàƒA¡ ëÅøoãA¡ìÛ¡


the teacher
(A) [ÅÇ¡¹à A¡Jì>àÒü [ÅÛ¡A¡ìA¡ šøÅ— A¡ì¹ >à
(B) children fear the teacher since
the teacher gives verbal and (B) [ÅÇ¡¹à [ÅÛ¡A¡ìA¡ ®¡Ú šàÚ ë™ìÒtå¡ [ÅÛ¡A¡
physical punishment ë³ï[JA¡ &¤} Åà¹ã[¹A¡ Åà[Ñz šøƒà> A¡ì¹>
(C) children do not bother about the
presence of the teacher and do
(C) [ÅÇ¡¹à [ÅÛ¡ìA¡¹ l¡üš[Ñ‚[t¡ìA¡ šàv¡àÒü ëƒÚ
as they please >à &¤} t¡à샹 ™à Jå[Å t¡àÒü A¡ì¹
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 8
24. Sensory-motor period indicates the 24. Î}줃> * Îe¡àº>³èºA¡ Ñz¹ [>샢ŠA¡ì¹
first
(A) \ã¤ì>¹ šø=³ &A¡ ¤á¹
(A) one year of life

(B) two years of life


(B) \ã¤ì>¹ šø=³ ƒåÒü ¤á¹

(C) four years of life (C) \ã¤ì>¹ šø=³ W¡à¹ ¤á¹

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

25. Teaching in the classroom 25. ëÅøoãA¡ìÛ¡ [ÅÛ¡àƒà>

(A) should be connected with life


incidents
(A) \ã¤ì>¹ Qi¡>àšåìg¹ ÎìU Î}™åv¡û¡ Ò*Úà
l¡ü[W¡t¡
(B) should not have any connection
with life (B) \ã¤ì>¹ ÎìU ëA¡àì>à Î}ì™àK =àA¡à l¡ü[W¡t¡

(C) should be more theoretical than
practical
(C) ¤¸¤Òà[¹ìA¡¹ W¡àÒüìt¡ "[‹A¡ t¡à[wA¡ Ò*Úà
(D) None of the above l¡ü[W¡t¡

(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


26. IQ can be measured by which of the
following formulae?
26. [>ì³—¹ ëA¡à>ô Îèy[i¡ [ƒìÚ ¤å‡ý¡¸S¡ (IQ) š[¹³àš
Age
(A) ´ 100 A¡¹à ë™ìt¡ šàì¹?
Mental Age

¤ÚÎ
(A) × 100
Mental Age
³à>[ÎA¡ ¤ÚÎ
(B) ´ 100
Chronological Age
³à>[ÎA¡ ¤ÚÎ
(B) × 100
Îà‹à¹o ¤ÚÎ
Mental Age
(C) ´ 10
Chronological Age ³à>[ÎA¡ ¤ÚÎ
(C) × 10
Îà‹à¹o ¤ÚÎ

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 9 [ P.T.O.
27. Parent-teacher interaction is ____ for 27. [ÅÇ¡¹ Îà³[NøA¡ [¤A¡àìŹ \>¸ [št¡à-³àt¡à *
all-round development of the child. [ÅÛ¡ìA¡¹ šà¹Ñš[¹A¡ [yû¡Úà
(A) essential
(A) "t¡¸à¤Å¸A¡
(B) not essential
(B) "t¡¸à¤Å¸A¡ >Ú
(C) secondary
(C) "šø‹à>
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
28. Class test is very important because
it helps 28. ëÅøoã "®¡ãÛ¡à Jå¤ P¡¹ç¡Œšèo¢ A¡à¹o &[i¡ ÎàÒà™¸
(A) to evaluate educational
A¡ì¹
achievement
(A) [ÅÛ¡àKt¡ šà¹ƒ[Å¢t¡à¹ ³èº¸àÚ> A¡¹ìt¡
(B) to increase the speed of writing
(B) [ºJì>¹ K[t¡ì¤K ¤àØl¡àìt¡
(C) to train students to think
logically (C) áày/áàyã샹 ™å[v¡û¡Î´¶t¡ [W¡”z๠[ÅÛ¡à [ƒìt¡
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

29. An arrogant student can be changed 29. &A¡\> l¡ü‡ý¡t¡ áày/áàyãìA¡ [ÅÛ¡A¡ Îå-"àW¡¹o™åv¡û¡
by the teacher into a well-behaved áày/áàyãìt¡ š[¹¤[t¢¡t¡ A¡¹ìt¡ šàì¹>
student by

(A) ignoring the situation


(A) š[¹[Ñ‚[t¡ìA¡ "¤`¡à A¡ì¹

(B) giving the strict punishment (B) A¡Øl¡à Åà[Ñz [ƒìÚ

(C) applying the appropriate (C) l¡üš™åv¡û¡ l¡ü„ãš>à šøìÚàK A¡ì¹


stimulation
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
(D) None of the above

30. &A¡[i¡ ëÅøoãA¡ìÛ¡ [ºU í¤È³¸


30. Gender discrimination in a
classroom (A) &A¡\> [ÅÛ¡à=㢹 A¡à\A¡³¢ìA¡ šø®¡à[¤t¡ A¡ì¹
(A) does not affect the performance

of a student
(B) &A¡\> [ÅÛ¡à=㢹 šøìW¡Ê¡à "=¤à A¡à\A¡³¢ìA¡
(B) may lead to destroy the effort or ‹ÿk}Î A¡ì¹ [ƒìt¡ šàì¹
the performance of a student
(C) &A¡\> [ÅÛ¡à=㢹 A¡à\A¡ì³¢¹ š[¹³ào ¤õ[‡ý¡
(C) may lead to increase the
performance of a student
A¡ì¹ [ƒìt¡ šàì¹

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 10
PART—II : Language—I
ENGLISH
Directions : Read the passage given to reveal all things to me, and, more than
below and answer the questions all things else, to love me.
(Q. Nos. 31 to 35) that follow by selecting
the correct option. 31. On March 3, 1887, the speaker

The most important day I remember in all (A) heard that somebody would visit
my life is the one on which my teacher, her home that day
Anne Mansfield Sullivan, came to me. I am (B) guessed that some unusual
filled with wonder when I consider the thing would happen that day
immeasurable contrasts between the two (C) was told that her teacher would
lives which it connects. It was the third of come to meet her
March, 1887, three months before I was
(D) could speak for the first time in
seven years old.
her life
On the afternoon of that eventful day, I
stood on the porch, dumb, expectant. I 32. She was groping in darkness
guessed vaguely from my mother’s signs because she was
and from the hurrying to and fro in the (A) uncertain
house that something unusual was about
to happen. So I went to the door and waited (B) ignorant
on the steps. I did not know what the (C) very anxious
future held of marvel or surprise for me. (D) blind
Anger and bitterness had preyed upon me
continually for weeks and a deep languor 33. The speaker compares herself
had succeeded this passionate struggle.
(A) to a light
Have you ever been at sea in a dense fog,
(B) to a compass
when it seemed as if a tangible white
darkness shut you in? The great ship, (C) to a ship
tense and anxious, would grope her way (D) None of the above
toward the shore with plume and
sounding-line. And you would wait with 34. The passage is a part of
beating heart for something to happen. I (A) an adventure story
was like that ship before my education
began, only I was without compass or (B) a novel
sounding-line, and had no way of knowing (C) a fiction
how near the harbour was. “Light! Give me (D) an autobiography
light!” was the wordless cry of my soul, and
the light of love shone on me in that very 35. ‘Tangible’ means
hour.
(A) wonderful thing
I felt approaching footsteps, I stretched out (B) clear things
my hand as I supposed to my mother.
Someone took it, and I was caught up and (C) weakness of spirit
held close in the arms of her who had come (D) clear and definite

I/21-A 11 [ P.T.O.
Directions : (Q. Nos. 36 to 40) Fill in the Directions : Read the poem given
blanks taking the appropriate alternatives below and answer the questions
from the given options in each of the (Q. Nos. 41 to 45) that follow by selecting
following : the correct option.

36. Take this medicine and you will get Ring out, wild bells, to the wild sky,
rid _____ the bad cold. The flying cloud, the frosty light :
The year is dying in the night;
(A) from Ring out, wild bells, and let him die.
(B) of Ring out the old, ring in the new,
(C) over Ring, happy bells, across the snow :
The year is going, let him go;
(D) at Ring out the false, ring in the true.
Ring out the grief that saps the mind,
37. Exercise is beneficial _____ health.
For those that here we see no more;
(A) for Ring out the feud of rich and poor,
Ring in redress to all mankind.
(B) in
(C) to 41. The poet is

(D) towards
(A) optimistic
38. The fear that AIDS has broken _____
in India is not unfounded.
(B) pessimistic
(A) off
(B) up (C) ironical in his attitude
(C) about
(D) out (D) None of the above

39. The synonym of ‘exorbitant’ is


(A) ridiculous
(B) odd 42. “Let him die”—here ‘him’ refers to

(C) strange
(D) excessive (A) man

40. The antonym of ‘magnanimous’ is (B) the cloud


(A) selfish
(B) naive (C) the sky
(C) generous
(D) insignificant (D) the year

I/21-A 12
43. The poet wants to _____ the conflict Directions : (Q. Nos. 46 to 50) Fill in the
between the rich and the poor. blanks taking the appropriate alternatives
from the given options in each of the
following :
(A) increase
46. The effects of cigarette smoking
_____ been proven to be extremely
(B) decrease harmful.
(A) is
(C) continue (B) are
(C) has
(D) None of the above (D) have

47. Sourav, along with twenty friends,


_____ planning a party.
(A) are
44. The poet wishes the bell to ring
(B) have
(C) is
(A) loudly
(D) has

(B) after repeated intervals 48. Sourav sent a letter to his university
after he _____ his scholarship.

(C) softly (A) receives


(B) was received
(C) had received
(D) noiselessly
(D) were received

49. A poem can be best taught by _____.


(A) making the students recite it
45. ‘Redress’ means
(B) oral language drill
(C) recitation and then explanation
(A) sadden
(D) group discussion

(B) increase 50. At the initial stage, FCA focuses


on _____.

(C) succeed (A) listening


(B) speaking

(D) to correct something that is (C) writing


unfair or wrong (D) listening and speaking

I/21-A 13 [ P.T.O.
Directions : (Q. Nos. 51 to 54) Fill in the 53. The best way to sensitize young
blanks taking the appropriate alternatives learners to rhythm and intonation is
from the given options in each of the _____.
following :

51. The Right of Children to Free and


Compulsory Education Act, 2009 (A) by reading out poems in
stipulates that learning should be different meters and explaining
_____. them

(A) restricted to co-scholastic (B) by making the learners listen to


subjects nursery rhymes and recite them
effectively

(B) carefully monitored by frequent


testing
(C) by making the learners copy out
simple poems in neat
handwriting
(C) through activities in a child-
friendly manner

(D) by explaining the rules of


(D) supported by extra coaching phonetics in simple words

52. Group project helps in developing


54. ‘Phonetics’ is basically associated
_____.
with _____.

(A) competition
(A) sounds

(B) good memory


(B) grammar

(C) a high level of ambition to


achieve
(C) rhythm

(D) collaboration, critical thinking


and problem solving (D) vocabulary

I/21-A 14
Directions : In Question Nos. 55 to 57, Directions : (Q. Nos. 58 and 59) Complete
each sentence has four underlined words the following sentences by adding a tag
or phrases. The four underlined parts of question with the correct form of verb and
the sentence are marked as (A), (B ), (C ) the subject pronoun :
and (D). Identify the one underlined word
or phrase that must be changed in order 58. You and I talked with the professor
for the sentence to be correct. yesterday, _____

55. Writers and media personnel sell (A) did we?


(A)
theirselves best by the impression
(B ) (C ) (B) aren’t we?
given in their verbal expression.
(D) (C) didn’t we?
(A) A
(D) haven’t we?
(B) B

(C) C

(D) D 59. She’s been studying English for two


years, _____
56. Air pollution, together with littering,
(A) (A) is she?
are causing many problems
(B ) (C )
(B) has she?
in our large, industrial cities today.
(D)
(C) hasn’t she?
(A) A

(B) B (D) haven’t she?


(C) C

(D) D
60. The meeting ended in fiasco.
57. Nora hardly never misses an
Here ‘in fiasco’ means
(A) (B )
opportunity to play in the tennis
(C ) (D) (A) in successful way
tournaments.

(A) A (B) in confusion

(B) B
(C) in complete failure
(C) C

(D) D (D) in acrimonious debate

I/21-A 15 [ P.T.O.
®¡àK—III : ®¡àÈà—II
¤à}ºà
[>샢[ÅA¡à : [>³—[º[Jt¡ šƒ¸à}Åiå¡Aå¡ ®¡àìºà A¡ì¹ šìØl¡ 61 >} 64. &Òü "}ìÅ ‘Òü–ƒø[\;’ šƒ[i¡ Òº
ë=ìA¡ 66 >} šøìÅ—¹ l¡üv¡¹ A¡¹ìt¡ Ò줡ú
(A) ¤×¤øã[Ò Î³àìι l¡üƒàÒ¹o
‘‘Aå¡ÅàÎì> Òü–ƒø[\; šèì\ ÒüÊ¡ìƒì¤
[>®õ¡ìt¡; ëA¡ï[ÈA¡ ¤Ñ|, ëA¡ï[ÈA¡ l¡üv¡¹ã,
(B) t¡;šå¹ç¡È γàìι l¡üƒàÒ¹o
W¡–ƒì>¹ ëóò¡ài¡à ®¡àìº, ó塺³àºà K캡ú
šåìØl¡ ‹èšƒàì> ‹èš; a[ºìá ëW¡ï[ƒìA¡
(C) ‡–‡ γàìι l¡üƒàÒ¹o
šèt¡ Qõt¡¹ìÎ ƒãš; šåÍš ¹à[Å ¹à[Å
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (D) A¡³¢‹à¹Ú γàìι l¡üƒàÒ¹o
... ... ... ... ... —¤ìÎìá &A¡àA¡ã
¹=ã–ƒø; [>³N— t¡ìš W¡–ƒøWè¡Øl¡ ë™>—’’

61. &Òü "}ìÅ ‘¹=ã–ƒø’ Ŧ[i¡¹ Î[Þê¡ [¤ìZრA¡¹ìº 65. &Òü "}ìÅ ‘a[ºìá’ šƒ[i¡ Òº
Òì¤
(A) [yû¡Úàšìƒ¹ l¡üƒàÒ¹o
(A) ¹= + Òü–ƒø
(B) ¹=ã + Òü–ƒø (B) [¤ìÅÈo šìƒ¹ l¡üƒàÒ¹o
(C) ¹[= + Òü–ƒø
(C) "¤¸Ú šìƒ¹ l¡üƒàÒ¹o
(D) ¹[= + #–ƒø

62. &Òü "}ìÅ ‘[>®õ¡ìt¡’ Ŧ[i¡¹ [¤š¹ãt¡ "=¢ Òì¤ (D) [¤ìÅȸ šìƒ¹ l¡üƒàÒ¹o

(A) ëKàšì>
(B) šøA¡àìŸ 66. ‘šèì\ ÒüÊ¡ìƒì¤’
(C) [>®¢¡ìÚ [>ìW¡ ƒàK ëƒ*Úà Ŧ[i¡ ëA¡à>ô A¡à¹A¡?
(D) [>[ÆW¡”z ³ì>
(A) A¡tõ¡¢ A¡à¹A¡
63. &Òü "}ìÅ ‘ëA¡ï[ÈA¡’ šƒ[i¡ Òº
(B) A¡³¢A¡à¹A¡
(A) [¤ìÅȸ šƒ
(B) "¤¸Ú šƒ
(C) A¡¹oA¡à¹A¡
(C) [yû¡Úà šƒ
(D) [¤ìÅÈo šƒ (D) "šàƒà> A¡à¹A¡

I/21-A 16
[>샢[ÅA¡à : [>³—[º[Jt¡ šøÅ—P¡[º¹ Î[k¡A¡ l¡üv¡¹[i¡ [>¤¢àW¡> A¡ì¹ 71. ‘ƒãš * ‹èš’ A¡à¤¸Nø”‚[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>
67 >} ë=ìA¡ 90 >} šøìÅ—¹ l¡üv¡¹ A¡¹ìt¡ Ò줡ú
(A) A¡à[³>ã ¹àÚ
67. ‘ë³Q>àƒ¤‹ A¡à¤¸’[i¡ ¹[W¡t¡ ÒÚ
(B) [‡ì\–ƒøºàº ¹àÚ
(A) 1861 [JøСàì¦
(C) A塳價g> ³[ÀA¡
(B) 1870 [JøСàì¦
(D) ™t¡ã–ƒøì³àÒ> ¤àKW¡ã
(C) 1842 [JøСàì¦

(D) 1872 [JøСàì¦


72. [‡ì\–ƒøºàº ¹[W¡t¡ A¡à¤¸Nø”‚[i¡ Òº

68. ¹¤ã–ƒø>àì=¹ A¡à¤¸P¡¹ç¡ [áìº> (A) ‘Åt¡ƒº’

(A) A¡[¤ [¤ƒ¸àš[t¡ (B) ‘t¡ã=¢ì¹oå’

(B) A¡[¤ `¡à>ƒàÎ (C) ‘&A¡t¡à¹à’

(C) A¡[¤ [¤Òà¹ãºàº W¡yû¡¤t¢¡ã (D) ‘³–ƒø’


(D) A¡[¤ ëKà[¤–ƒƒàÎ
73. ¹¤ã–ƒø>àì=¹ ‘¤ºàA¡à’ A¡à¤¸[i¡ ³åJ¸t¡
69. Ѭo¢A¡å ³à¹ã 냤㹠šø=³ l¡üš>¸àÎ[i¡¹ >à³ Òº
(A) ѬìƒÅìšøì³à„ãšA¡ A¡à¤¸
(A) ‘[áijåA塺’
(B) "àu[\`¡àÎà * íÅŤ Ѷõ[t¡W¡à¹o³èºA¡ A¡à¤¸
(B) ‘ëÑ•Òºt¡à’
(C) K[t¡t¡w³èºA¡ A¡à¤¸
(C) ‘ƒãš[>¤¢ào’
(D) Òü[t¡ÒàÎ-ëW¡t¡>à³èºA¡ A¡à¤¸
(D) ‘A¡àÒàìA¡’

74. ‘¤>t塺Îã’ A¡à¤¸[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>


70. Ѭo¢A塳à¹ã 냤ã δšà[ƒt¡ š[yA¡à[i¡¹ >à³ Òº
(A) A塳價g> ³[ÀA¡
(A) ‘[Òt¡¤àƒã’

(B) ‘®¡à¹t¡ã’ (B) ÎåA塳๠¹àÚ

(C) ‘¤UƒÅ¢>’ (C) "t塺šøÎàƒ ëÎ>

(D) ‘A¡ìÀຒ (D) A¡à[ºƒàÎ ¹àÚ

I/21-A 17 [ P.T.O.
75. ‘‘[¤Å«>àì=¹ ™`¡Åàìº A¡³¢ì™àìK¹ "”z >àÒü, 79. ‘ƒåK¢àƒàÎ’ >ài¡A¡[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>
A¡³¢ ëÎ ë™ ‹³¢ ë³à샹,—A¡³¢ W¡à[Ò—A¡³¢ W¡àÒü¡ú’’
š}[v¡û¡ ƒå[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº> (A) [‡ì\–ƒøºàº ¹àÚ

(B) ¹¤ã–ƒø>à= k¡àA塹


(A) Îìt¡¸–ƒø>à= ƒv¡
(B) ™t¡ã–ƒøì³àÒ> ¤àKW¡ã (C) ³àÒüìA¡º ³‹åÎèƒ> ƒv¡

(C) A¡à[³>ã ¹àÚ (D) "¤>ã–ƒø>à= k¡àA塹

(D) >\¹ç¡º Òüκà³


80. ѬìƒÅã "àì–ƒàºì>¹ ëšøÛ¡àšìi¡ ¹[W¡t¡ ¹¤ã–ƒø>àì=¹
l¡üš>¸àÎ[i¡ Òº
76. ³àÒüìA¡º ³‹åÎèƒ> Τ¢š=ø ³ š¹ãÛ¡à³èºA¡®¡àì¤
"[³yàÛ¡¹ áì–ƒ¹ ¤¸¤Ò๠A¡ì¹> tò¡à¹ (A) ‘ë>ïA¡àlå¡[¤’
(A) ‘ë³Q>àƒ¤‹ A¡à¤¸’-& (B) ‘ëW¡àìJ¹ ¤à[º’
(B) ‘šˆà¤t¡ã’ >ài¡ìA¡ (C) ‘Q칤àÒüì¹’
(C) ‘¤ã¹àU>à’ A¡à줸
(D) ‘ëÅìȹ A¡[¤t¡à’
(D) ‘¤ø\àU>à’ A¡à줸
81. t¡à¹àšƒ W¡[¹y[i¡ ¹ìÚìá
77. ‘t¡ã=¢ì¹oå’ A¡à¤¸Nø”‚[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>
(A) ¹¤ã–ƒø>àì=¹ ‘áå[i¡’ Kì¿
(A) Îìt¡¸–ƒø>à= ƒv¡
(B) ¹¤ã–ƒø>àì=¹ ‘"àšƒ’ Kì¿
(B) A¡à[³>ã ¹àÚ
(C) ¹¤ã–ƒø>àì=¹ ‘γà[œ¡’ Kì¿
(C) A¡à[ºƒàÎ ¹àÚ
(D) ¹¤ã–ƒø>àì=¹ ‘"[t¡[=’ Kì¿
(D) ¹¤ã–ƒø>à= k¡àA塹

78. ÎåA塳๠¹àìÚ¹ >ài¡A¡[i¡ Òº 82. ‘¤ø\ì¤oå’ A¡à줸¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>

(A) ‘¹ì=¹ ¹[Å’ (A) A¡à[ºƒàÎ ¹àÚ

(B) ‘[¤¾³Uº’ (B) A塳價g> ³[ÀA¡

(C) ‘A¡[»¡ "¤t¡à¹’ (C) ™t¡ã–ƒø>à= ¤àKW¡ã

(D) ‘"¤àA¡ \ºšà>’ (D) A¡à[³>ã ¹àÚ

I/21-A 18
83. ‘‘[¤ìÅ« ™à [A¡áå ³Òà> Îõ[Ê¡ [W¡¹ A¡º¸àoA¡¹, 87. [¤Øl¡àº t¡šÑ¬ã—&Òü ¤àKô‹à¹à[i¡¹ "=¢ Òº
"싢A¡ t¡à¹ A¡[¹Úàìá >à¹ã "싢A¡ t¡à¹ >¹¡ú’’
š}[v¡û¡ ƒå[i¡¹ ¹W¡[Út¡à Òìº> (A) ë™ [¤Øl¡àº[i¡ t¡šÎ¸à A¡ì¹
(B) t¡šÑ¬ã¹ [¤Øl¡àº
(A) ¹¤ã–ƒø>à= k¡àA塹
(C) ®¡r¡ ëºàA¡
(B) >\¹ç¡º Òüκà³
(D) ®¡r¡ [¤Øl¡àº
(C) ÎåA¡à”z ®¡j¡àW¡à™¢
(D) Ѭo¢A塳à¹ã 냤ã
88. γàìÎ &A¡à[‹A¡ šìƒ¹ [³ºì> ë™ &A¡[i¡ šƒ
K[k¡t¡ ÒÚ ëÎÒü šƒ[i¡ìA¡ ¤ìº
84. ‘‘¤ºìt¡ šàì¹à ¤Øl¡ ³à>åÈ ë³ài¡¹ ëA¡> W¡Øl¡ì¤?
K¹ã¤ ëA¡> ëÎÒü ë³ài¡ì¹¹ t¡ºàÚ W¡àšà šØl¡ì¤?’’ (A) šè¤¢šƒ
š}[v¡û¡ ƒå[i¡ ¹ìÚìá A¡[¤ ÎåA¡à”z ®¡j¡àW¡à™¢-&¹ (B) γÑz šƒ
(A) ‘¹à>๒ A¡[¤t¡àÚ (C) l¡üv¡¹šƒ
(B) ‘뮡\ຒ A¡[¤t¡àÚ (D) γθ³à> šƒ
(C) ‘šåì¹àì>à ‹òà‹à’ A¡[¤t¡àÚ
89. ³àtõ¡®¡àÈàìA¡ [Åۡ๠³à‹¸³ A¡¹ìº [ÅÛ¡à=¢ã¹
(D) ‘ë¤à‹>’ A¡[¤t¡àÚ
(A) [W¡”z๠ÎìU ®¡àÈ๠Î}K[t¡ Îà‹> Qìi¡
85. ‘¤àKãÅ«¹ã [Å¿ šø¤Þê¡à¤ºã’ Nø씂¹ ¹W¡[Út¡à Òìº>
(B) ëºJà ÎÒ\t¡¹ ÒÚ
(A) ¹¤ã–ƒø>à= k¡àA塹
(C) ³àtõ¡®¡àÈ๠šø[t¡ "àNøÒ ¤àìØl¡
(B) "¤>ã–ƒø>à= k¡àA塹
(D) ëºJàšØl¡àÚ "à>–ƒ ¤àìØl¡
(C) ÎåA塳๠¹àÚ
(D) Ѭo¢A塳à¹ã 냤ã 90. [ÅÛ¡àìA¡ "àA¡È¢oãÚ A¡ì¹ t塺ìt¡ Τ¢à[‹A¡
P¡¹ç¡Œšèo¢ ®è¡[³A¡à šàº> A¡ì¹
86. "[š[>[Ò[t¡¹ ¤×º ¤¸¤Ò๠¹ìÚìá
(A) šàk¡¸¤Òü
(A) ‘¹àØn¡ã’ l¡üš®¡àÈàÚ (B) ƒõŸÅøस-[>®¢¡¹ l¡üšàƒà>
(B) ‘¤Uàºã’ l¡üš®¡àÈàÚ (C) [ÅÛ¡A¡
(C) ‘A¡à³¹ê¡šã’ l¡üš®¡àÈàÚ (D) A¡³¢ìA¡[–ƒøA¡ [ÅÛ¡à ºà쮡¹ l¡üš™åv¡û¡
(D) ‘¤ì¹–ƒøã’ l¡üš®¡àÈàÚ Îà\ιgà³

I/21-A 19 [ P.T.O.
PART—IV / ®¡àKççIV
MATHEMATICS / K[ot¡

Directions : Answer the following questions [>샢[ÅA¡à : Î[k¡A¡ l¡üv¡¹ [>¤¢àW¡> A¡ì¹ [>ìW¡¹ šøÅ—P¡[º¹
by selecting the correct option.
l¡üv¡¹ ƒà*¡ú
91. If 4036 = 64, then the value of 91. ™[ƒ 4036 = 64 ÒÚ, t¡ì¤
40 × 36 + 0 × 4036 + 40 × 36 + 0 × 4036 +
0 × 004036 + 0 × 00004036 0 × 004036 + 0 × 00004036
will be &¹ ³à> Òì¤
(A) 7·1216
(A) 7·1216
(B) 7·0914
(B) 7·0914
(C) 7·1104
(C) 7·1104
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

92. 7386038 is divisible by


92. 7386038 [¤®¡à\¸ Òì¤ ëA¡à>ô Î}J¸à[i¡ ‡à¹à?
(A) 3
(A) 3
(B) 9
(B) 9
(C) 11
(C) 11
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

93. The number of possible pairs of


numbers, whose product is 5400 93. ƒå[i¡ Î}J¸à¹ P¡oó¡º 5400 &¤} K.Îà.P¡. 30
and HCF is 30, is Òì¤, &³> Î}J¸àP¡ìºà¹ δ±à¤¸ ë\àØl¡à Òì¤
(A) 1 (A) 1[i¡

(B) 2 (B) 2[i¡

(C) 3 (C) 3[i¡

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 20
94. In the given figure, if AB ||CD , then 94. šøƒv¡ [W¡ìy, ™[ƒ AB ||CD ÒÚ, t¡ì¤ x -&¹
the value of x is ³à> Òì¤
D D

4xº B B
4xº
C C

130º 130º
6xº 6xº
E A A
E
(A) 26 (A) 26
(B) 23 (B) 23
(C) 13 (C) 13
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
95. The correct statement out of the
following is
95. [>ìW¡¹ [¤¤õ[t¡P¡ìºà¹ ³ì‹¸ Î[k¡A¡ [¤¤õ[t¡[i¡ Òº¡
D A D
A

50º 60º 50º 60º

70º 50º 70º 50º


B C E F B C E F

(A) DABC ~ DFED (A) DABC ~ DFED


(B) DBCA ~ DFDE (B) DBCA ~ DFDE
(C) DABC ~ DDEF (C) DABC ~ DDEF
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡à>[i¡Òü >Ú
96. The smallest side of a right-
96. &A¡[i¡ γìA¡àoã [y®å¡ì\¹ Û塉t¡³ ¤à× 13 ëÎ[³
angled triangle is 13 cm, then its
Òìº, [y®å¡\[i¡¹ "[t¡®å¡ì\¹ íƒQ¢¸ Òì¤
hypotenuse will be
(A) 84 ëÎ[³
(A) 84 cm
(B) 85 cm (B) 85 ëÎ[³

(C) 83 cm (C) 83 ëÎ[³


(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 21 [ P.T.O.
97. If each edge of a cube is increased 97. ™[ƒ ëA¡àì>à Q>ìA¡¹ šø[t¡[i¡ ¤à× 25% ¤õ[‡ý¡ šàÚ,
by 25%, then the percentage t¡ì¤ t¡à¹ šõË¡t¡ìº¹ ëÛ¡yó¡º ¤õ[‡ý¡¹ Åt¡A¡¹à Òà¹
increase in its surface area is Òì¤
(A) 56·25% (A) 56·25%
(B) 25% (B) 25%
(C) 30% (C) 30%
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

98. The area of a square is 0·5 hectare. 98. &A¡[i¡ ¤K¢ìÛ¡ìy¹ ëÛ¡yó¡º 0·5 ëÒC¡¹ Òìº,
Its diagonal is t¡à¹ A¡ìo¢¹ íƒQ¢¸ Òì¤
(A) 50 m (A) 50 [³i¡à¹
(B) 100 m (B) 100 [³i¡à¹
(C) 50 2 m (C) 50 2 [³i¡à¹
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

99. A wheel makes 1000 revolutions in 99. &A¡[i¡ W¡àA¡à 88 [A¡.[³. š= "[t¡yû¡³ A¡¹ìt¡
covering a distance 88 km. The 1000 ¤à¹ "à¤t¢¡> A¡ì¹¡ú W¡àA¡à[i¡¹ ¤¸àÎà싢¹
radius of the wheel is ³à> Òì¤
(A) 7 m
(A) 7 [³i¡à¹
(B) 12 m
(B) 12 [³i¡à¹
(C) 14 m
(C) 14 [³i¡à¹
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
100. The ratio of the volumes of two
spheres is 1 : 8, then the ratio of 100. ƒå[i¡ ëKàºìA¡¹ "àÚt¡ì>¹ ">åšàt¡ 1 : 8 Òìº,
their surface areas is t¡à샹 ¤yû¡t¡ìº¹ ëÛ¡yó¡ìº¹ ">åšàt¡ Òì¤
(A) 1 : 2 (A) 1 : 2

(B) 1 : 4 (B) 1 : 4
(C) 1 : 8 (C) 1 : 8
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 22
101. The simple interest at x% for x years 101. x% ιº Îåìƒ ë™ ³èº‹ì>¹ x ¤áì¹¹ Îåƒ
will be R x on a principal of x i¡àA¡à ÒÚ ëÎÒü ³èº‹> Òì¤
(A) R x (A) x i¡àA¡à
(B) R100x (B) 100x i¡àA¡à
æ 100 ö æ 100 ö
(C) R ç ÷ (C) ç
è x ø
÷ i¡àA¡à
è x ø

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

102. A trader lost 20% by selling a watch


102. &A¡ ¤¸¤ÎàÚã¹ 1,024 i¡àA¡àÚ &A¡[i¡ Q[Øl¡
for R 1,024. What percent shall he
[¤[yû¡ A¡ì¹ 20% ëºàA¡Îà> ÒÚ¡ú Q[Øl¡[i¡ ëÎ ™[ƒ
gain or lose by selling it for R 1,472? 1,472 i¡àA¡àÚ [¤[yû¡ A¡¹ìt¡ šà¹t¡, t¡ì¤ ºà®¡ ¤à
ëºàA¡Îàì>¹ Åt¡A¡¹à Ò๠A¡t¡ Òt¡?
(A) 15
(A) 15
(B) 12
(B) 12
(C) 20
(C) 20
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
103. The average of first five prime
numbers is 103. šø=³ šòàW¡[i¡ ë³ï[ºA¡ Î}J¸à¹ KØl¡ ³à> Òì¤
(A) 4·6 (A) 4·6

(B) 5·4 (B) 5·4

(C) 5·6 (C) 5·6

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

30% of 160 160 &¹ 30%


104. If = 48, then the value of 104. ™[ƒ = 48 ÒÚ, t¡ì¤ x -&¹
x x
x is ³à> Òì¤
(A) 1 (A) 1

(B) 2 (B) 2
1 1
(C) (C)
2 2

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 23 [ P.T.O.
105. The sides of a triangle are in the 105. &A¡[i¡ [y®å¡ì\¹ ¤à×P¡ìºà¹ íƒìQ¢¸¹ ">åšàt¡
1 1 1 1 1 1
ratio : : and its perimeter is : : &¤} š[¹Îã³à 104 ëÎ[³ Òìº,
2 3 4 2 3 4
104 cm. The length of the largest [y®å¡\[i¡¹ ¤õÒv¡³ ¤à×¹ íƒQ¢¸ Òì¤
side is
(A) 52 ëÎ[³
(A) 52 cm
(B) 48 ëÎ[³
(B) 48 cm
(C) 51 ëÎ[³
(C) 51 cm
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
(D) None of the above

106. A man saved R 600 in 30 days. The


106. &A¡ ¤¸[v¡û¡ 30 [ƒì> 600 i¡àA¡à Îe¡Ú A¡ì¹>¡ú
number of days needed by him to *Òü ¤¸[v¡û¡¹ 1,160 i¡àA¡à Îe¡Ú A¡¹ìt¡ A¡t¡
save R 1,160 is [ƒì>¹ šøìÚà\> Òì¤?

(A) 66 (A) 66

(B) 72 (B) 72

(C) 58 (C) 58

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

7 14 7 7 14 7
107. The HCF of , and is 107. , &¤} -&¹ K.Îà.P¡. Òì¤
90 15 10 90 15 10

7 7
(A) (A)
90 90

14 14
(B) (B)
45 45

7 7
(C) (C)
45 45

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 24
& & + 0 × 37
108. The value of ( 0 × 63 & & ) is & & + 0 × 37
108. ( 0 × 63 & & )-&¹ ³à> Òì¤

(A) 1 × 00 (A) 1 × 00

& &
(B) 0 × 101 & &
(B) 0 × 101

&&
(C) 1 × 01 &&
(C) 1 × 01

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

109. A is twice as skilled a workman as B 109. B "ìšÛ¡à A [‡P¡o ƒÛ ¡A¡³¢ã &¤} ƒå\ì>
and together they finish a piece of &A¡ìy &A¡[i¡ A¡à\ 18 [ƒì> δšÄ A¡ì¹¡ú
work in 18 days. In how many days A &A¡à A¡à\[i¡ ëÅÈ A¡¹ìt¡ A¡t¡ Î³Ú ë>ì¤?
will A finish the work?

(A) 27 [ƒ>
(A) 27 days

(B) 18 [ƒ>
(B) 18 days

(C) 36 days (C) 36 [ƒ>

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

110. If 3 * 4 = 5 and 2 * 5 = 29, then the 110. ™[ƒ 3 * 4 = 5 &¤} 2 * 5 = 29 ÒÚ, t¡ì¤
value of 6 * 8 is 6 * 8-&¹ ³à> Òì¤

(A) 14 (A) 14

(B) 41 (B) 41

(C) 10 (C) 10

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 25 [ P.T.O.
x 4 æ5 y - x ö x 4 æ5 y - x ö
111. If = , then the value of ç + ÷ 111. ™[ƒ = ÒÚ, t¡ì¤ ç + ÷-&¹ ³à>
y 5 è8 y + x ø y 5 è8 y + x ø
is Òì¤
49 49
(A) (A)
72 72
53 53
(B) (B)
72 72
23 23
(C) (C)
24 24
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
112. The nearest integer to 58701 which 112. 58701-&¹ ΤìW¡ìÚ [>A¡i¡¤t¢¡ã "Jr¡ Î}J¸à ™à
is exactly divisible by 567 is 567 ‡à¹à [¤®¡à\¸, ëÎ[i¡ Òº
(A) 58968 (A) 58968
(B) 58768 (B) 58768
(C) 58068 (C) 58068
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
113. A 180 m long train crosses a man 113. 180 [³i¡à¹ º´¬à &A¡[i¡ ëi¡öì>¹ šÃ¸ài¡ó¡ì³¢
standing on the platform in
ƒr¡àÚ³à> &A¡ ¤¸[v¡û¡ìA¡ "[t¡yû¡³ A¡¹ìt¡
6 seconds. What is the speed of the
6 ëÎìA¡r¡ Î³Ú ºàìK, t¡ì¤ ëi¡ö>[i¡¹ ‰ç¡[t¡ A¡t¡
train?
Òì¤?
(A) 90 km/hr
(A) 90 [A¡.[³./Qsi¡à
(B) 108 km/hr
(B) 108 [A¡.[³./Qsi¡à
(C) 120 km/hr
(C) 120 [A¡.[³./Qsi¡à
(D) None of the above
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
114. One litre of water weighs 1 kg. How
many cubic millimeters of water will 114. &A¡ [ºi¡à¹ \캹 *\> 1 [A¡Nøà Òìº A¡t¡
weigh 0·1 gm? Q>[³[º[³i¡à¹ \캹 *\> 0·1 Nøà³ Òì¤?
(A) 10 (A) 10
(B) 100 (B) 100
(C) 0·1 (C) 0·1
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 26
115. Human development is 115. ³à>åìȹ [¤A¡àÅ Òº

(A) quantitative (A) š[¹³ào¤àW¡A¡

(B) qualitative (B) P¡o¤àW¡A¡

(C) both quantitative and qualitative (C) š[¹³ào¤àW¡A¡ * P¡o¤àW¡A¡ l¡ü®¡ÚÒü

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

116. The full form of CCE is 116. CCE-&¹ δšèo¢ ¹ê¡š Òº

(A) Comprehensive and Continuous (A) Comprehensive and Continuous


Evaluation Evaluation

(B) Continuous and Comprehensive (B) Continuous and Comprehensive


Evaluation Evaluation

(C) Cluster and Comprehensive (C) Cluster and Comprehensive


Evaluation Evaluation

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

117. The nature of mathematics is 117. K[oìt¡¹ šøAõ¡[t¡ Òº

(A) logical (A) ™å[v¡û¡Î´¶t¡

(B) ornamental (B) "ºS¡à¹Î³õ‡ý¡

(C) difficult (C) A¡[k¡>

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú


SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 27 [ P.T.O.
118. Abacus is used in the 118. "¸à¤àA¡àÎ ¤¸¤Òê¡t¡ ÒÚ

(A) lower classes for counting (A) [>³— ëÅø[oìt¡ Ko> A¡à왢

(B) higher classes for counting (B) l¡üZW¡ ëÅø[oìt¡ Ko> A¡à왢

(C) Both types of classes for (C) l¡ü®¡Ú ëÅø[oìt¡ Ko> A¡à왢
counting

(D) None of the above


(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

119. Which of the following is common 119. [>ìW¡¹ ëA¡à>[i¡ ëÅø[oA¡ìÛ¡¹ Îà‹à¹o [ÅÛ¡o
teaching material in the classroom? l¡üšàƒà>?

(A) Map or Figure (A) ³à>[W¡y ¤à á[¤

(B) Book (B) šåÑzA¡

(C) Blackboard (C) ¤Ã¸àA¡ì¤àl¢¡

(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

120. Four distinct stages of child’s 120. [ÅÇ¡¹ ë¤ï[‡ý¡A¡ [¤A¡àÅìA¡ W¡à¹[i¡ [¤[®¡Ä Ñzì¹
intelligence development are
[¤®¡v¡û¡ A¡ì¹>
identified by

(A) Piaget
(A) [šÚòàì\

(B) Kohlberg (B) ëA¡àº¤àK¢

(C) Erikson (C) &[¹A¡Î>

(D) None of them (D) &ò샹 ëA¡l¡üÒü >>

SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

I/21-A 28
PART—V / ®¡àKççV
ENVIRONMENTAL STUDIES / š[¹ì¤Å[¤ƒ¸à

Directions : Answer the following questions [>샢[ÅA¡à : Î[k¡A¡ l¡üv¡¹ [>¤¢àW¡> A¡ì¹ [>ìW¡¹ šøÅ—P¡[º¹
by selecting the correct option. l¡üv¡¹ ƒà*¡ú
121. Renewable natural resources 121. šå>>¢¤ãA¡¹oì™àK¸ šøàAõ¡[t¡A¡ δšƒ Òº
include (A) ¤àÚå
(A) air (B) \º
(B) water
(C) ³à[i¡
(C) soil
(D) (A) &¤} (B) l¡ü®¡ÚÒü
(D) Both (A) and (B)
122. [>³—[º[Jt¡ ëA¡à>[i¡ ëƒìÒ¹ ¤õ[‡ý¡ &¤} >tå¡> ëA¡àÈ
122. Which of the following is essential
for body growth and formation of
Îõ[Ê¡¹ \>¸ "š[¹Òà™¢?
new cells? (A) A¡à줢àÒàÒüìl¡öi¡
(A) Carbohydrate (B) J[>\ šƒà=¢
(B) Mineral (C) ëšøà[i¡>
(C) Protein (D) ó¡¸ài¡
(D) Fat
123. &A¡[i¡ ¤àÑñt¡ì”|, Å[v¡û¡
123. In an ecosystem, energy
(A) [>K¢t¡ ÒÚ
(A) is released
(B) ëÅà[Èt¡ ÒÚ
(B) is absorbed
(C) šø¤à[Òt¡ ÒÚ
(C) flows
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
(D) None of the above

124. What is Green Bench? 124. Nøã>ì¤e¡ [A¡?


(A) A division of High Court that (A) l¡üZW¡ "àƒàºìt¡¹ &A¡[i¡ [¤®¡àK ™à š[¹ì¤Å
deals with cases related to δš[A¢¡t¡ ³à³ºàP¡[º¹ ³ã³à}Îà A¡ì¹
environment (B) ιA¡àì¹¹ ³”|ìA¡¹ &A¡[i¡ [¤®¡àK ™à
(B) A division of Ministry that deals š[¹ì¤ìŹ ÎìU δš[A¢¡t¡
with environment
(C) ÒüÒà š[¹ì¤Å ƒèÈo [>Ú”|o šÈ¢ìƒ¹ &A¡[i¡
(C) It is a division of Pollution
[¤®¡àK
Control Board
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
(D) None of the above

125. The term ‘ecology’ was introduced by


125. ‘ÒüìA¡àº[\’ Ŧ[i¡¹ šø¤v¡û¡à Òìº>
(A) Ernst Haeckel (A) "à>¢Ð¡ ëÒìA¡º

(B) E. P. Odum (B) Òü. [š. *l¡à³


(C) A. G. Tansley (C) &. [\. i¡¸àXìº
(D) Ramdeo Mishra (D) ¹à³ìƒ* [³Åø

I/21-A 29 [ P.T.O.
126. In India, vast reserves of natural gas 126. ®¡à¹t¡¤ìÈ¢ šøàAõ¡[t¡A¡ K¸àìι [¤Åຠ®¡àr¡à¹
are found in šà*Úà ëKìá
(A) Tripura (A) [yšå¹àìt¡
(B) Rajasthan (B) ¹à\Ñ‚àì>
(C) Maharashtra (C) ³Òà¹àìÊ¡ö
(D) All of the above (D) l¡üšì¹¹ ΤA¡[i¡

127. The concentration of which gas is 127. "à³à샹 š[¹ì¤ìÅ ëA¡à>ô K¸àÎ[i¡¹ š[¹³ào
the highest in our environment?
ΤìW¡ìÚ ë¤Åã?
(A) Oxygen
(A) "[Gì\>
(B) Hydrogen
(B) ÒàÒüìl¡öàì\>
(C) Nitrogen
(C) >àÒüìi¡öàì\>
(D) Carbon dioxide
(D) A¡à¤¢> l¡àÒü"GàÒül¡
128. The main objective of family welfare
programme is
128. š[¹¤à¹ A¡º¸ào šøA¡ì¿¹ ³èº l¡üì„Ÿ Òº

(A) population control


(A) \>Î}J¸à [>Ú”|o

(B) disease control (B) ë¹àK [>Ú”|o

(C) Both (A) and (B) (C) (A) &¤} (B) l¡ü®¡ÚÒü
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

129. Grazing food chain starts from 129. W¡à¹o®è¡[³¹ Jàƒ¸ÅõTº Ç¡¹ç¡ ÒÚ
(A) producers (A) l¡ü;šàƒA¡ ë=ìA¡
(B) decomposers (B) [¤ìÚà\A¡ ë=ìA¡
(C) macroconsumers (C) ¤õÒƒàAõ¡[t¡¹ JàƒA¡ ë=ìA¡
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

130. In a pond ecosystem, the producer is 130. &A¡[i¡ šåAå¡ì¹¹ ¤àÑñt¡ì”|, l¡ü;šàƒA¡ Òº
(A) phytoplankton (A) ó¡àÒüìi¡àšÃ¸àS¡i¡>
(B) zooplankton (B) \åšÃ¸àS¡i¡>
(C) small fish (C) ëáài¡ ³àìá¹à
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

I/21-A 30
131. The Wildlife Protection Act was 131. ¤>¸šøàoã Î}¹Û¡o "àÒü> šøoÚ> ÒìÚìá
enacted in the year of
(A) 1970 Îàìº
(A) 1970
(B) 1980 Îàìº
(B) 1980
(C) 1972
(C) 1972 Îàìº
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

132. The main purpose of studying 132. š[¹ì¤Å[¤ƒ¸à "‹¸Úì>¹ ³èº l¡üì„Ÿ Òº
environmental education is
(A) P¡¹ç¡Œšèo¢ ¤àÑñt¡”|P¡[º¹ ¹Û¡oàì¤Û¡o
(A) to maintain essential eco-
systems (B) [\> í¤[W¡ìy¸¹ Î}¹Û¡o
(B) to preserve genetic diversity (C) \ã¤>ƒàÚã ¤¸¤Ñ‚àt¡ì”|¹ ¹Û¡oàì¤Û¡o
(C) to maintain life support system (D) l¡üšì¹¹ ΤA¡[i¡
(D) All of the above
133. óÃå¡*¹àÒül¡ ƒèÈo ³èºt¡ "àyû¡à”z A¡ì¹
133. Fluoride pollution mainly affects
(A) ³[ÑzÍHìA¡
(A) brain
(B) ƒ”zìA¡
(B) teeth
(C) heart
(C) ÒꡃÚìA¡
(D) kidney (D) ¤õB¡ìA¡

134. Which of the following Wildlife 134. [yšå¹à¹ ëA¡à>ô "®¡Úà¹ìo¸ ‘šø\àš[t¡ l¡üƒ¸à>’
Sanctuaries of Tripura has ‘Butterfly "àìá?
Park’?
(A) ë¹àÚà "®¡Úà¹o¸
(A) Rowa Wildlife Sanctuary
(B) ëKà³t¡ã "®¡Úà¹o¸
(B) Gumti Wildlife Sanctuary
(C) Trishna Wildlife Sanctuary (C) tõ¡Ì¡à "®¡Úà¹o¸
(D) Sepahijala Wildlife Sanctuary (D) [ΚàÒã\ºà "®¡Úà¹o¸

135. Which of the following rivers of 135. [yšå¹à¹ [>³—[º[Jt¡ ëA¡à>ô >ƒã[i¡ ¤ìUàšÎàKì¹¹
Tripura has a direct confluence with ÎìU ιàÎ[¹ [³ìÅìá?
the Bay of Bengal?
(A) Òà*Øl¡à
(A) Haora
(B) Gumti (B) ëKà³t¡ã
(C) Deo (C) ëƒ*
(D) Feni (D) ëó¡[>

I/21-A 31 [ P.T.O.
136. The three major living components 136. ¤àÑñt¡ì”|¹ [t¡>[i¡ šø‹à> Î\㤠l¡üšàƒà> Òº
of an ecosystem are
(A) l¡ü;šàƒA¡, JàƒA¡ &¤} [¤ìÚà\A¡
(A) producers, consumers and
decomposers (B) l¡ü;šàƒA¡, Ѭ쮡à\ã &¤} [¤ìÚà\A¡
(B) producers, autotrophs and (C) š¹ì®¡à\ã, JàƒA¡ &¤} [¤ìÚà\A¡
decomposers
(D) ³õt¡\ã¤ã, JàƒA¡ &¤} tõ¡o쮡à\ã
(C) heterotrophs, consumers and
decomposers
137. ³õ[v¡A¡à Û¡Ú ë¹à‹ A¡¹à¹ Î줢àv¡³ l¡üšàÚ Òº
(D) detrivores, consumers and
herbivores (A) ¤>àe¡º ¤õ[‡ý¡
137. The best way to prevent soil erosion (B) šà[J¹ Î}J¸à ¤õ[‡ý¡
is to
(C) W¡à¹o®è¡[³¹ [¤Ñzà¹
(A) develop forest
(D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
(B) increase the number of birds
(C) increase grazing land 138. ®¡à¹t¡¤ìÈ¢ [W¡šìA¡à "àì–ƒàº> Ç¡¹ç¡ A¡ì¹>
(D) None of the above
(A) &Î. &>. ¤×P¡oà
138. Who initiated the Chipko Movement (B) &Î. &º. ¤×P¡oà
in India?
(A) S. N. Bahuguna
(C) &ÒüW¡. &>. ¤×P¡oà
(B) S. L. Bahuguna (D) &ÒüW¡. &º. ¤×P¡oà
(C) H. N. Bahuguna
139. ³¸à>ìNø஡ ëƒJà ™àÚ
(D) H. L. Bahuguna
(A) l¡üšA衺 "e¡ìº
139. Mangroves are found in
(B) šåA塹 &¤} ƒã[Qìt¡
(A) coastal areas
(B) ponds and lakes (C) Ç¡ÍH ¤>àe¡ìº
(C) forest in arid areas (D) l¡üšì¹¹ ΤA¡[i¡
(D) All of the above
140. [¤Å« l¡üÌ¡àÚì>¹ A¡à¹o Òº
140. Global warming is caused by
(A) [³ì=>
(A) methane
(B) >àÒüìi¡öàì\> l¡àÒü"GàÒül¡
(B) nitrogen dioxide
(C) greenhouse gases (C) Nøã>Òàl¡üÎ K¸àÎ
(D) hydrogen (D) ÒàÒüìl¡öàì\>

I/21-A 32
141. The 3R principle of waste 141. "à¤\¢>à š[¹W¡àº>àìt¡ 3R >ã[t¡ ¤ºìt¡ ë¤àc¡àÚ
management is
(A) Reduce, Regain, Reuse
(A) Reduce, Regain, Reuse
(B) Reduce, Reuse, Recycle
(B) Reduce, Reuse, Recycle
(C) Reduce, Reform, Reuse
(C) Reduce, Reform, Reuse
(D) Reduce, Retain, Regain
(D) Reduce, Retain, Regain
142. Òü-"à¤\¢>à [A¡?
142. What is e-waste?
(A) [¤šð>A¡ ¹àÎàÚ[>A¡ "à¤\¢>à
(A) Hazardous chemical waste
(B) Ecofriendly waste
(B) š[¹ì¤Å-¤àÞꡤ "à¤\¢>à
(C) Obsolete electronic waste (C) ¤à[t¡º ÒìÚ ™à*Úà í¤ƒå¸[t¡A¡ "à¤\¢>à
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

143. Which among the following is the 143. [>³—[º[Jt¡ ëA¡à>[i¡ ΤìW¡ìÚ ë¤Åã [¤ƒå¸;-
most energy-efficient? ÎàÅøÚA¡à¹ã?
(A) Incandescent bulb
(A) ®¡àѬ¹ ¤à šø®¡³à> [¤\[º¤à[t¡
(B) Fluorescent tube light
(B) óÃå¡ì¹àìΖi¡ "àìºà
(C) Compact fluorescent lamp
(C) A¡³š¸àC¡ óÃå¡ì¹àìΖi¡ ¤à[t¡
(D) All of the above are equally
energy-efficient (D) l¡üšì¹¹ ΤA¡[i¡ γà> [¤ƒå¸;-ÎàÅøÚA¡à¹ã

144. The full form of MOEF is 144. MOEF-&¹ δšèo¢ ¹ê¡š[i¡ Òº


(A) Ministry of Forest and Energy (A) Ministry of Forest and Energy
(B) Ministry of Environment and (B) Ministry of Environment and
Forests Forests
(C) Management of Environment (C) Management of Environment
and Forestry and Forestry
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú
145. Environmental study involves the
145. š[¹ì¤Å[¤ƒ¸à¹ "”zK¢t¡ Òº
study of
(A) ecology
(A) ¤àÑz¤¸[¤ƒ¸à

(B) physical science (B) 뮡ït¡[¤`¡à>


(C) chemistry (C) ¹ÎàÚ>[¤ƒ¸à
(D) All of the above (D) l¡üšì¹¹ ΤA¡[i¡

I/21-A 33 [ P.T.O.
146. The largest amount of freshwater is 146. Î줢àZW¡ š[¹³ào [³[Ê¡ \º šà*Úà ™àÚ
found in
(A) ®è¡-K®¢¡Ñ‚ \ìº
(A) underground water body
(B) 볹硚øìƒìŹ ¤¹ìó¡ &¤} [Ò³¤àìÒ
(B) polar ice and glaciers
(C) Òùƒ * c¡o¢àìt¡
(C) lakes and streams
(D) >ƒãìt¡
(D) rivers
147. [>³—[º[Jt¡ ëA¡à>[i¡ ‘ƒ[¹‰ ³à>åìȹ A¡àk¡’ >àì³
147. Which one of the following is known
š[¹[W¡t¡?
as ‘poor man’s timber’?

(A) Rubber
(A) ¹à¤à¹

(B) Bamboo
(B) ¤òàÅ
(C) Rosewood (C) ëKàºàšA¡àk¡
(D) None of the above (D) l¡üšì¹¹ ëA¡àì>à[i¡Òü >Ú

148. The first Earth Summit was held at 148. šø=³ ¤ÎåÞ꡹à Îì´¶º> [¹* [l¡ ë\ì>[¹*ìt¡
Rio de Janeiro in the year ">å[Ë¡t¡ ÒìÚ[áº
(A) 1992 (A) 1992 Îàìº
(B) 1996 (B) 1996 Îàìº
(C) 2002 (C) 2002 Îàìº
(D) 2006 (D) 2006 Îàìº
149. Which one of the following is not a 149. [>³—[º[Jt¡ ëA¡à>[i¡ ¤àÑñt¡ì”|¹ K¸àÎãÚ í\¤
gaseous biogeochemical cycle in
®è¡-¹àÎàÚ[>A¡ W¡yû¡ >Ú?
ecosystem?
(A) >àÒüìi¡öàì\> W¡yû¡
(A) Nitrogen cycle

(B) Carbon cycle


(B) A¡à¤¢> W¡yû¡

(C) Sulphur cycle


(C) Îàºó¡à¹ W¡yû¡
(D) Phosphorus cycle (D) ó¡Îó¡¹àÎ W¡yû¡

150. Ecosystem is the smallest unit of 150. ¤àÑñt¡”| [>ì³—àv¡û¡ ëA¡à>[i¡¹ Τ¢[>³— &A¡A¡?
(A) Ionosphere (A) "àìÚàì>à[Ñ£¡Úà¹
(B) Lithosphere (B) [ºì=à[Ñ£¡Úà¹
(C) Biosphere (C) ¤àìÚà[Ñ£¡Úà¹
(D) Mesosphere (D) ë³ìÎà[Ñ£¡Úà¹

I/21-A 34
SPACE FOR ROUGH WORK / ¹àó¡ A¡àì\¹ \>¸ \àÚKà

★ ★ ★

I/21-A 35 [ P.T.O.
READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY :
[>³—[º[Jt¡ [>샢Åऺ㠮¡àìºà A¡ì¹ šØl¡æ> :
1. Out of the four alternatives for each question, only one circle for the correct answer is to be darkened
completely with Black Ballpoint Pen on the OMR Answer Sheet. The answer once marked is not liable to be
changed.
šø[t¡[i¡ šøìÅ—¹ l¡üv¡¹ [ÒÎàì¤ ë™ W¡à¹[i¡ [¤A¡¿ ëƒ*Úà "àìá t¡à ë=ìA¡ Ç¡‹å³ày Ç¡‡ý¡ l¡üv¡¹[i¡¹ ëšø[Û¡ìt¡ OMR l¡üv¡¹šìy ëƒ*Úà ¤õv¡[i¡ A¡àìºà ¤ºšìÚ–i¡ A¡º³
‡à¹à δšèo¢¹ê¡ìš A¡àìºà A¡ì¹ [W¡[Òû¡t¡ A¡¹ìt¡ Ò줡ú &A¡¤à¹ l¡üv¡¹ [W¡[Òû¡t¡ A¡¹à ÒìÚ ëKìº t¡àìA¡ "๠š[¹¤t¢¡> A¡¹à ™àì¤ >à¡ú
2. The candidates should ensure that the OMR Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the
OMR Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except at the specified space on the OMR Answer
Sheet.
š¹ãÛ¡à=¢ã¹à ëA¡àì>஡àì¤Òü OMR l¡üv¡¹šy[i¡ ®ò¡à\ A¡¹ì¤> >à¡ú OMR l¡üv¡¹šìy ëA¡àì>à¹A¡³ ƒàK A¡ài¡à ¤à ³”z¤¸ ëºJà ™àì¤ >à¡ú š¹ãÛ¡à=¢ã¹à tò¡à샹
ë¹àº >´¬¹ OMR l¡üv¡¹šìy [>[ƒ¢Ê¡ A¡¹à \àÚKà áàØl¡à ">¸ ëA¡àì>à \àÚKàÚ [ºJì¤> >à¡ú
3. Handle the Question Booklet and OMR Answer Sheet with utmost care, as under no circumstances (except
technical defect), another set of Question Booklet and OMR Answer Sheet will be provided.
OMR l¡üv¡¹šy &¤} šøÅ—šìy¹ ¤¸¤Òàì¹ Îà[¤¢A¡ Ît¡A¢¡t¡à "¤º´¬> A¡¹ìt¡ Ò줡ú ëA¡àì>à "¤Ñ‚àìt¡Òü (³å‰o yç¡[i¡ * š‡ý¡[t¡Kt¡ yç¡[i¡ áàØl¡à) OMR l¡üv¡¹šy
* šøÅ—šy š[¹¤t¢¡> A¡¹à ™àì¤ >à¡ú
4. The candidates will write the correct Question Booklet Number and OMR Answer Sheet Number in the
Attendance Sheet.
š¹ãÛ¡à=¢ãìA¡ "¸àìi¡ì“¡X Åãi¡-& tò¡à¹ OMR l¡üv¡¹šìy¹ >´¬¹ &¤} šøÅ—šìy¹ >´¬¹ [>®å¢¡º®¡àì¤ [ºJìt¡ Ò줡ú
5. The Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager,
mobile phone, electronic devices or any other material except the Admit Card and Photo Identity Card inside
the Examination Hall/Room.
š¹ãÛ¡à=¢ãìA¡ "¸àl¡[³i¡ A¡àl¢¡ &¤} ó¡ìi¡à "àÒüìl¡>[i¡[i¡ A¡àl¢¡ áàØl¡à ">¸ ëA¡àì>à áàšàì>à ¤à ëºJà A¡àK\, šk¡> * ³å‰o\àt¡ Îà³Nøã, ëš\à¹, ë³à¤àÒüº ëó¡à>,
">¸ ëA¡àì>à¹A¡³ ÒüìºC¡ö[>A¡ [l¡®¡àÒüÎ [>ìÚ š¹ãÛ¡à Òìº/A¡ìÛ¡ šøì¤Å A¡¹ìt¡ ëƒ*Úà Òì¤ >à¡ú
6. Each candidate must show on demand his/her Admit Card and Photo Identity Card to the
Invigilator/Examination Officials.
š¹ãÛ¡à Òìº Òü>[®¡[\ìºi¡¹ A¡tõ¢¡A¡ [A¡}¤à š¹ãÛ¡à ëA¡ì–ƒø¹ [®¡t¡ì¹ š¹ãÛ¡à-Î}[ÅÃÊ¡ "à[‹A¡à[¹A¡ A¡tõ¢¡A¡ ƒà[¤ A¡¹à Òìº šøìt¡¸A¡ š¹ãÛ¡à=¢ã tò¡à¹ "¸àl¡[³i¡ A¡àl¢¡ *
ó¡ìi¡à "àÒüìl¡>[i¡[i¡ A¡àl¢¡ ëƒJàìt¡ ¤à‹¸ =àA¡ì¤>¡ú
7. No candidate, without special permission of the Centre Superintendent or Invigilator, should change his/her
seat in the Examination Hall/Room.
ëΖi¡à¹ Îåšà[¹>ìi¡>ìl¡–i¡ ¤à Òü>[®¡[\ìºi¡¹-&¹ [¤ìÅÈ ">å³[t¡ áàØl¡à š¹ãÛ¡à=¢ã š¹ãÛ¡à Òìº/A¡ìÛ¡ tò¡à¹ ¤Î๠тà> š[¹¤t¢¡> A¡¹ìt¡ šà¹ì¤> >à¡ú
8. The Candidates will have to sign twice in the Attendance Sheet presented by the Invigilator on duty; first
after taking their seats in the Examination Hall/Room and second at the time of handing over their OMR
Answer Sheet to the Invigilator.
š¹ãÛ¡à=¢ãìA¡ Òü>[®¡[\ìºi¡ì¹¹ ëƒ*Úà "¸àìi¡ì“¡X Åãi¡-& ƒåÒü¤à¹ ѬàÛ¡¹ A¡¹ìt¡ Òì¤, šø=³¤à¹ š¹ãÛ¡à Òìº/A¡ìÛ¡ tò¡à샹 "àÎ> NøÒìo¹ š¹ &¤}
[‡t¡ãڤ๠Òü>[®¡[\ìºi¡ì¹¹ [>A¡i¡ OMR l¡üv¡¹šy \³à ëƒ*Ú๠γìÚ¡ú
9. The candidates should not leave the Examination Hall/Room without handing over their OMR Answer Sheet
to the Invigilator on duty and without signing the Attendance Sheet twice. Cases where a candidate has not
signed the Attendance Sheet a second time will be deemed not to have handed over the OMR Answer Sheet
and dealt with as an unfair means case.
"¸àìi¡ì“¡X Åãi¡-& ƒåÒü¤à¹ ѬàÛ¡¹ A¡¹à &¤} A¡t¢¡¤¸¹t¡ Òü>[®¡[\ìºi¡¹-&¹ [>A¡i¡ OMR l¡üv¡¹šy \³à ëƒ*Úà ¤¸t¡ãt¡ ëA¡àì>à š¹ãÛ¡à=¢ã š¹ãÛ¡à Òº t¡¸àK
A¡¹ìt¡ šà¹ì¤> >à¡ú ™[ƒ ëA¡àì>à š¹ãÛ¡à=¢ã "¸àìi¡ì“¡X Åãi¡-& ƒåÒü¤à¹ ѬàÛ¡¹ >à A¡ì¹> t¡ì¤ [t¡[> tò¡à¹ OMR l¡üv¡¹šy \³à A¡ì¹>[> ¤ìº Ko¸ Òì¤ &¤}
t¡à ">å[W¡t¡ A¡à™¢ [ÒÎàì¤ ‹¹à Ò줡ú
10. Use of any type of calculating device is strictly prohibited.
ë™ ëA¡àì>à ‹¹ì>¹ A¡¸àºAå¡ìºi¡ì¹¹ ¤¸¤Ò๠δšèo¢¹ê¡ìš [>[ȇý¡¡ú
11. The candidates are governed by all the rules and regulations of the Board with regard to their conduct in the
Examination Hall/Room. All cases of unfair means will be dealt with as per rules and regulations of the
Board.
š¹ãÛ¡à Òº/A¡ìÛ¡¹ ³ì‹¸ š¹ãÛ¡à=¢ã¹ "àW¡¹o ë¤àìl¢¡¹ [>Ú³ * [>샢[ÅA¡à ">å™àÚã W¡à[ºt¡ Ò줡ú Τ ‹¹ì>¹ ">å[W¡t¡ A¡à™¢ ë¤àìl¢¡¹ [>Ú³ * [>샢[ÅA¡à
">å™àÚã [>[ƒ¢Ê¡ Ò줡ú
12. No part of the Question Booklet and OMR Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
ëA¡àì>à "¤Ñ‚àìt¡Òü šøÅ—šy &¤} OMR l¡üv¡¹šìy¹ ëA¡àì>à "}Å ëáòØl¡à ¤à "àºàƒà A¡¹à ™àì¤ >à¡ú
13. On completion of the test, the candidate must hand over the OMR Answer Sheet to the Invigilator in the
Hall/Room. The candidates are allowed to take away the Question Booklet with them.

I/21-A 36 WW8—