Sunteți pe pagina 1din 31

Primire �n profesie ca avocat stagiar

- 1 septembrie 2017 - Grila nr.1 INPPA


OEPA - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 1 din 15
1 Persoana primita �n profesia de avocat are dreptul sa exercite activitatile
specifice profesiei, potrivit
legii si statutului profesiei:
imediat dupa promovarea examenului de primire �n profesie;
numai dupa emiterea deciziei de primire �n barou si �nscrierea �n tabloul
avocatilor cu drept de exercitare a
profesiei;
numai dupa ce este �nstiintata �n scris de Consiliul baroului.
A.
B.
C.
Raspuns: B
2 Un avocat aflat �n exerci.iul profesiei este �ndrepta.it sa realizeze venituri:
prin desfa.urarea unei activita.i fiduciare �n conformitate cu prevederile legale;
prin desfa.urarea activita.ii de consilier fiscal;
prin desfa.urarea activita.ii de consilier juridic.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
3 Nu pot exercita profesia de avocat:
fo.tii judecatori, �n fa.a instan.elor �n care au func.ionat, timp de 3 ani de la
�ncetarea func.iei de judecator,
anterior de.inuta;
fo.tii magistra.i-asisten.i de la Curtea Constitu.ionala, �n fa.a acestei instan.e,
timp de 5 ani de la �ncetarea
func.iei de magistrat-asistent, anterior de.inuta;
fostele cadre de poli.ie, �n cadrul organelor de urmarire penala �n care .i-au
desfa.urat activitatea, timp de
4 ani de la �ncetarea calita.ii de cadru de poli.ie.
A.
B.
C.
Raspuns: B
4 Avocatul salarizat �n interiorul profesiei:
nu are dreptul la clientela proprie;
are dreptul la clientela proprie, dar numai dupa �ncheierea contractului de
salarizare �n interiorul profesiei �n
forma scrisa;
poate avea clientela proprie daca nu mai este stagiar.
A.
B.
C.
Raspuns: A
5 Avocatul raspunde disciplinar pentru:
nerespectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 si Statutului profesiei de avocat;
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale
baroului, ale uniunii, precum si
pentru orice fapte sav�rsite care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si
prestigiul profesiei de avocat
sau ale institutiei;
pentru neplata taxelor profesionale pe o perioada de 2 luni.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
6 Societatea civila profesionala (de avocati):
este constituita din cel putin 3 avoca.i definitivi;
se individualizeaza printr-o denumire specifica, cuprinz�nd numele a cel putin
unuia
dintre asociati, urmat de sintagma "societate civila de avocati";
nu �nceteaza �n situatia divizarii partiale (desprindere) �n cazul �n care o parte
din
patrimoniul sau de afectatiune profesionala se desprinde si se transmite catre o
alta forma de exercitare a
profesiei de avocat, care exista sau care ia astfel fiinta.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
7 Avocatul stagiar:
este �ndrepta.it sa constituie o societate civila profesionala, dar numai �mpreuna
cu unul sau mai mul.i
avoca.i definitivi;
are dreptul sa-.i desfa.oare activitatea numai sub �ndrumarea titularului unui
cabinet individual de avocat
cu o vechime de cel pu.in 6 ani ca avocat definitiv .i care se bucura de o
reputa.ie profesionala ne.tirbita;
�.i poate desfa.ura activitatea �n baza unui contract de colaborare profesionala
sau �n baza unui contract
de salarizare �n interiorul profesiei �ncheiat cu o forma de exercitare a
profesiei.
A.
B.
C.
Raspuns: C
8 �n activitatea sa de �ndeplinire a serviciului profesional ce i-a fost
�ncredintat, avocatul:
nu poate fi substituit �n niciun caz;
poate fi substituit �n cazul �n care este �mpiedicat sa �si �ndeplineasca serviciul
profesional, daca �n prealabil
obtine acordul clientului �n acest scop;
poate fi substituit numai daca avocatul care preia cauza beneficiaza de un alt
onorariu de la client.
A.
B.
C.
Raspuns: B
OEPA - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 2 din 15
9 Pl�ngerea pentru o abatere disciplinara �ndreptata �mpotriva unui avocat, �n mod
corect, se
adreseaza:
Comisiei de disciplina din cadrul baroului din care face parte avocatul reclamat;
Comisiei centrale de disciplina;
Consiliului baroului pe al carui tablou figureaza avocatul respectiv, cu drept de
exercitare a profesiei.
A.
B.
C.
Raspuns: C
10 Avocatul:
este obligat sa se asigure de raspundere profesionala;
este obligat sa �ncheie contract de asigurare pentru fiecare contract de asistenta
juridica;
poate exercita profesia de avocat fara asigurare profesionala, deoarece raspunderea
civila se poate stabili
separat.
A.
B.
C.
Raspuns: A
11 Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza, printre altele,
urmatoarele mijloace de
publicitate:
amplasarea unei firme conforme cu prevederile statutului;
publicarea unor materiale cu continut publicitar �n publicatii care nu sunt de
specialitate juridica;
prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocatilor care functioneaza �n
cadrul acesteia prin
postari pe internet realizate sau asociate cu numele si denumirea unui operator
economic ce face parte din
clientela respectivei forme de exercitare a profesiei.
A.
B.
C.
Raspuns: A
12 Suspendarea stagiului:
se dispune de catre decanul baroului dupa o analiza a �mprejurarilor ce justifica
lipsa avocatului stagiar din
profesie;
poate fi dispusa �n caz de �ncetare a �ndrumarii profesionale chiar .i fara culpa
avocatului stagiar;
poate fi dispusa numai �n situa.ia ne�ndeplinirii culpabile a obliga.iilor
profesionale de catre avocatul stagiar.
A.
B.
C.
Raspuns: B
13 Ac.iunea disciplinara �mpotriva unui avocat:
nu poate fi exercitata mai t�rziu de 3 ani de la data la care avocatul a sav�r.it
abaterea disciplinara;
poate fi exercitata numai �n termen de un an de la data sav�r.irii abaterii
disciplinare;
este formulata de catre comisia de disciplina constituita la nivelul baroului din
care face parte avocatul
cercetat, numai dupa convocarea acestuia �n scris prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire,
trimisa la sediul sau profesional, ori prin alt mijloc de comunicare ce asigura
conservarea dovezii si a datei
la care s-a facut �nstiintarea;
A.
B.
C.
Raspuns: A
14 Activitatea unui avocat stagiar poate fi �ndrumata:
numai de avocati definitivi cu o vechime de cel putin 6 ani �n aceasta calitate si
care se bucura de o
reputatie profesionala nestirbita;
de orice avocat cu vechime din cadrul baroului respectiv;
numai de consilieri din cadrul consiliului baroului.
A.
B.
C.
Raspuns: A
15 Calitatea de avocat este suspendata:
�n caz de neplata totala sau partiala a taxelor si contributiilor profesionale
catre barou, catre UNBR, si catre
sistemul propriu de asigurari sociale timp de 3 luni de la scadenta acestora si
p�na la lichidarea integrala a
datoriilor;
prin deces;
�n cazul �n care avocatul desfasoara concomitent activitati didactice �n
�nvatam�ntul juridic superior.
A.
B.
C.
Raspuns: A
16 Acordarea asistentei judiciare obligatorii se face:
numai la solicitarea persoanelor lipsite de posibilitatea de a angaja un aparator;
numai ca urmare a solicitarii motivate din partea instantei, a organului de
urmarire penala, a organului de
cercetare penala sau a organului administratiei publice locale, adresata baroului;
numai la propunerea decanului baroului.
A.
B.
C.
Raspuns: B
OEPA - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 3 din 15
17 �n cazul �n care un avocat este desemnat sa acorde asisten.a judiciara �n
conformitate cu
prevederile legii .i statutului profesiei de avocat:
acesta nu poate refuza exercitarea mandatului primit;
acesta poate refuza exercitarea mandatului primit numai �n caz de conflict de
interese sau pentru alte
motive justificate;
decanului baroului �i revine competenta de a aprecia caracterul justificat sau
nejustificat al refuzului
avocatului sa-.i exercite mandatul astfel primit.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
18 Sediul unei societati constituite �n temeiul Legii 31/1990 poate fi stabilit la
sediul profesional al
avocatului printre altele:
pe o perioada ce nu poate depa.i un an;
cu condi.ia �ncheierii unui contract separat de asistenta juridica av�nd acest
obiect �ntre avocatul care va
gazdui societatea la sediul sau profesional si reprezentantul societatii;
pe o perioada ce poate depa.i un an cu acordul consiliului baroului, acord ce va fi
transmis Registrului
Comer.ului.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
19 Contractul de asistenta juridica, legal �ncheiat:
constituie titlu executoriu, �n conditiile legii;
permite avocatului sa recupereze restantele din onorariu si alte cheltuieli
efectuate de acesta �n interesul
clientului;
nu poate permite avocatului sa se �ndrepte �mpotriva clientului, �ntruc�t cadrul
normativ �n aceasta materie
interzice avocatului sa �l prejudicieze �n vreun fel pe clientul sau.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
20 Este nedemn de a fi avocat:
cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia pe durata
stabilita prin hotar�re
judecatoreasca sau disciplinara;
cel condamnat definitiv prin hotar�re judecatoreasca la orice pedeapsa pentru
sav�rsirea unei infractiuni
intentionate;
cel care are calitatea de consilier fiscal sau consilier �n proprietate
industriala.
A.
B.
C.
Raspuns: A
Drept civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 4 din 15
21 �n executarea obliga.iei de acoperire a unui prejudiciu produs prin distrugerea
accidentala a unei
anexe gospodare.ti a vecinului sau, debitorul s-a obligat fa.a de creditor sa-i
transfere proprietatea
unui teren intravilan care avea o valoare de pia.a mai mare dec�t prejudiciul
efectiv suferit de
creditor. Dupa transferul bunului, creditorul a fost chemat �n judecata de catre un
ter. care
revendica terenul. Prin raportare la situa.ia de mai sus:
daca este evins, creditorul nu mai poate cere presta.ia ini.iala;
creditorul poate sa-l cheme �n cauza pe debitor care are obliga.ia de raspundere
pentru evic.iune;
creditorul poate pastra bunul platind ter.ului evingator o suma de bani pe care
poate s-o ceara debitorului.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
22 X a �ncheiat un contract de v�nzare cu doamna Y cu privire la un apartament
elegant din centrul
ora.ului, dar pre.ul a fost platit de Z, prietenul doamnei Y. Z a decedat de cur�nd
iar W, fiul acestuia,
va �ntreaba ce drepturi are, c�t timp �n masa succesorala nu au ramas dec�t ni.te
obiecte vechi de
mobilier pe care le-a daruit deja unor vecini iar apartamentul este intabulat pe
numele doamnei Y. �n
raport de situa.ia descrisa, �l sfatui.i:
daca nu dore.te sa fie considerat acceptant al mo.tenirii, sa dea o declara.ie
autentica notariala �n acest
sens;
sa ceara reduc.iunea liberalita.ii excesive;
sa revendice apartamentul, �ntruc�t a fost cumparat cu banii defunctului;
A.
B.
C.
Raspuns: B
23 La data de 15 august 2016, proprietarul R a �ncheiat o promisiune unilaterala de
cumparare cu
promitentul S cu privire la un imobil, prilej cu care S i-a platit lui R suma de
20.000 lei. Av�nd
nevoie sa ob.ina un �mprumut pentru lansarea unei afaceri, R a constituit o ipoteca
pe imobil la data
de 10 aprilie 2017. La 10 mai 2017, R i-a trimis o notificare lui S prin care l-a
invitat la notarul public
pentru perfectarea v�nzarii. �ntruc�t R nu s-a prezentat la data stabilita, S
poate:
sa ceara instan.ei pronun.area unei hotar�ri care sa .ina loc de contract de
v�nzare;
sa ceara restituirea sumei de 20.000 de lei de la R;
sa ceara rezolu.iunea promisiunii unilaterale pentru refuzul nejustificat al lui R
de a vinde imobilul.
A.
B.
C.
Raspuns: B
24 Daca X a continuat sa locuiasca �ntr-un imobil mai mult de un an de la expirarea
contractului de
�nchiriere, execut�ndu-.i obliga.iile �n tot acest interval de timp, iar Y,
proprietarul imobilului, i-a
interzis recent accesul prin schimbarea �ncuietorilor, ce op.iuni legale crede.i ca
are X?
sa introduca o ac.iune posesorie �n reintegrare �mpotriva lui Y;
sa introduca o ac.iune personala, bazata pe contractul de �nchiriere;
sa ceara rezilierea contractului cu daune interese.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
25 Ca regula generala, daca la momentul �ncheierii unui contract debitorul este �n
imposibilitate de a-.i
executa obliga.ia, contractul este:
nul absolut;
valabil;
lovit de nulitate relativa.
A.
B.
C.
Raspuns: B
26 La data de 15 august 2014, A dob�nde.te prin cumparare de la minorul B, �n
v�rsta de 17 ani, un
ceas valoros, achit�nd pre.ul sau de catalog. La data de 13 februarie 2016, A �l
notifica pe B,
som�ndu-l sa confirme actul anulabil sau sa introduca ac.iunea �n anulare. Prin
cererea de chemare
�n judecata, introdusa la data de 14 august 2017, B solicita anularea
contractului .i restituirea
bunului v�ndut, cu daune interese, arat�nd ca refuza sa confirme v�nzarea. �n
aparare, A invoca
prescrip.ia dreptului la ac.iune .i, �n subsidiar, decaderea din dreptul de a cere
anularea v�nzarii.
Instan.a:
va admite ac.iunea �n anularea v�nzarii;
va respinge ac.iunea �n anularea v�nzarii, consider�nd �mplinita prescrip.ia
extinctiva;
va constata ca reclamantul B este decazut din dreptul de a cere anularea
v�nzarii .i va respinge ac.iunea.
A.
B.
C.
Raspuns: C
27 �n cazul �ncetarii superficiei prin expirarea termenului:
ipotecile constituite cu privire la teren pe perioada superficiei nu se extind
asupra construc.iei, daca
proprietarul terenului dob�nde.te dreptul de proprietate asupra cladirii prin
accesiune;
ipotecile constituite cu privire la construc.ie nu se extind asupra terenului, daca
proprietarul construc.iei
dob�nde.te terenul la valoarea de circula.ie pe care acesta ar fi avut-o daca nu se
edifica construc.ia;
dezmembramintele constituite de superficiar se stramuta de drept asupra sumei
primite de la proprietarul
terenului, daca acesta �n.elege sa invoce accesiunea.
A.
B.
C.
Raspuns: A
Drept civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 5 din 15
28 Regulile gestiunii de afaceri:
�l obliga pe gerant sa continue .i dupa decesul geratului gestiunea �nceputa p�na
c�nd mo.tenitorii
acestuia din urma sunt �n masura sa o preia;
�l obliga pe gerat sa execute obliga.iile nascute din actele necesare .i utile
�ncheiate pe seama sa de gerant;
�l obliga pe gerat sa ramburseze gerantului cheltuielile utile chiar daca
rezultatul gestiunii de afaceri nu a
fost atins.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
29 �n cazul v�nzarii cu plata pre.ului �n rate .i cu rezerva proprieta.ii:
riscul bunului este transferat cumparatorului la momentul predarii acestuia;
�n cazul rezolu.iunii contractului, v�nzatorul poate re.ine, daca s-a convenit
astfel, toate sumele �ncasate cu
titlu de rate, instan.a neput�nd reduce aceste sume percepute cu titlu de clauza
penala;
neplata unei singure rate de o cincime din pre. da dreptul la rezolu.iunea
contractului.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
30 Daca donatarul nu �ndepline.te sarcina la care s-a obligat:
numai donatorul poate cere revocarea dona.iei, aceasta fiind o ac.iune intuitu
personae;
ac.iunea �n revocarea dona.iei pentru neexecutarea sarcinii poate fi introdusa de
succesorii �n drepturi ai
donatorului defunct �n termen de trei ani de la deschiderea succesiunii;
�n cazul �n care sarcina a fost stipulata �n favoarea unui ter., acesta poate cere
executarea sarcinii.
A.
B.
C.
Raspuns: C
31 �n cazul mandatului cu reprezentare:
mandatarul datoreaza dob�nzi pentru sumele �ntrebuin.ate �n folosul sau din ziua �n
care a fost pus �n
�nt�rziere de mandant;
mandatarul va exercita drepturile mandantului fa.a de ter.i, daca bunurile primite
pentru mandant au ajuns
cu �nt�rziere;
daca substituirea facuta de mandatar a fost autorizata de mandant, mandatarul
raspunde doar pentru
diligen.a cu care a ales persoana care l-a substituit .i i-a dat instruc.iunile
privind executarea mandatului;
A.
B.
C.
Raspuns: BC
32 X �nchiriaza lui Y un imobil cu destina.ia de spa.iu comercial. Y �ncheie un
contract de subloca.iune
cu Z, av�nd ca obiect o parte din imobilul respectiv. Ulterior, X vinde imobilul
catre T. Prin raportare
la situa.ia descrisa:
T este obligat sa respecte loca.iunea, daca aceasta nu prevedea �ncetarea �n cazul
�nstrainarii imobilului .i
avea data certa anterioara �nstrainarii, �n condi.iile �n care imobilul nu era
�nscris �n cartea funciara;
�n contul chiriilor restante, datorate de Y la data �nstrainarii imobilului, T va
putea cere lui Z chiria pe care
acesta o datoreaza lui Y;
Y nu va putea opune lui T plata anticipata a chiriei, chiar daca aceasta fusese
men.ionata �n actul prin care
T a dob�ndit imobilul.
A.
B.
C.
Raspuns: A
33 Efectul special al suspendarii cursului prescrip.iei extinctive:
se produce �n toate cazurile �n care intervine o cauza de suspendare;
determina am�narea �mplinirii termenului de prescrip.ie extinctiva �n ipoteza �n
care, dupa �ncetarea cauzei
de suspendare, a ramas mai pu.in de o luna p�na la �mplinirea termenului de
prescrip.ie;
se aplica atunci c�nd au ramas mai pu.in de 6 luni p�na la �mplinirea termenului de
prescrip.ie, daca acesta
este de 6 luni.
A.
B.
C.
Raspuns: B
34 Nulitatea relativa:
poate fi invocata, �n principiu, de catre instan.a din oficiu;
poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita;
este prescriptibila extinctiv .i �n cazul �n care se invoca pe cale de excep.ie,
atunci c�nd are drept cauza
leziunea.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
35 �n cazul divizarii totale a unei persoane juridice:
aceasta presupune, �n mod necesar, �nfiin.area uneia sau mai multor persoane
juridice;
patrimoniul persoanei juridice divizate se �mparte �ntotdeauna �n mod egal �ntre
persoanele juridice
dob�nditoare;
contractele �ncheiate �n considerarea calita.ii persoanei juridice divizate nu �.i
�nceteaza efectele, cu
excep.ia cazului �n care par.ile au stipulat expres contrariul sau men.inerea ori
repartizarea contractului
este condi.ionata de acordul par.ii interesate.
A.
B.
C.
Raspuns: C
Drept civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 6 din 15
36 La data de 12.08.2012, L, amenin.ata de catre F cu dezvaluirea rela.iei dintre
ei, �i preda acestuia un
tablou al unui pictor celebru, evaluat la suma de 400.000 lei, primind dovezile pe
care F �.i �ntemeia
amenin.area. La data de 04.03.2016, L va solicita o consulta.ie pentru a identifica
modalitatea �n care
poate ob.ine recuperarea tabloului, preciz�ndu-va ca acesta era bunul sau propriu,
ca nu a fost
�ntocmit niciun �nscris la data predarii catre F, ca i-a marturisit so.ului sau
toata �nt�mplarea imediat
dupa externarea din spital, unde a fost internata �n perioada 02.02.2015 �
28.06.2015. Ve.i
recomanda formularea unei cereri:
�n declararea nulita.ii relative a transferului, �nso.ita de o cerere de repunere
�n termenul de prescrip.ie,
�ntemeiata pe spitalizarea lui L �n perioada 02.02.2015 � 28.06.2015;
�n declararea nulita.ii relative a actului juridic, consider�nd ca termenul de
prescrip.ie a �nceput sa curga la
data la care L i-a marturisit so.ului sau transferul tabloului .i motivul acestuia;

�n constatarea nulita.ii absolute a transferului.


A.
B.
C.
Raspuns: C
37 Subroga.ia:
poate fi consim.ita de catre debitor fara consim.am�ntul creditorului ini.ial, �n
lipsa de stipula.ie contrara;
nu produce efecte .i �mpotriva celor care au garantat obliga.ia;
se produce de drept �n favoarea celui care a efectuat din eroare o plata .i nu
poate ob.ine restituirea
acesteia de la creditorul platit.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
38 A a constituit �n favoarea lui B un drept de uzufruct asupra unui imobil
construc.ie pentru o durata
de .apte ani. Dupa un an de la constituirea uzufructului, B a cedat dreptul sau lui
C fara acordul lui
A, iar C a �nchiriat imediat imobilul catre D pentru o perioada egala cu cea ramasa
p�na la �mplinirea
termenului uzufructului. Dupa trecerea a trei ani de la data constituirii
uzufructului, B a decedat. �n
raport de aceasta situa.ie:
daca cesiunea uzufructului a fost �nscrisa �n cartea funciara .i notificata lui A
anterior decesului lui B,
dreptul de uzufruct va continua p�na la �mplinirea termenului pentru care fusese
constituit;
D va putea cere respectarea contractului de loca.iune p�na la �mplinirea termenului
pentru care fusese
�ncheiat, daca loca.iunea a fost �nscrisa �n cartea funciara;
C nu va putea pretinde lui A despagubiri pentru �mbunata.irile aduse imobilului,
chiar daca acestea au
determinat sporirea valorii construc.iei.
A.
B.
C.
Raspuns: C
39 Cei care:
raspund pentru fapta altuia au �ntotdeauna drept de regres �mpotriva celui care a
cauzat prejudiciul;
raspund pentru o fapta prejudiciabila sunt .inu.i solidar la repara.ie;
mo.tenesc victima unei fapte ilicite delictuale, pot introduce ac.iune pentru
repararea prejudiciului
nepatrimonial produs autorului lor.
A.
B.
C.
Raspuns: B
40 Presta.ia stabilita prin clauza penala:
poate fi redusa de catre instan.a, daca este vadit excesiva fa.a de prejudiciul ce
putea fi prevazut de par.i la
�ncheierea contractului, �nsa numai cu condi.ia de a ram�ne superioara obliga.iei
principale;
poate fi ceruta .i �n cazul �n care executarea obliga.iei principale a devenit
imposibila din cauze
neimputabile debitorului;
nu poate fi ceruta de catre creditor dec�t daca face dovada prejudiciului cauzat
prin neexecutarea obliga.iei
principale.
A.
B.
C.
Raspuns: A
Drept procesual civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 7 din 15
41 Tribunalele judeca �n prima instanta:
cererile de �mparteala judiciara, indiferent de valoare;
actiunea av�nd ca obiect constatarea nulitatii absolute a unui contract al carui
obiect are o valoare de peste
200.000 lei, �n cazul �n care nu s-a respectat forma ceruta ad validitatem;
cererile de declarare judecatoreasca a mortii unei persoane.
A.
B.
C.
Raspuns: B
42 Sunt de competenta exclusiva a instantei de la ultimul domiciliu al defunctului:

cereri prin care mostenitorii valorifica drepturi culese din succesiune �mpotriva
tertilor;
orice cereri mobiliare sau imobiliare formulate de terti �mpotriva mostenitorilor;
cereri prin care creditorii personali ai defunctului, �n contradictoriu cu
mostenitorii, valorifica drepturi din
contractele �ncheiate cu defunctul.
A.
B.
C.
Raspuns: C
43 Asemanator exceptiei lipsei capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale,
exceptia lipsei
capacitatii procesuale de folosinta:
poate fi invocata �n orice stare a procesului;
poate fi invocata si de instanta, din oficiu;
daca este admisa, actele de procedura �ndeplinite de cel care nu are capacitate
procesuala de folosinta
sunt lovite de nulitate absoluta.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
44 Nu este o cerere incidentala:
cererea reconven.ionala;
cererea de interven.ie �n interes propriu;
cererea reclamantei prin care solicita, �n cadrul unui proces de stabilire a
paternita.ii, .i stabilirea
contributiei la cheltuielile de crestere si educare a minorului �n sarcina
p�r�tului.
A.
B.
C.
Raspuns: C
45 De la regula potrivit careia mandatarul neavocat al persoanei fizice nu poate
pune concluzii asupra
excep.iilor procesuale .i asupra fondului dec�t prin avocat sunt excepta.i:
mandatarul neavocat, ruda p�na la gradul al doilea cu partea pe care o reprezinta,
chiar daca nu este
licen.iat �n drept, dar numai daca reprezentarea are loc �n fa.a judecatoriei;
mandatarul neavocat, so. cu partea pe care o reprezinta, chiar daca nu este
licen.iat �n drept, dar numai
daca reprezentarea are loc �n fa.a instantelor de fond;
mandatarul neavocat, ruda p�na la gradul al doilea cu partea pe care o reprezinta,
daca este licen.iat �n
drept, chiar daca reprezentarea are loc �n fa.a instan.elor de control judiciar.
A.
B.
C.
Raspuns: C
46 Partea lezata de efectuarea unui act de procedura cu nerespectarea cerintelor
legale:
poate renunta la dreptul de a invoca nulitatea relativa sau absoluta, acest drept
fiind prevazut expres de
Codul de procedura civila;
poate renunta, dar numai �n mod expres, la dreptul de a invoca nulitatea relativa;
poate renunta tacit la dreptul de a invoca nulitatea relativa.
A.
B.
C.
Raspuns: C
47 Modificarea cererii de chemare �n judecata:
poate fi facuta, sub sanctiunea decaderii, numai p�na la primul termen la care
reclamantul si p�r�tul sunt
legal citati;
�n prima instanta, nu poate fi facuta peste termenul prevazut de lege, chiar daca
partile �si dau acordul
expres cu privire la depasirea acestui termen;
nu se poate face direct �n instanta de apel, chiar daca exista acordul expres al
partilor.
A.
B.
C.
Raspuns: C
48 �n ceea ce priveste cererea reconventionala:
aceasta este obligatorie daca p�r�tul are, �n legatura cu cererea de chemare �n
judecata a reclamantului,
pretentii deriv�nd din acelasi raport juridic ca cel dedus judecatii;
aceasta se depune cel mai t�rziu la primul termen de judecata, daca p�r�tul nu este
obligat prin lege la
�nt�mpinare, sub sanctiunea decaderii;
�n cazul �n care legea nu prevede altfel, instanta poate dispune judecarea separata
a acesteia, daca numai
cererea principala este �n stare de a fi judecata.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
Drept procesual civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 8 din 15
49 Cererea de sechestru asigurator:
va fi solutionata de urgenta, �n camera de consiliu, fara citarea partilor, prin
�ncheiere executorie;
va fi solutionata prin �ncheiere care se comunica partilor, de �ndata, de catre
instanta;
se adreseaza instantei care este competenta sa judece procesul �n prima instanta.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
50 Recursul �mpotriva �ncheierii:
prin care a fost suspendata judecata este inadmisibil daca �ncheierea a fost
pronun.ata de instan.a, alta
dec�t �nalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie, �ntr-o cauza �n care hotar�rea ce
urmeaza a se da asupra fondului
este definitiva;
prin care a fost suspendata judecata este inadmisibil daca �ncheierea a fost
pronuntata de �nalta Curte de
Casa.ie .i Justi.ie;
prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei este admisibil,
indiferent daca �ncheierea a fost
pronun.ata de instan.a, alta dec�t �nalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie, �ntr-o
cauza �n care hotar�rea ce
urmeaza a se da asupra fondului este sau nu definitiva.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
51 Daca, �n cursul judeca.ii, par.ile ajung la tranzactie:
instan.a va putea lua act de tranzac.ie numai daca aceasta este �ncheiata �n forma
scrisa;
instan.a va putea lua act de tranzac.ie �n .edin.a de judecata, chiar daca �nvoiala
este prezentata doar
verbal �n fa.a instan.ei;
cererea pentru darea hotar�rii de expedient va putea fi primita chiar de un singur
judecator, �n cazul �n care
par.ile se �nfa.i.eaza �n ziua stabilita pentru judecata.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
52 Hotar�rea judecatoreasca:
are autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea transata c�nd
solutioneaza, �n tot sau �n parte, fondul
procesului sau statueaza asupra unei exceptii procesuale ori asupra oricarui alt
incident;
are forta probanta a unui �nscris autentic;
este obligatorie si produce aceleasi efecte �ntre parti, succesorii acestora si
terti.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
53 Poate fi invocata direct �n apel:
exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului din fata primei
instante;
exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a celui care a actionat �n numele
partii �naintea primei
instante;
exceptia lipsei capacitatii procesuale de exercitiu.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
54 �n ceea ce priveste apelul incident:
acesta poate fi formulat de apelantul principal sau intimat si este �ndreptat
�mpotriva partii cu interese
contrare;
acesta se exercita dupa �mplinirea termenului de apel si trebuie depus p�na la
primul termen de judecata �n
apelul principal;
prin acest apel intimatul trebuie sa tinda la schimbarea hotar�rii primei instante.

A.
B.
C.
Raspuns: C
55 Daca s-a solicitat revizuirea unei hotar�ri:
de prima instanta ce a ramas definitiva prin neapelare, hotar�rea ce se va pronunta
�n revizuire nu este
susceptibila de apel;
a instantei de apel care era susceptibila de recurs, indiferent daca recursul a
fost exercitat sau nu,
hotar�rea ce se va pronunta �n revizuire poate fi atacata pe calea recursului;
pentru motivul referitor la existenta unor hotar�ri definitive potrivnice,
hotar�rea ce se va pronunta �n
revizuire este susceptibila de apel daca hotar�rea a carei anulare se cere putea fi
atacata cu apel, potrivit
legii.
A.
B.
C.
Raspuns: B
56 Cererea �n anulare �mpotriva ordonantei de plata:
nu se poate formula, fiind inadmisibila, �n cazul �n care instanta de judecata a
respins cererea de ordonanta
de plata;
trebuie formulata de catre debitor �n termen de 10 zile de la data �nm�narii sau
comunicarii ordonantei de
plata;
nu suspenda executarea, suspendarea put�nd fi �ncuviintata la cererea debitorului,
fara dare de cautiune.
A.
B.
C.
Raspuns: B
Drept procesual civil - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 9 din 15
57 �n procedura speciala a evacuarii din imobilele folosite sau ocupate fara drept,
potrivit Codului de
procedura civila:
cererea de evacuare este de competenta judecatoriei din raza localitatii de
domiciliu a p�r�tului;
cererea de evacuare este de competenta judecatoriei �n circumscriptia careia se
afla situat imobilul ocupat
fara drept ori, dupa caz, �nchiriat sau arendat, chiar daca locatarul a parasit
imobilul sau contractul a �ncetat;
p�r�tul poate formula cerere reconventionala doar daca cererea de evacuare se
judeca cu citarea partilor.
A.
B.
C.
Raspuns: B
58 �n ceea ce priveste prescriptia dreptului de a obtine executarea silita:
organul de executare caruia i se prezinta un titlu executoriu, dupa �mplinirea
termenului de prescriptie, nu
este �ndreptatit sa refuze punerea �n executare a acestuia;
instanta de executare nu este �ndreptatita sa respinga cererea de �ncuviintare a
executarii silite pe motiv ca
s-a �mplinit termenul de prescriptie;
�mplinirea termenului de prescriptie atrage, �n toate cazurile, pierderea
caracterului executoriu al �nscrisului
care constituie titlu executoriu, fara a exista posibilitatea, pentru creditor, de
a obtine un nou tiltu executoriu.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
59 Sunt supuse procedurii regularizarii:
cererea confesorie de servitute;
contesta.ia la executare, atunci c�nd executarea silita priveste un titlu
executoriu altul dec�t o hotar�re
judecatoreasca;
cererea de chemare �n garan.ie.
A.
B.
C.
Raspuns: A
60 Sesizarea �naltei Curti de Casatie si Justitie �n vederea pronuntarii unei
hotar�ri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept se va face de catre completul de judecata
sesizat, printr-o
�ncheiere:
pronuntata �n urma unor dezbateri contradictorii, �ncheiere care poate fi atacata
odata cu fondul;
prin care se va suspenda obligatoriu cauza �n care a fost admisa sesizarea, p�na la
pronun.area hotar�rii
prealabile;
prin care se pot suspenda cauze similare, aflate pe rolul instan.elor
judecatore.ti, p�na la solu.ionarea
sesizarii.
A.
B.
C.
Raspuns: B
Drept penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 10 din 15
61 Un ceta.ean somalez care este suspectat de sav�r.irea infrac.iunii de piraterie
�n afara apelor
teritoriale ale Somaliei, �n apele interna.ionale din aproprierea acestora, poate
fi tras la raspundere
penala �n Rom�nia:
Daca fapta este sav�r.ita contra statului rom�n, contra unui cetatean rom�n ori a
unei persoane juridice
rom�ne, iar punerea �n miscare a actiunii penale este autorizata conform legii;
Daca fapta este incriminata .i de legea penala somaleza;
Daca se dispune astfel printr-un tratat international la care Rom�nia este parte.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
62 �n situa.ia �n care inculpatul a sav�r.it 3 infrac.iuni sub imperiul C. pen.
1969 .i doua infrac.iuni sub
imperiul NCP:
Instan.a va aplica legea mai favorabila �n mod global;
Instan.a va aplica legea penala mai favorabila (identificata ca fiind legea veche
sau legea noua) pentru
infrac.iunile sav�r.ite sub imperiul legii vechi;
Instan.a va determina legea penala mai favorabila pentru contopirea pedepselor
(identificata ca fiind legea
veche sau legea noua).
A.
B.
C.
Raspuns: B
63 �n cazul aplicarii legii penale mai favorabile:
Nu este permisa combinarea prevederilor mai favorabile din legi penale succesive;
Pedepsele complementare se aplica potrivit legii care a fost identificata ca fiind
mai favorabila �n raport cu
infrac.iunea comisa;
Este posibila aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile dupa judecarea
definitiva a cauzei.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
64 Nu este posibila tentativa la:
Infrac.iunea de omor comisa prin omisiune;
Infrac.iunea de marturie mincinoasa comisa de martor;
Infrac.iunea de nedenun.are a unor infrac.iuni.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
65 Eroarea constituie o cauza de neimputabilitate atunci c�nd:
Faptuitorul, �n momentul comiterii faptei, nu .i-a dat seama ca subiectul pasiv
vizat de ac.iunea sa nu este
cel pe care dorea sa-l vatame;
Necunoasterea starii, situatiei ori �mprejurarii respective este ea �nsasi
rezultatul culpei faptuitorului;
Fapta prevazuta de legea penala a fost sav�rsita ca urmare a necunoasterii sau
cunoasterii gresite a
caracterului ilicit al acesteia din cauza unei �mprejurari care nu putea fi �n
niciun fel evitata.
A.
B.
C.
Raspuns: C
66 Exista culpa cu prevedere:
�n cazul �n care agentul comite fapta prevaz�nd producerea rezultatului, dar
neaccept�nd producerea
acestuia, �ntruc�t a socotit fara temei ca acesta nu se va produce;
�n cazul �n care agentul comite fapta al carei rezultat, de.i prevazut .i acceptat
�n mod indiferent, apare ca
inevitabil;
�n cazul �n care agentul comite fapta, urmarind producerea unui rezultat, dar �n
fapt se produce un rezultat
mai grav, care, de.i a fost prevazut de catre acesta, nu a fost .i acceptat.
A.
B.
C.
Raspuns: A
67 Reprezinta exemplu de infrac.iune complexa:
T�lharia care a avut ca urmare moartea victimei;
Dezastrul (distrugerea calificata);
Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
68 X., �n v�rsta de 17 ani, a comis �mpreuna cu Y. .i Z. o infrac.iune
praeterinten.ionata pentru care
legea prevede pedeapsa �nchisorii de 8 ani. .tiind ca Y. a comis infrac.iunea fiind
�n termenul de
supraveghere al gra.ierii condi.ionate a unei pedepse cu �nchisoarea de 5 ani
pentru o infrac.iune
inten.ionata, iar Z. se afla �n faza de judecata a apelului pentru o infrac.iune
din culpa pentru care
legea prevede pedeapsa �nchisorii de 3 ani, arata.i care dintre enun.urile
urmatoare sunt adevarate:
Incupatul Z. nu a comis noua infrac.iune �n stare de pluralitate intermediara;
Inculpatul Y. nu a comis noua infrac.iune �n stare de recidiva postcondamnatorie;
Pentru noua infrac.iune, fa.a de Y. .i Z. nu se poate re.ine circumstan.a agravanta
a comiterii faptei de 3
sau mai multe persoane �mpreuna deoarece X. este minor.
A.
B.
C.
Raspuns: A
Drept penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 11 din 15
69 Inculpatul X a comis mai multe acte de �nlesnire a unor infrac.iuni distincte,
comise de autori
diferi.i. Inculpatul X va raspunde penal pentru:
Un singur act de complicitate;
Mai multe acte de complicitate continuata;
Mai multe acte de complicitate comise �n concurs.
A.
B.
C.
Raspuns: C
70 Este adevarat enun.ul:
�n cazul contopirii pedepselor pentru infrac.iuni concurente se tine seama si de
pedepsele aplicate prin
orice hotar�re de condamnare pronuntata �n strainatate pentru infractiuni
concurente;
Pentru stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hotar�rea de condamnare
pronuntata �n strainatate,
pentru o fapta prevazuta si de legea penala rom�na, daca hotar�rea de condamnare a
fost recunoscuta
potrivit legii;
La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotar�rile de condamnare
anterioare la pedepse care au
fost ulterior gra.iate.
A.
B.
C.
Raspuns: B
71 X a comis o infrac.iune pentru care legea prevede exclusiv pedeapsa �nchisorii
de la 1 la 5 ani .i
interzicerea unor drepturi. �n acest caz:
Instan.a nu este obligata sa aplice pedeapsa accesorie;
Instan.a poate aplica pedeapsa amenzii daca re.ine fa.a de X circumstan.e atenuante
legale;
Instan.a este obligata sa aplice pedeapsa complementara a interzicerii unor
drepturi.
A.
B.
C.
Raspuns: C
72 Nu raspund penal niciodata:
Partidele politice;
Autorita.ile publice;
Guvernul Rom�niei.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
73 Pedepsele principale aplicabile persoanei juridice sunt:
Dizolvarea persoanei juridice;
Amenda;
�nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la
3 ani.
A.
B.
C.
Raspuns: B
74 Tribunalul Bucuresti, sectia I penala, a condamnat inculpatul la 10 de ani
�nchisoare pentru
sav�rsirea infractiunii de viol [art. 218 alin. 3 C.p., lit. a) � victima se afla
�n �ngrijirea faptuitorului,
(b) � asupra unei rude �n linie directa � .i (c) � asupra unui minor] si la 5 ani
�nchisoare pentru
sav�rsirea infractiunii de incest (art. 377 C.p.), urm�nd sa execute pedeapsa de 11
ani .i 8 luni,
�ntruc�t inculpatul a �ntretinut �n repetate r�nduri, prin violenta si amenintari,
relatii sexuale normale
si anale cu fiica sa �n v�rsta de 13 ani. Curtea de Apel Bucuresti, sectia I
penala, a admis apelul
declarat de parchet si a schimbat �ncadrarea juridica a faptelor �n viol [art. 218
alin. 3 lit. a), b) .i c)
C.p.]. Este corecta aceasta decizie?
Da, infrac.iunea de incest este absorbita �n infrac.iunea de viol �n varianta
agravata prevazuta de art. 218,
alin. 3, lit. (b) C.p. atunci c�nd se comite, cu acela.i prilej, elementul material
comun ambelor fapte
prevazute de legea penala;
Da, infrac.iunea de incest fiind absorbita �n infrac.iunea de viol �n varianta
prevazuta de art. 218, alin. 3, lit.
(b) C.p. atunci c�nd violul se sav�r.e.te �n modalitatea raportului sexual cu o
ruda �n linie directa;
Nu, infrac.iunea de viol, fiind o infrac.iune contra libertatii si integritatii
sexuale, intra �n concurs formal cu
infrac.iunea de incest, care este o infrac.iune contra familiei, cele doua
infrac.iuni av�nd obiect juridic
diferit, astfel ca trebuia re.inut concursul de infrac.iuni, astfel cum a fost
fapta �ncadrata prin rechizitoriul
parchetului .i inculpatul a fost condamnat de tribunal.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
75 �n cursul unui conflict derulat �n locuin.a sa, inculpatul a aplicat mai multe
lovituri victimei C.D.,
prieten de mai mul.i ani, care s-a dezechilibrat .i a cazut. �n cadere C.D. s-a
lovit la cap de muchia
de lemn a patului .i a le.inat. Cand .i-a revenit, l-a amenin.at pe inculpat ca-l
va reclama la poli.ie,
iar inculpatul a �nchis victima �n camera pentru a o �mpiedica sa-l reclame. Dupa 2
zile inculpatul a
eliberat victima, care i-a promis sa nu-l reclame. La c�teva zile dupa eliberare,
victima a decedat,
decesul fiind consecin.a leziunii craniene produse prin cadere. �n aceasta
situa.ie:
Inculpatul va raspunde pentru lipsire de libertate �n mod ilegal .i loviri sau
vatamari cauzatoare de moarte;
Inculpatul va raspunde pentru lipsire de libertate �n mod ilegal urmata de moartea
victimei;
Inculpatul va raspunde pentru lipsire de libertate �n mod ilegal .i ucidere din
culpa.
A.
B.
C.
Raspuns: A
Drept penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 12 din 15
76 Tribunalul Suceava l-a condamnat pe inculpat pentru sav�rsirea infractiunii de
omor calificat (art.
188 rap. la art. 189 alin. 1 lit. e C.p. � omorul sav�r.it de catre o persoana care
a mai comis anterior
o infractiune de omor sau o tentativa la infractiunea de omor, cu aplicarea art. 43
alin. 5 Cod penal
privind starea de recidiva) retin�ndu-se ca acesta, dupa executarea unei pedepse
pentru tentativa
de omor, si-a lovit violent mama, cu pumnii si cu picioarele, p�na ce aceasta a
decedat. �mpotriva
hotar�rii a declarat apel procurorul pe motiv ca �ncadrarea juridica a faptei este
incorecta. Ce va
hotar� instanta de apel?
Va respinge apelul parchetului .i va men.ine sentin.a apelata;
Va admite apelul parchetului .i va schimba �ncadrarea juridica a faptei �n omor
calificat (art. 188 rap. la art.
189 alin. 1 lit. e, cu aplicarea art. 43 alin. 5 .i art. 199 Cod penal - privind
violen.a �n familie);
Va admite apelul parchetului .i va schimba �ncadrarea juridica a faptei �n omor
calificat (art. 188 rap. la art.
189 alin. 1 lit. e, cu aplicarea art. 199 Cod penal - privind violen.a �n familie),
fara a mai re.ine art. 43 alin. 5
C.p., consider�nd ca omorul calificat �n varianta de la art. 189 alin. 1 lit. e
C.p. �nlatura aplicarea regulilor de
majorare a limitelor pedepsei prevazute de lege �n caz de recidiva postexecutorie.
A.
B.
C.
Raspuns: B
77 �n speta, inculpatul a patruns �n locuinta persoanei vatamate, de unde a sustras
diferite bunuri, dar,
fiind surprins de organele de politie, acesta a �ncercat sa-si asigure scaparea
lovind doi politisti.
Prima instanta l-a condamnat pe inculpat pentru sav�rsirea a doua infractiuni de
t�lharie .i doua
infrac.iuni de ultraj. �mpotriva solutiei sus-mentionate, inculpatul a declarat
apel, sustin�nd ca s-a
retinut gresit sav�rsirea a doua infractiuni de t�lharie, �ntruc�t prin actiunea de
sustragere a fost
vizat un singur patrimoniu, dar .i parchetul a declarat apel, �ntruc�t �ncadrarea
juridica nu este
completa. Decizia corecta a instan.ei de apel va fi:
Admite ambele apeluri, schimba �ncadrarea juridica a faptelor �n infrac.iunile de:
t�lharie calificata (art. 234
alin. 1 lit f C.p. � prin violare de domiciliu), doua infrac.iuni de ultraj (art.
257 alin. 1 .i 4 C.p.), toate �n
concurs, .i-l condamna pe inculpat;
Respinge ambele apeluri .i men.ine sentin.a apelata;
Admite doar apelul inculpatului .i schimba �ncadrarea juridica a faptelor �n
infrac.iunile de: t�lharie (art. 233
C.p.), doua infrac.iuni de ultraj (art. 257 alin. 1 .i 4 C.p.), toate �n
concurs, .i-l condamna pe inculpat.
A.
B.
C.
Raspuns: A
78 Inculpa.ii A.B. .i C.D., angaja.i ai primariei, �n timpul programului de munca,
s-au certat cu victima
G.H., care �ncerca sa depuna o reclama.ie la serviciul de registratura, dar
func.ionara de la ghi.eu
lipsea. La acuzele victimei ca func.ionara de la ghi.eu �ncearca de fapt sa se
ascunda, deoarece a
mai �nregistrat reclama.ii ramase fara raspuns privind faptul ca primarul este
corupt, inculpa.ii A.B.
.i C.D. au �njurat victima .i i-au cerut sa iasa afara, iar la refuzul acesteia
inculpatul A.B. i-a aplicat o
lovitura peste fa.a. Victima G.H. s-a dezechilibrat, a cazut .i s-a lovit la cap,
deced�nd la scurt timp.
�n aceasta situa.ie:
Inculpa.ii A.B. .i C.D. vor raspunde pentru sav�r.irea infrac.iunii de purtare
abuziva;
Inculpa.ii A.B. .i C.D. vor raspunde pentru sav�r.irea infrac.iunii de lovituri
cauzatoare de moarte, primul �n
calitate de autor, al doilea �n calitate de complice;
Inculpatul A.B. va raspunde pentru infrac.iunile de purtare abuziva .i lovituri
cauzatoare de moarte, �n timp
ce inculpatul C.D. va raspunde doar pentru purtare abuziva.
A.
B.
C.
Raspuns: C
79 Fapta inculpatului, .ofer al unei societa.i private, care, �nsarcinat fiind cu
ridicarea unei cantita.i de
marfa, a �ntocmit .i a prezentat documente false cu ajutorul carora a ridicat o
cantitate mai mare de
marfa, iar diferen.a .i-a �nsu.it-o, constituie:
Fals �n �nscrisuri sub semnatura privata �n concurs cu infrac.iunea de delapidare;
Fals �n �nscrisuri sub semnatura privata, uz de fals .i �n.elaciune;
Fals �n �nscrisuri sub semnatura privata .i �n.elaciune.
A.
B.
C.
Raspuns: C
80 Inculpatul X., �n calitate de sef al Politiei Municipiului Y, s-a �nt�lnit cu
martorul-denun.ator Z �ntr-o
parcare. Z. a urcat �n autoturismul inculpatului aduc�ndu-i un costum de haine si o
sacosa �n care
se aflau 5 sticle de vin. Bunurile au fost pretinse si primite de inculpat ca sa-si
�ncalce atributiile de
serviciu si sa permita lui Z., proxenet, sa amplaseze doua prostituate care sa
presteze servicii
sexuale remunerate la marginea padurii din localitate. De asemenea, inculpatul urma
sa-si
foloseasca influenta pe care lasa sa se creada ca ar avea-o asupra conducerii
Penitenciarului B,
precum si a Comisiei de liberare conditionata, �n scopul de a-l transfera pe
fratele lui Z. �n alt
penitenciar. Care va fi �ncadrarea juridica a faptelor inculpatului X.?
Abuz �n serviciu (art. 297 C.p.), luare de mita (art. 189 C.p.), trafic de
influen.a (art. 291 C.p.);
Luare de mita (art. 189 C.p.), trafic de influen.a (art. 291 C.p.);
Luare de mita (art. 189 C.p.), trafic de influen.a (art. 291 C.p.), �n.elaciune
(art. 244 C.p.).
A.
B.
C.
Raspuns: B
Drept procesual penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 13 din 15
81 �n procedura de camera preliminara:
se poate dispune stramutarea cauzei;
�n cazul �n care nu au fost invocate .i nu s-au ridicat din oficiu cereri .i
excep.ii judecatorul de camera
preliminara dispune �nceperea judecatii prin �ncheiere pronuntata �n camera de
consiliu, fara participarea
procurorului, a par.ilor .i a persoanei vatamate;
rechizitoriul se comunica �n mod obligatoriu inculpatului .i celorlalte par.i din
procesul penal.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
82 �n cazul audierii martorului �n cursul urmaririi penale:
depunerea juram�ntului religios este obligatorie �n toate situatiile;
fiecare martor este audiat separat si fara prezenta altor martori;
audierea se �nregistreaza prin mijloace tehnice daca martorul solicita expres acest
lucru si �nregistrarea
este posibila.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
83 �n cazul �n care reprezentantul legal al unei persoane vatamate lipsita
capacitate de exercitiu nu a
exercitat actiunea civila �n procesul penal:
instanta din oficiu se pronunta cu privire la restabilirea situatiei anterioare
sav�rsirii infractiunii;
instanta din oficiu dispune repararea prejudiciului material prin acordarea de
despagubiri;
instanta, la cererea procurorului formulata oral �n cursul dezbaterilor pe fond,
dispune repararea
prejudiciului material prin acordarea de despagubiri.
A.
B.
C.
Raspuns: A
84 Perchezitia domicilara:
poate fi dispusa si din oficiu �n cursul judecatii;
poate fi dispusa doar cu privire la locuinte apartin�nd suspectului sau
inculpatului;
poate fi dispusa si de catre procuror �n cursul urmaririi penale �n caz de urgenta
sau de risc de distrugere a
probelor �nsa doar daca masura este confirmata de judecator �n cel mult 24 de ore
de la efectuare.
A.
B.
C.
Raspuns: A
85 Apelul:
poate fi exercitat de catre expertul care a fost desemnat �n cauza, �n ceea ce
priveste indemnizatia stabilita
acestuia, de �ndata dupa pronuntarea �ncheierii prin care s-a dispus asupra
indemnizatiei;
declarat de procuror poate fi retras de catre procurorul ierarhic superior chiar
daca nu exista acordul
procurorului care l-a declarat;
declarat de procuror si retras ulterior nu poate fi �nsusit de partea �n favoarea
careia a fost declarat �n
masura �n care aceasta nu a declarat apel.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
86 Actiunea civila exercitata �n cadrul procesului penal este solutionata de
instanta penala atunci c�nd
aceasta dispune achitarea pe temeiul ca:
fapta nu a fost sav�rsita cu forma de vinovatie prevazuta de legea penala;
fapta a fost justificata;
fapta nu este prevazuta de legea penala.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
87 Mandatul de aducere:
se emite �n cursul urmaririi penale doar de catre judecatorul de drepturi si
libertati;
nu poate fi emis cu privire la un suspect care nu a fost �n prealabil chemat prin
citatie;
poate fi executat si prin organele de ordine publica.
A.
B.
C.
Raspuns: C
88 Judecatorul de drepturi .i liberta.i sesizat cu o propunere de prelungire a
masurii arestarii
preventive:
poate dispune respingerea propunerii .i �nlocuirea masurii arestarii preventive cu
masura arestului la
domiciliu;
poate dispune respingerea propunerii .i �nlocuirea masurii arestarii preventive cu
masura controlului judiciar;
poate dispune prelungirea arestarii preventive prin sentinta supusa contestatiei.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
Drept procesual penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 14 din 15
89 �n cursul judeca.ii:
inculpatul care a solicitat �n scris instan.ei sa fie judecat �n lipsa poate fi
adus la termen cu mandat de
aducere;
suspendarea judecatii pe motiv ca inculpatul sufera de o boala grava se dispune
prin �ncheiere ce poate fi
atacata separat cu contestatie si de catre persoana vatamata;
instanta poate dispune extinderea actiunii penale cu privire la alte acte
materiale.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
90 Suspectul:
poate fi retinut de organul de cercetare penala doar daca ordonanta de retinere
este confirmata de
procurorul care supravegheaza urmarirea penala;
nu poate fi audiat anticipat de catre judecatorul de drepturi si libertati;
are dreptul sa solicite consultarea dosarului �nainte de a fi audiat.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
91 Nu poate fi atacata cu nicio cale de atac:
�ncheierea prin care prima instanta de judecata declara sedinta nepublica;
�ncheierea prin care prima instanta de judecata dispune disjungerea actiunii
civile;
�ncheierea prin care prima instanta de judecata respinge cererea persoanei vatamate
de constituire ca
parte civila �n proces.
A.
B.
C.
Raspuns: B
92 Este supusa confirmarii:
ordonanta procurorului prin care se dispune renuntarea la urmarirea penala fata de
un suspect;
ordonanta procurorului prin care se dispune redeschiderea urmaririi penale ca
urmare a admiterii, de catre
judecatorul de camera preliminara, a pl�ngerii �mpotriva solutiei de clasare si
trimiterii cauzei la procuror �n
vederea completarii urmaririi penale;
ordonanta organului de cercetare penala prin care se dispune extinderea urmaririi
penale cu privire la o alta
fapta fata de suspect.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
93 Avocatul persoanei vatamate:
are dreptul de a solicita consultarea dosarului si �n cursul urmaririi penale;
are dreptul de a formula contestatie �mpotriva �ncheierii prin care judecatorul de
drepturi si libertati a dispus
respingerea propunerii de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului;
are dreptul sa asiste la efectuarea oricarui act de urmarire penala, �n conditiile
legii.
A.
B.
C.
Raspuns: AC
94 Este inadmisibila:
pl�ngerea adresata procurorului ierarhic superior �mpotriva ordonantei prin care s-
a pus �n miscare
actiunea penala;
contestatia �mpotriva �ncheierii prin care judecatorul de camera preliminara
dispune declinarea cauzei catre
un judecator de camera preliminara de la o alta instanta;
cererea de recuzare a judecatorului chemat sa decida asupra recuzarii.
A.
B.
C.
Raspuns: BC
95 Nulitatea relativa:
poate fi invocata si de procuror �n conditiile legii;
este sanctiunea care intervine �n caz de �ncalcare a dispozitiilor referitoare la
competenta teritoriala a
instantei de judecata;
poate fi invocata �n orice stare a procesului daca a intervenit �n procedura de
camera preliminara.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
96 �n caz de clasare a cauzei:
masurile preventive �nceteaza de drept;
masurile asiguratorii pot fi men.inute �n conditiile legii;
ordonanta nu se comunica persoanei care a facut sesizarea.
A.
B.
C.
Raspuns: AB
97 Asistenta juridica este obligatorie:
pentru martorul minor, �n tot cursul procesului penal;
pentru inculpat, �n cursul procedurii de camera preliminara, daca legea prevede
pentru infractiunea
sav�rsita pedeapsa �nchisorii mai mare de 5 ani;
pentru persoana vatamata majora arestata �n alta cauza, �n cursul urmaririi penale.

A.
B.
C.
Raspuns: B
Drept procesual penal - (STAGIAR) Timp de lucru: 4 ore Grila nr.1 Pagina 15 din 15
98 Competenta de a judeca �n prima instanta o infractiune de omor sav�rsita de o
persoana care, fara a
avea o alta calitate, dupa �nceperea urmaririi penale �n cauza devine notar public
apartine:
judecatoriei;
tribunalului;
curtii de apel;
A.
B.
C.
Raspuns: B
99 Dupa audierea inculpatului de catre prima instanta de judecata si �nainte de
audierea martorilor
�ncuviintati:
partea responsabila civilmente nu mai poate interveni �n cauza.
partea civila nu �si mai poate mari �ntinderea pretentiilor;
procurorul nu mai poate invoca exceptia de necompetenta teritoriala a instantei de
judecata;
A.
B.
C.
Raspuns: C
100 Sesizata cu un acord de recunoastere a vinovatiei, instanta:
poate pronunta o solutie mai bl�nda dec�t cea cu privire la care s-a �ncheiat
acordul;
poate obliga inculpatul la plata despagubirilor civile chiar daca �ntre parti nu s-
a �ncheiat tranzactie sau
acord de mediere;
poate admite acordul de recunoastere a vinovatiei numai cu privire la unii dintre
inculpati.
A.
B.
C.
Raspuns: C