Sunteți pe pagina 1din 2

Compartiment Audit Public Intern INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI

Colectarea şi analiza probelor de audit


Data: 01.01.2015
Domeniu/activitatea evaluată: Modul de organizare al activitaii de gestiune a resurselor umane.
Denumire misiune: Modul de organizare al activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul Spitalul Orasenesc Lehliu-
Gara, judetul Calarasi.
Document redactat de: Iacob Stefania/ Ciornohuz Alexandra
Supervizat: Stanescu Florin Cezar

Interviu nr. 1.1.


Adresat doamnei Dr. Dumitrescu Mihaela Director Medical.

Nr.
crt. Întrebări Răspunsuri
1 Numirea pe post se face în funcţie Personalul din cadrul entitatii are studii superioare de
de rezultatul concursului? specialitate. Conducerea entităţii a urmărit ca prin procesul
de recrutare să se ocupe posturile de către persoane care
deţin competenţe în conformitate cu denumirea, nivelul şi
scopul principal al postului.
2 Personalul care îşi desfăşoară Ponderea personalului calificat a crescut cu 10% în anul
activitatea în cadrul Direcţiior au 2014 faţă de anul 2013, iar în anul 2014 a rămas constant.
o calificare corespunzătoare Totuşi, se constată o diferenţă pe medii între structurile
direcţiei.
3. Cunoştinţele, abilităţile şi valorile În Fişa postului sunt specificate cunoştinţele, abilităţile şi
necesare pe care trebuie să le valorile pe care trebuie să le deţină persoana care ocupă
deţină personalul sunt postul.
identificate şi solicitate prin fişa
postului?
4. Persoanele sunt încurajate să îşi Persoanele în vârstă de peste 50 ani nu manifestă interes
dezvolte abilităţile prin pregătire pentru a –şi dezvolta abilităţile.
adecvată?
5. Structura organizatorică a Structura organizatorică asigură realizarea tuturor
direcţiei răspunde cerinţelor atribuţiilor stabilite prin ROF.
entităţii şi/sau mediului în care
acţionează?
6. Nivelurile de conducere sunt Personalul care ocupă funcţii de conducere reprezintă
reduse? 12,50% din totalul posturilor ocupate din cadrul direcţiei.
7. Există fişe pentru toate posturile Există fişe şi pentru posturile vacante.
din cadrul direcţiei?
Cum este realizată coordonarea şi Persoana responsabilă cu realizarea unei activităţi prezintă
supervizarea activităţilor con-ducătorului structurii documentele în care se
desfăşurate la nivelul direcţiei? concretizează activitatea desfăşurată, însoţite de
documentele justificative aferente. Persoana responsabilă
cu supervizarea: - oferă instrucţiunile necesare desfăşurării
activităţii; - verifică realizarea corectă a activităţilor; -
verifică existenţa documentelor justificative; - verifică dacă
activităţile sunt realizate în perioada şi la termenele
stabilite.
8. Mai aveţi ceva de adăugat? Nu.

Data: 01.01.2015
Dat în faţa noastra Director Medical.
Dumitrescu Mihaela
Auditori interni :
Interviul este folosit pentru urmărirea în profunzime a informaţiilor in legatura cu o anume problemă. Acest interviu
se desfăşoară la structura auditată, în biroul celui întrebat. Auditorul intern explică pe scurt scopul interviului, condiţia
de confidenţialitate a răspunsurilor, respectiv cine şi cum va avea acces la acestea şi tehnica de derulare a acestei
acţiuni.
În acest caz, auditorul intern a optat pentru un interviu centrat pe probleme care are la bază constatări anterioare şi
răspunsurile vin să confirme rezultatele cercetării efectuate.