Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 98
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Coloniile Histria, Tomis i Callatis de pe rmul M rii Negre, au fost întemeiate de:
a. cel i b. greci c. romani d. sci i 5 puncte
2. În Evul Mediu, institu ia politic central din Moldova i din ara Româneasc era:
a. Adunarea ad-hoc b. Biserica c. Domnia d. Sfatul rii 5 puncte
3. La cruciada de la Nicopole, din anul 1396, a participat i Mircea cel B trân, voievodul:
a. Dobrogei b. Moldovei c. rii Române ti d. Transilvaniei 5 puncte
4. În lupta de la C lug reni din 1595, oastea lui Mihai Viteazul s-a confruntat cu:
a. habsburgicii b. maghiarii c. otomanii d. polonezii 5 puncte
5. În 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza s-au unit:
a. Moldova i Dobrogea b. Moldova i ara Româneasc
c. ara Româneasca i Dobrogea d. ara Româneasca i Transilvania 5 puncte
6. Legea instruc iunii publice, adoptat în timpul domniei lui Al.I.Cuza prevedea obligativitatea i
gratuitatea înv mântului:
a. primar b. profesional c. secundar d. superior 5 puncte
7. Legea fundamental a statului român, adoptat în timpul domnitorului Carol I a fost:
a. Constitu ia din 1866 b. Constitu ia din 1923
c. Conven ia de la Paris(1858) d. Statutul Dezvolt tor al Conven iei de la Paris(1864) 5 puncte
8. Carol al II-lea a devenit rege al României în anul:
a. 1914 b. 1917 c. 1922 d. 1930 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Unirea politic din anul…..... era necesar pentru reînceperea luptei ........ . Domnitorul rii
Române ti numit ……. a devenit principe al ........ în 1599 i domnitor al ......... în anul urm tor.
Ac iunile domnitorului român nu conveneau ........... vecine.
Lista termenilor:1600, 1611, antiotoman, cnezat, imperiu, Mihai Viteazul, Mircea cel B trân,
Moldova, Spania, Transilvania. 12puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“În ciuda apelului regelui de a respecta prevederile tratatului din 1883, Consiliul de Coroan
de la Sinaia(3 august 1914), a hot rât p strarea neutralit ii. Rând pe rând, participan ii i-au
motivat pozi ia i au votat pentru nepunerea în aplicare a tratatului.”
(despre atitudinea României fa de Primul R zboi Mondial)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i cadrul în care s-a hot rât p strarea neutralit ii României. 3 puncte
2. Preciza i anul în care România a intrat în Primul R zboi Mondial. 3 puncte
3. Men iona i numele unui stat împotriva c ruia a luptat România în Primul R zboi Mondial. 3puncte
4. Numi i regele României dintre anii 1914-1927. 3 puncte
5. Prezenta i o cauz pentru care România a participat la Primul R zboi Mondial i o urmare a
acestei particip ri. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, revolu ia de la 1848, în ara Româneasc , având în vedere:
- o cauz a declan rii revolu iei din 1848-1849 în spa iul românesc;
- un program revolu ionar adoptat la 1848 în ara Româneasc (numele programului,
locul adopt rii) i o prevedere a acestuia;
- dou personalit i implicate în desf urarea evenimentelor din ara Româneasc în
timpul revolu iei din 1848;
- o cauz a înfrângerii revolu iei din ara Româneasc , în anul 1848.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 98