Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 97
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Decebal a încheiat pacea din anul 89 d. Hr. cu împ ratul roman:
a. Aurelian b. Domi ian c. Marcus Aurelius d.Traian 5 puncte
2. Domnia i Sfatul Domnesc erau institu ii medievale în:
a. Dobrogea b. Basarabia c. Moldova d.Transilvania 5 puncte
3. Potrivit cronicarilor, Negru Vod din F g ra a participat la întemeierea statului medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. ara Româneasc 5 puncte
4. Regele Ungariei Carol Robert s-a confruntat la Posada, în anul 1330, cu voievodul:
a. Basarab I b. Bogdan I c. Nicolae Alexandru d. Vladislav Vlaicu 5 puncte
5. La Belgrad, în 1456, înaintarea otomanilor spre centrul Europei a fost oprit de voievodul român:
a. Iancu de Hunedoara b. Mircea cel Batrân c. tefan cel Mare d. Vlad Tepe 5 puncte
6. Programul revolu ionar „Peti ia Na ional ” a fost adoptat în Transilvania în timpul revolu iei din:
a. 1821 b.1848 c.1856 d.1859 5 puncte
7. Adun rile/ Divanurile ad-hoc în care românii au solicitat unirea Moldovei cu ara Româneasc
s-au organizat în anul:
a. 1853 b. 1857 c. 1881 d. 1892 5 puncte
8. Independen a de stat a Românei a fost recunoscut în timpul domniei lui:
a. Carol I b. Carol II c. Ferdinand d. Mihai 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Revolu ia anticomunist din decembrie 1989, a început în ora ul…… i a continuat în capital ,
la ........., dup mitingul organizat de pre edintele ……. . În plan .........., consecin a evenimentelor
din decembrie 1989 a fost revenirea la institu iile ……. . În 1990 au avut loc primele …… libere.
Lista termenilor: alegeri, Arad, Bucure ti, Ghe. Gheorghiu-Dej, N. Ceau escu, democratic,
economic, politic, totalitarism, Timi oara. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Au trecut doi ani (din 1916) de când cople i i de for e mult superioare am fost sili i s p r sim
capitala rii i o mare i bogat parte a teritoriului nostru în mâinile unui vr jma , care a vrut s ne
pedepseasc pentru c am tras sabia împotriva lui, împin i de un ideal, ce nu putea fi înf ptuit
decât prin lupt i prin sânge.” (despre campania din 1916)
Pornind de la acest text , r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a confrunt rilor cople itoare, cu “for e mult superioare”, în anul 1916.
3 puncte
2. Numi i un “vr jma care a vrut s ne pedepseasc pentru c am tras sabia împotriva lui”. 3 puncte
3. Mentiona i o victorie ob inut de armata român în Primul R zboi Mondial. 3 puncte
4. Preciza i pozi ia adoptat de România în 1914 fa de Primul R zboi Mondial. 3 puncte
5. Prezenta i o cauz i o urmare a particip rii României în Primul R zboi Mondial. 6 puncte

IV. Prezenta i , în 1-2 pagini, lupta antiotoman în timpul domniei lui Mihai Viteazul, având
in vedere:
- o cauz a declan rii luptelor cu otomanii în timpul domniei lui Mihai Viteazul;
- o alian antiotoman , din secolul al XVI-lea la care a aderat Mihai Viteazul i o alt ar
participant la aceast aliant ;
- dou ac iuni militare desf urate de Mihai Viteazul împotriva otomanilor ;
- o urmare a luptei antiotomane dus de Mihai Viteazul pentru ara Româneasc .
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 97