Sunteți pe pagina 1din 12

ŞCOALA GIMNAZIALA ANINOASA

Str. Constantin Manolescu, Nr. 79 , Aninoasa - Dâmboviţa,


Tel: (+40 245) 226225
E-mail: scoala_aninoasa@yahoo.com

NR. INREG. ………/…..............................

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII


CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ANUL SCOLAR 2018-2019

Numărul fişei postului……………………………………….........................................


Numele şi prenumele cadrului didactic……………………………………………….
Specialitatea……………………………………………………………………………..
Perioada evaluată: an şcolar 2018-2019
Calificativul acordat……………………………………………………………………

Domenii ale Criterii de Indicatori de performanţă Punctaj Punctaj acordat


evaluării performanţă Autoevaluare Evaluare Evaluare
comisie CA
1.1.Respectarea 1.Elaborarea planificării anuale, semestriale şi a unităţilor de 1 1
programei şcolare, a învăţare, în acord cu metodologia recomandată şi actualizarea
normelor de elaborare ei
1.Proiectarea a documentelor de 2.Indicarea documentelor reglementative utilizate în 1 1
activitătii proiectare, precum şi proiectarea didactică (programă, lege, ordin al unui for
adaptarea acesteia la superior, regulamente, precizări din consfătuirile cadrelor
particularităţile didactice, cercurile pedagogice)
grupei/clasei 3.Existenţa avizului comisiei metodice/catedrei/inspectorului
de specialitate sau conducerii şcolii pe fiecare din documentele 1 1
de proiectare sau planificare didactică
4. Documentele de proiectare ce corelează conţinutul 1 1
activităţilor de învăţare cu obiectivele generale, prevederile
programei şi numărul de ore afectate.
5. Documentele de invatare/evaluare adaptate la 1 1
particularitatile grupei/clasei de elevi.
1.2.Implicarea în 1.Implicare in activităţile de proiectare a ofertei educaţionale 1 0
activităţile de 2. Implicarea în activităţi de proiectare şi redactare a ofertei 1 0
proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii
educaţionale la nivelul 3. Implicarea în alegerea şi proiectarea CDŞ 1 0
unităţii
1.3.Folosirea TIC în 1. Realizarea proiectării activităţii în format electronic. 1 1
activitatea de 2. Realizarea de materiale didactice 1 1
proiectare
1.4.Proiectarea unor 1. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate 1 1
activităţi cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri
extracurriculare etc.).
corelate cu obiectivele 2. Consemnarea/dovedirea valorificării activităţilor
curriculare, nevoile şi extraşcolare în cadrul activităţilor didactice de specialitate sau 1 1
interesele educabililor, a celor educative.
planul managerial al 3. Materiale de diseminare a rezultatelor privind activitatile 1 1
unităţii. extracurriculare in cadrul catedrei sau a consiliului profesoral.
4. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi 1 1
extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice
educative ale şcolii (educaţia pentru sănătate, educaţia civică,
educaţie ecologică, educaţie cultural-artistică, educaţie
sportivă, etc.)
5. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi 1 1
extracurriculare propuse de beneficiarii pentru educaţie (elevi,
parinti )
15 12
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor 1. Pregătirea activităţilor practice / aplicative ale procesului de
activităţilor strategii didactice care învăţare (obiective, materiale, mijloace, metode, tehnici de 1 1
didactice asigură caracterul lucru)
aplicativ al învăţării şi 2. Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative-investigare / 1 1
formarea aplicare / verificare .
competenţelor 3. Îndrumarea şi supravegherea elevilor în timpul activităţilor
specifice. practice / aplicative 1 1
4. Utilizarea la lecţii a materialelor şi mijloacelor de 1 1
învăţământ (laboratoare, ateliere, cabinete) specifice
disciplinei
5. Capacitatea de a selecta şi folosi mijloace de instruire, 1 1
tehnici de lucru şi metode activ- participative
6. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele 1 1
operaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode
didactice-mijloace didactice.
2.2.Utilizarea 1.Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs. 1 1
eficientă a resurselor 2.Utilizarea în cadrul orelor de curs a materialelor auxiliare
materiale din unitatea existente în dotarea cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul 1 1
de învăţământ în profesorului.
vederea optimizării 3. Selectarea şi valorificarea manualelor / auxiliarelor în
activităţilor didactice- concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor 1 1
inclusiv resurse TIC.
2.3.Diseminarea, 1.Diseminarea rezultatelor în cadrul activităţilor metodice, 1 1
evaluarea şi prin sesiuni de comunicări, informari, publicaţii sau
valorizarea prezentari.
activităţilor realizate. 2. Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul 1 1
competenţelor formate şi al cunoştinţelor dobândite în vederea
îmbunătăţirii învăţării
3. Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a 1 1
educabililor şi, după caz, a părinţilor prin întâlniri programate
cu părinţii sau prin alte mijloace de comunicare -în privinţa
progresului
4. Capacitatea de a recepţiona informaţiile transmise de părinţi 1 1
5. Verificarea eficienţei metodelor aplicate 1 1
6. Reglarea de proces prin măsuri ameliorative 1 1

2.4.Organizarea şi 1 Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii 1 1


desfăşurarea 2. Participarea la unele activităţi extracurriculare la nivelul 1 1
activităţilor şcolii.
extracurriculare , 3. Organizarea unor activităţi de voluntariat 1 1
participarea la acţiuni 4. Participarea la activităţi de voluntariat 1 1
de voluntariat. 5. Incheierea unor parteneriate şi colaborari cu instituţii 1 1
publice şi private pentru desfăşurarea activităţilor
extracurriculare şi de voluntariat (1 p / parteneriat/ colaborare)
2.5.Formarea 1.Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de 1 1
deprinderilor de lucru creative.
studiu individual şi în 2. Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a 1 1
echipă în vederea culege şi de a structura informaţiile
formării/dezvoltării 3.Diversificarea modului de transmitere a informaţiilor 1 1
competenţei de 4.Integrarea în activităţile de învăţare, în fiecare semestru, a 1 1
„a învăţa să înveţi” . metodelor activ-participative
5 Activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea 1 1
abilităţilor de formare
25 25
3. Evaluarea 3.1.Asigurarea 1. Elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru 1 1
rezultatelor transparenţei fiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare de
învăţării criteriilor, a performanţă
procedurilor de 2. Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de 1 1
evaluare şi a evaluare scrisă şi comunicarea acestuia elevilor
rezultatelor 3. Analiza rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu 1 1
activităţilor de privire la notele obţinute la data consemnării acestora în
evaluare. catalog

3.2.Aplicarea testelor 1. Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, continuă şi 1 1


predictive , sumativă
interpretarea şi 2. Afişarea rezultatelor/comunicarea individuală a rezultatelor 1 1
comunicarea evaluării.
rezultatelor. 3. Stabilirea şi aplicarea de măsuri de ameliorare/dezvoltare în 1 1
urma evaluărilor
3.3.Utilizarea 1. Aplicarea unor metode şi instrumente activ-participative 1 1
diverselor corelate cu particularităţile elevilor şi în funcţie de domeniul
instrumente de de specializare
evaluare, inclusiv a 2. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare 1 1
celor din banca de (portofolii/referate/proiecte).
instrumente de 3. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare 1 1
evaluare unică. 4. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional 1 1
(exemplu modelele de teste de la evaluarea iniţială/modele
evaluarea nationala)
5. Folosirea unor instrumente care să permită şi o evaluare
orală/practică. 1 1
3. Evaluarea 3.4.Promovarea 1. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic în 1 1
rezultatelor autoevaluării şi proiectarea activităţilor
învăţării interevaluării. 2. Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu
materiale produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea 1 1
lucrărilor

3.5.Evaluarea 1. Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de 1 1


satisfacţiei satisfacţie a beneficiarilor
beneficiarilor 2. Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de 1 1
educaţionali. satisfacţie a beneficiarilor şi interpretarea
rezultatelor (chestionare)
3. Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea 1 1
didactică ulterioară 1 1
4. Realizarea de corecţii în funcţie de aşteptările acestora

3.6. Coordonarea 1. Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional 1 1


elaborării 2. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale 1 1
portofoliului 3. Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea 1 1
educaţional ca corespunzătoare a portofoliilor.
element central al
evaluării rezultatelor
învăţării.
20 20
4.1.Stabilirea unui 1.Cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a 1 1
cadru adecvat procedurilor existente la nivel de şcoală, prezentarea normelor
(reguli de conduită, care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi întocmirea
atitudini , ambient) documentelor care justifică prezentarea normelor
pentru desfăşurarea 2. Elaborarea de norme şi documente specifice clasei la care
activităţilor în predă sau este diriginte Comunicarea profesor - elev, 1 1
4. conformitate cu urmărindu-se realizarea feed-backului bidirecţional în
Managementul particularităţile clasei comunicare
clasei de elevi de elevi. 3. Realizarea unui ambient adecvat studiului (menţinerea în
bună stare a dotărilor , păstrarea curăţeniei în sălile de clasă ) 1 1

4.2.Monitorizarea 1. Organizarea clasei de elevi 0.9 0.9


comportamentului 2. Monitorizarea elevilor problemă şi gestionarea eventualelor 1 1
elevilor şi gestionarea situaţii conflictuale la nivelul clasei/
situaţiilor conflictuale. întocmirea şi predarea documentelor de monitorizare
3. Efectuarea serviciului pe şcoală 1 1
4. Îndrumarea şi coordonarea elevilor în cadrul activităţii 1 1
şcolare şi extraşcolare
5.Obligativitatea sesizării organelor competente la
coonstatarea oricăror forme de violență,vătămare sau de abuz 0.1 0.1
fizic/mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon
și neglijență în rândul elevilor

4.3.Cunoaşterea, 1. Realizarea caietului dirigintelui şi completarea unor fişe de 1 0


consilierea şi tratarea observaţie a elevilor
diferenţiată a elevilor. 2. Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru 1 0
consilierea elevilor şi părinţilor
3. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoi 1 1
4. Participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral în 0,5 0,5
vederea rezolvării problemelor de consiliere
în calitate de profesor sau profesor diriginte
4.4.Motivarea elevilor
4. prin valorizarea 1. Implicarea elevilor în activităţi de bună practică. 1 1
Managementul exemplelor de bună 2. Monitorizarea si corectarea comportamentului elevului prin 0,5 0,5
clasei de elevi practică. aplicarea recompenselor si sanctiunilor.

12 10
5.1.Valorificarea 1. Participarea la cursurile de formare obligatorie, o dată la 5 0,5 0,5
competenţelor ani
ştiinţifice , didactice şi 2. Participarea anuală a cadrului didactic la programe de 0,5 0,5
5. metodice dobândite formare continuă / grade didactice
Managementul prin participarea la 3. Activitatea desfăşurată în calitate de mentor / formator 0,5 0,5
carierei şi al programele de
dezvoltării formare 4. Utilizarea la lecţie a unor tehnici, metode şi resurse moderne 0,5 0,5
personale continuă/perfecţionare achizitionate prin participarea la activitatile de formare
. continua/perfectionare
5. Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în 0,25 0
reviste/lucrări de specialitate.

5.2.Implicarea în 1. Participarea cu lucrări metodico-ştiinţifice/organizarea unor 0,25 0,25


organizarea activităţi metodice la nivelul catedrei/comisiei
activităţilor metodice 2. Participarea la consfătuirile cadrelor didactice 0,25 0.25
la nivelul 3. Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei / 0,25 0,25
comisiei/catedrei/resp susţinerea de lecţii demonstrative/informări de specialitate
onsabil 4. Participarea activă la consiliile profesorale cu temă 0,25 0,25

5.3.Realizarea 1. Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului 1 1


/actualizarea profesional şi dosarului personal
portofoliului 2. Existenţa documentelor/copiilor la dosarul personal a 0,25 0.25
profesional şi certificatelor, diplomelor, atestatelor sau adeverinţelor de la
dosarului personal cursuri sau stagii de pregătire profesională efectuate în anul
şcolar curent
5.4.Dezvoltarea 1. Completarea documentelor şcolare conform prevederilor
capacităţii de legale 0,5 0,5
Managementul comunicare şi 2. Asigurarea comunicării şi schimbului de date cu serviciile
carierei şi al relaţionare în specializate din unitatea de învăţământ (secretariat, serviciul 1 1
dezvoltării interiorul şi în afara logistică, contabilitate, comisii ale şcolii etc.)
personale unităţii ( cu elevii , 3. Comunicarea către elevi şi părinţilor acestora a situaţiei 1 1
personalul şcolii , şcolare, abilităţilor şi oportunităţilor privind orientarea
echipa managerială şi profesională
beneficiarii din cadrul
comunităţii-familiile
elevilor)
5.5.Manifestarea 1. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectului faţă 1 1
atitudinii morale şi de ceilalţi.
civice ( limbaj ,
ţinută , respect ,
comportament ),
respectarea şi
promovarea
deontologiei
profesionale.
8 5,75
6.1.Dezvoltarea de 1.Implicarea în realizarea de parteneriate / proiecte / 3 3
parteneriate şi programe / activităţi / contracte de colaborare cu alte instituţii
6. Contribuţia la proiecte educaţionale 1 p. / parteneriat, proiect, program etc.
dezvoltarea în vederea dezvoltării 2. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale 1 1
instituţională şi la instituţionale. 3. Valorificarea implicării în parteneriate şi proiecte 3 3
educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale.
6.2.Promovarea 1. Participarea la olimpiadele şcolare. 1 0
imaginii şcolii în 2. Participare si rezultate la concursuri, competitii, proiecte 3 3
comunitate prin extracurriculare.
participarea şi 3. Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare 1 1
rezultatele elevilor la prin mijloace mass-media, site-uri educaţionale sau la nivel de
olimpiade , I.Ş.J./C.C.D.
concursuri, competiţii,
activităţi
extracuriculare.
6.3.Realizarea /
participarea la 1. Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei 1 1
programe / activităţi şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.
de prevenire şi
combatere a violenţei
promovarea şi comportamentelor
imaginii şcolii nesănătoase în mediul
şcolar, familie şi
societate
6.4.Respectarea
normelor , 1. Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de sănătate şi 1 1
procedurilor de securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
sănătate şi securitate a 2. Participarea la simularile PSI si ISU organizate anual. 1 1
muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate
tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul
unităţii de învăţămâmt
precum şi a sarcinilor
suplimentare.
11555 14
7.Conduită 7.1. Manifestarea 1.Folosirea de către cadrele didactice a unui limbaj decent cu 2 2
profesională atitudinii morale și elevii ,părinții și colegii și adoptarea unei ținute decente atât în
civice ( limbaj, ținută, școală, cât și în afara ei
respect, 2.Manifestarea respectului față de elevi, de părinții acestora și
comportament ) de colectivul școlii și promovarea unui comportament adecvat 2 2
statutului de cadru didactic

7.2.Respectarea și
promovarea 1. Evaluarea corectă a elevilor fără influențe de orice tip 1 1
deontologiei
profesionale

5 5
100 91,75

Data:

Semnături:

Cadrul didactic evaluat: ................................................................. ......................


Responsabil comisie metodică: ...................................................... .....................
Director:
Prof. MORARU ILEANA CORINA
Membrii Consiliului de Administrație:

GRIGORE BEATRICE...............................................................
VLAD MARILENA...............................................................
SIMA MIRELA...............................................................
HOLBAN VASILE...............................................................
JECULESCU GEORGIANA...............................................................
DULAMĂ DUMITRU...............................................................
GHERGHINARU CRISTINA...............................................................
MĂTUŞA FLORINA...............................................................

S-ar putea să vă placă și