Sunteți pe pagina 1din 113

iei

m ân
Ro
ale
PREFECTURA JUDEŢULUI TUTOVA
ale
on

(1859-1950)
ţi
Na
le

FOND NR.3
ive

INVENTAR NR. 1040


Arh
©
iei
PREFAŢĂ

m ân
Primele date despre existenţa unei unităţi administrative cu reşedinţa la Bârlad sunt confuze.

Ro
Într-un document din 1 septembrie 1400 apare un anume Negrea (Negru) de la Bârlad în sfatul
domnesc. In documentele ulterioare acesta este menţionat cu titlul de vornic. Este posibil ca el să fi
fost reprezentantul domnitorului într-o unitate administrative-fiscală cu centrul în oraşul Bârlad.

ale
Odată cu reforma administrativă din timpul lui Constantin Mavrocordat în administrarea
ţinuturilor, din toate punctele de vedere s-au instituit isprăvniciile , având în frunte câte un ispravnic
şi s-au împărţit ţinuturile în ocoale.
ale
Date certe despre astfel de unităţi teritoriale sunt furnizate de un act din anul 1435 în care
sunt atestate ţinuturile Bârladului şi Tutovei. Existenţa dubletului Tutova – Bârlad este explicabilă
dacă ţinem cont de faptul că organizarea acestora nu era definitivă.
on

Miron Costin şi Dimitrie Cantemir menţionează în opera lor doar ţinutul Tutova .
După statistica din anul 1774 şi condica “liuzilor” din 1802, ţinutul Tutova era împărţit în
ţi

patru subdiviziuni administrative denumite ocoale : Corod, Pereschev, Tutova, Simila.


Na

Legea comunală din 1 aprilie 1864, precum şi legea care a reglementat înfiinţarea consiliilor
judeţene, din acelaşi an, au pus bazele organizării administrative a ţării, care cu unele modificări, a
fost menţinută până în anul 1938. Legile din anii 1864 şi cele elaborate ulterior au admis, în
le

organizare ca unităţi administrative-teritoriale, comuna şi judeţul. Din septembrie 1864 până în


aprilie 1949 , organul de conducere administrativă a judeţului era prefectura. În fruntea acesteia se
ive

afla prefectul judeţului, care reprezenta puterea executivă din judeţ. Sarcinile prefecturii erau
stabilite prin legi , regulamente, instrucţiuni ale Ministerului de Interne şi al celorlalte ministere.
Arh

Cele mai importante legi care au reglementat activitatea acesteia au fost : legea comunal – 1864,
legea de organizare administrativă 1892, legea de stabilire a atribuţiilor organelor administrative –
1925, legea de organizare a Ministerului de Interne - 1938 , legea de organizare a aparatului de stat
- 1941.
©

După reforma administrativă din anul 1864, noile subdiviziuni administrative ale unui judeţ
erau plăşile. Astfel, judeţul Tutova era împărţit în cinci plăşi : Târgul, Simila, Tutova, Pereschev şi
Corod. În timp, numărul plăşilor s-a modificat. În 1947, de exemplu, când suprafaţa judeţului era de
circa 2462 kmp şi populaţia de 138715 locuitori, situaţia subdiviziunilor administrative era
următoarea:
1. Plasa Bârlad, cu reşedinţa la Bârlad cuprindea 20 de comune si oraşul Bârlad
2. Plasa Criveşti , cu reşedinţa la Dragalina , 20 de comune

iei
3. Plasa Epureni , cu reşedinţa la Epureni, 10 comune
4. Plasa Puieşti , cu reşedinţa la Puieşti- Târg , cu 13 comune

ân
5. Plasa Unţeşti , cu reşedinţa la Unţeşti , cu 11 comune.
Sediul administrativ al Prefecturii Judeţului Tutova a fost întotdeauna în oraşul

m
Bârlad. Odată cu aplicarea legii din 11 ianuarie 1949 , în comune, plăşi şi judeţe au funcţionat

Ro
comitetele provizorii, care, până la alegerea sfaturilor populare exercitau atribuţiile acestora şi ale
comitetelor executive ca organe ale puterii de stat. În această perioadă, activitatea Prefecturii jud.
Tutova este preluată de Comitetul Provizoriu al Judeţului Tutova.

ale
Prin HCM nr. 935 art. 38 . din august 1950, se înfiinţează Regiunea Bârlad cu raioanele:
Bărlad, Huşi, Murgeni, Vaslui, Zeletin. Din octombrie 1950 Comitetul Provizoriu al Judeţului
Tutova îşi încetează activitatea, în locul său instituindu-se Sfatul Popular al Raionului Bârlad.
Arhiva Prefecturii jud. Tutova a fost preluată de D.J.A.N. Vaslui în anul 1955 de la Sfatul
ale
Popular al Regiunii Bârlad. Constituind în cadrul D.J.A.N. Vaslui, fondul arhivistic nr. 3 inventariat
la nr. 1040, această arhivă cuprinde documente create în perioada 1859-1950.
on

Condiţii obiective şi subiective au determinat în timp, distrugerea unei importante cantităţi


de documente , arhiva acestei instituţii fiind în prezent reprezentată doar de 1285 unităţi arhivistice
(dosare şi registre) respectiv 16,70 ml. Astfel, în anii 1859 şi până în anul 1919 se păstrează doar
ţi

şase dosare. Anii 1925,1930,1936,1937 nu sunt reprezentaţi prin nici un fel de unitate arhivistică.
Na

Începând cu anul 1941 numărul u.a. creşte anual diversificându-se genul documentelor şi conţinutul
informaţiilor acestora.
Documentele păstrate din perioada 1941-1950 oferă numeroase informaţii privind
le

evoluţia economică, social-politică şi culturală a judeţului Tutova. Aceste documente sunt


ive

constituite , de cel mai multe ori pe probleme, conform competenţelor serviciilor care funcţionau în
cadrul prefecturii. Unităţile arhivistice sunt ordonate şi inventariate cronologic, iar numerotarea lor
este realizată la nivelul fiecărui an. Documentele care nu sunt pregătite pentru microfilmare, statele
Arh

de plată ale salariilor , precum şi documentele ce urmează ale fi selecţionate au fost ordonate , în
inventar, la sfârşitul fiecărui an. Multe documente se păstrează în copii , din care unele, puţin
lizibile. În fond, din cauza acţiunii factorilor naturali şi multiplelor activităţi de valorificare a
©

informaţiilor sunt şi documente cu o stare de conservare precară , aceste urmând a fi recondiţionate


şi restaurate.
“I N V E N T A R

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

iei
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m ân
ANUL-1859
1. 1 Litigiul dintre Solomon sin Mihai si Aron Stein pentru o 1859- 165
dugheanã. 1861

Ro
ANUL-1861
1. 1 Corespondenta Prefecturii jud. Tutova si Subprefecturii 1861- 135
plasii tîrgului cu instantele judecãtoresti privind pricina 1866

ale
dintre Iordache Panu si Alecu Mavrocordat pentru
vînzarea unor case din Bîrlad cu locul lor.

ANUL-1911
1. 1 Corespondentã cu Ministerul de Interne în legãturã cu 1911 5
ale
munca de sef de birou la Serviciul Administrativ al
prefecturii a lui Ioan Genu.

ANUL-1913
on

1. 1 Corespondentã cu Directia Politiei si Sigurantei 1913- 312


Generale si Politia orasului Bîrlad în legãturã cu numirea 1914
de comisari si comandanti; transferãri, demisii, concedii,
ţi

detasãri, avansãri.
Na

2. 2 Stat de serviciu al lui Ioan V. Smãdu, notarul comunei 1913- 75


Floresti, jud. Tutova. 1932

ANUL-1914
le

1. 2 Corespondentã cu Ministerul Justitiei - Directiunea 1914- 24


Personalului si Statisticii referitoare la itinerariul 1915
judecãtorilor din jud. Tutova. P. 1
ive

ANUL-1919
1. 1 Dosarul personal al impegatului Agnos Arcadie, de la 1919- 87
Prefectura jud. Tutova. 1943
Arh

ANUL-1920
1. 1 Cereri ale locuitorilor din orasul Bîrlad pentru eliberarea 1920 229
pasapoartelor. Corespondentã cu Politia orasului Bîrlad
si Ministerul de Interne referitoare la vizele de plecare.
©

Extrase de nastere si acte de consimtãmînt pentru


plecarea în strãinãtate.
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
2. 2 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la 1920 247

iei
conditiile de plecare în strãinãtate. Cereri pentru
eliberãri de pasapoarte. Extrase de nastere,
consimtãminte pentru plecare si tabele cu persoanele

ân
plecate.

1. 1 ANUL-1921 1921 72

m
Corespondentã primitã de la Ministerul de Rãzboi, de la
plãsi si comune în legãturã cu formarea comitetelor de
aprovizionare a plãsilor si populatiei sãrace.

Ro
1. 1 ANUL-1922 1922- 44
Dosarul personal al impegatei Eufrosina Pruteanu, de la 1938
Centrala telefonicã.

ale
1. 1 ANUL-1923 1923 11
Bugetul Adminstratiei Generale pe anul 1923.
2. 2 1923- 9
Bugetul Drumurilor pe anii 1923-1924. 1924
ale
1. 1 ANUL-1924 1924- 46
Stat de serviciu al copistului Chicos Gheorghe, de la 1938
Prefectura jud. Tutova.
on

1. 1 ANUL-1926 1926 22
Dosarul personal al notarului Chiriac Ciolac, din
ţi

comuna Vizureni, jud. Tutova.


2. 2 “ 16
Na

Dosarul personal al notarului Panaite Palade, din


comuna Sîrbi, jud. Tutova.

1. 1 ANUL-1927 1927 30
le

Dosarul personal al notarului Petru Bãdãruca, din


Comuna Cãrãpcesti, jud. Tutova.
2. 2 “ 21
ive

Dosarul personal al notarului Jacotã Nicolae, din


comuna Sîrbi, jud. Tutova.
3. 3 “ 10
Arh

Dosarul personal al grefierului contabil Turcu V.


Alexandru, de la Prefectura jud. Tutova.
4. 4 “ 20
Dosarul personal al notarului Manolache Gheorghiu, din
comuna Sãlceni, jud. Tutova.
©

ANUL-1928

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
1. 1 Situatii si tabele privind miscarea populatiei între anii 1928- 22
1928-1937, nationalitatea, mortalitatea, bolile 1937

iei
contagioase si maladiile sociale, clasificãri ale populatiei
dupã diferite criterii.

ân
2. 2 Dosarul personal al notarului Grãjdeanu Neculai, din 1928- 68
comuna Obîrseni, jud. Tutova. 1934

m
ANUL-1929
1. 1 Dosarul personal al notarului Sandu Strãtilã, din comuna 1929 16

Ro
Murgeni, jud. Tutova.

2. 2 Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 1929. “ 20

ANUL-1931

ale
1. 1 Corespondentã cu Ministerul de Interne în legãturã cu 1931- 66
venirea la conducerea guvernului a lui Nicolae Iorga, 1932
mãsurile luate în legãturã cu alegerile guvernamentale,
numirea prof. G. Tutoveanu ca prefect al jud. Tutova.
ale
2. 2 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la 1931 7
modificarea bugetului jud. Tutova, sedinte ale Comisiei
de propuneri pentru înaintarea functionarilor judeteni.
on

3. 3 Dosarul personal al constructorului de linii telefonice “ 4


Neculai Iacob.
ţi

ANUL-1932
1. 1 Dosarul personal al notarului Cozma P. Vasile, din 1932 17
Na

comuna Sîrbi, jud. Tutova.2. 2 Dosarul personal al notarului Iordache Nistor, din 17
comuna Bogdãnesti, jud Tutova.
le

3. 3 Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 1932. 19


ive

ANUL-1933
1. 1 Dosarul personal al notarului Cezar Caraivan, din 1933 21
comuna Floresti, jud. Tutova.
Arh

P. 3
2. 2 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ Nu se
salarizarea notarilor; state de platã a salariilor mi-
crofilm.
ANUL-1934
1. 1 Subventii acordate de cãtre Ministerul de Interne pentru 1934- 134
©

executerea lucãrilor publice, reparatii ale scolilor 1935


si

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
bisericilor. Cereri ale locuitorilor privind acordarea
ajutoarelor bãnesti. Borderouri, procese-verbale si

iei
chitante cu sumele acordate pentru lucrãrile efectuate.

ANUL-1935

ân
1. 1 Corespondentã între Serviciul Contencios al Prefecturii 1935 52
si Ministerul de Interne-Directia Generalã a Politiei
referitoare la procesul lui Ion T. Olaru, informator al

m
Politiei.

Ro
2. 2 Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul 1935- 25
1935-1936. 1936

ANUL-1938
1. 1 Corespondentã cu Ministerul Economiei Nationale în 1938- 2

ale
legãturã cu trimiterea la închisoare a lui Spiru Bolea, 1939
contravenient la legea mãsurii si greutãtii.

2. 2 Corespondentã cu Ministerul de Finante cu privire la “ 4


condamnarea la un an de închisoare, 3000 lei anendã si
ale
2000 lei despãgubiri a acuzatului C. Cristiano.

3. 3 Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul “ 53


1938-1939.
on

ANUL-1939
1. 1 Cazierul notarului Constantin Tãrbuc din comuna 1939 19
ţi

Fãtãciuni.
Na

ANUL-1940
1. 1 Tabele privind organizarea inspectiilor pentru perioada 1940- 48
octombrie 1940-martie 1941. Proiecte de buget, natura 1941
veniturilor, situatia debitelor si încasãrilor, drepturile
le

cuvenite personalului prefecturii.


ive

2. 2 Corespondentã privind inventerierea bunurilor comunei 1940 190


Popeni, jud. Tutova.

3. 3 Corespondentã cu Ministerul de Interne si Serviciul “ 422


Arh

Financiar al Tinutului Dunãrea de Jos referitoare la


bugetul judetului, programe pentru noile lucrãri urbane,
cotele aditionale la impozitele elementare, situatii
privind încadrarea functionarilor, lucrãri cu caracter
militar.
4. 4 1940- 308
©

Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1941


întocmirea statelor de salarii pentru personalul
adminis-
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
trativ din judet. Tabele cuprinzînd situatia familialã a

iei
personalului administrativ, state de salarii ale pretorilor
si notarilor, subprefectului si prefectului din perioada
aprilie 1940-martie 1941.

ân
5. 5 Registru inventar cuprinzînd bunurile mobile si imobile 1940 9
ale preturilor din judetul Tutova.

m
ANUL-1941
1. 1 Situatii privind lucrãrile cu bucata si sumele de bani 1941 15
acordate lucrãtorilor pentru continuarea lucrãrilor de

Ro
amenajare a drumurilor.

2. 2 Registru cu procese-verbale ale Consiliului de 1941- 97


Prefecturã. 1942

ale
3. 3 “ 296
Registru cu decizii ale Prefecturii jud. Tutova.

1. 1 ANUL-1942 40
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind
ale
plata abonamentelor la Buletinul Oficial al Ministerului.
2. 2 199
Corespondentã cu Directia Contabilitãtii din cadrul
Ministerului de Interne privind sumele alocate
on

prefecturii din fondul comun pentru executarea lucrãrilor


de interes obstesc.
3. 3 79
ţi

Corespondentã cu Ministerul Apãrãrii Nationale, Casa


Invalizilor, Ministerul de Interne privind recensãmîntul
Na

invalizilor, orfanilor si vãduvelor de rãzboi si atribuirea


ajutoarelor cuvenite acestora. Tabele nominale
cuprinzînd vãduvele si orfanii din comunele judetului
Tutova.
le

4. 4 33
Corespondentã privind constituirea Comitetului Judetean
IOVR, procese-verbale ale sedintelor comitetului.
ive

Tabele nominale cuprinzînd membrii Comitetului IOVR


din comunele judetului Tutova.
5. 5 39
Arh

Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne si


Politia orasului Bîrlad privind cursurile de apãrare
pasivã. Tabele cu persoanele ce formeazã echipe de
6. 6 apãrare pasivã 433

Ordonante de platã si borderouri referitoare la sumele


©

acordate de cãtre prefecturã pentru constructiile de


interes obstesc. Corespondentã cu scolile din oras,
Serviciul Sanitar Judetean si Crucea Rosie Bîrlad
privind
ajutoarele acordate pentru noile lucrãri de constructii.

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

iei
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
7. 7 Conturi de gestiune cuprinzînd încasãrile si plãtile 1942- 24
efectuate în cursul anilor 1942-1943 din fondurile 1943

ân
judetene.

8. 8 Bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Tutova pe “ 21

m
exercitiul 1942-1943, aprobat de cãtre Ministerul de
Interne.

Ro
9. 9 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1942- 425
întocmirea bugetelor, abonamentele la Buletinul Oficial 1943
al ministerului, întretinerea cãminelor culturale, mãsuri
pentru îngrijirea cimitirelor eroilor. Situatii ale bunurilor

ale
imobiliare, proprietetea judetului Tutova (biserici, scoli,
etc.) si angajamentelor pe capitole ale comunelor
judetului Tutova, pe exercitiul financiar 1942-1943.

10. 10 Ordonante de platã si borderouri cu salariile si 1942 Nu se


ale
accesoriile cuvenite personalului. State de platã a mi-
salariilor personalului prefecturii. crofilm.

11. 11 Ordonante de platã, borderouri si state de platã a “


on

diurnelor de deplasare si salariilor pentru angajatii “


temporari.
ţi

12. 12 Borderouri, ordonante si state de platã a salariilor si “


accesoriilor cuvenite personalului Serviciului Tehnic al “
Na

Drumurilor.

13. 13 Ordonante de platã si state privind cheltuielile de “


întretinere cuvenite notarilor ce au participat la cursurile “
le

administrative. State de platã a diurnelor de deplasare


cuvenite primarilor, casierilor si secretarilor.
ive

14. 14 Borderouri, note de cheltuieli, ordonante si state de platã 1942-


a sumelor acordate pentru merite deosebite, recipise 1943 “
privind cheltuielile de deplasare, abonamente si
Arh

convorbiri telefonice.

ANUL - 1943
1. 1 Corespondentã cu Ministerul Apãrãrii Nationale privind 411 1943
acordarea ajutoarelor bãnesti si îmbrãcãminte invalizilor,
orfanilor si vãduvelor de rãzboi; cereri prin care se
©

solicitã pensii IOVR, reduceri pe CFR, primirea


orfanilor în diferite scoli. Tabele cuprinzînd invalizii si
vãduvele de rãzboi din comunele judetului Tutova.
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

iei
2. 2 Tabele nominale cuprinzînd invalizii, orfanii si vãduvele 1943 45
de rãzboi din diferite comune ale judetului, cu averea
detinutã si care urmeazã sã primeascã vite din

ân
Transnistria. Cereri ale vãduvelor de rãzboi prin care se
solicitã certificate, din care sã rezulte cã sotii lor au
dispãrut în rãzboi.

m
3. 3 Corespondentã cu primãriile comunale din judet si “ 149
tabele privind situatia orfanilor de rãzboi si fiii

Ro
invalizilor.
4. 4 “ 64
Tabele nominale cuprinzînd invalizii, orfanii si vãduvele
de rãzboi din plãsile Crivesti si Murgeni ce urmeazã a

ale
primi vite din Transnistria.
5. 5 “ 22
Cereri ale vãduvelor de rãzboi prin care solicitã a li se
distribui vite pentru a lucra pãmîntul detinut.
6. 6 “ 39
ale
Tabele nominale cuprinzînd invalizii, orfanii si vãduvele
de rãzboi din comunele judetului, ce urmeazã a primi
vite din Transnistria.
7. 7 “ 117
on

Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind


acordarea subventiilor prntru birouri de interes obstesc,
achitarea abonamentelor la Buletinul Oficial al
ţi

ministerului. Decizii referitoare la deschideri de credite


pentru întretinere si reparatii. Indemnizatii pentru munca
Na

exceptionalã si ordonante în legãturã cu prestatia muncii.


8. 8 1943- 24
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind 1944
întocmirea bugetului pe exercitiul financiar 1943-1944.
le

Contul de gestiune al anului financiar 1943-1944.


9. 9 “ 24
Proiect de buget al Prefecturii judetului Tutova pe
ive

exercitiul financiar 1943-1944.


10. 10 “ 51
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind
Arh

aprobarea bugetului pe anul 1943-1944. Bugetul de


venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 1943-1944.
11. 11 “ 28
Bugetul de venituri si cheltuieli, pe exercitiul 1943-
1944, al comunei Stoisesti, plasa Zorleni, jud. Tutova.
©

1. 1 ANUL-1944 1944- 324


Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne, Corpul 1945
III Teritorial, preturi si posturi de jandarmi privind
cheltuielile fãcute de trupele sovietice si
asistenta

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

iei
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
medicalã necesarã Comisiei Aliate de Control.

ân
2. 2 Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne, 1944- 349
preturile din judet, Politia, Legiunea de Jandarmi si 1945
Cercul Teritorial Tutova privind stabilirea normelor si

m
procedurii de gajare, lichidarea ordonantelor, plata si
controlul cheltuielilor necesare executãrii obligatiilor din

Ro
Conventia de Armistitiu.

3. 3 Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 412


preturile din judet privind animalele predate Uniunii
Sovietice, conform art.12 din Conventia de Armistitiu.

ale
4. 4 Declaratii de înscriere pentru repatriere în Uniunea “ 133
Sovieticã.

5. 5 Corerspondentã cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 608


ale
procese-verbale, situatii, facturi, note de comandã si
borderouri referitoare la cheltuielile efectuate cu
întretinerea comandamentului sovietic si trupelor
sovietice în trecere.
on

6. 6 Acte justificative, borderouri, chitante si procese-verbale 1944 13


de receptie referitoare la cheltuielile efectuate în luna
ţi

noiembrie 1944 cu hrana vitelor ce vor fi expediate în


URSS, conform Conventiei de Armistitiu.
Na

7. 7 Acte justificative, chitante, facturi si procese-verbale de 1944- 15


receptie referitoare la cheltuielile efectuate în luna 1945
octombrie 1944 cu hrana vitelor, ce urmeazã a fi
le

transportate în URSS, conform Conventiei de Armistitiu.

8. 8 Acte justificative, chitante, procese-verbale de receptie “ 24


ive

si facturi referitoare la cheltuielile efectuate, pe luna


decembrie 1944, pentru diferite transporturi ale
obiectelor, ce se expediazã în URSS, conform
Arh

Conventiei de Armistitiu.

9. 9 Acte justificative, procese-verbale si borderouri “ 3


referitoare la cheltuielile efectuate de prefecturã, pe luna
decembrie 1944 si de Pretura plãsii Puiesti, luna
ianuarie
©

1945, pentru întretinerea Comisiei Aliate de Control.


10. 10 “ 48
Situatii asupra cheltuielilor efectuate, pe baza art. 5, 10
si 12 din Conventia de Armistitiu, încartiruirea soldatilor
sovietici, salarii pentru translatori, internarea
rãnitilor,

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

iei
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
procurarea alimentelor si lemnelor pentru

ân
comandamentul sovietic, sume achitate cetãtenilor
repatriati în URSS.

m
11. 11 State privind achitarea îmbrãcãmintei cetãtenilor 1944 10
sovietici repatriati.

Ro
12. 56 Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul 1944- 27
1944-1945 al comunei Sîrbi, jud. Tutova. 1945

13. 13 Tabele cuprinzînd bunurile si materialele pierdute sau “ 15

ale
dispãrute din cauzã de fortã majorã, provocate de starea
de rãzboi.

14. 14 Tabele si situatii privind materialele, si bunurile, 1944- 56


proprietatea prefecturii, distruse din cauzã de fortã 1945
ale
majorã, datoritã faptelor si operatiunilor de rãzboi.

15. 15 Ordonante de platã emise si achitate de cãtre 1944 16


Administratia Financiarã a jud. Tutova, în perioada
on

aprilie-23 august 1944, privind distrugerile provocate de


rãzboi.
ţi

16. 16 Corespondentã cu Ministerul Economiei Nationale- 1944- 497


Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii referitoare la 1945
Na

vînzarea alimentelor si consumul de carne în restaurante.


Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind
colectarea animalelor pentru sacrificare; cereri ale
mãcelarilor pentru eliberarea autorizatiilor de sacrificare
le

a bovinelor accidentate.

17. 17 Corespondentã cu Ministerul Economiei Nationale- “ 458


ive

Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii privind


circulatia produselor agricole (grîu si porumb).
Autorizatii de transport pe CFR pentru cereale, fãinã,
Arh

var, sare si alte produse.

18. 18 Corespondentã cu Subsecretariatul de Stat al 1944- 284


Aprovizionãrii privind asigurarea cantitãtilor de cereale 1945
necesare însãmîntãrilor si repartizarea, în judetul
Tutova, a cantitãtilor de ovãz, necesare fabricilor de
©

arpacas. Corespondentã cu diferite prefecturi din


Moldova privind repartizarea cotelor de cereale în
judetul Tutova.
19. 19 “ 314
Corespondentã cu Ministerul Economiei Nationale-
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii
privind

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
reducerea cheltuielilor pentru deplasarea personalului
Oficiului Economic judetean, transferarea si salarizarea
personalului. State de platã privind indemnizatia de

m
scumpete pentru personalul Oficiului Economic
judetean.

Ro
20. 20 1944- 96
Corespondentã cu Presedintia Consiliului de Ministri si 1945
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii privind
repartizarea cotelor de talpã. Corespondentã cu
Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Industriei si

ale
Comertului privind colecterea lînei si pieilor brute
pentru confectionarea harnasamentului.
21. 57 “ 26
Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul
financiar 1944-1945 al comunei Stoisesti, jud. Tutova.
ale
22. 58 “ 26
Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul
financiar 1944-1945 al comunei Suletea, jud. Tutova.
23. 59 “ 28
on

Bugetul general de venituri si cheltuieli pe exercitiul


financiar 1944-1945 al comunei Untesti, jud. Tutova.
24. 61 “ 42
ţi

Borderou cu acte justificative primite de la comitetele


comunale IOVR referitoare la plata burselor de familie
Na

cuvenite vãduvelor de rãzboi si pentru copiii lipsiti de


mijloace.
25. 25 1944- 57
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind 1945
le

întocmirea situatiilor referitoare la materialele


comandate si livrate armatei sovietice, conform art. 10
din Conventia de Armistitiu, precum si preluãrile
ive

materialelor apartinînd institutiilor pendinte de


26. 62 Ministerul Afacerilor Interne. 1944 31
Arh

Procese-verbale referitoare la pierderile suferite în


27. 27 timpul rãzboiului. 1944- 254
1945
Procese-verbale dresate de cãtre autoritãtile
administrative românesti si Politia orasului Bîrlad pentru
preluarerea, de cãtre trupele sovietice a animalelor
©

provenite din URSS si date, de cãtre Prefectura jud.


Tutova, invalizilor, orfanilor si vãduvelor de rãzboi,
28. 28 precum si comerciantilor din orasul Bîrlad. “ 61
Procese-verbale încheiate cu delegatul sovietic din
partea Comisiei Aliate de Control prin care se constatã
faptul cã cetãtenii sovietici repatriati si-au primit toate
drepturile. Tabele cuprinzînd cetãtenii sovietici repatriati
în URSS.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

ân
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
29. 63 Instructiuni si corespondentã cu Liga Operelor Sociale 1944 35

m
privind functionarea cãminelor de zi.

Ro
30. 64 Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind 55
dãrile de seamã lunare. Rapoarte informative lunare “
despre starea de spirit a populatiei si activitatea
prefectului.

ale
31. 65 Decizii ale Prefecturii jud. Tutova, emise în perioada 1 1944- 244
sept. 1944 - 1 iunie 1945. 1945

32. 66 Registru cuprinzînd evidenta personalului administrativ 1944 115


din comunele judetului Tutova.
ale
33. 67 Registru cuprinzînd statele de serviciu ale personalului “ 269
administrativ din comunele judetului Tutova.
on

34. 34 Proiect de buget pe exercitiul financiar 1944-1945 si 1944- 91


verificarea conturilor de gestiune. Procese-verbale 1945
privind încheierea conturilor si situatii asupra evolutiei
ţi

încasãrilor Prefecturii jud. Tutova.


Na

35. 35 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 28


1944-1945, al comunei Banca, jud. Tutova.

36. 36 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 30


le

1944-1945, al comunei Blãgesti, jud. Tutova.

37. 37 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 28


ive

1944-1945, al comunei Bogdana, jud. Tutova.

38. 38 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 26


Arh

1944-1945, al comunei Buda-Pãtrãscani, jud. Tutova.

39. 39 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 23


1944-1945, al comunei Costesti, jud. Tutova.

40. 40 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 25


©

1944-1945, al comunei Docani, jud. Tutova.

41. 41 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 24


1944-1945, al comunei Ghermãnesti, jud. Tutova.
42. 42 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 25
1944-1945, al comunei Floresti, jud. Tutova.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
43. 43. Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul 1944- 30
1944-1945, al comunei Fruntiseni, jud. Tutova. 1945

m
44. 44. Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 27

Ro
1944-1945, al comunei Fruntiseni, jud. Tutova.

45. 45 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 30


1944-1945, al comunei Epureni, jud. Tutova.

ale
46. 46 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 26
1944-1945, al comunei Ibãnesti, jud. Tutova.

47. 47 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 25


1944-1945, al comunei Mînzati, jud. Tutova.
ale
48. 48 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 32
1944-1945, al comunei Murgeni, jud. Tutova.
on

49. 49 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 28


1944-1945, al comunei Obîrseni, jud. Tutova.
ţi

50. 50 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 24


1944-1945, al comunei Odaia Bursucani, jud. Tutova.
Na

51. 51 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 26


1944-1945, al comunei Popeni, jud. Tutova.
le

52. 52 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 24


1944-1945, al comunei Puntiseni, jud. Tutova.
ive

53. 53 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 24


1944-1945, al comunei Rãdesti, jud. Tutova.
Arh

54. 54 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 27


1944-1945, al comunei Rînzesti, jud. Tutova.

55. 55 Bugetul general de venituri si cheltuieli, pe exercitiul “ 28


1944-1945, al comunei Schineni, jud. Tutova.
©

56. 56 Borderou cuprinzînd acte justificative, referitoare la 1944 Nu se


acordarea salariului pe douã luni personalului mi-
prefecturii. crofilm.
57. 21 “
Borderouri si acte justificative referitoare la salariile “
personalului Prefecturii jud. Tutova. Ordonante si state
de platã ale personalului prefecturii.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
58. 58 Borderouri cuprinzînd acte justificative referitoare la 1944 Nu se
ajutorul de iarnã cuvenit functionarilor Prefecturii jud. mi-

m
Tutova. crofilm.

Ro
59. 23 Borderouri cuprinzînd acte justificative referitoare la “
indemnizatia specialã cuvenitã functionarilor evacuati. “

60. 60 Acte justificative, ordonante si state de platã a salariilor “


personalului Primãriei com. Banca. Borderouri “

ale
referitoare la cheltuielile efectuate pentru întretinerea
localului primãriei.

61. 61 Acte justificative, borderouri, ordonante de platã si “


referate privind cheltuielile de deplasare, întretinere, “
ale
ajutoarele de boalã, indemnizatiile de chirie, iluminat si
încãlzit, acordate functionarilor prefecturii.

62. 26 Borderouri cuprinzînd acte justificative referitoare la “


on

achitarea indemnizatiei de chirie si transport a “


functionarilor prefecturii, întretinerea liniilor telefonice
si ajutorarea oamenilor nevoiasi.
ţi

63. 29 Borderouri, acte justificative si state de platã a salariilor “


Na

cuvenite personalului Serviciului Tehnic al prefecturii. “

64. 30 Borderou cu acte justificative referitoare la sporul de “


iarnã cuvenit personalului Serviciului Tehnic al “
le

prefecturii.

65. 31 Borderou cu acte justificative referitoare la “


ive

indemnizatiile functionarilor Serviciului Tehnic evacuati “


si reîntorsi.
66. 32 “
Arh

Borderou cuprinzînd acte justificative referitoare la “


achitarea salariului lui Mandi Lander, angajat temporar
la Serviciul Tehnic.
1. 1 ANUL-1945 1945 12
Decretul ministerial privind înfiintarea Comisiei
Judetene de Colectare. Situatii privind cerealele
©

disponibile de care dispun lucuitorii comunelor din


judet, conform art. 2 din Decizia ministerialã din 24
2. 2 martie 1945. “ 552
Corespondentã cu Ministerul de Interne-Oficiul de
Studii si Documentare privind reforma agrarã. Cereri de
împroprietãrire si contestatii ale proprietarilor. Tabele cu
persoanele care au suferit din cauza rãzboiului si care
urmeazã sã primeascã pãmînt utilaje si vite.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

ân
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
3. 3 Decizii ale prefecturii emise în perioada iunie-octombrie 1945 194

m
1945 privind examinarea proiectelor de buget ale
comunelor din judet, numirea noilor functionari din

Ro
cadrul prefecturii, repartizarea notarilor.

4. 4 Decizii ale prefecturii emise în perioada octombrie 1945- 56


1945-ianuarie 1946 privind numirea sau suspendarea 1946
unor functionari, procurarea mobilierului necesar

ale
prefecturii.
5. 5 1945 106
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor de Interne
privind aplicarea Armistitiului în jud. Tutova, colectarea
alimentelor pentru aprovizionarea armatei sovietice.
ale
6. 6 “ 444
Corespondentã cu Comisia Românã prntru Aplicarea
Armistitiului si Comisariatul General de Executare a
Armistitiului privind diferentele de text în conventiile de
on

armistitiu semnate de Natiunile Unite si România,


Finlanda, Bulgaria si Ungaria, alimentele livrate trupelor
sovietice, repatrierea cetãtenilor sovietici.
ţi

7. 7 “ 5
Corespondentã cu Comisariatul General al Preturilor si
Na

Ministerul de Interne referitoare la Legea 401 din 24 mai


1945, privind plata reparatiilor de rãzboi cãtre URSS.
8. 8 “ 95
Decizii si situatii referitoare la pagubele provocate de
le

rãzboi.
9. 9 “ 222
Procese-verbale si situatii referitoare la predarea
ive

obiectelor, masinilor, armamentului si alimentelor


provenite din URSS.
10. 10 “ 30
Arh

Borderouri si procese-verbale referitoare la obiectele,


animalele, alimentele, masinile si alte categorii de
bunuri provenite din URSS în timpul rãzboiului si
transportate, conform Armistitiului în Uniunea
11. 11 Sovieticã. “ 25
©

Procese-verbale si borderouri referitoare la animalele


provenite din URSS, predate Centrului de Colectare din
12. 12 cadrul Comandamentului Sovietic. “ 10
Procese-verbale, situatii si inventare referitoare la
obiectele, animalele, masinile si instalatiile provenite din
URSS si transportate prin punctele de frontierã, conform
art. 12 din Conventia de Armistitiu.

iei
Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
13. 13 Corespondentã cu Ministerul de Interne - Seviciul 1945 665
Administrativ pentru Aplicarea Armistitiului si Politia

Ro
Bîrlad privind cheltuielile efectuate cu trupele sovietice
în trecere, cetãtenii sovietici înscrisi pentru repatriere si
animalele predate, conform Conventiei de Armistitiu.

14. 14 Corespondentã cu Ministerul de Interne - Serviciul “ 929

ale
Administrativ pentru Aplicarea Armistitiului privind
colectarea animalelor, livrarea materialelor cãtre
unitãtile militare sovietice, repararea imobilelor
rechizitionate pentru cantonarea trupelor sovietice.
Tabele nominale cuprinzînd locuitorii din judet, care au
ale
predat vite Centrului de Colectare, conform Conventiei
de Armistitiu.

15. 15 Facturi, note de platã si chitante referitoare la “ 27


on

cheltuielile efectuate cu ocazia repatrierii cetãtenilor


sovietici.
16. 16 “ 287
ţi

Procese-verbale încheiate în comunele judetului


referitoare la animalele provenite din URSS si ridicate
Na

fãrã forme legale de cãtre trupele sovietice în trecere.


17. 17 “ 347
Procese-verbale ale autoritãtilor administrative
românesti referitoare la preluarea de cãtre trupele
le

sovietice a animalelor provenite din URSS.


18. 18 “ 371
Procese-verbale dresate de cãtre primãriile din plasa
ive

Murgeni referitoare la preluãrile de cãtre delegatii


sovietici a animalelor provenite din URSS.
19. 19 “ 61
Arh

Procese-verbale dresate de primãriile din plasa Puiesti


cu privire la preluãrile de cãtre delegatii sovietici a
animalelor provenite din URSS.
20. 20 “ 25
Procese-verbale dresate de primãriile din plasa Puiesti
referitoare la preluãrile de cãtre delegatii sovietici a
©

animalelor provenite din URSS.


21. 21 “ 136
Procese-verbale dresate de primãriile comunelor din
judetul Tutova referitoare la preluãrile de cãtre delegatii
sovietici a animalelor provenite din URSS.
22. 22 “ 453
Corespondentã cu Comisia Românã pentru Aplicarea
Armistitiului, Ministerul de Interne pivind înfiintarea
Casei de Administrare si Supraveghere a Bunurilor

iei
Inamice, imobilele rechizitionate din orasul Bîrlad,
pentru

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
trupele sovietice. Tabele cuprinzînd persoanele

Ro
repatriate în URSS.

23. 23 Dovezi, facturi, borderouri referitoare al cheltuielile 1945 94


efectuate cu plata materialelor si construirea grajdurilor
necesare animalelor, conform art. 12 din Conventia de

ale
Armistitiu.
58
24 24 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind livrarea “
cerealelor, conform Conventiei de Armistitiu.
ale
25 25 Corespondentã cu Serviciul Administrativ pentru 77
Aplicarea Armistitiului si primãriile comunelor din judet
privind bunurile luate de cãtre armata sovieticã în
trecere.
on

26. 26 “ 77
Corespondentã cu Ministerul de Interne privind
repatrierea cetãtenilor sovietici. Situatii referitoare la
ţi

cetãtenii sovietici repatriati si sumele acordate pentru


îmbrãcãminte, asistentã medicalã, cazare si trasport,
Na

conform art. 5 din Conventia de Armistitiu.


27. 27 “ 26
Chitante, state de platã si tabele cuprinzînd sumele
acordate repatriatilor sovietici pentru procurarea
le

medicamentelor, conform art. 5 din Conventia de


Armistitiu.
28. 28 “ 30
ive

Borderouri, chitante si facturi referitoare la cheltuielile


pentru cazarea si medicamentele acordate repatriatilor
sovietici, conform art. 5 din Conventia de Armistitiu.
Arh

29. 126 “ 5
Cazierul imobilului Palatului Administrativ si de
Justitie, proprietatea Prefecturii jud. Tutova. Tablou
cuprinzînd mobilierul prefecturii.
30. 127 “ 4
Cazierul imobilului, propritatea prefecturii, situat în
©

comuna Suletea, jud. Tutova.


31. 31 “ 11
Facturi si chitante referitoare la sumele cheltuite cu
întretinerea, cazarea si transportul repatriatilor, conform
art. 5 din Conventia de Armistitiu. Tabele nominale
cuprinzînd persoanele repatriate.
32. 32 “ 10
State privind achitarea îmbrãcãmintei si hranei pentru
cetãtenii sovietici repatriati, conform art. 5 din

iei
Conventia de Armistitiu.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
33. 33. Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. Tutova, 1945 3

Ro
situat în comuna Suletea.

34. 34. Tabele nominale cuprinzînd persoanele repatriate, “ 4


conform art. 5 din Conventia de Armistitiu si cheltuielile
de transport ale repatriatilor.

ale
35. 35. Borderouri si facturi privind sumele cheltuite “ 6
pentru
întretinerea comandamentului sovietic, conform art. 10
din Conventia de Armistitiu.
ale
36. 36 “ 12
Situatia cheltuielilor efectuate în baza art. 10 din
Conventia de Armistitiu pentru Comisia Interaliatã, pe
luna ianuarie 1945.
on

37. 37 “ 12
Situatia cheltuielilor efectuate în baza art. 10 din
Conventia de Armistitiu pentru Comisia Interaliatã, pe
ţi

luna februarie 1945.


38. 38 “ 4
Na

Borderouri referitoare la sumele cheltuite pentru


întrtinerea persoanelor repatriate, conform art. 12 din
Conventia de Armistitiu, pe luna martie 1945.
39. 39 “ 24
le

Chitante, borderouri si procese-verbale privind sumele


cheltuite conform art. 12 din Conventia de Armistitiu pe
lunile ianuarie-mai 1945.
ive

40. 40 “ 38
Chitante, borderouri si procese-verbale privind sumele
cheltuite conform art. 12 din Conventia de Armistitiu pe
Arh

lunile ianuarie-mai 1945, referitoare la costul furajelor si


transportul vitelor pentru armata sovieticã.
41. 41 “ 51
Procese verbale de receptie, facturi si chitante cu sumele
cheltuite pentru întretinerea vitelor trimise în URSS,
conform art. 12 din Conventia de Armistitiu.
©

42. 129 “ 2
Ordonante privind întocmirea bugetelor pentru exercitiul
financiar 1945-1946.
43. 125 “ 4
Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. Tutova,
situat în com. Grivita.
44. 44 “ 479
Corespondentã cu Politia orasului Bîrlad, Ministerul de
Interne si Ministerul de Rãzboi cu privire la materialele

iei
luate de pe teritoriul URSS. Procese-verbale privind
evaluarea bunurilor ce se restituie de cãtre
judetul

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

m
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

Ro
Tutova, situatii privind animalele ridicate de cãtre
armata sovieticã în trecere.

45. 45 Inventarul vitelor existente în curtea Regimentului 12 1945 20


Infanterie, la 1 mai 1945, destinat URSS.

ale
46. 46 Procese-verbale privind materialul donat pentru “ 49
înzestrarea comandamentelor sovietice din
judetul
Tutova. Tabele vizînd verificarea conturilor de gestiune
ale
comunale. Decizii ale prefecturii privind încadrarea
biroului de armistitiu cu personal bugetar.
47. 47 “ 16
Borderouri, situatii, tabele si procese-verbale privind
on

sumele cheltuiute cu trupele sovietice în trecere si


întretinerea comandamentului sovietic, conform art. 10
din Conventia de Armistitiu.
ţi

48. 48 “ 48
Note de comandã, procese-verbale si borderouri privind
Na

sumele cheltuite pentru întretinerea subcomisiei aliate de


control.
49. 49 “ 120
Bonuri de comandã, facturi, dovezi si procese-verbale
le

privind sumele cheltuite pentru întretinerea


comandamentului sovietic.
50. 50 “ 8
ive

State privind alocatiile de hranã pentru repatriatii


sovietici, conform art. 5 din Conventia de Armistitiu.
51. 51 “ 55
Arh

Corespondentã cu Ministerul de Interne, Serviciul


Administrativ pentru Aplicarea Armistitiului, Politia
orasului Bîrlad, Comisia de Rechizitii si Inspectoratul
Administrativ Galati referitoare la colectarea animalelor,
efectuarea rechizitiilor, aprovizionarea cu alimente a
comandamentului si spitalului sovietic.
©

52. 52 “ 17
Borderouri, devize si chitante cu sumele cheltuite pentru
hrana trupelor în trecere prin Bîrlad, conform art. 10 din
Conventia de Armistitiu; cereri ale locuitorilor cãtre
Liga Operelor Sociale pentru ajutor bãnesc.
53. 53 “ 16
Corespondentã cu Serviciul Financiar pentru Aplicarea
Armistitiului privind întretinerea subcomisiei interaliate
de control, întretinerea comandamentelor si trupelor

iei
sovietice în trecere. Tabele cuprinzînd înzestrarea
spitalelor militare sovietice.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

m
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

Ro
54. 54 Borderouri privind sumele cheltuite pentru înzestrarea 1945 6
trupelor sovietice în trecere si a comandamentului
sovietic, conform art. 10 din Conventia de Armistitiu.

55. 55 Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind

ale
satisfacerea cererilor trupelor sovietice, colectarea “ 282
vitelor destinate URSS, întretinerea Subcomisiei Aliate
de Control.

56. 56 Situatii privind cheltuielile efectuate conform art. 5, 7, 12


ale
10 si 12 din Conventia de Armistitiu, repararea “
tractoarelor si altor masini restituite URSS, întretinerea
comandamentului sovietic si trupelor în trecere.
on

57. 57 Corespondentã cu Primãria si Politia orasului Bîrlad si 203


Prefectura jud. Fãlciu privind depistarea cetãtenilor
sovietici si repatrierea lor, conform art. 5 din Conventia “
ţi

de Armistitiu.
Na

58. 58 Corespondentã cu Ministerul de Interne - Serviciul 123


Financiar pentru Aplicarea Armistitiului privind fixarea “
diurnelor pentru personalul Comisiei Aliate de Control,
cazarea trupelor sovietice, acordarea de indemnizatii
le

functionarilor care lucreazã la armistitiu.

59 59 Borderouri, facturi, procese-verbale de receptie si note 4


ive

de predare cu sumele cheltuite pentru întretinerea


comandamentului sovietic. “
Arh

60. 60 Corespondentã cu Ministerul de Interne-Sectia 55


Financiarã pentru Aplicarea Armistitiului, Ministerul
Justitiei, Liga Operelor Sociale privind întretinerea
comandanentului sovietic, angajarea translatorilor la “
Comandamentul Militar Sovietic, cazarea trupelor si
personalul veterinar al judetului.
©

61. 61 Corespondentã cu Politia orasului Bîrlad, Legiunea de 47


Jandarmi, Comitetul pentru Aplicarea Armistitiului
privind reclamatiile locuitorilor si institutiilor particulare “
împotriva preluãrilor de cãtre ostasii sovietici.

62. 197 Corespondentã cu Subsecretariatul de Stat al “ 14


Aprovizionãrii si Comisia Românã pentru Aplicarea
Armistitiului privind colectãrile de cereale si animale

iei
pentru a se restitui cãtre URSS în contul art. 11 si 12 din
Conventia de Armistitiu.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
63. 63 Corespondentã cu Comisia Aliatã de Control si legiunile 1945 36

Ro
de jandarmi referitoare la urmãrirea cetãtenilor sovietici
înscrisi pentru repatriere.

64 198 Procese-verbale, tabele si declaratii cu privire la “ 54


predarea vitelor provenite din URSS de pe raza plãsii

ale
Puiesti.
65. 130 1945- 27
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne privind 1946
modificãrile bugetare si deschiderile de credite
suplimentare si extraordinare pe exercitiul 1945-1946.
ale
66. 200 1945 97
Corespondentã cu Comisariatul General al Executãrii
Armistitiului, Comisia Românã de legãturã cu Comisia
Aliatã de Control si Ministerul Afacerilor Interne
on

privind predarea animalelor si cotelor de carne, conform


Conventiei de Armistitiu.
67. 131 “ 65
ţi

Tabele nominale cu pensionarii orasul Bîrlad si valoarea


pensiilor distribuite. Procese verbale privind achitarea
Na

pensiilor în judetul Tutova. Bonuri trimestriale de pensie


IOVR.
68. 132 “ 4
Procese-verbale cu privire la terenul arabil, proprietatea
le

Prefecturii jud. Tutova, situat în comuna Stoisesti. Schita


terenului arabil.
69. 69 “ 55
ive

Facturi si chitante cu sumele cheltuite pentru întretinerea


vitelor provenite din URSS si trimiterea materialului de
capturã - masini, tractoare, mobilier.
Arh

70. 134 “ 300


Registru de intrare-iesire a corespondentei.
71. 196 “ 12
Corespondentã cu Ministerul Afacerilor Interne-Directia
Contabilitãtii privind sumele acordate de Prefectura jud.
Tutova pentru repatrierea cetãtenilor sovietici.
©

72. 72 “ 18
Chitante, facturi si borderouri cu sumele cheltuite pentru
întretinerea animalelor destinate URSS.
73. 14 “ 635
Corespondentã între Oficiul Economic al Prefecturii si
primãriile din judet si tabele privind situatia locuitorilor,
preturile alimentelor, membri sindicalisti, persoanele
lipsite de hranã.
74. 15 “ 17

iei
Decizii si certificate privind numirea în postul de agent
veterinar a lui Cotan Teodor.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
75. 16 Corespondentã cu Ministerul de Interne-Directia 1945 437

Ro
Generalã a Administratiei privind situatia drumurilor,
reparatiile la Palatul Administrativ si de Justitie,
regulamentul legii de organizare a corpului tehnic,
prestatia în naturã pentru drumuri.

ale
76. 17 Ordonante ale prefecturii privind preturile alimentelor, “ 198
salariile muncitorilor calificati si nacalificati, preturile
lucrãrilor de comandã în atelierele de croitorie.

77. 77 Situatii ale locuitorilor din plasa Crivesti care urmeazã “ 100
ale
sã predea cota obligatorie pentru Conventia de
Armistitiu, suprafetele cultivate si recoltate.

78. 78 Note si situatii referitoare la executarea Conventiei de “ 266


on

armistitiu de cãtre autoritãtile locale, achizitionarea


animalelor, predearea bunurilor pradã de rãzboi,
reparatii de masini agricole.
ţi

79. 79 Corespondentã cu Subsecretariatul de Stat al 1945- 175


Na

Aprovizionãrii, Primãria si Politia orasului Bîrlad si 1946


preturile din judet privind recensãmîntul cerealelor,
cantitãtile vîndute si predate pentru aprovizionarea
trupelor sovietice.
le

80. 80 Corespondentã cu Subsecretariatul de Stat al 1945 41


Aprovizionãrii referitoare la livrãrile si distribuirea
ive

drojdiei, conform Conventiei de Armistitiu.

81. 81 Tabele nominale cu locuitorii de la care s-au colectat “ 127


Arh

animale, conform art. 11 din Conventia de Armistitiu.


Corespondentã cu Serviciul Administrativ privind
aplicarea Armistitiului în legãturã cu colectãrile si
aprovizionarea trupelor sovietice.

82. 29 Tabele nominale cu lucuitorii din comunele judetului “ 255


©

Tutova, care au predat bovine, conform art. 12 din


Conventia de Armistitiu.

83. 30 Acte privind angajamentele agricole încheiate cu “ 14


persoanele care au îngrijit vitele destinate URSS,
conform art. 12 din Conventia de Armistitiu.

84. 18 Situatii numerice recapitulative privind situatia vitelor “ 153


din comunele judetului Tutova, în lunile mai-iunie 1945.

iei
Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
85. 136 Registru de intrare-iesire a corespondentei (martie- 1945 102
decembrie) 1945 al Comisiei Române pentru Aplicarea

Ro
Armistitiului jud. Tutova.

86. 137 Corespondenta Comitetului de Asistentã Socialã jud. 1945- 81


Tutova privind acordarea ajutoarelor pentru înfiintarea 1946
unui cãmin pentru orfanii de rãzboi.

ale
87. 21 Situatia drumurilor si pãdurilor, starea întreprinderilor si 1945 183
masinilor din orasul Bîrlad si jud. Tutova. Tabel cu
morile din judet si instalatiile apartinînd sectiei Lucrãri
Silvice Bîrlad.
ale
88. 22 Situatii privind subventiile acordate Ministerului “ 69
Afacerilor Interne pentru echilibrarea bugetului,
întretinerea institutiilor judecãtoresti si scolilor primare.
on

Tabele de debit cu locuitorii ce urmeazã sã achite


cotizatiile, conform art. 173 din Legea Administrativã.
ţi

89. 23 Proiectul de buget al Prefecturii jud. Tutova pe exercitiul 1945- 12


financiar 1945-1946 si situatii privind acordarea 1946
Na

indemnizatiei pentru scumpete.

90. 24 Proiectul de buget al Prefecturii jud. Tutova, pe “ 56


exercitiul financiar 1945-1946.
le

91. 25 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 34


Pochidia, pe exercitiul financiar 1945-1946.
ive

92. 26 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Adam, “ 33


pe exercitiul financiar 1945-1946.
Arh

93. 27 Procese-verbale si decizii privind înlocuirea proiectului “ 41


de buget al com. Avrãmesti, pe exercitiul financiar
1945-1946.
94. 28 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27
Avrãmesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
©

95. 29 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Bãcani, “ 30


pe exercitiul financiar 1945-1946.
96. 30 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Banca, “ 28
pe exercitiul financiar 1945-1946.

97. 31 Decizii, procese-verbale si tabele privind cotele pentru “ 36


întocmirea bugetului comunal, plata contributiei de

iei
200

Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
lei si a pazei de zi si de noapte în com. Banca.

Ro
98. 32 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 1945- 7
Bãlãbãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. 1946

99. 33 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 7


Bãlãbãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

ale
100. 34 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27
Bãlãbãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

101. 35 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 36


ale
Bãlãsesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

102. 36 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 29


Blãgesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
on

103. 37 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 24


Bursucani, pe exercitiul financiar 1945-1946.
ţi

104. 38 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 50


Na

Bogdana, pe exercitiul financiar 1945-1946.

105. 39 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 26


Bogdãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
le

106. 40 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 42


Bogdãnita, pe exercitiul financiar 1945-1946.
ive

107. 41 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Buda, “ 34


pe exercitiul financiar 1945-1946.
Arh

108. 42 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cãbesti, “ 63


pe exercitiul financiar 1945-1946.

109. 43 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 69


Cãrãpcesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. Tabele cu
©

locuitorii comunei care trebuie sã plãteascã paza în lan.

110. 44 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.Cîrja, pe “ 28


exercitiul financiar 1945-1946.
111. 45 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 56
Cîrlomãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

112. 46. Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 22

iei
Certesti,

Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
pe exercitiul financiar 1945-1946.

Ro
113. 47 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Ciocani, 1945- 26
pe exercitiul financiar 1945-1946. 1946

114. 48 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27


Coroiesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

ale
115. 49 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.Costesti, “ 23
pe exercitiul financiar 1945-1946.

116. 50 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 39


ale
Cotoroaia, pe exercitiul financiar 1945-1946.

117. 51 Procese-verbale si decizii privind constituirea bugetului “ 34


com. Corodesti, pe exercitiul 1945-1946 si tabele
on

nominale cu rãmãsitele de debite.

118. 52 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 24


ţi

Corodesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.


Na

119. 53 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 36


Crivesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

120. 54 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Crîng, “ 28


le

pe exercitiul financiar 1945-1946.

121. 55 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Docani, “ 26


ive

pe exercitiul financiar 1945-1946.

122. 56 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 16


Arh

Dragomiresti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

123. 57 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 26


Dragomiresti, pe exercitiul financiar 1945-1946.

124. 58 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 29


©

Epureni, pe exercitiul financiar 1945-1946.

125. 59 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 29


Epureni, pe exercitiul financiar 1945-1946.
126. 60 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 30
Fruntiseni, pe exercitiul financiar 1945-1946.

127. 61 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 22

iei
Floresti,

Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
pe exercitiul financiar 1945-1946.

Ro
128. 62 Tabele, decizii si regulamente privind lucrãrile de buget 1945- 31
ale comunei Fãtãciuni, pe exercitiul financiar 1945- 1946
1946.
129. 63 “ 27
Tabele, decizii si regulamente privind lucrãrile de buget

ale
ale comunei Fãtãciuni, pe exercitiul financiar 1945-
130. 64 1946. “ 27

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Grivita,


131. 65 pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 23
ale
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
132. 66 Ghermãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 30
on

Bugetul general de venituri si cheltuieli al


133. 67 com.Ghidigeni, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 53
ţi

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


134. 68 Ghidigeni, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 30
Na

Bugetul general de venituri si cheltuieli al


135. 69 com.Ghidigeni, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 58
le

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


136. 70 Hãlãresti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 27
ive

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


137 71 Hãlãresti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 26
Arh

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


138. 72 Ibãnesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 25

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Ivesti,


139. 73 pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 22
©

Decizii si procese-verbale privind bugetul comunei


Lãlesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. Tabele
nominale cu locuitorii comunei care au plãtit straja
140. 74 comunalã. “ 25
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Lãlesti,
141. 75 pe exercitiul financiar 1945-1946. “ 67

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Liesti,

iei
pe exercitiul financiar 1945-1946.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
142. 76 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Mînzati, 1945- 23

Ro
pe exercitiul financiar 1945-1946. 1946

143. 77 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Micesti, 23


pe exercitiul financiar 1945-1946. “

ale
144. 78 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Micesti, 37
pe exercitiul financiar 1945-1946. “

145. 79 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Mireni, 28


pe exercitiul financiar 1945-1946. “
ale
146. 80 Decizii si procese-verbale privind proiectul de buget al 19
com. Mireni, pe exercitiul financiar 1945-1946. “
on

147. 81 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 36


Murgeni, pe exercitiul financiar 1945-1946. “
ţi

148 82 Decizii, planuri, tabele si regulamente privind lucrãrile 37


ce urmeazã a fi executate în comuna Perieni. “
Na

149. 83 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Perieni, 29


pe exercitiul financiar 1945-1946. “
le

150. 84 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 29


Plopana, pe exercitiul financiar 1945-1946. “
ive

151. 85 Decizii, procese-verbale si regulamente privind bugetul 57


general al com.Plopana, pe exercitiul financiar 1945- “
1946.
Arh

152. 86 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Pogana, 30


pe exercitiul financiar 1945-1946. “

153. 87 Tabele de debite cu locutorii comunei Pogana impusi la 29


prestatii pentru paza de zi si de noapte. Corespondentã “
©

privind întocmirea bugetului comunei.

154. 88 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 28


Pogonesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “
155. 89 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Popeni, 29
pe exercitiul financiar 1945-1946. “

156. 90 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 49

iei
Prioponesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. “

Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
157. 91 Decizii, procese-verbale si tabele nominale privind 1945- 37
impunerea la contributia pazei comunei Prisecani. 1946

Ro
158. 92 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Popeni, “ 28
pe exercitiul financiar 1945-1946.

159. 93 Regulamente, decizii si tabele nominale cu “ 38

ale
contribuabilii comunei Puiesti impusi la texe si impozite
comunale.
160. 94 “ 30
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Puiesti,
pe exercitiul financiar 1945-1946.
ale
161. 95 “ 26
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Puntiseni, pe exercitiul financiar 1945-1946.
162. 96 “ 31
on

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Rînzesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
163. 97 “ 39
ţi

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Rãdeni,


pe exercitiul financiar 1945-1946.
Na

164. 98 “ 26
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Schineni, pe exercitiul financiar 1945-1946.
165. 99 “ 27
le

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Sendresti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
166. 100 “ 32
ive

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sîrbi,


pe exercitiul financiar 1945-1946.
167. 101 “ 20
Arh

Decizii si procese-verbale privind echilibrarea bugetului


comunei Stãnuesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
168. 102 27
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Stãnuesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
169. 103 30
©

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Stoisesti, pe exercitiul financiar 1945-1946.
170. 104 23
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Suletea,
pe exercitiul financiar 1945-1946.
171. 105 27
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Stîncãseni, pe exercitiul financiar 1945-1946.
172. 106 35

iei
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Untesti,

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
pe exercitiul financiar 1945-1946.

Ro
173. 107 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 1945- 23
Stoisesti, pe exercitiul financiar 1945-1946. 1946

174. 108 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Suletea, “ 27

ale
pe exercitiul financiar 1945-1946.

175. 109 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 26


Stîncãseni, pe exercitiul financiar 1945-1946.
ale
176. 110 Decizii, procese-verbale si regulamente privind taxele si “ 32
impozitele înscrise în bugetul comunei Zorleni, pe anul
financiar 1945-1946.
on

177. 111 Decizii, procese-verbale si regulamente privind taxele si “ 66


impozitele înscrise în bugetul comunei Costesti, pe anul
financiar 1945-1946.
ţi

178. 112 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. 1945 4


Na

Tutova, situat pe drumul judetean Bîrlad-Galati, km. 5.

179. 113 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4


Tutova, situat în com. Grivita.
le

180. 114 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4


Tutova, situat în com. Bãlãbãnesti.
ive

181. 115 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4


Tutova, situat în com. Bãlãbãnesti.
Arh

182. 116 Cazierul Centrului Administrativ din comuna Crivesti, “ 4


satul Dragalina, proprietatea Prefecturii jud. Tutova.

183. 117 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 5


Tutova, situat în com. Coroiesti.
©

184. 118 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 5


Tutova, situat în com. Coroiesti.
185. 119 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4
Tutova, situat în com. Puiesti - centrul administrativ al
preturii.
186. 120 “ 4
Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud.

iei
Tutova, situat în com. Puiesti (Judecãtoria).

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
187. 121 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. 1945 4

Ro
Tutova, situat în com. Stoisesti.

188. 122 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4


Tutova, situat în com. Stoiesti.

ale
189. 123 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4
Tutova, situat în com. Zorleni.

190. 124 Cazierul imobilului, proprietatea Prefecturii jud. “ 4


Tutova, situat în com. Grivita.
ale
191. 20 Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele “ 144 Nu se mi-
reprezentînd salariul cuvenit personalului angajat al crofilm.
politiei.
on

192. 19 Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele “ “


reprezentînd salariile functionarilor prefecturii.
ţi

193. 25 State de platã ale notarilor. “ “


Na

194. 12 Ordonante de platã si state cu salariile acordate “


functionarilor Serviciului Tehnic al prefecturii.

le

195. 11 Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele “


reprezentînd salariile functionarilor temporari ai
prefecturii.
ive

196. 13 Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele “ “


reprezentînd diurnele de deplasare ale functionarilor
Arh

prefecturii.

197. 6 Borderouri, ordonante de platã si adeverinte referitoare “ “


la justificarea sumelor cheltuite cu ajutorul acordat
functionarilor prefecturii, conform art. 39-40, 41 si 105
din Codul Functionarilor Publici.
©

198. 7 Borderouri, ordonante si state de platã cu sumele “ “


acordate pentru plata angajatilor temporari ai
prefecturii.
199. 8 “
Borderouri, avize de platã si chitante cu sumele
acordate pentru retribuirea personalului Serviciului
Tehnic al Prefecturii.
200. 9 “ “

iei
Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele
emise pentru activitatea deosebitã a funcionarilor si
a

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

m
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

Ro
indemnizatiei pentru munca suplimentarã.

201. 10 Borderouri, ordonante si state de platã cu sumele 1945 Nu se mi-


acordate functionarilor prefecturii care au primit salariul crofilm.
pentru trei luni, la evacuarea din aprilie 1944.

ale
202. 135 Registru cu statele de platã ale salariilor personalului “ “
prefecturii.

ANUL-1946
ale
1. 1 Deciziile Prefecturii jud. Tutova privind încadrãrile, 1946- 270
transferãrile, înaintãrile în functii, demisiile 1947
functionarilor si aprobãrile bugetelor comunale pe
exercitiul financiar 1946-1947.
on

2. 2 Corespondentã cu preturile din judet privind executarea 1946 225


bugetelor pe anul financiar 1946-1947. Decizii ale
ţi

prefecturii cu privire la fondurile acordate fiecãrei


comune.
Na

3. 3 Corespondentã cu Primãria si Politia orasului Bîrlad “ 314


privind predarea cerealelor cãtre delegatia sovieticã,
angajarea functionarilor, repararea imobilelor pentru
le

armata sovieticã si constatãri în legãturã cu aplicarea


Armistitiului.
ive

4. 4 Corespondentã cu Ministerul de Interne - Serviciul “ 32


Administrativ pentru Aplicarea Armistitiului privind
prestatiile efectuate la cererea Armatei Rosii, conform
Arh

art. 10 din Conventia de Armistitiu.

5. 5 Corespondentã cu Ministerul Industriei si Comertului “ 276


privind organizarea colectãrilor de produse agricole.
Procese-verbale si decizii ale Oficiului Economic
judetean referitoare la înfiintarea comisiilor economice
©

si predarea cotelor.

6. 6 Corespondentã cu Ministerul de Rãzboi, Casa IOVR “ 301


privind înzestrarea localului IOVR jud. Tutova,
drepturile cuvenite membrilor asociatiilor IOVR si
urmasilor acestora. Cereri privind distribuirea
bumbacului.

7. 7 Procese-verbale privind constatãrile efectuate în urma “ 29

iei
inspectiilor executate de cãtre Prefectura jud. Tutova.

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
8. 8 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Banca 1946 101

Ro
Moldovei de Jos si cu proprietarii din orasul Bîrlad
referitoare la sumele ce trebuie achitate pentru imobilele
ocupate de trupele sovietice, conform art. 3 si 10 din
Convenventia de Armistitiu.

ale
9. 9 Tabele si hãrti referitoare la mormintele ostasilor “ 109
sovietici de pe raza orasului Bîrlad si judetului Tutova.

10. 10 Corespondentã cu Ministerul de Rãzboi si Ministerul de “ 301


Interne referitoare la colectarea animalelor, ce vor fi
ale
predate conform art. 12 din Conventia de Armistitiu.
Tabele nominale cu locuitorii jud. Tutova care au predat
animale.
on

11. 11 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind bunurile “ 171


predate trupelor sovietice în folosintã temporarã.
Situatii si tabele cuprinzînd bunurile predate de cãtre
ţi

autoritãtile românesti pentru executarea Armistitiului.


Na

12. 7 Cereri ale functionarilor din judetul Tutova privind “ 70


pensionarea.

13. 8 Corespondentã cu Ministerul de Interne si Ministerul “ 246


le

Informatiilor Regionale Galati în legãturã cu problemele


culturale - aparitia revistei “Lumina satelor”,
organizarea presei si bibliotecilor. Tabele cu bibliotecile
ive

si tipografiile din oras.

14. 9 Situatii lunare privind ziarele si revistele sosite în “ 43


Arh

localitate, publicatiile apãrute si cãrtile scoase din


circulatie.

15. 10 Corespondentã cu Ministerul Informatiilor Regionale “ 59


privind activitatea teatrelor si cinematografelor din
cadrul Sectiei Culturale a jud. Tutova.
©

16. 11 Rapoarte de activitate ale comisiei de presã si procese- “ 44


verbale ale conferintelor culturale sustinute în zilele
festive. Situatii privind activitatea bibliotecilor.
17. 12 Corespondentã cu Ministerul Informatiilor Regionale “ 29
privind conferintele de presã, tipografiile din oras si
publicatiile apãrute.

iei
18. 13 Procese-verbale si situatii privind cãrtile de “ 57
literaturã

ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

m
1 2 3 4 5 6
fascistã aflate în bibliotecile comunelor din judetul

Ro
Tutova.

19. 14 Corespondentã cu Ministerul Informatiilor Regionale 1946 68


referitoare la spectacolele teatrale, cinematografice si la
presa din localitate. Rapoarte lunare ale inspectorului

ale
cultural al judetului.

20. 15 Procese-verbale privind controalele efectuate de cãtre “ 255


pretorii de plãsi la primãriile comunale din judet.
ale
21. 16 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Blocul “ 130
Partidelor Democratice si preturile plãsilor din judet
referitoare la alegerile pentru Adunarea Deputatilor din
29 noiembrie 1946.
on

22. 17 Situatii privind cheltuielile si veniturile judetului 1946- 9


Tutova pentru exercitiul 1946-1947. 1947
ţi

23. 18 Proiect privind amenajarea unei sãli de spectacole la 1946 21


Na

Palatul Administrativ din orasul Bîrlad.

24. 19 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1946- 612


proiectul de buget al judetului Tutova, pe exercitiul 1947
le

1946-1947. Corespondentã cu preturile din judet privind


anumite necesitãti urgente si tabele nominale cu
functionarii prefecturii.
ive

25. 20 Situatia lucrãrilor executate de la 23 August 1944 la 6 1946 67


martie 1945 la prefectura jud. Tutova si în comunele
Arh

judetului.

26. 21 Corespondentã cu birourile IOVR de pe lîngã primãriile “ 238


comunelor din judet si Casa IOVR privind acordarea
ajutoarelor în bani. Tabele nominale referitoare la plata
indemnizatiei cuvenite sefilor birourilor IOVR.
©

27. 22 Registru de intrare-iesire a corespondentei. “ 97

Proiect de buget al judetului Tutova, pe exercitiul 1946- 1946- 41


28. 23 1947. 1947

29. 24 Expunerile de motive în legãturã cu proiectul de buget 1946 50


al Prefecturii jud. Tutova, pe anul 1946-1947.

iei
30. 25 Registru de intrare-iesire a corespondentei. “ 301

Numãrul

ân
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

m
31. 26 Corespondentã cu Ministerul de Interne - Directiunea 1946 138
Casei de Credit si Ajutor privind împrumuturile

Ro
efectuate de cãtre functionarii prefecturii. Tabele
nominale cu functionarii cãrora li s-au retinut sume
pentru plata ratelor de împrumut.

32. 27 Situatii privind plata indemnizatiilor pentru pîine “ 47

ale
cuvenite personalului administrativ de stat si cereri
pentru aprobarea lemnelor pentru constructii.

33. 28 Cereri ale locuitorilor jud. Tutova si procese-verbale “ 153


pentru înfiintarea unor comune noi în cadrul judetului.
ale
Corespondentã cu Ministerul de Interne în legãturã cu
noua împãrtire teritorialã a judetului.

34. 29 Regulament si decizii ale preturilor din judet referitoare “ 100


on

la taxele si impozitele comunale.

35. 30 Regulament si decizii referitoare la taxele si impozitele “ 149


ţi

comunale, pe anul 1946, în plasa Zorleni.


Na

36. 31 Procese-verbale, regulamente si decizii ale Preturii “ 156


Puiesti privind taxele si impozitele.

37. 32 Procese-verbale, regulamente si decizii ale Preturii “ 82


le

Murgeni privind taxele si impozitele.

38. 33 Corespondentã cu Oficiul Economic si instututiile din “ 79


ive

oras în legãturã cu ajutorul persoanelor afectate de


secetã si cereri ale locuitorilor din judet pentru
acordarea ajutoarelor. Tabele cu functionarii si
Arh

personalul de serviciu al Preturii Murgeni.

39. 34 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind sumele “ 85


acordate pentru alegeri. Referate si procese-verbale
referitoare la întocmirea bugetelor pentru comunele
judetului.
©

40. 35 Tabele nominale cu membri IOVR din jud. Tutova care “ 68


au primit ajutoare bãnesti. Liste privind recensãmîntul
IOVR.
41. 36 Fise individuale ale personalului administrativ al “ 166
prefecturii. Corespondentã cu Ministerul de Interne
privind personalui plãtit de la bugetul judetului.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

ân
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
42. 37 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Adam, 1946- 31

m
pe exercitiul financiar 1946-1947. 1947

Ro
43. 38 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Bãcani, “ 41
pe exercitiul financiar 1946-1947.

44. 39 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 33


Bãlãbãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

ale
45. 40 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 43
Bãlãsesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

46. 41 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Banca, “ 61


ale
pe exercitiul financiar 1946-1947.

47. 42 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 66


Blãgesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
on

48. 43 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 47


Bogdana, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ţi

49. 44 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 69


Na

Bogdãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

50. 45 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27


Bogdãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
le

51 46 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 42


Bogdãnita, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ive

52. 47 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Buda, “ 37


pe exercitiul financiar 1946-1947.
Arh

53. 48 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 45


Bursucani, pe exercitiul financiar 1946-1947.

54. 49 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cãbesti, “ 32


pe exercitiul financiar 1946-1947.
©

55. 50 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 39


Cãrãpcesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
56. 51 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Certesti, “ 36
pe exercitiul financiar 1946-1947.

57 52 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 30


Ciuresti,

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

ân
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
pe exercitiul financiar 1946-1947.

m
58. 53 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 1946- 36

Ro
Cîrlomãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947. 1947

59. 54 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cîrja, “ 35


pe exercitiul financiar 1946-1947.

ale
60. 55 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27
Ciorãsti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

61. 56 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 29


Costesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ale
62. 57 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 35
Cotoroaia, pe exercitiul financiar 1946-1947.
on

63. 58 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 45


Coroiesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ţi

64. 59 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 38


Crivesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
Na

65. 60 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Docani, “ 24


pe exercitiul financiar 1946-1947.
le

66. 61 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 44


Epureni, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ive

67. 62 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Floresti, “ 46


pe exercitiul financiar 1946-1947.
Arh

68. 63 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 33


Fundeanu, pe exercitiul financiar 1946-1947.

69. 64 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 51


Fruntiseni, pe exercitiul financiar 1946-1947.
©

70. 65 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Grivita, “ 40


pe exercitiul financiar 1946-1947.

71. 66 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 38


Ghidigeni, pe exercitiul financiar 1946-1947.

72. 67 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 34


Ghermãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
73. 68 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Iugani, 1946- 39
pe exercitiul financiar 1946-1947. 1947

m
74. 69 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Ivesti, “ 31

Ro
pe exercitiul financiar 1946-1947.

75. 70 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 35


Ibãnesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

ale
76. 71 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Liesti, “ 36
pe exercitiul financiar 1946-1947.

77. 72 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Mînzati, “ 35


pe exercitiul financiar 1946-1947.
ale
78. 73 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 60
Murgeni, pe exercitiul financiar 1946-1947.
on

79. 74 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 39


Obîrseni, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ţi

80. 75 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 38


Pochidia, pe exercitiul financiar 1946-1947.
Na

81. 76 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 61


Pogonesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
le

82. 77 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Popeni, “ 51


pe exercitiul financiar 1946-1947.
ive

83. 78 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 43


Priponesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
Arh

84. 79 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 39


Prisecani, pe exercitiul financiar 1946-1947.

85. 80 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 41


Puntiseni, pe exercitiul financiar 1946-1947.
©

86. 81 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Rãdesti, “ 32


pe exercitiul financiar 1946-1947.

87. 82 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 54


Rînzesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.

88. 83 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 20


Sãlceni,

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
pe exercitiul financiar 1946-1947.

m
89. 84 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sãlceni, 1946- 20
pe exercitiul financiar 1946-1947. 1947

Ro
90. 85 Decizii privind bugetul comunei Sãlceni pe anul 1946- “ 23
1947.

91. 86 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sîrbi, “ 31

ale
pe exercitiul financiar 1946-1947.

92. 87 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 27


Stoisesti, pe exercitiul financiar 1946-1947.
ale
93. 88 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 32
Schineni, pe exercitiul financiar 1946-1947.

94. 89 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.Suletea, “ 46


on

pe exercitiul financiar 1946-1947.

95. 90 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.Untesti, “ 33


ţi

pe exercitiul financiar 1946-1947.


Na

96. 91 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 38


Vinderei, pe exercitiul financiar 1946-1947.

97. 92 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Zorleni, “ 37


le

pe exercitiul financiar 1946-1947.

98. 93 Decizii ale Consiliului de Ministri privind 1946 132


ive

reglementarea preturilor si circulatia mãrfurilor, pentru


reprimarea speculei si a sabotajului economic,
distribuirea alimentelor si organizarea colectãrilor de
Arh

produse agricole. Procese-verbale ale comisiilor


economice comunale în legãturã cu executarea
prescriptiilor ministeriale.

99. 94 Corespondentã cu Ministerul de Interne si institutiile “ 470


din oras privind aprovizionarea cu alimente; cereri
©

pentru eliberarea autorizatiilor de cumpãrare a


cerealelor din alte judete.

100. 95 Corespondentã cu Ministerul de Interne si institutiile “ 303


din oras în legãturã cu reclamatiile împotriva speculei,
rezolvarea unor sesizãri ale cetãtenilor referitoare la
aprovizionarea cu grîu, alimente si produse textile.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
101. 101 Corespondentã cu Subsecretariatul de Stat al 1946 229
aprovizionãrii armatei si populatiei civile în legãturã cu
cantitatea de cereale provenitã din URSS si repartizatã

m
judetului Tutova. Tabele cu judetele care au produs
cereale.

Ro
102. 96 Procese-verbale ale comisiei mixte judetene referitoare “ 110
la fixarea preturilor diferitelor produse alimentare.

103. 97 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind “ 164

ale
colectarea cerealelor. Tabele cu posesorii de masini
agricole si situatii privind natura culturilor însãmîntate.

104. 98 Tabele cu presele de ulei existente în judetul Tutova si “ 774


producãtorii de floarea-soarelui din comunele judetului.
ale
105. 105 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind “ 98
aplicarea Armistitiului si administrarea livrãrilor de
animale cãtre URSS.
on

106. 106 Registru de intrare-iesire a corespondentei. 1946- 299


1947
ţi

107. 107 Registru-rol al debitantilor de bãuturi spirtoase din circa 1946 27


Murgeni.
Na

108. 16 Borderouri, ordonante de platã si state privind sumele “ Nu se mi-


cheltuite cu indemnizatiile pentru munca suplimentarã crofilm.
sau activitate deosebitã.
le

109. 17 Borderouri, ordonante si state de platã privind sumele “ “


cheltuite cu retributiile personalului Serviciului Tehnic
ive

al prefecturii.

110. 18 Borderouri, ordonante de platã si state privind sumele “ “


Arh

cheltuite cu indemnizatiile pentru munca suplimentarã


sau activitate deosebitã.

111. 21 Borderouri, ordonante de platã si state privind sumele “ “


cuvenite pentru plata salariilor functionarilor
prefecturii.
©

112. 22 “ “
Borderouri, ordonante de platã si state cu sumele
acordate personalului didactic din orasul Bîrlad.
113. 99 1946- “
Liste de platã lunare cuprinzînd sumele achitate 1947
functionarilor de la Economatul Muncitorilor si
Functionarilor.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
114. 25 State de platã a salariilor cuvenite muncitorilor din 1946 Nu se mi-
judetul Tutova. crofilm.

m
ANUL-1947
1. 1 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Primãria si 1947 634

Ro
Politia orasului Bîrlad, Serviciul Sanitar al jud. Tutova
si preturile din judet privind transporturile de cereale pe
CFR, rationalizarea energiei electrice, aprobarea
deciziilor emise ce cãtre primãriile comunale si
asigurarea hranei populatiei nevoiase.

ale
491
2. 2 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Primãria “
orasului Bîrlad si preturile din judet, privind personalul,
rectificarea bugetelor si distribuirea alimentelor
populatiei rurale.Tabele cu noua împãrtire
ale
administrativã a judetului Tutova si încadrarea
personalului prefecturii.
3. 3 “ 512
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Inspectoratul
on

General Administrativ Galati, Legiunea de Jandarmi


Tutova, preturile si primãriile din judet privind
procurarea materialelor necesare pentru constructia
ţi

podurilor, contul definitiv al bugetului, acordarea


gradatiilor functionarilor si cercetarea neregulilor din
Na

activitatea diferitelor comisii din judet.


4. 4 “ 496
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul
Agriculturii si Domeniilor, Ministerul Muncii,
le

Ministerul Finantelor, si Primãria orasului Bîrlad


referitoare la muncitorii români plecati la munci
agricole în Cehoslovacia, îngrijirea mormintelor din
ive

cimitirul eroilor, salarizarea functionarilor prefecturii si


controalele efectuate în comunele judetului.
5. 5 “ 416
Arh

Corespondentã cu Ministerul de Interne, Primãria


orasului Bîrlad, Banca Nationalã a României si preturile
din judet privind acordarea creditelor cãtre tãrani pentru
însãmîntãri, rezolvarea reclamatiilor cetãtenilor si
probleme sociale si administrativ-gospodãresti.
6. 6 “ 445
©

Corespondentã cu Ministerul de Interne, Inspectoratul


General Administrativ Galati, Primãria orasului Bîrlad
si preturile din judet privind numirea primarilor si
notarilor, proiectele referitoare la canalizarea orasului
Bîrlad si actiunile vizînd organizarea si repararea
scolilor.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
7. 7 Corespondentã cu Ministerul de Interne, preturile 1947 320
si

m
primãriile din judet privind regimul produselor
petroliere, aprovizionarea cu lemne a instuititiilor,

Ro
dirijarea creditelor în sectoarele economice si
distribuirea grîului primit din URSS.
8. 8 “ 512
Corespondentã cu Ministerul de Interne, preturile din
judet si scolile din orasul Bîrlad privind impozitele si

ale
taxele comunale, scutiri la transportul pe CFR, numirea
noilor functionari, situatia drumurilor si podurilor din
judet, necesarul de materiale pentru lucrãrile de
constructii si stabilizarea monetarã.
9. 9 “ 317
ale
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul
Industriei si Comertului si preturile din judet privind
rechizitionarea autovehiculelor, colecterea veniturilor si
rationalizarea cheltuielilor, recoltarea porumbului si
on

îndeplinirea planului la însãmîntãri.


10. 10 1947- 460
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul 1948
ţi

Finantelor si preturile din judet privind creditele alocate


de la buget, situatia drumurilor si podurilor, încadrarea
Na

personalului si organizarea echipelor de interventie


pentru dezãpezirea liniilor de cale feratã.
11. 11 1947 214
Decizii ale prefecturii privind numirile de personal,
le

modificarea bugetului, revocãri din functia de primar si


aprobarea bugetelor comunale.
12. 12 “ 272
ive

Decizii ale prefecturii privind bugetele comunale,


numiri, transferãri si demisii ale personalului,
aprovizionarea cu lemne a prefecturii, tribunalului si
Arh

primãriei. Situatii referitoare la încadrãrile de personal


la Prefectura jud. Tutova.
13. 13 “ 9
Decizii ale prefecturii privind repartizarea personalului
administrativ si tehnic în functiile prevãzute în
regulamentul de organizare a serviciilor.
©

14. 102 “ 34
Corespondentã, procese-verbale si rapoarte privind
controalele efectuate în judet.
15. 15 “ 38
Corespondentã cu Institutul National de Statisticã si
preturile din judet privind suprafetele agricole
însãmîntate si productiile medii la hectar.

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
16. 16 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Cercul 1947 45
Teritorial Tutova, Inspectoratul de Jandarmi Galati si

m
Politia orasului Bîrlad referitoare la inventarierea
bunurilor rãmase de la trupele române, reducerea

Ro
personalului de la birourile administrativ si financiar si
rezolvarea problemelor ce decurg din obligatiile
Armistitiului.

17. 17 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ 78

ale
materialele livrate unitãtilor sovietice, ce decurg din
aplicarea Conventiei de Armistitiu.

18. 18 Corespondentã cu Ministerul de Rãzboi, Casa IOVR, si “ 77


Ministerul Muncii, Asistentei si Asigurãrilor Sociale
ale
privind împrumuturile acordate invalizilor si vãduvelor
de rãzboi. Cereri pentru acordarea pensiilor si
ajutoarelor materiale.
on

19. 19 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ 17


cheltuielile efectuate pentru întretinerea Subcomisiei
Aliate de Control, conform Conventiei de Armistitiu.
ţi

20. 20 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ 18


Na

cheltuielile efectuate pentru întretinerea Subcomisiei


Aliate de Control, conform Conventiei de Armistitiu.

21. 21 Corespondentã cu Ministerul Muncii, Asistentei si “ 110


le

Asigurãrilor Sociale si cereri privind acordarea


ajutoarelor bãnesti, îmbrãcãminte si încãltãminte
membrilor IOVR.
ive

22. 54 Corespondentã, procese-verbale si rapoarte privind “ 211


controlul cantinelor din judetul Tutova.
Arh

23. 57 Registru de intrare-iesire a corespondentei. “ 180

24 58 Ordonante si instructiuni ale Ministerului de Interne- “ 85


Directia Contabilitãtii privind plata personalului
administratiei de stat, calculul impozitelor pe salarii si
©

pensiile salariatilor publici si particulari.

25. 59 Ordonante si instructiuni ale Ministerului de Interne- “ 12


Directia Contabilitãtii privind salariile, indemnizatiile,
ajutorul familial si impozitele functionarilor prefecturii.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
26. 60 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la 1947 81
sumele destinate echilibrãrii bugetului. Tabele cu
plãsile, comunele, satele judetului Tutova si membrii

m
IOVR din comunele judetului.

Ro
27. 61 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ 4
confirmarea primirii actelor justificative privind
cheltuielile indirecte legate de aplicarea Conventiei de
Armistitiu.

ale
28. 62 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la “ 11
verificarea si lichidarea gestiunii armistitiului de la
Prefectura jud. Tutova.

29. 63 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la 1947- 14


ale
buget. Contul de executie bugetarã a veniturilor si 1948
cheltuielilor pe exercitiul financiar 1947-1948.

30. 64 Registru cuprinzînd inventarul proprietãtilor Prefecturii 1947 3


on

jud. Tutova - clãdiri, terenuri virane, grãdini publice,


terenuri de agrement, etc.
ţi

31. 65 Jurnalul ordonantelor de platã, emise de Primãria “ 41


com.
Na

Prisecani pentru perioada aprilie-august 1947.


32. 66 1947- 32
Proiectul de buget al prefecturii jud. Tutova, pe 1948
exercitiul financiar 1947-1948.
le

33. 67 1947 48
Registru cuprinzînd persoanele care au utilizat masina
de treierat a lui Ioan Anghel, din comuna Epureni.
ive

34. 68 1947- 39
Proiect de buget pe exercitiul financiar 1947-1948 si 1948
situatii privind modificãrile bugetului si deschiderile de
Arh

credite suplimentare si extraordinare.


35. 69 “ 38
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Adam,
pe exercitiul financiar 1947-1948.
36. 70 “ 94
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Banca,
©

pe exercitiul financiar 1947-1948.


37. 71 “ 49
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Blãgesti, pe exercitiul financiar 1947-1948.
38. 72 “ 30
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Blãgesti, pe exercitiul financiar 1947-1948.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
39. 73 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cãbesti, 1947- 57
pe exercitiul financiar 1947-1948. 1948

m
40. 74 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cîrja, 1947 43
pe exercitiul financiar 1947-1948.

Ro
41. 75 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Certesti, 1947- 35
pe exercitiul financiar 1947-1987. 1948

42. 76 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 41

ale
Cotoroaia, pe exercitiul financiar 1947-1948.

43. 77 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 28


Epureni, pe exercitiul financiar 1947-1948.
ale
44. 78 Corespondentã privind întocmirea bugetului com. “ 28
Epureni.

45. 79 Decizii si procese-verbale privind întocmirea bugetului “ 31


on

com. Epureni, pe exercitiul financiar 1947-1948.

46. 80 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 51


ţi

Fãtãciuni
pe exercitiul financiar 1947-1948.
Na

47. 81 “ 27
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Ghermãnesti, pe exercitiul financiar 1947-1948.
48. 82 “ 48
le

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Ivesti,


pe exercitiul financiar 1947-1948.
49. 83 “ 60
ive

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Lãlesti,


pe exercitiul financiar 1947-1948.
50. 84 “ 19
Arh

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Liesti,


pe exercitiul financiar 1947-1948.
51. 85 “ 63
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Mãscurei, pe exercitiul financiar 1947-1948.
52. 86 “ 80
©

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Murgeni, pe exercitiul financiar 1947-1948.
53. 87 “ 48
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Fruntiseni, pe exercitiul financiar 1947-1948.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
54. 88 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Perieni, 1947- 22
pe exercitiul financiar 1947-1948. 1948

m
55. 89 Regulamente si decizii ale primãriei com. Perieni “ 19
referitoare la taxele si impozitele comunale.

Ro
56. 90 Regulamente si decizii referitoare la întocmirea “ 33
bugetului comunei Perieni, pe exercitiul financiar 1947-
1948.
57. 91 “ 39

ale
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Popesti,
pe exercitiul financiar 1947-1948.
58. 92 “ 54
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Prisecani, pe exercitiul financiar 1947-1948.
ale
59. 93 “ 37
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Rãdeni,
pe exercitiul financiar 1947-1948.
60. 94 “ 72
on

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Rînzesti, pe exercitiul financiar 1947-1948.
61. 95 “ 27
ţi

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Prisecani, pe exercitiul financiar 1947-1948.
Na

62. 96 “ 35
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sãlceni,
pe exercitiul financiar 1947-1948.
63. 97 “ 24
le

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sîrbi,


pe exercitiul financiar 1947-1948.
64. 98 “ 38
ive

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Schineni, pe exercitiul financiar 1947-1948.
65. 99 “ 35
Arh

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Suletea,


pe exercitiul financiar 1947-1948.
66. 100 1947 9
Registru de intrare-iesire a corespondentei sectiei
sindicale a Prefecturii jud. Tutova.
67. 101 “ 2
©

Registru cuprinzînd posesorii de localuri comenciale din


com. Murgeni.
68. 167/ 1947- 287
1949 Instructiuni si corespondentã cu Ministerul Artelor 1949
privind intensificarea muncii pentru culturalizarea
maselor.

Numãrul

iei
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ân
69. 103 Ordine telefonice primite de la Ministerul de Interne 1947- 11 Nu se mi-
privind expedierea avansurilor pentru plata salariilor crofilm.
personalului de stat.

m
70. 104 Acte justificative si state de platã a salariilor “ “

Ro
personalului administrativ al prefecturii, pe lunile
aprilie-iulie 1947.
71. 105 “ “
Acte justificative si state de platã a salariilor
personalului Serviciului Tehnic al prefecturii, pe lunile

ale
aprilie-iulie 1947.
72. 106 “ “
Borderouri, state si ordonante de platã cu sumele
cheltuite pentru diurnele functionarilor prefecturii
pentru deplasãrile în interes de serviciu.
ale
73. 107 1947- “
Acte justificative si state de platã a salariilor 1948
functionarilor prefecturii, din perioada august 1947-
marte 1948.
on

74. 108 “ “
Acte justificative si state de platã a salariilor notarilor,
din perioada octombrie 1947-marte 1948.
ţi

75. 109 1947 “


State de platã a salariilor cuvenite notarilor Perfecturii
Na

jud. Tutova.
76. 110 “ “
Acte justificative referitoare la plata personalului
administrativ, indemnizatii de transport, procurarea
le

unor bunuri din bugetul comunei Bãlãbãnesti. “


77. 111 “
Chitante, state si ordonante de platã cu sumele cheltuite
ive

pentru plata personalului administrativ, indemnizatii de


transport, retineri pentru Casa de Pensii.
78. 112 “ “
Arh

Chitante, facturi, state si adeverinte de platã cu sumele


cheltuite pentru plata personalului administrativ din
judetul Tutova, diurne, indemnizatii de transport si
imprimate.
79. 113 1947- “
Acte justificative, chitante, avize si ordonante de platã 1948
©

privind cheltuielile efectuate din bugetul comunei


Schineni. State de platã a indemnizatiei personalului
administrativ al comunei Popeni.
80. 114 1947 “
Chitante, facturi si ordine de platã referitoare la
cheltuielile efectuate de Primãria com. Popeni. State de
platã a indemnizatiei primarului si notarului com.
Popeni

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ân
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
81. 115 Acte justificative privind cheltuielile efectuate din 1947 189 Nu se mi-
bugetul administratiei comunei Schineni. crofilm.

m
ANUL-1948

Ro
1. 1 Corespondentã cu Ministerul de Interne, preturile si 1948 256
institutiile din orasul Bîrlad referitoare la lichidarea
lucrãrilor si serviciilor executate în cadrul Conventiei de
Armistitiu. Procese-verbale privind afisarea diferitelor
proclamatii, explicarea si lãmurirea populatiei cu privire

ale
la însemnãtatea proclamãrii Republicii. Inventarul averii
mobile si imobile a Orfelinatului Agricol “Ferdinand”
din com. Zorleni.

2. 2 Corespondentã cu Serviciul Sanitar al Jud. Tutova, “ 203


ale
Ministerul de Interne, Consiliul Judetean al Sindicatelor
si primãriile din judet privind combaterea epidemiilor,
încadrarea si transferarea personalului, aprovizionarea
institutiilor si lucrãrile efectuate la drumurile nationale
on

din judet.

3. 3 Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul “ 166


ţi

Industriei si Comertului, preturile din judet si institutiile


din orasul Bîrlad referitoare la dotarea formatiunilor de
Na

pompieri, evidenta secretarilor de preturi,


aplicarea
deciziilor privind redresarea economicã si stabilizarea
monatarã si a regulamentelor comunale.
le

4. 4 1948- 565
Corespondentã cu Serviciul Sanitar al Jud. Tutova, 1949
Ministerul de Interne, Legiunea de Jandarmi Tutova si
ive

primãriile din judet referitoare la încadrãrile si


transferãrile functionarilor, constituirea Consiliului de
Recrutare, organizarea cursurilor profesionale cu
Arh

pretorii si notarii, completarea registrelor agricole.


Tabele cuprinzînd pierderile bugetare ale veniturilor
ordinare pe exercitiul financiar 1948-1949.
5. 5 1948 261
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Inspectoratul
General Administrativ, preturile si primãriile din judet
©

referitoare la plata salariilor personalului administrativ,


transportul mãrfurilor pe CFR, aplicarea directivelor
PMR, munca vuluntarã la lucrãrile de folos obstesc,
numirea functionarilor comunali si aprovizionarea cu
cereale.
6. 6 “ 396
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Serviciul
Sanitar al jud. Tutova, si primãriile din judet
referitoare

iei
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

ân
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
la situatia bolnavilor si miscarea bolilor contagioase,

m
conservarea monumentelor publice, încadrãri,
transferãri si demisii ale functionarilor prefecturii,

Ro
colectarea produselor agricole.

7. 7 Corespondentã cu Ministerul de Interne, preturile si 1948 335


primãriile din judet referitoare la sumele recuperate din
valoarea lucrãrilor de reparatii efectuate la imobilele

ale
ocupate de armatele, serviciile sau misiunile aliate,
înlãturarea clandestinismului din industria de prelucrare
a cãrnii, rechizitionarea imobilului, proprietatea
Naumescu din com Drujesti, pentru localul de scoalã,
revizuirea nomenclaturii strãzilor si a numerotãrii
ale
caselor.
8. 8 “ 344
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Directia
Generalã a Drumurilor, Ministerul Comertului,
on

Ministerul Muncii si Prevederilor Sociale si Casa


Generalã de Pensii referitoare la transferarea si
pensionarea unor functonari ai perefecturii, plata
ţi

functionarilor diurnisti, eliberarea certificatelor de


cetãtenie persoanelor aflate în strãinãtate, colectarea
Na

cerealelor, lucrãrile de dezãpezire a drumurilor 402


9. 9 nationale. “

Corespondentã cu Ministerul de Interne, preturile din


le

judet si institutiile din orasul Bîrlad privind organizarea


unui cãmin destinat functionarilor sositi în delagatie,
folosirea creditelor disponibile, miscãri ale notarilor
ive

10. 10 si “ 10
personalului preturilor, reclamatii din partea
locuitorilor.
Arh

Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la


11. 11 darea de seamã asupra lucrãrilor efectuate din planul “ 58
aferent anului 1948. Programul lucrãrilor propuse a fi
realizate de cãtre Serviciul Tehnic judetean.
12. 12 “ 290
©

Corespondentã cu Ministerul de Interne si preturile din


judet privind rectificãri ale claselor de salarizare.

Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul


Justitiei, Primãria orasului Bîrlad, preturile, primãriile si
scolile din comunele judetului referitoare la
13. 13 rechizitionãri de imobile pentru cursurile scolare, “ 349
reparatii la localurile instantelor judecãtoresti, prederea
cotelor de lînã, cheltuieli efectuate în contul

iei
Armistitiului.

Corespondentã cu Ministerul de Interne, Ministerul

ân
Agriculturii si Domeniilor, Inspectoratul
General

m
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

Ro
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
Administrativ si preturile din judet privind trimiterea
salariatilor la odihnã, situatia locuitorilor care au suferit
pagube în urma inundatiilor, eliberarea carnetelor cu

ale
reducere pentru cãlãtoriile pe CFR, colectarea lînii.

14. 14 Decizii ale Prefecturii jud. Tutova (201-401) referitoare 1948 231
la numirea notarilor, aprobarea contului de gestiune,
înaintãri în grad ale functionarilor, aprobãri de
ale
indmnizatii pentru muncã suplimentarã, numirea
personalului administrativ si de seviciu.

15. 15 Decizii ale Prefecturii jud. Tutova referitoare la “ 66


on

verificarea conturilor de gestiune ale comunelor din


judetul Tutova.
ţi

16. 16 Tabele cu denumirile comunelor din judetul Tutova, pe “ 12


plãsi, cu satele componente, dupã noua împãrtire de la 1
Na

aprilie 1947.

17. 17 Corespondentã cu Pretura Plãsii Puiesti, Parchetul “ 47


Tribunalul jud. Tutova si procese-verbale referitoare la
le

trimiterea în judecatã a proprietarului de moarã Botez, a


lui C. Chirica, din com. Costesti, pentru sustragerea
de
ive

la colectãri precum si a altor locuitori pentru sabotaj.


18. 18 ” 77
Corespondentã cu preturile si primãriile din judet
Arh

referitoare la rechizitionarea cu platã a unor


imobile
pentru localuri de scoalã, asistenta copiilor ocrotiti în
cãmine si orfelinate, numirea agentilor veterinari în
19. 19 comune si întretinerea drumurilor. “ 54
©

Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la


activitatea biroului electoral judetean si a sectiilor de
votare. Adrese si procese-verbale privind membrii
sectiilor de votare. Tabele cu sectiile de votare si plata
diurnelor cuvenite presedintilor si secretarilor de la
sectiile de votare, constituite pentru alegerile generale
20. 20 din 28 martie 1948. “ 39

Tabele monografice ale întreprinderilor particulare din

iei
judetul Tutova si chestionare privind capacitatea anualã
de productie a întreprinderilor. Situatia comunelor din
21 21 jud. Tutova cu satele componente, întocmitã pe plãsi. “ 273

ân
Instructiuni, ordonante, planuri de culturi si
corespondentã cu preturile din judet referitoare la

m
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

Ro
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
campania de însãmîntãri a cerealelor.

ale
22. 22 Borderou statistic cuprinzînd proprietãtile agricole, pe 1948 63
plãsi, comune si sate, în urma recensãmîntului din 25
ianuarie 1948.

23. 23 Corespondentã cu Ministerul Comertului si preturile din “ 100


ale
judet referitoare la recolta probabilã la hectar a
cerealelor pãioase si situatia însãmîntãrilor de primãvarã
si de toamnã, centralizatã pe comune.
on

24. 24 Ordonante ale Prefecturii jud. Tutova privind “ 29


organizarea si încurajarea agriculturii, colectarea
cerealelor, cultura legumelor si pomilor fructiferi,
ţi

redresarea economicã a judetului, regimul vînatului si


pescuitului.
Na

25. 25 Ordonante ale prefecturii referitoare la punerea în “ 548


functiune a batozelor de treierat, cereri ale locuitorilor
care solicitã treieratul cu animale, scutiri si reduceri de
le

cote. Procese-verbale de inspectie a ariilor si instructaj a


membrilor comisiilor de colectare. Corespondentã cu
Ministerul Comertului si preturile din judet
ive

privind
colectarea cerealelor de la fermele si exploatãrile de
26. 26 stat. “ 334
Arh

Ordonante ale prefecturii, corespondentã cu preturile


din judet, tebele si procese-verbale referitoare la
27. 27 cotele “ 249
obligatorii de cereale.
©

28. 28 Planuri de colectare a cerealelor din comunele Plãsii “ 77


Bîrlad.

Corerspondentã cu Comisia de Stat pentru colectarea


cereralelor privind organizarea, planul si modul de
efectuare a colectãrilor. Tabele cuprinzînd comunele
29. 29 judetului si cantitãtile de cereale stabilite pentru “ 148
colectare.

iei
Ordin circular al Ministerului de Interne referitoare la
desfãsurarea colectãrii cerealelor pãioase. Situatii
30. 30 privind suprafetele însãmîntate si colectãrile de cereale “ 278

ân
pe plãsi si comune.

Procese-verbale ale Legiunii de Jandarmi Tutova

m
împotriva persoanelor acuzate de sabotaj la însãmîntãri.
Corespondentã cu Ministerul Comertului si
Alimentatiei

Ro
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

ale
1 2 3 4 5 6
referitoare la aprovizionarea cu combustibil. Procese-
verbale ale Comisiei Judetene de verificare a centrelor
de colectare “ROMCEREAL”. Tabele nominale cu
chiaburii din judetul Tutova si functionarii care urmeazã
ale
sã primeascã cartele pentru lemne.

31. 31 Corespondentã cu Ministerul de Interne si preturile din 1948 35


judet referitoare la suprefetele demiristite.
on

32. 32 Corespondentã cu primãriile comunale referitoare la “ 124


alegerea Comitetelor de Reconstructie si Redresare
ţi

Economicã la nivelul comunelor si strîngerea fondurilor


necesare construirii primãriilor, scolilor si cãminelor
Na

culturale în comunele sãrace. Planuri de lucru ale


Comitetului de Reconstructie si Redresare Economicã.

33. 33 Corespondentã cu Ministerul Informatiilor - Directia “ 176


le

Culturalã si institutiile din judet referitoare la actiunea


de culturalizare a maselor, înfiintarea cãminelor
culturale si bibliotecilor, constituirea echipelor teatrale
ive

si difuzarea publicatiilor. Tabele nominale cu membrii


sfaturilor de cãmine din judetul Tutova.
Arh

34. 34 Corespondentã cu Ministerul Informatiior - Directia “ 202


Cinematografiei privind rapoartele lunare asupra
filmelor care au rulat în orasul Bîrlad. Dãri de seamã si
rapoarte referitoare la activitatea cinematografelor si
cãminelor
culturale din judet.
©

35. 35 “ 346
Circulare ale Ministerului Informatiior, dãri de seamã si
procese-verbale ale cãminelor culturale referitoare la
activitatea de culturalizare a maselor.
36. 36 “ 194
Corespondentã cu Ministerul Artelor si Informatiilor
referitoare la filmele care au rulat în cinematografele
din orasul Bîrlad. Chestionare ale cãminelor culturale
din judet si aprobãri privind organizarea festivalurilor

iei
artistice urmate de baluri.
37. 37 “ 329
Corespondentã cu Ministerul Artelor si Informatiilor si

ân
cãminele culturale din judet referitoare la manifestãrile
culturale, organizarea si activitatea echipelor artistice de
la cãminele culturale si desfãsurarea cursurilor scolilor

m
tãrãnesti.

Ro
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

ale
1 2 3 4 5 6
38. 38 Corespondentã cu Ministerul Artelor si Informatiilor 1948 227
referitoare la activitatea culturalã din judet. Instructiuni
privind alegerea sfaturilor cãminelor culturale. Rapoarte
de activitate ale cãminelor culturale din judet si state de
ale
salarii ale personalului diurnist.

39. 39 Corespondentã si procese-verbale privind reconstituirea “ 399


bugetelor cãminelor culturale din plasa Bîrlad.
on

40. 40 Procese-verbale încheiate de cãtre conducerile “ 266


cãminelor culturale din judet referitoare la activitatea de
ţi

culturalizare a maselor.
Na

41. 41 Corespondentã cu cãminele culturale sãtesti referitoare “ 177


la completarea chestionarelor privind activitatea si
colectarea fondurilor pentru procurarea aparatelor de
radio. Circulare ale Ministerului Artelor si Informatiilor
le

privind aparatele de radio detinute de cãminele culturale


si ateneele din judet.
ive

42. 42 Corespondentã cu cãminele culturale sãtesti privind “ 159


alegerea noului Sfat al Cãminelor, rapoarte de activitate
si lucrãri privind întocmirea bugetelor si conturilor de
Arh

gestiune ale cãminelor culturale.

43. 43 Procese-verbale ale adunãrilor generale ale cãminelor “ 137


culturale sãtesti referitoare la activitatea de culturalizare
a maselor.
©

44. 44 Procese-verbale privind organizarea activitãtii “ 159


cãminelor culturale în actiunea de culturalizare a
maselor.
45. 45 “ 38
Corespondentã cu Ministerul Artelor si Informatiilor -
Directiunea Asezãmintelor culturale referitoare la
sãrbãtorirea sãptãmînii prieteniei româno-sovietice.
46. 48 “ 475
Corespondentã cu Ministerul de Interne, Serviciul

iei
Sanitar si Primãria orasului Bîrlad, preturile si
primãriile din judet referitoare la colectarea semintelor
de floarea-soarelui, subventiile primite de scolile din

ân
judet, activitatea echipelor sanitare, alimentele pentru
centrele de lapte din comune.
47. 54 “ 21

m
Circulare ale Ministerului de Interne referitoare la
valorificarea reziduurilor de ulei si primirea de cãtre
Romcereal a uiumului de porumb de la mori.

Ro
Declaratii

Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ale
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
ale responsabililor de la presele de ulei nationalizate
privitoare la reziduurile de ulei.
ale
48 55 Corespondentã cu Ministerul Comertului referitoare la 1948 40
statele de salarii, centralizatoarele si instructiunile
primite de la minister.
on

49. 56 Instructiuni ale Comisiei de Colectare privind “ 66


organizarea colectãrilor de cereale si oleaginoase.
Tabele cu presele de ulei din judet si colectarea cotei de
ţi

seminte de floarea-soarelui pe comune.


Na

50. 57 Situatii trimestriale privind distribuirea cotelor de “ 54


alimente si îmbrãcãminte în jud. Tutova. Instructiuni ale
Ministerului Comertului privind organizarea directiilor
si serviciilor de contabilitate. Situatia locuitorilor sositi
le

din jud. Ilfov care au dreptul de a primi cartele.

51. 60 Corespondentã cu Sindicatul Unic al Functionarilor “ 161


ive

Publici din Bîrlad si institutiile din oras privind


abonarea
la ziarul “Viata sindicalã”, frecventarea cursurilor de
Arh

pregãtire individualã de cãtre sindicalistii care nu sînt


membri de partid, cereri ale unor pensionari privind
înscrierea în sindicat.
52. 61 “ 73
Planul privind aprovizionarea cu materiale de
constructii, folosirea fondului de investitii, esalonarea
©

sumelor în rate lunare.


53. 62 “ 173
Corespondentã cu Ministerul de Interne si primãriile din
judet referitoare la verificarea conturilor bugetare.
Situatii privind sumele neîncasate din anii precedenti,
aferente comunelor jud. Tutova.
54. 63 “ 72
Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la
contul de executie a operatiunilor ce privesc creditele

iei
acordate de cãtre minister pentru plata salariilor
functionarilor de stat din jud. Tutova.
55. 64 “ 19

ân
Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la
drepturile de chirie pentru camerele rechizitionate de
cãtre trupele sovietice, sumele necesare prefecturii

m
pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea trupelor
sovietice si dotarea sectiilor de votare.

Ro
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii

ale
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
56. 65 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1948 28
verificarea si lichidarea gestiunii Armistitiului.
ale
57. 66 Situatii financiare scriptice privind avansurile si “ 109
cheltuielile efectuate în cadrul Conventiei de Armistitiu
si situatia chiriilor plãtite de cãtre Prefectura jud.
Tutova în contul art. 10 din Conventia de Armistitiu.
on

Corespondentã cu Ministerul de Interne privind


repatrierea cetãtenilor sovietici în URSS, normele
stabilite pentru ocuparea clãdirilor de cãtre trupele aliate
ţi

si situatia lichidãrii gestiunii Armistitiului.


Na

58. 67 Borderouri cuprinzînd acte justificative privind “ 36


cheltuielile efectuate cu amenajarea cimitirului sovietic
din orasul Bîrlad.
le

59. 68 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1948- 37


întocmirea bugetului si proiectul de buget al jud. Tutova 1949
pe exercitiul financiar 1948-1949.
ive

60. 69 Ordonante de platã si chitante privind sumele cheltuite “ 46


de cãtre comuna Bãlãbãnesti, pe exercitiul financiar
Arh

1948-1949.

61. 70 Debitul de strajã pe exercitiul 1948-1949. “ 37

62. 71 Corespondentã cu Ministerul de Interne si preturile din 1948 60


judet privind încasãrile veniturilor comunale. Tabele cu
©

situatia cheltuielilor din comunele jud. Tutova.

63. 72 Decizii ale Primãriei com. Avrãmesti privind “ 22


contributiile aditionale pentru echilibrarea bugetului,
aprobarea regulamentului referitor la impozitele si
taxele comunale, înfiintarea cotizatiei pentru paza de zi
si de noapte a comunei.

64. 73 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind sumele “ 23

iei
trimise pentru plata salariilor si accesoriilor
personalului prefecturii.

ân
65. 74 Corespondentã cu Ministerul de Interne si borderouri “ 76
lunare cu retinerile din salariul personalului
administrativ si tehnic.

m
66. 75 Borderouri si chitante cu avansurile rabursabile în 5 rate “ 7
acordate salariatilor bugetari ai prefecturii si

Ro
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor

ale
1 2 3 4 5 6
corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la
acodarea avansurilor.

67. 76 Corespondentã cu Ministerul de Interne si devize 1948 15


ale
estimative privind analiza preturilor si liste de preturi
referitoare la repararea si consolidarea Palatului
Administrativ din orasul Bîrlad.
on

68. 77 Situatia centralizatoare privind însãmîntãrile de toamnã “ 197


din plasa Epureni. Procese-verbale si tabele nominale cu
locuitorii din plasa Epureni care au efectuat însãmîntãri,
ţi

pe categorii de terenuri, functie de suprafatã.


Na

69. 78 Situatia veniturilor si cheltuielilor bugetare din judet, pe 1948- 12


exercitiul financiar 1948-1949. 1949

70. 79 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind 1948 31


le

acordarea subventiilor pentru echilibrarea bugetelor


comunale, împrejmuirea cimitirelor, întretinerea
instantelor judecãtoresti si scolilor primare.
ive

71. 80 Corespondentã cu Ministerul de Interne privind “ 19


întocmirea bugetului. Decizii ale prefecturii referitoare
Arh

la repararea unor localuri apartinînd prefecturii si state


de platã a salariilor functionarilor.

72. 81 State nominale pentru plata indemnizatiilor de deplasare “ 10


cuvenite personalului de la Subcomisia 7 Mixtã sovieto-
românã, aferente lunilor septembrie-noiembrie.
©

73. 82 Corespondentã cu Ministerul de Interne si borderou cu “ 35


acte justificative referitoare la reconstructia podului de
pe drumul judetean Bãcani-Floresti si cel din Gara
Banca.

74. 83 Decizii si procese-verbale referitoare la înfiintarea “ 55


contributiilor aditionale suplimentare, pentru
echilibrarea bugetelor comunelor din plasa Puiesti.

iei
75. 84 Corespondentã cu Ministerul Finantelor si situatii 1948- 77
referitoare la încasãrile efectuate în anii 1948-1950. 1950

ân
76. 85 Corespondentã cu Ministerul de Interne si decizii 1948- 129
referitoare la acordarea subventiilor pentru echilibrarea 1949

m
bugetului. Proiect pentru modificarea bugetului jud.
Tutova, pe exercitiul 1948-1949.

Ro
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

ale
77. 86 Corespondentã cu Ministerul de Interne referitoare la 1948- 38
construirea drumurilor si podurilor în jud. Tutova. 1949
Borderouri privind aprovizionarea cu pietris si
reprofilarea unor drumuri judetene si reconstructia
podurilor.
ale
78. 87 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Adam, “ 26
pe exercitiul financiar 1948-1949.
on

79. 88 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 26


Avrãmesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
ţi

80. 89 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 28


Bãlãsesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
Na

81. 90 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Cãbesti, “ 18


pe exercitiul financiar 1948-1949.
le

82. 91 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 26


Cãrãpcesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
ive

83. 92 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 35


Cîrlomãnesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
Arh

84. 93 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Certesti, “ 37


pe exercitiul financiar 1948-1949.

85. 94 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 32


Ciorãsti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
©

86. 95 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 29


Ciuresti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

87. 96 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 28


Corodesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

88. 97 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 36


Cotoroaia, pe exercitiul financiar 1948-1949.

iei
89. 98 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 37
Crivesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

ân
90. 99 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 52
Dragomiresti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

m
Numãrul

Ro
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
91. 100 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. 1948- 42

ale
Fãtãciuni, pe exercitiul financiar 1948-1949. 1949

92. 101 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 38


Fundeanu, pe exercitiul financiar 1948-1949.
ale
93. 102 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 40
Hãlãresti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

94. 103 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 46


on

Ghidigeni, pe exercitiul financiar 1948-1949.

95. 104 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Lãlesti, “ 41


ţi

pe exercitiul financiar 1948-1949.


Na

96. 105 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Liesti, “ 30


pe
exercitiul financiar 1948-1949.
97. 106 “ 57
le

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Iugani,


pe exercitiul financiar 1948-1949.
98. 107 “ 21
ive

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Ivesti,


pe exercitiul financiar 1948-1949.
99. 108 “ 72
Arh

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Micesti,


pe exercitiul financiar 1948-1949.
100. 109 “ 56
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Plopana, pe exercitiul financiar 1948-1949.
101. 110 “ 42
©

Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.


Pochidia, pe exercitiul financiar 1948-1949.
102. 111 “ 40
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Pogonesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
103. 112 “ 35
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Popesti,
pe exercitiul financiar 1948-1949.
104. 113 “ 32

iei
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Priponesti, pe exercitiul financiar 1948-1949.
105. 114 “ 53

ân
Bugetul general de venituri si cheltuieli al com.
Prisecani, pe exercitiul financiar 1948-1949.

m
Numãrul

Ro
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6
106. 115 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Tutova, 1948- 81

ale
pe exercitiul financiar 1948-1949. 1949

107. 116 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Rãdeni, “ 33


pe exercitiul financiar 1948-1949.
ale
108. 117 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. Sãlceni, “ 32
pe exercitiul financiar 1948-1949.

109. 118 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 43


on

Sendresti, pe exercitiul financiar 1948-1949.

110. 119 Bugetul general de venituri si cheltuieli al com. “ 49


ţi

Stîncãseni, pe exercitiul financiar 1948-1949.


Na

111. 121 Registru pentru evidenta numirilor, transferãrilor si 1948 17


concedierilor notarilor din plãsile jud. Tutova.

112. 478/ Succesiunile defunctilor Maria V. Nãstase din com 1948- 100
le

1950 Dodesti, Petre Bellu din com. Beresti si Elena 1950


Tãnãsescu din Bîrlad.
ive

113. 97/1949 Rapoarte informative ale pretorilor din judet privind 1948- 185
starea de spirit a populatiei. 1949
Arh

114. 124 Registru de intrare-iesire a corespondentei. 1948 293

115. 134/ Bugetul Sectiunii Gospodãrii Comunale si Industrii 1948- 31


1949 Locale. 1949

116. 227/ Registru de impunere a comerciantilor din orasul Bîrlad. “ 109


©

1949
117. 128 Borderouri, chitante si state de platã a salariilor si 1948 Nu se mi-
accesoriilor acordate functionarilor prefecturii. crofilm.
118. 129 State de platã a salariilor pentru lunile iunie-decembrie “ “
1948 ale personalului de la Întreprinderea Nationalizatã
Tunsesti-Bogdãnita. Adeverinte si chitante privind plata
combustibilului, cheltuielile de transport si predãrile de
cereale.

iei
119. 130 State de platã a salariilor personalului administrativ al “ “
prefecturii pentru lunile aprilie-decembrie.

m ân
Numãrul
Nr. vechi al CUPRINSUL UNITÃTII Anul

Ro
crt. unitãtii DE PÃSTRARE sau anii Nr. Observatii
arhivistice extremi filelor
1 2 3 4 5 6

120. 131 State de platã a salariilor personalului Serviciului 1948 Nu se

ale
Tehnic. mi-
crofilm.
121. 133 “
Registru salarii ale muncitorilor santierului prefecturii “
(Teatrul “Al. Vlahutã”).
ale
Nr.vechi al
on

Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.


crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
ţi

ANUL-1949
Na

1 1 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, 1949 356


Directia Generala a Politiei, Ministerul de Finante,
preturile din judet cu privire la organizarea controlului
financiar, inchirierea imobilelor apartinind
le

administratiilor locale, plata salariilor, amenajarea


cimitirului eroilor sovietici, eliberarea de catre primarii
ive

a certificatelor de cetatenie, incadrări si transferări de


personal etc.

2 2 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 340


Arh

Primăria orasului Bârlad si preturile din judet


referitoare la plata salariilor personalului administrativ,
situatia imobilelor unor primarii, inlocuirea si
transferarea unor primari, la repatrierea cetatenilor
sovietici.
P.77
©

3 3 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 266


Serviciul Sanitar al Jud. Tutova, Militia Jud. Tutova si
preturile din judet cu privire la starea de curatenie a
orasului Birlad, la transportul animalelor pe calea
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
ferata, acordarea de subventii pentru ingrijirea

iei
cimitirului eroilor sovietici, aplicarea de masuri
impotriva braconajului, la gospodarirea abatoarelor
comunale.

ân
4 4 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 262
Primaria orasului Birlad, preturile plasilor din judet

m
referitoare la rechizitionarea autovehicolelor si
vehicolelor cu tractiune animala, colectarea meilor,
inspectarea comunelor, numirea membrilor in comisia

Ro
de receptie, la demisii de secretari comunali.

5 5. Corespondenţa cu Ministerul Industriei, Ministerul “ 501


Comertului si Alimentatiei, plasi, unitati agricole si

ale
comerciale din judet referitoare la cultivarea,
comercializarea si rationalizarea produselor agricole si
a alimentelor.

6 6. Corespondenţa cu Ministerul Comertului si Alimentatiei “ 101


ale
privind incasarea taxelor, radierea firmelor, masurile
luate impotriva celor care realizeaza comert fara
autorizatii. Decizii si situatii statistice ale Directiei
Comerciale a Judetului Tutova cu privire la inregistrarea
on

si radierea unor firme comerciale.

7 7. Instructiuni cu privire la organizarea si functionarea 1949 169


ţi

sectiilor comerciale ale comitetelor provizorii, la


Na

intocmirea proiectului de buget, colectarea produselor


agricole. Schema de organizare a Sectiei comerciale a
judetului. Rapoarte de activitate, planuri de munca si
decizii ale acestei sectii. P.78
le

8 8 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 24


decizia Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova,
ive

memoriu justificativ, caiet de sarcini, schita tehnica


privind consolidarea si repararea podurilor de pe
drumurile judetene.
Arh

9 9 Cereri pentru radieri de firme comerciale si tabele cu “ 118


intreprinderile comerciale din orasul Birlad si
comunele judetului.

10 10 Instructiuni ale Ministerului Comertului si “ 14


Alimentatiei cu privire la colectarea laptelui. Pocesul-
©

verbal al sedintei Comisiei de colectare a laptelui din


Birlad pentru stabilirea planului de activitate.

11 11 Raportul trimestrial de activitate al Directiei “ 7


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Comerciale a Judetului Tutova si adresa directiei catre

iei
Banca R. P. R., pentru preschimbarea semnaturii
noului director.

ân
12 12 Corespondenţa cu Ministerul Comertului si “ 79
Alimentatiei, Tribunalul si Militia Jud. Tutova, in
legatura cu eliberarea certificatelor de functionare a

m
unor firme si localuri publice. Cereri pentru radierei
de firme.

Ro
13 13 Circulara a Ministerului Comertului si Alimentatiei “ 15
privind conditiile de distribuire a cartelelor de
alimente. Perchezitii domiciliare pentru identificarea
unor marfuri sau cereale dosite.

ale
14 195 Corespondenţa cu Ministerul de Interne si decizia “ 19
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova pentru
aprobarea amenajarii Cimitirului eroilor sovietici.
Memoriu justificativ, deviz estimativ de lucrari, caiet
ale
de sarcini ale Sectiei de lucrari si sistematizari
urbanistice.

15 40 Situatii centralizate cu averea mobila si imobila a “ 7


on

scolilor din judet.


ţi

16 213 Schema de incadrare si rapoarte de activitate lunare ale 1949-1950 206


Sectiei gospodariei locale. Situatia centralizata a
Na

intreprinderilor industriale (mori si prese de ulei) din


comunele judetului referitoare la productie, calcularea
preturilor, a bugetului, la personal.
le

17 212 Instructiuni, circulare primite de la Ministerul Artelor 1949-1950 156


cu privire la activitatea de propaganda pentru
culturalizarea maselor prin cinematografie, teatru,
ive

muzica etc. Informari referitoare la activitatea


caminelor culturale, a Pinecotecii “Stroe Beloescu”.
Arh

18 211 Procese-verbale de inspectii ale inspectorilor scolari si 1949-1950 96


procese-verbale ale consiliilor profesorale din scolile
orasului Birlad.

19 210 Procese-verbale de inspectii ale Sectiei de invatamint 1949-1950 123


realizate in scolile dincomunelor judetului si orasul
©

Birlad. Rapoarte de activitate ale scolilor din orasul


Birlad.

20 20 Procese-verbale de control la primarii comunale ale 1949-1950 154


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
subprefectilor si pretorilor de plasi. P.79

iei
21 209 Procese-verbale de inspectii ale inspectorilor scolari 1949-1950 99
realizate in scolile elementare din judet.

ân
22 208 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor de Interne, 1949-1950 318
comitetele provizorii ale comunelor, plasilor si orasului
Birlad referitoare la intreprinderile nationalizate (activitatea,

m
starea de functionare, bilantul contabil, noua denumire)-mori
si prese de ulei. Tabele ale serviciilor cu caracter economic si
social din judet.

Ro
23 205 Instructiuni cu privire la intocmirea bugetului si 1949 25
bugetul de venituri si cheltuieli al Comitetului
Provizoriu al Jud. Tutova.

ale
24 204 Expunerea de motive la proiectul de buget si bugetul “ 159
de venituri si cheltuieli al Comitetului Provizoriu al
Jud. Tutova (pe sectii si capitole) din perioada iulie-
decembrie.
ale
25 25 Procese-verbale de analiza lunara (aprilie-septembrie) “ 82
a activitatii Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova.
on

26 26 Decizii ale Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova cu 1949 100


privire la incadrarea si salarizarea personalului,
ţi

constructia unor scoli, amenajarea cimitirelor eroilor


sovietici si romani din orasul Birlad, etc.
Na

27 27 Decizii ale Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova cu privire “ 76


la incadrarea si salarizarea personalului, executarea de
lucrari de reparatii la podurile din judet, la Palatul
le

administrativ din Birlad si sediilor comitetelor provizorii.

28 28 Ordonante, instructiuni si procesul-verbal ale “ 48


ive

Comitetului Provizoriu la Jud.Tutova privind


insamintarile de toamna si constituirea comisiei
judetene pentru supraveghere a acestora. Situatii
Arh

centralizate ale insamintarilor din judet, informari cu


privire la cazuri de sabotaj. P.80

29 29 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 170


Ministerul Agriculturii privind calcularea cotelor si
colectatea cerealelor. Situatii centralizate pe comune
©

referitoare la lucrarile agricole de toamna, la colectari.

30 30 Corespondenţa cu Tribunalui si Parchetul Jud. Tutova “ 180


referitoare la trimiterea de ordonante, deschiderea de
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
actiuni penale pentru sabotaj economic si pentru

iei
diferite delicte. Procese-verbale din sedintele de
analiza a activitatii Comitetului Provizoriu al Jud.
Tutova.

ân
31 31 Corespondenţa primita de la Comisia de Stat pentru “ 30
punerea in aplicare a Legii Sfaturilor Populare cu

m
privire la organizarea si functionarea sectiilor
comitetelor provizorii. Decizii de numire a comisiilor
pentru receptia materialelor necesare dotarii

Ro
comitetelor provizorii, pentru inventarierea bunurilor
mobile si a imobilelor fostelor intreprinderi care au
intrat in componanta sfaturilor populare. Rapoarte de
activitate ale Sectiei administrative.

ale
32 32 Corespondenţa cu Oficiul P.T.T.R, Militia Birlad “ 118
referitoare la organizarea si functionarea Comitetului
Provizoriu al Jud. Tutova (local, dotare, personal), la
infiintarea unor posturi de militie, functionarea
ale
telefoanelor etc.

33 37 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne si 1949 139


intreprinderile industriale din judet cu privire la
on

calcularea globala a pretului de cost, la reducerea


acestuia in intreprinderile prestatoare. Memorii
justificative ale intreprinderilor.
ţi

34 34 Formulare-tip completate de intreprinderile “ 131


Na

nationalizate (mori, prese de ulei) din judet referitoare


la numarul salariatilor pe categorii, la salarii, plan de
productie si productivitatea muncii, lunile noiembrie-
decembrie.
le

35 35 Procesul-verbal al Administratiei Financiare a “ 5


Jud.Tutova de predare catre seful Sectiei muncii si
ive

prevederilor sociale din cadrul Comitetului Provizoriu


al Jud. Tutova, a Biroului de pensii civile si IVOR, P.81
conform Ordinului nr. 13865/1949.
Arh


36 36 Corespondenţa de la Comisia de Stat a Planificarii 309
privind dezvoltarea economica a teritoriului prin
infiintarea de noi intreprinderi. Tabel nominal al
intreprinderilor si morilor de stat, al morilor taranesti
particulare din judet. Instructiuni si chestionare de
©

verificare a intreprinderilor. Decizia de introducere a


cotei obligatorii de lapte. Rapoarte lunare de activitate
ale Centrului Judetean de Planificare.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
37 38 Tabele ale locuitorilor comunelor din judet cu “ 407

iei
suprafetele terenurilor agricole insamintate, pe culturii.
Procese-verbale ale comisiilor comunale realizate in
urma masurarii terenurilor arabile (insamintate), din P.82

ân
comune, vol.I.

m
38 38 Tabele al locuitorilor comunelor din judet cu “ 306
suprafetele terenurilor agricole insamintate, pe culturii.
Procese-verbale ale comisiilor comunale realizate in

Ro
urma masurarii terenurilor arabile (insamintate), din
comune vol.II.

39 39 Tabele ale locuitorilor comunelor din judet cu “ 304

ale
suprafetele terenurilor agricole insamintate, pe culturii.
Procese-verbale ale comisiilor comunale realizate in
urma masurarii terenurilor arabile (insamintate), din
comune vol.III P.83
ale
40 39 Tabele ale locuitorilor comunelor din judet cu 1949 160
suprafetele terenurilor agricole insamintate, pe culturii.
Procese-verbale ale comisiilor comunale realizate in
on

urma masurarii terenurilor arabile (insamintate), din


comune vol.IV.
ţi

41 41 Raport de activitate al Sectiei arta si cultura a “ 29


Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova, pe luna august.
Na

Tabele statistice centralizatoare cu privire la activitatea


caminelor culturale din comunele judetului, luna
august.
le

42 42 Raport de activitate al sectiilor arta si cultura din judet “ 29


si tabele statistice centralizatoare referitoare la
activitatea caminelor culturale, pe luna noiembrie.
ive

43 43 Corespondenţa cu Ministerul Artelor si Informatiilor, “ 527


cu sectiile artistico-culturale ale comitetelor provizorii
Arh

din plasi, privind activitatea culturala (radioficare,


teatru, cinematografie, camine culturale). Tabele cu
evidenta caminelor culturale din judet. Informari si
procese-verbale referitoare la activitatea culturala a P.84
judetului.
©

44 44 Corespondenţa cu Min. Finantelor, Garda Financiara, “ 423


Adm. Financiara referitoare la termenul si masurile
luate pentru colectarea vinului. Procese-verbale de
inspectii realizate la producatorii de vinuri pentru
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
fixarea cotelor. Tabele de contraventii la Legea M.A.T.

iei
45 207 Decizia de modificare a bugetului si bugetul “ 11
Comitetului Provizoriu al orasului Birlad, pe luna

ân
octombrie.

46 206 Bugetul de venituri si cheltuieli al Jud. Tutova si fise “ 48

m
justificative de venituri.

47 47 Corespondenţa cu Ministerul de Finante referitoare la “ 36

Ro
impozitul pe cifra de afaceri si beneficiu. Procese-
verbale lunare, de verificare a taxelor de timbru,
realizate de sectiile financiare ale plasilor.

ale
48 48 Corespondenţa cu Ministerul de Finante privind “ 31
veniturile de stat din beneficiu si cifrele de afaceri ale
intreprinderilor
ale
49 49 Procese-verbale de verificare a intreprinderilor din 1949 111
judet referitoare la taxele si impozitele de timbru.
Corespondenţa cu Ministerul de Finante privind
veniturile realizate prin impozite din beneficiu, pe cifra
on

de afaceri.

50 50 Corespondenţa cu Ministerul de Finante si comitetele “ 75


ţi

provizorii ale plasilor cu privire la legea timbrului,


controlul platii impozitelor si a cotelor parti de
Na

beneficii, pe luna august. Procese-verbale de control.

51 51 Corespondenţa cu Ministerul Finantelor si comitetele “ 70


provizorii ale plasilor cu privire la legea timbrului, la
le

controlul platii impozitelor si cotelor parti de beneficii,


pe lunile iulie-septembrie. Procese-verbale de control.
ive

52 52 Corespondenţa cu Ministerul de Finante, Casa “ 149


Autonoma a Monopolurilor cu privire la situatia
debitorilor, anularea amenzilor, la contraventiile date
Arh

de Casa Autonoma a Monopolurilor, urmarirea


debitorilor.

53 215 Corespondenţa cu plasile privind incadrarea “ 185


personalului si trecerea intreprinderilor nationalizate si
a institutiilor de interes local (mori, scoli, biserici) sub
©

conducerea Comitetului Executiv al Prefecturi. Decizii P.85


de infiintare a unor gospodarii “chibzuite”.

54 54 Situatii lunare ale comitetelor provizorii din plasi cu “ 77


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
privire la ”evidenta cifrica a intreprinderilor

iei
impozabile, la cifra de afaceri, la executari de lucrari,
prestari de servicii, spectacole si cota de beneficiu.”

ân
55 55 Tabele nominale cu privire la anularea, reducerea, “ 64
majorarea impozitelor, a taxelor si a amenzilor fiscale
din anii precedenti pentru taranii saraci, mijlocasi,

m
chiaburii si cooperatorii din orasul Birlad.

56 56 Tabele nominale cu privire la anularea, reducerea, “ 40

Ro
majorarea impozitelor, a taxelor si a amenzilor fiscale
din anii precedenti, a meseriasilor fara salariati, cu 1-5
salariati si cu 5-10 salariati din orasul Birlad.

ale
57 57 Inventarierea si preluarea de catre G.A.S. Perieni a “ 8
patrimoniului fostei proprietati, Columbeanu Vasile
din com. Mireni, plasa Birlad.

58 58 Inventarierea si preluarea catre G.A.S.Coroiesti a 1949 11


ale
patrimoniului fostei proprietati, D. Costandache din
com. Mireni, plasa Birlad.

59 59 Corespondenţa cu Ministerul de Finante referitoare la “ 144


on

simplificarea si rationalizarea aparatului de stat.


Proiecte de buget si bugete trimestriale ale Comitetului
Provizoriu al Jud. Tutova realizate pentru sectiile
ţi

unitatilor din subordine. Tabele cu evidenta creditelor


pe sectii. Decizia de incadrare a personalului ocoalelor
Na

silvice din judet.

60 60 Ordine circulare si corespondenţa cu Ministerul “ 70


Afacerilor Interne si sectiile financiare din judet
le

referitoare la confiscarea bauturilor alcoolice ale


comerciantilor si detinatorilor, la monopolizarea
cumpararii si vinzarii de vinuri, la fixarea cantitatilor
ive

de vin, tuica, rachiuri naturale cuvenite producatorilor,


la reglementarea circulatiei acestora.
Arh

61 220 Dare de seama asupra activitatii Sectiei venituri de 1949-1950 35


stat, pe trimestrul IV. Procese-verbale de verificare a
cotei de beneficiu la Fabrica de spirt Ghidigeni.

62 219 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Interne cu 1949-1950 281


©

privire la planul de investitii de la nivelul judetului,


fondurile pentru investitii, la aprovizionarea cu
materiale, etc. P.86
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
63 218 Corespondenţa cu Ministerul de Finante si alte 1949-1950 373

iei
ministere privind scaderea debitelor vechi, planul de
executie bugetara pe indicartori economici, bugetul
anual, situatia creditelor etc.

ân
64 200 Bugetul anual de venituri si cheltuieli al plasilor 1949 55
Epureni, Untesti, Crivesti si Puiesti. Statul de functii al

m
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova.

65 199 Bugetul de cheltuieli al Comitetului Provizoriu al Jud. “ 19

Ro
Tutova, pe trim. IV

66 196 Caiete de calcul parcelar, schite cadastrale ale mosiilor “ 193


din com. Murgeni, proprietari: Nicu Juvara, Nicolaie

ale
Stefanescu, General I. Iancovascu. Situatia terenurilor
si planul de comasare a acestora, la G.A.S-rile Craiesti
si Burdusaci.

67 67 Bugetele de cheltuieli ale comitetelor provizorii 1949 22


ale
comunele din Plasa Epureni, perioada iulie-decembrie.

68 68 Bugetele de cheltuieli ale comitetelor provizorii “ 24


on

comunele din Plasa Untesti, perioada iulie-decembrie.

69 69 Bugetele de cheltuieli ale comitetelor provizorii “ 42


comunele din Plasa Birlad, perioada iulie-decembrie.
ţi
Na

70 70 Bugetele de cheltuieli ale comitetelor provizorii “ 45


comunele din Plasa Crivesti, perioada iulie-decembrie.

71 71 Bugetele de cheltuieli ale plasilor judetului, perioada “ 16


iulie-decembrie. P.87
le

72 72 Bugetele de cheltuieli ale comitetelor provizorii “ 28


ive

comunele din Plasa Puiesti, perioada iulie-decembrie.

73 73 Situatia veniturilor si cheltuielilor comunelor din judet, “ 52


perioada ianuarie-decembrie.
Arh

74 74 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al com. “ 53


Coroiesti si fise justificative din perioada iulie-
decembrie
©

75 75 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Plasii “ 106


Birlad.

76 193 Procese-verbale de predare-primire a gestiunii “ 45


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
financiare ale sectiilor Comitetului Provizoriu al Jud.

iei
Tutova. Situatia disponibilitatilor de credite si a
fondurilor banesti repartizate de ministere si ramase
neutilizate pina la 31 iulie 1949.

ân
77 192 Procese-verbale de receptie a lucrarilor de masurare si “ 94
parcelare a terenurilor agricole ale mosiilor Hanaseni,

m
Murgeni si Rai, foste proprietati ale lui E. Juvara,
N.Stefanescu, C. Iancovici si ale most. N.Popa.

Ro
78 191 Cereri si donatii de terenuri agricole ale unor locuitori “ 37
din judet. Tabele si corespondenţa in legatura cu
predarea terenurilor la stat. Schita comunei Pancesti, si
schita G.A.S.Paduresti.

ale
79 186 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii, cu Policlinica 1949 16
Birlad si Spitalul de stat Birlad cu privire la infiintarea
Societatii Stiintelor Medicale din Jud. Tutova, la
ale
sustinerea conferintelor medicale.

80 185 Procese-verbale de inspectii ale medicilor “ 101


circumscriptiilor medicale comunale realizate in satele
on

componente.
ţi

81 184 Instructiuni ale Ministerului Sanatatii difuzate plasilor “ 122


din judet privind combaterea epidemiilor. Tabele ale P.88
Na

cazurilor de malarie din comune. Activitatea Statiei de


malarie, Birlad.

82 82 Corespondenţa cu Ministerul Invatamintului Public, “ 541


le

Ministerul Afacerilor de Interne, comitetele provizorii


ale plasilor privind trecerea in proprietatea statului a
unor imobile folosite ale Ministerul Afacerilor de
ive

Interne, trimiterea unor locuitori in judecata pentru


sabotaj economic, controlul stadiului insamintarilor
etc.
Arh

83 83 Procese-verbale de preluare de catre comitetele “ 103


provizorii ale plasilor a bunurilor mobile si imobile
apartinind fostelor preturi. Inventare ale bunurilor
preluate.
©

84 84 Procese-verbale de predare-primire a bunurilor mobile “ 8


si imobile ale Scolii nr. 2 Zorleni, catre comitetul
provizoriu comunal.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
85 85 Decizii ale Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova cu “ 284

iei
privire la numirea sefilor sectiilor comitetului, la
licentieri din serviciu, la executari de lucrari in
constructii (scoli, poduri, sedii de institutii, cimitirul

ân
eroilor din Birlad).

86 86 Corespondenţa cu Ministerul Instructiunilor Publice, “ 513

m
Comitetul de stat pentru simplificarea aparatului de
stat, comitetele provizorii ale plasilor referitoare la
incadrarea personalului Sectiei invatamint, la abuzurile

Ro
personalului din administratia comunelor fata de
cetateni, la trecerea in proprietatea statului a unor
imobile folosite de scoli. Decizii ale Comitetului P.89
Provizoriu al Jud.Tutova.

ale
87 87 Corespondenţa cu Tribunalul Tutova, comitetele 1949 475
provizorii ale plasilor si comunelor privind activitatile
de sabotaj, urmariri pentru imputatii, abuzuri ale
ale
autoritatilor fata de cetateni etc.

88 88 Tabel cu structura si denumirea unitatilor “ 578


administrative din judet. Tabele cu situatia registrelor
on

de stare civila de la nivelul comunelor (cuprind anul


introducerii registrelor si anii pentru care acestea
lipsesc). Corespondenţa cu Tribunalul Tutova,
ţi

comitetele provizorii ale plasilor si comunelor privind


actiuni de sabotaj, urmariri pentru imputatii, abuzuri
Na

ale autoritatilor fata de cetateni etc.

89 89 Corespondenţa cu Comisia de stat pentru punerea in 1949-1950 483


aplicare a Legii Sfaturilor Populare privind instalarea
le

comitetelor provizorii comunale. Planuri de lucru, note


informative cu privire la stare de spirit a populatiei,
atitudinea chiaburilor, abuzuri si abateri disciplinare.
ive

90 90 Planuri de lucru, rapoarte de activitate si note 1949 36


informative lunare si anuale ale Plasii Epureni. P.90
Arh

91 91. Planuri de muncă şi rapoarte de activitate lunare şi “ 25


anuale ale secţiilor Secretariat-admnistrativ şi Cadre.

92 92 Rapoarte informative ale Comitetului Provizoriu al 86
Judetului Tutova si ale comitetelor din subordine cu
©

privire la executarea ordinului Comitetului de Stat


pentru aplicarea Legii Consiilor Populare, la
indeplinirea planului de activitate.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
93 183 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii si plasile din “ 298

iei
judet cu privire la activitatea sanitara, la statistica
bolilor contagioase.

ân
94 94 Procese-verbale de preluare de catre comitetele “ 142
provizorii a bunurilor care au apartinut serviciilor
exterioare ale Prefecturii.

m
95 95 Instructiuni, corespondenţa si procese-verbale cu “ 146
privire la preluarea de catre Comitetul Provizoriu al

Ro
Jud. Tutova a bunurilor care au apartinut diferitelor
ministere.

ale
96 96 Procese-verbale de preluarea de catre Comitetul 1949 211
Provizoriu al Jud. Tutova a bunurilor care au apartinut
fostului Serviciu sanitar, sectiilor din subordine si
dispensarelor.
ale
97 182 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii si “ 184
circumscriptiile sanitare comunale cu privire la
activitatea sanitara.
on

98 98 Registru de intrare-iesire a corespondentei “ 59 P.91


confidentiale.
ţi

99 99 Cereri de incadrare si pentru eliberari de certificate, pe “ 404


probleme de personl. Corespondentă cu plasile privind
Na

miscarea de personal, vol.I.

100 100 Cereri de incadrare si pentru eliberari de certificate, pe “ 359


probleme de personal. Corespondentă cu plasile
le

privind miscarea de personal, vol.II.

101 101 Decizii de numiri pentru personalului administrativ din “ 254


ive

comitetele comunale si din scoli.

102 102 Scheme de incadrare a sectiilor din cadrul Comitetului “ 165


Arh

Provizoriu Judetean.

103 103 Procese-verbale si declaratii privind anchetele realizate “ 82


la Scolile Vinderei si Priponesti.
©

104 104 Anchete si reclamatii cu privire la invatatorul Bordei “ 37


Vasile din com. Bogdanita, satul Coroesti.

105 105 Rapoarte si declaratii cu privire la anchetarea “ 30


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
infractiunii de eliberare a unor certificate false la

iei
Primaria com. Popesti

106 106 Decizii cu privire la angajari, transferari, detasari etc., “ 82

ân
de personal-vol. I. P.92

107 107 Decizii cu privire la angajari, transferari, detasari etc., “ 192

m
de personal-vol. II

108 108 Corespondenta de la comitetele provizorii comunale pe “ 342

Ro
probleme de personal. Cererii si referate pentru
solicitari de posturi.

109 109 Declaratii in urma anchetei realizata de Inspecroratul 1949 15

ale
Scolar al Jud Tutova la Scoala Untesti.

110 110 Circulare de la Ministerul Invatamintului cu privire la “ 43


incadrari de personal. Referinte si note informative
privind personalul din cadrul Comitetului Provizoriu al
ale
Jud. Tutova.

111 111 Scheme de încadrare personal pentru Plasa Criveşti şi “ 52


comunelor componente.
on

112 112 Scheme de incadrare, transferari, detasari, etc. pentru “ 100


personalul unor instititii si unitati economice din judet.
ţi

113 113 Corespondenţa cu sectiile din cadrul Comitetului “ 301


Na

Provizoriu al Jud. Tutova privind incadrari de


personal, concedii, demisii etc. Cereri, referate,
memorii referitoare la solicitari de posturi, la
transferari, detasari etc.
le

114 114 Scheme de organizare a unitatilor sanitare si “ 41


spitalicesti din judet.
ive

115 115 Procese-verbale si reclamatii cu privire la furtul de la “ 22


Scoala elementara Nr.1 de fete din Birlad. P.93
Arh

116 116 Cereri de incadrare, transferare, detasare si decizii pe “ 375


probleme de personal, la Comitetului Provizoriu Plasii
Puiesti.
©

117 117 Procese-verbale ale Comisiei de propuneri a “ 7


functionarilor comunali de pe linga Prefectura Jud.
Tutova, pentru avizarea numirii provizorii a unor
functionari comunali.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
118 118 Statistica compozitiei comitetelor provizorii din judet “ 91
si tabele cu personalul acestora, inaintate Comisiei de
stat pentru aplicarea Legii Sfaturilor Populare.

ân
119 119 Instructiuni, ordine circulare, telegrame de la Directia “ 70
generala a administratiei din cadrul M.A.I. cu privire la

m
organizarea, programul si lectiile cursurilor de
pregatire a cadrelor, a functionarilor din mediul rural.
Lista notarilor din judet promovati din rindul

Ro
muncitorilor si taranilor inaintata de Prefectura,
Ministerului Afacerilor Interne.

120 120 Circulare si instructini primite de la Comitetul de stat 1949- 224

ale
pentru aplicarea Legii Sfaturilor Populare, Ministerul -1950
de Finante, Ministerul Invatamintului Public,
Ministerul Muncii si Prevederilor Sociale cu privire la
restructurarea si aprobarea schemelor de organizare ale
sectiilor si unor institutii, la sistemul de salarizare etc.
ale
121 121 Decizii ale comitetelor provizorii ale plasilor pentru 1949-1950 139
numiri, transferari, concedieri de personal. Cereri de
incadrare si referate de contestare a unor decizii pe
on

probleme de personal.

122 122 Tabel nominal (cu date personale) al invatatorilor din 1949-1950 8
ţi

comunele Plasii Crivesti.


Na

123 123 Caracterizari ale invatatorilor si ale unor functionari 1949-1950 53


din com. Cirlomanesti. Tabel nominal al chiaburilor
din aceasta comuna.
le

124 124 Instructiuni si adrese ale Ministerului de Finante, 1949 28


Comisiei pentru simplificarea si rationalizarea
aparatului de stat cu privire la competentelor
ive

comitetelor provizorii judetene in aplicarea


sanctiunelor de personal, simplificarea aparatului de
stat, noua salarizare a functionarilor din institutiile de
Arh

stat, la controlul aplicarii acestor reglementari.

125 189 Decizii de incadrare a personalului la sectiile “ 12


Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova.

126 126 Formular-tip cu evaluarea si inventarierea averii fostei “ 9


©

proprietati, UdreaTiberiu si Elena Macovei din com.


Pacuraresti, Jud Tutova, pentru preluare acesteia la
G.A.S. Coroiesti. P.94
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
127 180 Rapoarte de activitate lunare ale sectiiilor de sanatate “ 307

iei
si unitatilor sanitare din judet.

128 178 Circulare si telegrame de Ministerul Sanatatii cu “ 46

ân
privire la combaterea poliomelite. Rapoarte din
comunele judetului referitoare la cazuri de îmbolnăviri.
Situatii statistice.

m
129 129 Situatii statistice generale, trimestriale, ale “ 95
intreprinderilor nationalizate din judet (mori, prese de

Ro
ulei).

130 130 Situatii centralizatoare, chestionare, tabele cu preturile 1949 723


de cost ale productiei intreprinderilor nationalizate din

ale
judet (morii, prese de ulei), la 15 nov. 1948 si 11 iunie
1949. Circulare de la Ministerul Afacerilor Interne,
Departamentul Gospodariei Locale cu privire la
imbunatatirea activitatii economice. Procese-verbale
privind reorganizarea activitatii si infiintarea unor noi
ale
unitati in judet etc.

131 131 Corespondenţa cu Oficiul local de inchirieri privind 87


locuintele trecute in patrimoniul statului. Tabel cu
on

imobilele din orasul Birlad trecute in patrimoniul


statului. Tabele statistice de cereri si repartizari de
locuinte pentru persoane, intreprinderi, organizatii. P.95
ţi

132 132 Planuri de trezorerie pe trimestrul III ale Sectiei “ 6


Na

gospodariei locale judetene pentru morii, prese de ulei.

133 133 Fise de imobile din diferite localitati ocupate de “ 105


institutii: scoli, cooperative, dispensare, comitete
le

provizorii, (Banca R.P.R., Sucursala Birlad,


Judecatoria Ghidigeni).
ive

134 134 Fise tipizate privind planurile de finantare a unor “ 41


intreprinderi nationalizate din judet. Intreprinderile din
orasul Birlad care au obligatia de a depune bani din
Arh

beneficiul lor, la bugetul local.

135 135 Rapoarte anuale tipizate ale unor intreprinderi si “ 150


gospodarii chibzuite din judet, privind productia si
productivitatea muncii, salariatii si salariile acestora.
©

136 136 Bilanturi si proiecte de buget ale intreprinderilor din “ 173


comunele judetului si orasul Birlad.

137 137 Ordine, adrese, decizii, procese-verbale, referate, 1949-1950 568


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
conventii privind infiintarea, personalul si activitatea

iei
Intreprinderii ”Combustimbilul”din Birlad (fosta
“Cerealcom”). P.96

ân
138 138 Proces-verbal de constituire a Comisiei judetene 1949 170
pentru incadrarea in noua salarizare a personalului
intreprinderilor din judet. Tabele cu personalul din

m
intreprinderi. Contestatii privind salarizarea si procese-
verbale pentru discutarea si rezolvarea contestatiilor.

Ro
139 139 Acte justificative referitoare la lucrarile realizate 1949 103
pentru amenajarea Cimitirului eroilor sovietici din
Birlad.

ale
140 140 Bilanturi, calculatii globale ale pretului de cost, “ 219
referate si adrese privind dotarea cu materiale si
utilaje, productia unor intreprinderi din Birlad,
(“11Iunie”, “Moara Saraga”,“Proletarul”).
ale
141 141 Situatii financiare si de productie, inventare ale “ 149
patrimoniului Intreprinderii nationa-lizate”23 August”
din com. Murgeni.
on

142 142 Circulare, adrese, instructiuni ale Directiei “ 123


Reglementarii Spatiului Locativ din cadrul M.A.I.cu
ţi

privire la administrarea spatiului locativ. Tabele


comparative asupra rezultatelor recensamintului
Na

cladirelor si locuintelor din ianuarie, decembrie


1948.Tabel centralizator (recensamintul numeric al
locuintelor) cu schimbarile produse in spatiul locativ
din orasul Birlad pina in oct.1949.
le

143 143 Circulare, adrese, instructiuni ale Directiei “ 242


Reglementarii Spatiului Locativ din cadrul
ive

M.A.I.Tabele ale intreprinderilor comerciale,


industriale particulare, ale intreprinderilor de stat si
nationalizate din judet. Procese-verbale ale
Arh

Comitetului Provizoriu al orasului Birlad de punere la


dispozitia comitetelor provizorii ale com. Zorleni,
Crivesti, Cring, Băcani a unor terenuri pentru diferite
utilitati.

144 144 Devize de lucrari, memoriu justificativ privind “ 80


©

amenajarea Cimitirului eroilor sovietici, schita tehnica,


tabel cu eroii de razboi, fotografia cimitirului eroilor. P.97
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
145 145 Planuri de munca, dari de seama, rapoarte de activitate “ 270

iei
lunare, ale sectiilor Comitetului Provizoriu al Jud.
Tutova si ale pasilor.

ân
146 146 Formular tipizat de inventariere si evaluare a “ 15
patrimoniului fratilor Gheorghiade din com. Coroiesti.

m
147 147 Formular tipizat de inventariere si evaluare a 1949 10
patrimoniului lui Tiberiu Udrea din com. Staunesti.

Ro
148 148 Conturi lunare de executii ale bugetului de venituri, “ 132
inaintate de Administratia financiara din judet,
Ministerului de Finante.

ale
149 149 Instructiuni si circulare ale Comitetului de stat al |” 62
planificarii referitoare la modul de intocmire a
lucrarilor pentru investitii.

150 156 Contracte, comenzi, situatii, devize de lucrari inscrise “ 329


ale
in planul anual, memorii, dari de seama ale sectiilor
gospodariei locale, drumuri si ape din cadrul
Comitetului Provizriu al Jud. Tutova si Comitetului
Provizoriu al orasului Birlad. State de functii ale
on

sectiilor gospodariei locale de la nivelul plasilor,


orasului Birlad si Comitetului Provizriu al Jud. Tutova.
Tabel cu intreprinderile economice din judet. P.98
ţi
Na

151 151 Memoriu justificativ, devize lucrari, calcule preturi, “ 28


materiale, schite tehnice referitoare la amenajarea
piriului Juravat din cuprinsul Jud. Tutova

152 152 Proces-verbal de stabilire a planului lucrarilor, “ 8


le

memoriu justificativ, deviz de lucrari, schita tehnica


referitoare la amenajarea piriului Juravat.
ive

153 153 Proiect modificator de executie cu privire la “ 107


amenajarea piriului Juravat. Deviz de lucrari, schite
tehnice, jurnal de santier.
Arh

154 154 Proiect modificator de executie cu privire la “ 27


amenajarea piriului Juravat. Decizii, referat, avize
tehnice, schite.
©

155 157 Tabele cuprinzind cadre didactice care urmeaza a fi “ 87


scoase din invatamintul elementar si mediu din judet
pe motive politice. Cereri, memorii ale cadrelor
didactice disponibilizate de reintegrare in invatamint.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Procese-verbale ale Comitetului comunal al com.

iei
Vinderei privind construirea unei sali de clasa si
organzarea unor actiuni pentru donatii.

ân
156 158 Tabele nominale ale cadre didactice incadrate, “ 74
eliminate din invatamint si caracterizari ale cadrelor
didactice din judet.

m
157 159 Rapoarte de activitate si procese-verbale de inspectii 1949 222
ale inspectorului scolar pentru invatamintul elementar- P.99

Ro
C.Carutasu.

158 160 Rapoarte de activitate si procese-verbale de inspectii “ 570


realizate in scolile din judet de inspectorul scolar,

ale
Traian Tanase.

159 161 Rapoarte de activitate si procese-verbale de inspectii in “ 320


scolile din judet ale inspectorului scolar, Ecaterina
Tataru.
ale
160 162 Note informative, caracterizari, declaratii, anchete ale 1949-1950 95
cadrelor didactice din judet
on

161 163 Procese-verbale ale consiliilor pedagogice din scolile 1949 71


orasului Birlad privind activitatea scolara, in diferite
ţi

etape. P.100
Na

162 164 Rapoarte de activitate si procese-verbale de inspectii “ 298


realizate in scolile din judet de subinspectorului, Aurel
Coman.
le

163 165 Rapoarte de activitate lunare ale Sectiei de invatamint “ 84


si cultura din cadrul Comitetului Provizoriu al Jud.
Vaslui.
ive

164 166 Situatii statistice cu analfabetii din comunele judetului, “ 394


pe lunile ianuarie, februarie.
Arh

165 168 Dari de seama, rapoarte si chestionare de activitate ale “ 261


caminelor culturale din judet. Procese-verbale de
constituire si dotare a caminelor culturale comunale. P.101

166 169 Rapoarte de activitate si chestionare privind activitatea “ 476


si dotarea caminelor culturale din judet. Procese-
©

verbale de inspectii ale caminelor culturale si inventare


ale cartilor aflate in bibliotecile acestora.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
167 170 Instructiuni ale Ministerului Artelor si Informatiilor cu “ 31

iei
privire la functionarea sectiilor de invatamint si cultura
din cadrul comitetelor provizorii, la activitatea artistica
si culturala. Adresa Societatii de stat “Cinema Birlad”

ân
catre Comitetul Provizoriu al Jud. Tutova prin care
solicita sprijin in evacuarea chiriasilor din spatiile
proprii pentru neplata chiriei. Lista teatrelor, operelor

m
si filarmonicelor din tara autorizate de M.A.I.

168 171 Corespondenţa cu Ministerul Invatamintului, 1949 16

Ro
Inspectoratul scolar, Asigurarile sociale referitoare la
asigurarea personalului si la intocmirea fiselor
medicale. Regulamentul Legii 10/1949 pentru
organizarea asigurarilor sociale.

ale
169 172 Procese-verbale de preluare de catre Ministerul Sanatatii “ 25
a Farmaciei lui Stefan Teodoriu din Murgeni.

170 173 Ordine, instructiuni ale Ministerului Sanatatii, “ 467


ale
corespondenţa cu comitetele provizorii ale plasilor
(adrese, decizii) privind numiri, transferari, scolarizari P.102
de personal medico-sanitar.
on

171 174 Instuctiuni ale Ministerului Sanatatii privind “ 396


infiintarea si functionarea pe linga scoli, intreprinderi,
institutii, a posturilor sanitare. Tabele de mobilier si
ţi

instrumente medicale necesare posturilor si unitatilor


sanitare. Decizia de infiintare a Policlinicii din Birlad
Na

si decizii de personal.

172 175 Planuri de activitate ale Spitalelor Floresti, Murgeni, “ 24


Birlad. Procese-verbale si schite de delimitare a
le

terenurilor destinate construirii dispensarelor din


Radeni, Vinderei.
ive

173 176 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii pe probleme de “ 333


personal (adrese, telegrame, ordine). Cereri de
incadrare, transferare a personalului sanitar. Decizii
Arh

referitoare la personalul medical, vol. I

174 176 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii pe probleme de “ 360


personal (adrese, telegrame, ordine). Cereri de
incadrare, transferare a personalului sanitar. Decizii
referitoare la personalul medical, vol.II
©

175 176 Corespondenţa cu Ministerul Sanatatii pe probleme de “ 256


personal. Cereri de incadrare, transferare a
personalului sanitar. Decizii referitoare la personalul
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
medical, vol. III.

iei
176 177 Adrese, instructiuni ale Ministerului Sanatatii, “ 19
Inspectoratului General Sanitar Galati referitoare la

ân
functionarea creselor de copii, aprovizionarea cu lapte,
functionarea centrelor de lapte. P.103

m
177 181 Rapoarte de activitate ale dispensarelor de puericultura 1949 80
din judet.

Ro
178 216 Rapoarte de activitate, dari de seama statistice lunare 292
privind activitatea de prevenire si combatere a 1949-1950
epizotiilor in comunele judetului.

ale
179 217 Adrese, rapoarte, tabele cu privire la activitatea Scolii 1949-1950 24
tehnice financiare-mixta din Birlad.

180 222 Proces-verbal de evaluare si stabilire a succesiunii 1949 6


asupra averii ramase de pe urma defunctului Gh.
ale
Matei, com. Crivesti

181 254/195 Cereri ale unor locuitori din judet adresate “ 293
0 Ministerului Agriculturii pentru aprobarea donarii unor
on

terenuri la stat. Tabele nominale cu locuitorii care au


cereri pentru a dona teren la stat.
ţi

182 194 Corespondenţa cu Ministerul Afacerilor de Interne cu “ 169


privire la situatia portofoliului fostei Administratii
Na

Financiare. Instructiuni referitoare la intocmirea


bugetului, planificarea incasari impozitelor. Tabel cu
sectiile financiare si agentii incasatori din judet.
le

183 197 Proiecte de bugete ale Sectiei prevederi sociale si “ 39


Sectiei industriei si gospodariei locale ale Comitetilui
Provizoriu al orasului Birlad, trim. IV. P.104
ive

184 198 Bugetul de venituri si cheltuieli trimestrial, al Sectiei “ 178


Arh

sanatate din cadrul Comitetului Provizoriu al Jud.


Tutova.

185 187 Proiect de buget pentru Sectia financiara a Comitetului “ 8


Provizoriu al orasului Birlad.
©

186 201 Bugetul de cheltuieli al Sectiei financiare pe trim. IV, “ 3


al Comitetilui Provizoriu al orasului Birlad.

187 203 Bugetul de venituri al Comitetului Provizoriu al Jud. “ 18


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Tutova, pe perioada iulie-decembrie.

iei
188 202 Bugetul general de cheltuieli al plasilor si orasului “ 156
Birlad, din perioada iulie-decembrie.

ân
189 289 Bugetul de cheltuieli, recapitulare generala, al 1949 11
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova.

m
190 16 State de plata a salariilor personalului administrativ si “ Nu se mi-
de serviciu al Scolii tehnice de administratie din crofilm

Ro
Birlad. Referate, ordine de plata, chitante.

191 17 State de plata a salariilor personalului angajat temporar “ “.


la Directia Comerciala a Jud.Tutova. Referate, ordine

ale
de plata, chitante.

192 18 State de plata a salariilor pe luna martie pentru “ “


personalul Serviciului tehnic al Jud. Tutova. Avize,
ordonante de plata a indemnizatiei de transport,
ale
deplasari, cheltuieli de intretineri etc.

193 19 State de plata a salariilor personalului Prefectura Jud. “ “


Tutova, pe luna februarie. Avize, ordonante de plata a
on

indemnizatiei de transport, deplasari, cheltuieli de


intretineri etc.
ţi

194 21 State de plata a salariilor personalului Serviciului “ “


tehnic al Prefecturii Jud. Tutova, pe luna februarie.
Na

Avize, ordonante de plata a indemnizatiei de transport,


deplasari, cheltuieli de intretineri etc.

195 22 Avize, ordonante de plata a indemnizatiei de transport, “ “


le

deplasari, cheltuieli de intretineri etc. Proces-verbal de


inspectie realizat de pretorul Plasii Crivesti, la
Primaria com. Crivesti. P.105
ive

196 23 Ordine si referate de plata a sumelor incasate pentru “ “


deplasari. Foi de deplasare.
Arh

197 24 Borderouri cu sume incasate pe chitante de Oficiul “ “


economic judetean.

198 33 State de plata salarii ale personalului Sectiei “ “


administrative, februarie-august.
©

199 45 Facturi, chitante, bonuri de plata de alimente pentru “ “


Caminul de zi din com. Cirja.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
200 46 State de plata a salariilor si a diferentelor de salarii “ “

iei
pentru personalul sectiilor judetului, comitetelor
provizorii ale plasilor si comunelor. Adrese ale
comitetelor comunale prin care se comunica inaintarea

ân
tabelelor cu functionarii din comune.

201 53 Instiintari de deces si procese-verbale incheiate in 1949 Nu se

m
urma deceselor prin care se constata, evalueaza si se microfim.
stabileste impozitul sucesoral asupra averiii ramase
dupa decese.

Ro
202 61 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli ale “ “
comunelor din judet, pe luna februarie.

ale
203 62 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli proprii “ “
comunelor din judet, pe luna martie.

204 63 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli proprii “ “


comunelor din judet, pe luna aprilie.
ale
205 64 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli de la “
Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
ale comunelor din judet, pe luna iunie. P.106
on

206 65 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli de la “ “


Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
ţi

comunelor din judet, pe lunile oct.- nov.


Na

207 66 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli de la “ “


Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
comunelor din judet, pe lunia decembrie.
le

208 75 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la “ “


Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
comunelor din judet, pe luna ianuarie.
ive

209 76 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la “ “


Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
Arh

comunelor din judet, pe luna februarie.


“ “
210 77 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la
Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si
comunelor din judet, pe lunile mai, aprilie.
©

211 78 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la


Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad, “ “
plasilor si comunelor din judet, pe luna iunie.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
212 79 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la “ “

iei
Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad, P.107
plasilor si comunelor din judet, pe luna iulie.

ân
213 80 Conturi de executii ale bugetelor de venituri de la 1949 Nu se
Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si microfim.
comunelor din judet, pe luna decembrie.

m
214 81 Conturi de executii ale bugetelor de cheltuieli de la “ ‘
Comitetul Provizoriu al Jud.Tutova, orasului Birlad si

Ro
comunelor din judet, pe luna ianuarie.

215 15 Conturi de executie bugetara pe luna mai, comunele “ “


din judet.

ale
216 125 Pontajul functionarilor Comitetului Provizoriu al Jud. “ “
Tutova, luna ianuarie.

217 128 Borderouri centralizatoare privind productia la diferite “ “


ale
produse agricole in comunele judetului.

218 214 Ciorna a situatiei valorii productiei si a valorii “ ‘


amortismentului intreprinderilor din judet.
on

219 228 Acte justificative de plata a ajutoarelor de boala, “ “


maternitate si alaptare, mai-iunie.
ţi

220 229 State de plata a salariilor personalului Statiei de “ “


Na

malarie si a Sectiei sanatate a Prefecturii, iulie-


decembrie. Referate, ordine de plata.

221 230 State de plata a pensiilor tranzitorii cuvenite urmasilor “ “


le

nepensionari din comunele judetului, pe lunile


ianuarie-iulue. Ordonante de plata.
ive

222 231 State de plata a pensiilor tranzitorii cuvenite urmasilor “ “


nepensionari din comunele judetului, pe diferite luni.
Ordonante de plata.
Arh

223 232 State de plata a salariului medicului Rusu Zenov pe “ “


lunile ianuarie-februarie. Ordonante de plata facturi.
P.108
224 233 State de plata a salariilor personalului Parohiei “ “
©

Sf.Constantin si Elena din Birlad, ianuarie- septembrie.

225 234 State de plata a salariilor personalului Firmei Iacob “ “


Mihai din Birlad, iulie-decembrie.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
226 235 State de plata a salariilor personalului Circ. de cultura 1949 Nu se
tutunului, a personalului Depozitului de fermentatie a microfim.

ân
tutunului, mai decembrie.

227 236 State de plata a salariilor personalului Santierului de “ “

m
constructii nr. 7 Birlad, iulie-decembrie.

228 237 State de plata a salariilor personalului Intreprinderii “ “

Ro
com. de stat “Alimentara”din Birlad, mai-decembrie.

229 284 State de plata salarii pe luna mai pentru personalul “ “


Sectiei Sanatate, Spitalului Barlad si circumscriptiilor

ale
sanitare din judet

230 239 State de plata a ajutorului de boala pentru Cojocaru “ “


Maria, functionar la Sectia financiara a Comitetului
Provizoriu al Jud. Tutova, august-decembrie.
ale
Ordonante de plata.

231 240 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “


financiare a Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova,
on

iulie-decembrie. Ordonante si referate de plata a


salariilor
ţi

232 241 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “


financiare a Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova,
Na

ianuarie-decembrie. Ordonante si referate de plata a


salariilor

233 242 State de plata a salariilor personalului diurnist al Garzii “ “


le

financiare din cadrul Administratiei financiare a Jud.


Tutova, ianuarie-mai. Acte justificative.
ive

234 243 State de plata a diferentelor de salarii si a ajutoarelor “ “


sociale pentru personalul sectiilor Comitetului
Arh

Provizoriu al Jud. Tutova, diferite luni. Ordonante si


referate de plata a salariilor. P.109

235 244 State de plata a salariilor personalului sectiilor “


Comitetului Provizoriu al Jud.Tutova, iulie-decembrie.
Acte justificative privind plata cheltuielilor cu
©

deplasarea a personalului.

236 245 State de plata a salariilor personalului sectiilor “ “


Comitetului Provizoriu al Jud.Tutova, aprilie-iunie.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Acte justificative cu privire la plata deplasarilor

iei
personalului

ân
237 246 State de plata a salariilor personalului sectiilor 1949 315 Nu se
Comitetului Provizoriu al Jud.Tutova, februarie-iunie. microfim
Acte justificative cu privire la plata salariilor,

m
deplasarilor personalului.

238 248 State de plata a salariilor personalului Sectiei agricole “ 171 .”

Ro
si a personalului Scolii de mecanici agricoli din Birlad,
august-decembrie. Acte justificative cu privire la plata
deplasarilor personalului.

ale
239 249 State de plata a salariilor personalului Sectiei agricole “ 20 “
si a personalului Scolii de mecanici agricoli, diferite
luni. Ordonante de plata a salariilor.

240 250 State de plata a salariilor personalului Serviciului “ “


ale
tehnic, diferite luni.

241 251 State de plata a salariilor personalului Sectiei sanatate, “ 231 “


Statiei de malarie, diferite luni. Acte justificative cu
on

privire la plata deplasarilor personalului.


Corespondenta cu Sectia sanitara si unitati sanitare ale
judetului referitoare la plata salariilor si a unor
ţi

cheltuieli.
Na

242 247 State de plata a salariilor personalului sectiilor “


Comitetului Provizoriu al Jud.Tutova, luna decembrie. “
Acte justificative cu privire la plata deplasarilor
personalului.
le

243 252 State de plata a salariilor personalului Depozitului “


sanitar al judetului, diferite luni. P.110
ive

244 253 State de plate a salariilor personalului Policlinicii, “ “


Depozitului sanitar, Oficiului de ocrotire a mamei si
Arh

copilului, Spitalului de stat din Birlad,


Circumscriptiilor medicale Grivita, Mireni, Birlad,
diferite luni. Ordonante de plata

245 254 State de plata a zilierilor din comume pentru


activitatea desfasurata la Sectia drumuri si ape. “ “
©

Ordonante de plata, chitante, borderouri, facturi,


bonuri materiale. State de plata a salariilor
personalului Sectiei drumuri si ape, septembrie-
decembrie.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
246 255 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri “ “
si ape, diferite luni. Ordonante de plata, ordine de
serviciu.

ân
247 256 State de plata a salariilor zilierilor de la Santierul “ “
Crivesti, august. P.111

m
248 257 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri 1949 Nu se
si ape, zilierilor acestei sectii, diferite luni. Procese- microfim.
verbale de receptionare a unor lucrari de reparatii si

Ro
constructii de poduri din judet, (drumul Birlad-Bacau).
Ordonante, borderouri si referate de plata facturi si
salarii.

ale
249 258 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri “ “
si ape, zilierilor acestei sectii, diferite luni. (drumul
Bacani-Floresti) Ordonante, borderouri si referate de
plata facturi si salarii.
ale
250 259 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri “ “
si ape, zilierilor acestei sectii, diferite luni. Ordonante,
borderouri si referate de plata facturi si salarii.
on

251 260 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri “ “


si ape si ale zilierilor acestei sectii, diferite luni.
Ordonante, borderouri si referate de plata facturi si
ţi

salarii.
Na

252 261 State de plata a salariilor muncitorilor de la Santierul “ “


pentru Policlinica de scolari din Birlad, diferite luni.

“ “
le

253 262 State de plata a salariiilor si primelor muncitorilor de


la Depozitul de fermentatie a tutunului din Birlad,
diferite luni. Ordonante de plata.
ive

254 264 Facturi, conturi de deplasare, chitante, ordine de “ “


deplasare a personalului Centrului de planificare din
Arh

Birlad.

255 265 State de plata a muncitorilor zilieri de la Santierul “ “


Crivesti, ianuarie.

256 266 State de plata a muncitorilor zilieri de la Santierul “ “


©

Grivita, iunie. P.112

257 267 Ordonante de plata, deconturi chitante, recipise de “ “


depozit, referate si procese-verbale de plata si receptie
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
a lucrarlor de constructii de grajduri, puturi seci, bai

iei
pentru deparazitarea oilor etc., din comunele judetului.

258 269 State de plata a salariilor pentru personalului angajat 1949 Nu se

ân
temporar la Sectia comerciala, aprilie. Ordonante de microfim.
plata.

m
259 270 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “
comerciale, aprilie-iunie. Ordonante de plata.

Ro
260 271 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “
comerciale, iulie-decembrie. Ordonante de plata.

261 272 State de plata si diferente de salarii ale personalului “ “

ale
Scolii tehnice de administratie economica mixta din
Birlad, aprilie-iunie. Ordonante de plata.

262 273 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “


prevederi sociale, a Cantinei “23 August”, Cantinei de
ale
“Adulti si copii”, Caminului de copii, martie –iunie.
Acte justificative.

263 263 State de plata a salariilor zilierilor Sectiei drumuri si “ “


on

ape, lucrari de terasament, septembrie.

264 268 State de plata a salariilor personalului Sectiei drumuri “ “


ţi

si ape, iulie-decembrie. Acte justificative.


Na

265 274 State de plata a salariilor personalului Sectiei munca si “ “


prevederi sociale, iulie-decembrie. Ordonante, facturi,
referate.
le

266 275 State de plata a salariilor personalului (Sectiei “ “


artistico-culturale) mai-iunie. Ordonante, facturi,
referate.
ive

267 276 Ordonante, facturi, referate si state de plata a salariilor “ “


personalului sectiei invatamint-cultura, iulie-
Arh

decembrie.

268 277 State de plata a salariilor personalului Sectiei “ “


industriei si gospodariei locale, diferite luni.
Ordonante, facturi, referate.
©

269 278 State de plata a salariilor personalului Sectiei de “ “


silvicultura din Birlad, a Ocoalelor silvice Puiesti,
Crivesti, Epureni s.a diferite luni. Acte justificative.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
270 279 State de plata a salariilor personalului Sectiei de “

iei
silvicultura, iulie-decembrie. Ordonante, facturi, P.113
referate.

ân
271 280 State de plata a salariilor personalului administrativ si 1949 Nu se
de serviciu al Solii tehnice sanitare de infirmiere, a microfim.
Policlinicii scolare si a Spitalului de stat Birlad, a

m
circumscriptiilor sanitare din comune, ianuarie.
Ordonante, facturi, referate.

Ro
272 281 State de plata a salariilor personalului Spitalului de “ “
stat Birlad, a Policlinicii scolare Birlad, Oficiului
pentru ocrotirea mamei si copilului si diferite Circ.
Sanitare comunale, februarie. Ordonante, facturi,

ale
referate.

273 282 State de plata a salariior personalului Spitalului de stat “ “


Birlad, a Policlinicii scolare Birlad, Oficiului pentru
ocrotirea mamei si copilului si diferite Circ. Sanitare
ale
comunale, martie. Ordonante, facturi, referate

274 283 State de plata a salariilor personalului Spitalului de stat “ “


Birlad, a Policlinicii scolare Birlad, Oficiului pentru
on

ocrotirea mamei si copilului si alte unitati sanitare din


judet (Spitalul Floresti, circ. Sanitarecomunale s.a.), pe
diferite luni. Acte justificative.
ţi

275 224 Registru pentru evidentra sarcinilor fiscale ale “ “


Na

intreprinderilor.

276 225 Registru pentru evidenta fiselor la Asociatia 1949 “


meseriasilor.
le

277 Proiect amenajare parau Juravat. P.114


ive

ANUL-1950 1950 117


Arh

1 1 Instructiuni, adrese, telegrame ale Ministerului


Comertului Interior cu privire la categoriile de salariati
care au dreptul la cartele de alimente, la distribuirea si
utilizarea acestora.

2 3 Situatii centralizate, periodic, referitoare la 129


©

aprovizionarea cu legume si zarzavaturi a orasului


Birlad, la preturilor produselor comercializate in
sectorul socialist si particular, inaintate Ministerului
Comertului Interior de Sectia comerciala a Comitetului
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Provizoriu al Jud. Tutova.

iei
3 5 Corespondenta cu Ministerul Comertului Interior, 1950 273
posturile de militie, alte institutii, intreprinderi din

ân
judet referitoare la situatia preturilor de piata a
produselor alimentare si industriale. Cercetari privind
suprafetele de teren arabil detinut de unii locuitori din

m
judet, vol. I

4 5 Corespondenta cu Ministerul Comertului Interior, “ 236

Ro
posturile de militie, alte institutii, intreprinderi din
judet referitoare la situatia preturilor de piata a
produselor alimentare si industriale. Cercetari privnd
suprafetele de teren arabil detinute de unii locuitori din

ale
judet. Tabel cu situatia morilor de stat si particulare
existente la nivelul plasilor, vol. II.

5 6 Corespondenta cu Militia judetului Tutova, Ministerul “ 285


Comertului Interior, comitetele provizorii ale plasilor
ale
si comunelor referitoare la conditiile de aprovizionare
a populatie cu alimente, la cercetarea unor comercianti
pentru sabotaj economic (procese-verbale, declaratii).
Planul de comercializare a marfurilor la nivelul Jud.
on

Tutova, pe trimestrul III. Procese-verbale de control


privind corectitidinea distribuirii cartelelor de
alimente, a marfurilor nevandabile din unele
ţi

intreprinderi, privind intocmirea documentelor


contabile etc. P.115
Na

6 214 Planuri de productie si planuri ale fortelor de munca, “ 76


pe trimestrul III, al intreprinderilor economice din
judet. Memoriu explicativ si borderouri cu
le

intreprinderile judetului, pe categorii.

7 14 Adrese, procese-verbale si inventar de evaluare a “ 17


ive

averii defunctei, Virginia Varlam din comuna


Fundeanu Judetul Tutova-imobilul din Birlad, str.
Molotov, nr. 2 si terenul arabil din com. Fundeanu.
Arh

8 15 Tabele nominale ale chiaburilor din comunele Plasii “ 30


Crivesti, cu suprafetele agricole detinute si cotele de
majorare a impozitelor.

9 16 Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale “ 21


©

ale taranilor saraci, mijlocasi si ale chiaburilor din


com. Ghidigeni, conform Decretului 258/1949.

10 17 Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale “ 17


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
ale taranilor saraci, mijlocasi si ale chiaburilor din

iei
com. Prisecani, conform Decretului 258/1949.

11 18 Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale 1950 20

ân
ale taranilor saraci, mijlocasi si ale chiaburilor din
com. Priponesti, conform Decretului 258/1949.

m
12 19 Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale “ 43
ale taranilor saraci, mijlocasi si ale chiaburilor din
com. Pogonesti, conform Decretului 258/1949.

Ro
Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale “ 25
13 20 ale taranilor saraci, mijlocasi si ale chiaburilor din
com. Adam, conform Decretului 258/1949.

ale
14 21 Borderouri cu scaderea si anularea amenzilor fiscale “ 21
ale taranilor saraci, mijlocasi si a chiaburilor din com.
Adam, conform Decretului 258/1949.
ale
15 108 Instructiuni, adrese, hotariri, telegrame ale Comitetului “ 371
de Stat pentru aplicarea Legii Sfaturilor Populare
privind respon-sabilitatea comitetelor provizorii locale
on

pentru aplicarea acestei legi in diverse domenii de


activitate (invatamint, cultura, sanatate, agricultura
etc.). Situatia pe comune, referitoare la anul
ţi

introducerii registrelor de stare civila, cu mentionarea


anilor lipsa.
Na

16 112 Decizii ale Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova “ 110


cu privire la incadrarea, transferarea, salarizarea
personalului sectiilor proprii si ale comitetelor
le

provizorii comunale. Decizia de infiintare, in Birlad, a P.116


Intreprinderii Cinematografice “21 Decembrie" (cu
toate cinematografele comunale din judet).
ive

17 115 Ordonante si decizii ale Comitetului Provizoriu al “ 68


Judetului Tutova privind fixarea preturilor, predarea
Arh

cotelor obligatorii, reconstituirea actelor de stare civila


etc.

18 116 Ordine, circulare, instructiuni ale Ministerului “ 67


Agriculturii si ale Ministerului Finantelor cu privire la
incasarile din impozite si taze, colectarea produselor
©

agricole, noile state de functii si de salarii, la


intocmirea bugetului etc.

19 117 Cereri ale unor agricultori si salariati din judet pentru “ 334
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
obtinerea certificatelor de avere, vechime in munca,

iei
proprietate de firme etc.

20 123 Instructiuni ale Ministerului Finantelor privind 1950 60

ân
realizarea bugetelor sfaturilor populare locale. Proiect
de buget al Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova,
Sectia administrativa.

m
21 124 Fise individuale ale presedintilor si vice- presedintilor “ 103
sfaturilor populare comunale.

Ro
22 125 Decizii ale Min Agriculturii si Ministerului Sanatatii “ 93
rerferitoare la trecerea in folosinta comitetelor
provizorii a bunurilor care au apartinut fostelor sale P.117

ale
servicii exterioare (ocoale agricole, dispensare etc).

23 127 Adrese, procese-verbale, inventare privind preluarea “ 224


de catre comitetele provizorii a bunurilor proprietate
de stat, foste ale unor ministere.
ale
24 129 Procese-verbale de preluare de catre Comitetul “ 53
Provizoriu al Judetului Tutova a bunurilor care au
apartinut gospodariilor agricole de stat (Decretul
on

83/1949).

25 130 Note informative cu privire la starea de spirit a “ 438


ţi

populatie, inaintate de Militie judetului Tutova,


Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova.
Na

26 131 Tabele nominale cu incadrarea personalului la “ 178


comitetele provizorii ale plasilor si la Comitetul
Provizoriu al Judetului Tutova. Caracterizari de
le

personal.

27 132 Decizii privind incadrarea personalului in “ 147


ive

intreprinderile edilitare din Birlad.Tabel nominal cu


salariatii Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova.
Arh

28 133 Adrese primite de la comitetele provizorii ale plasilor “ 166


pentru transferarea, numirea, obtinerea de referinte,
indepartarea din serviciu a unor persoane. P.118

29 134 Adrese, decizii, referate inaintate de comitetele “ 325


provizorii ale plasilor si Sectia de invatamint a
©

judetului cu privire la transferarea, incadrarea,


indepartarea din serviciu a personalului.

30 135 Decizii referitoare la numirea, transferarea, “ 352


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
indepartarea din serviciu a unor persoane de la nivelul

iei
comitetelor provizorii ale plasilor si comunelor.

31. 141 Corespondenta cu diferite ministere privind incadrarea, 1950 171

ân
transferarea, detasarea personalului de la nivelui
comitetelor provizorii ale plasilor si judetului.

m
32 144 Referat privind activitatea si incadrarea de personal in “
cadrul Sectiei munca si prevederi sociale, Sectiei 26
agricole si Sectiei invatamint. Tabele nominal ale

Ro
cadrelor didactice de la Sc. Profesionala de baieti, Sc.
Profesionala de fete din Birlad, Sc. Profesionale de
baieti Vaslui.

ale
33 146 Scheme de incadrare ale comitetelor provizorii din “ 143
Plasile Puiesti, Untesti, Birlad si schema de incadreare
a Comitetului Provizoriu al orasului Birlad. P.119

34 150 Procese-verbale, memorii, declaratii privind “ 153


ale
anchetarea persoanelor ostile regimului, a persoanelor
imorale si a celor cu actiuni infractionale.

35 151 Corespondenta cu noile comitete provizorii ale “ 504


on

plasilor si comunelor privind incadrarea, transferarea si


detasarea personalului acestora. Cereri de incadrare in
diferite posturi.
ţi

36 152 Procese-verbale incheiate in urma constituirii “ 140


Na

comitetelor provizorii comunale largite. Tabel cu


propuneri pentru componenta comitetelor provizorii P.120
largite din Plasa Crivesti.
le

37 162 Situatii centralizate ale imobilelor intreprinderilor “ 375


administrate de comitetele provizorii comunale si de
ive

Comitetul Provizoriu al orasului Birlad.


Corespondenta a Sectiei industrie si gospodarie locale
a judetului cu intreprinderi din subordine, privind
Arh

valorificarea deseurilor de fier, aprovozionarea cu


materiale, drepturile salariale ale lucratorilor, intarirea
disciplinei financiare etc. Tabel cu intreprinderile
comasate la Intreprinderea “Drumul Socialismului” din
Birlad.
©

38 165 Contract colectiv-cadru realizat de Comitetul “ 9


provizoriu al Plasii Untesti pentru intreprinderile din
raza de competenta.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
39 166 Contract colectiv-cadru al Intreprinderilor “Proletarul” “ 9

iei
din orasul Birlad (moara 11Iunie, Moara Saraga,
Moara fost Petrini).

ân
40 167 Contract colectiv-cadru al Intreprinderilor din Plasa 1950 10
Crivestri.

m
41 168 Contract colectiv-cadru al Intreprinderilor din Plasa “ 9
Puiesti.

Ro
42 169 Contract colectiv-cadru al Intreprinderilor din Plasa “ 10
Epureni.

43 170 Contract colectiv-cadru intre Intreprinderile “1 Mai”, “ 14

ale
“7 noiembrie”si Intreprinderea “Combustibilul” din
Birlad.

44 171 Planuri si schite tehnice pentru amenajarea piriului “ 4


Juravat din Birlad.
ale
45 173 Instructiuni, ordine, adrese ale Departamentului “ 273
gospodariei locale din Ministerului Afacerilor Interne,
cu privire la reglementarea si organizarea spatiului
on

locativ. Situatii centralizate, tabele cu imobile


nationalizate in baza Dec. 92/1950, cu repartizari de
imobile unor institutii. Decizii de infiintare a
ţi

Intreprinderii Localuri si Locuinte din orasul Birlad si


situatia apartamentalor din administratia acesteia.
Na

46 186 Convocari si procese-verbale pentru constituirea “ 98


gradinitelor de copii sezoniere. Situatii centralizate cu
gradinitele infiintate si copiii inscrisi la nivelul
le

comunelor din judet.

47 195 Circulare, adrese, telegrame de la Asezamintele “ 181


ive

Culturale din Romania referitoare la evidenta si


intretinerea asezamintelor culturale: biblioteci, camine
culturale etc. Situatii centralizate ale asezamintelor cu P.121
Arh

dotarii, sedii etc., din judet.

48 196 Procese-verbale de verificare a gestiunii comunelor “ 22


Bogdanesti si Halaresti din Plasa Untesti.

49 197 Planuri de munca si rapoarte de activitate ale “ 192


©

caminelor culturle din comunele si plasile judetului.


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
50 198 Contract colectiv-cadru al Intreprinderii Comunale 1950 11

iei
Birlad.

ân
51 199 Corespondenta cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 18
Departamentul gospodariei locale privind infiintarea
Intreprinderilor economice “9 Mai” si “Teracota” din

m
Birlad. Decizia de infiintare.

52 200 Corespondenta cu Ministerul Afacerilor Interne,

Ro
Departamentul gospodariei locale (referate, rapoarte, “ 82
decizii) cu privire la organizarea si functionarea
intreprinderlor economice. Tabel cu intrepeinderile
economice si organizatiile din judet.

ale
53 202 Planuri centralizatoare de reglare a bugetelor “ 36
Comitetului Provizoriu al orasului Birlad, comunelor si
plasilor (iulie-sept). ale
54 203 Scheme de organizare a intreprinderilor din judet. “ 44

55 204 Decizii si scheme de organizare si regrupare a “ 54


intreprinderilor economice din Birlad si judet. Tabel cu
on

intreprinderile economice din judet si necesarul de


salariati. Decizii privind transferarea personalului de
la o intreprindere la alta, numirea directorului
Intreprinderii “Drumul socialismului “ dinBirlad.
ţi
Na

56 211 Planuri de aprovizionare si productie, fonduri de salarii “ 32


ale Sectiei de gospoderie locala, trim.I.

57 210 Centralizator-general al productiei si al fondului de “ 66


salarii din sectorul economic, Sectia de gospodarie
le

locala, trim. II.


ive

58 206 Centralizator-general al aprovizionarii si productiei, “ 76


planul fortelor de munca si al fondului de salarii,
Sectia de gospodarie locala, trim.III.
Arh

59 205 Centralizator-general al aprovizionarii si productiei, “ 8


planul fortelor de munca si al fondului de salarii,
Sectia gospodarie locala, IV.

60 208 Instructiuni de la Ministerul de Finante referitoare la “ 12


©

imbunatatirea sistemului de plata a salariilor P.122


personalului sfaturilor populare.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
61 207 Centralizator-general anual, al fondului de salarii si 1950 2

iei
productivitate a muncii, al Sectiei gospodarie locala.

62 209 Planul de productie, investitie, electricitate si “ 8

ân
salubritate al Intreprinderii edilitare din Birlad.

63 212 Planul anual pentru investitii edilitare, constructii “ 23

m
sociale, economice (dispensare comunale etc.) ale
Sectiei industriei si gospodarie locala.

Ro
64 217 Planul anual de investitii al Sectiei drumuri si ape. “ 12

65 213 Planul de investitii al Sectiei drumuri si ape, trim. II., “ 6


aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.

ale
66 215 Planul anual al morilor din judet. “ 17

67 219 Planul de investitii al Intreprinderii comerciale “ 15


ale
“Combustibilul” din Birlad.

68 220 Planul de investitii si aprovizionare al Intreprinderilor “ 11


edilitare din orasul Birlad.
on

69 223 Fonduri de salarii si de productivitate a muncii ale “ 44


intreprinderilor economice din judet.
ţi
Na

70 222 Corespondenta cu Uniunea Sindicatelor privind “ 66


urmarirea respectarii contractelor colective de munca
incheiate de intreprinderile economice din judet.
le

71 225 Bilantul anual de venituri si cheltuieli al “ 59


“Intreprinderilor edilitare” din orasul Birlad.
ive

72 226 Bilantul contabil al Intreprinderii Cinematografice si al “ 12


Hotelului “6 Martie” din Birlad.
Arh

73 228 Corespondenta cu Ministerul Finantelor referitoare la “ 140


alocarea de fonduri pentru intreprinderile economice
din judet. Tabel nominal si situatii centralizate privind
bilanturile de venituri si cheltuieli ale intreprinderilor
si organizatiilor economice din judet.
©

74 229 Proces-verbal al subinspectorului financiar realizat in “ 16


urma verificarii gestiunii Intreprinderii ”Steaua
rosie”(fosta moara Pastia Theodor) din com Banca si
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
contestatia imputatiilor consemnate in acesta.

iei
75 230 Procese-verbale ale revizorilor contabili de verificare a 1950 7
gestinii Intreprinderii “7 Noiembrie” din com. Crivesti

ân
(fosta moara Vernescu.

76 231 Proces-verbal de verificare a gestiunii Intreprinderii “3 “ 7

m
Martie” din comuna Pochidia.

77 232 Corespondenta cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 187

Ro
Departamentul gospodarii comunale privind preluarea,
in cadrul Intreprindereii “Drumul socialismului“ din
Birlad, a Fabricii de teracota si a atelierului de
prelucrat luminari, de la fostii proprietari.

ale
78 233 Fise si schite ale imobilelor trecute in proprietetea “ 121
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova si ocupate de P.123
scoli si diferite institutii din comunele judetului.
ale
79 235 Corespondenta cu Ministerul Afacerilor Interne, “ 473
Departamentul gospodarii comunale referitoare la
intocmirea planului de perspectiva al intreprinderilor
din judet. Tabele nominale, scheme de organizare,
on

situatii privind salariile, productia, gruparea


intreprinderilor.
ţi

80 238 Corespondenta cu Ministerul Sanatatii, comitetele “ 361


provizorii ale orasului Birlad si comunelor privind
Na

activitatea sanitara din judet. Rapoarte de activitate,


situatii statistice periodice, referitoare la reteaua
sanitara, statistica bolilor contagioase, dotarea
unitatilor sanitare din judet (spitale, (circumscriptii
le

sanitare, dispensare).

81 240 Schite si planuri tehnice ale unor tipuri de dispensare “ 17


ive

in proiect.

82 246 Corespondenta cu Ministerul Sanatatii privind “ 122


Arh

intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Sectiei


sanatate a judetului. Planul de dezvoltare pe 5 ani
pentru aceasta sectiei. P.124

Corespondenta cu Ministerul Sanatatii privind


83 247 pregatirea profesionala a personalului sanitar. Lectii 132
©

tematice, programe de cursuri, tabele si caracterizari


cursanti etc.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
84 248 Corespondenta cu sectiile sanitare ale plasilor privind 1950 206

iei
combaterea bolilor epidemice si trimiterea copiilor
bolnavi in statiuni balneo-climaterice. Situatii statistice
ale epidemiilor. Referate si procese-verbale cu privire

ân
la rezultatele controalelor sanitare realizate la unitati
din judet.

m
85 250 Corespondenta cu plasile si situatii statistice privind “ 356
combaterea bolilor venerice si recoltatrea singelui
pentru bolnavi.

Ro
86 252 Situatii centralizate ale sectiilor sanitare din cadrul “ 118
comitetelor provizorii ale plasilor cu privire la
statistica imbolnavirilor de gastro-enterita.

ale
87 145 Corespondenta cu Ministerul Sanatatii si comitetele “ 336
provizorii din comune si plasi referitoare la incadrare
de personal. Schema de incadrare a medicilor din
judet.
ale
88 149 Tabele nominale cu membrii comitetelor provizorii ale “ 31 P.125
comunelor si caracterizari ale acestora.
on

89 239 Corespondenta cu cadrele medicale sanitare cu privire “ 334


la repartizari, transferari, promovari, incadrari de
personal. Tabele nominale de personal sanitar din
ţi

judet.
Na

90 241 Corespondenta a Sectiunii sanatate cu Sectia cadre si “ 375


personalul medical referitoare la incadrari, transferari,
cursuri de specializare. Tabele nominal cu medicii din
judet si posturile vacante, etc.
le

91 221 Corespondenta cu Ministerul Finantelor privind “ 59


ive

aplicarea dispozitiilor referitoare la impozitul agricol.


Decizii de constituire a comisiilor pentru stabilirea
impozitului agricol, a venitului mijlociu la terenurile
Arh

agricole si animale etc., pe judet.

92 260 Corespondenta cu unitatile specializate din judet cu “ 168


privire la procurarea semintelor de cereale, porumb si
zarzavaturi necesare gospodariilor colective. Hotarirea
Conisilului de Ministri din iunie 1950 de trecere a unor
©

bunuri din patrimoniul statului, in folosinta


gospodariilor agricole. Instructiuni de la Ministerul
Agriculturii privind organizarea gospodariilor agricole.
Cereri pentru creditare necesare gospodariilor agricole.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
93 262 Corespondenta cu comitetele provizorii ale plasilor si 1950 326
comunelor referitoare trecerea unor terenuri in
proprietatea statului. Cereri ale cetatenilor pentru

ân
cedarea la stat a unor terenuri. Tabele cu cei care au P.126
cedat teren in proprietatea statului.

m
94 264 Decizii ale comitetelor comunale penutru incadrari, “ 307
transferari, detasari, desfaceri contractelor de munca.
Schema de organizare a serviciilor, tabele de personal,

Ro
decizii de personal ale “Intreprinderilor edilitare” din
Birlad.

95 243 Devize si memorii justificative privind lucrarile de “ 167

ale
investitii din unitatile sanitare ale judetului
(dispensare, case de nastere, Centrul de transfuzii
Birlad).

96 176 Corespondenta cu Departamentul gospo-dariei locale “ 71


ale
din Ministerul Afacerilor de Interne referitoare la
realizarea planului la investitii al Sectiei drumuri si
ape. Tabele cu podurile de peste 4 m.din interiorul si
din afara localitatilor si motivatia lucrarile necesare.
on

Harta cailor de comunicatii din judet.

97 175 Rapoarte lunare si trimestriale statistice (dupa “ 131


ţi

formulare tipizate) ale Sectiei industrie si gospodarie


locala a Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova,
Na

privind realizarea lucrarilor de investitii in judet.

98 335 State de functii si fise de inregisteate a unitatilor din “ 242 P.127


invatamint si cultura din judet.
le

99 216/1949 Rapoarte, dari de seama lunare si anuale ale “ 328


ive

Serviciului veterinar privind combaterea epizotiilor si


realizarea altor activitati sanitar-veterinare ale
comitetelor provizorii ale plasilor.
Arh

100 164 Planuri de activitate si dari de seama lunare ale “ 25


controlului financiar intern. Tabel cu unitatile din judet
supuse controlului financiar.

101 187 Corespondenta cu Sectia financiara a orasului Birlad “ 30


©

pe probleme de salarizare a personalului. Tabele cu


personalul sectiei si datele lor personale. Planul de
incasari la impozitul pe venituri la stat al Sectiei
financiare a orasului Birlad pe trim. II, III, IV.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
102 188 Cereri, autobiografii, certificate de studii ale unor 1950 47
absolventi de scoli secundare prin care solicita
incadrarea pe un post la sectiile financiare din judet.

ân
Liste ale absolventilor Scolii tehnice financiare mixte
din Birlad repartizati la Sectia financiara a orasului
Birlad.

m
103 234 Corespondenta cu comitetele provizorii ale comunelor “ 18
Adam si Stancaseni referitoare la functionarea Presei

Ro
de ulei “Filimon Sirbu” si a morilor comasate
”Rasaritul” si 30 Decembrie”- nationalizate.

104 300 Bugetul de venituri al sectiilor Comitetului Provizoriu “ 13

ale
al Judetului Tutova.

105 275 Bugetul de cheltuieli, anual, al Comitetului Provizoriu “ 70


al comunei Grivita.
ale
106 276 Bugetul de cheltuieli, anual, al Comitetului Provizoriu “ 83
al comunei Pogana. P.128

107 277 Bugetul de cheltuieli, anual, al Comitetului Provizoriu “ 101


on

al comunei Zorleni.

108 278 Bugetul de cheltuieli, anual, al Comitetului Provizoriu “ 92


ţi

al comunei Dragomiresti.
Na

109 279 Bugetul de cheltuieli al Comitetului Provizoriu al “ 21


comunei Ciorasti.

110 280 Bugetul de cheltuieli, anual, al Comitetului Provizoriu “ 100


le

al comunei Corodesti.

111 281 Bugetul de venituri si devize de evaluare a veniturilor “ 76


ive

anuale, pe unitati scolare din orasul Birlad.

112 285 Proiecte anuale de bugete-partea I, pentru diferite “ 32


Arh

institutii din orasul Birlad.

113 286 Proiectul de buget anual al Plasii Crivesti si devize de “ 13


evaluare a creditelor, pe paragrafe.

114 287 Bugetul anual de cheltuieli, centralizator, al Plasii “ 8


©

Epureni. P.129

115 288 Bugetele de cheltuieli, pe trim.III si IV, ale comunelor 1950 75


Epureni, Cirja si Spitaluli Murgeni.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
116 297 Bugetul de cheltuieli, anual, (model 7 “C”) al “ 2
Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova.

ân
117 298 Centralizator al planului de cheltuieli pentru Sectia “ 43
financiare a judetului.

m
118 299 Proiectul bugetului de cheltuieli si devize analitice de “ 108
cheltuieli, pe trim. IV, al sectiilor judetului.

Ro
119 301 State de functii si situatii centralizatoare ale salariatilor “ 84 ½
existenti si necesari la sectiilor financiare din judet.

120 302 Planul de executie bugetara, pe trim. II, al comunelor “ 11

ale
Plasii Epureni.

121 304 Centralizatorul planului de cheltuieli, anual, al Plasii “ 3


Crivesti.
ale
122 305 Planuri, tabele ale repartizarii salariatilor si fondului “ 46
de salarii, la unele comune si intreprinderi din judet.
Tabel cu repartizarea comunelor pe plasi.
on

123 256 Centralizatoare privind evidenta statelor de functii si a “ 27


fondului de salarii pentru unitatilor care apartin
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova.
ţi

124 321 Planul de executie a bugetului de cheltuieli pe trim.II. “ 7


Na

Cerere de creditare a sectiilor financiara, agricola,


drumuri si ape, ale judetului.

125 322 Planul de executie a bugetului de cheltuieli pentru “ 24


le

Sectia financiara a judetului, pe trim. II-credite


definitive. Centralizator de credite pe paragrafe P.130
ive

126 320 Plan de executie bugetara, cheltuieli pe trim III. Cereri “ 11


de credite pentru diferite sectii ale judetului.
Arh

127 319 Plan de executie bugetara, cheltuieli pe trim. III si IV “ 29


ale sectiei financiare –cereri de credite, credite
definitive.

128 323 Planul de venituri si cheltuieli pe trim. II al 1950 113


©

Comitetului Provizoriu al orasului Birlad-pentru toate


sectiile si unitatile din oras.

129 326 Planul trimestrial de executie a bugetului de cheltuieli “ 31


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
pe lunile aprilie-iunie – Plasa Untesti.

iei
130 317 Bilanţuri ale cooperativelor din Plasa Unteşti- “ 209
semestrul I. P.131

ân
131 223/1949 Proiectul de buget al orasului Birlad pentru unitatile de “ 211
invatamint si cultura, partea a II a-vol.I.

m
132 223/1949 Proiectul de buget al orasului Birlad pentru unitatile de “ 192
invatamint si cultura, partea I, vol. II.

Ro
133 328 Planuri si situatii lunare ale incasarile la bugetul de “ 75
stat, din Plasa Crivesti.

ale
134 265 Bugetul de cheltuieli, anual, al com. Avramesti (pe “ 78
articole si unitati).

135 267 Proiectul bugetului de cheltuieli patrea a II, al “ 55 P.132


orasului Birlad.
ale
136 266 Proiectul de bugetului de cheltuieli al orasului Birlad, “ 31
partea a IV.
on

137 269 Bugetul, anual, de cheltuieli al com. Plopana. “ 142

138 270 Bugetul suplimentar de cheltuiei, anual, al Comitetului “ 60


ţi

Provizoriu al Judetului Tutova.


Na

139 271 Bugetul de cheltuieli pe trim.I al Comitetului “ 18


Provizoriu al Judetului Tutova.

140 272 Bugetul anual de cheltuieli al com. Lalesti (pe aticole “ 86


le

si unitatile din subordine). P.133

141 273 Bugetul anual de cheltuieli al comunei Sendresti (pe “ 80


ive

articole si unitatile din subordine).

142 274 Bugetul anual de cheltuieli al comunei Halaresti (pe “ 68


Arh

articole si unitati din subordine).

Bilanturi si dari de seama, pe trim.I, ale


143 155 Intreprinderilor “1 Mai”, “Proletarul” din Birlad si “23 13
August” din Murgeni.
©

144 172 Bilanturi si dari de seama privind executia bugetara a 1950 97


unor intreprinderi din orasul Birlad si comunelor
judetului. Borderou cu intreprinderile economice din
judet, la 30 iunie.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
145 221/1949 Planul de cheltuieli pentru bugetul anual al comunei “ 80 P.134
Micesti.

ân
146 268 Proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli al “ 209
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova, pentru comune
si plasi.

m
147 190/1949 Proiectul anual al bugetului de cheltuieli al Sectiei “ 251
sanatate (cu unitatile din subordine) din cadrul

Ro
Comitetului Provizoriu al orasului Birlad.

148 23 Bugetul de cheltuieli, anual, al comunei Stancaseni. “ 20

ale
149 24 Cont centralizator de executie a bugetului de cheltuieli, “ 30
pe luna ianuarie, pentru Sectia financiare a judetului.
Centralizatoare cu propuneri de cheltuieli trimestriale
si anuale ale Plasii Birlad. Planul anual de cheltuieli al
com. Radeni.
ale
150 27 Centralizatorul bugetului de cheltuieli pe luna martie, “ 7
partea a II a, Plasa Crivesti.
on

151 151 Balante de verificare, pe lunile ianuarie- iulie, ale “ 31 ½ RG.


Sectiei financiare a Comitetului Provizoriu al Judetului P.135
Tutova, trimise Ministerului Finantelor.
ţi

152 341 Registru de evidenţă a fondului de salarii de la “ 287


Na

instituţiile şi întreprinderile din judeţ.

153 340 Registru de evidenta a meseriasilor, pe categorii, din “ 78 P.136


orasul Birlad si judet.
le

154 22 Contul de execuţie a bugetului de venituri, pe luna “ 15 Nu se


octombrie, al comunelor din plasa Puieşti. microfil
ive

m
155 291 Devize analitice de evaluare a cheltuielilor sectiilor (si “ 49
unitatilor sanitare) Comitetului Provizoriu al orasului “
Arh

Birlad-ciorne.

Devize analitice de evaluare a cheltuielilor plasilor din “


156 290 judet-ciorne. 42

157 293 Devize analitice de evaluare a cheltuielilor sectiilor si 1950 55 Nu se


©

unitatilor sanitare ale Comitetului Provizoriu al microfim


judetului Tutova.

158 294 Devize analitice de evaluare a cheltuielilor plasilor din “ 42 .”


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
judet (copii).

iei
159 296 Devize analitice de evaluare a cheltuielilor unor sectii “ 5 “
ale judetului.

ân
160 216 Centralizatoare de productie si planuri ale fortelor de “ 46 “
munca si salarii din intreprinderile judetului (copii).

m
161 324 Conturile de debite si incasari privind veniturile “ 63 “
administrate de Directia veniturilor de stat.

Ro
162 325 Centralizatoare ale planului de executie a bugetului pe “ 47 ”
lunile aprilie- iunie (copii).

ale
163 418 Centralizatoare cu planul de cheltuieli bugetare ale “ 9 “
plasilor judetului.

164 126 Centralizatoare de productie si planuri ale fortelor de “ 14 “


munca si salarii (copii).
ale
165 26 Contul de cheltuieli, pe luna februarie, al Comitetului “ 31
Provizoriual orasului Birlad. (1/2)
on

166 307 Fise sintetice de credite ale Comitetului de cultura “ 17 “


fizicea si sport, deschise pe calificative bugetare.
ţi

167 308 Fise sintetice de credie ale orasului Birlad, deschise pe “ 124 P.137
calificative bugetare.
Na

168 268 Proiectul de buget al Comitetului Provizoriu al “ (½)


Judetului Tutova (copii).
le

169 301 State de functii, scheme centralizatoae ale salariatiilor “ “


din plasi si orasul Birlad (copii).
ive

170 343 Registru de inscrierea sucesiunilor, locuitori si “ “


institutii din orasul Birlad (incomplet).
Arh

171 292 Plan de venituri si cheltuieli, pe trimestrul III si IV, al “


Comitetului Provizoriu al Judetului Tutova, (dublet). “

172 510 State de plata a salariilor-Fabrica de Confectii Birlad, “


diferente salarii. “
©

173 508 State de plata a salariilor de la Intreprinderea de 1950


constructii, Birlad. Nu se
microfim.
174 344 State de plata a salariilor de la Intreprinderea de “
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
confectii din Birlad, aprilie- mai.

iei
175 345 State de plata a salariilor de la Centrofarm, Birlad. “ P.138

ân
176 346 State de plata a salariilor de la Cooperativa CFR “
“Locomotiva” Birlad si de la Intreprinderile “
economice judetene “11Iunie”(mori si prese de ulei).

m
177 347 State de plata a salariilor de la Ocolul silvic Puiesti si 1950- “
Ocolul silvic Birlad. 1951

Ro
178 178 State de plata a salariilor de la Fabrica de confectii din 1950
Birlad, mart-iulie. P.139

ale
179 349 State de plata a salariilor de la Cooperativa “Victoria “
Socialismului”, Uniunea cooperativelor de consum din “
Birlad.

180 342 State de plata a salariilor de la Intreprinderea de “


ale
fermentatie a tutunului din Birlad.

181 341 State de plata a salariilor de la Centrul de receptionare “
a cerealelor, Cerealcom, Agentia Tutova. P.140
on

182 352 State de plata a salariilor de la Parohia Sf. Spiridon din “


Birlad. “
ţi
Na

183 353 State de plata a salariilor personalului sectiilor


Comitetului Provizoriu al jud. Tutova, ianuarie, “ 310 “.
chenzina-I. Acte justificative si note contabile
referitoare la cheltuieli de transport si procurari de
le

materiale.

184 354 State de plata a salariilor de la sectiile Comitetului “ 682


ive

provizoriu al Jud. Tutova-feb.-chenzina I. Note “


contabile, acte justijicative pentru cheltuieli de
transport si aprovizionare.
Arh

185 355 State de plata a salariilor de la Comitetul Provizoriu al “ 661 P.141


Jud. Tutova. Acte justificative si note contabile.

186 356 State de plate salarii pentru personalul sectiilor 1950 761 Nu se
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova, mart.- chenzina microfil
©

I. Acte justificative si note contabile privind plata m


deplasarilor si a cheltuielilor de aprovozionare.

187 357 State de plata a salariilor personalului sectiilor “ 656 “


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova, martie. Acte P.142

iei
justificative si note contabile privind plata deplasarilor
de personal si a cheltuielilor de aprovizionare.

ân
188 358 State de plata salarii ale personalului sectiilor “ 758 “
Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova si ale
personalului Statie de malarie din Birlad. Acte

m
justificative si note contabile referitoare la plata
deplasarilor si a aprovizionarii.

Ro
189 359 State de plata salarii a lucratorilor folositi in “ 311 “
combaterea insectelor la plante, martie; a comitetelor
Provizorii Puiesti, Dragomiresti, aprilie. Acte
justificative si note contabile referitoare la plata

ale
cheltuielilor pentru deplasare si aprovizionare. P.143

190 360 State de plata salarii ale personalului sectiilor “ 643 “


Comitetului Provizoriu la Jud. Tutova, chenzina I, mai.
Acte justificative si note contabile pentru plata
ale
deplasarilor si aprovizionarii cu materiale.

191 361 State de plata salarii ale personalului Comitetului “ 515 “


Provizoriu la Jud. Tutova, mai chenzina II. Acte
on

justificative si note contabile privind plata deplasarilor P.144


si aprovizionarii cu materiale.
ţi

192 362 Acte juitificative si note contabile referitoare la “


Na

cheltuielile de transport si aprovizionarea cu materiale 460 .


a Comitetului Provizoriu al Jud. Tutova, luna mai, vol.
I.
le

193 364 State de plata a salariilor personalului sectiilor “ 706 “


judetului-mai. Acte justificative si note contabile
privind plata indemnizatiei de transport si P.145
ive

aprovizionarea cu materiale.

194 365 State de plata salarii a personalului sectiilor judetului, “ 623 “


Arh

iunie. Acte jusficative si note contabile referitoare la


plata deplasarilor de personal si a aprovizionarii cu
materiale.

195 366 State de plata a salariilor personalului sectiilor 1950 845 Nu se


judetulu, iulie. Acte justificative si note contabile microfil
©

privind plata deplasarilor personalului si m


aprovizionarea cu materiale. P.146

196 367 State de salarii “ P.147


Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
197 368 State de plata a salariilor personalului sectiilor 691
judetului, august. Acte justificative si note contabile
privind plata deplasarilor personalului si a

ân
aprovizionarii.

198 366 State de plata a salariilor personalului judetului, iulie. “ 899 “

m
Acte justificative si note contabile pentru plata P.148
deplasarilor si a aprovizionarii.

Ro
199 369 State de plata a salariilor personalului sectiilor “ 318 “
judetului, august. Acte justificative si note contabile
privind plata deplasarilor si a cheltuielilor pentru
aprovizionare.

ale
200 370 State de plata a personalului sectiilor judetului, sept. “ 429 “
Acte justificative si note contabile refe-ritoare la plata
deplasarilor si a aprovizionarii sectiilor cu materiale.

ale
201 371 State de plata a salariilor personalului sectiilor 444 P.149
judetului. Acte justificative si note contabile.

202 384 State de plata a salariilor personalului sectiilor “ 64 “


on

financiare de plasile judetului, aprilie.

203 385 State de plata salariilor personalului sectiilor financiare “ 384 “


ţi

ale plasilor din judet, aprilie. Acte justificativesi note


contabile.
Na

204 386 State de plata a salariilor personalului Coopearativei “ 379 “


”Lumina” din com. Dragomiresti, comitetelor .
provizorii ale com. Avramesti si Dragomiresti,
le

Sindicatului salariatilor din invatamint, Sectiei


financiare a Plasii Puiesti, pe luna mai. Acte
justificative si note contabile.
ive

205 387 State de plata a salariilor personalului SectIiilor “ 519


financiare ale plasilor, pe luna mai, chenzina a II. Acte P.150
Arh

justificative si note contabile pe luna iunie.

206 388 State de plata a salariilor personalului Plasii Crivesti si 1950 474 Nu se
a subinspectorului Plasii Epureni, Ioan Chele, pe luna microfim
iulie. Acte justificative si note contabile referitoare la
cheltuielile de deplasare ale personalului si
©

aprovizionare cu materiale.

207 389 State de plata a salariilor personalului sectiilor plasilor, “ 633 “


Sectiei drumuri si ape (care au lucrat la intretinerea
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
drumului Birlad-Bacau), pe luna iulie. Acte

iei
justificative si note contabile. P.151

208 390 State de plata a salariilor personalului plasilor si a “ 622 .”

ân
Sectiilor financiare, luna august. Acte justificative si
note contabile privind plata deplasarilor de personal si
a cheltuielilor cu aprovizionarea.

m
209 391 State de plata a salariilor personalului Sectiilor “ 603 “
financiare ale judetului si plasilor, pe luna septembrie.

Ro
Acte justificative si note contabile de plata a
deplasarilor personalului. P.152

210 392 State de plata a salariilor lucratorilor la intretinerea “ 332 “

ale
drumului Birlad-Bacau din cadrul Sectiei drumuri si
ape, luna septembrie. Acte justificative si note
contabile de plata a deplasarilor personalului,
septembrie.

ale
211 393 State de plata a salariilor personalului Sectiilor “ 857 “
financiare ale plasilor si judetului, pe luna septembrie.
Acte justificvative si note contabile privind plata
cheltuielilor de deplasare a personalului acestor sectii. P.153
on

212 363 Acte justificative si note contabile privind cheltuielile “ 431 “


de deplasare si aprovizionare, pe luna mai.
ţi
Na

213 402 State de plata a salariilor personalului Sindicatului “


salariatiilor din unitati de stat si sfaturi populare,
ianuarie-decembrie.
le

214 403 State de plata a salariilor personalului de la Atelierul “ “


de coafura si frizerie, patron Mayer Marcus.
ive

215 404 State de plata a salariilor personalului Intreprinderii “ “


“Drumul socialismului”, din Birlad.
Arh

216 405 State de plata a salariilor personalului Comitetului “ “


Provozoriu al comunelor Lalesti, Dragomiresti,
Sendresti, Avramesti, Stincaseni, Fataciuni, a cadrelor
didactice scoliior din comuna Fataciuni, a
indemnizatiilor directorilor acestora, diferite luni. Plata
orelor suplimentare din diferite scoli.
©

217 406 State de plata a salariilor, orelor de dirigentie, 1950 Nu se


diferentelor de salarii ale cadrelor didactice, a microfim.
indemnizatiilor de conducere, din unele scoli ale
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
judetului, diferite luni. State de plata a salariilor

iei
personalului de la Policlinica de elevi, Dispensarul
TBC, Oficiul PTTR, etc., diferite luni.

ân
218 507 State de plata a salariilor Asociatiei comerciale, Birlad “ “

219 408 State de plata a salariilor personalului circumscriptiei “ “

m
sanitare Beresti si a salariului frizierului, Toma
Costica.

Ro
220 409 Liste de plata a ajutorului de boala a personalului “ “
sanitar, pe luna februlrie.

221 410 State de plata a salariilor personalului Intreprinderii de “

ale
piine si sifoane “Proletarul”, Intreprinderii “Drumul P.154
socialismului”, din Birlad.

222 411 State de plata a salariilor personalului Fabricii de spirt “ “


Ghidigeni.
ale
223 412 State de plata a salariilor personalului Coopreativei “ “
mestesugaresti si de constructii “Drum nou”, din
Birlad.
on

224 413 State de plata a salariilor de la Centrul de difuzare a “ “


presei din Birlad.
ţi

225 414 State deplata a salariilor personalului Fabricii de vata “ “


Na

din Birlad.

226 415 State de plata a salariilor personalului Intreprinderii “ “


“11 Iunie”din Birlad.
le

227 416 State de plata a salariilor agentelor agricoli comunali “ “


pentru Fabrica de zahar ”Tudor Vladimirescu”, Birlad,
ive

mai-noiembrie.

228 418 State de plata a salariilor personalului de la Sevrom- 1950 Nu se


Arh

constructii, Santierul de constructii nr. 4 Birlad. microfil


m.
229 419 State de plata a salariilor personalului Organizatiei “ “
“Frontul Plugarilor”, Birlad.

230 420 State de plata a salariloiior personalului de la Fabrica “ P.155


©

de tricotaje din Birlad.

231 421 State de plata a salariilor personalului Uniunii


cooperativelor de consum din Birlad. P.156.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
232 422 State de plata a salariilor personalului firmei “ “
proprietatea lui User David.

ân
233 423 State de plata a salariilor a personalului firmei lui “ “
Spiratos Neculai.

m
234 424 State de plata a salariilor personalului firmei lui “ “
Scandalis Iani din Birlad.

Ro
235 425 State de plata a salariilor personalului firmei lui Cucos “ “
Constantin din Birlad.

236 426 State de plata a salariilor de la Cooperativei “Unirea”, “ “

ale
comuna Lalesti.

237 427 State de plata a salariilor de la Sindicatul “Constructii” “ “


din Birlad.
ale
238 428 State de plata a salariilor de la Sindicatul “Poligrafic” “ “
din Birlad.
on

239 430 State de plata a salariilor personalului de la “ “


Cooperativa “I. Iacomi”, Birlad.

240 432 State de plata a salariilor de la Protoieria din Birlad. “ “


ţi
Na

241 433 State de plata a salariilor de la Scoala profesionala “ “


metalurgica din Birlad.

242 434 State de plata a salariilor de la parohiile din comunele “ “


Ciocani si Ivesti.
le

243 435 State de plata a salariilor personalului Sfatului Popular “ “


ive

al com. Untesti, mai-decembrie.

244. 436 State de plata a salariilor de la Fabrica de spirt 1950 Nu se


Ghidigeni microfim.
Arh

245 437 State de plata a salariilor de la Federatia meseriasilor “ “


din Birlad.

246 439 State de plata a salariilor personalului Cooperativei “ “


©

“1Mai”(frizerie), mai-noiembrie.

247 440 State de plata a salariilor de la Cooperativa “ “


”Locomotiva”, Birlad.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
248 441 State de plata a salariilor de la Intreprinderea “
comerciala si Magazinul de stat din Birlad “
(Centrocom).

ân
249 442 State de plata a salariilor de la Centrul de difuzare a “ “
presie din Birlad, iulie-decembrie.

m
250 443 State de plata a salariilor de la Sindicatul sanitar “ “
Birlad.

Ro
251 444 State de plata a salariilor de la Intreprinderea de “ “
produse petroliere (Competrol), Birlad.

ale
252 446 State de plata a salariilor de la Intreprinderea “ “
“Combustibilul”din Birlad, aprilie-decembrie.

253 447 State de plata a salariilor de la Intreprinderea de “ “


cultura si fermentatie a tutunului.
ale
254 450 State de plata a salariilor de la Cantina salariatiilor din
Birlad, aprilie-noiembrie.
on

255 451 State de plata salarii de la G.A.S. Suseni “ P.157

256 453 State de plata a salariilor de la Gospodariile chibzuite: “ “


ţi

“ 7 Noiembrie”, “Abator”, “Localuri si locuinte” din


Birlad.
Na

257 455 State de plata a salariilor de la Sovrom-asigurare din “ “


Birlad.
le

258 456 Stae de plata a salariilor de la Cantina salariatilor din “ “.


comert si cooperatie din Birlad.
ive

259 457 State de plata de la Cooperativa de credit si economii a “ “


pensionarilor din Birlad.
Arh

260 458 State de plata a salariilor de la Cooperativa ”Agenco” 1950 Nu se


de conctructii din Birlad. microfim.

261 459 State de plata a salariilor de la G.A.S.-Perieni “ “

262 460 State de plata a salariilor de la Cooprativa “Progresul” “ “


©

din comuna Balabanesti.

263 461 State de plata a salariilor de la Cooperativa “Junimea” “ “


din com. Dragomiresti.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
264 462 State de plata a salariilor de la Cooperativa “Radeni” “ “
din com Radeni.

ân
265 463 State de plata a salariilor de la Cooperativa “ “
mestesugareasca din comuna Cotoroaia.

m
266 464 State de plata a salariilor de la Cooperativa “Buda- “ “
Patrascani”, comuna Buda.

Ro
267 467 State de plata a salariilor de la G.A.S. comuna Perieni. “ “

268 468 State de plata a salariilor de la Redactia Ziarului “ “


“Steagul“ din Birlad.

ale
269 469 State de plata a salariilor de la Scoala de calificare “ “
profesionala a Intreprinderii “Constructorul” din
Birlad.
ale
270 470 State de plata a salariilor de la Intrprinderea “30 “ “
Decembrie” din comuna Stincasesti.

271 472 State de plata a salariilor de la Banca de stat Birlad. “ P.158


on

272 743 State de plata a salariilor de la firma Marcel Schvart. “ “


ţi

273 475 State de plata a salariilor de la firma Kirsenbaum Iosif- “ “


croitorie, din Birlad.
Na

274 476 State de plata a salariilor de la firma Cristache Pintilie “ “


din Birlad.
le

275 477 State de plata a salariilor de la firma Vexler Solomon, “ “


din Birlad.
ive

276 478 State de plata a salariilor de la firma Fenichi Eufrosina. 1950 Nu se


microfim.
277 479 State de plata a salariilor de la firma Gugianu Ion. “ “
Arh

278 480 State de plata a salariilor de la firma “Comlemn” “ “


(depozit) din Birlad.

279 481 State de plata a salariilor de la firma lui Buzinchi din “ “


Birlad.
©

280 482 State de plata a salariilor de la firma Carol Leibovici “ “.


din Birlad.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6
281 483 State de plata a salariilor de la firma Iancu Manolache “ “

iei
din Birlad.

282 484 State de plata a salariilor de la firma Neculai Arsene “ “.

ân
din Birlad.

283 485 State de plata a salariilor de la firma Iosif Kirsenbaum “ “

m
din Birlad.

284 486 State de plata a salariilor de la firma lon Dolea din “ “

Ro
orasul Birlad.

285 487 State de palta a salariilor de la firma Bostaca Virgil din “ “


Birlad.

ale
286 488 State de plata a salariilor de la firma Vasile Popa din “ “
Birlad.

287 489 State de plata a salariilor de la firma Alexandru Toma “ “


ale
din Birlad.

288 490 State de plata a salariilor de la firma Ioan Creanga din “ “


Birlad.
on

289 491 State de plata a salariilor de la firma Buluceanu Ion din “ “


Birlad.
ţi

290 492 State de plata a salariilor de la firma Carusi Dumitru “ “


din Birlad.
Na

291 493 State de plata a salariilor de la firma lui Vasiliu Mihai. “ “

292 494 State de plata a salariilor de la firma lui Pintilie Gavril “ “


le

din Birlad.

293 495 State de plata a salariilor de la firma lui Iosif Mihai din 1950 Nu se
ive

Birlad. microfim.

294 496 State de plata a salariilor de la firma lui Marcus Mayer “ “.


Arh

din Birlad.

295 497 State de plata a salariilor de la firma lui Lazar Manole “ “


din Birlad.

296 498 State de plata a salariilor de la firma lui Peride Jean din “ “.
©

Birlad.

297 499 State de plata a salariilor de la firma, Gita Maria din “ “


Birlad.
Nr.vechi al
Nr. Unitãtii CUPRINSUL UNITÃTII Anul Nr.
crt. Arhivistice DE PÃSTRARE sau anii filelor Observatii
extremi
1 2 3 4 5 6

iei
298 500 State de plata a salariilor de la firma lui Paiu Mihai din ” “
Birlad.
.

ân
299 501 State de plata a salariilor de la firma lui Covaliov ” ”
Efrim din Birlad.

m
300 502 State de plata a salariilor de la firma lui Iosup Mihai “ “
din Birlad.

Ro
301 503 State de plata a salariilor de la firma lui Blumenfeld “ “
Solomon din Birlad.

ale
302 504 State de plata a salariilor de la Firma Berestenin Iosif “ “
din Birlad.

303 506 State de plata a salariilor de la Firma “Sovrompetrol”


ale “ “

304 509 State de plata a salariilor de la D.C.A. Birlad. “ “

305 327 Plan de venituri si cheltuieli al orasului Birlad pe 210 P.159


trimestrul II- (dublet).
on

306 Inventar vechi fond Prefectura jud. Tutova 1859-1950 P.160


ţi
Na
le
ive
Arh
©