Sunteți pe pagina 1din 2

1. Distribu?

ia: definire, abord�ri teoretice

Distribu?ia reprezint� ansamblul activit�?ilor ce au ca scop transferul produsului


de la firma produc�toare la consumatorul final. Ea �ndepline?te urm�toarele func?ii
principale: transportul (toate activit�?ile legate de transportul produselor de la
produc�tor la consumatorul final); aprovizionarea (activit�?ile ce permit formarea
gamei de produse adaptat� nevoilor de consum); stocarea (activit�?ile ce asigur�
leg�tura �ntre momentul fabric�rii produsului ?i momentul achizi?iei/utiliz�rii
acestuia); contractarea (activit�?ile ce faciliteaz� leg�turile �ntre produc�tor ?i
intermediari); informarea (activit�?ile ce permit asigurarea unui flux de informa?
ii �n dublu sens: de la produc�tor la consumator ?i de la consumator la
produc�tor).

Func?iile distribu?iei pot fi privite ?i dintr-o alt� perspectiv�, ca func?ii


tradi?ionale ?i func?ii moderne. Func?iile tradi?ionale constau �n:
cump�rarea/v�nzarea; transportul; stocarea; condi?ionarea; prezentarea; comunicarea
(informarea); finan?area. Din categoria func?iilor moderne fac parte: marca
distribuitorului, folosirea codului de bare, schimbul electronic de date,
aprovizionarea automat�, dezvoltarea unor noi formule de comercializare.

Distribu?ia interna?ional� este o component� important� a activit�?ii de marketing


interna?ional, str�ns legat� de celelalte elemente ale mixului, pe care le influen?
eaz� ?i care este condi?ionat� de acestea. Ea reprezint� activit�?ile ?i rela?iile
ce se stabilesc �ntre parteneri situa?i pe pie?e diferite �n vederea punerii
m�rfurilor la dispozi?ia consumatorilor sau utilizatorilor str�ini. Pentru ca
distribu?ia s� contribuie efectiv la realizarea scopului final al activit�?ii de
marketing interna?ional, ea trebuie s� asigure transferul succesiv al m�rfurilor
prin opera?iuni de import-export (canale de distribu?ie) ?i deplasarea fizic� a
acestora (suportul logistic).

1.1. Sisteme de distribu?ie; forme

Sistemul de distribu?ie dintr-o anumit� ?ar� este influen?at de o serie de factori,


cum ar fi: factorii de mediu, concep?ia managerial�, structura organizatoric�
proprie firmei de distribu?ie, mixul de marketing al distribuitorului, consumatorii
actuali ?i poten?iali (vezi figura 1.1).

Factorii de mediu influen?eaz� modalitatea ?i tehnica de comercializare; dintre


ace?tia men?ion�m cadrul legislativ existent �n domeniul distribu?iei, mediul
concuren?ial, tradi?iile, uzan?ele ?i cultura (valori, stiluri de via?�), noile
tehnologii folosite �n procesul de comercializare (schimbul electronic de date -
EDI, internetul).

Concep?ia managerial� �n domeniul distribu?iei se axeaz� pe trei elemente:

- - orientarea c�tre cerin?ele consumatorilor, prin adaptarea strategiei la nevoile


acestora;

- - adaptarea produselor ?i serviciilor firmei la modific�rile sociale;

- - ob?inerea de profit: multe puncte de v�nzare au pus pe primul loc volumul


v�nz�rilor �n

detrimentul rentabilit�?ii, ceea ce a dus la pierderea independen?ei lor


financiare.

Structura organizatoric� proprie firmei de distribu?ie reprezint� o parte


integrant� a cadrului general �n care se desf�?oar� activitatea de distribu?ie.
Gradul de autonomie al punctelor de v�nzare reprezint� un factor cheie �n definirea
strategiei: �n unele cazuri, strategia punctului de v�nzare este autonom� (de
exemplu, magazinele independente); �n cele mai multe situa?ii, strategia punctului
de v�nzare este subordonat� unui centru decizional comun, elementele tactice pot fi
definite de centru (de exemplu, marile magazine) sau la nivelul punctului de
v�nzare (de exemplu, cazul hypermarket-urilor).

Variabilele tactice constituie mixul de marketing al firmei de distribu?ie,


reprezent�nd totalitatea mijloacele de ac?iune care au ca scop realizarea
obiectivelor propuse.

Distribu?ia reprezint� componenta fundamental� a procesului de comercializare;


aceasta pune �n rela?ie trei actori: produc�torul, distribuitorul ?i consumatorul.
Raporturile stabilite �ntre aceste p�r?i difer� �n func?ie de obiectivele fiec�reia
(vezi figura 1.2).