Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar EGIU nr.

1. Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși constă din efectuarea


următoarelor operațiuni:
a) aprinderea și stingerea focului;
b) supravegherea arderii și respectarea parametrilor tehnologici pentru funcționarea în condiții
optime;
c) aerisirea încăperilor în care sunt montate aparate de utilizare a gazelor naturale.
2. Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează pe rețeaua de distribuție,
respectiv pe instalațiile de utilizare subterane, astfel:
a) la capetele tuburilor de protecție;
b) la ieșirea din pamânt a conductelor;
c) în alte situații deosebite evidențiate de către proiectant sau de către OSD.
3. La punerea în funcțiune a stațiilor și posturilor de reglare sau reglare – măsurare se
efectuează următoarele operațiuni:
a) se verifică legarea la centura de împământarea părților metalice;
b) se verifică și se închid toate armăturile stației și postului de reglare;
b) se verifică și se închid toate punctele de ardere și toate capetele instalației.
4. Timpul de realizare al probei de rezistența de presiune este de:
a) 1 oră;
b) 4 ore;
c) 24 ore.
5. În cazul constatării prezenței unor scăpări de gaze într-o construcție, primele măsuri sunt:
a) se anunță imediat biroul de reclamații;
b) echipa de intevenție întrerupe alimentarea cu gaze naturale;
c) nu este regelementat.
6. Fișele de evidență a lucrărilor periodice de verificare și revizie tehnică se păstrează, în câte un
exemplar la :
a) consumator;
b) operatorul economic care a efectuat verificarea sau revizia instalației de utilizare;
c) furnizorul de gaze naturale.
7. Este interzisă depozitarea materialelor în clădirile care adăpostesc stațiile și posturile de
reglare sau reglare – măsurare și în apropierea acestor clădiri la distanțe mai mici de:
a) 40 m pentru materialele incombustibile;
b) 40 m pentru materialele combustibile;
c) 50 m pentru scule și accesorii.
8. Trecerea conductelor prin pereți sau planșee se face:
a) în tub de protecție;
b) în tubul de protecție fără îmbinări în tubul de protecție;
c) perpendicular pe perete și planșee.

-1-
9. Presiunile necesare efectuării verificărilor și probelor de rezistență pentru instalațiile de
utilizare supraterane sunt:
a) 9 bar pentru presiune medie;
b) 4 bar pentru presiune redusă;
c) 2 bar pentru presiune joasă.
10. Într-o instalație de utilizare se prevăd robinete de închidere:
a) înaintea fiecărui contor;
b) pe fiecare ramnificație importantă;
c) înaintea fiecărui aparat consumator de combustibili gazoși.
11. Verificările de rezistență și etanșeitate la presiune a SD se efectuează cu:
a) aer comprimat;
b) apă pentru rețelele de distribuție;
c) apă, în stațiile de reglare sau reglare - măsurare.
12. Presiunile necesare efectuării verificărilor și probelor de etanșeitate pentru instalațiile de
utilizare montate subteran din oțel, sunt:
a) 4 bar pentru presiune medie;
b) 2 bar pentru presiune redusă;
c) 1 bar pentru presiune joasă.
13. Verificarea instalațiilor pentru consumatorii persoane juridice se efectuează:
a) maxim o dată la 2 ani;
b) o dată la 1 an;
c) o dată la 10 ani
14. Autorizarea de tip EGIU permite persoanelor fizice să:
a) execute/exploateze și să proiecteze instalații în domeniul gazelor naturale;
b) proiecteze sisteme de distributie;
c) execute/exploateze instalații de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan.
15. Dacă trecerea conductelor prin încăperi cu umiditate pronunțată sau atmosferă corosivă este
inevitabilă:
a) se folosesc țevi zincate;
b) se folosesc țevi protejate cu lacuri anticorosive;
c) se folosesc tuburi de protecție.
16. Este interzisă trecerea conductelor de utilizare instalațiilor de utilizare prin:
a) puțuri și camere de ascensoare;
b) poduri ale clădirilor, debarale, cămări, closete și alte spații de acest fel, a conductelor cu îmbinări
fixe sau demontabile, dacă încăperile nu sunt ventilate;
c) spații circulate.
17. Aparatele consumatoare de comustibili gazoși pot avea racorduri flexibile la instalațiile
interioare dacă:
a) aparatele au debit nominal sub 3 m3/h;
b) aparatele au debit nominal sub 2 m3/h;
c) aparatele au debit nominal sub 1 m3/h.
-2-
18. În conformitate cu prevederile Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a
abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aprobat prin Ordinul ANRE nr.
62/02.08.2013, persoana juridică/fizică supusă unei acțiuni de control are următoarele
drepturi:
a) să solicite echipei de control neîncheierea procesului verbal de control;
b) să solicite echipei de control prezentarea legitimațiilor de instalator autorizat;
c) să primească o dovadă scrisă, în cazul preluării unor documente de către membrii echipei de
control.
19. Conform Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la
reglementările emise în domeniul energiei aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/02.08.2013,
acțiunea de control de tip inspecție și de tip verificare se efectuează în baza unui mandat de
control, emis de către:
a) președintele ANRE;
b) director general;
c) director general al Direcției Generale de Control.
20. Revizia instalațiilor de utilizare aparținând persoanelor juridice se efectuează:
a) maxim o dată la 10 ani;
b) după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă de timp care depășește 6 luni ;
c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare gaze naturale.
21. Presiunile necesare efectuării verificărilor și probelor pentru instalații de utilizare montate
subteran din PE80 sunt:
a) proba de rezistență se va realiza la 6 bar;
b) proba de etanșeitate se va reliza la 2 bar;
c) pentru presiune joasă, probele de rezistență și etanșeitate se vor realiza la 0,2 bar.
22. În cazul funcționării defectuoase a evacuării gazelor arse se procedează la:
a) nu este reglementat;
b) sigilarea robinetelor aparatului consumaotr de combustibili gazoși;
c) sistarea furnizăriii gazelor până la remedierea defectului.
23. În timpul operațiilor de revizie a stațiilor și posturilor de reglare se asigură:
a) oprirea sau devierea circulației pe o rază de 5 km față de stație;
b) ventilarea permanentă a încăperii;
c) cuplarea instalației electrice.
24. Exploatarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aparținând consumatorilor persoane
juridice poate fi efectuat către:
a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul ANRE;
b) operatori economici autorizați de către ANRE;
c) operatori SD.
25. Verificarea și revizia periodică a instalațiilor de utilizare este:
a) obligatorie pentru toți consumatorii;
b) realizat către un operator autorizat de către ANRE;
c) nu este reglementat.

-3-

S-ar putea să vă placă și