Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA SPIRU HARET
1.2.Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI BRAŞOV
1.3.Departamentul PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE
1.4.Domeniul de studii ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
1.5.Ciclul de studii MASTER
1.6.Programul de studii/Calificarea CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ

2.Date despre disciplină


2.1.Denumirea disciplinei TEHNICI DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
2.2. Codul disciplinei PSE_Bv/CE/1/2/10/A
2.3. Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. FLORIN VANCEA
2.4.Titularul activităţilor de Lect. Univ. dr. FLORIN VANCEA
seminar
2.5. Anul de studiu I 2.6.Semestrul II 2.7. Tipul de Examen oral 2.8.Regimul A
evaluare disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14
învăţământ
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 31
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activităţi: elaborare proiect pe una din tematicile prezentate
3.7 Total ore studiu individual 108
3.9 Total ore pe semestru 150
3.10 Număr de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Nu este cazul
cursului
5.2. de desfăşurare a  Nu este cazul
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate


Competenţe profesionale
- Cunoaşterea aprofundată a activităţilor de consiliere pe baza identificării şi a evaluării unor
probleme psiho-emoţionale, disfuncţionale şi de comportament ale unor indivizi, grupuri, colective
de muncă sau educaţionale din sfera practicii sale de specialitate;
- Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru a elabora şi a aplica programe de consiliere
educaţională a persoanelor de diferite vârste, familiilor, grupurilor educaţionale, managerial sau de
muncă, a persoanelor sau grupurilor care îndeplinesc sarcini cu grad ridicat de risc, a persoanelor
private de libertate, atunci când intervin situaţii de dificultate psiho-emoţională, comportamentală,
de comunicare, de decizie, etc.;
- Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic de a acorda sprijin de specialitate pentru
optimizarea comportamentului şi îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale, pentru creşterea nivelului
de conştientizare a persoanei sau grupului, a capacităţii de autoevaluare şi autocontrol, de adaptare
la diferite situaţii de viaţă, de muncă individual sau colectivă, de decizie privind munca sau viaţa;
- Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a formula judecăţi de
valoare şi a fundamenta decizii constructive spre a oferi sprijin de specialitate pentru creşterea
performanţei individuale şi colective a activităţii de învăţământ şi educaţie din şcoli, grădiniţe şi
instituţii speciale de asistenţă şi ocrotire, pentru combaterea devianţei şcolare, a dezinteresului
pentru învăţătură, a absenteismului sau a violenţei;
- Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, utilizând inovativ un spectru variat de
metode cantitative şi calitative în activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, individual sau în
colective de cercetare în domeniul consilierii educaţionale şi de a disemina şi a aplica rezultatele
cercetării în mediul ştiinţific şi al practicii psiho-pedagogice.

- Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă


transversale
Competenţe

profesională, respectând în întreaga activitate regulile de bune practice şi normele eticii şi


deontologiei profesionale.
- Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale (microgrupuri pe teme
de cercetare);
- Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei
activităţi profesionale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea masteranzilor cu cadrul conceptual general şi practic al
utilizării diferitelor tehnici de consiliere psihopedagogică.
7.2 Obiectivele specifice 1. Explicare şi interpretare a modului în care tehnicile de consiliere
psihipedagogică răspund variatelor nevoi psiho-emoţionale ale clienţilor,
particulatăţilor consilierului şi diferitelor metode şi orientări
psihoterapeutice;
2. Aplicare, transfer şi rezolvare de probleme: construirea unui cadru
psihoterapeutic, a unei relaţii psihoterapeutice, iniţierea unui dialog
psihoterapeutic, alegerea şi utilizarea unor metode şi tehnici de intervenţie
adecvate diferitelor nevoi psiho-emoţionale;
3. Reflecţie critică şi constructivă: determinarea eficienţei dar şi limitelor
diferitelor tehnici de consiliere psihopedagogică raportate la
caracteristicile personale ale clientului dar şi la nevoile lui psiho-
emoţionale, evaluarea adecvării consilierului la tehnicile de consiliere
psihopedagogică şi orientărilor de care acestea aparţin;
4. Creativitate si inovare: deschiderea către paradigme şi modalităţi noi de
intervenţie ce vizeză nevoile psiho-emoţionale ale clienţilor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Locul şi rolul tehnicilor de consiliere psiho- Prelegere Sportul de curs este distribuit
pedagogica. studenţilor pe cale electronică
la debutul activităţii.
2. Tehnici de consiliere de natură psihanalitică Prelegere-demonstraţie idem
3. Tehnici de consiliere comportamentale Prelegere-demonstraţie idem
4. Tehnici de consiliere cognitive Prelegere-demonstraţie idem
5. Tehnici de consiliere ericksoniene Prelegere-demonstraţie idem
6. Tehnici de consiliere rogersiene Prelegere-demonstraţie idem
7. Tehnici de consiliere specifice gestalterapiei Prelegere-demonstraţie idem
8. Tehnici de consiliere specifice psihodramei Prelegere-demonstraţie idem
9. Tehnici de consiliere specifice analizei Prelegere-demonstraţie idem
existenţiale
10. Tehnici de consiliere specifice analizei Prelegere-demonstraţie idem
existenţiale
11. Tehnici de consiliere de natură transpersonală Prelegere-demonstraţie idem
12. Tehnici de consiliere de cuplu Prelegere-demonstraţie idem
13. Tehnici de consiliere familială Prelegere-demonstraţie idem
14. Tehnici de consiliere de grup Prelegere-demonstraţie idem
Bibliografie
1. Bandler, R., Grinder, J. (2007), Tehnicile hipnoterapiei ericksoniene, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
2. Holdevici, I. (1996), Elemente de psihoterapie, Ed. All, Bucureşti.
3. Holdevici, I. (2000), Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de psihoterapie, Editura Orizonturi.
4. Howard, S., (2010), Psihoterapie şi consiliere psihodinamică, Ed. Herald, Bucureşti.
5. Ionescu, A. (2001), Psihoterapia existenţială, Editura SPER, Bucureşti.
6. Minulescu, M. (2001), Introducere în analiza jungiană, ED. Trei, Bucureşti.
7. Mitrofan, I. (coord.), (1997), Psihoterapia Experienţială. O paradigmă a autorestructurării şi dezvoltării
personale, Ed. Infomedica, Bucureşti.
8. Mitrofan, I. (coord.), (2000), Orientarea experienţială în psihoterapie. Dezvoltarea personală, interpersonală
şi transpersonală, Ed. SPER, Bucureşti.
9. Mitrofan, I., Vasile, D. (2001), Terapii de familie, Ed. SPER, Bucureşti.
10. Nichols, M.,P., Schwartz, R,.C., (2005), Terapia de familie. Concepte şi metode, Editată de Asociaţia de
terapie familială, Bucureşti.
11. Tolan, J., (2011), Psihoterapie şi consiliere centrată pe persoană, Ed. Herald, Bucureşti.
12. Van Deurzen, E., (2011), Psihoterapie şi consiliere existenţială, Ed. Herald, Bucureşti.
13. Vancea, F. (2009), Introducere în psihoterapie, Editura Psihomedia, Sibiu.
14. Widlocher, D., Braconnier, A. (2006), Psihanaliză şi psihoterapii, Ed. Trei, Bucureşti.
15. Yalom, Irvin, D., (2005), „Tratat de psihoterapie de grup. Teorie şi practică”, ed. Trei, Bucureşti, 2008.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


1. Tehnici de consiliere cu suport proiectiv Referate. Exerciţii Temele referatelor şi
demonstrative bibliografia sunt prezentate în
suportul de curs
2. Tehnici de consiliere folosind limbajele Referate. Exerciţii Idem
artistice demonstrative
3. Tehnici de consiliere verbală folosind limbajul Referate. Exerciţii Idem
modelului META demonstrative
4. Tehnici de consiliere psiho-corporale Referate. Exerciţii Idem
demonstrative
5. Tehnici de consiliere transgeneraţionale Referate. Exerciţii Idem
demonstrative
6. Tehnici de consiliere experienţială focalizată Referate. Exerciţii Idem
pe emoţii şi specifice terapiei experieniale ale demonstrative
unificării
7. Tehnici de dezvoltare personală şi de Referate. Exerciţii Idem
consiliere în grup demonstrative
Bibliografie

1. Mitrofan, I. (2004), Terapia Unificării, Abordare Holistică a Dezvoltării şi Transformării Umane, Ed. SPER,
Bucureşti.
2. Mitrofan, I., Nuţă, A. (2005), Consilierea psihologică. Cine, ce şi cum?, Ed. SPER, Bucureşti.
3. Mitrofan, I., Stoica, D.C. (2005), Analiza transgeneraţională în terapia unificării, Ed. SPER, Bucureşti.
4. Rubin, J.A. (2009), Art-Terapia. Teorie şi tehnică, Ed. Trei, Bucureşti.
5. Şelaru, M., Boişteanu, P. (2002), Trainingul autogen sau relaxarea. Culegere de texte, tehnici şi metode,
Editura Phoenix, Braşov.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinuturile disciplinei vin în întâmpinarea aşteptărilor reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs Implicarea în prelegere cu Evaluare continuă. 30%
întrebări, comentarii, Se înregistrează frecvenţa şi
exemple de analiză. soliditatea interacţiunii la orele de
curs.
10.5 Seminar/laborator Susţinerea orală a Evaluare finală. Examen oral: 70%
portofoliului. Portofoliul susţinerea portofoliului.
cuprinde un studiu de caz
care constă într-un demers
de consiliere (scolară,
psiho-pedagocică sau
psihologică) derulat
conform unei abordari
psihologice la alegere.

10.6 Standard minim de performanţă


Obţinerea a minim nota 5 ca medie ponderată a evaluărilor. Elaborarea un studiu de caz care constă într-un demers de
consiliere derulat conform unei abordari psihologice la alegere.

Data completării: Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de seminar,


01.10. 2017 Lector. univ. dr. FLORIN VANCEA Lector. univ. dr. FLORIN VANCEA

Data avizării în departament Semnătura şefului de departament


Conf. univ. dr. NADIA FLOREA

S-ar putea să vă placă și