Sunteți pe pagina 1din 154

I. 1. V.

II

,297
G V ANTONOVICI
SCOP HU$1LOR

DOCUM1-iNTE
DE ALE FOASTELOR SCHITURI
ORGOESTII, BOGDANITA, PARVESTII,
CARTIBASII $1 MANZATII
DIN JUDETUL TUTOVA

CU 0 INTRODUCERE, ILUSTRATIUNI $1 0 HARTA

-I I-

1929
CORLATEANU, HUE!
IJ

www.dacoromanica.ro
IACOV ANTONOVICI
EPISCOP HUSILOR

DOCUMENTE
DE ALE FOASTELOR SOHITURI
ORGOESTII, BOGDANITA, PARVESTII,
CARTIBASII $1 MANZATII
DIN JUDETUL TUTOVA

CU 0 INTRODUCERE, ILUSTRATIUNI $1 0 HARTA

1929
CORLATEANU, HL.1$1

www.dacoromanica.ro
INTRODUCERE
Intre documentele aflate de mine in curgerea vre-
mii, am avut prilejul sä adun un numar din ele pri-
vitoare si la foastele schituri, Orgoestii '), Bogdanita,
Parvestii, Cartibasii si Manzatii, din judetul Tutova,
De aceste documente, cum si din alte informatiuni,
ma servesc acum, in insemnarile ce urmeaza asupra
acestor evlavioase asezaminte,
I. Schitul Orgoe*tii (numit si Orgoestii Noui, Ne-
gomirestii Noui), a fost infiintat pe la anul 1792 de
catra Spatareasa Safta Bogdan 2), pe proprietatea ei
Negomirestii, la obarsia paraului Horieta, Nu are nici o
pisanie sau inscriptie pentru a lui intemeere ; ne servim
insa de anul 1792 insemnat pe vechiul Antimis, ce a
fost dat acestui schit de catre Mitropolitul Iacov Sta-
mati, in primul an, dupa trecerea lui dela Episcopia
de Husi la Mitropolia Moldovei si Sucevei,
1) Doc. Orgoestilor le-am copiat dintr'o condica, ce mi s'a im-
prumutat de catre mult regretatul profesor si decan al Facultatii
de Teologie din Bucuresti, Arhiereul Ghenadie Enaceanu, in 1886,
intitulata : Documentele Sfantului Schit Orgoestii-noui, a Sfintei
Manastiri Neamtul, din Tinutul Tutovei, prescrise acum de pe vechile
originale in vremea Prea Cuviosului Arhimandrit Chir Gherasim,
Staritul acestor Sfinte Manastiri Niamful i Secu. Anul 1857".
2) Fiica logofatului Ioan Bogdan, casatorita cu Spatarul Costan-
tin Costache, fiiul paharnicului Iordache Costache, nepot sardarului
Costantin Costache, al patrulea fiiu (baet) al lui Gavrilita Costache
marele vornic (comunicat de d-1 N. Balanescu inspector scolar).

www.dacoromanica.ro
IV

Biserica Schitului este de lemn si are ca hram pe


Sf, Nicol ae.
Schitul Orgoestii, Inca dela a lui Intemeere, a fost
inchinat Manastirii Neamtului 9. Mai la vale de Biserica
Schitului a fost si un Paraclis cu hramul Nasterea
Maicii Domnului" (8 Septembrie) la o distanta cam
de 20 metri.
In altarul Bisericii, in afara de Antimisul dela Mi-
tropolitul Iacov, din anul 1792, au mai fost 2 Antimise
de la Mitropolitul Veniamin Costache, ambele notate si
semnate de acest Mitropolit, in ziva de 13 Decemvrie
1828; unul de matasa pentru Biserica mare si altul de
in, pentru Paraclisul desfiintat mai pe urma. Ambele au
lost luate de P. S. Episcop Silvestru, cand a fost acolo
in 1890. Mai spre sud de actuala Biserica se afla ince-
puta si pana la feresti ridicata o Bisericuta din Caramida,
care, dupacum mi s'a spus, era sa serveasca de Paraclis,
in locul celui desiiintat. Catapeteasma Paraclisului desfi-
intat s'a dat Bisericii Trei terarhi din Bogdana. (A se ve-
dea a mea IstoriaComuneiBogdana, Studiul, pag. CXLII).
Sfantul Schit a fost Inzestrat de Spatareasa Safta
Bogdan si de fiica sa, Casandra Costachi, in 1816, cu
mosia Cioranii sau Ciorastii, de pe apa Barladului, si
cu niste dughene din Iasi, pe Podul Vechiu ; osebit 2
salase de tigani si 500 lei, cum si alti 500 de lei
Manastirii Neamtului, pentru sufletele for si a neamu-
rilor for 2). Mosia Cioranii se afla pe apa Barladului
intre satul Sarbi si mosia Pisocii" 2).
Domnitorul Alexandru Calimah, cu hrisovul din 8 Iulie
1817, hotaraste ca la vremea slujbilor rusumaturi sa
alba (Schitul Orgoesti) a scuti 200 of de gostina i una suta
1) Opul prezent, p. 13§i 15.
2) Idem, p. 15.
3) Idem, p. 14.

www.dacoromanica.ro
L

Biserica fostulu schit Orgoestii


www.dacoromanica.ro
V

sfini i stupi de desatina si 200 vedre vin de vadrarit ').


Ace laq Domn, prin hrisovul din 28 Aprilie 1919, ha-
razeqte schitului cate una mie oca sare pe an din ocna
gospod, qi pe toga luna cate o oca untdelemn qi ju-
matate oca tamae, cum si scutiri de desatina, goOina,
vadrarit §i 12 liudi 2).
Monahul Pantelimon Smantana cu fiiul sau, Gheor-
ghe, in 2 Ianuarie 1820 darueqte Schitului 5 stanjini
pamant in moqia Sarbii, pe apa Barladului, intre mo0a
Cioraqtii si Olaneqtii a d-sale Spataresei Safta Bogdan,
Tinutul Tutovei, spre a le alipi la moqia Cioraqtii, ce
este data Schitului de numita Spatareasa, spunand ca
dansul are sali petreaca restul vietii la acel Schit 8).
Domnitorul Joan Sandu Sturza dispune ca, peste 1000
oca sare, sä se mai dea Inca cate 1000 oca pe an,
pentru care adaos insa se va plati de catre Schit Cate
10 parale la suta de oca pe an 4).
Postelnicul Dimitrie Jora, prin diata sa, din 5 Ianu-
arie 1828, afieroseqte Schitului Orgoeqtii o parte de
loc, in hliza din Vla'cle#i, cu casa, cu Biserica, cu iaz,
cu moara, cu vii, cu livezi si cu toate lucrurile si aca-
returile ce se afla imprejurul casei .
Safta Bogdan Spatareasa cu fiica sa, Casandra Cos-
tachi, daruesc un loc pe Ulita Nemtasca (Stramba) din
Iasi, Schitului Orgoeqtii 6).
Casandra Costache polcovnicita 7), fiica Spataresei
1) Op. pr. pag. 16.
2) Idem, p. 17.
3) Idem, pag. 19.
4) Idem, pag. 21
5) Idem, pag. 22.
6) Idem, pag. 25.
7) Murindu-i primul barbat, Matei Costache ; Negel, fratele
Mitropolitului Veniamin, s'a maritat cu un rus, Ghedeonov pod-
polcovnic (comunicat de D-1 N. lIalinescu),

www.dacoromanica.ro
VI

Safta, afieroseste si ea, in anul 1831 Maiu 15, patru


dughene, in Iasi, pe Podul Vechiu '),
Dela anul 1894, Biserica a servit ca filiala a paro-
hiei Orgoesti pana astazi. Desi acest Schit a fost in-
chinat la Manastirea Neamtului, aceasta manastire
n'a purtat grija de Orgoesti.
In anul 1853 Decemvrie 14, in Schitul Orgoesti era
ca Necealnic Ieromonahul Anania Dimitriu si se aflau
28 monabi si 6 ispitelnici 2).
In anul 1890, prin luna August, Episcopul Silvestru
al Husilor, impreuna cu mine, a mers sa vada Orgo-
estii, in scop de a stramuta, la acest loc, pe calugarii
dela Rafaila-Vaslui si pentru ca sa se poata retrage
si P. S. Sa, la Orgoesti, in timpul verii ; dar, vazand
ruinele foastelor chilli, a parasit ideia ce-si facuse din
cele auzite,
Biserica fiind filiala, se slujeste din cand in cand,
de parohul din satul Orgoesti, iar la aceasta Biserica
yin &genii din catuna invecinata Capusneni,
La finele acestui volum dam si o harta a Orgoesti-
lor cu masoristea din anul 1846, 8 Octombrie 3).
IL Schitul BogdAnita. In fundul valcelei Bogdanita
si pe paraul cu acest nume, din plasa Simila, a fost
un schit de calugari si mai pe urma de maice, inte-
meiat pe la anul 1748 de catre fratii Toader si Ionita
Bole, feciorii lui Andrei Bole. La ctitoria acestora s'au
unit si mai multi razesi din Bogdanita, Coruesti si
Vladesti, cari aveau pamanturi in partea locului.
Ca sa nu fie galceava in acest Schit, toti ctitorii,
1) 0. pr. pag. 26.
2) Acta atingatoare de statistica Eparhiei Sf. Episcopii a Husilor
pe 1854 No. 167, pe pag. 2 a filet 6.
3) 0. pr. pag. 51 63.

www.dacoromanica.ro
Biserica fostului schit Bogdinita
www.dacoromanica.ro
VII

inca dela inceput, s'au legat intre ei, ca, in acel du-
hovnicesc a§ezamant, sa fie numai calugari streini, mai
ales intre conducatori gi administratori ; dar, neres-
pectandu-se acest legamant de catre unii din neamul
Bolesc §i ivindu-se neintelegeri, acest a§eza'mant, cu
incepere de pe la anul 1835, s'a schimbat in Schit de
maice Si care a durat, in acest fel, pans la seculari-
zare, anul 1864, de cand calugaritele, cari erau acolo,
au fost trimise la manastirea Adam, cum a fost maica
Marta Crefu, §i fiica-sa, sora Elena, qi altele cateva, iar
celelalte in alte manastiri.
Biserica fostului Schit Bogdanita are hramul Sfantul
Nicolae, Si astazi este filiala a parohiei Bogdanita,
avand ca poporani pe satenii foqti chic* de acolo.
Biserica actual& este zidita din plated §i caramida,
in locul celei vechi, si terminata in anul 1847, cand
s'a sfintit, Ctitorul principal este monahul Efrem, numit
in mirenie, Eustatie, Si cu sofia sa Caliopia monahia.
In pomelnicul ctitoresc se spune : Pomelnicul ctitori-
lor pentru Biserica aceasta noun de piatra, ce s'a
sfintit la anul 1847 Noembrie 8, Si s'a facut cu chel-
tuiala §i staruinta mai mult a monahului Efrem, State
(Eustatie) numit din mirenie."
Despre acest monah Efrem, s'a aflat dela batrani
ca ar fi fost grec de origine §i a luat parte la eteria
din 1821, din care vreme, agonisindu-§i multi bani, s'a
stabilit apoi la Ia§i. Spre batranete a venit de s'a ca-
lugarit la Schitul Orgoe§ti, primind numele de Efrem,
in loc de Eustatie ; iar sofia sa, venind la Schitul Bog-
4:16'14, s'a calugarit si ea sub numele de Caliopia.
In anul 1853 Decembrie 14, era ca Nacealnica Asi-
nefta Dabija, §i se aflau in Schit 27 maici §i 12 is-
pitelnice ').
1) Acta pe 1854, citata, fila 6 (Arhiva Episcopiei din Husi).

www.dacoromanica.ro
VIII

Zidirea Bisericii actuale, in locul celei vechi, a fa-


cut-o, dupa cum am spus, monahul Efrem, cu invoirea
insa a Staritei Elefteria, intre anii 1844-1847, Astazi,
in urma focului din iarna trecuta, se afla in reparatie.
III. Schitul Intrvetit. A fost intemeiat in a doua
jumatate a veacului al 17, pe Valceaua Albia (sau
la obarsia Alghiei"), de Apostol Talpes vornicul de
Poarta si nepotii sai loan si Simeon Popesti, stolni-
cii of Bilahoi" '). $tiind astfel cine a intemeiat acest
schit, credem ca numele de Parvesti si 1-a imprumutat
dela satul cu asemenea nume, de pe acea vale, desi-
'gur mult mai vechiu decat Schitul,
Antioh Cantemir, in anul 1698 lanuarie 8, prin ose-
bit Pecetluit, cu sigiliul Domnesc cel mic in ros, po-
runceste camarasilor dela Ocna, ca sa." dea in fiecare
an manastirii Parvesti cate 40 cumpene de sare. (A se
vedea Pecetluitul in facsimil).
In Pomelnicele Schitului cunt trecuti si alti Domni,
dar nu se spune ce anume au daruit 2).
N'am putut gasi si vre-un hrisov de ale mosi-
ilor acestui Schit ; credem ca aceste vor fi la Arhivele
Statului sau la Ministerul Domeniilor, daca nu vor fi
mistuite undeva. Alte dovezi despre trecutul Schitului
Parvesti n'avem decat Pomelnicul vechiu din anul 1726,
cum si alt Pomelnic-Condica, din 1830 Decembrie 6,
cu Aratarea pe scurt, spe stiinta, pentru zidirea si
intemeerea acestui Slant Schit", alcatuit de Ieromona-
hul Nicodem (Popescu), urmas de a ctitorilor Popesti,
ce a scris-o in fruntea acestui Pomelnic-Condica 9,
din care se vede ca actuala Biserica este inceputa in
1) Opul prezent, pag. 95, 98, 101 §i 102.
2) Idem, pag. 98-99.
3) Idem, pag. 95-97.

www.dacoromanica.ro
Biserica schitului Parve*tii
www.dacoromanica.ro
Biserica fostului schit Cart 'basil
www.dacoromanica.ro
IX

anul 1816, in locul celei vechi, si terminata in 1820:


Mai avem si un numar de insemnari pretioase prin
cartile vechi ale Schitului, dupacum se va vedea
mai departe ').
Deasemenea si alte stiri, din spunerile batranilor,
cum este acea despre o foasta Bisericuta lipoveneasca
cu cimitir, in partea de apus-miazazi dela Schit ce a
lost desfiintata" si lipovenii alungati de amintitul Ni-
codem Popescu.
Biserica fostului Schit este astazi ca biserica filiala,,
in parohia si comuna Puntisenii, judetul Tutova.
Mentionam Ca pe podisul dealului Merlan, din aceasta
comuna, sunt urme preistorice 2),
In biserica dela Parvesti se pastreaza : un polican-
dru de lemn, dela Biserica cea veche ; o particica din
moasteie Sf. Mina ; un vestmant dela Sf. Ioan Gura-
de-aur ; si o particica de lemn din usa casei logodni-
cului Iosif.
Dupd lista din anul 1853 Decembrie 14, in Schitul
Parvestii, era ca Nacealnic Protosinghelul Isaia Popes-
cul, si se aflau 26 monahi si 12 ispitelnici 3),
IV. Schitul Cartiba*i. Acest Schit a fost inteme-
iat din inceput de catre preotul Stefan Bostaca si sofia
sa, Anastasia presvitera, si cu concursul mai multor
boeri si razesi, pe la mijlocul veacului al 18, dupacum
se poate vedea in Pomelnicul respectiv 4). Biserica res-
pective cu hramul Sfantului Nicolae, a fost sfinfita de
1) Opul prezent, p. 92-102
2) Idem, pag 103.
3) Acta pe 1854, atingatoare de statistica Eparhiei ante!, Episcopii
a Hu§dor, No 107, pagina 5, care acte sunt in arhiva acestei Episco-
pu. Sa se §tie ca listele de monahi §i monahn au fost cerute de go-
vern in Dec 1853, in urma mtervemni Generalultu malor Zatler, In-
tendantul corp. 4 §i 5 de mfantene ruse, ce se afla atunci in Moldova
4) Opul prezent, pag. 113

www.dacoromanica.ro
X

protopopul Manole la 12 Februarie 1753 '). far la anul


1833, langa acea Biserica, ajunsa in stare de ruins,
s'a cladit -0 alta tot de lam, de catre spatarul Ghe-
,orghe ()prism', dar cu mult mai frumoasa si mai so-
lids decat aceia.
Iata pisania de pe frontispiciul acestei biserici :
Aceasta Santa si Dumnezeeasca Biserica din nou
s'a zidit (sic) de d-lui Gheorghie Oprisan biv vel pa-
harnic si cu sofia d-sali Ruxanda, fiica raposatului
Mihalachi Cerchez, ce au fost spatar mare, si neavand
rod de fii d-lui paharnicul, ca sa nu se stiarga pome-
nirea sa din cartea celor vii, pentru mantuirea paca-
telor a zidit aceasta Biserica. Let 1833. Catapeteazma
si alte cateva Icoane din aceasta Biserica an fost duse la
Biserica cu hramul Schimbarea la Fars din Similisoara
(comuna Bogdana), intemeiata intre anii 1841-1845 de
spatarul Gheorghie Oprisan, diaconul Ioan Armeni si
alti razesi Bogdanasi".
Se mentioneaza ca aceasta Catapeteazma este pic-
tata de un Dumitrache Popescu, iar Arhanghelii Mihail
si Gavriil, de pe usile laterale, dela aceasta Catape-
teazma, sunt pictafi de catre Dima Zugravul 2).
Schitul Cartibasi a lost inzestrat, in anul 1837 No-
embrie 25, cu 15 stanjini gospod movie din trupul
mosiei Tunsasti, de catre Neculai Tiple postelnicul, si
alfii, rude cu ctitorul spatarul Gheorghie Oprisan 3).
Iar in anul 1848 Noemvrie 1, spatarul G. Oprisan
isi inzestreaza Schitul Cartibasii cu o parte de movie

__
din trupul mosiei Tunsastilor, precum si cu osebifi
stanjini de movie, schimburi si cumparaturi, din hota-

1) Opul prezent, pag 144


2) A se vedea a mea Istoria comunei Bogdana, pag. CXLVI,
in nota dos.
3) Opul prezent, pag 106.

www.dacoromanica.ro
XI

rul Coruesti si Vladesti, hotarind ca numarul caluga-


rilor sa fie, in acest Schit, numai 24 cu un Nacealnic.
Dania aceasta este incredintata si de Episcopul Sofro-
nie al Husilor 1).
Biserica dela Cartibasi este astazi filiala Bisericii din
comuna si parohia Bogdanita.
V. Schitul Manzati. S'a infiintat atunci cand s'a
sfarsit de zidit si Biserica, anul 1761 (7269) luna Maiu
20, de catre Ion Paladi si sotia sa, dupa cum se vede
din inscriptia din fruntea Bisericii.
Hramul acestui slant lacas este Taerea capului Sian-
tului Ioan Botezatorul.
Ctitorii Paladesti, sunt aratati in pomelnicul respe-
ctiv 2), intocmit probabil in 1830.
In anul 1777 Martie 21, razesii din Pleseni darn-
iesc tin iaz vechiu si o bucata de mosie manastirii
Manzati, spre pomenii ea stramosului for Neculai Ple-
sanu, si a for 9.
Pe la anul 1830 s'a infiintat in locul acelui Schit,
de catre Costantin Paladi, o scoala pentru fiii de sa-
teni si fiii de preoti, care scoala a &Inuit cu dascalii
de biserica, pang. la 1865, cand s'au infiintat in jud.
Tutova un numar de scoli primare publice de catre Stat.
Biserica acestui Schit a avut, dela inceput, si un
turn pentru clopotnita, care s'a darmat de cutemurul
cel mare dela 1802 Octombrie 14, si nu s'a mai rezi-
dit, In ea au slujit Preotul Radu Cretu, preotul Ionita
:

Hotnogu, preotul Stefan Pascu, preotul Gheorghie


Turcoiu, Ieromonahul Grigorie, leromonahul Vichentie
Stratulat (venit dela Similisoara), preotul Gheorghe Re-
begea, preotul Savinescu si astazi preotul Lazanu,
1) Opul prezent, pag 109
2) Idem, pag. 119
3) Idem, pag. 120-125.

www.dacoromanica.ro
5 .

111

Biserica fostului schit Minzati


www.dacoromanica.ro
DOCUMENTELE SCHITULUI MOUTH,
din Indeful Tutova
Dovezi pentru pimantul pe care este Schitul Orgoestii Noui 1)
pe Parini Horieta
I
Iasi, 1805 Julie Alexandru C. Moruz
1,
voevod, considereind ca Domneasca rrmia Ne-
gomire$tii, o deiruefte Schitului Orgoeqtii.
Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru
Constantin Moruz Domn terei Moldovii.
Facem tire prin acest hrisov al Domniei-
mele ca., dupa pricinile ce-au fost nascut intre
rezeii din mo0a Orgoetii dela finutul Tuto-
vei, la judecata ce-au avut atat inaintea Dom-
niilor-sale velitilor boeri, cat Si la Divan Ina-
intea Domniei-mele i atot sfatul, dovedindu-se
de insu0 a for scrisori ce-au scos asupra Or-
goe§tilor, adica un ispisoc vechiu din anii 6988,
1) Schitul se nutneVe prin unele acte Orgoeffn Now, pentru a-I
cleos'tht de vechtul sat 0,0qtn,

www.dacoromanica.ro
2

dela Domnul $tefan Voevod batranul, ce in-


tare §te unui Mirce, fecior Micului Orgone, pe
doud mo§ii la obar§ia Horoetii, anume Orgo-
e§tii qi Negomire§tii, cum §i din cercetarile ce
in cloud randuri s'au facut la starea locului de
credincio§ii boerii no§tri, dumnealui Iordache
Miclescu biv vel caminariu §i Gheorghe Talpi§
vornicul de poartd, unde Si scrisorile mo§iilor
megie§ite imprejur cu aceasta au fost de fats,
cu supt numele Orgoe§tilor se mai stapanea
de dan§ii §i altd mo§ie anume Negomire§tii,
acea impreund aratata la ispisocul Domnului
$tefan Voevod, cu care ei nici o treaba n'au
avut, precum mai vartos §i -unul dintre dan§ii
anume Vasile Badarau au mdrturisit defata .
inaintea Divanului Domniei-mele ca, Negomi-
re§tii este mo§ie Domneasca, §i acea stapanire
a for fund cu impresurare §i rea credintd, cu
dreapta judecatd, pe randuiala Si obiceiul tarii
s'au luat numita mo§ie Negomire§tii intru a
noastra Domneasca stapanire. Apoi, fiindca pe
aceasta moqie Negomireqtii se afki un Schit
Aleut de Dumnea-ei sptitareasa Safta, fiica rcr-
posatului boer loan Bogdan biv vel logokit,
unde sa cinste§te Si sa praznue§te hramul celui
dintru sfinti Parintelui Nostru Neculai Arhie-
piscopul Miralichiei facator de minuni, care
schit este vrednic de tot ajutorul pentru buns

www.dacoromanica.ro
3. _

stare si intemeerea lui, Domnia-mea dar,


dintru a noastra bunavointa si ravna ce avem
catre sfintele lui Dumnezeu Locasuri, milos-
tivindu-ne, am afierosit si am dat desavarsit
danie sfantului Schit mai sus numit, dela Ne-
gomiresti, toga mosia aceasta Negomire$tii
cu siligtea veche, ce se giiseste pe calm si cu
tot hotarul si venitul ei, a areia venit, ce va
esi pe tot anul, sä fie pentru ajutorul si cea
in toata vremea buns stare qi podoaba a
sfintei biserici, cum si spre chivirniseala celor
ce vor fi slujitori si petrecatori acolo. Deci,
hrisovul acesta al Domniei-mele, intgrit cu
Dornneasca noastra iscalitura si pecete, sa-i
fie Sfantului Schit de danie vesnica si intari-
tura statornica nerusiit nici odinioara. $i spre
aceasta este credinta a insusi Domniei-mele,
Noi Alexandru Constantin Moruz Voevod,
si credinta a prea iubiti fiilor Domniei-mele
Constantin Voevod, Dimitrie Voevod, Necu-
lai Voevod ; asisderea si marturia Arhiereilor
tgrii, Prea Sfintia Sa Chiriu Chir Veniamin
Arhiepiscop si Mitropolit Moldovii, si a iubi-
torilor de Durnnezeu Chir Gherasim Episcop
Romanului si Chir Meletie Episcop Husului,
cum si credinta a cinstiti si credinciosi boerii
Divanului Domniei-mele dumnealor, Constan-
tin Bals vel logofat al tarii de jos, Constantin

www.dacoromanica.ro
4

Greceanu vel logoat al tariff de sus, Constan-


tin Bal§ vel vornic de tara de jos, Sandu
Sturza hatman, Lupul Ba4 vel vornic de Cara
de jos, Constantin Pa lade biv vel vornic, e-
pistal agiei, Dimitrie Sturza vel vornic, Dimi-
trie Ghica vel vornic de Sara de sus, Grigo-
v4 Sturza vel visternic, Lucachi vel postelnic,
Vasile Rosit vel vornic al ob§tiei, Ghierachi
biv hatman epista t camarii, Costachi Canta-
cuzino vel vornic de aprozi, Iordache Catar-
giul vel spa."tar, $erban Costachi biv vel spa-
tariu epistat comisiei, Arghirie Cuza vel ban,
§i credinta a tuturor boerilor no§tri a mari §i
a mici. Scrisu-s'au hrisovul acesta la scaunul
Domniei-mele in ora§ul Iasi, in al treilea an
a Domniei-noastre, cel de al doilea la Mol-
dova, §i s'au dat la anii 1805, Iulie 1,
Noi Alexandru Moruz Voevod

L. P,
gospod.

Constantin Bals vel logof. procitoh


Constantin Greceanu vel logof. procitoh

www.dacoromanica.ro
II

1814 Iunie 19. Carte de judecatcr dela Di-


vanul'Domnesc, in pricina dintre stolnicul loan
Codreanu qi speitareasa Safta Bogdan, pentru
moqia Ciorcr4tii de pe Beirlad, pe peirclul Albia,
priii care set da ramas pe cel falai
Urmeazer apoi o ostibitei ltimurire a Diva-
nului din 17 Maiu 1819, cu privire la moqia
Cioriistii, cleiruitd schitului Orgoeqtii de spirt&
reasa Safta Bogdan. ,
DELA DIVAN
Dumnealui stolnicu Joan Codreanu, pornind
jalba catre prea Inaltat Domnul Nostru Scarlat
Alexandru Calimah Voevod, cu ara."tare cá, la
tinutul Tutovei in mo0a Ciora§tii de pe Barlad,
ar fi avand si Dumnealui parti de ba§ting cu
scrisori de pe raposatul logof. Antohie Jora,
stramo§ul sotiei Dumi-sale §i cu veche stgpa.-
nire pans in zilele socrului Dumisali, lipite
acele parti, catre hotarul mosiei Sarbi, ce ar fi
iar4i Jorasca, §i i s'ar fi impresurand cu ne-
dreptate acele pArti din Ciord§ti de care dum-
neaei spataireasa Safta Bogdan ; pentru care
cerand ca, prin judecata, sa-1i afle indestula-
rea dreptatii, de a i se scoate partile de supt

www.dacoromanica.ro
6

impresurare Si oranduita fiind pricina in cer-


cetarea noastra, s'au infat4at la Divan dum-
nealui Stolnicu cu polcovnicu Irimia, vichilul
dumisale spataresii, s'au cerut mai intai dumi-
sali stolnicului ca sa arate cu ce scrisori qi
dovezi cere parti din numita mo0e ; d-lui au
aratat aceste scrisori,adica :
I-iu) Un ispisoc sarbesc din anii 6996, dela
Domnul $tefan Voevod talmacit de Evloghie
Dascalul la anii 7268 Iulie 17, ce s'au vazut
intaritoriu lui Joan Frunt4 stolnic pe un sat pe
Barlad, anume Ciorastii, ce l'au cumparat dela
Neagul parcalabul vi dela fiica-sa Marina, in
pre' drept 80 zloti ; iar hotarul acelui sat dins-
pre toate partile sa fie dupa hotarul cel vechiu,
pe unde au umblat din vec ').
2-lea) Un zapis din anii 7179 Iulie 15 dela
Maria fata Maricai, nepoata lui Andrieq, cu care
au daruit lui Vasile Gheucai 3-ti logof. partea
ei ce se va alege din sat din Cioraqti pe apa
Barladului in tinutul Tutovei, dintr'un batran,
a rasa parte jumatate din tot locul cu tot
venitul.
3 -lea) Alt zapis din anii 7183 Iulie 4 dela
un Apostol, feciorul popii Simion, Si dela fe-
meia sa Alexandra, cu care au vandut ei par-
1) Originalul in slavong (I. Bogdan, Doc lui .5tefon cel Male, t
I, p 363).

www.dacoromanica.ro
7

ea for din sat din Ciorasti, armasului Caraiman.


4-lea) Alt zapis din anii 7186 August 20
dela Simion Orbul cu fratii lui, Vasile si Ari-
ton, feciorii for Ifrim, ce au fost fecior Maricai,
fata lui Andries, nepoata lui Vascan din sat
din Zvarlet of Covurluiu, prin care scriu c5
s'au invoit cate trei fratii si au daruit a cincea
parte din partea lui Andries din sat din Cio-
rasti lui Vasile Gheuca 2-ti logof.
5-lea) Alt zapis din anii 7189 August 10,
dela Isac cu femeia lui Gafie, fata lui Carai-
man, si dela feciorii lor, Andronachi si Darie,
prin care vand jumatate de batran din satul
Ciorasti pe Bar lad, jupanesii Tudosiicai Joroai
si fiiului sau, Antohie vel camaras,
6-lea) Alt 'zapis, Fara ani, dela Poturac, prin
care pune zalog la jupaneasa Joroai, partile
sale ce s'ar alege din mosiile Costestii de pe
Horuiata si Ciorastii din Gura-Albii, si din Ca-
rabez, drept patru lei, ce i-au dat pans o veni
&Ali aleaga partea si sg-i faca zapisul vanzarii.
7-lea) Un isvod din anii 7240 Februarie 8,
in copie incredintata de dumnealui logof. Ior-
dachi Cantacuzino la 1811 Iunie 28, prin care
se arata mosiile ce &au venit in parte lui Ne-
culai Jora 2-ti logof, din mosiile p5.rintesti,
dupa invoiala intre frati ce s'au facut la acea
vreme, inaintea Mitropolitului si a boerilor

www.dacoromanica.ro
8

celor mari, aratandu-se si cata datorie parin-


teased au platit Neculai Jora. $i intre alte mo-
sii ce s'au venit in partea sa, se arata si mosia
Valenii cu Sarbii si cu moara in aarlad, si c'o
parte din Ciorasti, care isvod s'au vazut isca-
lit de Mitropolitul Nichifor si de velitii boeri
ai acelei vremi.
8-lea) 0 marturie din anii 1805 Noemvrie
20, dela raposatul spatar Stefan Sturza, insti-
intare care logofetie, si intre alte cercetari ce
au facut la acea vreme din porunca Dom-
neasca ce i-au adus dumnealui stolnicu pentru
mosia Belciugul si alte impresurari ce are mo-
sia sa Valenii despre rezesi si megiesi, ar fi
cercetat in taina si pe un rezes batran anume
Trifan Cozmiti din Viltotesti, feciorul lui Coz-
mita, ce au fost vatav la stolniceasa Ilinca Jo-
roai, carele i-au marturisit adevarat stiinta sa,
car la cea de pe urmer pradei a Taiarilor ),
prildclndu-se qi casa stolnicesei Joroaii din Vei-
leni, si impreunei cu alte lucruri i s'au luat de
Teitari qi toate scrisorile moOilor, care scrisori
lepiideindu-le pe camp la locul unde era adu-
nati tofi robii qi cele robite, le-au skeins de pe
camp insuqi oamenii seiteni din Valeni, §i oa-
menii casei Joroaii ce erau robiti si du0 acolo,
dela care oameni, fatal seiu Cozmitii le-au skeins
1) Din anul 1758

www.dacoromanica.ro
9

toate scrisorile ccite au &sit la clOnfii, qi cd,


dupe: patru ani, veizeind cd nu mai pot gdsi
alte scrisori, le -au dat in induct stolnicesei Jo-
roaii fi tiindu-k Joroaia au cunoscut cd-i
lipseqte o hotarnicd a Valenilor, Danceni, Scirbi
qi Ciordni Si un hrisov ce intdrea pe hotarnicii ;
mai mgrturisinclu-i si aceasta ca casele Joroaii
au fost pe coasta din jos a Valenilor, iar toti
tiganii cu casele lor, ariile si ocoalele vitelor
Jorai au fost pe coasta din sus a Valenilor ce-i
zic acum rezesii mosia Belciugul, si ca in toga
vreme, cat a trait logofetu Jora si fiul sau Ne-
culai si stolniceasa Linea Joroai pang la prada
Tatarilor, nici o suparare n'au avut despre re-
zesii din Belciug si ca stapanea Jora cu pace
toata mosia Valenii si Dancenii pang in balta
Zberii, din care mosie numai partea lui Simion
Cozmita era dator Jora sa o dea, on din sus
on din jos ; asemenea si pe de ceia parte de
apa Barladului, toga mosia Sarbii o stapanea
pang la un plop ce era in mijlocul mosiei Cio-
ranii si cu mori in apa Barladului, ce era pe
Valeni si Sarbi. Iar dupa prada Tatarilor in-
coace au inceput razesii a supara pe stolni-
ceasa Joroai, cu jalbi si cu judecati, si din
Valeni i-au luat cu nume de Belciug i-au luat
qi Dancestii, Sarbii si Cioranii, si ca el, Trifan
Cozmita, ce ii din Simion Cozmita, crede ca

www.dacoromanica.ro
16

n'ar fi stgpanind acum mai mult decat au fost


se'i de Jora partea lui Simion Cozmitg, cum
pe larg se cuprinde la aceias mgrturie a ra-
posatului Boer, in puterea cgrora argtate scri-
sori cere acum dumnealui stolnicu parti din
numita movie Ciorastii dela dumneaei SIAM-
reasa.
Dupa aceea s'au intrebat pe vichil ce are a
ra'spunde si cu ce se impotriveste dumnea-ei
spatareasa a nu-i da dumisale stolnicului par-
tile cerute Vechilul au rgspuns ca intreaga
movie aceasta Ciorgstii in toate hotarele ei din
vechi s'au stapanit de familia boerilor Costa-
chesti intrecere de 126 ani, lard a se argta
cineva cu vre-o cerere de impartgsire pang
acum ci s'au aratat dumnealui stolnicu, dupa
acele mai sus argtate scrisori, facand aceasta
cerire din partea familiei boerilor Jorgsti, din
care se trage sotia dumisale, pe langa care ras-
punsuri au aratat de fata la judecata si aceste
scrisori, adeca
1-iu) Isvod de zgstre din anii 7196 Martie
31, dela Irina, soacra comisului Costache Fur-
tuna, prin care s'au Vazut ca intre alte sate
ce da fiica -i sale Mariei, ii da si satu intreg
Ciorgstii pe Barlad,
2-lea) Un zapis din anii 7164 Octombrie 17
pe un baron din Ciorgsti cumpgrat dela Va-
sile zis Hilip,

www.dacoromanica.ro
11

3-lea) Alt zapis din 7164 Februarie 20, pe


jumatate de batran din Ciora§ti, cumparat de
la Vasile Bobeiu i dela femeia lui Bejana ci
dela altii.
4-lea) Alt zapis din 7165 Markle 14, pe ju-
matate batran din Cior4ti, cumparat dela Stra-
tulat §i dela frate-sau, Iona§cu, feciorii lui Vlad,
5-lea) Alt zapis din 7169 Iunie 2, dela $te-
fan sin Satariului, nepotul lui Cutman, cumpa-
rata parte cat s'a alegi din Cior4ti,
6-lea) Alt zapis din 7170 Iunie 19, pe un
batran din Ciora§ti, cumparat dela Irimia, fe-
ciorul lui Isarie Si Nastii, §i dela Necula §i
Toader, feciorii lui Pella,
7-lea) Alt zapis din 7171 Mai 23, pe juma-
tate de batran din Ciorasti cumparat dela Vizan-
tioai §i dela sora-sa, Malanca,
8-lea) Alt zapis din 7173 Martie 12, pe ju-
matate batran din Cior4ti cumparat dela Io-
na§cu, feciorul popii din Coste§ti,
9-lea) Alt zapis fara velet dela Irimia sin
Isarie, cumparat partea lui cat s'ar alege din
Ciora§ti,
10-lea) 0 hotarnica din 7268 August 23, is-
calita de' $tefan Popascul i Neculai Tiron, vor-
nicii de poarta, de Gheorghe Juverdeanu i
Constantin Talpic, prin care arata numitii cal,
din porunca Domneasca au hotarat intregi mo-

www.dacoromanica.ro
i

§iile raposatului paharnic Iordachi Costachi,


anume Brumare§tii, Docolina, Olgne§tii Si Cio-
ra§tii dela tinutul Tutovei, pe care mo§ii le
arata ca stau cu un capat in apa Barladului
§i cu alt capat in dealul Albii, cum pre larg
se cuprinde la aceia§ marturie Hotarnica. In
puterea carora scrisori, arata vechilul ca in-
treaga movie Ciora§tii s'au stapanit fara nici o
suparare despre nimeni.
Deci, dupace s'au vazut la judecata aceste
aratate scrisori despre amandoua partile, s'au
cerut dumisale stolnicului sa arate dovezi asu-
pra stapanirii, ce zice ca ar fi avut boerii Jo-
ra§ti, cu acele scrisori, in trupul numitei mo§ii,
Si d-lui a raspuns ca nici o dovada alta nu
are afara de marturiile lui Trifan Cozmita, cu-
prinse la in§tiintarea de sus aratata a reposa-
tului spatar $tefan Sturza, pentru ca.' de vor fi
§i fost alte scrisori in pricina aceasta la Jo-
ra§ti, dela prada Tatarilor s'au perdut. Apoi
dumneaei spatareasa §i dupa scrisori §i dupa
necurmata stapanire ce se dovede§te ca au
avut asupra numitei mo§ii intrecere de 126
ani, fara nici o suparare dela nimeni, Si mai
ales, ca atat in vremea hotaratului numitei
mo§ii, cat §i dupa aceia, intrecere de 54 ani,
nevazandu-se in mijloc nici o cerere despre
nimeni, §i, dupa pravila §i dupa obiceiul pa-

www.dacoromanica.ro
13

mantului, o indelungata pacinica stapanire ca


aceasta, rama.ne pururea statornica.
Drept aceia s'au dat hotarare judecatii, ca
dumneaei spatareasa Si de acum inainte sa
stapaneasca intreaga movie Cior4tii in toate
hotararile ei, dupa cuprinderea scrisorilor ce
are, in pace 0 nesuparata mai mult despre
dumnealui stolnicu, dandu-se dumi- sale dela
Divan Si aceasta carte de judecata,
1814, Iunie 19
Constantin Bats vel logofat. Balls vel logofat.
vet vornic, $erban Negel vel vornic
Alexandru Sturza vel vornic

DIVANUL
Dumneaei spatareasa Safta Bogdan, viind
acum la Divan, i aratand ca mo0a Cior4ti
de pe apa Barladului dela tinutu Tutovei, cu-
prinsa mai sus prin aceasta carte de' judecata,
intru vecinica.' pomenire neamului dumisali au
afierosit-o la Sfantul Schit numit Orgoetii Noui,
ce este zidit pe mo0a Negomire§tii, care Schit
este inchinat la Sf. Monastire Neamtului fiindca,
la facerea cartii de judecata de catre scriitor
cu gre§ala s'au scris ca Si Ciora§tii cu un capat
stau in apa Barladului si cu altul in dealul
Albiei, precum stau Brumare§tii, Docolina Si
Olane0ii, dupa glasuirea hotarnicii vechi din

www.dacoromanica.ro
14

7268 August 23 si pentru ca sa nu nasca


in urma pricing cu cererea Ciorastilor in po-
triva acelei hotarnici vechi, rugandu-se sa se
faca indreptari, au aratat de fats si insusi
aceasta hotarnici veche, care, cercetandu-se,
s'au vazut cd Ciordstii sunt pe apa Basrladu-
lui, intre Sarbi $i intre moqia Pisocii, $i lun-
gimea for merge pang uncle merg si alte mo$ii
ce sunt pe din jos, $i cu greqalci s'au ardtat
prin carte de judecatil a fi deopotriva in lun-
gime cu Brumareqtii, Docolina fi Oldnestii.
1819, Mai 17
Bat* vel logofat. Negel vel vornic.
S'att trecut in condica
Gheorghe . . Clucer

III

Ia0, 1816 Noemvrie 8, Safta Bogdan si


cu fiica sa, Casandra Costache, afierosasc
Schitului Negomire$tii Noui (recte Orgoeqtii)
mofia Ciorcrnii qi niqte dughene, in Iasi, pe
podul vechiu, cum si cloud sdlaqe de figani
fi 500 lei, osebit 500 lei meinCistirii Niamtului,
DANIE
,Veniamin Mitropolitul Moldovei Adeverim".
Adica eu Safta Spatareasa Bogdaneasa dau
danie si afierosasc Schitului meu Negomirestii
Noui, ce este inchinat Sf, Mcniastiri Neamtur

www.dacoromanica.ro
15

lui §i supt a sa stapanire §i dau o movie ce


se nume§te Cioranii §i ni§te dughene in Ia§i
cu locul for de istov pe podul vechi, care loc
este in dosul boiangerii putin mai la vale, cu
tot venitul lor, ca sa fie spre hrana parintilor
petrecatori la Schit ; are sa sta.paneasca mo-
§ia §i dughenile, Egumenul ce va fi randuit
dela Sf, Monastire Neamtului, cu buns pace,
iar Sf. Monastire sa nu alba stapanire acestei
mo§ii Cioranii §i dughene, fara numai Schitul,
$i mai dau §i doua sala§e de tigani Schitului
§i mai ales §i 500 de lei bani, cu scrisorile
mo§iei, §i a dughenilor dupa sfar§itul vietii
mele ; iar cei ce vor indrasni a strica hotari-
rea mea aceasta, se fie sub blastamul Maicii
Domnului. $i mai las §i Sf, Monastiri Neam-
tului 500 lei bani, dupa sfar§itul vietii mele,
sa le iea, §i sä nu fie nimenea volnic din
neamul meu, §i on cine ca sa" strice aceasta
danie §i afierosire a mea ce am fa-cut spre
vecinica pomenire §i a tot neamul meu. Iar
cine din neamul nostru ar indrasni ca sa strice
aceasta danie, sa fie sub blestamul Domnului
Hristos §i a Maicii Domnului §i a Sfintilor ce
se praznuesc la numitul Schit, patru Ierarhi ;
Sf, Nicolae, §i Sf. Vasiliel Grigore §i loan Zla-
taust ; numai parintii ce vor fi petrecatori, ca
s4 pazeasca buna randuialg ce de obste

www.dacoromanica.ro
16

preut sa fie totdeauna, ca sa nu ramae ' Sf.


Bisericg, fard slujba Sf. Liturghii nici odini-
oara, ca sä am si eu folos din ostenelile mele
Si sa fiu pomenitg i neuitatg, la rugaciunile
pgrintilor, i tot aeamul meu, Si pentru mai
adevgratg eredintg am intarit si am iscalit
insu-mi cu mana mea. La leat 1816 Noem-
brie 8.
Safta BogdAneasa spgtgreasa.
Casandra Costachi.
Din porunca Inalt Prea Sfintitului Mitropo-
lit al Moldovei Chino Chirio Veniamin, de
fats mergand la dumneaei cucoana Safta spa-
tareasa, au adeverit ca, aceste afierosiri ce se
aratg supt iscglitura dumisale §i a fiicei du-
misale a Cucoanei Casandrei, sunt cu ravnire
sufleteascg afierosite pentru pomenirea dum-
nilor sale Si a neamurilor dumnilor sali, de
care adeveresc Si eu. 1817 Februarie 25, in Iasi.
Isaia Arhimandrit.
IV
Iasi, 1817 Iulie 8, Scutirea Schitului Or-
gaeTti de goqtincr, sfini, desatina Si vadrarit.
0 carte pentru Schitul Orgoe§tii dela Domnul
Alexandru Calimah Voevod prin care hotg-
rg§te ca la vremea slujbilor rusumaturi sa
alba a scuti, doug sute of de go§ting i una
isuta sfini i stupi de cleating i doug sute ye-

www.dacoromanica.ro
17

dere yin de vadrarit, Pe aceste bucate fiind


drepte a Schitului si vinului din drepte viile
ce va avea Schitul sa nu se supere nici cu o
cerere de plata. Pentru care poroncim dom-
nia-me slujbasilor gostinari, desatnici si va-
drari, sa aveti a urma intocmai, precum mai
sus prin cartea aceasta a domniei-mele se ho-
taraste." 1817, Iunie 8,
Vel vast
S'au trecut la condica vistenei.
V
Iasi, 1819 Alrilie 28. Domnitorul Alexan-
dru Calimah, heireizqte Schitului cafe una mie
ocei sare pe an din Ocna Gospod, pe toatei
tuna crate una ocei untdelemn si jumatate oar
tam& fi scutiri de desatinei, goftinei, veidreirit,
si 12 liudi.
Un hrisov dela Alexandru Calimah Voevod,
care, in urma jalbei date de Joan Staretul si
calugarii S_hitului Orgoestii, ca Schitul este in
nevoie, hotareste ca sa aiba a lua pe tot
anul una mie ocei sare din Ocna Gospod, care
sa fie pentru trebuinta Schitului, dandu-se a-
ceasta : sare pe fieste-care an sau in vanzare
de vgr fi ocnele sau in credinta.' de se vor
cauta; deosebit sa aiba a lua, pe toatil tuna
cede una oar' untdelemn, si cote jumeitate
ocei laid e din Vama Gospod, dandu-se si a-
ceasta mils ne stramutat sau. in vanzare sau

www.dacoromanica.ro
18

in credinta de se vor .afla vamile, AAdere §i


la slujbele rusumaturi a visteriei !sa aiba a
scuti : una sutcr stupi sau sfini de desetincr,
una suta of de go#inci, qi cloud sute vedre yin
de vddrarit. Pe aceste bucate fiind drepte §i
adevarate a Schitului, sä nu se supere de catre
slujba§i nici cu o cerere de plata. Iar pe langa
aceste sa aiba a scuti qi doisprezece liudi
oameni straini, care sa-i aduca din alte parti
de locuri de peste hotar, fard bir §i fara nici
un amestec cu locuitorii tarii ace§tia, spre a-i
avea Schitul pentru ajutorul Si inlesnirea sluj-
belor sale, Gasindu-i insa ace ti oameni sa-i
arate la visterie din preuna cu adeverinta dre-
gatorilor marginii pe unde ii va trece, spre a
li se face cuviincioasa cercetare, dupa care sa
se dea §i cartea vistieriei pe numele lor, daca
vor fi cu adevarat straini, spre a ramanea a-
parati Si scutiti atat de birul vistieriei cat qi
de alte on ce dari qi havalele, vor fi asupra
altor locuitori ai tarei", etc, etc.
1819, Aprilie 28
(iscalit) Alexandra Calimah Voevod
L, P.
gospod.
Procit vel vist
Nicolai Roseti 3t1 log. proc.
S'au trecut in condica vistieriei de
brisove. C, Veisa pahr,

www.dacoromanica.ro
19

VI
1820 Ianuarie I Un act de vanzare qi da-
nie ceitre Schitul Orgoeqtii din partea mona-
hului Pantelimon Smantana qi a fiului sou
Gheorghie.

Regest, Monahul Pante lemon Smantana din


satul Costesti, avand 10 stj. de pgmant in
mosia Sarbii pe apa Barladului, intre mosia
Ciorastii si Olanestii a dumisale spatareasa
Safta Bogdan, tinutul Tutovii, cinci din aces-
tiea ii vinde Schitului Orgoestii cu cate 30 lei
Stanjinul, jar pe cinci ii danueste, spre a se
alipi impreuna la mosia Cioranii, ce este data
Schitului de Spatgreasa Safta Bogdan, spu-
nand ca el are sa -;j petreaca restul vietii la
acest Schit. Area a acesti Stanjeni de pa-
mant ii are de pe fosta sotiea sa Tofana, fata
lui Simion Tip le. Actul este iscalit de monah
prin punerea degetului, cum se spune in el,
ar fiul sau, Gheorghe, adivereste si sa face
partas la danie si vanzare, iscalind cu mana
sa proprie.
Pante lemon Smantana a mai avut si fiice
dar nu spune numele lor, arata numai ca,
dna se vor scula cu judecata si in caz de

www.dacoromanica.ro
20

pierderea procesului, va indestula pe schit cu


alte parti de movie. Leat 1820 Ianuarie 2.
(Iscalit.):
Eu Pantilimon Smantana
Gheorghe sin Pantilimon I Am vandut §i am dat danie.
Cozma vel Capit, lath' am fost Si am iscAlit ca martur.
Eu Gheorghe Giusca, am fost fatal
Si eu Ieromonahu Sofronie Dohovnic, am fost fatal la aceasta
dame Si vanzare §i pentru adevar am iscalit
Nicolae Jora.
Eu Dumitrache Mogi Ide $i cu solul meu Maria.
Irimia polcovnic.
Insemnare : Actul se intare§te de ispravnicii
Tutovei, dupa cererea lui Gheorghe, feciorul
monahului Pantelimon.
(iscalit) loan Iamandi Ban
1820 Ianuarie 18.
Regest, 1821 Decembrie 18. 0 jalba catre
Domnie prin care monahul Pantelemon, arat6
ca Monastirea este suparata de Apostol Tiple
in stapanirea mo0ii, roaga sa oranduiasca cer-
cetarea, ceia ce Domnul Si face.
Leaf. 1821 Decemvrie 18.
Regest. Logofetia cea mare da ordin is-
pravniciei de Tutova, in 1821 Decembrie 20,
ca sa pue in stapanire pe Monastire.
Regest. Judecatoria tinutului Tutoveiinsar-
cineaza pe Vasile Chicos ca sa mearga sere

www.dacoromanica.ro
21

a face despartirea mosiei Cioranii, a Schitului


Orgoesti, de mosia Sarbii,
(Iscaliti) Cazamir. Cerchez. Plithos
Director, Sardar Caracas
No. 1671, anul 1836 Fevruarie 25
Regest. Marturia hotarnica din partea lui
V. Chicos, prin care arata cum an despartit
mosia Sarbii de Ciorani, cu data 1836 Martie
26,

VII
Iasi, 1827 Iunie 15. Domnitorul loan Sandu
Sturza hoteireiqte ca peste .1000 oca sare, sd se
mai dea, 'Inca cote 1000 de oca pe an, pentru
care insei se va pleiti de cdtre schit cede 10
parale la suta de ocd pe an.
Regest. 0 carte a Domnului Joan Sandu
Sturza, prin care, in urma jalbei data de Ne-
cealnicul Manastirei Orgoestii, Sinesie Arhi-
mandrit, dimpreuna cu tot soborul, hota-
raste ca peste una mie oca sare ce are acest
schit miluire dela insusi Domnia me prin hri-
sovul slobozit din anul 1824 Decemvrie 20,
sa aiba a mai lua Inca cate una mie oca sare
pe an mild din Ocna Gospod ; on in vanzare
de vor fi ocnele sau in credinta de se vor
cauta, ca sa fie pentru trebuinta Schitului,

www.dacoromanica.ro
22

Va plati insg Si Schitul pe suma aceasta a


sarii cuprinsa in hrisovul aratat Si in cartea
aceasta analogul hotarat al casei rasurilor,
dupa obqteasca anafora de mai inainte ctiti
cloud zeci parale la suta de °di pe an, in
vreme cand va primi tidula vistieriei pentru
slobozirea sarei",
1827, Iunie 15

L. P.
gospod.

vel vist.
S'au trecut In condica de hrisoave.

VIII
1828 Ianuarie 5. Postelnicul Dimitrie Jora,
prin Diata sa, inainte de moarte, dupeice a-
ratei ce lase familiei qi rudelor sale, din ave-
rea ce o avea, reindueqte qi cele pentru grijile
sau pomenirile sale, afierosind totodatel qi
Schitului Orgoeqlii o mica parte de loc in hliza
din Via de fti, cu casei, cu biserica, cu iaz, cu
moara, cu vii, cu livezi, qi cu toate lucrurile
fi acareturile ce se aflei imprejurul casei,
In diata sa, postelnicul Dimitrie Jora (fiul
lui Constantin Jora sulger) dupace spune Ca
a dat doug parti fiuluf sau Ionita, ramase dela
Constantin Jora Sulger, tatal sau, adica partea

www.dacoromanica.ro
23

din mo0a 5erbe§tii (din tinutul Covurluiu), pre-


cum §i alta osebita parte de movie la tinutul
Falciului anume Barsana, cu 0 a patra parte
de pe§ti §i in Balta Harce§tii, apoi continua :
kr pentru grijele mele, panel la trei ani vi
pentru desgroparea mea, fiind-ca mie bani
nu-mi relman, de aceasta las fiului meu ca sa
tragei cheltuiala grijelor mele, din pulinu venit
ce am feicut cu a mea cheltuiala vi ostenealei,
pe o mica park de loc in hliza Vladevtii, ce
au vi alti razed park. Care aceasta parte de
movie. dupei ce mi-am implinit toate datoriile
i ceitre alte locuri de rude vi neamuri, apoi
am afierosit-o Sf-tului Schit Orgoevtii, care
sa fie spre a mea pomenire cum vi a fiilor
mei, a peirinfilor, a movilor, a stramovilor vi
a tot neamul nostru. Dar insd panel la seivar-
virea fiului meu Ionifcr, sf. Schit nu va avea
putere a-1 streimutci din toatei steipan'rea casei
vi locurile mele, pentru ca sa se poatei inlesni
numitului meu fiu intru toate cuviincioasele
mele grid; iar dacei protectorii sf. Schit, at-
voi ca sa se inseircineze cu toate grijele mele
feirei a isterisi pe fiul meu Ionifii de toatei
mulfumirea sa, cand vi fiul meu din pronia ce-
reascci cu bund cugetare, de nimene silit nici
asuprit a voi sa se faca paretesis, treigandu-se
ciltre via(a monahiceascei , cand D-zeu sa -I in-

www.dacoromanica.ro
24

teireascel qi sir -1 blagosloveascei , miluindu-1 intru


toate zilele vietii sale. Atunci pomenitul Schit feirei
de nici o aqteptare de vr'un alt inceput sau sfasuit,
Imputernicit sei fie a stapeini toate acestea ale
mele, adica aceasta hliza.' din mosia Vla-
destii, cu casa, cu biserica, cu iaz, cu
moara, cu vii, cu livezi si cu toate lucru-
rile si acareturile ce se aila" imprejurul ca-
sei in veci nestramutat si ne suparat de
nime". Arata ca nu se pot vinde niciodath,
fie de fiul sau s'au schit ; dar Insd ,base sprezece
vite cu coarne, boi fi vaci, cu mari cu mici qi
trei sprezece vase cu vin qi putinei paine, greiu
i orz, fiul meu le va intrebuinfa, dupd chib-
zuirea cea mai bunei , intru toate grijele mele
intr' aceqti trei ani, cum qi alte osebite veni-
turi a am a mai luez de pe aceastd hlizei ; a-
seminea qi trei suflete tigani, cloud fete, Ior-
dana qi Todosie. i un Met anume Criste, cari
ma car deqi sent sporiul sufletelor de figani,
can i-au avut de zestre sofia mea Maria
Lambrino, ce am avut-o cu a doua cununie ;
"inset" dar nimene nu poate ca sa opreascd pe
fiul meu on a-i vinde sau a-i tine; iar dacd
numitul fiu nevoe nu va avea Si ii va da la
acest Schit, va fi, mai blagoslovit, etc.".
1828, Ianuarie 5
(iscalit) Dimitrie Jora postelnicel

www.dacoromanica.ro
25

Facandu-mi-se de tatal meu cunosCut aceasta de ail/mita har-


tie s'au incredin%at $i de mine. 1928, Ianuane 7.
(iscalit) loan Jora Sardar
Din indemnarea promei ceresti, facandu-se aceasta dame, rugat
fund de dumnealui postel. Dimitrie Jora, prin chipul Duhovniciei,
am incredintat Sl eu, puindu-mi numile Si pecete. Ianuane 19.
(iscalit) Luca Dohov. Igomin
(L. P.)
Chemat fund de d-lui arhon post Dimitrie Jora, Mercuri a
2-a sapta'mana dupa Rash gi aratandu-mt aceasta dame si poftmd
a o meals gi eu dupa vointa d-sale, am iscalit st puind pe-
cete hram.
(iscalit) Gherontie Ieromonah si Nacealnic sf. Schit
Orgoestii-Noui 1828 Apnlie 4
$1 am lasat-o iarasi la d -lui, luand numai cope de pe adeva-
rata dame.
(L P )

IX
1828 Decemvrie 18, Mentionarea dupd cinci
Acte privitoare la locul de pe ulita Nemtascd
(streimber) din Iasi ddruit Schitului Orgoeftii,
din tinutul Tutovei, de catrel Sala Bogdan
Speiteireasa Si fiica sa, Casandra Costachi,
HARTIILE PENTRU LOCUL DE PE ULITA NEMTEASCA.
(SAU STRAMBA), DIN CAPITALA IASI A SFANTULUI
SCHIT ORGOE$TII DIN TINUTUL TUTOVEI.

Regest, Sub aceasta numire se cuprind 5


hartii, Al 5-lea, este un act de danie facut
de Safta Bogdan Spatareasa, prin care a-

www.dacoromanica.ro
26

rata cal spunarldu-i-se ca Schitul a pierdut


actul relativ la acest loc, ce daduse mai ina-
inte, ii da a doua oath' pe acesta,
Anul 1828 Decembrie 18
Safta Bogdan Spgt., Casandra Costachi.
$1 eu am scris cu zi-sa §i porunca d-lor sale
loan Giusca
NOTA Acest loc de dugheni este dispre Monastirea Dancu
in lung de 9 stall) mi.

X
1831 Mai 15, Casandra Costache, fiica spil-
teiresei Safta Bogdan, afierosefte Schitului Or-
goefiii patru dughene, in Iasi, pe podul vechiu.
DOVEZILE PENTRU LOCUL DUGHENILOR DE PE PODUL
VECHIU, DIN CAPITALA IASI, A SF. SCH1T ORGOESTIL
Regest. Sub aceasta denumire sunt 14 har-
tii relativ la locul si dughenele acestea, prin
care se arata dreptul de proprietate din di-
ferite vremi,
Actul 15-lea, este dania Casandrei.Costache
polcovnicita, fiica Spataresei Salta ; prin aceasta
afieroseste si ea patru dugheni pe podul vechi
in anul 1831 Mai 15, tot sfantului Schit Or-
goestii ; in Doc. IL

www.dacoromanica.ro
27

XI
1837 August 20. Hrisovul Domnului Mihail
Grigori Sturza voevod, prin care inteire$te hotei-
rtirea Divanului Domnesc in pricina de judecatii
urmatci intre Schitu Orgoeftii fi reizqii din
din sate Orgoeqti, tinutul Tutovei.
Cu mila lui Dumnezeu not Mihail Grigori
Sturza voevod, Domn tarii Moldovei. Divanul
Domnesc, prin anaforaoa din 8 a trecutei luni,
Ellie, anul urmator, sub No 1599, a adus la
§tiinta Domniei noastre, ca intre schitul Orgo-
qti din tinutul Tutovei, supus sfintei Monastiri
Neamtului, Si intre reze§ii dela acea mo§ie Or-
goe0i, neamul Ghigulesc, urmand pricina de
judecatg dupa pretentia intinsa de schit ca sa
i se Infiinteze in a sa dreapta proprieta., mai
intgi mo§ia Negomire§ti din tot locul stgpanit
astgzi de reze§i cu nume de Orgoeqti, avand-o
acea mo§ie Negomirevti claruita de Domnul
Moruz, Inca dela anii 1805, pe care ar fi §i
stgpanit-o in pace pang la 1823, §i osebit apoi
din drept trupul Orgoe§tilor sa i sa mai dee
dou'a parti dupa anaforaoa Divanului, intarita
qi de care Domnul Grigorie Ghica Voevod din
1766. Pe care aceste cloud parti schitu le are
iarg§i danie dela Spatareasa Salta Bogdan,

www.dacoromanica.ro
28

ziditoare si ctitora acestui S chit, venite aces-


te parti din vechimi la Dumnea-ei Spita-
reasa, dela familia Costacheasca. Asupra
caria pretentii a schitului, paratii rezesi cu to-
tul impotrivindu-se, voind a-1 departa pe schit
de impartasirea ce are in acea mosie, supt
cuvant ; intili, ca nu numai Domnul Moritz n'ar
fi fost in dreptate a raslui mosia for si a da
Manastirei acel loc, cu nume de mosia Nego-
miresti, in vremea cand li s'ar fi urmat inve-
chita stapanire pe tot trupul acelei mosii,
numita astazi Orgoesti ; dar nici familia Cos-
tachiascai n'ar avea vre- o dovada de imparta-
sire in acea mosie, Egumenul pomenitului schit,
in trecutul an 1833 Julie 10, prin jaloba catre
Divanul tarii-de-jos, cerand punerea la cale
intru aceasta, prin porunca acelui Divan din
9 August cu No, 1024, recomandandu-se aceasta
pricina judecatoriei jinutale spre a da legiuit
curs,aratata Judecatorie, deli la 20 Ianuarie
a trecutului an 1834, a luat pricina in tratatie,
in urmarea poruncii de mai sus a Divanului,
insa, in privirea ca ea se gaseste marginita cu
hotararea data prin anaforaoa Divanului din
1823, intarita de care Domnul Joan Sturza la
1824, ne putand da nici un curs acestei pri-
cini, prin raportul din acelas an, Mart 17, supt
No. 1493, pristavlisand Divanului Apelativ Dela,

www.dacoromanica.ro
29

§i acel Divan, prin raportul din 18 Decembrie,


a trimis-o catre acest Divan Domnesc spre a-i
da legiuit curs ca o pricina de a lui compe-
tentie, dupa care apoi, pe langa alte lucrari
urmate §i de acest Divan, intr'u ceia ce se
atinge de chiemare in judecata a fetelor pri-
gonitoare Si a jalobilor date de catre aman-
doug partile, In sfarqit, wzandu-se pricina
prin clasificatie spre cercetare, la 30 a trecu-
tei luni Iunie, precum Si la 3 a trecutei luni
Julie, luandu-se pricina in tratatie, intru staru-
ire de fata in presudsviei a Ierodiaconului An-
tonic, vechilul Schitului Orgoe§ti, precum Si a
paratilor reze§i, iara§i prin vechil din partea
lor, polcov, Toader Ghiga, cu formalnica ve-
chilime din 4 Ianuarie 1836, $i cerandu-se mai
intai dela vechilul Schitului ca sa infat4eze
documenturile ce are, prin opisul iscalit ce a
dat, a infatiat urmaloarele documenturi §i a-
nume: 1) 6988 Aprilie 17, copie incredintata
de judecatoria tinutului Iasi, de pe ispisocul
Domnului $tefan Voevod, prin care intare§te
in vemica propriety lui Mircea sin Micolov
Orgone, doua sate anume Orgoe0.ii qi Nego-
mire§tii la obarOa Horgetii, ca sa-i fie lui
dreapta ocina, aceste sate ; 2-lea, 7036 Mai 18,
ispisoc dela Domnul Petru Voevod in cuprin-
diri ca "moOile acestea fiind a unui vornic Pc-

www.dacoromanica.ro
30

tru Carabat, pentru hainie acelui Carabat, cad


s'ar fi sculat asupra Domniei, luand aceste mo-
sii Orgoestii si Negomirestii pre seama Domniei,
le-au dainuit unei Fele pahar, impreuna si cu
jumatate siliste Vladestii, tot pe Horieta ; 3-lea,
1766 Julie 5, anaforaoa Divanului intarita si de
catre Domnul Grigore Alexandru Ghica Voe-
vod, cuprinzatoare de judecata urmata" intre
Gavril Tufa si Gheorghie Ghica, rezesi de Or-
goesti, si intre paharnicul Iordachi Costachi,
pentru dotia hlize din mosia Orgoestii a fami-
liei Costachesti, una din partea de sus si alta
din partea de jos, ci rezesii propun ca ar fi
a lor, vroind a departa cu totul pe familia
Costacheasca din impartasirea ce avea in acea
mosie, prin care anafora, dupa dovada isvodu-
lui de zestre dela vornicul Manolachi Rosat,
ginerile Hatmanului Buhus, de mosie ce au dat
Sardarului Costachi, parintele paharn. Iordachi
Costachi, si a stapanirei urmata numai de pa-
har. Iordachi Costa chi in curgere de 77 ani ;
osabit de cati ani s'au stapanit de Hatmanul
Buhus si vornicu Manolachi Rosat, si dupa
marturisirea-a insusi razesilor batrani, pentru
stapanire familiei Costachesti pe acele hlize,
pentru care sa se faca si cercetare cu carte
de blestam la fata locului ; al 4-lea, 1803 Ia-
nuarie 2, marturia vornicului Iordachi Miclescu

www.dacoromanica.ro
31

(atunce Caminar) cuprinzatoare de cercetarea


urmata." la stare locului in pretentia unui Vasile
Badarau cu alti ai sai, intinsa asupra neamului
Ghigulesc, ca nu i-ar fi ingaduit si pe dan§ii
a stapani in mo§ia Orgoe§tii, unde au impar-
ta§iri, prin care marturie, dupa ce se cuprinde
toate dovezile infali§ate acolo de catre prigo-
nitori, qi se aratei cd din dovezile infeit4ate de
Ghiguleqti nu se leimureqte cei ei au cu ce cu-
prinde moqia Negomirestii in trupul Orgoeqti-
lor, ci aceqti Negomireqti ar fi osebit trup, dupri
dovada ispisocului Domnului Stefan Voevod
din 6988 qi a Domnului Petru Voevod din
7036; apoi se cuprinde ca §i din OrgoWi
Ghigule0ii i-ar fi dovedit ca, dhpa documen-
turile lor, nu pot cuprinde mai mult decat trei
parti din cinci parti, ci este tot satul Orgoe§tii,
iar pentru doua parti, ce raman, din acele cinci
parti, au infat4at scrisori vechilul spataresii
Safta Bogdan, adicei ctitora schitului, pe care
anume le si arata prin aceasta cercetare, intre
care este si anaforaoa din 1766 ; Al 5-lea, 1805
Tulle 1, hrisovul Domnului Alexandru Moruz
Voevod, prin care, pe temeiul judecatii veliti-
lor boeri, urmata in prigonirea iscata intre
reze§i §i a cercetarii ce in doug randuri s'au
facut la fata locului de &lire vornicul Miclescu
(fiind Caminar) §i vornicu portii Gheorghie Tal-

www.dacoromanica.ro
32

pis, do vedind ca, dupa ispisocul Domnului


Stefan Voda din 6988, mosia Negomirestii este
cu totul osabita de hotarul Orgoestilor, luandu-o
domneasca, dupa obiceiul terii, ca pe o mosie
ce rezesii cu rea credinta si fara nici o dovada
de scrisori au stapanit-o, au afierosit-o Schitu-
lui Orgoesti ca sa o aiba in de veci propriety ;
Al 6-lea, 1806, Aprilie 25, marturia vornicului
Iordachi Miclescu (atuncea caminar) cuprinza-
toare de alegire si de osebire, ci, dupa porunca
D-lui Moruz au facut mosiei Negomirestii, dd-
nuitd Schitului de pomenitul Domn, prin hri-
sovul de mai sus, prin care arata atat mari-
mea ei, precurn si semnile prin cari 0 au stal-
pit ; Al 7-lea, 1817 Ianuarie 2, o alta tidula a
vornicului Miclescu, tot de alegirea Negorni-
restilor, prin care insemneaza semnele si pe-
trele ce au pus in despartirea ei de catre
celelalte megiesite mosii de jur in prejur ; Al
8-lea, 1824 Iunie 13, cartea Domnului Joan
Sturza catre dregatori, dupa jalba Nacealnicu-
lui Schitului Orgoesti, poruncitoare intiri, ca o
carte ce s'au fost slobozit rezesilor, sa o iee si
sa o trimita la vel logofat, si al doilea, ca cu
inadins zapciu pe vre unul-doi din rezesi cu
harta ce au ca sä se indrepteze gresala ce s'au
facut. Deci, pe laugh' aceste scrisori infatisate
de vechilul Schitului, au infatisat si paratii re-

www.dacoromanica.ro
33

ze0 urmatoarele documenturi, Si anume : I-iu


6988, Copie de pe ispisocul Domnului Stefan
Voivod, a ca'rui cuprindere s'au trecut §i mai
sus in qirul scrisorilor infatipte de vechilul
Schitului Orgoeti ; Al doilea, 6999 Octombrie
15, un suret de pe ispisocul tot dela Domnul
Stefan Voevod, pe n4te mo0i streine, Si prin
care s'ar adeveri hotarul Orgoe§tilor cu ce mo-
Oi se love0e ; Al 3-lea, 7036 Mai 18, asemine
copie de pe ispisocul Domnului Petru Voevod
prin care se intarWe lui Fele paharnicu pe
mo§iile Negomirqtii §i Orgoe§tii ; Al 4-lea,
7137 Octombrie, marturie hotarnica (dup'a 101
ani dela ispisocul Domnului Petru) dela sulge-
rul Toader Lupan, prin care, dupa ce arata
ca moia Orgoe0i umbla in cinci parti, pe
cinci batrani, apoi alege un batran adica a
cincea parte, parte unii Floarea pe care o
au vandut-o unui Popa Toader §i Gradincii,
surorii lui popa Grigorie ; Al 5-lea, 7179 Julie
16, ispisocul Domnului Duca Voevod, prin
care se intare§te lui Brazde i Hristodor, ne-
potii lui Leondari vam4u1, pe o parte din Or-
goe§ti to caria catime nu o arata), pe care acea
parte Leondari vamewl o are cump5ratura
dela Paza, sora logofetului Iorcul, ferrei a se
pomeni nimica nici prin acest ispisoc de Ne-
gomireqti decal nurnai de Orgoe#4i ca partea
3

www.dacoromanica.ro
34

acelui Iore logofat au fost si movie si cumpa-


ratura, fara iarasi a arata dela cine au cum-
parat-o ; Al 6-lea, 7189 Martie 12, Suret de pe
ispisocul Domnului Duca Voevod, prin care se
intareste unui Panaiti. Cupetul vi fratele sau
Zota, stranepotii lui Leondari vamesul, iarasi
pe o parte tot din Orgoesti, ci iai au avut-o
cumparatura dela Odespa fata Sofica-i, nepoata
Martii si a Tacii, surori tot a logofatului Ior-
ca-i vi dela Ionascu Pauz (fara iarasi a arata
catimea si a acestii parti) si osabit mai inta-
reste tot lui Panaiti Cupetul si fratelui sau
Zota vi pe partea Brazdii vi a lui Hristodor,
nepotii vamesului, pe care aceasta parte Hris-
todor o au dat-o danii lui Panaiti vi Zotii, fi-
indu-i nepoti ; Al 7-lea, 7226 Tulle 21, carte
Domnului Mihai Racovita Voevod, prin care
se voltficeste pe Ecaterina, sotia lui Panaite,
si pe feciorii lui Alexandrachi si $erban si
altii de a lua de a zaci de pre a for dreapta
ocina si movie Orgoesti ce-i la Obarvia Flora-
etii ; Al 8-lea, 7230 Februarie in 8, ispisocul
Domnului Mihai Racovita Voevod, prin care,
in privire documentilor infatisate de Ghigulevti,
adica suitorii paratilor de astazi, de acea a
cince parte tot din satul Orgoesti, hotarata
de Lupan sulger si vanduta. de Floarea popii
lui Toader §i Gradincii, §i in privirea ispiso-

www.dacoromanica.ro
35

cului Domnului Vasile Voevod din 7144 Mai


6, prin care cu judecata s'au dat ramas pe
Isarie si Catalina, feciorii Floarei, in pretentia
ce face asupra lui Balaban, ginerele popii lui
Toader, ca adica muma for ar fi zalogit acea
a cince parte, iar nu ar fi vandut'o, si in pri-
vire ca, dupa judecata urmata, acea a cince
parte legiuita lui Balaban, au trecut prin van-
zare catre un Camarzan diacul, ii intareste
stapanirea lui Niculai Ghiga cu fratii sai, ne-
poti de frate Zotii si stranepoti lui Dumitrascu
Camarzan diacul, pe acea a cincea parte din
Orgoesti ; asemenea intarind lui Niculai Ghiga
§i pe un iaz ce este in mijlocul satului Orgo-
esti, pe care i l'ar fi daruit numai lui unchiul
sau Zota, si ca ceilalti frati Ghigulesti sa nu
aiba treaba ; Al 9-lea, 7241, Decembrie 18,
unsuret adeverit de un Niculae Blanita, scos
de pe un alt suret a unii parti dela Caimaca-
nii Ioan Buhus logofat si Niculai Costin vornic,
cuprinzator de judecata ce ar fi urmat intre
un Partenie Buecilul cu ai sai, si intre un Va-
sile Ghindul din Bogdanesti si Apostol Talpi§
din Foltesti, prin care se zice ca Ghindul eau
s'ar fi acolisind de Talpis ; caci Talpis, pe langa
alte parti, are si o jumatate sat Negomiresti,
cumparatura de Fele paharnicu dela $tefan
Orgoescu ; Al 10-lea, 7247 Iunie 5, Cartea

www.dacoromanica.ro
36

Domnului Grigorie Ghica Voevod, prin care


imputernicevte pe Maria, femeia lui Nicolae
Ghiga, ce a fost aprod, ca sa stapaneasca par-
tea de movie din Orgoevti a lui Alexandru
Buta, dupa zapisul din 7239, a acelui Buta,
caci barbatul ei Ghiga l'ar fi platit la un turc
cu 50 lei pentru 50 viedri mieri ce i-au fost
vandut Buta Turcului Si nu au dat miere ; Al
11-lea, 7258 August 5, Cartea Domnului
Constandin Mihail Cehan Racovita Voevod,
prin care volnicevte pe Catrina polcovnicita vi
vechilul ei Gheorghe Roiu, ca sa stringa dej-
ma din movia Orgoevti, de pe partea din sus,
ce se zice Fundatura, vi de pe partea din jos,
care zisera ca sunt aceste parti drepte ale ei,
alease Si lamurite de catre alti rezevi ; avivde-
rea vi din partea de mijloc, ce i s'ar veni,
unde zisera a au parti vi nivte oameni Ghi-
gule§ti, iaravi sä-vi iee venitu ce i se va veni ;
Al 12-lea, 7263 Julie 5, un suret, ne incre-
dintat, de pe o carte de judecata, urmata in-
tre Catrina polcovnicita §i intre Gheorghe,
feciorul lui Niculai Ghiga, pentru partea lui
Alexandru Buta, prin care se hotaravte ca acea
parte sa o stapaneasca Ghiga, pentru banii ce
Ghiga au plait turcului ; Al 13-lea, 7264 Iunie
26, tij Cartea Domnului Mihai Cehan Racovita
Voevod, prin care volnicevte pe Gheorghe

www.dacoromanica.ro
37

Ghiga §i fratii lui ca sa aiba a stapani a sa


dreapta ocina vi movie, ce au la Orgoevti, par-
tea lui Alexandru Buta, pentru care a avut Si
judecata cu Catrina polcovnicita ; Al 14-lea,
7264 Noembrie 17, Cartea Domnului Matei
Ghica Voevod, data iui Gheorghe, feciorul lui
Neculai Ghica, prin care asemine it imputerni-
cevte ca sa stapaneasca partea lui Alexandru
Buta din Orgoevti, pentru acei 50 lei platiti
Turcului, intemeindu-se pe carte de judecata
di.1 7263 Iulie 5, mai sus aratata ; Al 15-lea,
7271 Julie 15, asemenea carte gospod vi dela
Domnul Grigore Ioan Voevod, data lui Ghe-
orghe Ghiga, feciorul lui Neculai Ghiga, inta-
ritoare ca el sa stapaneasca partea lui Alexan-
dru Buta, dand ramas pe un Manilla Ghiga,
ca adica acel Manilla rau Si fara calf au cum-
parat partea acelui Buta dela Mariuta Cupa-
rita, matuva Butii, avand Gheorghe Ghiga cu
zapis dela Buta ; Al 16-lea, 1764 Julie 15,
o carte dela Stefanita Rosat loofa./ (insa nu
intreaga, ci lipsa la cele mai multe locuri, hind
rupta) impreuna §i cu o copie de pe dansa,
prin care se zice Ca ar fi urmat judecata intre
un Ionita, nepotul lui Petcu din Orgoevti cu
unchiul sau Manilla Ghiga Si Gheorghe Ghiga,
pentru o parte ce ar fi cumparat dela o Ma-
riuta Cuparita drept 100 lei, adica din tot sa-

www.dacoromanica.ro
38

tul, ci umbla cinci batrani, patru batrani, vi


mai jos larnurevte ca acea parte vanduta de
Cuparita a fost a lui Alexandu Buta, nepotul
ei ; vi se hotaravte ca Petcul sa-vi lee numai
30 lei ce au dat ; insa din venitul moviei ; Al
17-lea, 1772 Decembrie 6, o marturie iscalita
de cati-va razevi, data la mana lui Gheorghe
Ghiga pe carte de blestam, pentru o parte de
movie ca vtiu ca a fost dreapta a lui Dumi-
travcu Camarzan, unchiul Ghigulevtilor, ci sa
numevte movia Orgoevtilor, in capul hotarului
din jos, ce s'ar hotara cu movia Vladevtii vi
ca au vazut luand Neculai Ghiga dejma din-
tr'un stog de fan a Dumi-sale Coslachioaii
dintr'a cea parte de movie ; Al 18-lea, 1797
Aprilie 17, Carte de judecata, dela isprav-
nicie, urmata intre Vasile Badarau cu Antohi
vi Neculai Ghigulevti, aratatoare ca movia Or-
goevti umbla in cinci batrani vi ca partea Butii
ar fi de patru batrani vi cal Vasile Baddrau
s'ar fi dovedit de acolisitoriu ; Al 19-lea, 1b05
Septembrie 15, o Adeverinta a ispravniciei
pe isvodul dat de Safta Talpivoai, pentru har-
tiile ce le-au luat Gheorghe Talpi§ ; Al 20-lea,
1819 Decembrie 10, o marturie dela postelni-
cul Joan Jora vi sardariu Gheorghe Iosapascu de
cercetarea ce ar fi facut la movia Bogdanevti,
prin care arata, ca cu o poiana, ce este intre

www.dacoromanica.ro
39

Parvesti si Bogdanesti, scar fi cuprins trupul


Negomirestilor ; Al 21-lea, 1823 Decembrie 21,
porunca logofitii catre ispravnici ca sa indato-
reasca pe sardar Gheorghe Talpis, ca sa aduca
hartiile mosiei Bogdanesti ; Al 22-lea, 1823
Decembrie 15, anaforaoa Divanului cuprinza-
toare de judecata urmata intre Schitul Orgo
esti si intre paratii rezesi din Orgoesti, prin
care se desfiinteaza hrisovul de danuire a
Domnului Moruz pe satul Nigomiresti si sa
hotaraste, ca razesii sa stapaneasca mosia Or-
goesti, ramaind si Schitul in vechea stapanire
pe partea sa din Orgoesti ; iar Domnul Sturza,
neunit cu socotinta boerilor, hoteireifte prin in-
teiritura anaforalii feiceindu-se loath mcqia Or-
goe$ti f i Negomire0 in cinci perrfi pe cinci
beitrani, reizeqii sei tragei trei peirti f i Monasti-
rea cloud peirti, qi di peirfile Schitului sil si le
steipeineasca in douei locuri, precum din vechi
le-au avut, adicei o parte la capul din jos a
moqiei f i o parte despre Codru, ca capat din
sus, de unde nu se poate strdmuta, aveind atei-
tea zidiri fdcute.
Asa dar, dupe.' ce s'au citit mai intai in
doug randuri toate documenturile cu opis
infatisate de catre amandoua partile, precum
numai putin si lucrarile aflatoare la Della pri-
cinii, atingatoare atat de reclamatia Schitului,

www.dacoromanica.ro
40

precum si de acea din impotriva puneri ina-


inte a razesilor ; luandu-se in priviri si re-
plica data de vechilul Schitului ; din cu-
prinderea carora Divanul, dupace cu amanun-
tul si cuprinzatoare cercetari ce au facut
imprejurarilor acestei pricini, au venit in ur-
matoarele lamuriri : Intai, ea la anii 6988 A-
prilie 17, Domnul Stefan Voevod, prin al sau
ispisoc intareste in vecinica proprietate lui
Mircea sin Micul Orgone pe doua sati anume
Orgoestii si Negomirestii, harecterisindu-le pe
amandoua la obarsia Horgetii ; Al doilea, ea
dela ispisocul de mai sus a Domnului Stefan,
stangandu-se neamul lui Mirce Orgone si tre-
cand aceasta movie in proprietatea unui lo-
gofat Petru Carabat, Domnul Petru Voda la
anii 7036, pentru hainia acelui Carabat, luand
pomenitele mosii, Orgoestii si Negomirestii,
pe seama Domniei, dupa obiceiul tarii de
atunci, prin al sau ispisoc din acelas an
7036 le-au si afierosit unui Fele paharnicu,
impreuna si cu o jumatate mosii Vladestii tot
pe Horgeta ; Al treilea, ea dela ispisocul
Domnului Petru Voevod si pang astazi in curge-
rea vremii de 309 ani, ne mai vazandu-se
nimine pogoratori din Fele paharnicu si mis-
tuindu-se si numele mosiei Negomiresti, si-au
luat amandoua mosiile numiri numai de Or-

www.dacoromanica.ro
41

goeqti, Si cu o w numiri se stapane#e si


pans astazi, atat de care Schit, precum Si de
catre raze0, cu impartaqire, adica amandoua
trupurile, ci dela Petru Voda §i incoace s'au
luat numiri numai de un trup Orgoe§tii, in
care trup Orgoe§tii, paratii reze§i nicicum nu
se vad bastina0, decat ca au cumparaturi fa-
cute de suitorii for; qi Al patrulea, ca dupa
ce aceste moqii s'au facut una dupa dovada
anaforalii Divanului dela anii 1766, intarita i
de dire Domnul Grigorie Ghica Voda, inte-
meiata si pe insu§i marturisirea batranilor re-
ze§i, mo§ii Si parintii acestor de astazi parati
rezeqi, se lamure§te cu incredintare ca.' in
moqia Orgoe§tii, in care de mai inainte in-
trase i Negomire§tii, familia Costacheasea are
doud hlize ; una in partea din sus i alta in
partea din jos, cu invechita stapanire in
curgeri de 77 ani a Costache§tilor numai,
pans la zisa judecata a Domnului Ghica, afara
de cati ani s'au stapanit mai inainte Si deHatmanu
Buhuq §i vornicu Manolache Rosit, dela cari
acelea§i parti an trecut catre familia Costa-
chescu, Si dela aciia trecand nitre spateireasa
Safta Bogdan li-au afierosit Schitului Orgo-
estii pe care insu-qi li-au qi zidit: in privire
dar unor asemeni imprejurari disvalite din
documenturile de mai sus, Si a stapanirei ur-

www.dacoromanica.ro
42

mata atat de catre reze§i precum §i de catre (fa-


milia) Costachiasca cu imparta§ire An tot a
mo§ii Orgoe§tii, .in care de mai inainte era in-
trata §i Negomire§tii, ci Domnul Moruz la anul
1805 ca o osebita movie rezletind-o de sub
stapanirea reze§ilor §i a Costache§tilor, cu un
mime de Domneasca au afierosito pomenitu-
lui Schit. Divanul intorcand luarea sa aminte
asupra cuprinderii hrisovului Domnului Mo-
ruz intemeiat pe judecata Divanului de a-
tuncea cu cari s'au diosabit mosia Negomi-
re§tii, it gase§te fara. nici un temeiu binecu-
vantat, pentru ca, de§i prin ispisoacele Dom-
nului Stefan §i Petru Voivod, din 6988 §i 7036,
sa cuprind doua mo§ii Negomire§tii §i Orgo-
e§tii, insa a§a precum aceste mo§ii s'au pref
cut numai supt o singura numire a Orgoe§ti-
or, §i supt aceasta numire s'au stapanit atat
de reze§i cat §i de catre Costache§ti in cur-
gere de 309 ani pans astazi. Domnul Moruz
nicicum n'au fost in dreptate a hia cu nume
de Domneasca mosia Negomire§tii §i a o afie-
rosi Schitului, ca, de pe langa invechita sta.-
panire, este de luat aminte §i aceasta, ca cele
mai multe mo§ii aflatoare §i astazi supt stapa-
nirea §i a altor feti, i§i poarta numirea de una
§i, dupa vechile documenturi, ea se alcatue§te
de multi sili§ti vi cu osabiti nume, dova-

www.dacoromanica.ro
43

da fiind ca mosia Orgoestii de invechita vre-


me s'au facut numai una si insusi scrisorile
megiesitelor mosii, cuprinse prin intaritura
anaforalii Divanului puss de Domnul Joan Stur-
za la 1824 Martie 24, prin care cu toata
dreptatea s'au incuviintat de catre pomenitu
Domn stapanirea Schitului pe doua drepte par-
ti din tot trupul mosiei, stapanita astazi atat
de Schit cat si de care rezesi cu numi de
Orgoesti, neputandu-se lua nici intr'o bagare
de smug.' zadarnica propunere facuta de catre
rezesi, ca adica Schitului nu i s'ar cuveni drep-
te doua parti, adica doi batrani din toga mo-
sia ci umbla in cinci batrani, dupa dovada
hotarnicii sulgerului Toader Lupan din ;137,
si a ispisocului Domnului Mihai Racovita Voi-
vod din 7230 Februarie 8, pentru ca, deli prin
anaforaoa din 1766 a Domnului Ghica sa nu-
mesc partile Costachestilor hlize, insa din in-
susi documenturile infatisate de paratii fazesi,
se lamureste ca acele doua hlize cuprind doi
batrani din toata mosia Orgoestii ; caci spre a
se lamuri judecata mai cu incredintare intru
aceasta dupa patrunzatori cercetari si luare
aminte ce an facut documenturilor vechi, infa-
tisate de insusi rezesii, s'au descoperit Ca iai
nu pot cuprinde mai mult din aceasta movie
Orgoestii decat trei parti adica trei batrani si

www.dacoromanica.ro
44

anume ; Intai, a cincea parte ce se numeste


un batran vandut de Floarea, popii lui Toader
si Gradincii, dupa dovada hotarnicii lui Lupan
din 7137, a ispisocului Domnului Vasile Voda
din 7144, si a ispisocului Domnului Mihai Ra-
covita Voevod din 7230 Februarie 8 ; Al doi-
lea, un batran, partile de cumparaturg a Ior-
cului logofat, venita dela surorile lui, Paza,
Marta i Tatice si Ionascu Pauz la Panaite
Cupetul si sofia sa Catrina, dupa dovada ispi-
soacelor Domnului Duca Voda din anii 7179
si 7189 ; si al treilea, un batran cuvenit nea-
mului Ghigulesc dela Alexandru Buta in cum-
paratura, pentru 50 lei vechi, ce au platit Ne-
culais Ghiga aprodul unui turc pentru 50 vedri
mien, dupa dovada cartii Domnului Grigorie
Ghica Voda din 7247 Iunie 5, si cele urma-
toare iai din 7263 si 7264 Iunie a Domnului
Mihai Cehan Racovita i 7264 Noembrie a Dom-
nului Mateiu Ghica, si din 7271 a Domnului
Grigorie loan Voda, prin care toate acestea li
se intaresc Ghigulestilor pe partea lui Alexan-
dru Buta, si propunerea facuta de rezesi si
intemeiata pe o carte de judecata a logofatu-
lui $tefanita Rosit, ca adica partea acea a lui
Alexandru Buta ar fi patru batrani, este cu
totul ne adevarata si lard nici un temei, in
vreme cand nici printr'un document de mai

www.dacoromanica.ro
45

sus aratate nu se lamurete ca Buta ar fi avut


patru batrani, rostind acele curat numai parte
Butii §i acea nu aleasa, fiind apoi si aceasta
indestulatsa dovada ca asa precum aceasta mo-
ie este impartitoare pe cinci batrani, dac6 li
s'ar incuviinta for dupa acea greOta." carte a
lui Stefanita Rosit (a carui4 original nici se
afla tot in fiinta, fiind rupt tocmai la cuvantu,
unde iai ar propune ca sear fi zicand de patru
batrani, partea Butai), patru batrani partea
Butai pe langa o a cincilea batran partea Floa-
rei, vanduta popii lui Toadir si Gradincii,
Paratii reze0 Ghigule§ti ar cuprinde numai
cu aceste doug parti intreaga movie Orgoestii
§i nu numai ca partile familiei Costache§ti
stapanite de o invechita vreme, precum s'au
aratat, n'ar avea unde incape ; dar nici parti-
le trecute dela surorile lui Iorc logofat la Pa-
naite Cupetu, ce sunt tot a lor, near avea un-
de sä infiinta, din care aceste imprejurari §i
numai cu lamuriri sa dovede§te ca partea lui
Alexandru Buta, nicicum nu poate fi patru
batrani, ci numai un batran a o a treia par-
te pe langa cele cloud pArti ce mai au razqii
mai sus aratati. $i dar asa precum dupa dis-
coperirile de mai sus, sa dovede§te ca moia
Orgoestii, in care este Si Negomire#ii, Inca din
vechimi s'au impartit pe cinci batrani, dintre

www.dacoromanica.ro
46

cari paralii raze§i cu documenturile for cuprin-


de numai pe trei, iar pe doi ii cuprind Schi-
tu cu invechita stapanire pand astazi in doua
locuri, adica o parte la capatul mo§iei din
jos, langa. Vlade§ti, unde 'este iazul Si celelalte
a§ezari, Si o parte dinspre Codru, la capatul
din sus a mo§iei, unde este zidit Schitu Si ce-
lelalte acareturi spre locuinta monahilor, pre-
cum din harta infati§ata de reze§i se vede §i
precum Si prin intaritura Domnului Joan Sturza
din 1824, pusg asupra anaforalii Divanului, se
cuprinde ; dupa care Schitul la aceste aman-
doua locuri i§i urmeaza §i astazi stapanirea,
dupa hotararea data in scurgere de 13 ani,
numai dela hotararea Domn'ului Joan Sturza,
osebit de call ani au stapanit §i mai inainte
dela zidirea Schitului §i incoace, Divanul ho-
tara§te : ca prin inadins hotarnic la starea lo-
cului impreuna Si cu , a judecato-

riei tinutata, masurandu-se toata mo§ia Orgoe§-


tii falce§ti, cata ea astazi se afla stapanindu-se
cu acest nume toga suma falcilor ce va cu-
prinde din Vlade§ti Si pang la capatul ei cel
din sits, unde este Si codrul, adica pang in mo-
§ia Lipovbitul, sä se faca in drepte §i deopotri-
va cinci parti, din care reze§ii sa stapaneasca
trei pgrti §i Schitul dou5. parti §i suma falci-
lor ce i se vor cuveni Schitului in acele dou4

www.dacoromanica.ro
47

parti sa o statorniciasca a si-o stapani in doug


locuri, adia acolo la capatul din jos, Tanga
Vladesti, pre atata cat si pana astazi stapanes-
te, si cealalta seams de faci pana la implini-
rea a doua drepte parti ce i se cuvin Schitu-
lui din toata mosia sa o statorniceasca a-si
stapani la capatul cel din sus a mosiei spre
codru imprejurul Schitului, iarg§i acolo la acel
loc unde si astazi stapaneste, stalpind partile
manastirii la amandoua locurile si cu pietre
hotara, dinspre partile rezesilor, spre cea de
veci lini tits stapanire si curmare a tot feliul
de mai multa prigonire dinspre Schit si para-
tii rezesi, Drept aceia, Domnia-Noastra, in
temeiul legilor statornicite dupa noul aseza-
mant, prin acest hrisov, cu a noastra iscalitu-
ra si pecete, intarim hot5rarea Divanului Dom-
nesc, spre vecinica curmare a procesului, in
temeiul artic. 364 din Reglement, urmand in-
tru aceasta credinta boerilor D omniei-Noastre
madulari a Divanului Domnesc, iscaliti in ana-
fora, Dumnealor, logofatu Costache Cantacuzin,
vornicu Iancu Cantacuzin, vornicu Joan Luca,
postelnicul Petrachi Mavroeni si postelnicul
loan Costache, pentru care poruncim Dumisa-
le implinitorului indatoririlor de vel logofat
Hatmanu Teodor Sturza, ca prin locul cuviin-
ciOS sa aduca intru impliniri aratata hotarare.

www.dacoromanica.ro
48

Scrisu-s'au Hrisovul acesta la scaunul Domniei


in orawl Ia0, in anul al patrulea Domniei
noastre,
Anul 1837 Luna August 20 zile.
L. P. No. 126
gospod Sturza Hat. procit.
Noi Mihail Sturza Voevod.
Director Departam. iustitiei,
Iacovachi veisa Spatar
No. 440 Pentru §eful sectim Departamentului dreptatti
$tqan Grigoriu Caminar.
XII
Iasi, 1840 Fevruarie 24, Mihaiu Sturza
Voevod, in urma judecei tii urmate intre Schi-
tul Orgoeqtii qi Sardarul Ionita Jora, inteire§te
steipei nirea Schitului asupra celor 286 stei njini.
2 palme din VlcIdeqti, conform testamentului
postelnicului Dimitrie Jora.
Regest. Mihail Grigorie Sturza, Voeood,
Domn Teirii Moldovei prin al sau hrisov cu
No. 27, arata ca Ionita Jora a purtat grijile
inmormantarii pentru parintele sau ; ca, in
urma., fiica-sa l'au ademenit sa o faca pe ea
clironoama asupra celor 286 stj, 2 palmi, din
Vlade§ti, Si ca fiind, infine, ademenit i de
foasta lui sotie §i de fiica-sa, ar fi indeplinit

www.dacoromanica.ro
49

cererea lor, Intelegand de aceasta Schitul s'a


cautat pe calea judecatii si la urma ramanand
pe sardarul Ionita Jora, pans si la Divanul
Domnesc, acum Domnitorul prin acest hri-
sov, intareste pe Schit in posesiunea acelei
parti de mosie, conform testamentului lui D,
Jora postelnicul,
Boerii divanisti, aratati in acest hrisov, sunt
logofatul Costachi Bals, vornicul Ioan Luca,
vornicul Scarlat Miclescu, vornicul Lascar Can-
tacuzin, vornicul Teodor Bals ; candidatii in-
deplinitori Complectului sunt ; Aga Manolache
Radu si Aga: Ilie Cogalniceanu, Vel logofat al
Dreptatei este Neculai Canta,
Hrisovul este dat in orasul Iasi.
Iasi, 1840 Februarie 24
No. 27
(iscalit) Noi Mihail Sturza Voevod. L. P. gospod.
Canta vel log. procit.
V. Pogor spatar
$ef sec1iei intal Departam. Dreptatu
Joan Plesescu Sardar
XIII
1841 Iunie 10 si 15, Ispravncia Tutovel,
in urma mortii lui Ionitei Jora, inseircineazei
pe clucerul Vasile Chico, ca set' dee in stei-
peinireg Schitului cei 286 steinjini §i 2 palme
4

www.dacoromanica.ro
50

din Vlcidefti, ludnd Si documentele respective


spre a le da Schitului.
Regest. Adresa Ispravnicii Tutovei dire
clucer Vasile Chico, prin care ii face cunos-
cut ca Nacealnicu Schitului Orgoe§tii, prin
jail* arata ca sardarul Ionita. Jora a reposat
§i roaga a se aduce intru implinire testamentul
tatalui sau, intarit in cele din urma §i prin
hrisovul Domnesc No, 27 din 24 Februarie
1840, 0-1 pofte0e pe d-lui sa mearga a da in
stapanirea Schitului partea de mo0e din Vla-
de§ti (286 stj. 2 palme), precum §i spre a lua
§i documenturile respective, ce ce gasesc la tin
ginere al Jorei de acolo, dandu-le tot Schi-
tului.
(iscalit) Iancu ... Spatar. (nedescifrabil)
No. 5484
1841 Iunie 10
Regest. Imtiintare catre ispravnicul tinutu-
lui Tutovei, din partea clucer V. Chico§, ca
el a adus in indeplinire, sarcina ce i s'a pus,
dand in stapanirea Schitului Orgoe0ii mo§ia
din Vlacle0i, iar pentru hartiile respective ale
mo§iei arata ca, ginerile sardarului Jora, Gri-
gore Mortun, i-a raspuns ca stint la el, dar
ca au apucat a le trmite la Ia0, sub cuvant
ca ar fi atingatoare §i de alte parti de mo§ie.
(Iscalit) V. Chico* clucer 1941 Iunie 15

www.dacoromanica.ro
51

XIV
Orgoe0i, 1846 Octomvrie 8, Marturia ho-
tarnica prin care se deosebesc partile de mo-
vie ale Schitului Orgoeqti de a reizefilor de
Orgouti fi Vladeqti.
Logofetia cea mare a dreptatii, cu cartea
din 10 ale lui Iunie trecut sub No, 3623, pune
insarcinare asupra iscalitului Prezidentul jude-
catorescului Tribunal de Falciu, ca sa aducA
intru implinire Domnescul hrisov, din anul
1837 No. 126, precurmaor procesului dintre
Schitul Orgoestii noui, cu rezesii de mosia
Orgoestii, pentru pamant din aralatul hotar,
Intrunindu-ma dar la fata locului cu d-lui
inginerul tinutului sluger Gheorghe Filipescul,
oranduit prin cartea logofetiei No ... a impre-
una lucra intru aducerea in implinire a Dom-
nescului hrisov, am luat aminte la hotararea
data si am aflat ca judecata cuprinsa prin Dom-
nescul hrisov hotAreste ca. prin inadins ho-
tarnic etc, (ce se gaseste mai in urma in in-
susi Hrisovul). Drept care, in fiinta rezesilor
din Orgoesti, impreuna partasi cu Schitul la
aceasta movie, vi prigonitori in judecata ur-
math, si in fiinta megiesilor, ce anume se vor
semna mai jos la deliniatia hotarelor partii

www.dacoromanica.ro
52

Schitului. S'au ridicat de catre d-lui Inginerul


tinutului Planttl mo§iei Orgoe§ti, potrivit cu
hotarnica din .. . a raposatului vornic, atunce
caminar, Iordachi Miclescu, cats ea astazi si
negalcevit sä stapaneaste sub acest nume, in-
semnandu-se cu puncturi de pretentie partea
de loc pe care au aratat Orgoestii ca ar fi
cuprins-o la capatul din sus din dreapta mo-
§iilor d-lui Aga Iorgul Stratulat, cu mo0a sa
Bahnarii, ca, dup5, dresuri §i dreptatea ce ar
avea, sa-§i caute prin locurile cuvenite. Acest
plan, aprobandu-se de catre comisia orandu-
ita Si fund intocmai cu starea locului, s'au a-
deverit dupre forma. Apoi potrivit cu hofara-
rea Domnescului hrisov, s'au facut in laid de
catre d-lui Inginerul tinutului, pamantul ridi-
cat pe plan, care au alcatuit una mie trei sute
paisprezece falci, cinci prajini, suma totals a
moiei Orgoe§tii, afara de patru sprezece falci,
patra zeci si opt prajini, locul aratat de re-
ze§i a fi cuprins de mo§ia Bahnarii a dumi-
sali Aga Stratulat.
Dinteaceasta suma de 1314 falci 5 prajini,
s'au venit 788 falci 35 prajini, adica trei
parti reze§ilor ; i 525 Wei §i 50 prajini,
doug parti din suma de 1314 falci 5 prajini,
s'au venit schitului dupre hrisov. Deci 134
trei prajini s'au aflat in stapanirea Schitului

www.dacoromanica.ro
53

la partea din jos alaturea si pe din sus de


Vladesti ; si la care loc judecata margineste
pe Schit a stapani pre atata, cat si pana as-
tazi stapaneste, ramaind a mai trage Schitul
391 falci 47 prajini, Cealalta sums de faith
pang la implinirea a doua drepte parti ce se
cuvin Schitului din toga mosia hotarate a i
se da in stapanire la capatul cel din sus a
mosiei despre codrul imprejurul Schitului, unde
s'au aflat ca Schitul stapaneste numai 364
falci, 6 prajini, urmand a i se mai da acum,
dupa rostul hrisovului, Inca 27 falci 41 pra-
jini, spre implinirea sumei de 391 falci 47
prajini, La acest hotar Imputernicitul din par-
tea monastirei d-lui Sulger Marin Draghici,
s'au infatisat cu inscrise cereri catre comisie
ca sa se iee in bagare de sear* ca, Schitul
trebue a se statornici dupre hotararea hriso-
vului in stapanirea sumei de falci, pana la
implinirea a doua drepte parti, la acest ca-
pat din sus, in mijlocul pamantului cuvenit
lui, Dandu-se pe cat la partea din sus, pe
atat si la acea din jos cu oranduiala ca Schi-
tul sa vie in mijloc si ca Schitul stapanind a-
nume numai 440 stanjini in jos. far in sus
spre codru 850, roaga pe comisie ca sa oran-
duiasca parnantul cuvenit la acest 1capat im-
prejurul Schitului.

www.dacoromanica.ro
54

In urmare acestei puneri inainte din par-


tea dumisali imputernicit sluger Draghici, Co-
misia, cercetand, au aflat in ade %Tar ca pa-
mantul stapanit de Schit, la acest capat, nu
se &este nici decum imprejurul Schitului,
precum hrisovul hotaraste, Ci ca doua parti
spre codru, adica 850 stanj., iar in jos nu-
mai 440 stanj., si ar fi trebuit a i se da 'Inca
200 stanjini in partea campului. 0:consideratie
insei mull insemneitoare Si care nu poate a se
trece cu vederea este car, menirea siheistriei a-
cestui Sf. local al evlaviei it trage pe cat se
poate mai departe de sgomotul lumii. Despre
care si stapanirea de astazi, la aceasta parte
din sus, sau socotit a se lash precum din in-
vechime Schitul au avut-o, dandu-i-se pe din
jos de aceasta parte numai acele 27 Wei 41
prajini, adica 91 stanjini 4 palmi, ce i se mai
cuvin peste pamantul pe care stapaneste pans
la implinire de 391 falci 47 prajini, aratate
mai sus. $i cu aceasta randuiala Schitul, lu-
andu-si deplin suma falcilor incuviintate, du-
pre hotararea hrisovului, se margineste de-
parte de satul si asezarile rezesilor, Care dela
precurmarea judecatii, indestul s'au marit si
s'au imultit, cu care au ramas si Schituj mul-
Omit. Asa dar, in 26 a lunii Septemvrie au
mers dimpreuna cu rezesii din Orgoesti, cu

www.dacoromanica.ro
5i

Ctiviosul parintele Teodor Egumenul Schitului.


cu d-lui Clucer, Marin Draghici, imputernici-
tul de acum din partea Schitului, i cu Sf. Sa
parintele Protosinghelul Antonie Dumbrava;
carele la toate judecatile urmate dupre cartile
Domne§ti §i Documenturile Schitului, s'au va-
zut pururea staruitor in apararea drepturilor
averei acestui local al metaniei sale, $i din
sthpanirea unde se gase§te Schitul, la mar-
ginea pe din jos a acestei parti, am masurat
27 faith 41 peajini §i am facut linie prin co-
dru i la zarea acea despre Ive§ti Si la acea
dinspre mo0a Bogdanita. Incepandu-se des-
partirea mo§iei Schitului, despre a rezeOlor
din Orgoe§ti, din zarea dealului Bogdanita
dela o movilei, ce s'au facut in zarea din jos
de drumul ce se coboar6 la Bogdanita, tre-
cuta pe harts la No. 1. $i de acole la vale
spre soare-rasare, tot linia dreapta, in depar-
tare de 200 stanjini, s'au facut a doua
movila, trecula la No, 2 pe harts, $i de a-
cole tot la vale §i tot linia dreapta in depar-
tare de 131 stanjini s'au facut a treia movila,
insemnala la No, 3. $i de acole tot linia la
vale 128 stanjini, sub poalele padurei, s'au
facut a patra movila, trecuta la No, 4, cariea
i s'a §i dat acum numire de movila lui An-
tonie. $i de acole, peste paraul Horiata, tot

www.dacoromanica.ro
56

linie dreaptg 174 stanjini, s'au fgcut a cincea


movila, trecuta la No. 5, in marginea pgdurei
riumita a lui Draghici. $i de acole tot linia
dreaptg prin codru la deal 100 stanjini, s'au
fgcut a qasea movila, insemnalg la No, 6 ; $i
de acolo tot la deal in linie dreaptg spre rd.-
sgrit 146 stanjini in zare care desparte Iveft i
de Orgoeqti, s'au fgcut a $aptea movila, tre-
cuta la No, 7 ; $i cu aceste movile dela No.
1 pang la a 7-a, in linie dreaptg s'au despgr-
tit partea monastirei acea din sus despre a
reze§ilor din Orgoeti.
$i dela movila cu No. 7, indreptandu-ne
pe zare spre miazg-noapte, am inceput a ho-
tgri mosia monastiei dinspre Ivesti, si mg-
surand 576 stanjini am fgcut a opta movila,
trecuta pe harts la No, 8 ; $i mergand tot
zarea in sus, pe unde sa rastoarng apa in
doua, 320 stanjini, am fgcut a noua movila,
trecuta. la No, 9 ; $i de acole, mergand tot
zarea, si tot pravalul apei in sus, 251 stan-
jini, am fgcut a zecea movila, trecuta la No. 10,
In dreptul acestei movile, Ive#ii se lovesc cu
capul in coastele moOei Lipoveit, numitei din
vechi Zugravii ; $i de acole tot zarea in sus
si alaturea cu mosia Lipovat 243 stanjini, am
facut a unsprezecea movila, trecuta la No, 11;
$i la aceastg movila marginidu -se partea Schi-

www.dacoromanica.ro
5/

tului dinspre partea rezesilor de Orgoesti, ci


raman in sus dinspre miazg-noapte, ne-am
intors cu masura dinspre soare-apune, facand
linie dreapta prin codru la vale, intre mosia
rezesilor si intre a Schitului 99 stanjini, am
facut a doud sprezece movila, trecuta pe harts
la No. 12 ; $i de acole tot la vale si tot linie
dreapta la 180 stanjini, am facut treisprezecea
mouilti, trecuta. la No. 13, cu 70 stanjini, din
jos de locul numit si astazi Cetatea Zmeilor,
insemnate cu litera Z. $i de acole, iesind din
padure, tot linie dreaptg 16 stanjini, pang in
piatra veche trecuta la litera L care este langa
drumul de pe valea Orgoestilor ; $i tot la
vale spre soare-apune, peste paraul Horieta
si inainte pang la poalele padurei 84 stanjini,
am facut a patrusprezecea movild, trecuta la
No. 14, cu 46 stanjini din jos de Isvorul
Zmeilor, insemnat cu litera K. $i de acole la
deal prin padure si tot linie dreapta spre
soare-apune 200 stanjini, am facut a cinci-
sprezecea mullet', trecuta la No. 15. $i de a-
cole tot la deal linie dreapta 167 stanjini, cu
40 stanjini mai in jos de zarea ce desparte
Orgoestii de mosia stapanita astazi de d-lui
logofatul Conache, sub nume de Suceveni, am
facut a vase sprezecea movilii, trecuta la No.
16. La aceasta movila, in capul liniei inceputa

www.dacoromanica.ro
58

de movila cu No. 11, ce s'au facut pe zarea


despre rasarit, se desparte mosia monastirei
in jos, de a razesilor ce rknane in sus.
$i de acole ne-am intors cu masuratoarea
spre miaza-zi, tot pe, stapanirea dumisali lo-
gofatului Conache, aratata de vechilul dumi-
sale, dumnealui Foto che Duca, 101 stanjini,
am facut a 17-a movild, trecutil la No. 17,
in margina unui lac dinspre Apus, ce s'au
insemnai pe harts la litera L. $i de acole tot
pe stapanirea d-sali logofatului si tot spre
amiaza-zi 70 stanjini, s'au faut a 18-a movild,
trecutd la No. 18. $i de acole tot inainte pe
stapanirea d-sali logofatului Conachi la 74
stanjini, am facut a 19 movild, trecutei la No.
19. $i de acole tot pe stapanirea d-sali logo-
fatului Conache 75 stanjini, am facut a 20
movila, trecutei la No. 20. $i de acole tot
inainte si tot pe stapanirea d-sale logofatului
in departare de 75 stanjini, s'a facut a 21-a
movila, trecutd la No. 21. $i de acole tot
pe stapanirea d-sale logofatului 84 stanjini, am
facut a 22-a movild, trecutd la No. 22. $i de
acole 148 stanjini, tot pe stapanirea d-sale
logofatului Conache, am facut a 23-a movild,
trecutd No. 23. $i de acole tot inainte si tot
pe stapanirea d-sale logofatului 143 stanjini,
am facut a 24 movild, trecutd la No. 24. Si

www.dacoromanica.ro
59

de acole tot pe stapanirea d-sale logofatului


mergand 138 stanjini, am ajuns pang la o mo-
vilita aflata intre mo§ia d-sale logofatului Si
intre Bogdanita, §i la aceasta movilita ra"-
maind inoia d-sali logofatului Conachi, am
masurat 26 stanjini, inainte mai spre apus in-
dreptul acelei movilite pang. in zarea de unde
se incepe mo§ia Bogdanita, alaturea de mo-
§ia Schitului Orgoe§ti ; la acest loc s'au facut
movila trecuta la No, 26, $i de acole mergand
zarea §i pravalul apei alaturea cu mo§ia Bog-
danita 125 stanjini, s'au facut a 27-a movild,
trecutd la No. 27. $i de acole tot zarea pe
unde se rastoarna apa in doug la 100 stanjini,
s'au facut a 28 movild, in marginea despre
apus, la un lac insemnat pe harts la litera M.
$i acole tot zarea Si tot pravalul apei 83 stan-
jini, am facut a 29-a movild, trecutd la No.
29. $i de acole tot zarea 73 stanjini, am fa-
cut a 30-a movild, trecutd la No. 30. $i de
acole mergand tot zarea 132 stanjini, am a-
juns cu masuratoarea la movila cu No. 1, de
unde am inceput masor4tea. Aceasta movila
s'au stramutat cu 9 stanjini mai jos, cu mul-
tamirea Schitului Orgoe§tii, potrivit inscrisei
cereri a stapanitorilor din Bogdanita precum :
(De aicea urmeaza copie jalbei data, cu ruga-
mintea ca comisia sa stramute movila aratata

www.dacoromanica.ro
60

mai spre fasarit cu 9 stanjini, cum s'a §i facut,


Aceasta jalba este iscalita de Chesarie Iero-
monah, Necealnicul Schitului Bogdanita, im-
preun.a ctitorii pomenitului Schit §i reze0i
din mo§ia Bogdanita Si anume : Andrei Bole,
Gheorghe Juverde i Stefanache Obreja).
$i cu aceasta randuiala am incheiat hota-
rale incunjuratoare a mo§iei ce are Schitul la
partea din sus. $i de acole, in fiinta razeOlor
din Bogdanita, am mers la partea din jos a
moOei Schitului, alaturea cu mo0a Vladetii,
unde se hotare#e prin J omnescul hrisov, ca
s5. stapaneasca Schitul pe cat Si pans astazi
au stapanit, $i adunandu-ne la hotarul Vla-
de§tilor in zarea despre apus a Bogdanitei,
unde alature cu aceasta parte, are Schitul 286
stanjini, din Vlade§ti, am facut o movila, tre-
cutd la No. 31 ; Si de acole mergand tot za-
rea la 140 stanjini, am facut a 32-a movild,
trecutd la No. 32. $i de acole, dupacum se
cote§te zarea, mergand 128 stanjini, am facut
a 33-a movilii, trecutd la No. 33. $i de a-
cole, tot dupacum se cote§te zarea, la 100 stan-
jini, am facut a 34-a movild, trecutd la No.
34. $i de acole, tot pe cotitura zerei, la 200
stanjini, am facut a 35-a movilti, trecutd la
No. 35. $i de acole tot drept pe zare la 60
stanjini, am facut a 36-a movilez, trecutd la

www.dacoromanica.ro
61

No. 36; la Care movila se desparte mclia


Schitului de a reze§ilor din Orgoe0i. $i dela
aceasta movila ni-am coborat la vale linie
dreapta spre soare-fasare, intre mo0a reze§i-
lor din Orgoe0i i intre partea Schitului, 104
stanjini i aci am facut a 37-a movila, trecutei
pe harts la No. 37. $i de acole tot la vale
§i tot linie dreapta 144 stanjini, am facut a
38-a movila, trecutei la No. 38. $i de acole
tot la vale Si tot linie dreapta 144 stanjini,
s'au facut a 39-a movila, trecuto la No. 39,
alature de drumul ce merge pe valea Orgoe§-
tilor. $i de acole peste paraul Horieta la 30
stanjini, s'au facut a 40-a movila, trecuta la
No. 40. $i de acole, indreptandu-se linie la
coltul viei ce-i de pe zarea Ivetilor, dinspre
miaza-noapte, am masurat 127 stanjini, unde
s'au facut a 41 movila, trecutel la No. 41. $i
de acole mergand, tot pe acea linie 110 stan-
jini, in coltul pomenit al viei, s'au facut a
42-a movilei, trecutei la No. 42, pe zarea I-
ve§tilor, unde se desparte mo0a Schitului de
a reze§ilor pe linia inceputa, :dela No. 36
pang la 42. $i de acole am pornit pe zare in
jos, alaturea cu Ive§tii in fiinta reze§ilor din
Ive§ti 129 stanjini, unde am aflat o piatra
hotar ce desparte Ive§tii de Bogclane§ti, §i a-
cole alaturea am statornicit a 43 movieilei, tre-

www.dacoromanica.ro
62

cuter' la No. 43. $i de acole tot zarea si


pravalul apei, alaturea cu Bogdanestii, in fi-
inta rezesilor din Bogdanesti, mergand 444
stanjini, pang in marginea Vladestilor din sus,
am facut a 44 movila, trecutei la No. 44. $i
de acole, in fiinta rezesilor din Vladesti, am
mers la vale spre apus, alaturea cu acei 286
stanjini din Vladesti stapaniti de Schit, dupre
Domnescul hrisov din anul 1840, No. 37 $i .

pe din jos de ezetura lui Camarzan trecuta


la litera H. $i la deal spre apus, 'Ana in za-
rea Bogdanitei la movila cu No. 31, unde s'au
implinit 714 stanjini, Si de acole, tot pe a-
ceasta zare in jos, trecand in hotarul Vlades-
tilor, am masurat 286 stanjini, capatul partii
stapanita de Schit in aratatul hotar si am fa-
cut a 45-a movila, trecutei la No. 45. Care
hofaraste partea Schitului din a razesilor din
Vladesti, si face capat partii Schitului dinspre
Bogdanita. $i dela aceasta movila am pornit
spre rasarit printre partea Schitului din Vla-
desti, si printre mosia Vladestii rezeseasca, in
curatura Scafarului 36 stanjini si am facut 46-a
movila, trecutei la No. 46. $i de acole tot la
vale si tot spre rasarit prin padure la 104
stanjini, am facut a 47-a movilei trecutei la
No. 47. $i de acole tot la vale si prin pa-
dure 100 stanjini, am facut a 48-a movila tre-

www.dacoromanica.ro
63

cuts la No. 48. $i de acole iarasi la vale si


prin niste livezi 145 stanjini, s'au facut a 49-a
mound, trecutil la No. 49, langa o piatra ho-
tar ce s'au gasit. $i de acole pe din jos cu
ezetura Jorii si peste paraul Horietei la 74
stanjini s'au facut a 50-a movila, trecutii la
No. 50. $i de acole la deal pe din jos de Bi-
sericei cu 24 stanjini si tot la deal spre rasa-
rist 200 stanjini pans in zarea Bogda.nestilor
la piatra hotar ci s'au gasit intre rezesii din
Vladesti si intre partea stapanita.' de Schit. $i
langa aceasta piatra, s'au facut cea de pe urrnei
movilci, trecutcr la No. 51. $i de acole am
masurat zarea in sus 270 stanjini pans la mo-
vila cu No. 44, care s'au aratat mai sus. $i
asa incheindu-se hotaratura tuturor partilor de
mosie, ce are Schitul in Orgoesti si Vladesti,
dat-am aceasta marturie hotarnica la mana E-
gumenului, ca sa fie drept document si in-
dreptare la stapanirea pamantului cuvenit si
ales Schitului, dupre Domnescul Hrisov din
anul 1837, sub No, 136. Dupre care adeve-
rit-am si planul Topografic sub No. 235.
(iscalit) Prezidentul Judecatorescului Tribunal Failciti'
Aga Atanasie Panu.
No. 236, 1846 Octombrie 8.
Schitul Orgoe*tii,

www.dacoromanica.ro
64

D .A. 0 S
Regest. Se face cunoscut Egumenului Mo-
nastirii Orgoe§ti de care Judeatoria Tinutu-
lui Tutovei, ca actul aducerei intru indeplinire
a hrisov. gospod din 1837 sub No. 126, Au-
gust in 20 qi 27 din 1840 Februarie 24, s'a
publicat prin Foaea Sateascg din 16 Martie
anul 1847 No. 28 Si 29, pentru care nu mai
este nevoe de alta formalitate.
Pentru prezident : Comisul Vis an.
Director, Medel. Zaharia.
No, 1108
1848 Aprilie 21

www.dacoromanica.ro
ADAOS

www.dacoromanica.ro
Suceava, 1479 Octomvrie 17, .Stefan cel
Mare, incredintat din spunerile mdrturiilor ce
i s'au adus di Mircea, fiul lui Micul Orgoane,
iqi perduse documentele ce le alma asupra sa-
telor Orgoeftii Si Negomireftii, de pe Horieta,
cand a venit tarul turcesc de a pradat (ara
Moldovei, ii der un uric de inteiritura asupra
acestor sate.
t Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Vo-
evod, dome tfirei Moldovei, Instiintare facem
cu aceasta carte a noastra tuturor cui vor
cata pe dansa sau o vor auzi cetindu-li-se ;
lath' ca aceasta sluga a noastra Mircea, fiul lui
Micul Organe, a venit inaintea noastra si ina-
intea boerilor nostrii cu bung vointa de s'a
jaluit noua cu mare jalol-.5., zicand astfel ca
privilegiile bunului sau Stefan Orgoane, ce.
le-a avut dela bunul nostru, batranul Alexan-
dru Voevod si dela mosii nostril. dela Ilie
Voda si dela $tefan Voda, cand au fost in
pace, de toate acele privilegii, ce au fost pe
satul Orgoesti si pe Negomiresti, pe acele ei
le-au perdut cand a venit tarul turcesc de -a
pradat tara noastra. Deci not cum am vazut

www.dacoromanica.ro
68

cu boerii no§trii cu multgmire i-am facut lege


dupg obiceiul pgmantului, ca el sa - §i aducg
inaintea noastra pe toti megie0i Si impregiu-
ra§ii ca sa spung i sa marturiseasca Ca lucru-
rile au fost astfel, $i inteacestea s'a sculat si
§i-a adus inaintea noastra pe toti ai sai me-
gie0 de prin prejur Si -au spus, Si -au mgrturi-
sit ca lucrurile au fost astfel, Deci noi vgzand
argtarea §i marturia lor, noi i-am dat §i am
intgrit slugii noastre lui Mircea tot satul Or-
goeti §i Negomireti, la obar§ia Horgetei, sa -i
fie i dela noi uric cu toate veniturile, lui Si
copiilor lui Si nepotilor lui §i strgnepotilor i
prea strgnepotilor lui §i la tot neamul ce-i se
va alege mai de aproape neru§uit nici odini-
oara in veci, Iar hotarul acelor de mai sus-
zise sate sa le fie dupg vechiul hotar pe unde
din veac a umblat. Iar la aceasta este cre-
dinta domniei noastre mai sus scrisg, $tefan
Voevod, §i credinta prea iubitilor fii ai dom-
niei mele, §i credinta boerilor notri, credinta
panului Vlaicul parcalab, credinta panului
Zbiarea, credinta panului Iuga, credinta panu-
lui Hran dvornic, credinta panului Neag, cre-
dinta panului. Gangur, credinta panului Duma
§i credinta panului Herman parcalab de Bel-
grad (Cetatea Alba), credinta .panului Ivasco
i credinta panului Maxim parcalabi de Chi-

www.dacoromanica.ro
60

lia, credinta panului $endre portar de Su-


ceava, credinta panului Dajbog, parcalab de
Neamt, credinta panului Dragon, parcalab de No-
vograd ; credinta panului Iatco Hudici, credinta
panului Coste Spatar, . credinta panului Chir.
visternic ; credinta panului Gherman postelnic,
credinta panului Ioan paharnicu, credinta pa-
nului Petre stolnic, credinta panului Groze
corals Si credinta tuturor boerilor noOrii ai
Moldovei a mari §i a mici. Iar dupa viata
noastra cine va fi domn pamantului nostru
din copiii nc:qtri din rodul nostru. sau on pe
care Dumnezeu it va alege sa fie domn in
parnantul nostru al Moldovei, unul ca acela
sa nu strice dania noastra, ci mai vartos sa
i-o intareasca Si imputerniceasca, de oare ce
not in§ine i-am dat'o pentru a lui dreapta i
de voe (slujba). Iar spre mai mare tarie a
ttituror celor zise mai sus am poroncit cre-
dincios boerului nostru pan Tautul logofatul a
scrie §i a noastra pecete (sa o lege de aceasta
adevarata a noastra carte),
A scris Roman in Suceava, la anul 6988
Oct 17.
NOTE. Uricul e scris pe pergament, in slavona, pe unspre-
zece randuri, avand inaitimea de 33 cm. 5 mm $i lattmea de 52
cm. Sigiliul Voivodal s'a perdut, impreuna cu snurul, ramanand
numai cele 4 gauri de care a fost legat Textul slavon e publi-
cat in Gramatica 1. vechi slavone de d-1 Gheorghe Ghibanescu,
Iasi, 19CO3 pagina 65. SA imprima aice dupa traducerea anume
facuta, acestui document, tot de d-1 profesor GlubAnescu
Prin and a venit t arul turcesc", se intelege-prada 41 jafurele
turcilor cAnd cu batalia dela Valea-Alba, din 1476

www.dacoromanica.ro
70

X,

Suceava, 1528 (7036) Maiu 18, Petru Vodei


deirueste satele Orgoestii qi Negomirestii de pe
peireiul Horieta (#inutul Tutovei) qi jumeitate
seliste Vleidestii, pe acelas peireiu, cum fi o
parte din Bogdcinesti, lui Felea paharnicul,
preipeldite aceste de Petru Ceireibeit, fostul vor-
nic, cu a sa hainie.
Talmdcire de pe uricu vechiu sarbascu dela Petru vvod, scris
de Vascan Nebojatcovici pe parhament in Suceava 7036 Mani 18
Cu mila lui Dumnezau noi Petru vvod
Domn tarii Moldovei, Instiintare facem cu a-
ceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor
vedea pre &Ansa, sau o vor ceti, sau o vor
auzi pre dansa, pentru acest adevarat al nos-
tru credincios boeru, Felea paharnicul, ca au
slujit mai inainte raposatului fratelui Domniii
mele, lui Bogdan voevod si nepotului Domniii
mele, lui Stefan voevod, jar astazi sa afla slu-
jind noua cu dreptate si cu credinta, Pentru
aceia, vazand noi pe a lui drepte si credin-
cioase slujbe Cara noi, miluitu-l'am pre el cu
deosabita a noastra mild si i-am dat noi lui
dela noi intru al nostru pamant a Moldovii,
sate anume Orgoestii si Negomirestii, deasu-
pra Hovriletii, si giumatate din siliste, care
acum sa numeste Vladesti, tij la Hovrileta, si

www.dacoromanica.ro
71

parte din Bogdane#i, care le-au prapadit, a-


ceste sate, Petru Carabat, ce au lost vornic,
cu a sa hainie, and s'au radicat cu alti ne-
credincioA un talhar asupra domniii nepotu-
lui de frate, $tefan vvod, qi asupra pamantu-
lui nostru. Aceste toate de mai sus scrise sa-i
fie lui dela noi uric §i cu tot venitul, lui §i
ficiorilor lui, qi nepotilor lui, Si stranepotilor
lui, i la tot neamul lui, care i sä vor alege
lui mai de aproape, neclintitg niciodinioara in
veci ; iar privileghiile cu care el au fost cum-
parat acele sate, anume Orgoe§tii Si Negomi-
restii, deasupra Hovrileatii, care sant dela ta-
fa domniii mele, $tefan voevod, acele privi-
leghii s'au gasit la noi, §i le-am dat pre ele
in mana credinciosului boeriului nostru, Fele
paharnicul. Iar hotarul acestor de mai sus
scrise sate, Orgoetii §i Negomiretii, deasupra
Hovrileatii, sa-i fie intru toate ale sale vechi
hotare, pe unde din veac au umblat ; a§ijdere
aceasta giumatate de saliqte, care acum sa nu-
mete Vlade§tii, tij pe Hovraleata, parte din
Bogdaneti, sa-i fie din tot hotarul giumatate ;
iard dintr'alte parti, dupa vechile hotare pe
unde din veac au umblat. $i la aceasta este
credinta domniii noastre de mai sus scrise,
noi Petru voevod, §i credinta pre iubitului fiu
(al) domniii mele, Bogdan, qi credinta boeri-

www.dacoromanica.ro
72

for no§tri : credinta boeriului Hrana vornicul,


credinta boeriului Negrila, credinta boeriului
Grincovici, credinta boeriului Talaba, credinta
boeriului Vlad §i Mihul parcalabi dela Hotin,
credintn boeriului Calla §i Hurul de Neamt,
credinta boeriului Grozav Si Danciul dela No-
vograd (Roman), credinta boeriului Barbov
dela Suceava portariu, credinta boeriului Deg.-
gu§an spatariu, credinta boeriului Dum§a pos-
telnic, credinta boeriului Liciul postelnic, cre-
dinta boeriului Zbera stolnicu, credinta boe-
riului Ioan comisu, Si credinta tuturor boerilor
no§tri mari §i mici . Iar dupa a noastra vials
cine va fi Domn pamantului nostru, acela sä
nu strace a noastra danie Si intaritura, ce sd
co,intemeeze §i sa le-o intareasca, Jar pentru
mai mare tarie §i intaritura a celor de mai
sus scrise am poroncit credinciosului nostru
boeriu, Toader logofatu, sa." scrie Si a noastra
pecete sa." o lege de aceasta carte a noastra.
(0 insemnare)
Aceasta talmacire poslathundu-se cu uricu dela Petru voevod
si fund intocma, s'au incredintat de mine Ioan Stamate pitar, in
Iasi, la anul 1820 lunie 14
NOTA. Dupa o veche traducere, revazuta, dupacum vedem,
de pitarul Ion Stamate in anul 1820 Iunie 14 ; originalul, in sla-
vonA, pe pergament, se afla la un razas din satul si comuna Do-
cam jud Tutova, la care am avut pnlejul sa-1 vad in 1907.
Prin privilegille dela tatal Domnu mele, Stefan voevod",
se intelege uncut din anul 1479 Octomvrie 17, ce-i pubhcat

www.dacoromanica.ro
73

de mine in Istona comunei Bogdana, Bar lad 1906, p. 338, cum


si de d-1 GlubAnescu in Gramatica umbu vechi slavone, lacy
1900, pag 74
Petru Ca irabat a facut parte din comuratia boenlor impotriva
lui Steam-tit' vocla, acea dela 7 Septemvne 1524, in care con-
niratie a fost m : Coste parcalabul, Ivascu logofatul, Sima vis-
ternicul (ucisi la Roman), Trotusan logofatul, Maxim Udrea, Se-
eman paharnicul, Ioan Pastralv, cu fratu lui, din Husi, si altd.
Steanita vocla moare insa otrAvit la 12 Ianuane 1527, in etate
de 21 ani. (Xenopol, 1st. Rom IV, editta II, p 301-302 Melhi-
sedec, Crom. Rom. I, p 177 si 187).

www.dacoromanica.ro
Documents de ale fo3tului Soffit Bad Anita,
din judeful Tutova
1

1749 (7257) Iunie 14. Reizetii din Coruetti


ti Vleidetti (Tutova), au dat i au deiruit mai
multe peirti de motie sfintei Meineistiri, cu
hramul sf. Neculai bin fundul Bogdeinitei (a-
celat judet), feicutei de Toader fi Ionitei, fecio-
rii lui Andreiu Bolea.
f Adica noi toti razqii di Coruesti §i di
Vlade§ti, carii mai gios ni-am iscalit, facut-am
noi toti acest zapis al nostru, precum noi toti
de buns voe ,noastra am dat qi am deiruit
sfintii merneistiri, care este, hramul lui ski ntul
Neculai, la meineistioara in fundul Bogddni ii,
feicutei de Toader Si de Ionitd, feciorii Bolii,
am dat Bogdanita, din Valcioa Ursului, acolo
am pus o plated, Si din piatra in sus vale qi
costiia cu dumbrava, din dial in dial, cu co-
dru dimbi (de ambe) partile, si dumbrava ia-

www.dacoromanica.ro
75

ra§ dimbi partile, si vale in sus pan in fundu


§i zare codrului, dispre Suceveni. Aceasta am
dat'o danie sfintii ma.dastiri, sa fie danie in
veci dela noi, Si, pentru mai mari credinta,
am iscalit, ca sa fie de credinta,
Lt, 7257 lunie 14 dna
Toader Cuza post. iscal.
Andrian Husanul
t Eu preutul Stefan Colman martor.
Ion Lungul
Neculai Buciumas martor iscal.
Erei Neculai ctitor razes
Andreiu Bole. Irodiaconul Miron ctitor razes.
Gligori Dragutu Ionird Tanaso
Nechita Dr'dguiu
Eu Toader cu frafii mei Parfenesti am dat.
TOADER BOLE TITOR
Eu knife, Bole titor, Eu Dumitrache Bole titor
Eu Vasilache Bole titor
Erei Stefan Saviiscul razes
Si eu preutul Paladi S'acara, §i eu Andreiu,
§i eu Irina, ficiorii $trafanii, fetei Severincai,
nepoti lui Vasilie Bahluianul, §i noi am dat
sfintei manastiri, precum scrie zapisul mai
sus pentru sufletul nostru §i a mortilor, ca sa
ne pomeneasca la sf. manastire,
t Eu preotul Paladi Sacara, .i eu Andreiu,
si eu Irina,
[IOTA Dupa actul original, scris pe o iurnatate coals liar-
tie riglata.

www.dacoromanica.ro
76

II
1764 (7274) August 9, Patru frati, feciori
a lui Grigorcq Sava scul, declarer' di, 'Inca din
anul 1747, au derruit Schitului din Fundul
Bogdanitei. partile de mosie ce le aveau acolo,
cu condijia sa fie la acel schit numai ceilu-
gad streini.
Noi, carii mai gios ne-am pus numele, a-
nume Preutul Stefan si eu Ursul diiacon si eu
Trochin si Ion, toti frati, feciorii lui Grigoras
Savascul, facut-am marturia noastra ca sä fie
de buns credinta, precum sa se stie ca, a-
vandu not parti de mosie in Fundul Bogda-
nitii, (unde) au facut dumnialui Ionita Bolea si
impreuna cu raposatu fratele d-sale, Toader,
si cu alti frati a dumnialor, si cu agiutorul al-
tor crestini, un svantu spitu (sic), acolo in Fun-
dul Bogdanitai, la tinutul Tutovei, unde sa
cinsteste si sa praznueste hramul Svantului
Marelui Erarh Neculai u, si din totu
cugetul nostru ne-am indemnat si am dat
parte noastra de mosie danii Svantului Schitur
ce s'au pomenit mai sus. Cu aceasta tocmald,
la svantu schit sa fie calugari, sa slujasca
svanta leturghie, si aciia sa is venitul mosiei,
sä fie pentru chevernisala Schitului ; dara

www.dacoromanica.ro
77

preutu de miru sau alti mireni sa APt sa a-


mestice, nici din neamul nostru, nki din-
tr'altii straeni, $i, de atuncea, de ctind am
feicut aceasto danie, stint 17 ani, qi calugdri
streini, precum ne-au fost tocmala intre toti,
n'au mai pus la sfdntul Schit, ce mthicInca
venitul mo#ei preotul Miron §i cu ccilugarul
Vasilache, Si nu sa an de wzare, ce s'au
facutu de atata ani, ca sa pui calugari streini,
dupacum arata zapisul cel de danie Si de a-
ezare, ce s'au fAcut intre toti raze0i, ca sä
fie calugari streini §i sa-i pue pe toti la po-
melnic, sa-i pomeneasca la svantul jertavnic (sic).
$i, dupacum ne-au fost awzare intaiu, am mai
intaritu acum §i cu aceast5 scrisoare Si am
iscalit.
Lt. 7274 Avg. 9.
Eu ereu Stefan Savascul. Ursul diiacon san
Savilscul.
Eu Trohin san Savelscul si Eu Ion san Seiveiscul.

Eu Preutu Neculai Saviiscul.


Si am scris Eu Antiohie Lufi vornic de poarta
cu zisa tuturor.

NOT. Dupa scrisoarea originala, ce e pe o iumatate coals


h4rtie riglata,

www.dacoromanica.ro
78

III
1766 (7275) Decemvrie 15. Andreiu Bo lea
reguleaza pentru feciorii feicuti cu sotia dinteii,
Safta, ca deirqii sei fie clironomi freitqte, la
mofiile ref' mase de pe dernsul Si de pe sotia sa.
Aseminea fi pentru schitul din Fundul Bog-
deinifei dispune ca toate sa se urmeze dupti
cum stint preveizute dela a lui intemeiere.
Andreiu Bole, ce mi s'au schimbat numele
pe ceilugeirie Aftanasie, fac §tire cu aceasta
scrisoare ca, dupa savarqirea vietii mele, sa
ramae Diiata ficiorilor mei, care sant facuti
cu sotul meu dintaiu, Salta, fats lui Gului, a-
nume Toadir, longer', Vaseilache Si Safta, pen-
tru moOile ce le-au ramas di pi mine i di pi
maica-sa, ca sa tie ca nu le-am facut alte
impartiri, numai pe cate moqii avem, sa fie
dinpreuna cu totii stapanitori Si clironomi tot
intr'un chip frateqte, sa nu poata zice ca are
mai mult unul decat altul.
A§ijdire Si pentru un Schit, din Fundul
Bogdanitii, ce este hramul Marelui Ierarh
Neculai, care cu voia lui Dumnezeu i cu sfa-
tul meu s'au indemnat feciorii mei §i cu osar-
diia au silit de au facut Schitul qi l'au impo-
dobit cu toate cele trebuitoare ; cu tocmala

www.dacoromanica.ro
79

ca aceasta: acel Svant Schit sa nu fie Biserica


de mir, nici preuti cu preutese sa fie la dansa,
sa fie numai calugari ermona§i, §i monaqi stra-
ini, Carii vi reizdvii novtrii vi imprejiuravii,
dacei au vilzut seivarvitel ac(a zidire, s'au bu-
curat, vi reizdvii call au fost movemi cu not pe
Bogdeinita, duper' cum am dat not peirtile noas-
tre s'au indemnat vi au dat vi ei pdrtile for de
movie impreund cu not : Din valceaua Ursului
in sus loafer Bogdeinita par in Fundu, cum
aratei vi scrisorile de Janie ale reizevilor, sa
fie toatei a sfeintului Schit, cu codru, cu dum-
bravei, vi cu pomi, vi cu peimeinturi de arat,
cat umblei hotarul Bogdelnifii, pe ameindoud
costivile, din zare in zare ; Si ate livezi sant
impregiurul Schitului, facute de mine qi de
feciorii mei §i de alte neamuri a noastre,
toate sa fie a Schitului vi tot calugariii sa" sta-
paneasca Si sa le fie de hrana lor, altii nime-
nea sa nu se amestice ; cum si pentru o vie
Si cu livada, ce este langa Schit, in rand cu
viile feciorilor mei, ce au fost a altui fecior al
meu, anumi Dumitrachi, ce au murit de hol-:
teiu, Si aceia au dat-o Schitului, cum au dat
qi alte ce au avut, tot ; iar alti ficiori ai mei
sa-0 stapaneasca \dile for vi livezile ce ar fi
fa cut ei mai pe urma, la alte sa nu se a-
mestici,

www.dacoromanica.ro
80

Dar intamplandu-sa di s'au ccrlugOrit fiul


meu Vasilachi, si fiind si ginerile meu, Miron
Befleagei preot, au rermas ei la Schit, si para
acum n'am putut implini fagaduinta noastra
sa asezam calugari straini, si ajungand si eu
la vrasta de batranete si calugarindu-ma, am
mars si eu la Schit, si am ramas cu sidere
intro chilie, si am vazut ca din zavistiia dia-
volului s'au starnit multe pricini intre feciorii
mei, strigand unii sa-si faca parti din livezile
si din poenile Schitului, care si pre mine m'au
prelistit de am dat scrisoare de danie unora
din nepoti si din gineri, cari nu mi se cadea
mie a da danii din locul Schitului ; cum si la
o pricing ce au avut intre dansii, s'au sculat
J si au adus pe
fiiul meu, Vasilachi colugarul,
potropopa din Bar lad si pe alti impregiurasi
si au facut giudecata ficiorilor mei, si cu scri-
soare ce au facut de giudecata, l'au lepadat
pe fiiul meu Ionita sa nu fie ctitor la Schit,
care el l'au facut Schitul si au cheltuit mai
mult decat altii, si m'au inselat acei giudeca-
tori de am iscalit si eu intr'ace scrisoare, dar
pe urma luandu-mi sama si sfatuindu-ma.' cu
frate-meu Calistru monah, am cunoscut ca s'au
facut gresala lepadarea fiului meu Ionita dela
Schit, cat si pentru daniile nepotilor, si a gine-
rilor mei din locul manastirii Schitului (sic) si

www.dacoromanica.ro
81

am nazuit la d-lor boerii cei marl dela acest


tinut, la d-lui banu Lupu Costache, si la d-lui
stolnicul Constandin Sturza, si la altii, si mi-am
marturisit pacatul §i grepla ce am facut, care
§i d-lor mi-au zis ca cu grepla am facut de
m'am iscalit a strica tocmala §i fagaduinta
dintai pentru Schit, si dinainte dumilor sale am
facut aceasta scrisoare ficiorilor mei. De acmu
inainte sa fie si sa sa pazasca tocmala din-
tai, calugarii strain sa fie la Schit, si a lor sa
fie tot venitul de pe mosia schitului, iar ficiorii
mei si samantenia lor nime sa nu sa amestice
a lua ceva de pe movie fail voia calugarilor,
ci cat vor pute sa de si sa intareasca." zidirea
lore Iar and s'ar intampla sa cada la Schit
vre'un calugar, om ne vrednic, si l'ar vede
ca nu sa saleste sa sporeasca ale Schitului si
ar fi stricatoriu vi impra§tiitor, pi unul ca a-
ciala, ca ni§te ctitori sa fie volnici a-i lua sama
si a instiinta pe Svantiia Sa parintele Episcopul
di Roman si sa -1 pue pe altul. Inca si din ficiorii
mei si din semintania lor, de s'ar intampla
vreunii, on din slabiciune si din neputinta, on
de voia lor, di s'ar 'calugari, si aciia sa §ada
neopriti, qi cat neamurile lor, atata §i calugarii
dela Schit, sa-i sprijineasca la neputinta lor ;
dar Schitul tot in sama calugarilor straini sa
fie ; iar aciia sa nu se amestice ; pentru ca sa
0

www.dacoromanica.ro
82

fim si not si niamul nostru nelipsit cu pome-


nire dela sfantul jerfelnic, $i cate scrisori s'or
gasi facute mai inainte di asezare aceasta
macar de ar fi iscalite si de mine, sä nu sa
tie in seama, toate sa sa rupai si sa sa lepede,
$i can din feciorii mei sau din semintania for
n'ar urma scrisorii qi asezarii mele, sa 'fie ne
ertati de mine si de Dumnezau, $i au iscalit
si d-lor boerii cu iscaliturile dumilor sale, si
altii can s'au mai tamplat, $i, pentru credinta,
am iscalit.
Velet 72 75 Dech. 15
Ioanichie Episcop Romanului
Calistru Bole monah.
Eu Andreiu Bole
Ionila Bole ctitor
Vasole Bole monah
Erei Miron Besleaga ctitor
Vazand si eu acesta iscalit de Preo Sfiinfia Sa panntele Via-
dica de Roman si de cativa boian, l'am incredmfat $i am isca-
lit si eu.
Constandin Jora Sluger
Aducandu-mi si aceasta inainte me fats pi calugarul Aftanase,
dupa cum scree mai sus asa mi-au zas.
Lupul Kostache ban
Constandin Sfurza stolnic, lordachi Iurasc nt. pah.
Erei Gheorghie Br(Yescu proin Protopop. Erei Mano-
lachi proin Protopop. Erei Constandin. Irodiacon
Gavril Breiescu. Erei Angheluld. Constandin vornic,
lie Beldiman Mazil. Lupu Butnariu m'am Intdmplat.
Vasile zet Chirica martur,

www.dacoromanica.ro
83

(0 adeverire)
Intocmat fund, cu cele adevarate danti catre Schitul Bogd'a.rula,
am adeverit. 1827 Mai 28
lancu Kirul sulger
cercetator din porunca gospod.
NOTA. DupA coma din 1827, adeventa pentru confornutate,
dupk cum se vede atm
IV
1776 Decemvrie 18, Leon Episcopul Ro-
manului, la jeiluirea lui Ionitei Bo lea, hoteircIfte
ca Veniamin (in mirenie Vasilache Bo lea) sd
lipsascd dela Schitul Bogdiinita, iar numitul
longer Bo lea ca ctitor sa fie epitrop, adeca
purteitor de grijei al Schitului acestuia.
j Leon cu mils lui Dumnezau episcop
Romanului. Viind inaintea noastra fiul nostru
sufletesc Ionita Bo lea mazal, dela tanutul Tu-
tovei, §i preotul Miron totdeacolo, jaluira cum
ca fratii lor §i ei impreuna au facut un Schit
pe mo0a lor, in Fundul Boganitii, cu hota.-
rare de catre toti ctitorii ca sa pue parinti ca-
lugari straini la acel Schit sa slujasca §i sa
sa heaneasca cu ceale ce sant a Schitului ;
iar din neamul ctitorilor nimenea sa nu fi vol-
nic a stapani ceva dintr'ale Schitului sau a
sa pune Nacealnic. Iar acum, dela o vreame,
s'au sculat un frate a lor, anume Veniamin
Bolea monah, §i a mers acolo 1i stapanea§te
Schitul $i impr4tie toate veniturile i darue0e

www.dacoromanica.ro
84

livezile cui i sa pare, i calugar strain nu


poate trai la Schit, de raul lui, cat au ramas
sa se pustiasca.. $i nu numai acestea, ce §i
asupra fratilor lui Si asupra mazalilor, ce sa
afla traitori la acel loc, mergand ii stiduete
§i-i ocara§te, cumu-i vine la gura. De care, tri-
mitand not §i aducandu-sa numitul calugar, Ve-
niamin Bo lea, inaintea noastra§i, dovedindu-sa
vinovat, la toate jalobele aceste, ahn hotarat
De acum inainte Veniamin Bo lea sa lipsascd
dela Schitul Bogdemita, si intru nimica sa nu
sa mai amestece, §i ceale ce au daruit el Schi-
tului, livezi sau case, sau orice, sa nu sa
tie nici intr'o sama, ci toate sa sa ia, de pe
unde le-a fi dat el, iar la stapanirea Schitului.
$i pentru intemeiarea Schitului, ca sa nu sa
stearga pomenirea ctititorilor, iata print'aceasta
Carte a smereniei noastre randuim Epitrop qi
purtiltor de grija, la acest Schit, pe d-lui lo-
ni(d Bo lea, ca sa aiba a lua toate acele ce
li-au dat §i le-au impartit Veniamin calugarul,
dandu-le pe la unii §i altfi, mice ar fi, sa le
aduca §i sa le Lea iar la stapanirea Schitului.
$i, fiindca am hotarat ca sa lipseasca. Venia-
min dela Schitul acela, cand a fi sa sa radice
sa sa duca, de sa va ispiti a lua ceva dintr'ale
Schitului cu sine, sa nu-1 ingaduiasca, ci nu-
mai acelea sa ia, care vor fi drepte ale sale.

www.dacoromanica.ro
85

Cum qi pentru o livadg ce iaste facuta de un


Manta calugarul ce-au trait pang la moartea lui,
la numitul Schit, qi acum zic Ca s'ar fi afland
la stapanirea popei Gavril Brgescul, sa ramae
iar la stapanirea Schitului. Aseminea Si pentru
alts livadg cu pomi, ce-au fgcut all calugar Mi-
sail pe moqie Schitului, Si mai pe urma Ve-
niamin Bo lea au fgcut casa, intr'acea livadg,
Si (zic) cg au dat-o danie unui Neculai, nepo-
tu-sgu, iarg§i la stapanirea Schitulu sa ramae,
ca nu iaste cu dreptul, calugarii Schitului sa
facg livezi pe mo0a Schitului i apoi sg le dea
danie sau sg le vanza pe bani cui vor vrea,
Si sa aibg purtare de grija numitul ctitor §i
epitrop, sg gaseasca pgrinti calugari strgini,
sg-i aducg Si sg-i aqeze la Schit (rupt) §i sal
le dea pe sama for (rupt), Necealnicul ce sa
va pune la Schit nu (rupt). Si va cheltui
ale Schitului far (rupt) scgderea, sg ne in§tiin-
teze pe noi, ca sä (rupt) sa-1 lipsim dela Schit
§i sg punem pe altul,
Aceasta scriem (rupt), 1776 Dech. 18
NOTA, Dupa o veche copie.

V
1754 (7263) Decem7 jite 18. Toader Jora
biv stolnic gi Leon Imbu, insarcinafi de Ma-
tei Chica Vod a, pun la cale pe neamul Bos-
ieicesc qi pe neamul Bolesc, in urma neinte-

www.dacoromanica.ro
86

iegertior dintre ei pentru moqiile ce aveau in


hotarele Corueqtilor qi VlcIdeqtilor, de pe apa
Bogclii net,
t Din luminata porunca a Marii Sale Prea
Ingtatului qi Luminatului Domnului nostru Io
Matei Ghica Voda, jaluind Marii Sale Ion
Bostaca vi cu Merauta. Parfeni vi cu niamul
lor, precum avand §i ei movie in Sali§tea
Corueqtilor qi a Vlade;tilor, pe apa Bogdanii,
in tinutul Tutovii, Si li-ar fi inpresurand par-
tile lor Bole§tii, anume Toader Bole Si I-
oniti Bole, §i Vasalache Bole Si popa Miron,
cumnat lor, Si dupa luminata porunca Marii
Sale lui Voda, am facut ;tire tuturor faze§i-
lor, §i au venit cu totii clef*" inaintea noastra ;
qi, luandu-le sama, ne-au aratat Bolestii o
ma'rturie de inpartire qi de ales, cui ce s'au
venit, pe patru batrani, anume : Bahluian di-
iacul, §i cu frati-sau Fabliau, Si Zagan, §i Ana,
sor(a)lor, fara unul ce au fost starp, anume
Moldovanul, ca li-au ales dumnalui Lupu
Bogdan biv vel stolnic, in zilele Marii Sale
Ioan Constandin Neculai Voevod, Si, facand
pricing Ion Bostaca cu neamul lui, Si Mere-
utä Parfenie ca fratii lui, ca li s'ar fi inpresu-
rand partile lor de movie despre alte parti
faz4qti, despre Boleti, am pus Si eu de au
masurat tot locul Coruetilor §i a VladeOilor,

www.dacoromanica.ro
A/

0 am aflat trei sute doug zeci i doao paman-


turi §i doug zeci i doi de pai. $i precum s'au
aflat cand au mgsurat dumnalui Lupul Bogdan
biv vtori stolnic, acum s'au aflat mai mult cu
patru pamanturi Si doug zeci qi doi pa§i, cand
cei ce socotisg mai inainte, o sama de razg§i
de lasase trii pamanturi pe vale Bogdgnitii, din
Viikeaua Ursului in sus pang in AkinCistire,
parte Bisearicii, ce este in Fundul Bogdonifii,
Si niqte spdrturi fgcute cu toporul de Boleti,
§i doao pamanturi Si doao zgci §i doi de pa0
intralte locuri, linga Poiana lui Coruiu, in
dialul despre rgsgrit ; pe din vale in dumbrava
o poenitg s'au socotit zeaci pa§i, i giumatate
de pamant din hotarul Tuns4ilor in gios, cos-
t4a despre rasarit ; §i un pamant in dialul
despre apus in dumbravg, intro poenitg, din
,dial de casa lui Parfeni. $i vazand Ion Bos-
taca Si cu Mierguti Parfenie, cu niamurile lor,
Ca au edit aceste patru pamanturi §i doaozgci
§i doi de pa§i mai mult peste masura dumi-
sale stolnicului Bogdan, au fgcut mare pri-
cing, nesuferind nimica din partile for sa fie
danie Bisearicii, nici acum, nici la hotgrarea
dintai a d-sale stolnicului Bogdan, preCum ne
marturisira Si ctitorii Bisearicii, Bole§tii.
Vazand Si eu a§a, li-am pus tot la parte, §i
din trii sute Si doaozeici qi doao pamanturi fi

www.dacoromanica.ro
sg

doaozilci si doi de paqi, ce s'au aflat peste


tot, Coruectii i VlcIdeftii, s'au scos doaosprei-
zeci piimeinturi, ce seint hotartite a dumisale
lonitii Pa lade vel ban, in marginea hotarului
Vladqtelor, din jos, despre Radae§ti, unde
mai are dumnalui, .5i s'au mai scos o sutd de
permtinturi partea postelnicului Toader Cuzai,
far de un pamat, ce au dat din partea lui
Bisearicii din Fundul Bogdanitii, ca partea
lui au lost o sutcl fi un pcimant, ce sant de
zeastre dela reiposata Vistearniceasa Simina
Gheuculiasa, pe zapisale ce au avut de cum-
paratura lamurit bune, far de alte zapise ce
au avut reale, precum arata si marturie du-
misale stolnicului Bogdan, Si au ramas rfi-
zasesti doaosute si zeaci pamanturi, doao-
zeci si doi de pasi, si aceste s'au impartit
in optsprezece parti, pe niamurile batra-
nilor lor, Si s'au ales partia niamurilor lui
Ion Bostaca treizaci si noao pamanturi, doao-
zaci si trii de pa§i, ce au luat Bole§tii cu un
zapis partea Anitii, fats Ganu§tii, cumpa-
ratura, impartindu-se Ganuta in doao parti,
pe doi feciori ai ei, §i luond Ion Bostaca
giumatate din partea Anutei, cinci pamanturi
douazaci si trii de pa0, fiind niamul lui, §i
i s'au mai dat unsprezeci pamanturi doaozaci
§i doi de pa§i, partea lui Toader of Flore§ti

www.dacoromanica.ro
89

i s'au mai dat unsprezeaci pamanturi doao-


tij
zaci si doi de pasi, partea lui Toader of Flo-
resti ; tij i s'au mai dat unsprezeaci paman-
turi doaozaci si doi de pasi, parte Vasilcai, tij
ottam ; si i s'au mai dat cinci funii doi pasi,
parte Ioanei, nepoatd Ganutii ; tij i s'au mai
dat cinci funii doi pasi, parte Trafanii, sor I-
oanei, hind acestia toti neamuri lui Ion Bos-
tacai : cari au cuprinsu in trei randuri de pd-
manturi, cate treisprezece pamanturi sapte
pasi cinci palme intr'un rand, $i, dand partite
niamurilor lui Ion Bostacdi din hotarul pos-
telaicului Toader Cuzai, in sus, care loc s'au
stalpit cu pietre, si s'au pus o plated in costisa
despre apus si mai la dial, in margine padu-
rii, intr'un stejar s'au facut si un buor.
$i merge hotarul drept la dial, spre apus,
peste sohodol pail in zarea Dialului Horari-
tiului, si a c olo s'au pus o piatra, si s'au
facut si un buor in capul hotarului despre
apus, $i lards din piatra din costisd despre
apus, ce s'au pomenit mai sus, la vale, peste
pdraul Bogdanii, si la dial, spre soare-rdsart,
din deal de drum, s'au pus altd plated ; si de
acolo peste podis, mai la dial, s'au mai facut
un buor in marginea dumbravii ; si de acolo
drept la dial, piste dumbrava, pars in zarea

www.dacoromanica.ro
00

dialului, ce se hotara§te cu Corla.le§tiio s'au


pus o piatra qi sau facut Si un buoy, Si s'au
incheet toga partea niamurilor lui Ion Bos-
tacai, cad parte lui s'au aflat vanduta in
parte Cuzii postelnicului de mcwtil sau Iftodie
Cucul, tatal mane-sa.
Aq4derea §i pentru fociorii lui Andriiu Bo lii,
ce se trag din Severinca, din batranul lui Zal-
gan, care s'au impartit parte Severincai in
§eapte parti, pe §eapte frati, cate un pamant
pol, cinci palme, de frate, anume : Andriiu
Bole si soru-sa Candachie, §i Lepadata, i
Sanda, qi Anita, Si Iona, §i Costandie monah,
Si dintr'aceste parti s'au scos parte lui An-
driiu Bolii un pamant pol, cinci palme, care
s'au impartit in opt parti, pe opt feciori.
Patru parti au luat feciorii cei marl, anume :
Toader, Ionita, Vasilache monah, Safta, fiind
facuti cu fata lui Gului, care au fost qi ei
(dansei) de mo§ie de Corue§ti, i de Vladesti ;
jar patru feciori a lui Andriiu Bolii, mai mici,
cu femeia al doile, fata lui IvaKu, care n'au
fost de mo§ie, anume : Gavril, Si Nastasia, Si
IrMa, §i DumitraKo, li s'au venit parte de pe
tats -sau Andriiu Bole, din Severinca, cate cinci
pa§i de frate, Si s'au inpartit partile acestor
patru frati mai mici, alaturea cu parti(le) nia-
murilor Bostacai ; §i in parte lui Parfenie, tot

www.dacoromanica.ro
41

din dial in dial, de trei randuri de pamanturi,


find ei cu Parfene0ii \Teri primari, dupa masa,
caci feciorii Bolii, cei mari, au avut movie mai
muita de pe masa, decat de pe tata.-sau, §i
cu cumparaturi, pentru aceia s'au ales. A§4-
derea Si lui Merauta Parfenie i s'au venit din
batranul lui Zagan, di pe mo§i-sau Tanasie
Buiceale, unsprezece pamanturi douazeci i
doi de pa§i i o palms, in trei randuri de pa-
manturi la ctimpu, alaturea pe din sus cu parte
feciorilor Bolii, cei mai mici, ce s'au hotarat
cu niamurile Bostacai, cate patru pamanturi
fara patru palme la un rand, Si s'au pus o
piatra in zarea Dialului Horarifului, peste So-
hodol, despre apus, in capul hotarului, in po-
triva pietrei niamului Bostacai.
$i de acolo am purces drept la vale pang
in padure, spre rasarit peste Sohodol §i la
dial, Piscul Sohodolului, §i la vale pans in
dumbrava, spre soare-rasare, Si supt marginea
dumbravii, intr'un stejar, sou facut un buor ;
iar mai la vale in costiO, in potriva pietrii
niamurilor Bostacai, iara§i s'au mai pus o pia-
tra ; Si de acolo, iara0 la vale, peste paraul
Bogdanii, din dial de drum, s'au pus o piatra ;
§i de acolo, diasupra in pod4 iar4i in po-
triva pietrii niamurilor Bostacai, s'au mai pus
alts piatra ; §i de acolo tot spre soare-rasare,

www.dacoromanica.ro
02

pe podis, peste kiniata, §i la dial pang in


dumbrava, si in margine dumbravfi s'au mai
facut un buor intr'un stejar : si de acolo drept
la dial, hotarul despre rasarit, locul Corla-
testilor, s'au mai pus o piatra iarasi in potriva
pietrii niamurilor Bostacai. $i s'au inchet toata
partea si a lui Parfenie,
Asijderea si pentru iazuri am socotit dupa
giudecata dumisale Lupului Bogdan biv vel stol-
nic ; iazul cel mare din sus, din siliste Coru-
estilor, sau dat Lungului si cu tot niamul lui,
iar cel mic, din gios, s'au dat Cuzii postelni--
cului, fiind in hotarul dumisale ; iar iazul cel
din mijloc, din siliste Vladestilor, drept Fan-
teina lui Cehan, s'au dat d-sale logofatului Io-
nita Palade sass pasi, si postelnicului Cuzii 15
pasi, si au mai ramas patruzaci §i cinci de
pasi ra.'zasesti, Asa am socotit, si acesti razesi
de mai sus numiti sa-si stapaniasca partile ce
li s'ar veni, pe batranii lor, din iazul din mij-
loc, ate patru pasi de batran, caci s'au ma-
surat cutetrele iazurilor,
Asijdere si pentru Lavric, au dat sama cu
totii ca nu-i nici dintr'un neam din batranii
Coruestilor si a Vladestilor, ce au fost acel
Lavric om strain, si ffind slugs visternicesai
Gheuculesai, au fost mosiile visternicesai in
sama lui, si sezand pe acel hotar a Corue§-

www.dacoromanica.ro
93

tilor mull& vreme, §i fiind mo§iile nehotarate


despre alti raze0 pans acum s-au pus Si o li-
vada de pomi pe locul Corue§tilor, §i la ho-
tararea d-sali stolnicului Lupului Bogdan, s'au
fost pus Si el la parte, facandu-sa ca sa trage
din al §eaptelea fecior a lui Zagan ; iar acum,
la aceasta hotara.re, s'au aflat ni§te izvoade
vechi de raposatul Veliscu, ce au fost vornic
mare, cumca acel Zagan au avut numai cinci
feciori si o fats, anume Tanasie Buicele, §i
alt Tanasie, Si Andronic Zagan, §i Severinca,
§i Ionita Lehaciu, Si Zavantie, iar nu §eapte
feciori ; §i luondule sama, nici dintr'un nume
a acelor §ease feciori, ce sa trag razea0i, nu
sa faspund, ce zice ca au fost dintealta fath
a lui Zagan, nici s. rudeOse cu alti nepoti a
lui Zagan $i au famas acea parte, unspiazaci
pamanturi doaozaci §i doi de pa§i sa" sá
mai imparts pe niamuri. Iar feciorii lui Lavric,
ne adeverindu-se ca nu-s dintr'acel neam, nici
sä rudeOe cu nimea, am socotit sa lipsasca
din movie.
$i aceasta marturie §i hotarnica am dat'o
la mama feciorilor Bolii, nepoti lui Ion Lun-
gului, sa le fie de credinta, i am iscalit-o, not
§i altii, can s'au intamplat,
Toader Jora biv stolnic.
Leon (Imbru) vlt 7263, Dech, 18,
NOVA Dupa actul original, scris pea coals hartie riglata.
Prin putinele locuri pe unde nu s'au putut ceti, s'au pus puncte,
Main' Horant se intelega dialul ce vine din corn Bogdana,
numit, acolo, in partea nordica, Sl dialul Taberii,
(A se vedea a mea 1.5tor1u Corn. Bogdana, p II, III )
www.dacoromanica.ro
94

VI
Spita neamului Bolesc dela Bogdanita
Iorga Bole a tinut pe Strafania si a avut
trei feciori : Neculai, Ursu f i Grigorie ; Ursul
a avut fecior pe Mihalachi ; Grigorie pe
Vasile (care si-a dat parte de mosie lui An-
dreiu Bole pentru un furtisag) ; Neculai a avut
7 feciori : Andreiu, Candachia, Lepadata, Sanda,
Anita, Ioana si Calistru monah,
Candachia a avut pe Vasile si Lepadata pe
Andreiu Gogul.
Andreiu (Aftanasie din calugarie) a tinut 2
femei, dintre care, cu cea intai a avut 4
copii : Toader, Ionita (insurat cu Zamfira),
Salta, Vasilachi (Veniamin din calugarie) ; iar
cu cea a doua, urmatorii : Gavril, Nastasia, I-
rina si Dumitrasc,
Ionita a avut 2 fete : Maria si Ioana,
NOT.. De pe o foam de hartie, fara data, cu probabt-
tate dintre ants 1830-1850.

www.dacoromanica.ro
Fostul Schit ParveVii, din judetul Tutova

I
Aratarea pe scurtf'spre stiinta, pentru
zidirea si intemeiare acestui slant Schit.
Schitul acesta Parvetii, din inceput iaste
facut de dumnealui raposatul Apostol Talpe,
vornicul de poarta, i de Joan Si Simeon Po-
pe§tii, postelnicii, ,Si trecc1nd una sutd qi cinci
zeici de ani, 1) (precum m'au incrediniat
dumnialui rezposatul sardariul Gheorghie Tal-
peq Si din scrisorile Schitului sei cunoaqte) cu
totul sii invechise Si sd deireipeinase, La valea-
tul 1816 Duhul cel prea slant au pus reivnei
in inimile urmafilor ctitori Teilpiqeqti qi Po-
pqti, qi intru a dumisale sar (dariul) Gheor-
ghe Gociul, ai dumisale cc, (cuconului) Ioan
Nedelcu, a innoi acest skint krcaq. In vremea
aceia am venit Si eu aicea i, a§ezandu-ma,
s'au strans parinti gospodari §i meteri iscu-
siti la toate lucrurile : Teodosie ieromonah,

1) Adeca inceputul $chttulut ar ft de pe la anul 166

www.dacoromanica.ro
96

Antonie monah, Kiril monah, §i alti parinti.


Si a§a, cu ajutorul lui Dumnezau, prin silinta
ctitorilor §i a parintilor, s'au facut Biserica
precum se vede astazi ; iar chiliile §i alte
acareturi s'au facut numai prin silinta parin-
tilor Si a dumisale cuconului Ioan Nedelcu.
Si, fiindca din invechime iaste un pomelnic
facut de mo§ul meu Stefan Popascul vornicul
de poarta, dela veleat 7234 (1726), insa pre
cu putine nume, dara Si acela, din multa
vreme ce au trecut, s'au §ters mai cu totul ;
qi deosabit, fiindca acum in vremea noastra,
la inoirea sfantului Schit, Dumnezau au nastavit
Si pe alti pravoslavnici cre§tini de au dat la nu-
mitul Schit, unii mode, altii bani, alii osteneala
prea multa, precum mai gios sa va vedea, §i
s'au facut ctitori intocmai ca §i cei dintai. Si
fiindca toate lucrurile §i faptele, macar cat de
bune de vor fi, nedandu-sa inscris, sa dau ui-
tarii ; §i eu macar nevrednic qi pacatos fiind,
dar ca unul ce am fost privitoriu, indemnatoriu,
poate putin Si ostenitoriu, Si am tiut toate pri-
cinile din vremea aceia, Si pre firqtecare pra-
voslavnic cre§tin, ce au dat Si cat s'au oste-
nit la inoirea sfantului Schit, am socotit a Ii
de folos a alcatui acest defata pomelnic, pu-
indu-sa al fie§te-caruia ctitor, neamul, numele,
ce au dat §i ce osteneala au facut, viii §i mor-

www.dacoromanica.ro
97

tii, in despalituri cu buns randuiala, precum


mai jos sa va vedea.
Deci, on pre carele frate al nostru din pa-
rintii ieromonahi it va randui pronia Dumne-
zeiasca a fi nacealnic la acest slant laca, sau
slujitoriu la sfantul jartfelnic, cu inimd infranta.
§i smerita it rog, ca sa nu se leneveasca, §i
prin nebggarea in seams sa lase numele cti-
tore§ti, ce sa cuprind in acest pomelnic, ne
pomenit la sfintele slujbe ; ci mai vartos prea
cu luare a minte sa -Si pazasca datoriile, adu-
canduli aminte de sluga cea lene§a ce au
patimit.
Insemnam i aceasta aicea, ca randuialile
sfintelor manastiri a§a sa pazasc : ca in Po-
melnicul ctitoresc, nedand ceneva 50 lei, pentru
un nume, sa nu se pue, nici sä indrazniasca,
oricine ar fi, a sterge din numele ctitore0i
puse in pomelnic, sau a adaogi fall de sift' -
tuirea Sborului ; iara carii ar indrazni a face
una ca aceasta, sa cafterisa§te de sfanta Bise-
rica, care sa" nu dea Dumnezeu a fi unele
ca aceste. Amine
1830 Dechemvre 6
Nicodem (Popescu) ieromonah

www.dacoromanica.ro
98

II
POMELNICUL CEL VECHIU
din anul 1726, April, scris de Stefan Popescu vornicul de
poarta of ctitor, confine unniitoarele nume:
APOSTOL TALPES POPESTII
Monahia Martha i cead ih. Simon ijena ego Safta i Trofana,
Arsenie diecon ijena ego Maria i cead ih.
i cead ih Ion 'Jena ego Alexandra i ced ih.
Gheorghe ijena ego Nastasie i cead ih.
cead ih. Pascal ijena ego Sanda i cead ih.
Vasilica i cead ih. Vasilachi ijena ego Ca trin a i
Kirstina i cead ih. cead ih
Nastasia, Alexandru, Statie, Ion, Gheorghe, Maria, Stefan, Stanca,
Stamate, Gavnl. i cead ih.
Neculai ijena ego Irina. Ileana, Sanda, Ene, Apostol, Ion,
Vasi le ijena ego Catrina. Maria, Ioana, Todosia, Trohin,
Ileana i cead ih i vest rod ih. Dochita, Ileana, Timofti, Pa-
Gheorghie ijena ego Ileana. raschiva, Catrina, Safta, i vist
Manolachi ijena ego Ecaterina. rod ih.
Pe usuqoara din stanga Pe ugusoara din dreapta
Ctitorn cart au dat mop : Acei care au infrumusefat
acest sclut
Pomeni Gospodi dusa robtvoiha
Apostol Riciul, Tanasie Picioroga, Veleat 7251 (. . ,) voevod, tmehml
Ionasco ijena ego Anghehna, Mariei sale lui Grigore Voda,
Tanasie, Mari a, Dumbrava, Grigore voevod.
Ruxanda, Gaffe, Irina, Sanda ) beizade.
(
Moschicioaea, Postolache, Cos- ) beizade.
(

tantin, Anita, Zanhira, Maria, Zoita Doamna.


Ionita, Petrasco Cocolea, Va- Smaranda (..) rodih.
sile 'Jena ego Aftime. Simeon Vrancean, Ileana, Dochita
(Adaosuri posterioare) Morti
Stefan, Safta, i vestrodih.
Erei Dimitne, Maria, Neculai, Gri- Gheorgie, Vasihe, Sandu.
goras Talpes.

www.dacoromanica.ro
99

Pomelnicul (vechiu) este facut pe o scandura, in forma obi§-


nuita in vremele de alibi data, cu doua u§u§oare, pe a caror fete
intent:pare este pictata Icoana Bunei- vestiri. Este scns cu cerneala
neagra Literile imttale ale numelor, din partea dreapta a Pomel-
nicului (unde este trecut neamul Pope§tilor) sant scrise cu ro§,
pe cand la partea din stanga (unde este neamul Talmesc) nu-
mai inittala numelui Apostol este cu ro§. Mai este de observat ca
nu acela§ scriitor le-a scris pe amandoua (din dreapta §i stanga),
ci pe fiecare un scriitor a parte. Numele scris pe partea din
launtru a u§u§oarei din stanga par a fi posterioare ; cele de pe
partea din launtru a u§u§oarei din dreapta, nu este nici o indo-
iala ca sant scrise mat pe urma, dovada veleatul 7251 = 1743,
pe cand atnbele rubrics din intiloc sant scrise in 7234 = 1726,
dupa cum se vede din insemnarea ce urmeaza :
Acest pomelnic este facut de Stefan Popascul, vornicul de
poarta, cu a sa cheltuiala, in zilele Martel Sale Mihail Raco-
vita voevod, cand umbla valetul 7234 April ; §i cane l'ar rezlett
dela manastirea Parve§hlor sa he blestemat de Sfantul Ierarh Igo
culat §1 de cei 318 otett ce-au fost duipreuna cu shntie sa la
Nicheia cetate Amin
Stefan Popfiscul vornic de poartii am scris fund ctitor
Descrund pomelnicul de mat sus l'am numit vechiu, spre
deosebire de Condica-Pomelnic din auul 1830, in fruntea careia
este : Aro/area pe scurt, spre ,stunts, pentru zultrea si interneferea a-
cestin sfdnl Schit ", scrisa de Nicodem (Popescu) ieromonah.
In aceasta Condica cunt trecutt tots ctitorn, cci vechi §i cei um.

III

Notite extrase din cateva carti vechi de ale


fostului Schit Parvestii,
1

Intr'un Triod slavon, manuscript se gasesc


urmatoarele insemnari
1. Eu preotul Apostol $arban am vandut
aceasta carte, anume Triod, dumisale vornicu-

www.dacoromanica.ro
100

lui Apostol Talpe§, ca sä fie dumisale pomana,


T,i pre not Inca sa ne pomeneasca Dumnezau
intru impatatia sa, $i-a dat-o svintii bisearici
la Parve§ti, unde este hramul svantului Nico-
lai veleat 7212 (1704) Mesta Marta 1 diva ".
2. Sa se §tie de cand a fost foamete aice
in Sara Moldovei §i printr 'alte tari, veleat 7226
(1718), Iara la anul (1719) a fost bi§ug mare
in toate. $i au murit oameni de ciuma foarte
rau prin toate targurile §i prin sate. In zilele
blagocistivului Domn Ioan Mihai Racovit voe-
vad tretago gospodsva", Az .Stefan Popiiscul.
2
Intr'un Trifilog slavon, tiparit, fiind rupt,
§i foile in mare parte pierdute, pe pagina ul-
timo, se gra urmatoarea insemaare : Acest
trifilog 1 'a cumparat dumnalui Apostol Talpeq
vornicul de poarta §i 1 'a dat la manastire la
Parve§ti, pe albia, ce este la tinutul Tutovei,
sa se §tie. Velt 7213 (1705).
3
Intr'un Mineiu, in slavona, timparit in 1651,
sunt trei insemnari
1, La pag. 322, sta scris : Aceasta svanta
carte, anume Trifiloiu, l'a cumparat Apostol
Talpe§, ce a fost vornic de poarta, §i a inchi-
nat-o svintei manastiri Parveqtilor, care e 14-

www.dacoromanica.ro
101

cuts de dumnalui, impreun5 cu nepotii dumi-


sale, Simion §i Ion, Pope§ti, stolnicii of Bilahoi,
ca sa se §tie, Vit 7227 (1719) Fevr, 20 ding,
2, Pe foaia 410, jos, este insemnat and :

s'au impreunat Gheorghe cu Safta, in zilele


lui Constantin Voda. Met. Ghin, 30 diva, Veit
7196 (1686)",
3, Cand s'au nascut Vasile, sa se §tie, Met,
Ghin, 15 ding let, 7196 (1686) la Cantemir
Vode,
4
Intr'un Triod, slavon, tiparit, nu se §tie
cand, pentruca ii lipse§te partea dela incepnt,
se afla 3 insemnari, anume :

1. Aceasta carte, ce se chiama". Triod, o a


cumparat Apostol Talpe§ sornicul de poart6,
Si a dat-o sa hie la manastire la Parve§ti, uncle
este hramul sveti Nicolai, ce este la tinutul
Tutovei, Vit. 7210 (1701) Sept. in 3 zile".
3. Cunoscand acest poslujnic Triod ca-i
impodobit cu toate iefrumuseteturile, dar §i
,ntamplandu-se multe valuri la partea Moldo-
vei di au vinit musccli in tara Mo\ldovei Si au
luat cetate Hotin §i au luat §i scaunul E§ului,
viind cu toga putere maria sa fert ma§al
(sic) fon Mivichi; Si jails dila F§i s'au intors
inapoi, in tara lui, la velet 7247 (1738) Oc-
tomvrie 13. Care la aceasta vreme s'a intamplat

www.dacoromanica.ro
102

eromonah, la sfanta manastire Parve#ii Trifon


Sosnovschii diijna",
3. Acest Triod posnic 1 'a cumparat dum-
nalui Apostol Talpeq biv vornic de poart5, i
la inchinat sfintei manastiri Parve§tilor, unde
este hramul svantului facator de minuni, ce
este la tinutul Tutoveii in obarOa Alghiei,
ca sa se §tie.
Azi pisal Nicolai Taipefu vornic of &Wad.
Let 7232 (1724) Fevruarie 20".
IV
Urmele unei bisericuti Lipovene0i
cu cimitir la Parve§ti,
La apus miaza -zi de Schitul Parve§tii, sub
dealul viei acestui schit, se cunoa§te i astazi
urmele unei bisericuti, cu cimitir, a unor Li-
poveni, cari, dupacum spun batranii localnici,
au fost alungati de aici de c5tra calugarul
Nicodem Popescu, pogorator din ctitorii Schi-
tului ; Si aceasta in primele decenii ale vea-
cului trecut (al 19).
Acei Lipoveni aveau acolo i un ramnic
pentru pete,
Nu se §tie de cand Si cum s'au aqezat ei
pe aici,

www.dacoromanica.ro
103

V
Urme preistorice la comuna
Puntienii (Tutova).
Pe podi§ul dealului Merlan, la nord-vest de
satul Punti§enii, s'a gasit, in primgvara anului
1902, o dalta de silex, in via parintelui paroh
Panainte Corciova, la o adancime de 20 c.m.,
pe care Sf. Sa mi-a daruit-o in vara acelui
an, iar eu am oferit-o in 1903 raposatului pro-
fesor universitar, Teohari Antonescu, Iasi.
In via aceasta a parintelui Cordova, cum
i in via de alaturea, a d-lui Ion Tip lea, ce
sunt in dreptul portiunii de padure a statului,
de acolo, se gasesc la sapat multe harburi de
oala §i cgrbuni.

www.dacoromanica.ro
Dome& de ale fostului Schit Cartibqii,
din jud. Tutovat
1

1795 Mai 12. Monahul Nicodem Bostaca,


din Schitul Ccirtibafii, de pe path' ul Bogdana,
jud. Tutova, di rueqte nepoatei sale Maria, so-
tia protopopului Loan Kirul, din Ballad, un
loc de prisacii si dozier pogoane de loc pentru
pus vie, din mo#a ce del nsul o avea aproape
de acel Schit.
Adica eu monah Neacodim Bostaca of Schit
Cartibasi adeavireaz cu aceastg adevarata scri-
soarea mea la maim sfintii sale pgrintealui
loan Kirul prot (opop) dea tinutu Tutovei, pen-
truca fiind preaoteasa sfintiei sale, Maria, nea-
poata sotului meu, Nastasiei, ne-am socotit
not si i-am dat un loc de-a preasca si doao
pogoane dea loc, ca sg-si face vii pgduri (sic)
locul din partea mosai deala Schitul Cartibasii,
din partea mea ci o an (ce o am) dela pgrintii
mei, anume preaotul Stefan Bostaca. $i de aici
sa fiia bung stgpanitoare nepoata noastrg, prea-
oteasa Maria pe aceste doao pogoane viia

www.dacoromanica.ro
105

paduri (sic) §i un loc de prisaca, insa aproape


dea Schit, aproape imprejurul viilor noastre,
$i aceasta danie am dat-o not din bung voia
noastra nea (si)liti nici asupriti dea neameanea,
ca sa le fie dreapta °dna Si mo$iia, atata cat
sfintii sale Si nepoata noastra Marii, qi ficio-
rilor, qi nepotilot, qi strariepotilor in veci ne-
clatit, Iar cand din neamurile meali s'ar scula
ca sa-i supearea cat dea putin §i orea la ce
judecata ar mearge sa nu lea sa tie in sa(ma),
fiindca am dat dea buns voia noastra,
$i acest zapis s'au facut inaintea a multi oa-
meni, mazili dea cinstea, $i sprea incredinta-
rea me-am pus deagitul, nea §tiind carte,
1795 Mai 12
Eu monah Nicodim Bostaca am pus degitul.
Eu Nastasiia solie am dat dea bung voia noastra.
Eu preutu Nicolaiu am fost falo la zapis.Nediscifrabil.
Erei Mano !ache Cocul of tdrgul Beirlad am fost fafo.
Eu (E)rei preotul (sic) Dumitru am lost fapi.
Eu diecon Gheoghie am fost fold.
Eu Toader das(ca!) m 'am teim(plat),
Eu Erei Constandin Zmeiu of Sfantu Neculai of tea.-
gul Beirladului am scris cu zisa monahului Neaco-
dem Bostachi, §i a sotului sau, Nastasiia.
NOTA. Transcris dupa zapisul original. Preotul Constantin
Luau, care a scris, era dela Biserica Sf. Neculai (Iasanu) din
Barlad
Monahul Nicodem, dAruitorul, este fiul preotului Stefan Bostaca,
care a fAcut biserica cea veche dela Cartibasi, sfintita de proto-
popul Manole, din Barlad, la 12 Februarie 1753. (A mea Istoria
Comunei Bogdana, Bdrlad Tip. G. Munteanu, anul 1906, paging
358 ai 359).

www.dacoromanica.ro
106

II

1837 Noemvrie 25, Neculai Tip le postelni-


cel, Gheorghie Ibanescu ceipitan, Costantin T iple
polcovnic, vi altii, rude de a spatarului Gheor-
ghie Opriqan, inzestreazei Schitul Ceirtibaqi cu
15 steinjini gospod de movie din trupul mo#ei
Tunseiqti, ce o aveau dela reiposata buna for
Safta Ceircotei.
Pomenirea stamosasca fiind de ne aparata
datorie a urmasilor, mai ales a celor ce sant
si clironomi, nu numai a sä pastra intru de-
plinatate, ci Inca mai \ratios spre vecinicirea
ei a sa si spori pe cat putinta starii indama-
neaza ; apoi in urmarea unii asa datorii cu care
not gios iscalitii, nepoti de fii si de fiice a ra-
paosatei Saftii Ceircotei, ce au fost fata lui 0-
prifan, carele au tinut pe Mei riuta, fata Cornii,
ne gasim, dupa clironomie, supusi catra suitorii
nostri, spre a le pastra, adica pe viitorime,
ne stearsa pmenirea. $i in aducerea aminte ca
si stramosii nostri, din vreme in vreme, au
agiutat la facerea si pastrarea Schitului Car-
tibaqii de pe mosia Tunsestii, Inca si-au car
tigat si numirea de ctitori, iar inzestrarea de
vreun venit statornic Inca nu i-au feicut.
Pentru aceia, povatuiti de svinta scripture,
dupa care si acei doi bani ai vaduvii au fost
primiti in visteria Bisaricii, si totodata pilduiti
si de bung plecarea si ravna unchiului nos-

www.dacoromanica.ro
101

tru de far vi de vara primare, dumnialui biv


vel paharnic Gheorghie Opripn, carele, pe
langa cal au facut din nou Biserica acestui
Schit, cu hramul svantului Ierarh Nicolae, apoi
are a-i danui vi o soma stanjini de movie, o-
sabit de alte inzestrari ce i-au facut va
mai face, In urmarea unor aseminea, vi noi,
spre vecinica pomenirea sufletelor noastre vi
a tuturor suitorilor novtri, am afierosit la acest
Schit cinsprezece stanjini gospod, din partea
de movie ce pomenita buna noastra Safta Car-
cots are in trupul numitii movii Tunsavti, ce
este pe vale vi paraul Bogdanii, din acest tinut
al Tutovei ; iar venituf acestor cinci spre zece
stanjini gpod de movie Schitul sa aiba a intre-
buinta, dupa conditiile, cu care d-lui unchiul
nostru va danui stanjinii din partea d-sale de
movie, ca un intai ctitor ce este. Spre a sa
pazi dar pe vecinicie vi despre clironomii
novtri afierosirea acestor cinci spre zece stan-
jini gpod de movie intru toga svintenie nestra-
mutarii, intocmai dupe cum mai sus sa cu-
prinde, am dat din partea' noastra acest in-
scris, in care ni-am vi iscalit spre credinta,
Anul 1837 luna Noemvrie in 25 zile.
Neculai Tiple (postelnicel), Ghiorghi Ibd-
nescu capitan. Polcovnic Constantin Tiple. Pol-
covnic Ilie Tiplea. Ghiorghi Carcotei Hrisciia
Cehan. Vasile Ibdnescu capitan. longer' Ibit-
nese. Dumitrachi Ibeinescu.

www.dacoromanica.ro
108

Giudecatoria tinutului Tutovei


Testamentul acesta fiind sub adevaratele is-
caliturile d : Neculaiu Tip lea postelnicel, Gheo-
ghi Ibanescu capitan, polcovnicul Constantin
Tiple, polcovnicul Ilie Tip le, Gheorghi Carcota,
Hrisia Cehan, capitanu Vasile Ibanescu, Ionitsa
Ibanescu i Dumitrachi Ibanescu, dupa cerirea
ci prin jaloba au facut, sa incredintaza cu is-
caliturile cuviincioase Si punerea pecetii Tri-
bunalului. Cu adaogire Ins ca la cuvantul ce
zice pomenita buna noastra dela randul noun
spre zacelea, este asa, precum se vede, fara
sa fie vre-o schimbare,
(Iscaliti) Radu Cazamir, spatar, Costachi Donici
(L. P) Nediscifrabil
Stolonacialnicul Simion Berti
Na. 480
Anul 1837 tuna Dech. 1
III
1848 Septemvrie 1. Spei tarul Gheorghie 0-
prisan iqi inzestreazei Schitul Ceirtibafii, cu
o parte din moqie din trupul Tunsdstilor, pre-
cum Si cu osebiti steinjini de moqie, schimburi
qi cumpeiraturi, din hotarul Corueqti Si Vlei-
deqti, hoteirdnd ca numarul calugeirilor sei

www.dacoromanica.ro
109

tie aci numai 24 cu un Nacealnic. Dania este


incredintatei fi de Episcopul Sofronie al Hu-
qului.
Isca atilt &auditor, durrinialui Spatarul Gheorghie
Oprisan, trimetindu-Ne aice la Hui a ctul defata, sa
incredintaz1 acesta Si cu a Noastra iscalitura, potri-
vit cu cenrea facuta de dumnialui prin osabita scri-
soare, ce Ne-au adresat, cu data din 2 a curgatoarei
luni 1848 Sapt. 13 zile
(Iscalit) Sofronie Episcopul Husului

DANIE
Domnul Dumnezeul meu, Unul in trei fete
inchinat si proslavit, Tata, Fiul si Duhul Sant
mi-au dat in lumea aceasta toate cele ce am
cerut, fie mila Lui ca si in ceialalta sa-mi da-
ruiasca ertare gresalilor si sa ma invredni-
ceasca vesnicii Sale Imparatii. Rog §i pe Prea-
curata Sa maica pururea Fecioara Maria, pe
toti sfintii puterii Ceresti si pe Sfantul Ierarh
Neculaiu a-mi fi solitorii mantuirii mele in
ziva infricosatii giudecati ! Amin,
Dupd aceasta fac stiut ca Schitul Cartibasii,
unde se cinsteste si sa praznueste hramul
sfantului Ierarh Neculaiu, l'am facut eu din nou
pe mosie me Tunsastii, dela tinutul Tutovii,
cu toate cele trebuincioase in launtru pentru
sfanta slujba, precum sa arata prin osabita
condica, $i vazand .cum ca. Nacealnicul si 4-

www.dacoromanica.ro
110

lugarii, cati se afla" pans acum adunati, nu au


de unde a se inlesni hrana §i cele trebuitoare
a vetuirii lor, ne avand venitul mo§iilor de
hrana pentru aceasta ; ca sä nu mai alba §i
in viitor lipsg, am socotit §i iatei prin acest
act afieroseisc acestui Skint Schit o parte de
mofie din trupul Tunse4tilor, afarai de acei ce
am fiat zastri fiica-me Ruxanditii, nascuta Donici,
precum §i in izvodul sail de zastre sa.' latnu-
re0i despartirea, adecg aceasta parte a Schi-
tului, i sa desparte de ace data zastre-i din-
tr'un izvor, ce este putin mai sus de Schit,
i merge spre ras5rit pans in paraul Bogdanii ;
iar spre apus pang unde se love§te cu mo§la
Patr4canii ; i in gios trup parte despre apus,
din paraul Bogdanii peste tot pans unde sa
love§te cu mania Corueqti §i Vlade§ti. Care
aceasta movie Tunsa§tii, fiind raz4asca, am
cuprins-o eu cu cumparaturi, pentruca §i eu
am avut oare§-care raz4ii de pe tata-meu, §i
tot acole sa cuprinde putina parte de raza0e,
ce §i reiposata sora me, Balaqa, sa impel' rtei-
qeifti, pe care am danuit-o de mai inainte a-
cestui skint Schit.
Pe langa aceste de mai sus mai dau Skin-
tului Schit Si oseibiti steinjini ce mai am de
schimburi qi cumpeircIturel in hotarul Coruqti
qi Vleideqti, care araminea qi ace§tia 4i au in-

www.dacoromanica.ro
111

tinderea for iar4i din paraul Bogdanii spre


apus pang in zarea Poenei Horaritului. Aceasta
parte de mo0e, mai sus marginita, Sfantul
Schit Cartiba§ii o va stapani in veci, fara a
putea vreodinioara sa o instreineze, Si Si sa -i fie
Sfeintului Schit pentru cele trebuitoare qi hrana
ceilugcrrilor, cali sa gasesc adunafi acum fi pe
viitor, al ceiror num& it hoteirdsc a fi de toti
numai 24 Si un Nacialnic, carele pururea va
avea deosabita privighere Si purtare de grija,
atat pentru padure, ce au fost pans acum a-
paratura, Si a sa pazi fara bracuire §i in viitor,
caci podoaba unui Schit este padurea ; cat si
de a Linea buns randuiala intre calugari, §i in
toate zilele a sa savar0 sfanta slujba dupa
canonile biserice§ti, spre pomenirea in veci a
raposatii mei parinti, frati i sotiia me, inmor-
mantati acole, precum Si pentru sufletul meu,
ce tot acole randuesc a-mi fi locwil meu ve§-
nic Si pentru tot niamul meu.
Drept care pus-am indatorire fiiului meu.
Sardaru Nedelcu Opr4an Si titor acestui Sfant
Schit, a avea toata privigherea §i ingrijirea ca
pentru un obiect de mare cuviinta, de a sä
deplini toate aceste fara cea mai mica stra-
mutare a driturilor harazite de mine puternic
fiind ; Si, la vreme de o necuviincioasa purtare
a Nacealnicului, de a face insu§i Si alegerea

www.dacoromanica.ro
112

unui altue Nacealnic, pe care vor socoti pa-


trivit chemarii ace§tia §i a monahice§tei tagme,
pentru care apoi sa incunostiinteze si pe E-
piscopul eparhiot, ca sa-i dee blagoslovenie.
Dreptatea aceasta o vor avea §i urma§ii fiului
meu, ins pe care it va socoti de buna cu-
viinta ; pentru ca a§a numai de milostivul
Dumnezeu vor fi blagosloviti in veci. Amin.
Dat-am acest act Sfantului Schit Cartibasii
scris cu insu§i slova si iscalitura me, la anul
dela Mantuitorul Iisus Hristos 1848 &apt, 1.
(Iscalit) Gheorghie Opri*an Spatar
Intamplandu-ne si noi clef* si vazand buna
plecare a dumisale boriului Spatar Gheorghie
Opri§an, am iscalit §i noi de maturi.
(Iscaliti) Nicodim arhimandrit, Clement protosin-
ghel, Theodor ieroshimonah, Nacealnic Schitului Or-
goe0i, Veniamin ieroshimonah si Nacealnic Corp
bailor.
Giudecatoria tinutului Tutovei
Copia aceasta posladuindu-sa din cuvant in
cuvant danie, sa incredintaza de catra
si punerea pecetii trebui
(Gheor(ghi) Mogalde, potrivit rezolutiei
cloclodului dums, boeriului trecuta luny
la No.
(Iscaliti) Iacovachi Fatu. Meet,
No. 1118
1849 April 20
NOTA Dupa o veche copse, care se ceteste bine, afar& de
textul de autentificare, din care lipsind o parte dm act, am in-
jocuirid cuvintele respective cp puncte,

www.dacoromanica.ro
113

II
1753 Februarie 13.

POMELNICUL
Bisericei Sf. Neculai, din Carilba$1, comuna Bog-
danifa, jud. Tutova, plasa Simi la, ce este focutd de
preotul Stefan Bostaca in anal 1753, cu concursul
mai multora, ale coror nume se ncid trecute in el.
SF. NICOLAIU
1753 Fevruarie 12

I
Pomeneste Domne Ctitorii Sfintii biserici
Erei $tefan Bostaca i ( . . . . ) ( )
Nastasie( ) (Nas)tasia

) Erei Neculai brat popi Bostacai


i sg. cead Constantin, Toader, Simion,
Catrina, Gheorghie brat popii Bostacai i sa
cead ih Antonie, Maria, Gheorghie, Marie
( ) t Mariota Bucium4oae fats, I-
rinii Cornii i sa cead ih Neculai ijena ego Su-
sana i sa cead ih Gheorghie. Nastasie, Ionita,
Safta, Vasile zeta Mariutli ijena ego Tofana
i sa cead ih Ion, Alexandra, Neculai Come
i jena ego Anita i pa cead ih Gheorghie Ma-
13

www.dacoromanica.ro
114

rie ( ) t Toadera Bostaca ijena ego


Ioana i sa cead ih Sarghie, Ion, Simion, So-
lonuca, Nastasia, Ion, Anton,

f Neculai ijena ego Paraschiva sestra ego


erei Stefan Bostaca, Nastasie : sestra Paras-
chivei i cead,
.1. Alixandra i cead Catrina, Simion,
f Gheorghie ijena ego Marie : Lupa,
.1. Sandul Kotman : Gheorghie, Simina, Ionita,
Toaderu : Kalamac : ijena ego Ion(e) Vasilie,
Marie : sail : Kornii : Ionita, Safta i cead ih,
f Erei Manole Protopopu care a sfinfit a-
ceastei sfeintei bisericei.
$i eu preotul Ionu si preutul Mironu am
fostd ostenitori la aceastei sfdntd slujbet" si cu
Erodiaconu Nechita, Erodiaconu Ternasei Ilinca.
II
Pomene0e Domne §i pe cei ceau dat
ajutoru Sfintii biserici,
Aceqtia sunt nemurile Pei leideqtilor
vii
Dumitrascu Paladie vel Spatar : i cnighi ego
Ileca : i ceadeh Nastasie,
Ion Paladie Vel Pahar : i cniego Catrina i
ceadeh Constandin Neculaiu,

www.dacoromanica.ro
115

Manolachie Costachie Vel Vornic : i cnighi


ego Marie,
Ermonah Anton Egumen ot Flore§ti. Ioanu :
loggof ( )
Erei Joan : ot Bacani i ceadih, Dumitru i
Sanda, Ioanu Gordul i Catrina.
Ionita, san Sandul Carcota.
Vasilie san Topala ijena ego. Marie i cead
ih Panfilie : ijena ego Dochita : icdih f Mihg-
lachi san Andreiu = ijena ego Irina icdih f
Paval : Ijena ego Simina ich : Lupu Corodescul
ijena ego Nastasie, Marcu : Ijenaego Marie,
icdih Vidra : ijina ego Salta :
Stratul ijena ego Iona icdich f Gheorghie,
Catrina.
Vasilachie Ibanescul ijenaeg Dahina icdih.
Toder ijenaeg Iona : icdh Costantin : ijenaeg :
Lupa : icdih : Apostol Scutar ij : eg : Todosie :
icdih : f $tefan Vatan : Antonie : Lefter : To-
fana : Ionita = Casandra : Did . . . . val Ma-
rie : Ionite : Marie :
t $tefan copil i Vatan : Lupa icdih :
f Sandul : Irina : Ion : Ilinca : Stefan : Ta.'-
nasa : Apostul :
Gafita : $tefan : Simion : Lupan ( )
Mariuta.
Gavril : Neculaiu : Gheorghie : Costantin :
Paraschiva :

www.dacoromanica.ro
116

.1. Merauta Parfenie ij : Vasilca icdih = Marie,


f Toader a Goroi ijen ego Ioana iciad Vasilie,
f Toader Cotman ijena ego Marie ( . . )
Armenie, Arsanie, Ioana : Ionita.
f Constandin ijena ego Nastasie iciadh Marie.
( ) Neculai, Paval, Stefan, Ioan :
Marie : Ciorna : Alexa : Petru : Dumitru : Cos-
tandin : Sanda : Nestor . . . . Varvara : Toa-
der . ( )
So se $tie de cad sau sfintit aceasta Sf.
Bisericd, in zilele Midi Sale : Io Costantin
Mihaiu Racovifd Voevod :
Veleat 7261.
Eromonah Nechifor
III
Acestea sant neamurili ctitorilor Biseri-
cii acestia :
Cei morti
Nastasie Bostaca ijena ego.
Iona. C )
Safta. Mihalachi,
Costandin Bostaca ( . . . . ) popii Bostaca
ijena ego Vasilic(a) ( )
Erei Vasilie Crestana.
Vasilie Andronic : Marie i ceadh.
Alixandru ijena ego Anghelup. : ich.
Costachie ij : Marie icdh.
( ) Ghiorghie : Ilinca,

www.dacoromanica.ro
ill

loan $tefan, Roman : Gavrii


Vasilca : Constandin ; Catrina ;
Lttpa : Marie f Monah Dionisie,
t Gavril ; Oprina ; Dochita Miron ;
Gligorie ; Safta : Cfaste : Marica :
f Ilinca, Vasi(lie) Vasilachie :
Safta ( ) Aftinie.
Ilena ( ) Costandin ; Vasilie.
f Ionit(a) ( ) Alexandru,
Irodie ; Sandul ; Irina : Nechita.
Ghiorghie : Ionita." : Trofina ; Ioana,
Nastasie, Iftimie,
Acestia sant nemurile Palcrclefti
t Joan ; Paladie Vel Spatar :
i cnighi ego Nastasie ; i monah (?)
i Mariana ; icdich : Enachie Mihaiu
Safta ; Toader Paladie vel vist,
Costantin Paladie vel Pahar ;
Neculaiu Paladie : 3 logofta,
Irina muma cuconii Catrinii.
Aceste sunt nemul Cornii qi MuciumiOneftilor :
f ( . . . ) Come ijena ego ( . , , ) Sanda ;
Ilena ( . . , ) Come : ij. Safta.
Tanasa Buciumaq ij, Nastasie ; icdh,
Opri§an Erod : Diacon Ioan ; Anghelup,
Nastasie ; Costantin ; Stefan : Pavalaqcu, Cos-
tantin :

www.dacoromanica.ro
118

Costachie Tofana fata lui Micicu (?)


Grigorie Negruiu Sanda Tofana
Gheorghie,
Paval Parfenie Nastasie :

Vasilie : Andreian(a) :
NOTE Pomelnicul de fata e copiat dupe' cel original, ce se
pastreaza inbiserica actuala. din Carttbasi Acest pomelnic consta
dintr'o scandura, inalta de 58 c. m. §1 late' de 37 c m., peste
care e pus un strat de boe alba cu oleru, in grosime cam de
2 in. m. si apoi s'a scris de-asupra cu cerneala
Tote numele, in pomelnic, sunt asezate in 3 coloane, pe care,
pentru a se putea distinge le-am insemnat aici cu cifre latine
Locurele pe unde a cazut boela, ne putandu-se ceti, le-am in-
semnat cu puncte in parantes
Titlunle dela inceput, cu Pomeneste Dotnnne.." sunt scnse cu
boe rove in oloiu, de aceea s'au conservat mai bine
Din acest Pomelnic se vede ca bisenca din Cartibasi a termi-
nat'o preotul Stefan Bostaca pe la inceputul anului 1753, pen-
tru ca sfintirea ei s'a facut de Protopopul Manole in acel an la
12 Februarie
In acest pomelnic se vad strecurate $i Ore-care cuvrnte slavone
de aceea le amrntesc cu traducerea necesara ; brat -= frate , t se'
cead = CC cu fml ; sa cead th = qi cu fin for ; i Jena ego gr
z

sotia lui , zeta = ginere , sestra ego = sora lui ; t cead = §i frul ;

cead th=-§i fin for t aught ego = Sr doamna sau cucoana lui ;
of = dela ; son = flu ; udth = for ; t sestrah = si surorile lor.

www.dacoromanica.ro
119

(Fara data)
Pomelnicul Bisericii Tcrerea Caputui Sf. Joan
Botethiorul din Meinzatii boereqti
(serfs Cu boe pe o scdndurc7).
(Pe fata intaia)
Ctitorii Palacie§tii :
Vii
Costandin ; Ioan ; Eleni : Iacov ; Leon ; Ca-
sandra : cu fii for : Smaranda ; Costandin ;
Teodor : Smar(anda) ; Marie ; Ioan ; Stefan :
(Manolachi, adaos mai pe urrna).
Mortii
Joan : Eca(tirina) ; Smarand(a) : (I)oan : A-
nasta(si)e ; Paladi : Teodor : Enachi : Costan-
din : Preda ; Gavril : Anastasie : Dumitrwu,
Costandin, Neculai ; Marie : Ileana : Neculai ;
Toa der ; Casandra ; Marie : Dumitrachi : Teo-
dor : Iordachi ; Marie : Costandin : Teodosie ;
Teodor : Marie : Costandin : Sanda : IrMa ;
Paraschiva ; Marie ; (Ma)ria ; Filip : Ecatirina :
Aftanasie, Marie : Si tot neamul lor,
Agafton ieroshimnic ; Teodosie ieroshimnic,
Miami Iancu, adao0 mai pe urmali
(Pe fata din darat, pe o foae de hartie lipita de scandura)
Pomianic

www.dacoromanica.ro
ON DOCUMENT
at manastirii (Schitului) Manzali (Tutoya)
1777 7285 Martie 21. Rezefii de Pleseni
ddruesb un iaz vechiu si o bucatd de mosie
mdneistirii Mdnzati (jud. Tutova), cu hramul
Sf. Joan, spre pomenirea stramosului lor, Ne-
culai Plesan, fi a lor.
Adeca not mosenfi, de mosia Plesenii, a-
nume: Lupul Chirica, Antohi Bobeiu, Ignat
Bostaca, Sandul, zet Iurasco, Lupul Ciorneiu,
TAnasa, nepotul Fanului, Toader, brat lui Ta-
nana Fanului -of Micesti, Costantin, brat Lupului,
Nistoru brat lui, Ion, zet Bostacai, Sava, zet
Bancila, Dumitrasco, nepot Chiricului, Vasila-
chi Ciocan, Gavrila Caputaru, Ionita frate lui
Caputaru, Nicolai ficiorul lui Ursachi, nepot
lui Iurasco Bostacai, Toader Obreja zet Iu-
rasco, Toader Cucul zet Corangai, Mihaila
Cuta, nepot Corangai, cu fratii lui, si Vasile
Cuta, nepoti Chiricului, Stefan Pravaliciu, Va-
sile Pravaliciu, Pamfile, frate lor, Lupul Ro-
mila, nepotu lui lurasco, Vasile Topalg, zet Bos-

www.dacoromanica.ro
121

tacgi, Luptil Butnariul of Laza, zet Stefan Chi-


ricului, Gavrilg Ngstacul, strgnepot Sofiicgi,
Petre Poiang, nepotu Chiricului, Ionitg Sgr-
buqoa, nepotu Nacului, Toader Ciobanul, ne-
potu Chiricului, Petre Epure zet Ion Bobeiu,
dat-am adevgrat zapisul nostru, de nime si-
liti, nici asupriti, ce de a noastrg bung voe,
not ace§ti oameni, cari am fost defatg, cu sfa-
tul tuturoru, Si cu voe a tot niamului nostru,
a man Si a mici, ce de a noastrg bung voe
Am dat danie sfintii mdndstiri dela MO nzafi,
care se preiznuefte hramul sfeintului loan, am
dat un iaz vechiu stramoOscu, din trei ia-
zuri ce avem pe mosiia noastra Plecenii, iazul
cel mai din gios, care acestu iaz a fostu a
stramo§ului nostru, a lui Neculai Plepn,
Irate lui Toader Ple§an. Fiind om starp, s'au
dat pentru pomenirea lui sfintii manastiri
Manzatie Insg iazul, data -1 va ezi sfanta mg-
ngstire 1), sd stdpemiascei cat va calca apa
innapoi, din ezatura in sus, sg stgpaniasca cat
va Linea apa, §i cat va cglca apa pail in
coada iazului ; iar malurile, uscatul. din ezcl-
turd in sus, este al reizeqilor, manastirea sg
stgpaniascg iazul' apa parg unde va cglca apa
in coada iazului ; iar din ezdtura iazului in
1) Adeca cand s'ar stnca cumva, cum ar 11 de o ploae mare
si l'ar ezi manastirea, sa nu se intinda mai mult.

www.dacoromanica.ro
122

gios, pad in hotarul den gios, care s'au pus


piatra de s'au despdriit Pcrtrdganii di Plefeni
cu 14 pameinturi ce-au avut Patraganii cum-
paraturcl din Plepni, qi din ezcIturd in spre
apus parer in zare Dealului Mcinzatilor sa
stdpcIniasca manastire i compul, din ezatura
iazului in gios parer in hotarul Patrascanilor,
qi dispre rcrscrrit tij din ezdtura iazului in gios,
am dat dimpul spre rdsdrit, fi tae piste veil-
ceaua Ghincicireqtilor qi sa sue in deal gi sa
pogoara in Similifoara, fi sd sue spre rcrsdrit
pe malul vcrlcelii Baltilor, pi din sus peird in
zarea dealului. ce sa hOtarafte cu Tunsaftli,
fi merge in gios pe zare dealului parer drept
izvorul Hotnogului, unde s'au pus o piatra in
izvorul Hotnogului ; fi sd sue din ptirdul (Si-
miliqoara) la deal, spre apus &WI in zarea
dealului POtrilganilor ; Si face zarea in sus
path in rcipa Tcrlharului ; f i face la vale pe
malul rcipii pi din sus fi sa poloard la pia-
tra, ce s'au pus lcingd drum, dispre reiscrrit ;
qi trece piste apa Sarnia spre apus, unde
s'au pus o piatra iar kin& drum, in gura
vcrkelii, unde au fost arie lui Bogonos ; qi sd
sue la deal spre apus path in zarea dealului
McInzafilor ; qi face zare in sus path in drep-
tul ezdturii, fi sa pogoara la vale pard in e-
zatura. $i not toti rezeqii de Plevni am

www.dacoromanica.ro
123

dat aceasta mosie Cu iazul, dupa cum se


arata mai sus ; si aceasta mosie ce am dat
danie sfintii manastiri Manzatii, de sa." va in-
tampla ca sa iasg pe urnig cu vreo pricing,
sa." avem a da alta mosie pentru aceasta. $i
din neamurile sau razesii nostri de s'ar scula
ca sa strace danie aceasta, noi sa avem a ras-
punde sä dam mosie din mosiile noastre, $i
on cine sa va scula din neamurile sau raze-
sii nostri ca sa strice aceasta danie ce-am dat
sfintii manastiri Manzatii sa fie supt blasta-
mul sfintii manastiri si a tot neamul nostru,
fiindca noi am dat'o pentru pomenire stra-
mosilor si parintilor nostri, Care aceasta mo-
sie este pe apa Samilii, la tinuiul Tutovii, $i
acest zapis s'au facut denainte a boeri man
(loc alb) preoti, mazili, can mai gios sunt is-
caliti, $i, pentru mai adevarata credinta, am
pus degetele in loc pe peceti.
Lt. 7285 Mart 21.
Eu Lupul Chirica
Eu Antohi Bobeiu
Eu Ignat Bostaca
Eu Sandul Iurasco
Eu Lupul Ciorneiu
Eu Tanasa, nepot Fanului
Eu Toader zet lui Tanasa Fanului of
Mice#i

www.dacoromanica.ro
iN

Eu Costantin brat Lupului


Eu Nistor brat lui
Eu Ion zet Bostaca
Eu Sava zet Bancilai
Eu Dumitrasco nepot Chiricului
Eu Vasilachi Ciocan
Eu Gavril Caputaru
Eu Ionita frate lui Caputaru
Eu Nicolai ficiorul lui Ursachi, nepot lui
Iurasco Bostacai
Eu Toader Obreja zet Iurasco
Eu Toader Cucul zet Corangai
Eu Mihaila Cuta, nepot Corangai, cu fra-
tii lui,
Eu Vasile Cuta nepot Chiricului
Eu Stefan Pravaliciu
Eu Vasile Pravaliciu
Eu Pamfile, frate for
Eu Lupul Romila nepot lui Iurasco
Eu Vasile Topala zet Bostacai
Eu Lupul Butnarul of Laza zet Stefan
Chiricului.
Eu Gavril Nastacu, stranepotul Sofiicai.
Eu Petre Poiana nepot Chiricului.
Eu Ionita Sarbusca, nepot Nacului
Eu Toader Ciobanul, nepot Chiricului.
Eu Petre (Epure) zet Joan Bobeiu
Eu Ionita Vidinarul zet Toader.

www.dacoromanica.ro
125

Facandu-se aceasta danie, ne-am intamplat


si noi, si fiindca de bung voe for au dat da-
nie sfintii manfistiri Manzatii, pentru ca sa sa
creaza am iscait si noi
Pamvo ieromonah Igument of Flore*ti martur.
Neculai Canta martur.
Iordachi Lambrino paharnic martur.
Mihail Za Is(pravnicie).
Iordachi biv vel medelnicer.
Ierei Manolachi Boul protopop.
Ionifg Negrul mazil martur.
(Nediscifrabil)

Panaite Damian logolit, am scris acest zapis de dance cu


ziza tuturor rizesilor de Pleqem

NOTA. Dupa actul original

www.dacoromanica.ro
INDICE GENERAL ALFABETIC
Cifrele romane indica papule din partea introductiva.
Blanita Niculae, 35
nikei 4.4., A g Bobeiu Vasile, 11
Acareturi 24, 46, V Bobeiu Antohi, 120, 123
Bogdan loan, 2, Ill
- -
Afierosit( -iie) 22, 26, 40, 107
Albia( -u) - partiul 5 , gura 7 ,- Bogdan Safta spatareasa, 2, 5, 13,
dealul 12 ; valceaua VIII 14 16, 19, 25-27, 31, 111 -V
Alex C. Moruzi Vv. 1, 3, 4, 31 Bogdan Lupu, 86
Alex Calimah Vv. 16-18, 1V. Bogdan Voevod, 71
Anafora, 27, 28, 41, 43 Bogdana( -ii) apa, 86, 89, 110, 111
Andronic Vasilie, 116 Bogdana (Istoria comunei), 73, 93,
Angheluta erei, 82 105, IV.
Antoine monah, 96 Bogdane§tii (mopa) 38, 61-63.
Anton egumen, 115 Bogdarnta (mow) 55, 59, 74, 79 ,
Antonescu Teohari, 103. (schitul) 83, 84, 85, V1 ; (apa)
Antioh Cantemir Vv V111. Vi , (satul) 55, 59, 60, 62, 74
Apostol Simion, 6 Boiangene, 15.
Arhivele Statului, V111 Bole Toader, 75, 76, 86, VI.
Armeni loan deacon, X Bole Veniamin Monah, 83, 84
Bole Ionita 75, 76, 83, 86, VI.
13 Bole Dumitrache, 75.
Bole Andreiu (Aftanape) 78, 82,
Balitinanul Vasilie, 75. 86, 90, VI
Bahltuani,r1 diacul, 86. Bole Calistru monah. 82
Bahnarn (mopa), 52 Bole Iorga (fam ) 94.
Bal§ Const 3, 4, 13, 14, 49 Bolepu (satul) 86.
Bal§ Teodor, 49 Bostaca Ion, 86-89.
Barbov portar, 72 Bostaca Nicodem monah, 104
Badarau Vasile, 2, 31, 38 Bostaca $t. preot, 104, 105, 113,
Balanescu Nicolae, 111, 118, 1X.
Baran, 7, 33, 38, 43, 88, 92 Bostaca Toader, 114,
Barlad (apa), 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, Bostaca Nastasie, 116
19, 1V, V , (targul) 80, 105 Bostaca Costandin, 116.
Barsana (mo§m) 23 Bostaca Ignat, 120, 123
Belciugul (mope) 8, 9 Boul Manolachi protop., 125, X
Beldiman Ihe, 82 Braescu Gh. erei, 82.
Bent Simon, 108 Braescu Gavril erei, 85
Bepeaga Aron preot, 80, 82. Bracuire, 111.
Bilahoi, 101. Buciumag Neculai, 75
13iserica lipoveneasca, 102, IX Buciuma§ Tanasa 117

www.dacoromanica.ro
128

Buciumasoae MAnuta, 113. LorcioVA Panaite preot, 103.


Buecilul Parterre, 35. Corlatestu (sat) 90.
Buhus hatman, 30, 41. Coyne Neculai, 113.
Buhus loan log. 35 Corodescul Lupu, 115.
Buiceale Tanasie, 91 Coruestu (sat) 74, 86, 90-93, VI,
Butnanu Lupu, 82, 121, 124 Xl.
Costache Casandra, 14, 16, 25,
C 26, 1V. V.
Costache Iordachi, 12, 30.
Cahstru monah, 80. Costachesti (boeru) 10, 28, 41.
Canta Neculai, 49, 125 Costache (loan) 47, Gavrilita 111
Cantacuzino Costachi, 4, 47. Costache Manolache, 115.
Cantacuzino Iordachi, 7. Costea Spatar, 69, 73.
Cantacutm Iancu, 47. Costin Neculai vorruc, 35.
Cantacuzin Lascar, 49. Costestu (mom) 7, 11, 19
Caracas sardar, 21. Cotman Stefan preot, 75.
Cantacuzin lordache, 4. Cotrna_p Toader, 116.
Cazamir Radu spatar. 108. Cozma vel capitan, 20
CAmarzan Diacul, 35. Cozmita Trifan, 8. 9, 12.
Camarzan Dumitrascu, 35, 38. Cozmita Simion, 9.
Caputaru Gavnla, 120, 124. Cretu Radu, preot, Xl
Capiitaru Tonga, 124 Cucul Toader, 120, 124
Capusneni (sat), VI. Cupetul Zota, 34.
Carabat Petru, 30, 40, 71, 73. Cupetul Panaiti, 34, 44, 45.
Carabez, 7. Cupanta Manuta, 37
araiman Armasul, 7. Cuta Vasile, 120, 124
Carla (boer), 72 Cuta Toader, 120, 124.
Carcota Safta, 106 Cuta Mihailk, 120, 124
Carcota Sandul, 115. Cuza Arghirie v. ban, 4.
Carcota Gheorghe, 107, 108. Cuza Toader post. 75, 88, 89.
Cartibasii (schitul) 104-118, lx, Xl.
Cehan Hrisaia, 107, 108. D
Cerchez Mihalachi, 21, X.
Cetatea Zmeilor, 57. Dabiia Asinefta, VII.
Chico§ Vasile, 20, 50. Dajbog pan (boer) 69.
Chirica Lupul, 120, 123. Dancu (M-tire din Iasi) 26.
Ciobanul Toader, 121, 124 Danciul (boer) 72.
Ciocan Vasalachi, 120, 124. Damian Panaite log. 125.
Ciorneiu Lupul, 120, 123. Dancem (mosia) 9.
Ciorann. (mosia) 9, 14, 15, 19, Dela, 39.
21, 1V. Deseatina(-nice) 16, 17
Ciorastu (mosia) 5, 7, 10, 12-14 ; Deliniatta (hotarelor) 51.
(satul) 10, 11, 19. Dialul Horantului, 89, 93.
Cocul Manolache erei, 105. Taberei, 93.
Codru, 39, 79 Manzatilor, 122.
Codreanu loan, 5 Merlan, 103.
Cogalniceanu Ilse aga, 49. Dimitnu Anania, VI
Conache logof 57-59. Docolina (mosia) 12, 13.
Constantin M. Cehau Racovita Docani (sat) 72.
Vv. 36, 116. Donici Costachi, 108

www.dacoromanica.ro
129,

Duca Voevod, 33. Unisca Gheorghe, 20.


Duca Fotache, 58. Giusca Ioan, 26.
Dumbrava Antoine, 55. Gociul Gheorghe, 95.
Dumsa (boer) 72 Gordul loan, 115
Dragon pan, 69 Gostina(-aril) 16, 17, 18, 1V
Draghici Mann Su !ger, 53. Greceanu Const v. logotat, 4.
Dragutu Gligore, 95 Grincovici (hoer) 72.
Dragutu Nechita, 75 Gngore Ghica Vv. 27, 36, 41, 44,
98
E Grigoriu Stefan, 48.
Grozav (bop-) 72/
El rem monahul, VII
Enaceanu Ghenadie Arhiereu, 111
Episcopia Husilor, 1X
Epistat camani, 4 Harectensind; 40
comisiei, 4 Havalele, 18.
Epure Petre, 121, 124. Harcestn (balta) 23
Ev loathe iDasFalul, 6, Herman parcalab, 68.
Hhze, 30, 43.
F Hotnog Ionita preot, XI,
Honeta, Hortnata,Hovrileatn (apa)
Fanul 1Tainasa, 120, 123 1, 2, 7, 29, 40, 55, 61, 70, 71,111.
Falun (tinutul) 51, 63 HotarnicA, 9, 14, 33.
Fatu Iacovachi, 112 Hran(a) pan, A8, 72.
F'antana lur Cehan, 92 Hurul (boer) 72.
Fele(a) paharnic, 30, 33, 40, 70. Husi, 109, 111.
Filipescu Gheorghe, 51.
Floresti (sat) 88 I
Foam sateasca, 64
Fruntis Ioan, 6 Iacov Stamati Mitropolit, 111
Fundul Bogclanitei (mosta) 76, 78, Iamanch Ioan ban, 20
83, 87. Iasi (targul) 1, 4, 15, 25, 26, 48
Furtund Costache, 10 Ibanescu Gh capitan, 107, 108.
Ibanescu Ionita, 107, 108
qbanescu Dumitrachi, 107, 108.
Ibanescu Vasilachi, 115.
Gangur pan, 68 Ihe Voda, 67,
Gherasim Episcop Roman, 3 Linea Tanas'a ierod. 114
Gherasim Arhim. 111 Ioan Sturza Vv 46.
Gherman pan, 69. Ioan comisul (boer) 72
Gherontie lerom. 25 Ioanichie Episcop Roman, 82
Gheuca Vasile, 6, 7 lorc logofat, 33, 34, 45
Gheuculeasa Simina, 88 losalpascu Gh. 38
Ghibanescu Gh. 69, 73 Inmia polcovnicu, 6, 20
Ghica Dimitrie, 4. !sac (Andronachi, Dane) 7.
Gluerachi b hatman, 4. Isane Inmia, 11.
Ghiga Manilla, 37. Isaia Arhim 16
Ghiga Toader, 29. Iuga pan, 68.
Ghiga Neculai, 35, 36, 38 Iurasco Sandul, 123
Ghiga Gheorghe, 30, 36, 37 Iurasc lordachi, 82.

www.dacoromanica.ro
130

Istensi, 23. Maxim pan, 68


Ispisoc, 2, 29, 33, 40 Mandshrea Neamtulin, 13, 14, 17,
Izvod, 7, 8, 30, 38. Manzatu (sat) 119, 120-21 ; (iazul)
Izvodul Zmeilor, 57. 121 ; (M-tirea) 119-121, 125, XI
Meletie Episcop Husului, 3.
J Melchisedec Episcop, 73.
Jaloba, 28. Micesti (sat) 123
Jora Antoine log. 5. Miclescu Iordachi, 2, 30.
Jora Neculai, 7, 9, 20 Micolov Orgone(-Mircea) 29
Jora Tudosiica, 7. Mihail Gr Sturza Vv. 27
Jora Ilinca stoln 8, 9, Mihail Raconta Vv 34, 36, 43,
Jora Toader, 93. 44, 99
Jora Dimitrie post. 22, 24, 49, V. Mihail Sturza Vv. 48, 49
Jora loan, 25, 38. Mihul (boer) 72.
Jora Ionita, 48, 50. Aron preot, 77, 86, 114.
Jora Const. sluger, 82. Mogalde Dumitrache, 20
Jorasti (boern) 10, 12 Mogalde Gheorghi, 112.
Juverdeanu Gh., 11. Moruz Vv 27.
Mortun Gngore, 50.
K Mosam, 79, 120.
Kirul lancu sulger, 83 N
Kirul loan preot, 104.
Kinl monah, 96. Nastacul Gavrila, 121, 124
Kotman Sandul, 114 Neag pan, 68
Neagul parealabul, 6.
L Nebojatcovici Vascan, 70.
Necealnic, 21, 32, 85, 111.
Lambrino Iordachi, 125 Neculai Arhiep. Mirahchiei, 2
Layne, 92. Neculai erei, 751
Laianu preot, X1 Nichifor Mitropoht, 8.
Lehaciu lonita, 93 Nedelcu loan, 95, 96
Leon Episcop Roman, 83 Negel $erban, 13, 14
Leondari vamesul, 33 Negomirestu (mosia) 1, 2, 13, 14,
Liciul post. (boer) 72 27, 31, 39, 45, 67, 70.
Lipovern, 102. Negrut lonita, 125.
Lipovatul (mosia) 46, 56 Negrila (boer) 72.
Luca Joan vornic, 47. Nerusut, 68.
Luca Igomin duhovnic, 25
Lucachi v. post. 4 0
Lungu Ion, 93
Lupu Costache ban, 81, 82. Obiceml tarn (painantului) 2, 13,
Lupan Toader, 33, 43. 32, ,50, 68
Luti Antiohie von= 77. Obreja Toader, 120, 124.
Och, 17, 22
M Ocna gospod, 17, 21.
Olanestn (mosia) 12, 13, 19, V
Manolache erei, 82, 114. Oprisan Gheorghe, 107, 112, X.
Mavroeni Petrachi, 47 ()prism Nedelcu, 111.-
Mateiu Ghica Vv. 37, 44, 86. Orbul Simon, 7.

www.dacoromanica.ro
131

Olgoescu $tefan, 35 PrAvaliciu Partible, 124.


oestu (schitul) 1, 2, 13, 16, 21, Pristavlisand, 28.
23, 25, 27, 31, 34, 40-45, 50, Proprieta, 27, 29, 32
54-65, 67, 70, 111. V, VI ; (ia- Pronia. 23
zul) 35.
Orgone Micul, \A2 R
p Radu Man Aga, 49.
Radaesti (sat) 88
Palade Constantin, 4, 117, XI. Raslui(a) 28.
Palade Ionia, 88, 92. Rebegea Gh. preot, Xl.
Paladie Dumitrascu, 114 Regest, 19, 20, 21.
Paladie Ion, 114, 117. Rusul Apostol, 98.
Paladie Neculai, 117 Romila Lupul, 120, 124,
Pamvo ierom 125. Rosat Manolache, 30, 41.
PamOnturi (hlize) 88. Rosit Vasile, 4
Panu Atanasie aga, 63 Roset Nicolai, 18.
Parfene Mere*, 68, 87, 116. Roset Stefanita, 37, 44.
Parale, 21, 22. Rusumaturi, 16, 18
Paratesis (=parte) 23.
Pauz Ionascu, 34. S
Pascu Stefan preot, Xl.
Pastrav Ioan (boer) 73. Sandu Sturza Vv 21, V
Parvestu (schitul) 39, 95, 102, Viii. Savinescu preot, Xl
Patrascann (sat) 122 Sacara Paladi preot, 75.
Perla Neculai, 11. Samilu (apa) 122.
Peru Toader, 11. Samantema, 81
Petru Vv. 29, 31, 33, 40, 70. Sarbusca Ionifa, 121-124
Petrascu Cocolea, 98 Sarbu (mosia) 4, 8, 9, 14, 19, 21,
Picioroga Tanasie, 98 IV
Pisocu (mosia) 14, IV Satariu (Stefan sin) 11
Plesescu Ioan sardar, 49 Savascu Stefan erel, 75, 77
Plesenu (mosia) 120, 122, 125. Savascu Grigoras, 76, 77
Podul vechiu (Iasi) 15, 26, VI Savascu Neculai preot, 77
Pogor Vasile, 49 Scafarului (curatura) 62.
Poiana lui Curuiu, 87 Scutar Apostol 115.
Poi anal Petre, 124. Sectuan pah (boer) 73
Polcovnic, 6 Silvestru aalanescu Episcop, 1V,
Pomelnicul Bis Cartibasi, 113 VI
Popescu $tefan, 11, 96-98, 100. Siena Vishernicul (boer) '13
Popestu loan s, Simion, 95, 98, Similisoara (paraul) 122, X
Viii Smesie Arhim. 21.
Popescu Nicodem ierom 87, 102, Smantana Pant monah, 19, 20, V
IX, Soborul, 21
Popescu Isaia, IX Sofronie ierom. 20
Popescu Dumitrache pictor, X Sofronie Episcop, Xl
Poturac, 7, Sohodol, 89, 90.
Pravild, 12 Stamate Joan pitar, 72
Pi-61411cm Stefan, 120, 124 Stareful Joan, 17.
Pravaliciu Vasile, 120, 124. Stratulat Vichentie erom Xl.

www.dacoromanica.ro
132

Stratulat Iorgu aga, 52. Tiple Constantin, 106-108,


Sturza Sandu hatman, 4 Ihe, 107-108.
Sturza Dimitne, 4.
Sturza Gngoraq, 4. V
Sturza Teodor hatman. 47
Sturza Const stolnic, 81, 82 Vama gospod, 17
Sturza Stefan spatar, 8, 12. Vasile Voevod, 35, 44.
Sturza Alexandru, 13. Vasilache Calugarul, 77. 80
Vadran, vadrant, 16, 17, V
Valera' (mosia) 8, 9.
Valceaua Ursului, 84, 79, 87.
Sarban Apostol, 99 Valceaua Ghindare§tilor, 122.
$erban Costachi, 4. Veisa C. pah. 18
Serbe§tu (mow din Covurlui) 22 Veisa lacovachi spatar, 48
Stefan Voevod batranul, 2 6. 29, Veniamin Arhiepiscop, 3
31, 33, 40, 67 Veniamin Costache Mitropolit, 14,
Stefarata Voda, 73 16, 1V
Stefan Preotul, 76 Vidinarul Ionita, 124
Viedn (masura) 36.
T _Viltote§ti (sat) 8.
Tatra§ Gheorghe, 2, 32, 38, 95. Vi§an Comisul, 63.
Talpi§ Constantin, 11. Vizantwaia, 11.
Talpi§ Apostol, 35, 95, 98, 100 Vlad (boer) 72.
Talpi§ Safta, 38. Vlad Stratulat, 11.
Talpi§ Grigora§, 98, Vlaicu parcalab, 68.
Talpi§ Nicola', 102. Vlade§tu (mow) 23, 24, 30, 38,
Talaba (boer) 72. 46-48, 60-63, 71, 74, 86, 92, V,
VI. XI
Tatanlor (pradA), 8, 9, 12
Tautul Logofatul (boer) 69
Teodor Egumen, 55.
z
Tiron Neculai, 11 - Za Mihail, 125
Toader Logofatul (boer) 72 Zahana Medel, 64.
Topala Vastle, 115, 120, 124. Zapis, 6, 7, 105.
Tratatie ( cercetare) 28, 29 Zatler (General-Maior) X.
Trillion', 100 Zagan Andronic, 93
Trotu§an logofatul, 73 Zalogit, 35.
Tufa Gavril, 30 Zberu (balta) 9.
Tunsa§tii (mow) 106. 110, 122. Zbiarea pan, 68, 72
Turcom Gh preot, XI Zloti, 6
Zmau Const. erei, 105
I Zugravii (Lipovatul) 56
Zugraru Dima, X
TIdula, 22, 32. Zvarlet (Varlez, sat in Covurlui) 7.
Tiple(a) Simion, 19.
Apostol, 20. X
Ioan, 103
Neculai, 106-108, X. Xenopol (Al. D.) 73,

NOTA. Acest Indice all abehc general s'a alcatuit de fiul meu
Nicolae Antonovici, absolvent al Facultatu de Litere §i Filosofie
din Bucure§ti.

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERII
INTRODUCEREA : Pagina
I. SCHITUL ORGOESTII . . III
IL SCHITUL BOGDANITA , . VI
III. SCHITUL PARVE$TI1 . . VIII
IV. SCHITUL CARTIBASI . . IX
V, SCHITUL MANZATI . XI
I
DOCUMENTELE SCHITULUI ORGOESTII din JUD. TUTOVA
Paget a
Iasi, 1805 lulie L Alexandru C. Moruz voevod, consi-
derand ca Domneascg movie Negomirestn, o darueste Schi-
tului Orgoestii . . . . . 1
1814 Iunie 19, Cartea de mdecata dela Divanul Dom-
nesc, in pricina dintre stolnicul Ioan Codreanu vi spata-
reasa Safta Bogdan, pentru mosia Ciorastu de pe aarlad,
pe paraul Albia, pnn care sal dg ramas pe cel intat
Urmeaza apoi o osabitA lamunre a Divanului din 17 Maiu
1819, cu pnvire la 'nova Ciorgstn, daruita Schitului Orgo-
esti' de Safta Bogdan . . . , 5
Iasi. 1816 Noemvrie 8. Safta Bogdan vi cu fiica sa, Ca-
sandra Costache, afterosasc Schitului Negomirestu Nom
(recte Orgoestu) mosia Ciorann si niste dughene, in rani, pe
podul vechiu, cum vi doug sglase de tigani si 500 lei,
osebit 500 lei ma:rash/1i Niamlului . . , 14
Iasi, 1817 Julie 8. Scutirea Schitului Orgoestu de go-,
final, slim, desalting. si vaidrant. . . . 16
Iasi, 1819 Aprilie 28, Domnitorul Alexandru Calimah,
hargzeste Schitului cate una mie ocg sare pe an din Ocna
Gospod, pe toatg Luna cate una oca untdelemn si nimgtate
oca tamale si scutin de desating, gosling, vadrant, si 12 hudi. 17'

www.dacoromanica.ro
134

Pagina
1820 Ianuarie 2, Un act de vanzare §i danie care Schi-
'tul Orgoe#n din partea monahului Pantelimon Smantanal §i
a fiului sau Gheorghie . . . . . 19
Iasi, 1927 Iunie 15. Domnitorul Ioan Sandu Sturza ho-
tark§te ca peste 1000 ocA sare, &A se mai dea, Inca 1000
,de oca pe an, pentru care insa se va plAti de care schit
,10 pa-rale la suta de oca pe an . . . 21
1828 Ianuarie 5. Postelnicul Dimitrie Jora, pnn Diata
sa, inainte de moarte, dupace arata ce lasa families §i ru-
delor sale, din averea ce o avea, randue§te gi cele pentru
griple sau pomeninle sale, afierosind totodata. §1 Schitului
lOrgoe§tii o mica parte de loc in hhza din VIAde§ti, cu casa,
,cu biserica, cu iaz, cu moarA, cu vii, cu livezi, §i cu toate
Aucrunle §i acaretunle ce se all& imprejurul easel . . 22
1828 Decemvrie 18. Mentionarea despre mum Acte pri-
vitoare la locul de pe ulita Nerntasch (strambA) din Ia§i (15.-
iruit Schitului Orgoe§tu, din tinutul Tutovei, de cAtre Safta
Bogdan SpAtareasa §i fiica sa, Casandra Costachi . . 25
1831 Mai 15. Casandra Costache, fiica spAtaresei Safta
Bogdan, afierose0e Schitului Orgoe§tn patru dughene, in
in Ia§i, pe podul vechiu . . . ,. 26
1837 August 20. Hrisovul Domnului Mihail Grigori Sturza
voevod, prin care intare0e hotararea Divanului Domnesc
in pricina de judecata urmata intre Schitu Orgoe§tii §i rä-
.ze§ii din satu Orgoesti, tinutul Tutovei . . 27
Iasi, 1840 Fevruarie 24. Mihaiu Sturza Voevod, in urma
judecktu urinate intre Schitul Orgoe§tii qi Sardarul Ionita
Jora, intare§te stapanirea Schitului asupra celor 286 stanmi,
2 palme din VIAdeqti, conform testamentului postelnicului
Dimitrie Jora . . . 48
1841 Iunie 10 si 15. Ispravnicia Tu tovei, in urma mortii
lui Ionita. Jora, insarcineaza pe clucerul Vasile Chicoq ca
.sa dee in stapanirea Schitului cei 286 stanjini si 2 palme
din VlAde§ti, luand qi documentele respective spre a le da
Schitului . . . . . 50
Orgoesti, 1846 Octomvrie 8. Marturia hotarnica prin
care se deosebesc partile de mow ale Schitului Orgoestu
.de a rkze§ilor de Orgoe§ti §i Vlade§ti . 51

www.dacoromanica.ro
135

ADAOS Pagina
Suceava. 1479 Octomvrie 17. Stefan cel Mare, incredin-
4 at din spunenle marturnlor ce i s'au adus ca Mircea, fiul
lui Micul Orgoane, isi pierduse documentele ce le avea a-
supra satelor Orgoestii si Negointresti, de pe Honeta, cand
a venit Tarul turcesc de a pradat Cara Moldovei, ii da un
uric de intarittul asupra acestor sate . . . 67
Suceava, 1528 (7036) Maiu 18. Petru Voda darueste sa-
tele Orgoeshi gi Negomirecti de pe paraul Honeta (tinu-
tul Tutovei) vi jumatate sehste Vradestii, pe acelas 'Aram,
cum $i o parte din Bogdanesti, lui Fe lea paharnicul, pra-
padite aceste de Petru Carabat, fostul vornic, cu a sa
hainie 70
II

DOCUMENTE DE ALE FOSTULUI SCHIT BOGDANITA,


din judetul Tutova paging
1749 (7257) Iunie 14. Razesii din Coruesh gi Vladestt (Tu-
tova) au dat vi au dartut mai multe parti de movie sfintei
ManAshri, cu hramul sf Neculai din fundul BogdAnitet (a-
celas judet), fAcuta de Toader si Ionita, feciorii lui An-
dreiu Bo lea . . 74
1764 (7274) August 9. Patru frati, feciori a lui Gngo-
ras Savascul, declare ca, Inca din anul 1747, au daruit
Schitului din Fundul Bogdamtei, pantile de movie ce le
aveau, acolo, cu conditia sA fie la acel schit numai calu-
gan streini . . . . . 76
1766 (7275) Decemvrie 15. Andrew Bo lea reguleaza pen-
tru fecioru facutt cu sotia &Mai, Safta, ca dansii sA fie
chronomi frateste, la moshle ramase de pe dansul vi de pe
sotia sa. Aseminea vi pentru schitul din Fundul Bogdarn-
tii dispune ca toate sa se urmeze dupacum sant prey&
zute dela a lui intemeiere . . . . 78
1754 (7263) Decemvrie 18. Toader Jora b ry stolnic vi
Leon Imbu, insarcinati de Matei Ghica Voda, pun la cale
pe neamul Bostacesc yr pe neamul Bolesc, in urma neinte-
legenlor dintre ei pentru mosule ce aveau in hotarele Co-
rueshlor vi Vladestilor, de pe apa Bogdanei . 86
1776 Decemvrie 18. Leon Episcopul Romanului, la jAlu-

www.dacoromanica.ro
136

Pagina_
irea lui Ionita Bo lea, hotara§te cal Venial= (in mireme
Vasilache Bo lea) sa lipsasca dela Schitul Bogdaruta, tar nu-
mitul Ionita Bo lea ca ctitor sa fie epitrop, adeca purtator
de grija a Schitulut acestuia . . . . 83
Spita neamului Bolescu . 94
III

FOSTUL SCHIT PARVESTIL DIN JUDETUL TUTOVA


Pagina
Aratarea pe scurt, spre stnnta, pentru zidirea §i interne-
tare acestui slant Schit . . . . . 95
Pomelnicul cel vechiu din anul 1726, April, sum de
Stefan Popescu vornicul de poarta §i chtor . 98
Notite extrase din cateva carts veal de ale fostulth
Schit Parve§hi . . . 99
Urmele unei bisericuti Lipovenesh cu cinutir la Parvesti, 102
Urme preistorice la comuna Puntiserm (Tutova) . . 103
IV
DOCUMENTE DE ALE FOSTULUI SCHIT CARTIBASII,
din judetul Tutova Papua
1795 Mai 12, Moriahul Nicodem Bostaca, din Schitul
Carkba§n, de' pe Patafil Bogdana, jud Tutova, darue§te ne-
poiitet sale Mana,_sotia protopopultu Ioan Kirul, din Barlad,
un loe de prisaca §i doua pogoane de loc pentru pus vie,
din mo§ia ce dansul o avea aproape de acel Schit , 104
1837 Naemvrie 25. Neculai Tiple postelnicel, Gheorghie
Ibanescu capstan, Costantm Tiple polcovnic, sr altii, rude
de a spatarulm Gheorglue Oprigan, inzestreaza Schitul Car-
tiba§n cu 15 stammi gospod de mow din trupul mostet
Tunsa§h, ce o aveau dela raposata buna for Safta Carcota. 106
1848 Septemvrie 1. Spat4ra .Gheorghie Opri§an iv. in-
zestreaza Schitul Cartiba§i, cu o 'parte din mow din trupul
Tunsastilor, precum §i cu osebiti stamini de mosie, schim-
bun si cumparatun, din hotarul Corue§ti §i Vlade§ti, ho-
tarand ca numarul calugarilor sa fie act numat 24 cu un
Nacealruc. Dania este incredmtata §1 de Episcopul Sofro-
me al Huplut . . , 108
Pomelnicul Bisericei Sf. Neculai, din Cartiba§t, comuna
Bogdanita, jud Tu Eiva, plasa Sunda, ce este facuta de

www.dacoromanica.ro
13'T

Pagina
preotul Stefan Bostaca in anal 1753, cu concursul mai mul-
tora, ale caror nume se vad trecute in el . 113
Pomelnicul Bisericii Taerea Capului Sf. Ioan Botezato-
nil din Wanzatii boeresti , 119
VI
UN DOCUMENT
AL MANASTIRII (SCHITULUI) MANZATI (TUTOVA)
Pagina
1777 7285 Martie 21. Razesii de Pleseni dairuesc un
iaz vechiu vi o bucata de movie manastirii Kanzati (jud.
Tutova), cu hramul Sf, Ioan, spre pomenirea stramosului
lor, Neculai Plesan, vi a for . . 120
Indice general alfabetic . , 127

www.dacoromanica.ro
Indreptarea greelilor de tipar

Pagina Randul In loc de Sa se ceteasca


6 26 parea partea
16 28 vedere vedre
97 20 sborului soborului
101 16 sornicul vornicul
101 21 iefrumusetaturile infrumuseteturile
101 23 musccli muscali
101 26 F§i E§i
112 31 inlocuind inlocuit
123 2 13 12

www.dacoromanica.ro
110°-
Pe f
`4.-
a.
t

at
.1411

A tor'
1
...11 wZ

k
,

k
S.T.''\ C
\'';

PECETLUIT
f am5rai de Ocna sa dati patru zacide campene de sare
svintei m5nastiri Parve0, ce iaste obrocul for dela Domnia mea
din an in an. Pecetluitul Domniei miale va fi de saam5..
(L. P. D.) U Ias 7206 (1698) Glen. 8
0 NOTA. Domnul ce a miluit Schitul cu aceasta carte Domneasca au
lost Antonie (recte Antiohie) Cantemir, ce sa pune la Pomelnic.
www.dacoromanica.ro
N 2

ARATAREA FALCilLOR

A. L.r.A.LE a lianAuP Tru:+24, 2Artivtet,ertat


B . Swam Azuvq.ilet. cut, .6.A.,) 4 ,tea
(91-cr-bti'
F . jo. A. .4,Ra
tote Ai, ba,tug alrektu.. , , , . 517
C. aux.t.e.o, 7T1.06Wd atzioe4,
te. .eotei .6=42 bciatjui, 391
&tea, A.inv job de, A)0.t.,...t

, .1t. .0. .20,1H,cAte, :


a
, .

811/772Ct &Ia.& 77LOOie& 46411; . 328 53

t.ea, A+ +i . 0
-ez,yaol bcAitz.i. te. 'taw/ . . 212

Hotarnicia partilor de mosie a


Schitului Orgoesti, cum si a ra-
zesilor satului Orgoesti.
sti (A se vedea, in volumulde fata,
marturia hotarnica din 1846 Oc-
tombrie 8, No. XIV, pag. 51-63).

www.dacoromanica.ro