Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA ‘Adresa: Str. Universitifii nr. 1, 410087 Oradea, Roménia Telefon: +40 259 408105, Fax: +40 259 432789 E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro RECTORA’ 23.03.2018 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018/2019 | SEMESTRULI t isdn eae ‘la data Activitatea Nr. séptiimani 01.10.18 21.12.18 __ Activitate didactica 12 sAptaméni 2412.18 04.01.19 | a ici 2 siptmani |_o791.19 | 101.19 | e [2 siptimdni 21.01.19 | 09.02.19 Sesiune de examene 3sApuimani | 11.02.19 15.02.19 Vacant (1 sapeimana 18.02.19 | 23.02.19 _| Sesiune de restanfe si miriri de note | _1 siptdmana SEMESTRUL 1 25.02.19 | 26.04.19 | Activitate didactic 9 saptimani | 2904.19 | 03.05.19 | 1 siptimani (06.05.19 07.06.19 10.06.19 | 29.06.19 Sesiune de examene : 01.07.19 06.07.19 Sesiune de restante si mariri de note 08.07.19 Practica + Vacanja de vara [07.09.19 | Sesiune de restane si marti de note 14.09.19 Sesiune de restange si miriri de note NOTE: 1. Facultafile care, potrivit planului de invafimént sau cerinfelor ARACIS, nu se pot incadra in structura propusa, vor solicita aprobarea de c&tre Senat a unei structuri specifice pana la inceputul anului universitar 2018/2019, 2. La ID si IFR siptimanile de activitate didactica includ gi zilele de sAmbata si duminica. Zile libere, conform Codului Muncii: © vineri 30.11.2018, Sfaintul Andrei; Joi 24.01.2019, Ziua Unirii Principatelor Roméne; Vineri 19.04.2019 Vinerea Mare si luni 22.04.2019 Pastele, pentru catolici; + vineri 26.04.2019 Vinerea Mare si luni 29.04.2019 Pastele, pentru ortodocsi: © miercuri 01.05.2019, ziua muncii; © luni 17.06.2019, a doua zi de Rusalii; | APROBAT IN SEDINTA DE SEMAT| DRDRTADE: ‘26. MAR. 2013 4 ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA DIN ORADEA Adresa: Str. Universitijii nr. 1, 410087 Oradea, Romania ‘Telefon: +40 259 408105, Fax: +40 259 432789 E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro RECTORAT | 23.03.2018 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018/2019 ~ anii terminali - SEMESTRUL I ‘Perioada dela data ‘pind la data Aes, 01.10.18 21.12.18 Activitate didactica 24.1218 | 04.0119 | ‘Vacanji de Créiciun 0701.19 | 18.01.19 Activitate didactica 21.01.19 j 09.02.19 i Sesiune de examene 11.02.19 15.02.19 ‘Vacanti 18.02.19 23.02.19 __| Sesiune de restange si mariri de note SEMESTRUL I 25.0219 | 26.04.19 Activitate didactic& 29.04.19 | 03.05.19 Vacanja de Paste is [eeanossi ote: Ca 06.05.19 07.06.19? Activitate didactica 27.05.19! 08.06.19! Sesi 10.06.19" 22.06.19" ee 10.06.19! | 15.06.19! ‘“ . sa 24.06.19" 29.06.19? See ea RR es | 18.06.19" | 22.06.19" 2 . a o1o7.1% | 060718 Sechane recente gi ailetel denote 24.06.19" 9.06.19" : eae pone ber ___ Examen de licen i disertaie 02.09.19 | 07.09.19 Sesiune de restange si mariri de note | 09.09.19 14.09.19 | Examen de licenja gi disertatic NO" ‘Tcorespunde specializrilor eu durata de 12 stptaman activtate didactic n semest * corespunde specializarilor cu durata de 14 siptimani activitate didacticd fn semestrul I. TE: Facultatea de Medicin& si Farmacie va avea prima sesiune a examenului de licen in luna septembrie 2019, iar a ddoua sesiune in na februarie 2020, 2, Programele de master cu durata de trei semestre vor avea prima sesiune @ examenului de disertate fn luna {februatie 2019, iar a doua sesiune fn luna iulie 2019, 3. Facultajle care, potrivit planului de tnvapimant sau ceringelor ARACIS, nu se pot tncadra in structura propuss, vor solicita aprobarea de citre Senat a unei structur specific pant la inceputul anului universitar 2018/2019. 4. LaID si IFR siptiofinile de activitate didactic includ gi zlele de sambata si duminict. Zile libere, conform Codului Mun: © vineri 30.11.2018, Sfantul Andrei; joi 24.01.2019, Ziua Unirii Principatelor Romane; vineri 19.04.2019 Vinerea Mare gi luni 22.04.2019 Pastele, pentru catolici vineri 26.04.2019 Vinerea Mare si luni 29.04.20}9 Bastele, pentru ortodocs miercuri 01.05.2019, ziua muncii; outs luni 17.06.2019, a doua zi de Rusali; prof. an