Sunteți pe pagina 1din 4

A Dormir Juntitos

? 44 j j j j
#w w ˙ Ó #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ
w

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j j j‰ j‰ j‰ j‰ j‰
#œ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ œ œ œ #œ #œj ‰ #œ œ œ

? œj ‰ j ‰ œj ‰ œ
œ Œ Œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ #œJ ‰ bœ ‰ œJ ‰ œ
#œ œ J J J

? #œj ‰ j ‰ œj ‰ #œ ‰ bœ ‰ œ ‰ œ j‰ j‰ j‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ
#œ œ J J J œ nœ œ œ J J

? #œJ ‰ bœ ‰ œJ ‰ œ # œJ ‰ #œJ ‰ #œj ‰ œ j‰ j‰ j‰ j j


J œ œ œ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ

? j‰ j‰ j‰ j j j j
#œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ

? #œj ‰ j ‰ œj ‰ j j j‰ j‰ j‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ
#œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ J J

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j j j j
#œ œ œ œ œ œ œ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ

? œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ #œJ ‰ bœ ‰ œJ ‰ œ j‰ j‰ j‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ
J J J œ nœ œ œ J J

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œ œ ‰ œ bœ nœ bœ œ j‰ j‰ j‰
#œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ
2

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j j
#œ œ
#œ #œ œ œ #œ #œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ

? j j j œ ‰ Œ ‰ œj œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰
œ œ bœ œ #œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ J #œ

? j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ bœ nœ #œ j j
œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j j j‰ Œ œ
#œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ œ œ

? œj ‰ œj ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j ‰ bœ œ nœ œ #œ œ
#œ œ #œ
#œ œ œ œ œ #œ œ

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ œ j‰ œ j‰ œ ‰ j‰ œ ‰
#œ œ œ #œ œ œ œ™ œ œ ™ œ J œ J œ

? œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ œj ‰ Œ Ó j
J J œ‰ Œ Ó œ
j‰ Œ Ó
œ
j‰ Œ Œ œ

? œj ‰ Œ Œ j j
œ ‰ Œ Ó j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œJ ‰ #œ ‰ œJ ‰ œ
#œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? J ‰ #œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ
J J J J

? œJ ‰#œ ‰ œJ ‰ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ ‰ Œ Œ #œ œJ ‰ Œ Ó
J J J

? œ Œ Ó ∑ #œ ‰#œj ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
J J #œ œ œ œ œ œ
3

? œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j j œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ
#œ œ
#œ #œ œ œ œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ J J

? b œ j‰ j‰ j‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ j ‰ j ‰ j ‰
#œ bœ nœ #œ #œ œ œ J J œ #œ œ œ w

? #œ œ ‰ œ bœ nœ bœ œ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰
#œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ

? #œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ j j œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ
#œ œ œ œ œ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ J J

? j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰
b œ nœ #œ #œ œ œ
˙ œ. #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ

? #œj ‰ j ‰ œj ‰ œ
j‰ j‰ j‰
œ œ
j‰ j‰ j‰
œ j‰ j‰ j‰ j‰
#œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ

? ˙ j‰ j‰ j‰ j ‰ j ‰ j ‰ #œj ‰ j ‰ œj ‰
˙ ˙ ˙ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ

? #œj ‰ j ‰ œj ‰ j j j j
#œ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ œ œ œ #œ

? œ‰ œ‰ œ‰ œ‰
J J J J #œ Œ Ó œ Œ Ó j‰ j‰ j‰ j‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ

? Œ Œ œ bœ œ #œ nœ ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j ‰ œ #œJ ‰ œj ‰ j ‰ œ
#œ œ J nœ J œ #œ

? #œ ‰ œj ‰ j ‰ œ j ‰ j ‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰
J œ œ œ œ œ œ œ œœ #œ œ œ œ

4

? œj ‰ j ‰ œj ‰ Œ Ó Œ Œ #œ ‰#œj ‰ œ ‰ œ œj ‰ j ‰ œj ‰
#œ œ œ œ œ J J #œ œ

? œ ‰ j‰ j‰ œ ‰ œj ‰ j ‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ j j
J œ œ œ J œ œ J J œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œ

? œ ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ #œ ‰ #œj ‰ œ ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
J œ #œ #œ œ œ œ œ J J œ #œ œ œ

? j ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ j ‰ j ‰ bœ œ #œ nœ ˙ Ó
œ œ #œ J J J J œ œ