Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ « SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA »
COM. SMÂRDAN, JUD. GALAȚI
Tel./ fax. 0236 830 003
e-mail: scoala_smardan@yahoo.com

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 17 mai 2019


UNITATEA ŞCOLARĂ : ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL ȘI GAVRIL
PROFESOR: BEZMAN ADRIANA LILIANA
CLASA: a VIII-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA: Limba si literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE SEMESTRIALĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: Propoziţii subordonate –exerciţii recapitulative
TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare a cunoştinţelor

VALORI ŞI ATITUDINI:

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje


receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural;

COMPETENŢE SPECIFICE
2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii;
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire
a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
O1. să identifice toate tipurile de subordonate studiate;
O2. să recunoască elementele regente;
O3. să identifice elementele introductive;
O4. să realizeze contrageri și expansiuni;
O5. să construiască tipuri de subordonate.
O6. să prezinte interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia euristică, brainstorming, ciorchinele, analiza
gramaticală, exerciţii creatoare, dezbaterea, jocul didactic.
Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate
individuală.
MIJLOACE DIDACTICE: tabla, caietele elevilor, fişe de lucru.

Bibliografice:
 Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Manual
pentru clasa a VIII-a, ed. a VI-a, Editura Humanitas Educational, 2002
 Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
Piteşti, Editura Paralela 45, 2006;
 Guguș, Carmen, Ora de limba română. Ghid metodologic al profesorului de limba
română, Editura Europolis, Constanța, 2004
SCENARIUL ACTIVITĂŢII – DEMERSUL DIDACTIC

Momentele Obiec- Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Evaluare


lecției tive procedee organizare
opera-
ţionale
1. Momentul Profesorul asigură un Elevii își pregătesc cele necesare Conversația Frontal şi Observarea
climat favorabil derulării desfășurării lecției. individual comportamentului
organizatoric
activităţii de învăţare. Se verbal şi
pregătesc cele necesare nonverbal
1 min. desfăşurării lecţiei.
Pornind de la cuvântul Elevii răspund la întrebarea Conversația Evaluare orală
”SUBORDONATE”, elevii sunt formulate de cadrul didactic, fără Brainstorming Frontal
2.Actualizarea solicitați să indice noțiuni cu care a verifica initial corectitudinea Profesorul face
cunoştinţelor realizează asocierea acestui răspunsurilor oferite. aprecieri asupra
termen. modului de
anterioare
O.1 Ciorchinele realizare a temei.
O.6 Conversația Observarea
10 min. Notează pe tablă răspunsurile și Se supun apoi analizei termenii curentă
propune organizarea grafică a indicați, se disting asocierile
variantelor corecte, eliminând în corecte și se explică erorile și Evaluare orală
urma concluziilor elevilor acele natura lor. Calitatea şi
asocieri greșite. Folosindu-se METODA Individual cantitatea
CIORCHINELUI, se vor răspunsurilor date
recapitula noțiunile de bază
despre tipurile de subordonate
studiate: elemente regente,
elemente introductive, topică și
punctuație.
Elevii răspund la întrebări şi
realizează în caiete ciorchinele.
3. Captarea Realizează lectura unui text ce Elevii iu contact cu textul citit și Conversația Activitate
conține exclusiv propoziții formulează concluzii cu privire euristică frontală Evaluare orală
atenţiei şi
O.1 principale juxtapuse. Solicită la dificultatea în exprimare Observare
crearea elevilor să formuleze o create prin eliminarea joncțiunii, sistematică a
judecată de valoare cu privire respective a subordonării prin activităţii şi a
momentului
la fluența exprimării. joncțiune. comportamentului
afectiv elevilor
3 min.

4. Anunţarea Menţionează că se vor Elevii notează în caiete titlul Conversația Activitate


recapitula toate propoziţiile lecției, ascultă şi receptează euristică frontală Observarea
subiectului
subordonate studiate și vor obiectivele învăţării. comportamentului
lecţiei şi O.1 sistematiza noțiunile învățate. verbal şi
O.6 De asemenea, comunică nonverbal
enunţarea
elevilor obiectivele învăţării.
obiectivelor
1 min

Împarte clasa în trei grupe


eterogene.
Se comunică elevilor că vor
O.1 – avea de analizat un text pentru Elevii ascultă cu atenție Conversaţia Activitate
5.Dirijarea O. 6 a identifica felul indicațiile şi explicaţiile euristică frontală Observare
subordonatelor şi relaţiile profesorului. sistematică a
învăţării şi activităţii şi a
sintactice dintre acestea prin
recapitulării realizarea unei scheme a frazei, comportamentului
vor avea de alcătuit fraze în elevilor
propriu-zise
care să introducă diferite tipuri
de subordonate și de realizat
20 min contrageri şi expansiuni.

Tema de studiu: Elevii citesc cu atenție fraza


scrisă pe tablă și în fișa de lucru.
Pe tablă și în fișele de Fiecare grupă rezolvă prin
lucru este scrisă următoarea colaborare atât tema comună, cât
frază: „Nu-i venea să creadă și tema specifică. Exercițiul Activitate
și nu putea să-și dea seama Subteme: Dezbaterea frontală
dacă e bucurie simțământul 1. Delimitează fraza în Explicația
care o cuprinde la gândul că propoziţii, precizează elementul Observare
tot ar fi cu putință să se regent și felul fiecărei propoziții Activitate sistematică a
întoarcă la ea copilul iubit.” (subtemă comună); individuală activităţii şi a
(Ioan Slavici) 2- GRUPA 1: combinată cu comportamentului
a. Precizează valoarea activitate pe elevilor
morfologică a elementelor grupe
Profesorul împarte tema de introductive.
studiu în 4 subteme. Se va b. Indică raportul dintre Calitatea şi
preciza că prima subtemă este propoziții (schema frazei). cantitatea
comună. 3 GRUPA 2 răspunsurilor date
. a. Contrage a doua propoziţie și
realizează expansiunea unui
atribut din text. Evaluare orală
b. Alcătuiește două fraze în care
conjuncția subordonatoare că să
introducă alte propoziții decât
cea din text.
4.GRUPA 3
a. Alcătuiește o frază în care
locuțiunea verbală a-și da seama
să fie element regent pentru altă
subordonată decât cea din text.
b. Construieşte două fraze, în
care propoziția subordonată să
se întoarcă la ea copilul iubit să
fie subiectivă, predicativă și
completivă indirectă.
Se dă ca activitate frontală Activitate Profesorul face
jocul didactic „Jocul Elevii au sarcina de a continua Jocul didactic frontală aprecieri asupra
6. Obţinerea
proverbelor” ce cuprinde proverbele date și de a identifica modului de
performanţei şi proverbe în care sunt incluse tipurile de subordonate din realizare a
subordonatele învățate aceste proverbe. sarcinilor de
asigurarea
învățare.
feedbackului O.1 Elevii ascultă și respectă Conversaţia
O.6 indicațiile profesorului, oferă euristică
răspunsuri și notează, în caiete,
10 min.
observațiile primite.

7. Asigurarea Se vor identifica și înlătura Elevii ascultă și respectă Exercițiul Activitate


eventualele erori, lacunele din indicațiile profesorului. individuală
retenţiei
O.1 răspunsurile elevilor. Conversaţia Activitate Evaluare orală
2 min. O.5 euristică frontală

Tema pentru acasă: Elevii îşi notează tema Conversaţia Activitate


Indică tema pentru acasă, T1: Alege unul dintre proverbele euristică frontală
8. Asigurarea
O.1 urmărind ca elevii să noteze discutate și redactează o
transferului O.5 sarcinile de lucru propuse. compunere gramaticală, de 15- Explicația
O.6 20 rânduri, în care să folosești
toate tipurile de subordonate
2 min
studiate.
T2: Caută cel puțin 10 proverbe
(fraze) și stabilește felul
propozițiilor subordonate din
cadrul acestora
Profesorul face aprecieri Aprecieri verbale
despre gradul de participare a Elevii își autoevaluează Conversația Activitate Concluzii
9. Evaluarea
O.6 elevilor la activitate, activitatea, iau act de aprecierile euristică frontală
activității evidenţiind şi notând elevii profesorului.
care s-au remarcat prin
1 min.
corectitudinea, originalitatea şi
promptitudinea răspunsurilor.
FIȘĂ DE LUCRU – grupa 1

Citește, cu atenție, fraza și rezolvă cerințele date:

„Nu-i venea să creadă și nu putea să-și dea seama dacă e bucurie simțământul care o cuprinde la gândul că tot
ar fi cu putință să se întoarcă la ea copilul iubit.”
Ioan Slavici

1. Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor și felul fiecărei propoziții (sub-temă
comună).

Felul propoziției Element regent

1–..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

2. a. Precizează valoarea morfologică a elementelor introductive.


b. Indică raportul dintre propoziții (schema frazei).

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
FIȘĂ DE LUCRU – grupa 2

Citește, cu atenție, fraza și rezolvă cerințele date:

„Nu-i venea să creadă și nu putea să-și dea seama dacă e bucurie simțământul care o cuprinde la gândul că tot
ar fi cu putință să se întoarcă la ea copilul iubit.”
Ioan Slavici

1. Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor și felul fiecărei propoziții (sub-temă
comună).

Felul propoziției Element regent

1–..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

2.
a. Contrage a doua propoziţie subordoantă și realizează expansiunea unui atribut din text.
b. Alcătuiește două fraze în care conjuncția subordonatoare că să introducă alte propoziții decât cea din text,
precizează valoarea sintactică a acestora.

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
FIȘĂ DE LUCRU – grupa 3

Citește, cu atenție, fraza și rezolvă cerințele date:

„Nu-i venea să creadă și nu putea să-și dea seama dacă e bucurie simțământul care o cuprinde la gândul că tot
ar fi cu putință să se întoarcă la ea copilul iubit.”
Ioan Slavici

1. Delimitează fraza în propoziţii, precizează elementul regent al subordonatelor și felul fiecărei propoziții (sub-temă
comună).

Felul propoziției Element regent


1–..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2. a. Alcătuiește o frază în care locuțiunea verbală a-și da seama să fie element regent pentru altă subordonată decât
cea din text.
b. Construieşte trei fraze, în care propoziția subordonată să se întoarcă la ea copilul iubit să fie subiectivă,
predicativă și completivă indirectă.

...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
JOCUL PROVERBELOR

………………………………………joacă șoarecii pe masă.

..………………………………….. departe ajunge.

……………………………….., așa dormi.

…………………………………., altuia nu-i face.

Cine seamănă vânt……………………………….

……………………………………, de aia nu scapi.

Lenea e cucoană mare ………………………………..

………………………………………. înveți.

Norocu-i …………………………………..
JOCUL PROVERBELOR

………………………………………., are parte.

Ai ales ……………………………………

………………………………………., așa e și pistolul.

……………………………………… și lui Dumnezeu îi place.

Doamne ferește …………………………..

Lac să fie ………………………..