Sunteți pe pagina 1din 51

UNI UNE A E UROPE ANA

Documentatie de atribuire
Pentru contractul de achiziţie:
- Componenta Software: Solutie completa CRM
- Componenta Hardware

Denumire proiect:
„Cresterea Competitivitatii Intel Cert SRL prin achizitia si implementarea de CRM”,cod SMIS
45939

Finanţat din fonduri comunitare prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea


competitivităţii economice", Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele
privat si public", DMI 3 „Sustinerea e-economiei", Operatiunea 1 „Sprijin pentru sisteme TIC
integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri".

1
UNI UNE A E UROPE ANA

1. DATE GENERALE SI PREZENTAREA PROIECTULUI

Autoritate contractanta

Denumire: S.C. INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS S.R.L.


Adresa: Brasov, str. Branduselor, nr. 74, birou 29, jud. Brasov
C.U.I. 17059010
Localitate: Brasov Cod Postal: Tara: Romania
Persoana de contact:
Munteanu Denisa-Silvia Telefon/ Fax: 0745188000/0268334511
E-mail: marketing@itco.ro
Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Obiectul contractului

Achizitie de:

- Componenta Software: Solutie completa CRM


- Componenta Hardware

Valoare estimată: Valoarea estimata a achizitiei:


 402.636,00 lei fara TVA:

Achiziţie (detaliat pt fiecare Preţ unitar Total fără


Cant TVA
categorie de cheltuieli) (fără TVA) TVA

Echipament server 44,319.00 1 44,319.00 10,636.56


Desktop + tastatura + mouse 4,000.00 2 8,000.00 1,920.00
Monitor 1,500.00 2 3,000.00 720.00
UPS 1,500.00 1 1,500.00 360.00
56,819.00 13,636.56
Sistem de operare server 1,350.00 1 1,350.00 324.00
Soft antivirus server 750.00 1 750.00 180.00
Sistem de operare unitate de lucru 782.00 2 1,564.00 375.36
Soft antivirus unitate de lucru 352.00 2 704.00 168.96

2
UNI UNE A E UROPE ANA

4,368.00 1,048.32
Soft CRM 134,860.00 1 134,860.00 32,366.40
Analiza necesitatilor 85,865.00 1 85,865.00 20,607.60
Configurare retea 87,150.00 1 87,150.00 20,916.00
297,875.00 71,490.00
Training utilizare aplicatie 30.502,00 1 30.502,00 7.320,48
Instruire, administrare si optimizare 13.072,00 1 13.072,00 3.137,28
43.574,00 10.457,76
Total General 402,636.00 96,632.64

SC INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS SRL, Municipiul Brasov, Strada


Branduselor, Numarul 74, Etaj 8, Birou 29, Judetul Brasov, Tel/Fax: + 40 (0) 268 334511

INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS este un Organism de Certificare care


efectueaza audit si certificare sisteme de management in conformitate cu standardele internationale: ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, SA 8000 sau alte standarde internationale ale
sistemelor de management.

INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS Romania se bucură de recunoaştere la


nivel mondial pe baza parteneriatelor de tip joint venture cu MSA Certifications Ltd. (TGA accredited),
CISE - Centre for Innovation and Economic Development (SAAS accredited-via Lavore Etico). Totodată,
Intel Cert obține acreditare cu organismului JAS-ANZ (Joint Accreditation System Of Australia and New
Zeeland), integrat în structurile internaţionale şi membru semnatar al acordului internaţional MLA-
Multilateral Agreement privind valabilitatea naţională şi internaţională şi recunoaşterea reciprocă a
certificatelor. INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS (fosta Intel Cert)
funcționeză pe teritoriul României din 2004, bifând în toată această perioadă aproximativ 1.000 de
certificări, precum si un portofoliu impresionant de clienți, atât în mediul privat cât și public.

1.1.Obiectivele proiectului

Obiectivul General: Obiectivul general al prezentului proiect il constituie cresterea eficientei


societatii INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS, cu asigurarea
principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de eficienta societatiilor la nivelul
Uniunii Europene.

Obiective specifice:
a. automatizarea si integrarea proceselor afacerii
b. reducerea timpilor de lucru prin reducerera birocratica in implementarea de sisteme de
management
c. mentinerera relatiilor cu clienti si prospectarea eficienta a pietei serviciilor de consultanta
pentru management
Atingerea acestor obiective va fi realizata prin dezvoltarea unei platforme CRM, platforma ce va
contribui la cresterea competitivitatii economice a firmei SC INTERCONFORMITY
TEHNICAL UNION OF VERIFIERS SRL pe piata serviciilor de management. Acest rezultat se
3
UNI UNE A E UROPE ANA

baseaza pe doua aspecte: eficientizarea mediului organizatoric si comunicational intern preccum


si promovarea/dezvoltarea interactiunii cu sectorul public/ privat/ cetateni prin valorificarea
potentialului companiei.

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND PARTICIPAREA LA LICITAŢIE


Excluderi din procedura
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri în
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari
ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau
care se află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie sau fac parte din
structurile actionariatului în cadrul autorităţii contractante (beneficiarului), este exclus din
procedura de atribuire.
Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă sau de a
oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi
proceduri: a)să deţină pachetul majoritar de acţiuni in doua firme participante pentru acelasi
tip de achizitie; b)să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant
în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei
în care este ofertant asociat.

Se solicită îndeplinirea următoarelor criterii de calificare descrise mai jos:


I.a) Autoritate contractanta

Denumire: S.C. INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF VERIFIERS S.R.L.


Adresa: Brasov, str. Branduselor, nr. 74, birou 29, jud. Brasov
C.U.I. 17059010
Localitate: Brasov Cod Postal: Tara: Romania
Persoana de contact:
Munteanu Denisa-Silvia Telefon/ Fax: 0745188000/0268334511
E-mail: marketing@itco.ro
Adresa/ele de internet (daca este cazul):

I.b) Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante


□ □ ministere ori alte autorităţi publice servicii publice locale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel □□ aparare
regional sau local □agenţii naţionale □□ ordine publica/siguranta nationala
□□ autoritati locale □□ mediu
□□ alte institutii guvernate de legea publica □□ afaceri economico-financiare
□□ institutie europeana/ organizatie □□ sanatate
internationala □ constructii si amenajari teritoriale
□ ■ altele (specificati) -BENEFICIAR □□ protectie sociala

4
UNI UNE A E UROPE ANA

PRIVAT □□ recreere, cultura si religie


□□ educatie
□□ activitati relevante
□ energie
□ apa
□ posta
□ transport
■ altele “Alte activitati profesionale, stintifice
si tehnice n.c.a.” – cod CAEN 7490.

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante:


- da □□
- nu □■
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:
■ la adresa mai sus menţionata
□□ altele: (adresa/fax/interval orar)
Date limita de primire a solicitărilor de clarificări:
Data 06.03.2014/ ora limita 15.00 / adresa: S.C. INTERCONFORMITY TEHNICAL
UNION OF VERIFIERS S.R.L.., Brasov, str. Branduselor, nr 74, et. 8, birou 29, jud Brasov
sau email marketing@itco.ro (model Formular 12)

I.c) Cai de atac


Eventualele contestaţii se solutioneaza pe cale amiabila intre parti sau in justiţie, in condiţiile
legii contenciosului-administrativ. Anterior depunerii unei contestaţii la instanţa, va rugam sa
depuneţi o notificare prealabila, pentru a incerca soluţionarea nemulţumirilor pe cale amiabila.
Contestaţiile se transmit beneficiarului de catre ofertanţii nemulţumiţi de procesul de
adjudecare in termen de max. 3 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii. In caz
contrar contestaţiile nu se vor lua in considerare. Contestatiile pot fi transmise prin e-mail,
poştă sau depuse direct la adresa: S.C. INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF
VERIFIERS S.R.L, Brasov, str. Branduselor, nr 74, birou 29, jud. Brasov însoţite de o
scrisoare de înaintare.

I.d. Sursa de finantare:


Se specifica sursele de finantare ale Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
contractului ce urmeaza a fi atribuit: comunitare da ■ nu □
Contractul este finantat din Fondul European Daca DA, faceti referire la proiect/program:
de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de Programul Operational Sectorial „Cresterea
Stat şi contribuţie proprieconform competitivitatii economice", Axa III
Contractului de finantare nr. „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor
1730/331/30.12.2013 de catre Ministerul pentru sectoarele privat si public", DMI 3
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri „Sustinerea e-economiei", Operatiunea 1
- in calitate de Autoritate de Management „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte
pentru Programul Operational Sectorial aplicatii electronice pentru afaceri".

5
UNI UNE A E UROPE ANA

Cresterea Competitivitatii Economice 2007-


2013 si Ministerul pentru
SocietateaInformaţionala - in calitate de
OrganismIntermediar

II. OBIECTUL
CONTRACTULUI II. 1.
Descriere

II. 1.1) Denumire contract:


- Componenta Software: Solutie completa CRM
- Componenta Hardware
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare (Alege o singură
categorie - lucrări, produse sau servicii - care corespund în cea mai mare parte obiectului
contractului sau achiziţiei)
(a) Lucrări □ (b) Furnizare ■ (c) Servicii□

Execuţie □ Cumpărare ■ Categoria serviciului 2A □


Proiectare şi execuţie □ Leasing □ 2B □
Realizare prin orice mijloace Închiriere □
corespunzătoare cerinţelor Cumpărare in rate □
specificate de autoritate
contractantă □
Principala locatie a lucrarii: Locatii de livrare:
Brasov, str. Branduselor, nr.
74, et. 8, birou 29, jud. Brasov

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :


Contract de achiziţie: ■
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica
Maxim 9 luni de la semnarea contractului de achizitie

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)


Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. ..... Acordul cadru cu un singur operator □
sau, dacă este cazul nr. ...... maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat□
Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru


DA □ NU □
II. 1.6) Divizare pe loturi da □ nu□
« Ofertele se depun pe:
6
UNI UNE A E UROPE ANA

Un singur lot ■ Doua loturi □ Toate loturile □ Alte informatii


referitoare la loturi:
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU ■
II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati / prestaţii servicii /

Se vor achizitiona:

Achiziţie (detaliat pt fiecare Preţ unitar Total fără


Cant TVA
categorie de cheltuieli) (fără TVA) TVA

Echipament server 44,319.00 1 44,319.00 10,636.56


Desktop + tastatura + mouse 4,000.00 2 8,000.00 1,920.00
Monitor 1,500.00 2 3,000.00 720.00
UPS 1,500.00 1 1,500.00 360.00
56,819.00 13,636.56
Sistem de operare server 1,350.00 1 1,350.00 324.00
Soft antivirus server 750.00 1 750.00 180.00
Sistem de operare unitate de lucru 782.00 2 1,564.00 375.36
Soft antivirus unitate de lucru 352.00 2 704.00 168.96
4,368.00 1,048.32
Soft CRM 134,860.00 1 134,860.00 32,366.40
Analiza necesitatilor 85,865.00 1 85,865.00 20,607.60
Configurare retea 87,150.00 1 87,150.00 20,916.00
297,875.00 71,490.00
Training utilizare aplicatie 30.502,00 1 30.502,00 7.320,48
Instruire, administrare si optimizare 13.072,00 1 13.072,00 3.137,28
43.574,00 10.457,76
Total General 402,636.00 96,632.64

Valoarea estimata a achizitiei TOTALA: 402.636,00 lei fara TVA sub sanctiunea incadrarii
ofertei drept inacceptabila.
Toate produsele/serviciile de mai sus au caracteristicile tehnice minime descrise in caietul de
sarcini - parte integranta din prezenta documentatie de atribuire.
II.2.2) Optiuni (daca exista) da □ nu ■
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. CONDITII SPECIFICE CONTRACTULUI

7
UNI UNE A E UROPE ANA

III.1 Alte conditii particulare referitoare la DA □ NU ■


contract (dupa caz)
III. 1.1. Contract rezervat DA □ NU ■
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele
(daca DA, descrieti)

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitaţie deschisa □ Negociere cu anunţ de participare
Licitaţie restransa □ □ Negociere cu anunţ de participare
Licitaţie restransa accelerata □ Cerere de oferta ■
Dialog competitiv □ Procedura simplificata aplicata de
beneficiarii privati in cadrul proiectelor
finantate din intrumente structurale,
obiectivul Convergenta, aprobata prin
Ordinul nr.1120/2013.
Concurs de soluţii □

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU ■


Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica

IV.3.) Legislatia aplicata: Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul


proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” precum si in cadrul
proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor
de furnizare bunuri, servicii sau lucrari aprobata prin Ordinul de ministru 1.120/2013.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Situaţia personală a candidatului

V.1.) Situaţia personală


1.Ofertantii sunt obligati sa depuna toate documentele si formularele mentionate mai jos.
2. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta
documentele si formularele mentionate mai jos.
3. Se solicita demonstrarea indeplinirii cerintelor eventualilor subcontractanţi, cu exceptia
cerintei privind neîncadrarea în dispozitiile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.

8
UNI UNE A E UROPE ANA

4. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune, fiecare participant la procedura are


obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţelor privind neincadrarea in situatiile prevazute de
dispozitiile art.180, art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
precum si neincadrarea in situatiile prevazute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 .
5. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este
reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru acesta.
6. Toate declaratiile ofertantilor, asociatilor, subcontractantilor (dupa caz) vor fi prezentate in
original.
7. Certificatele/documentele emise de autoritati competente solicitate, pot fi prezentate in oricare
din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".
8. Persoanele juridice straine vor prezenta declaraţii solicitate prin prezenta procedura.
Documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in
limba romana.
9. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta
are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente
Cerinţe obligatorii; Nivel (uri) Mod de dovedire;
specific (e) minim(e) necesar (e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
V.1.1. Operatorii economici participanţi la Se va prezenta: Formularul nr.1 (declaraţie
procedură nu trebuie să se încadreze în privind eligibilitatea) completat - original.
situaţiile prevăzute la art. 180 din O.U.G. Nota: Documentul de mai sus va fi depus in original
34/2006, aprobată prin Legea nr. de ofertanti/asociati/ subcontactanti/tert sustinatori
337/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
Solicitat ■ Nesolicitat □
V.1.2. Operatorii economici participanţi la Se va prezenta: Formularul nr.2 (declaraţie
procedură nu trebuie să se încadreze în privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. 181) completat - original.
34/2006, aprobată prin Legea nr. Persoanele juridice străine vor depune Formulare 2 -
337/2006, cu modificările şi completările completate, in original, insotite de traducerea
ulterioare. autorizata in limba română.
Solicitat ■ Nesolicitat □ Nota: Documentul de mai sus va fi depus de
ofertanti/ofertanti asociati/ subcontactanti/tert
sustinatori
V.1.3. Operatorii economici participanţi Se va prezenta: Formularul nr.3 (declaraţie
la procedură nu trebuie sa se incadreze in privind calitatea de participant la procedură)
niciuna din situatiile prevăzute de legislaţie completat- original
pentru excluderea din procedura. Nota: Documentul de mai sus va fi depus de
Solicitat ■ Nesolicitat □ ofertanti/ofertanti asociati/ subcontactanti/tert
sustinatori
V.1.4. Operatorii economici nu trebuie sa Se va prezenta declaratia pe propria raspundere prin
se incadreze in niciuna din situatiile care se certifică neincadrarea in situatiile prevazute la
prevazute de art. 14din OUG 66/2011, sub art.14 din OUG 66/2011, în conformitate cu
sanctiunea excluderii din procedura. modelul anexat Fisei de date a achizitiei -
Solicitat ■ Nesolicitat □ Formular 4.
9
UNI UNE A E UROPE ANA

Nota: Documentul de mai sus va fi depus de


ofertant/ofertant asociat/ subcontractant.
V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comună, fiecare membru asociat este
obligat sa demonstreze indeplinirea cerintei prin depunerea documentelor de mai jos, pentru
partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale nu pot fi prezentate în
favoarea ofertantului de către eventualii subcontractanţi.
Cerinţe obligatorii; Nivel (uri) Mod de dovedire;
specific (e) minim(e) necesar (e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
V.2.1. Persoane juridice/fizice romane Pentru persoane juridice române
Operatorii economici participanţi la Cerinte obligatorii: prezentare:
procedură trebuie: 1. Certificat constatator, in oricare din variantele:
- să fie legal înregistraţi, original/copie legalizată, emis de Oficiul National
- sa nu se afle în vreuna din situatiile: Registrul Comerţului, cu maxim 30 de zile inainte de
dizolvare, reorganizare judiciară, data limita de depunere a ofertelor, din care să rezulte:
lichidare, insolvenţă, faliment sau a.denumirea operatorului economic şi toate
suspendare temporară a activităţii datele de identificare;
- obiectul contractului trebuie sa aiba b.codul unic de înregistrare;
corespondent in codul CAEN din c.sediul social, sedii secundare, puncte delucru, filiale,
certificatul ONRC, respectiv sa fie sucursale, subunităţi(adrese);
inregistrati cu activitati principala sau d.structura acţionariatului;
secundare privind furnizarea de produse sau e.numele reprezentanţilor legali aioperatorului
furnizarea de servicii similare celor supuse economic;
achizitiei. f.domeniul de activitate principal;
Solicitat ■ Nesolicitat □ g.domeniile de activitate secundare;
h.situaţia societăţii (ex: dacă este în starede funcţionare,
dizolvare, reorganizarejudiciară, lichidare,
insolvenţă, falimentsau suspendare temporară a
activităţii).
Documentele care nu vor conţine toate aceste date vor fi
considerate incomplete. Documentul va fi utilizat şi la
verificarea situaţiei personale a ofertantului.

Se vor considera calificaţi ofertanţii care au


obiectul de activitate cu corespondent in codul
CAEN din certificatul ONRC, respectiv sa fie
inregistrati cu activitati principala sau secundare privind
furnizarea de produse sau furnizarea de servicii similare
celor supuse achizitiei.

Persoane juridice/fizice străine Persoane juridice străine:


Operatorii economici participanţi la Se vor ataşa copii după original, şi traducere
procedură trebuie să fie legal înregistraţi si autorizata îin limba română, după documentele care
10
UNI UNE A E UROPE ANA

sa indeplineasca cerintele de mai sus. dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori


Solicitat ■ Nesolicitat □ apartenenţa din punct de vedere profesional. Se vor
ataşa documentele relevante in oricare din variantele:
original/copie conform cu originalul/ copie legalizată,
şi traducere autorizata în limba română, emise de
autorităţile competente din ţara în care îşi are sediul
operatorul economic, din care să rezulte:
a.denumirea operatorului economic şi toate datele de
identificare;
b.codul unic de înregistrare;
c.sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale,
sucursale, subunităţi (adresa);
d.structura acţionariatului;
e.numele reprezentanţilor legali ai
operatoruluieconomic;
f.domeniul de activitate principal;
g.domeniile de activitate secundare;
h.situaţia societăţii (ex: dacă este în stare de funcţionare,
dizolvare, reorganizarejudiciară, lichidare, insolvenţă,
faliment saususpendare temporară a activităţii).
Documentele care nu vor conţine toate aceste date vor
fi considerate incomplete. Ofertantul trebuie să fie
abilitat să furnizeze produse de natura celor solicitate
prin specificaţiile tehnice incluse în caietul de sarcini,
în ţara sa de origine. Documentele vor fi utilizate şi la
verificarea situaţiei personale a ofertantului.

Nota 1: Ofertanţii persoane juridice straine vor


prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care,
în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, se
obligă ca înaintea încheierii contractului, în cazul
asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici
pe unul dintre asociaţii înregistraţi în România pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin fiecărui asociat prin
legalizarea asociaţiei şi înregistrarea aceste asocieri la
autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor
legislaţiei fiscale în vigoare din România.

V.3. Capacitatea tehnica


Cerinţe obligatorii; Nivel (uri) Mod de dovedire;
specific (e) minim(e) necesar (e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
Informatii privind capacitatea tehnica Cerinta obligatorie:

11
UNI UNE A E UROPE ANA

Solicitat ■ Nesolicitat □
B.1.a) Se va ataşa Formularul nr.5
(DECLARAŢIE
V.4.1. Ofertantul trebuie să fi prestat si finalizat, PRIVIND LISTA
în ultimii trei ani, minim doua contracte de PRINCIPALELOR FURNIZARI DE
implementare solutie CRM completa similar, a BUNURI/PRESTARI DE SERVICII PRESTATE
cărui valoare cumulata să fie egală cu minim ÎN ULTIMII 3 ANI), si Formularul nr 5.1
341.449 lei fara TVA si un contract pentru (angajament ferm de sustinere tehnica si
instalare hard-ware in valoare de 61.187 lei fara profesionala) completat (autoritatea contractanta
TVA. va avea în vedere data la care operatorul
economic a fost înfiinţat).
*Contract finalizat = contract pentru care a fost B.1.b) Se vor ataşa copii după orice document din
încheiat procesul verbal de recepţie. care sa reiasa: beneficiar, perioada
livrare/furnizare, locul livrarii/prestarii, valoarea,
Atunci când un grup de operatori economici daca au corespuns standardelor de calitate impuse,
depune ofertă, capacitatea tehnică şi similare celui supus achizitie, înscrise în
profesională se demonstrează prin luarea în Formularul nr. 5 în scopul dovedirii cerinţei de la
considerare a resurselor tuturor membrilor pct.1.a).
grupului.
NOTĂ: În cazul în care contractul conţine clauze
de confidenţialitate, care împiedică prezentarea lui,
ofertantul este obligat să prezinte paginile din
contract din care să rezulte părţile contractante,
obiectul contractului, durata contractului, preţul
contractului, precum şi pagina finală cu semnături.

B.1.c) Se vor ataşa, în original sau copii


certificate cu mentiunea „conform cu
originalul” minim un document in oricare din
variantele: contract, proces verbal de receptie,
recomandare, altele care sa ateste experienta
similara pentru fiecare contract similar celui supus
achizitiei, înscris în Formularul nr. 5, în scopul
dovedirii cerinţei de la pct. 1.a).
Documentul justificativ (recomandare sau PV
receptie) trebuie să precizeze următoarele aspecte:
- modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale
pe parcursul derulării contractului;
- dacă au fost înregistrate neconformităţi care au
condus la refaceri parţiale / totale de servicii;
cazuri de accidente tehnice din cauza nerespectării
parametrilor de calitate.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de


a considera inadmisibil orice ofertant care
prezinta documente in care se semnaleaza
12
UNI UNE A E UROPE ANA

neconformitati in livrarea de
bunuri/furnizarea de servicii, indeplinire
defectuoasa a obligatiior contractuale,
nerespectarea parametrilor de calitate.
V.5) Subcontractanţi:
Cerinţe obligatorii; Nivel (uri) Mod de dovedire;
specific (e) minim(e) necesar (e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
V.5.1. In cazul în care părţi din contractul ce Se va ataşa Formularul nr.6 (DECLARAŢIE
urmează a fi atribuit trebuie să se îndeplinească PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT
de unul sau mai mulţi subcontractanţi, operatorul CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
economic are obligaţia de a preciza partea/părţile SUBCONTRACTANŢI ŞI
din contract pe care acesta urmează să le SPECIALIZAREA ACESTORA) completat.
subcontracteze şi datele de recunoaştere ale Formularul nr.4 - Declaratia privind
subcontractanţilor propuşi. neincadrarea in situatiile prevazute de art. 14 din
Menţiune: OUG 66/2011, completat de fiecare
Dacă operatorul economic câştigător va subcontractant declarat.
subcontracta parte sau părţi din lucrare,
autoritatea contractantă solicită prezentarea
contractelor încheiate între acesta şi
subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, până la
data încheierii contractului de achiziţie publică.
V.6) Asociaţi:
Cerinţe obligatorii; Nivel (uri) Mod de dovedire;
specific (e) minim(e) necesar (e): Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
V.6.1. In cazul în care oferta este depusă de o Se vor prezenta:
asociaţie (consorţiu), fiecare asociat va trebui 1.Formularul nr. 7 (DECLARAŢIE PRIVIND
să îndeplinească condiţiile privind PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
- Situaţia personală a ofertantului ÎNDEPLINITE DE ASOCIAŢI ŞI
- Capacitatea de exercitare a activităţii SPECIALIZAREA ACESTORA) completat
profesionale (înregistrare ONRC) pentru 2.Formularul 8 (ACORDUL DE ASOCIERE),
partea de contract pe care o realizeaza. în originalsau copie legalizată, din care să
rezulte cine esteliderul asociaţiei (consorţiului) şi
Din Acordul de asociere trebuie să reiasă clar partea din contractpe care o va îndeplini fiecare
partea din contract pe care o vor îndeplini asociat (valoric şiprocent din valoarea
asociaţii şi toate amănuntele necesare pentru contractului), inclusiv modul
evaluarea ofertelor. Acordurile care nu vor de utilizare a resurselor umane, precum şi
conţine aceste date vor fi considerate incomplete. împuternicirea liderului asociaţiei de a semna
oferta
Menţiune: în numele asociaţiei.
Dacă operatorul economic câştigător va fi o În cazul în care acordul de asociere este încheiat
asociaţie/consorţiu, autoritatea contractantă în altă limbă decât limba română, se va prezenta
solicită legalizarea asocierii conform prevederilor acordul de asociere in limba de origine insotit de

13
UNI UNE A E UROPE ANA

legale, până la data încheierii contractului de traducerea autorizata în limba română după
achiziţie publică. acesta.
3. Formularul nr. 9 (ÎMPUTERNICIREA
LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A
REPREZENTA ASOCIAŢIA LA PROCEDURA
DE ATRIBUIRE) completat.
5. Documentele solicitate la Situaţia personală a
operator economic, Capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale (înregistrare) pentru
fiecare asociat.

3. CAIETUL DE SARCINI
Produse
a) Componenta Software: Solutie completa CRM

b) Componenta Hardware

Servicii
a) Instruire personal: Instruirea unui numar de 2 utilizatori de sistem, supervizor de aplicatie precum si a
personalului administrativ tehnic al solutiei

b) Asigurarea serviciilor pe perioada de garantie

Aceste componente sunt descrise în “Cerinte minime pentru realizarea contractului”

Drepturile de proprietate intelectuală, cât şi dreptul de autor asupra creaţiilor rezultate în implementarea
Proiectului, sunt drepturi depline ale autorităţii contractante, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Sistemul Informatic (Componenta Hardware si Componenta Software) trebuie livrat şi implementat la


următoarea adresă: Strada Branduselor, Numar 74, Etaj 8, Birou 29, Judetul Brasov

Durata
Instalare configurare hardware: Activitatea se va desfasura pe o perioada de maxim 40 zile lucratoare
incepand cu 10 zile de la data semnarii contractului

Dezvoltare/Implementare software: Activitatea se va desfasura pe o perioada de maxim 170 zile


lucratoare incepand de la finalizarea “Instalar configurare hardware”

Instruire personal: Activitatea se va desfasura pe o perioada de maxim 20 zile lucratoare incepand de la


finalizarea “Dezvoltare/Implementare software”
14
UNI UNE A E UROPE ANA

Toata perioada pe care se va derula implementarea integrala a proiectului nu va depasi 9 luni de zile.

Serviciile de suport tehnic din perioada de garantie se vor desfasura pe o perioada de minim 1 an
incepand cu data livrarii.

Cerinte minime
Descrierea cerinţelor minime obligatorii pentru Sistemul Informatic asigurat de ofertant: pentru fiecare
dintre cerinţele de mai jos ofertantul trebuie să răspundă explicit, precizând modalitatea în care soluţia
propusă oferă funcţionalitatea solicitată. Răspunsurile simple de tipul „Soluţia răspunde la cerinţa” nu
sunt acceptate şi se va considera că oferta nu răspunde cerinţelor minime obligatorii

Produse Software
Cerinte generale

Prevederile cuprinse în Caietul de sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constitutie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele precizate în Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de baza
prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în masura în
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul
de sarcini.

În situaţia în care există un număr superior de dosare/metri liniari toate operaţiile menţionate în prezentul
caiet de sarcini se vor aplica şi acestora.

Serviciile vor fi efectuate la sediul prestatorului.

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de


protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

Prestatorul va asigura toate resursele umane şi materiale necesare pentru buna execuţie a contractului.

Toate echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a contractului vor fi puse la dispoziţie de către
prestator.

Cerinte arhitectura

 Soluţia trebuie să opereze pe o arhitectură clasică client-server (cu componente web


pentru soluţia mobilă şi acces la distanţă sau alte funcţionalităţi tip web) şi o bază de date
relaţională.
 Soluţia trebuie să ofere posibilitatea accesului utilizatorilor de la distanţă;
 Soluţia trebuie să fie parametrizabilă de către utilizatori instruiţi şi certificaţi pentru
aceasta, fără a necesita cunoştinţe avansate de programare.
15
UNI UNE A E UROPE ANA

 Soluţia trebuie să nu permită existenţa datelor dublate, trebuie să sesizeze datele


inconsistente, datele lipsă sau deteriorate;
 Sistemul va trebui să fie flexibil, relativ simplu de modificat şi configurat în timp.
 Sistemul va oferi un design modern, plăcut, ergonomic, funcţional dar simplu de utilizat
la nivelul interfeţei cu utilizatorul.
 Interfetele vor fi proiectate astfel încât să fie utilizate optim la o rezoluţie de minim
1024x768.
 Sistemul trebuie să poată fi utilizat cu precădere folosind mouse-ul (navigare, selectare în
meniuri, manipulare controale) şi tastatura (la introducere date).
 Elementele de interfata si mesajele de eroare sau explicative prezentate utilizatorului
trebuie sa fie în limba romana si engleza, in functie de preferinta de limba a utilizatorului
curent.
 Sistemul trebuie sa includa suport pentru internationalizare si in alte limbi decat romana
si engleza.
 Regulile simple de validare (gen verificarea completării câmpurilor obligatorii) vor fi
aplicate în interfaţa utilizator asistandu-l astfel la introducerea corectă a datelor.
 Acolo unde este necesar câmpurile vor fi completate automat cu valori implicite la
deschiderea formelor.
 Toate functionalitatile sistemului trebuie sa fie accesibile printr-un browser web.
Propunerile bazate pe arhitectura tip client-server prin folosirea unui client desktop
(heavy-client) nu vor fi acceptate.
 Tehnologiile folosite in dezvoltare trebuie sa fie deschise şi neproprietare (spre exemplu:
PHP, HTML, JEE, XHTML, WSDL, SOAP, REST, XSL, LDAP).
 Accesarea modulelor sistemului trebuie să se facă în cadrul unei singure sesiuni, fără să
fie nevoie de deconectarea şi reconectarea utilizatorului.
 Este necesar ca sistemul sa suporte standardul UTF-8.
 Comunicaţia trebuie să poată fi securizata prin conexiuni SSL sau echivalent.
 Accesarea sistemului sa se faca securizat pe profile de utilizator.
 Vor putea fi deschise mai multe sesiuni de lucru de pe PC-uri diferite, de către un singur
utilizator.
 Sistemul va putea fi accesat prin intermediul browser-elor Internet Explorer 7 sau
versiuni ulterioare, Firefox 3 sau versiuni ulterioare si Google Chrome.
 Sistemul va trebui să poată fi utilizat in conditii optime pentru un numar de 20 de
persoane. Arhitectura propusa trebuie sa fie scalabila si sa permita extinderea ulterioara
pentru a servi un numar mai mare de utilizatori.
 Sistemul trebuie sa includa mecanisme de monitorizare a istoricului de activitate al
utilizatorilor.

16
UNI UNE A E UROPE ANA

 Personalul IT va fi instruit pentru realizarea următoarelor activităţi: instalare, configurare,


utilizare, menţinere şi modificare a sistemului.

Cerinte Specifice

 Modul management al relatiei cu clientii

Managementul companiilor: Posibilitatea salvarii listei de firme din portofoliul companiei (client,
parteneri, furnizori etc), cu detaliile corespunzatoare acestora (nume firma, cod fiscal, numar registru
comertului, adresa, telefon) dar si cu posibilitatea definirii de noi campuri aditionale in orice moment (ex:
cod client) Mentenanta datelor se va face de catre persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga,
vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari existente.

Managementul persoanelor de contact: Posibilitatea salvarii unei liste de persoane de contact


asociate companiilor sau independente de informatiile deja existente in sistem. Detalii necesare sunt
numele si prenumele, telefon, email, si compania daca este cazul. Mentenanta datelor se va face de catre
persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari
existente.

 Modul vanzari

Managementul oportunitatilor: Posibilitatea inregistrarii in sistem a oportunitatilor in perspectiva


unei viitoare colaborari. Detaliile unei astfel de oportunitati pot fi asociate cu o companie deja existenta
sau pot fi introduce ca si inregistrari noi. Campurile esentiale care definesc o astfel de oportunitate sunt
urmatoarele: nume, descriere, suma preconizata, stadiul in care se afla relatia cu entitatea respectiva si
probabilitatea incheierii unui contract.Mentenanta datelor se va face de catre persoana autorizata cu
posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari existente.

Managementul ofertelor: Sistemul trebuie sa permita utilizatorilor ofertarea catre clientii deja
existenti. Prin ofertare se intelege creare unui document de tip oferta cu posibilitatea adaugarii de produse
din nomenclatorul de produse existent si definit in aplicatie. Ofertele se vor trimite companiilor
inregistrate in sistem si vor putea fi trimise folosind posta electronica, direct din aplicatie. Mentenanta
datelor se va face de catre persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva,
si a modifica inregistrari existente.

Managementul convorbirilor telefonice: Activitatea de vanzari presupune interactiunea cu clientii


actuali, posibilii client noi si/sau cu furnizori prin intermediul convorbirilor telefonice. Sistemul trebuie sa
permita inregistrarea si pastrarea in sistem a convorbirilor telefonice relevante de catre agentii de vanzari
sau de catre alte persoane implicate in procesul de vanzare. Fiecare inregistrare trebuie sa contina
informatii despre persoana care a efectuat o convorbire telefonica, clientul/compania care a fost contactata
telefonic, precum si un camp scurta descriere care va inregistra subiectul si cateva cuvinte legate de
continutul discutiei. Pentru convorbirile telefonice inregistrate cu data in viitor, sistemul trebuie sa ofere
posibilitatea de a informa agentul de vanzari sau persoana care va efectua convorbirea prin o
notificare/alerta sau un email , cu o perioada de timp inainte de data cu care convorbirea a fost inregistrata
in sistem.
17
UNI UNE A E UROPE ANA

Managementul intalnirilor cu clientii: Activitatea de vanzari presupune intalniri regulate cu


posibili clienti dar si cu clientii deja existenti. Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea unui utilizator de a
salva detaliile unei intalniri pentru a putea reveni asupra ei in viitor si a revizui detaliile acesteia. Detaliile
unei intalniri cuprind urmatoarele entitati: agent vanzari sau reprezentant firma, companie si/sau persoana
de contact, data, ora, perioada de timp, subiect si descriere. De asemenea pentru intalnirile programate in
viitor, sistemul trebuie sa aibe posibilitatea de a trimite notificari sau alerte, entitatilor
implicate.Mentenanta datelor se va face de catre persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga,
vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari existente.

Managementul contractelor cu clientii si partenerii: Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a


inregistra in sistem toate contractele cu clientii, furnizorii sau partenerii impreuna cu toate detaliile
asociate unui contract de colaborare (detaliile partilor implicate, produsele/serviciile contractate, perioada
pe care a fost incheiat contractul)Mentenanta datelor se va face de catre persoana autorizata cu
posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari existente.

Calendar evenimente: Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea vizualizarii evenimentelor care sunt
definite si prin data/ora (convorbire telefonica sau intalnire) intr-un calendar virtual cu posibilitatea
adaugarii din calendar a unor evenimente noi. Calendarul virtual trebuie sa poate fi afisat in mod zi,
saptamana, luna si an. De asemene, trebuie sa permita filtrarea evenimentelor afisate dupa data de inceput
si data de sfarsit.

 Modul Marketing

Managementul campaniilor de marketing: Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea derularii


campaniilor de e-mail marketing, prin trimitere de e-mail-uri predefinite clientilor si persoanelor de
contact deja existente in sistem. Campaniile de marketing trebuie sa ofere posibilitatea de a trimite e-mail-
uri regulate clientilor (newsletter). Mentenanta datelor se va face de catre persoana autorizata cu
posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva, si a modifica inregistrari existente.

 Modul Suport Clienti

Managementul problemelor in relatia cu clientii: Gestionarea problemelor ridicate/intalnite de


catre colaboratori, cumularea acestora si urmarirea volumului de probleme in vedere reducerii riscului
reaparitiilor. Inregistrarile respective vor fi asociate fiecarui client care semnaleaza o problema si vor
contine detalii legate de situatia in cauza.

Managementul task-urilor angajatilor: Gestionarea task-urilor efectuate de angajati, cu


posibilitatea atribuirii de task-uri de catre superiori sau persoane autorizate. Task-urile asociate angajatilor
pentru a fi rezolvate vor fi asociate unei probleme ridicate de catre un client deja existent in sistem. Un
task va contine informatii cu privire la solutia si activitatea desfasurata de un angajat anume in vederea
rezolvarii problemei sau a unei parti din problema semnalata de client.

 Modul financiar

18
UNI UNE A E UROPE ANA

Managementul facturilor:Mentenanta facturilor de vanzare cumparare in baza produselor/serviciilor


tranzactionate. Utilizatorii autorizati pot adauga facturi de vanzare asociate contractelor cu clientii, care
vor contine produsele din contract/oferta si preturile corespunzatoare. O factura se va salva in sistem cu
toate detaliile standard si cu toate campurile necesare conform legilor din Romania. Mentenanta datelor se
va face de catre persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga, vizualiza, dezactiva si modifica
inregistrari existente.

Managementul produselor: Posibilitatea definirii unui catalog de produse/servicii cu preturi standard.


Aceste produse vor fi utilizate in procesul de business in facturi, oferte, rapoarte. Sistemul va oferi
posibilitatea de a crea si grupuri de produse in functie de scopul sau destinatia acestora. Mentenanta
datelor se va face de catre persoana autorizata cu posibilitatea de a adauga, vizualiza, sterge sau dezactiva,
si a modifica inregistrari existente.

Integrare email: Posibilitatea trimiterii unui e-mail direct din sistemul software. Odata instalata
solutia CRM, toti utilizatorii aplicatiei vor trimite/primi e-mail-uri din aplicatie fara a mai fi nevoie de
utilizarea unui client e-mail extern (WebMail sau Outlook)

 Modul managementul documentelor

Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea incarcarii documentelor de specialitate pe diferite categorii precum
si posibilitatea de a securiza accesul la aceste documente in functie de utilizator si/sau tip de utilizator.

 Modul raportare

Posibilitatea definirii rapoartelor in interiorul aplicatiei de catre personalul instruit, fara a fi necesare
cunostinte de programare. Rapoartele vor fi definite de un administrator de aplicatie cu drepturi
suficiente, iar accesul la acestea se va face de asemenea de catre utilizatorii carora li se vor acorda
drepturi suficiente. Modulul de definire rapoarte trebuie sa ofere posibilitatea de a crea interogari pe toate
entitatile din sistem (Companii, Persoane contact, Intalniri … samd)

 Managementul proceselor de lucru

Posibilitatea definirii de procese de lucru automate in vederea imbunatatirii utilizabilitatii aplicatiei.


Printr-un proces de lucru se intelege posibilitatea de a declansa actiuni (email sau creare de inregistrari
noi) in baza unor evenimente (salvarea unei inregistrari de ex)

Eg: La salvarea unei oferte sa se creeze automat un draft de factura cu aceleasi produse catre acelasi client

 Modul securitate

Posibilitatea definirii de nivele de acces securitate pe utilizatori sau grupuri de utilizatori in raport cu
modulele descrise mai sus.

Cerinte specifice SO

Solutia software trebuie sa fie portata pe orice sistem de operare

19
UNI UNE A E UROPE ANA

Cerinte gestiune acces utilizatori si securitate

 Soluţia trebuie să asigure navigarea facilă în şi între toate modulele şi accesarea tuturor
funcţiilor şi comenzilor la care utilizatorul are acordate drepturi în cadrul aceleiaşi sesiuni
de lucru, adică fără să fie necesară deconectarea şi reconectarea ca utilizator al aplicaţiei
 Soluţia trebuie să permită urmărirea accesărilor în sistem şi generarea de rapoarte
automate cu privire la acestea
 Soluţia trebuie să ofere posibilităţi de interogare a datelor printr-o interfaţă user-friendly
care să permită utilizarea/accesul facil şi de către utilizatori fără experienţă în programare
 Soluţia trebuie să ofere posibilitatea unui administrator să adauge noi parametri, sau noi
configurari fara a avea cunostinte de programare
 Soluţia trebuie să ofere posibilitatea utilizatorilor prin modulul de configurare să
definească plauzibilitatea sau completitudinea valorilor pentru diferite câmpuri. Trebuie
să se poată defini câmpuri obligatorii pentru completarea unui formular in functie de
necesitatea introducerii acestora in raport cu evolutia pietei sau modului de lucru si de
desfasurare al activitatii
 Soluţia trebuie să asigure confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, atât în cadrul
proceselor de transfer de date cât şi pentru monitorizarea accesului utilizatorilor la toate
resursele sistemului, personalizat în funcţie de responsabilităţile şi drepturile specifice,
asigurate printr-un sistem de drepturi şi parole de acces la nivel de: utilizator, grup de
utilizatori, modul.
 Soluţia trebuie să asigure accesul în sistem, diferenţiat pentru fiecare utilizator, în funcţie
de categoria din care face parte, pe baza unui nume unic şi a unei parole
 Soluţia trebuie să asigure administrarea centralizată şi securizată a informaţiilor de acces;
 Soluţia trebuie să permită 3 (trei) niveluri de acces:
i. acces total: orice informatie poate fi vizualizata şi editat;
ii. acces read-only: informatiile pot fi văzute, dar nu pot fi editate;
iii. no access: informatiile nu pot fi vizualizate.
 Soluţia trebuie să permită adăugarea de noi utilizatori, precum şi controlul drepturilor
fiecărui utilizator de către utilizatori autorizaţi şi calificaţi.
 Soluţia trebuie să permită mai multor utilizatori să se conecteze şi să introducă date
simultan in sistem
 Soluţia trebuie să asigure integritatea şi nealterarea datelor şi a aplicaţiilor software.

Cerinte analiza si suport decizional

 Sistemul trebuie să realizeze nu numai procesarea datelor ci şi generarea de informaţii


sub forma de rapoarte – suport pentru luarea deciziilor şi fundamentarea politicilor.
 Soluţia trebuie să permită generarea de rapoarte periodice pe baza informaţiilor din baza
de date
20
UNI UNE A E UROPE ANA

 Soluţia trebuie să aibă capabilităti de tip „point and click” penru accesare de rapoarte.
 Soluţia trebuie să ofere posibilitatea semnalării de evenimente. Trebuie să poată emite o
notificare (alertă/email) când un set de condiţii este îndeplinit

Cerinte baza de date

Furnizorul va asigura şi licenţierea unei baze de date relaţională necesară pentru implementarea soluţiei,
cu urmatoarele caracteristici:

 Suport pentru definirea utilizatorilor bazei de date şi a drepturilor de acces, restricţionarea


accesului la date în conformitate cu drepturile definite
 Suport pentru controlul integrităţii datelor (declarative referential integrity controls)
 Suport al procedurilor stocate
 Suport pentru triggerii bazei de date

Hardware
Echipamentul hardware necesar pentru implementarea solutiei are urmatoarele cerinte minimime:

 Computer Sever (1 bucati)


 Licente Sistem Operare Server (1 bucati)
 Licenta Antivirus Server (1 bucati)
 UPS Server (Uninterruptible Power Supply) (1 bucati)
 Computer Desktop (2 bucati)
 Monitor Computer Desktop (2 bucati)
 Licenta Sistem Operare Desktop (2 Bucati)
 Licenta Antivirus Desktop (2 bucati)

Servicii
Instruire

Procesul de instruire trebuie sa contina 2 etape. Etapa de instruire a personalului administrativ, care se va
ocupa de supervizarea aplicatiei si etapa de instruire a utilizatorilor care vor folosi aplicatia. Fiecare etapa
se va executa in perioade diferite astfel incat personalul administrativ sa poata beneficia si de instruirea ca
utilizator pentru o mai buna intelegerea functionalitatilor si a modului de lucru.

Garantie

Nivelul minim al serviciilor de suport pe durata garanţiei:

 Ofertantul trebuie să asigure garanţie pentru toate componentele sistemului timp de


minim 1 an începând de la data acceptanţei semnate de autoritatea contractanta.

21
UNI UNE A E UROPE ANA

 Serviciile de garanţie trebuie să acopere toate componentele sistemului (Hardware, reţea,


software de sistem, software aplicativ).
 Suportul trebuie să fie disponibil 5 zile pe saptamana şi prin conexiune de la distanta la
server.
 Ofertantul trebuie să asigure intervenţie on-site, în termen de maxim 24 ore de la
solicitare în orice locaţie a serverelor în cazul unor defecţiuni ale echipamentelor care nu
pot fi remediate prin conexiunea de la distanta, iar pentru evenimente critice în maximum
12 ore de la primirea solicitării.
 Ofertantul trebuie să asigure actualizarea şi up-grade la versiuni curente ale soluţiei pe
întreaga perioadă de garanţie.
 Ofertantul trebuie să precizeze explicit în oferta tehnică numărul de licenţe oferit care
trebuie să fie valabile pentru o durată nelimitată în timp.
 Sistemul informatic trebuie să asigure securitatea aplicaţiilor dezvoltate şi instalate de
către ofertant pentru a preveni atacurile electronice asupra sistemelor informatice

Activitatile expertilor
Cerinte privind activitatile expertilor:

 Manager de proiect
 Expert implementare software
 Dezvoltator software
 Database administrator
 Expert securitate
 Expert administrare retea
Se va prezenta CV format EuroPass pentru fiecare expert in parte cu certificarea prin prezentarea
de diplome si certificate a aptitudinilor necesare derularii contractului.

Continut propunere tehnica


Propunerea tehnică va conţine:

 Memoriu tehnic privind modul în care soluţia ofertată răspunde cerinţelor din caietul de
sarcini.
 Pentru descrierea modului în care soluţia tehnică răspunde la cerinţele minime obligatorii
din caietul de sarcini se va completa un tabel cu următoarea structură (sau în format
similar uşor de urmărit de către comisia de evaluare):

Nr. Curent Cerinte minime Da/Nu Descriere

22
UNI UNE A E UROPE ANA

4. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODALITATEA DE


PREZENTARE A OFERTEI

PREZENTAREA OFERTEI
1) Limba de redactare a ofertei Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre
ofertant si Achizitor vor fi redactate in limba română.
Documentele furnizate de ofertant pot fi redactate intr-o alta
limba insa trebuie insotite de o traducere autorizata in limba
romana. Traducerea in limba romana va prevala in orice
situatie.
2) Perioada de valabilitate a Minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Orice
ofertei oferta cu o perioadă de valabilitate mai mică, va fi respinsă.
In cazuri exceptionale si inainte de expirarea perioadei initiale
de valabilitate prevazuta mai sus, achizitorul poate cere
ofertantilor o prelungire determinata a acestei perioade. Astfel
de solicitari si raspunsurile la acestea (privind prelungirea
perioadei de valabilitate a ofertelor) se vor face in scris. Un
ofertant poate refuza o astfel de cerere. Ofertantii care accepta
cerere nu sunt autorizati sa-si modifice oferta.
3) Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: 40.263,60 lei
Solicitat■ Nesolicitat □ Garanţia se contituie prin virament bancar - contul in care se
va efectua viramentul este:
RO11OTPV211000383740RO04,OTP BANK ROMANIA
SUC. BRASOV CUI SOCIETATE : 17059010
Data limita pana la care trebuie depusa garantia de participare
este 11.03.2014, ora 12:00
La data si ora limita mentionate mai sus, garantia de participare
trebuie sa fie incasata.
In plicul cu oferta va trebui atasata si dovada constituirii
garantiei de participare, in copie conformata cu originalul.
Garantia de participare va fi returnata dupa anuntarea
castigatorului.
4) Disponibilitate financiara Ofertantul va prezenta extras de cont vizat de banca pentru
pentru realizarea contractului suma aferenta ofertei financiara, astfel demonstrand ca
Solicitat■ Nesolicitat □ dispune de resursele financiare realizarii contractului (plata
salariilor, deplasarilor, etc).
5) Modul de prezentare a Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incât sa rezulte ca
propunerii tehnice produsele si serviciile ofertate indeplinesc in totalitate
cerintele tehnice din caietul de sarcini-parte integranta din
documentatia de atribuire.
Cerintele tehnice din caietul de sarcini vor fi considerate ca

23
UNI UNE A E UROPE ANA

având mentiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are


obligatia de a demonstra echivalenta produselor ofertate cu
cele solicitate.
Cerinţele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerinţe
tehnice ce trebuie respectate de produsele ofertate.
Orice ofertă care se abate de la prevederile cerintelor tehnice
minime impuse, va fi luată în considerare doar în măsura în
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor minimale.
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare atrage
neconformitatea ofertei şi descalificarea ofertantului.
Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a
caietului de sarcini va fi respinsa ca neconforma.

PROPUNEREA TEHNICA VA CUPRINDE:


- O descriere detaliată a produselor si serviciilor oferite în
conformitate cu Caietul de sarcini.
5) Modul de prezentare a Propunerea financiara va fi intocmita prin depunerea:
propunerii financiare
VI.5.1. Formularul nr. 10 (FORMULAR DE OFERTĂ)
completat.
Ofertantul va prezenta o anexa la formularul de ofertă care
trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
- Oferta financiară va conţine, în mod obligatoriu şi pretul
unitar per categorii de produse/servicii, rotunjit la două
zecimale, exprimat in Lei fără T.V.A..

VI.5.2. Propunerea financiară trebuie să se încadreze


atat per total cat si per categorie de produse/servicii în limita
fondurilor, care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică, sub sanctiunea respingerii
acesteia drept inadmisibila.
Adjudecarea se va face pentru intreaga solutie ofertata. Nu se
accepta oferte partiale

VI.5.3. Preţul total va include toate cheltuielile necesare


pentru execuţia contractului: furnizare, instalare, transport,
servicii. Ofertantul are obligatia de a exprima pretul in lei.

VI.5.4. Preţul contractului este ferm in RON şi nu se


ajustează.

24
UNI UNE A E UROPE ANA

VI.5.5. Termene de plată: Plăţile se vor efectua în functie de


etapele de executie a contractului, pe baza proceselor-verbale
de receptie semnate de persoana desemnata de autoritatea
contractanta si ulterior acceptate la plata de catre beneficiar
(detalii in modelul de contract);

6) Modul Prezentarea ofertei Oferta are un caracter ferm si obligatoriu din punctde vedere
al continutului pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa
fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertant sau de
catre o persoana imputernicita legal de acesta.
a) Toate formularele solicitate se vor prezenta completate
integral, cu semnăturile olografe, în original. Orice
stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar daca suntvizate de catre persoana autorizata
sa semneze oferta.
c) Adresa la care se depune oferta:
SC INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF
VERIFIERS SRL, Brasov, str. Branduselor, nr 74, et. 8,
birou 29, jud Brasov.
d) Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct de
către ofertant la adresa indicată mai sus, până la data de
11.03.2014, ora 15:00, însoţite de o scrisoare de înaintare. În
acest scop se va completa Formularul nr. 11 (SCRISOARE
DE ÎNAINTARE).
e) Se va depune 1 exemplar al ofertei original.
f) Documentaţia trebuie să fie în totalitate tipărită cu cerneală
neradiabilă.
g) În cazul documentelor emise deinstituţii/organisme oficial
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie
semnate şi parafate conform prevederilor legale.
h) Documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara se vor introduce in plic, marcat cu
denumirea si adresa ofertantului. adresa autoritatii
contractante, denumirea achizitiei Oferta pentru contractul de
achiziţie - Componenta Software: Solutie completa CRM -
Componenta Hardware

k) Plicul exterior se va inregistra la sediul SC


INTERCONFORMITY TEHNICAL UNION OF
VERIFIERS SRL, Brasov, str. Branduselor, nr 74, et. 8,
birou 29, jud Brasov.
Nu se acceptă oferte întârziate. Oferta care este
depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante
decât cea stabilită în invitaţia de participare ori care este

25
UNI UNE A E UROPE ANA

primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei


şi/sau orei limită pentru depunere va fi respinsa ca
inadmisibila.
Daca plicul/coletul exterior nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
La primirea ofertelor, achizitorul le va înregistra în ordinea
primirii acestora. Ofertele vor fi păstrate de achizitor
nedeschise până la data limită de depunere a ofertelor
menţionată în documentaţia de atribuire.

7)Data limita de depunere a 11.03.2014, ora 15:00


ofertelor
8)Posibilitatea retragerii sau
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare
modificarii ofertei
scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora
deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi
ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru
aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei
în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a
depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită,
stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în
sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă
adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după
expirarea datei limită pentru depunere este considerată
intarziata si se returneaza nedeschisa.

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
CRITERII DE ATRIBUIRE

1. Pretul cel mai scazut □

2. Cea mai avantajoasa oferta economica ■


Algoritmul de calcul al punctajului:
FACTORI DE EVALUARE PONDERE
Pretul ofertei 10 puncte
Perioada de garantie 10 puncte
Termen de interventie 20 puncte
Durata de livrare a aplicatiei 30 puncte
Oferta tehnica 30 puncte
TOTAL 100 puncte
26
UNI UNE A E UROPE ANA

1. Pentru oferta cu pretul cel mai mic se acorda punctajul maxim de 10 de puncte. Pentru
celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula: Pn=pretul minim/Pret (n) x 10 puncte,
unde pret (n) este pretul ofertei n.
2. Pentru ofertele cu cea mai mare perioada de garantie acordata se acorda punctajul
maxim alocat, respective 10 puncte; pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu
formula: Pn=(Perioada n/Perioada maxima)*10 puncte unde Pn – punctajul pentru oferta
n; Perioada n - Perioada ofertei n; Perioada maxima = cea mai mare perioada de garantie
acordata dintre toate ofertele.
3. Pentru ofertele cu cel mai mic termen de interventie se acorda un punctaj maxim
alocat, respective 20 puncte; pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:
Pn = (termen minim/termen n) x 20 puncte, unde Pn – punctajul pentru oferta n; termenul
n – termenul ofertei n; termenul minim – cel mai mic termen de interventie dintre toate
ofertele.
4. Durata de livrare a aplicatiei se defineste ca termenul de livrare a aplicatiei. Oferta cu
cel mai mic termen de livrare va primi punctajul maxim de 30 puncte, pentru celelalte
oferte punctajul se calculeaza cu formula: Pn = (termen minim/termen n) x 30 puncte,
unde Pn – punctajul pentru oferta n; termenul n – termenul ofertei n; termenul minim –
cel mai mic termen de livrare dintre toate ofertele.
5. Oferta tehnica
- evaluarea modului in care programul raspunde la cerintele tehnice – 15 puncte
- evaluarea modului in care se realizeaza implementarea solutiei ofertate – 15 puncte

27
UNI UNE A E UROPE ANA

6. FORMULARE SI CLAUZE CONTRACTUALE


Sectiunea contine formulare tip necesare elaborarii ofertei. Aceste formulare
trebuie completate obligatoriu de fiecare ofertant.

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea


ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare
examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participă, în mode individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul
acestui
capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

OPIS
Formularul 1 Declaratie privind eligibilitatea art. 180
Formularul 2 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181
Formularul 3 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formularul 4 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 14 din OUG 66/2011
Formularul 5 Declaratie privind lista principalelor furnizari de bunuri/prestari de servicii
executate in ultimii 3 ani
Formularul 6 Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de
subcontractanti
Formularul 7 Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de Asociati
Formularul 8 Model acord de asociere
Formularul 9 Imputernicirea liderului asociatiei
Formularul 10 Formularul de oferta financiara
Formularul 11 Scrisoare de inaintare
Formularul 12 Scrisoare de clarificari
Formularul 13 Declaratie privind incadrarea in categoriaI.M.M.

28
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 1
Operatoreconomic
(denumirea/numel
e)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) ........................ (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al


.....................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de
bani.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării......................(ziua, luna anul).

Operator economic, (numele


operatorului economic) (numele
persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la


procedura deatribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau asociaţi

29
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 2
Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATĂ CU
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 337/2006

Subsemnatul .............................. (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de


ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca
obiect : ...................................................................... ,
organizată de ........................................... , declar pe propria răspundere
că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
e) informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu, in conformitate cu
informatiile solicitate de autoritatea contractanta, nu prezint informatii false, in scopul
demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării...................... (ziua, luna anul).

Operator economic, (numele


operatorului economic) (numele
persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la


procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau asociaţi

30
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 3
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul(a) ........................ (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al


......................(denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura simplificata privind achizitiile publice
pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ........................................................ ,
organizată de .......particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei .............................. ;
(Se bifează opţiunea
corespunzătoare) 2.Subsemnatul(a)
declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare şi, dacă este cazul, se ataşează anexa)
3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării ..................... (ziua, luna anul).

Operator economic, (numele


operatorului economic) (numele
persoanei autorizate şi semnătura)

31
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul 4
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE DE
ART.14
DIN OUG 66/2011
Subscrisa S.C , cu sediul in ,
str............................ inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului ...................................
sub
nr .............................. , CUI ........................, reprezentata prin ..................................................... ,
in
calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant in cadrul procedurii de achiziţie
......................................, organizată de ........................ , în temeiul art. 14 din O.U.G. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si-sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în
declaraţii că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile de conflict de interese aşa cum sunt acestea
definite în articolul de lege de mai sus, respectiv:
a) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau niciun actionar ori asociat al S.C .......................nu are calitatea de soţ/soţie, rudă
sau
afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din structura actionariatului
beneficiarului si membrii comisiei de evaluare a ofertelor;
b) niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau niciun actionar ori asociat al S.C .......................nu se afla în relaţii comerciale sau
de
alta natura cu persoanele din structura actionariatului beneficiarului si membrii comisiei
de evaluare a ofertelor;.
c) Niciuna din persoanele din structura actionariatului beneficiarului si membrii comisiei de
evaluare a ofertelor nu deţine părţi sociale / de interes, acţiuni din capitalul subscris al
S.C.............................;
d) Ne obligăm să notificăm orice situaţie de conflict de interese autorităţii contractante
(beneficiarului) ............................... şi să luăm masuri pentru înlăturarea acesteia, în
cazul în
care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie apare o astfel de situaţie.

Ofertant/Subcontractant, Data ...................


Reprezentant / Reprezentanţi legali
(semnături)

32
UNI UNE A E UROPE ANA

Notă: Acest formular cu Anexa se va completa de către toţi operatorii economici participanţi
la procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi / lideri de asociaţie sau
asociaţi/subcontractanti

Formularul 5
Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTARI DE
SERVICII
EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul(a) ..................... ( numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al


..................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării......................(ziua, luna anul).

Operator economic,
........................................ (numele operatorului economic)

(numele persoanei autorizate şi semnătura)

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Procent îndeplinit de
executant din valoarea totală a contractului (%) B - Cantitatea (U.M.) C - Perioada de derulare a
contractului**)
Nr. Obiectul contractului Denumirea / numele Calitatea Preţul A B C
crt. (din care să reiasă faptul beneficiarului executantului contractului
că s-au executat livrari /clientului
de bunuri/prestari de Şi lei (RON)
servicii similare) Adresa acestuia sau EUR
1 2 3 4 5 7 8
Contractul /contractele care va/vor fi luat/e în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare
33
UNI UNE A E UROPE ANA

1
Alte contracte relevante
2

Total valoare contracte

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:


contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat. **) Se va
preciza data de începere şi de finalizare a contractului. ***) Se va preciza numai partea de
contract care a fost executată de către ofertant.

Se va lua în calcul cursul BNR valabil pentru data finalizării contractului respectiv, aşa cum
a fost acesta înscris în tabel.

Data completării ......................(ziua, luna anul)

Operator economic,
........................................ (numele operatorului economic)
...................................................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant şi asociaţii acestuia.

Formular 5.1
34
UNI UNE A E UROPE ANA

Terţ susţinător al capacităţii tehnice şi/sau profesionale


..........................
(denumirea)
Angajament Ferm
privind susţinerea tehnica şi profesională
a ofertantului_____________________

Către, ....................................
Adresa:............................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ....................................... (se va


completa cu denumirea obiectivului),noi .............(denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi
profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor
asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie ce urmează a fi încheiat
între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu


excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia


..........(denumirea
ofertantului) resursele tehnice şi/sau profesionalede ................................................
..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi
la termen a contractului de achiziţie.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),declarăm că


înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru
neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant), în baza
contractului de achiziţie, şi pentru care ................ (denumire operatorul) a primit susţinerea
tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem


să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă
35
UNI UNE A E UROPE ANA

de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la
neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că


înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190


alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care
decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată
..............................................................(denumirea ofertantului).
Data
................................ Terţ
susţinător,...............................
(semnătura autorizata şi
stampila)

Anexa 1 la Formular

36
UNI UNE A E UROPE ANA

Terţ susţinător tehnic şi profesional


..........................
(denumirea)
Declaraţie - terţ susţinător tehnic si professional

Subsemnatul, reprezentant legal al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi


profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării........................
Operator economic,................ (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),

Nr. Obiectul contractului (din Denumirea/numele Calitatea Preţul A B C


Crt. care să reiasă faptul că s-au beneficiarului/clientul executant contractului
executat livrări de şi adresa acestuia ului lei (RON)
bunuri/prestări de servicii sau EUR
similare)
1 2 3 4 5 6 7
Contractul/contractele care va/vor fi luat/e în calcul la verificarea cerinţelor minime de calificare
1
Alte contracte relevante
2
Total valoare contracte
Data completării: ..........................
Operator economic, (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),

..............................................

37
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul 6

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PARŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT


ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, ........................................................... reprezentant împuternicit


l ......................................................................................... ,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,
(semnătura autorizată )

Nr. Denumire Partea/partile din contract ce Acord subcontractor cu specimen


Crt. subcontractant urmeaza a fi subcontractate de semnatura

Ofertant,
( semnatura autorizata)

38
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 7
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele liderului asociaţiei)

DECLARAŢIE
PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE
ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ................... (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al ........................


(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexate, privind execuţia
contractului ....................................................................... sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Data completării..........................(ziua, luna anul).

Nr Denumire Sediul Obiecte de CUI Partea/părţile din contract ce


crt asociat asociatului activitate urmează a fi executate de către
relevante ale fiecare asociat
asociatului
1 Denumirea produselor ce vor fi
livrate de asociat: (parţial - se
va face o scurtă descriere,
conform Contractului de
asociere).
Valoarea produselor ce vor fi
livrate de asociat: (lei, fără
TVA): ...
Procent din valoarea totală
a contractului:

Se va completa o linie pentru fiecare asociat.

Datele din tabelul de mai sus trebuie să se regăsească şi în Contractele de asociere.


Data completării...................... (ziua, luna anul).

39
UNI UNE A E UROPE ANA

Ofertant / Lider de asociaţie, (numele operatorului economic) (numele persoanei autorizate şi


semnătura)
Notă: Dacă nu sunt asociaţi, în coloana 2 - Denumire asociat, se va completa „nu este cazul",
iar tabelul următor nu se va mai completa.

Semnăturile asociaţilor:

Reprezentant Reprezentant Reprezentant


ofertant (lider de asociat 1 asociat 2
asociaţie)
Numele/denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnătura
autorizată

Data completării (ziua, luna anul).

40
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul 8 - Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr.337/2006.

1. Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin .............................. , în calitate de .............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________reprezentată prin .............................. , în calitate de .............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ..........................................
............................... (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru........................................................... (obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca
fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:

1. ______ % S.C. ___________________________


2. ______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1. ______ % S.C. ___________________________


2. ______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (
în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1 Se împuterniceşte SC .............................. , având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea
41
UNI UNE A E UROPE ANA

ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
4.2 Se împuterniceşte SC ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 5. Încetarea
acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele .................................................. , prevăzute la art .........
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze: __________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ............exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi .......................... (data semnării lui)

Liderul asociatiei:
4.2 Se împuterniceşte SC ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 5. Încetarea
acordului de asociere
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
d) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
e) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din
acord;
f) alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări
6.3 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele .................................................. , prevăzute la art .........
6.4 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi
42
UNI UNE A E UROPE ANA

soluţionate de către instanţa de judecată competentă.


8. Alte clauze: __________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ............exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi .......................... (data semnării lui)

Liderul asociatiei:
ASOCIA 1,
ASOCIAT 2,

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de


cerinţele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

43
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 9
Ofertant
(denumirea/numele liderului asociaţiei)

ÎMPUTERNICIREA LIDERULUI ASOCIAŢIEI DE A REPREZENTA ASOCIAŢIA LA


PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Subsemnaţii, care depunem ofertă comună în cadrul asociaţiei formată din: ...............(se trec
toţi asociaţii), împuternicim liderul asociaţiei, ......................... (se trece denumirea operatorului
economic care este liderul asociaţiei) să reprezinte asociaţia la prezenta procedură de atribuire.
Semnăturile asociaţilor:

Reprezentant Reprezentant Reprezentant


ofertant (lider de asociat 1 asociat 2
asociaţie)
Numele/
denumirea
asociatului
Numele persoanei
autorizate
Semnătura
autorizată

Data completării ......................(ziua, luna anul).

Notă: Dacă nu sunt asociaţi, se va bifa mai jos şi se va


completa:
□ N/A — nu este cazul.
Data completării..........................(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie, (numele operatorului economic) (numele persoanei autorizate şi


semnătura)

44
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul 10
Operator
economic
(denumirea/nume
l)

FORMULAR DE OFERTA
Catre....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa
completa) Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ........................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam (denumirea produselor/produselor),
pentru suma de
............, platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata in valoare de
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ....... zile si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...
................ , (semnatura), in calitate de .............legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele (denumirea/numele operatorului economic)

45
UNI UNE A E UROPE ANA

Anexa A Formular 10

Operator
economic
(denumirea/nume
l)

CENTRALIZATOR DE PRE ŢURI


pentru produse/servicii1

Anexă la ofertă
Nr. Denumirea Cantitatea Preţul Preţul TVA
crt Produsului/serviciului (U.M.) Unitar total
Lei Euro Lei (col 2xcol Euro (col 2x Lei
3) col 4)
0 1 2 3 4 5 6 7
1
2

TOTAL

(semnătura autorizată) L.S.

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care
două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în
urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind
câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine -
determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12
octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din
ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care
se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în
detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.
În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care
diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. - art.254 din
O.U.G. nr.34/2006.

46
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 11

.............................................. Autoritatea Contractanta


Denumire (numele ofertantului)

Nr. ............ din ....................... 2013 (data) Nr. ............ din ....................... 2013 (data), ora
......... (data) (se va completa la Registratura, la
depunerea ofertei)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Ca urmare a invitatiei de participare/anunţului de presa privind aplicarea procedurii simplificate


privind achizitiile publice pentru atribuirea contractului ..............................................
noi
..........................(denumirea/numele ofertantului / liderului de asociaţie) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Documentul .............. privind încadrarea ofertantului în categoria intreprinderilor mici şi
mijlocii (dacă este cazul).
2. Coletul conţinând oferta şi documentele care o însoţesc
3. Informaţii în legătură cu procedura de atribuire a contractului mai sus menţionat:

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor împuternicite să semneze documentele


pentru prezenta procedură de atribuire: ............................
- numele persoanei împuternicite să reprezinte ofertantul la şedinţa de deschidere:

- adresa pentru corespondenţă valabilă pentru comunicare la prezenta procedură:..


- telefon: ...................
- fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedură: .........................
- e-mail:....................
- site Internet (dacă e cazul): .................

Data completării...............
Ofertant / Lider de asociaţie,
........................................ (numele operatorului economic)
...................................................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)
Notă: Acest formular se va completa numai de către ofertant / liderul de asociaţie.

47
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 12
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

SOLICITARI DE CLARIFICARI1

Catre, _____________________________________ (denumire autoritate contractanta)

Referitor la _____________________________ pentru atribuire contractului de achiziţie


(tip procedura)
publica__________________________________________________________________

____________________________________
va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la
aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,
(semnatura autorizata)

Societatea, adresa

1de completat in caz de nelamurire


48
UNI UNE A E UROPE ANA

Formularul nr. 13

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA


ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
Anexa 1
I. Date de identificare a
întreprinderii
Denumirea întreprinderii:
Adresa sediului
social: Cod unic de
înregistrare: Numele
şi funcţia:
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii


Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

întreprindere autonomă In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din
situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără
anexa nr. 2.

întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor


efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a fişelor
adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*!)


Exerciţiul financiar de referinţă
*2)
Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii Active totale (mii
lei/mii euro) lei/mii euro)

49
Important: Precizati daca, fata de exercitiul
UNI UNE A E UROPE ANA
□ Nu
financiar anterior, datele financiare au înregistrat □ Da (in acest caz se va completa si se va
modificări care determină încadrarea atasa o declaratie referitoare la exercitiul
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv financiar anterior)
microîntreprindere, categorie (respectiv
microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie
sau mare).
Numele persoanei autorizate să reprezinte întreprinderea
Semnătura _______________

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.

Data întocmirii ................... (ziua, luna anul).


Semnătura ________________

*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar (anul 2006) raportate în situaţiile
financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele
cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se
determină şi se declară pe propria răspundere.

Anexa 2 (acolo unde este cazul)


(referinţele din această anexă sunt în legătură cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, care este necesară pentru completarea anexei).

CALCULUL pentru întreprinderile


partenere sau legate

Secţiunile care trebuie incluse, după caz:


- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi
orice fişe adiţionale);
- secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi
orice fişe adiţionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


Perioada de referinţă
Numărul mediu anual Cifra de afaceri anuală Total active
de salariaţi netă (mii lei / mii euro)
(mii lei / mii euro)
1. Datele*1)
întreprinderii solicitante
sau din situaţiile
50
UNI UNE A E UROPE ANA

financiare anuale
consolidate (sevor
introduce datele din
tabelul B1 din secţiunea
B*2))

2. Datele cumulate21) în
mod proporţional ale
tuturor întreprinderilor
partenere, dacă este
cazul (se vor introduce
datele din secţiunea A)

3. Datele cumulate ale


tuturor întreprinderilor
legate*1) (dacă există)
- dacă nu au fost deja
incluse prin
consolidare la pct. 1
din acest tabel (se vor
introduce datele din
tabelul B2 din
secţiunea B)
TOTAL

*1) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza
situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza
situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale
consolidate în care întreprinderea este inclusă.
*2) Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru
a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la
procedura de atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi, numai în
cazul în care doresc să beneficieze de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind
stimularea întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(referitoare la garanţia de participare, garanţia de bună execuţie şi cifra de afaceri). Dacă nu
se doreşte să se beneficieze de aceasta, se va bifa mai jos şi se va completa: □ N/A — nu este
cazul.
Data completării.....................(ziua, luna anul).

Ofertant / Lider de asociaţie, (numele operatorului economic)


(numele persoanei autorizate şi semnătura)

51