Sunteți pe pagina 1din 13

ORAREA

METODOLOGIE PRIVIND ELAB


ELE TEHNICE
CERINTELOR PENTRU MIJLOAC
�I ECHIPAMENTELE UTILIZATE
R DE CONSTRUCTII
LA EXECUTAREA LU CRARILO
INDICATIV IM 004-96
CUPRINS ;t , :• 12/ '3 :METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA CERIN'fELOR
Jli' (( '. }, d( PENTRU MIJLOACELE TEH NICE �I ECHIPAMENTELE
1. Introducere . 91 UTILIZATE LA EXECUTAREA LUCRARILOR
2. Alegerea utilajelor �i echipamentelor de lucru pentru executa­ E CONSTRUC'fll
rea diferitelor lucrari de constructii . 91
2.1. Alegerea utilajelor de sapat 92
2.2. Alegerea ma�inilor de compactat . 96 '> 11 i CAP. 1. INTRODUCERE
2.3. Alegerea utilajelor de incarcare-descarcare 98
2.4. Alegerea utilajelor pentru consolidarea terenurilor de In cadrul acestei lucrari se va stabili metodologia privind
fundatii . 99 elaborarea cerintelor pentru mijloaoele tehnice �i echipamen­
2.5. Alegerea utilajelor de ridicat . 100
tele u'tiJ.iz-ate la executarea 1urcrar1lor de coilSltrnctii, pentru ia
2.6. Echipamente pentru Iucrari de beton 102
asig:uiia oaJitatea constructiilor, protectia vietii �i ,a sanatatii,
2.7. Alegerea echipamentelor pentru lucrarile de finisaj 10i
siguran.ta i,n exploatare �i protectia mediului inconjura'tor.
3. Parametrii economici . . rn: t 110
Aoeasta metodologie constituie un instrument eficace pen­
tru uitilizatoir in alegerea mi.jloa:oelor �i echipamentelor, speci­
fice coI11ditHlor sale de ll.ucru.

CAP. 2. ALEGEREA UTILAJELOR �I ECHfPAMENTELOR


DE LUCRU PENTRU EXECUTAREA D!FERITELOR
LUCRARI DE CONSTRUC'fII

In aicest 1oapi,tol se var prezenta grupele de utilaje �i echi­


pamentele de lUJcru, precum �i parametrii tehnk:i., functi,cmall.i,
tehnologict �i cerlntele de siguranµ in e:x:ploalbare, oare vor re­
prezenta criterii ide baza I.a alegerea acestor mijloa.,ce tehnke.

91