Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerţ
Calificarea profesională: Tehnician în achiziții și contractări
Modulul: Analiza calității mărfurilor alimentare- CDL
Nr de ore/an: 66, din care: T:66,
Nr. ore /săptămână: 2, S32- Școala Altfel
Clasa: a XI-a G
Practică comasată: S10, S16, S26, S29; Școala altfel -S32
Profesor: ANDRIESCU CAMELIA Avizat,
Plan de învățământ OMECI nr.3412 din 16.03.2009 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEC: 3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. URÎ 13. Cunoștințe (C): Sortimentul mărfurilor alimentare
Aplicarea 13.1.1 Descrierea substantelor din compozitia Clasificarea mărfurilor alimentare 2 S1
procedurilor chimica a produselor alimentare
privind 13.1.2. Precizarea importantei si rolului valorii Încadrarea mărfurilor alimentare pe grupe de
calitatea energetice (calorice) a produselor alimentare produse
produselor și pentru consumul populatiei Analiza valorii alimentare a mărfurilor:
serviciilor 13.1.4. Descrierea particularitatilor sortimentale biologică, energetică, psiho-senzorială,
ale produselor alimentare. igienico-sanitară
Abilități (Ab): Verificarea elementelor de marcare-
13.2.2. Determinarea valorii energetice etichetare: elemente de identificare,
(calorice) a produselor alimentare cu ajutorul elemente de informare, elemente de
operatiilor matematice de baza etichetare specifice grupelor de produse:
13.2.4. Diferentierea sortimentului si a 1. produse din cereale 2 S2
caracteristicilor de calitate ale produselor 2. legume, fructe și produse din 2 S3
alimentare legume, fructe
Atitudini (At): 3. produse zaharoase 2 S4
13.3.1.Conștientizarea efectelor substanțelor din
PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof.Andriescu Camelia 1
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
compoziția alimentelor asupra sănătății și 4. produse gustative 2 S5
stilului de viață al consumatorilor 5. lapte și produse lactate 2 S6
6. ouă 2 S7
7. carne și produse din carne 2 S8
8. pește și produse din pește 2 S9
9. grăsimi alimentare 2 S11

Eticheta-instrument al garantării calității 8 S12-S15


alimentelor
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare 2 S17
acumulate
URÎ 13. Cunoștințe (C): Analiza calității a mărfurilor alimentare
Aplicarea 13.1.5. Caracterizarea etapelor de verificare a Identificarea caracteristicilor organoleptice 10 S18-S22
procedurilor calității produselor alimentare ale mărfurilor alimentare:aspect, culoare,
privind Abilități (Ab): gust, consistență, miros
calitatea 13.2.5. Verificarea calității produselor
Identificarea caracteristicilor de laborator ale S23-S24
produselor și alimentare 4
serviciilor Atitudini (At): marfurilor alimentare: caracteristici fizice,
13.3.2. Asumarea responsabilității în menținerea chimice
caracteristicilor de calitate a sortimentului de
Stabilirea calității produselor alimentare în 2 S25
produse alimentare și nealimentare.
13.3.3.Colaborarea activă cu membrii echipei de conformitate cu documentația de
lucru pentru verificarea cantitativă și calitativă a specialitate: organoleptic și fizico-chimic.
produselor alimentare și nealimentare
Determinarea abaterilor și modificărilor 10 S27-S33
calitative ale mărfurilor alimentare: fizice,
chimice, biochimice, microbiologice

Principalele tipuri de anomalii ale mărfurilor 6 S34-S36


alimentare
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare finală 2 S37
acumulate
Intocmit, prof. Camelia Andriescu

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof.Andriescu Camelia 2