Sunteți pe pagina 1din 21

HOTĂRÂRE nr.

697 din 5 mai 2004 privind aprobarea Procedurii de


consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi
exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura
PIC
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2003
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1: Obiective
Obiectivele prezentei hotărâri sunt următoarele:
a)aplicarea prevederilor Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în
cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac
obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care
România a aderat prin Legea nr. 91/2003;
b)încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii şi importatorii şi sprijinirea
eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulaţiei
internaţionale a produselor chimice periculoase;
c)utilizarea corectă a produselor chimice periculoase în vederea asigurării protecţiei
sănătăţii populaţiei şi a mediului;
d)asigurarea că se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, precum şi ale Hotărârii
Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, când acestea sunt introduse pe
piaţa internă şi atunci când sunt exportate către alte ţări;
e)crearea cadrului instituţional şi administrativ necesar aplicării prevederilor
Regulamentului nr. 304/2003/CE al Parlamentului şi Consiliului European privind
exportul şi importul produselor chimice periculoase.

Art. 2: Domeniul de aplicare

(1)Prevederile prezentei hotărâri se aplică:


a)anumitor produse chimice periculoase care sunt subiect al procedurii PIC prevăzute
prin Convenţia de la Rotterdam;
b)anumitor produse chimice care sunt interzise sau sever restricţionate şi care sunt
prevăzute în anexa nr. 1;
c)tuturor produselor chimice care se exportă şi pentru care se aplică prevederile
referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase.

(2)Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:


a)produselor stupefiante şi substanţelor psihotrope;
b)materialelor radioactive reglementate de Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor
fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului
sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea
medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările
ulterioare;
c)deşeurilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001;
d)armelor chimice reglementate de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor
Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor
chimice şi distrugerea acestora, republicată;
e)produselor medicamentoase de uz uman reglementate de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi produselor de uz veterinar, cu excepţia produselor prevăzute la art. 3
pct. 5 lit. b) din prezenta hotărâre;
f)produselor chimice utilizate ca aditivi alimentari;
g)produselor alimentare;
h)organismelor modificate genetic, reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000
privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate
genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din
acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;
i)produselor chimice comercializate în cantităţi mai mici de 10 kg care nu prezintă risc
pentru sănătate şi mediu şi care sunt necesare scopurilor de cercetare sau analiză.

Art. 3: Definiţii
Pentru aplicarea prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum
urmează:
1.procedura PIC - procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă
anumitor produse chimice periculoase şi pesticidelor care fac obiectul comerţului
internaţional, prevăzută de Convenţia de la Rotterdam;
2.produs chimic - o substanţă aşa cum aceasta este definită de art. 6 lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare, prezentă fie izolat, fie
într-un amestec sau într-un preparat, fie fabricată sau extrasă din natură şi care nu include
nici un organism viu. Această definiţie acoperă următoarele două categorii de produse
chimice: pesticide (incluzându-se şi preparatele de pesticide extrem de periculoase) şi
produse chimice industriale conform prevederilor art. 2 lit. a) din Convenţia de la
Rotterdam;
3.preparat chimic - amestec sau o soluţie de două sau mai multe substanţe, dacă
preparatul, definit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 92/2003, este subiect al
etichetării obligatorii conform legii, ca urmare a prezenţei uneia dintre substanţele pe care
le conţine;
4.articol - produs finisat care conţine sau include un produs chimic a cărui utilizare este
interzisă ori sever restricţionată;

5.pesticid - orice substanţă sau amestec de substanţe care se foloseşte pentru


prevenirea, combaterea şi controlul oricăror boli, inclusiv al vectorilor afecţiunilor umane
şi animale, al speciilor de plante sau animale nedorite care provoacă pagube în timpul
producţiei, procesării, depozitării, transportului ori comercializării alimentelor,
produselor agricole, lemnului şi produselor din lemn, sau aditivi pentru hrana animalelor
ori substanţe care pot fi administrate animalelor pentru controlul insectelor, păianjenilor
sau altor boli în ori pe corpul acestora. Termenul include substanţele folosite ca regulatori
pentru creşterea plantelor, defolianţi, desicanţi sau agenţi pentru subţierea fructelor ori
prevenirea coacerii premature sau substanţe folosite pentru tratarea culturilor fie înainte,
fie după recoltat, pentru a proteja produsele împotriva deteriorării în timpul depozitării
sau al transportului acestora.
În categoria pesticidelor intră următoarele două subcategorii:
a)pesticide utilizate ca produse pentru protecţia plantelor definite în conformitate cu pct.
2 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi
utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995,
respectiv: orice substanţă chimică sau combinaţie de substanţe chimice cunoscute sub
denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide,
erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultură şi în silvicultură pentru
tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în păduri, păşuni şi
fâneţe, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfecţia, dezinsecţia şi
deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole;
b)alte pesticide cum sunt produsele biocide;

6.produs chimic industrial - produs chimic care se încadrează în următoarele două


subcategorii:
a)produse chimice pentru utilizare profesională;
b)produse chimice pentru uzul publicului;
7.produs chimic supus notificării la export - orice produs chimic care este interzis sau
sever restricţionat în Comunitatea Europeană, care se încadrează în una sau mai multe
categorii ori subcategorii, precum şi orice produs chimic care este subiect al procedurii
PIC, prevăzut în partea 1 din anexa nr. 1;
8.produs chimic indicat pentru notificarea PIC - orice produs chimic care este interzis sau
sever restricţionat în România ori în Comunitatea Europeană şi care se încadrează în una
sau mai multe categorii. Produsele chimice care sunt interzise sau sever restricţionate în
Uniunea Europeană sunt prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1. Unele dintre produsele
chimice prevăzute în partea 2 din anexa nr. 1 sunt interzise sau sever restricţionate şi în
România, celelalte urmând a fi interzise ori restricţionate până la data de 1 ianuarie 2007,
rămânând interzise sau restricţionate şi după această dată;
9.produs chimic supus procedurii PIC - orice produs chimic prevăzut în lista din anexa nr.
III la Convenţia de la Rotterdam, precum şi în partea 3 din anexa nr. 1;

10.produs chimic interzis:


a)un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii şi
pentru care toate utilizările au fost interzise printr-o măsură de reglementare finală, în
vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului;
b)un produs chimic pentru care a fost refuzată aprobarea de utilizare încă de la prima
solicitare sau care a fost retras de către producători de pe piaţă ori din procesul de
notificare, înregistrare sau aprobare şi pentru care există dovada că ridică probleme
pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
11.produs chimic sever restricţionat:
a)un produs chimic ce se încadrează în una sau mai multe categorii ori subcategorii şi
pentru care au fost interzise practic toate utilizările, printr-o măsură de reglementare
finală, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului, cu excepţia anumitor
utilizări specifice prevăzute conform legii, care rămân autorizate;
b)un produs chimic care nu a primit aprobarea de folosire pentru practic nici o utilizare
sau a fost retras de către producători de pe piaţă ori din procesul de notificare, înregistrare
sau aprobare şi pentru care există dovada că ridică probleme pentru sănătatea populaţiei
şi pentru mediu;
12.măsură de reglementare finală - un act legislativ care prevede interzicerea sau severa
restricţionare a unui produs chimic;
13.Convenţia de la Rotterdam - Convenţia privind procedura de consimţământ prealabil
în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac
obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care
România a aderat prin Legea nr. 91/2003;
14.preparat de pesticid extrem de periculos - produsul chimic preparat pentru a fi folosit
ca pesticid şi care are, în condiţiile utilizării, efecte grave asupra sănătăţii populaţiei şi
mediului, observabile după o scurtă perioadă de utilizare, după una sau mai multe
expuneri;

15.export:
a)exportul permanent sau temporar al unui produs chimic, realizat în conformitate cu
regimul vamal de export prevăzut în cap. V secţiunea a II-a "Stabilirea regimului vamal al
mărfurilor" din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările
ulterioare;
b)reexportul unui produs chimic care nu îndeplineşte condiţiile cerute la lit. a) şi care este
plasat conform procedurii vamale sub alt regim vamal în afara celui de tranzit;
16.import - introducerea pe teritoriul vamal intern a produsului chimic care este plasat
sub un regim vamal de import sau sub alt regim vamal în afara celui de tranzit;
17.exportator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România, în numele căreia se
face o declaraţie de export, persoana care în momentul declaraţiei deţine contractul cu
destinatarul aflat în una dintre părţi, aşa cum sunt acestea definite la pct. 19, sau în altă
ţară şi care este împuternicită să expedieze produsul chimic în afara teritoriului vamal
intern. Dacă nu există încheiat un contract de export sau dacă titularul contractului nu
hotărăşte în nume propriu, atunci este valabilă împuternicirea acestuia pentru expedierea
produsului chimic în afara teritoriului vamal intern;
18.importator - orice persoană fizică sau juridică care în momentul importului pe
teritoriul vamal intern este destinatarul produsului chimic;
19.parte la convenţie - un stat sau o organizaţie regională de integrare economică, care s-a
obligat să respecte Convenţia de la Rotterdam şi pentru care convenţia este în vigoare;
20.altă ţară - orice ţară care nu este parte la Convenţia de la Rotterdam;
21.Conferinţa părţilor - organismul stabilit în baza prevederilor art. 18 din Convenţia de
la Rotterdam, având atribuţii în aplicarea prevederilor acestei convenţii. Conferinţa
părţilor, la prima sa reuniune, creează un organism subsidiar, denumit Comitetul de studiu
al produselor chimice periculoase, care va exercita funcţiile atribuite de Convenţia de la
Rotterdam;
22.Comitetul de studiu al produselor chimice periculoase - organismul subsidiar stabilit
de către Conferinţa părţilor Convenţiei de la Rotterdam în baza art. 18 alin. (6) din
aceasta;
23.Secretariat - Secretariatul Convenţiei de la Rotterdam;
24.document de orientare a decizii/or - documentul tehnic pentru produsele chimice care
sunt subiecte ale procedurii PIC, elaborat de către Comitetul de studiu al produselor
chimice periculoase;
25.Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi
ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase - organismul stabilit în baza art. 13 din
Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
pentru evaluarea efectelor pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase le au
asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. Pe baza documentului de orientare a deciziilor,
Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii
substanţelor chimice periculoase recomandă autorităţii naţionale competente interzicerea
sau restricţionarea anumitor produse chimice periculoase.

Art. 4: Autoritatea Naţională pentru aplicarea procedurii PIC


Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este desemnat, în conformitate cu prevederile
art. 14 lit. a) din Legea nr. 360/2003 şi ale art. 4 din Convenţia de la Rotterdam, ca
autoritate naţională pentru aplicarea procedurii PIC, denumită în continuare ANAPIC.

Art. 5: Atribuţii ale ANAPIC

(1)ANAPIC are următoarele atribuţii stabilite în conformitate cu prevederile


Convenţiei de la Rotterdam:
a)primeşte de la autorităţile competente ale părţilor exportatoare sau ale altor ţări
exportatoare notificările la export pentru produsele chimice interzise ori sever
restricţionate de către acestea;
b)transmite notificările interne de export ale produselor chimice către părţile importatoare
şi către alte ţări importatoare;
c)asigură că notificările de export ajung şi sunt primite de către autorităţile competente
ale statului importator;
d)iniţiază, gestionează şi actualizează baza de date proprie cu toate informaţiile legate de
notificările la export, atât cele trimise, cât şi cele primite, cu lista produselor chimice
subiect al Convenţiei de la Rotterdam, lista părţilor şi a altor ţări importatoare, pe care o
pune la dispoziţie publicului şi altor autorităţi interesate; pune la dispoziţie publicului,
prin mijloace electronice, Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform
Convenţiei de la Rotterdam, prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1;
e)primeşte de la Secretariat documentele de orientare a deciziei referitoare la produsele
chimice periculoase şi pe baza legislaţiei interne, ia o decizie provizorie privind importul
acestor produse chimice;
f)prezintă Secretariatului notificările privind măsurile de reglementare finală interne,
precum şi informaţii referitoare la alte măsuri de reglementare finală pentru produse
chimice care nu cad sub incidenţa Convenţiei de la Rotterdam;
g)prezintă Secretariatului propriile decizii de import, pentru produsele chimice care sunt
subiect al procedurii PIC sau pentru cele supuse unor restricţii suplimentare, în baza
legislaţiei interne existente;
h)pe baza documentelor de orientare a deciziei, primite de la Secretariat, evaluează, după
caz, necesitatea propunerii unor măsuri de prevenire a riscurilor reprezentate de produsele
chimice, inacceptabile pentru sănătate şi mediu; documentele de orientare a deciziilor dau
posibilitatea interzicerii şi restricţionării prin legislaţia internă a anumitor produse
chimice periculoase;
i)trimite Secretariatului notificările referitoare la interzicerea sau restricţionarea unui nou
produs chimic periculos şi documentaţia necesară, conform prevederilor art. 5 din
Convenţia de la Rotterdam;
j)asigură că sunt respectate de către România deciziile de import ale altor ţări, referitoare
la produsele chimice, care sunt subiect al procedurii PIC;
k)distribuie informaţii primite de la Secretariat, sub forma unor circulare PIC, pe care le
diseminează factorilor interesaţi;
l)solicită exportatorilor şi importatorilor, după caz, informaţii suplimentare, referitoare la
produsele chimice periculoase, importate sau exportate, care intră sub procedura PIC;
m)furnizează informaţii privind produsele chimice subiect al procedurii PIC, exportate de
către România ţărilor care solicită aceste informaţii; informaţiile sunt de natură tehnică,
economică, juridică, inclusiv informaţii toxicologice, ecotoxicologice şi de securitate a
sănătăţii populaţiei şi mediului;
n)asigură confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite atât de la autorităţile interne, cât
şi de la părţi şi alte state, cu excepţia informaţiilor prevăzute în art. 14 paragraful 3 din
Convenţia de la Rotterdam;
o)redactează rapoarte anuale naţionale privind modul de aplicare a procedurilor prevăzute
de Convenţia de la Rotterdam şi acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a
acestora;
p)solicită autorităţii naţionale vamale informaţii cu privire la controalele vamale,
infracţiuni, sancţiuni aplicate şi acţiuni de remediere;
r)oferă consultanţă şi asistenţă, la cerere, ţărilor care importă produse chimice din
România, în vederea obţinerii de informaţii suplimentare asupra proprietăţilor produselor
chimice controlate, pentru ca aceste ţări să poată hotărî asupra importului unui anumit
produs chimic periculos;
s)solicită de la exportatori din România informaţii cu privire la tranzitul prin alte ţări al
produselor chimice supuse procedurii PIC şi cere informaţii privind tranzitul pe teritoriul
României în conformitate cu prevederile art. 14 paragraful 5 din Convenţia de la
Rotterdam;
t)participă şi coordonează, după caz, activităţile pentru pregătirea participării României la
conferinţele părţilor la convenţie, la acţiunile Comitetului de studiu al produselor chimice
periculoase din cadrul Convenţiei de la Rotterdam, precum şi la acţiunile altor organisme
subsidiare ale Convenţiei de la Rotterdam.
(2)Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAPIC se aprobă prin ordin al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 6 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6: Aplicarea procedurii PIC


(1)Procedura PIC se aplică produselor chimice care sunt supuse reglementării Convenţiei
de la Rotterdam.
(2)Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam
este prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1.
(3)Înscrierea unui nou produs în partea 3 din anexa nr. 1 se face în conformitate cu
prevederile art. 7 din Convenţia de la Rotterdam, pe baza deciziilor luate la Conferinţa
părţilor, care informează, prin intermediul Secretariatului, toate părţile despre deciziile
luate. Conferinţa părţilor aprobă şi proiectul de document pentru orientarea deciziilor.
(4)ANAPIC actualizează, prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, Lista
produselor chimice supuse procedurii PIC conform Convenţiei de la Rotterdam,
prevăzută în partea 3 din anexa nr. 1, pe baza informaţiilor transmise de către Secretariat
în conformitate cu deciziile adoptate la reuniunile Conferinţei părţilor.
(5)În partea 1 din anexa nr. 1 sunt prevăzute produsele chimice pentru care ANAPIC
trebuie să notifice exportul acestora autorităţilor naţionale ale părţilor importatoare sau
ale altor ţări importatoare.
(6)Notificarea la export trebuie să fie făcută de la data la care intră în vigoare măsura de
reglementare finală adoptată de către România, pentru fiecare produs chimic pentru care
se adoptă o asemenea măsură.
(7)Partea 1 (a) din anexa nr. 1 se completează, prin ordin al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor, de fiecare dată când este adoptată o măsură de reglementare finală
internă pentru un anumit produs chimic prevăzut în partea 1 (b) din anexa nr. 1.
(8)Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC, stabilită de către
Comunitatea Europeană, este prevăzută în partea 2 din anexa nr. 1.
(9)Înainte ca un produs chimic indicat pentru notificarea PIC să fie introdus în partea 2
din anexa nr. 1, acest produs chimic este notificat Secretariatului. Pentru notificare se
transmit Secretariatului informaţiile prevăzute în anexa nr. 2.
(10)Până la data de 1 ianuarie 2007, România trebuie să interzică sau să restricţioneze
sever, după caz, prin măsuri de reglementare finală, produsele chimice prevăzute în
partea 1 (b) din anexa nr. 1.

Art. 7: Atribuţiile ANAPIC privind importul de produse chimice care fac obiectul
procedurii PIC
(1)ANAPIC este responsabilă de aplicarea în termen a deciziei privind importul de
produse chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1. ANAPIC trebuie să ia în
considerare recomandarea Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru
evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase privind interzicerea
sau restricţionarea anumitor produse chimice periculoase pe teritoriul României.
(2)Pentru un produs prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1, ANAPIC trimite Secretariatului,
conform art. 7 din Convenţia de la Rotterdam, cât de repede posibil, dar nu mai târziu de
9 luni de la data expedierii de către acesta a documentului de orientare a deciziilor, un
răspuns referitor la importul produsului. Dacă ANAPIC modifică ulterior conţinutul
răspunsului privind importul, aceasta va prezenta imediat Secretariatului un răspuns
revizuit.
(3)În cazul în care ANAPIC nu este în măsură să dea un răspuns, aceasta trebuie să
solicite sprijinul Secretariatului pentru ca să poată transmite răspunsul în intervalul de
timp prevăzut la art. 8 alin. (5).

(4)Răspunsul dat de către ANAPIC conform prevederilor alin. (2) poate consta în:
a)emiterea, pe baza unei măsuri de reglementare finală, a unei decizii privind
importul prin care:
1.se permite importul;
2.se respinge importul; sau
3.se permite importul în anumite condiţii precizate;

b)un răspuns provizoriu bazat pe legislaţia internă, care poate cuprinde:


1.o declaraţie provizorie, prin care se permite importul cu sau fără specificarea unor
condiţii sau prin care nu se permite importul pentru o perioadă provizorie;
2.o declaraţie prin care se comunică faptul că este în curs de elaborare o măsură de
reglementare finală;
3.o cerere privind informaţii suplimentare, adresată Secretariatului sau părţii care a
notificat deja măsura de reglementare finală;
4.o cerere de asistenţă adresată Secretariatului în scopul evaluării produsului chimic
respectiv.
(5)Decizia privind importul emisă de ANAPIC şi transmisă Secretariatului trebuie să fie
însoţită de informaţii referitoare la actele normative interne pe baza cărora a fost luată
această decizie.
(6)ANAPIC trebuie să transmită Secretariatului răspunsurile pentru fiecare produs chimic
prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1.
(7)ANAPIC trebuie să pună la dispoziţie persoanelor fizice şi juridice interesate
răspunsurile referitoare la produsele chimice prevăzute în partea 3 din anexa nr. 1, pe care
Ie-a comunicat Secretariatului.

(8)Dacă ANAPIC ia decizia, pe baza prevederilor legale, de a nu permite importul


unui produs chimic sau de a permite importul numai în anumite condiţii precizate,
trebuie, dacă nu a făcut-o deja, să interzică în mod simultan sau să supună aceloraşi
condiţii:
a)importul produsului chimic considerat, indiferent de provenienţă;
b)producţia internă a produsului chimic în scopul utilizării pe piaţa internă.
(9)În cazul importurilor de produse chimice prevăzute în anexa nr. 1, pentru care nu este
încă adoptată o măsură de reglementare finală, ANAPIC transmite exportatorului un
răspuns care conţine o declaraţie provizorie privind importul în anumite condiţii.

Art. 8: Exportul de produse chimice care fac obiectul procedurii PIC


(1)ANAPIC trebuie să comunice celor interesaţi răspunsurile transmise de către
Secretariat, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din Convenţia de la Rotterdam.
(2)ANAPIC trebuie să aplice măsuri legislative sau administrative specifice pentru a se
asigura că exportatorii din ţară se conformează deciziilor conţinute în fiecare răspuns,
într-un interval de timp nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat
pentru prima oară acest răspuns părţilor, conform prevederilor art. 10 paragraful 10 din
Convenţia de la Rotterdam.

(3)ANAPIC trebuie să acorde consultanţă şi să asigure asistenţă părţilor


importatoare, la cerere, pentru ca:
a)părţile să poată obţine informaţii suplimentare, care să le ajute să ia măsuri în
conformitate cu art. 7 alin. (4) şi cu alin. (4) al prezentului articol;
b)părţile să îşi dezvolte capacităţile şi mijloacele în scopul gestionării în condiţii de
securitate a produselor chimice pe întreaga durată a ciclului de viaţă.
(4)ANAPIC urmăreşte ca nici un produs chimic prevăzut în partea 3 din anexa nr. 1 să nu
fie exportat din ţară către oricare altă parte importatoare care nu şi-a comunicat răspunsul
privind importul acestui produs sau a comunicat un răspuns provizoriu, dar care nu
conţine şi o decizie provizorie cu privire la import, cu excepţia cazului în care
exportatorul a cerut şi a primit un consimţământ explicit privind importul, prin
intermediul autorităţii naţionale desemnate de partea importatoare.
(5)Obligaţiile exportatorilor intră în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data
la care Secretariatul a informat pentru prima dată părţile, conform art. 10 paragraful 10
din Convenţia de la Rotterdam, care prevede că în cazul în care o parte nu a transmis
răspunsul sau a transmis un răspuns provizoriu, care nu conţine o decizie provizorie,
atunci obligaţiile exportatorilor continuă să se aplice timp de un an.

Art. 9: Notificarea exportului


(1)Când un produs chimic interzis sau sever restricţionat pe plan intern este exportat din
România, ANAPIC este obligată să adreseze o notificare a exportului părţii importatoare.
Notificarea exportului cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. V la Convenţia de la
Rotterdam.
(2)Notificarea exportului este trimisă pentru produsul chimic considerat, înainte de
primul export, care urmează adoptării unei măsuri de reglementare finală la care produsul
se raportează. Ulterior notificarea exportului este trimisă părţii importatoare de către
ANAPIC, înainte de primul export din fiecare an calendaristic.
(3)ANAPIC trebuie să trimită către partea importatoare o notificare a exportului
actualizată după ce a adoptat o măsură de reglementare finală care produce o schimbare
importantă în ceea ce priveşte interdicţia sau severa restricţionare a produsului chimic
considerat.
(4)Partea importatoare trebuie să confirme primirea primei notificări a exportului,
transmisă după adoptarea măsurii de reglementare finală. Dacă ANAPIC nu a primit
confirmarea de primire într-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificării exportului,
aceasta va trimite o a doua notificare.
(5)Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (a)
din anexa nr. 1, începând cu data prevăzută în ultima coloană a acestei anexe.
(6)Exportatorii trebuie să notifice la export produsele chimice prevăzute în partea 1 (b)
din anexa nr. 1 după adoptarea pentru aceste produse a unei măsuri de reglementare
finală, în urma căreia produsele respective vor fi incluse în partea 1 (a) din anexa nr. 1.

(7)Dispoziţiile prevăzute la alin. (1), (5) şi (6) nu se mai aplică în următoarele


situaţii:
a)produsul chimic a fost înscris în partea 3 din anexa nr. 1;
b)partea importatoare a adresat un răspuns Secretariatului, referitor la importul
produsului chimic considerat, conform art. 10 paragraful 2 din Convenţia de la
Rotterdam;
c)Secretariatul a comunicat răspunsul părţilor, conform art. 10 paragraful 10 din
Convenţia de la Rotterdam.
Art. 10: Obligaţiile exportatorilor
Exportatorii au următoarele obligaţii:
a)să notifice exporturile produselor chimice, supuse procedurii PIC, către ANAPIC;
b)să transmită către ANAPIC informaţii despre cantităţile de produse chimice care sunt
supuse procedurii PIC, exportate în fiecare parte sau ţară în anul anterior. Informaţiile
care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3;
c)să furnizeze toate informaţiile suplimentare, referitoare la produsele chimice
periculoase exportate care intră sub incidenţa procedurii PIC, solicitate de ANAPIC;
d)să se conformeze deciziilor privind importul anumitor produse chimice luate de către
statele importatoare;
e)să furnizeze fiecărui importator o fişă tehnică de securitate, pentru produsul chimic
exportat; informaţiile de pe etichetă şi din fişa tehnică de siguranţă se oferă într-o limbă
oficială acceptată de ţara de destinaţie;
f)să nu exporte produse chimice şi articole care conţin poluanţi organici persistenţi care
intră sub incidenţa Convenţiei de la Stockholm şi care sunt prevăzuţi în anexa nr. 4;
g)să furnizeze informaţii ANAPIC cu privire la tranzitul produselor chimice exportate,
supuse procedurii PIC.

Art. 11: Obligaţiile importatorilor


Importatorii au următoarele obligaţii:
a)să solicite de la ANAPIC informaţii cu privire la produsele chimice interzise sau strict
reglementate la import;
b)să informeze ANAPIC despre cantităţile de produse chimice care sunt subiecte ale
procedurii PIC şi care au fost importate din fiecare parte a Convenţiei de la Rotterdam
sau din orice altă ţară; informaţiile care trebuie furnizate sunt prevăzute în anexa nr. 3;
c)să furnizeze toate informaţiile suplimentare referitoare la produsele chimice periculoase
importate, solicitate de ANAPIC;
d)să nu importe produse chimice periculoase care să devină deşeuri periculoase înainte de
utilizare, ca urmare a expirării valabilităţii acestora.

Art. 12: Tranzitul produselor chimice


În cazul în care AN AP IC trebuie să ia o decizie privind tranzitul unor produse chimice
înscrise în partea 3 din anexa nr. 1 şi are nevoie de informaţii privind acest tranzit, aceasta
va cere aceste informaţii prin intermediul Secretariatului, conform prevederilor art. 14
paragraful 5 din Convenţia de la Rotterdam.

Art. 13: Schimbul de informaţii


(1)ANAPIC participă la schimbul de informaţii cu celelalte părţi sau cu alte ţări, privind
produsele chimice înscrise în partea 3 din anexa nr. 1, în conformitate cu prevederile art.
14 din Convenţia de la Rotterdam.
(2)Informaţiile care trebuie transmise de către ANAPIC în notificările stabilite conform
art. 5 din Convenţia de la Rotterdam sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea unui produs chimic în partea 3 din
anexa nr. 1 sunt prevăzute în anexa nr. II la Convenţia de la Rotterdam.
(4)Informaţiile care trebuie furnizate şi criteriile care trebuie respectate pentru înscrierea
preparatelor pesticide extrem de periculoase în partea 3 din anexa nr. 1 sunt prevăzute în
anexa nr. IV la Convenţia de la Rotterdam.
(5)Informaţiile care trebuie să fie furnizate în cadrul notificării la export sunt prevăzute în
anexa nr. 5.

Art. 14: Produse chimice interzise la export


Produsele chimice şi articolele prevăzute în anexa nr. 4 sunt strict interzise la export.

Art. 15: Controlul respectării procedurii PIC

(1)Controlul respectării procedurii PIC revine următoarelor autorităţi:


a)ANAPIC şi structurilor sale teritoriale, respectiv agenţiilor pentru protecţia mediului;
b)Ministerului Sănătăţii;
c)Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
d)Autorităţii Naţionale de Control.
(2)Modalitatea de realizare a controlului de către autorităţile prevăzute la alin. (1) se
stabileşte printr-un protocol aprobat de către acestea, în termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16: Sancţiuni


Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000
lei importul şi exportul de substanţe chimice interzise sau sever restricţionate conform
prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 17
(1)Constatarea faptelor şi aplicarea amenzilor se fac de personalul împuternicit de către
autorităţile prevăzute la art. 15 alin. (1).
(2)Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 16 se completează cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 18: Dispoziţii finale


(1)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Anexele prevăzute la alin. (1) se modifică prin ordin al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor în funcţie de deciziile care se iau la Conferinţa părţilor Convenţiei de
la Rotterdam şi ca urmare a amendării anexelor Regulamentului nr. 304/2003/CE al
Parlamentului şi Consiliului European privind exportul şi importul produselor chimice
periculoase.

Art. 19
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul sănătăţii,
Aurel Nechita,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

ANEXA nr. 1:

PARTEA 1: Lista produselor chimice supuse procedurii de notificare la


export
Produsele chimice supuse procedurii PIC se identifică în lista prevăzută în continuare, cu
ajutorul simbolului # şi sunt prevăzute şi în Partea 3 a prezentei anexe.
Produsele chimice indicate pentru notificare ia export conform procedurii PIC se
identifică cu ajutorul simbolului + în lista prevăzută în continuare şi sunt prevăzute şi în
lista din Partea 2 a prezentei anexe.
Notificarea la export a acestor produse chimice trebuie să conţină informaţiile prevăzute
în Anexa nr. 5 a prezentei hotărâri.

PARTEA 1(a): Lista produselor chimice supuse procedurii de notificare la


export pentru care exista o măsura internă de reglementare finală

Măsura int. de
Restricţii de
Produsul chimic Nr. CAS Nr. EINECS NC Subcategoria(*) reglementare finala/ data
utilizare (**)
intrării in vigoare(***)
1,1,1-Trieloretan 71-55-6 200-756-3 2903 19 10 i(2) b HG/ 01.07.05
1,2-Dibrometan (dibrom etilena) 106-93-4 203-444-5 2903 30 36 p(1) b OM/ 18.01.03
(EDB) #
1,2-Dicloretan (diclor etilena) # 107-06-2 203-458-1 2903 15 00 p(1) b OM/ 18.01.03
i(2) b HG/ 01.07.05
2-Naftilamina şi sărurile sale + 91-59-8 si altele 202-080-4 şi 2921 45 00 i(1) b
altele i(2) b HG/ 01.07.05
4-Aminodifenil şi sărurile sale + 92-67-1 şi altele 202-177-1 şi 2921 49 90 i(1) b HG/ 01.07.05
altele i(2) b
4-Nitrodifenil + 92-92-3 202-204-7 2904 20 00 i(1) b HG/ 01.07.05
i(2) b
Compuşi de arsen p(2) sr HG/ 01.07.05
Fibre de azbest +:
Crocidolit # 12001-28-4 310-127-6 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.0l.07
Amosit 12172-73-5 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.01.07
Antofilit 77536-67-5 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.01.07
Actinolit 77536-66-4 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.01.07
Tremolit 77536-68-6 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.01.07
Crisotil 132207-32-0 2524 00 i(1)-i(2) b-b HG*/ 01.01.08
Benzen (1) 71-43-2 200-753-7 2902 20 i(2) sr HG/ 01.07.05
Benzidină şi sărurile sale + 92-87-5 202-199-1 2921 59 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
i(2) b HG/ 01.07.05
Derivaţi de benzidină + - - i(2) b
Binapacril # 485-31-4 207-612-9 2916 19 80 p(1) b OM/ 18.01.03
i(2) b HG/ 01.07.05
Cadmiu şi compuşii săi 7440-43-9 231-152-8 8107 i(1) sr HG/ 01.07.05
Captafol # 2425-06-1 219-363-3 2930 90 70 p(1) b OM/ 18.01.03
p(2) b
Tetraclorură de carbon 56-23-5 200-262-8 2903 14 00 i(2) b HG/ 01.07.05
Cloroform 67-66-3 200-663-8 2903 13 00 i(2) b HG/ 01.07.05
Creozot şi substanţe înrudite cu 8001-58-9 232-287-5
creozotul
61789-28-4 263-047-8
84650-04-4 283-484-8
90640-84-9 292-605-3
65996-91-0 2266-026-1 2707 91 00 b HG/ 01.07.05
i(2)
90640-80-5 292-602-7
65996-82-2 266-019-3
8021-39-4 232-419-1
122384-78-5 310-191-5
75113-37-0 401-040-5 2931 00 95 i(1) b HG/ 01.07.05

DBB (Di- -oxo-di-n-


butilstaniu-hidroxiboran)
Dicofol ce conţine <78% p.p'- 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p(1) b OM/ 18.01 .. 03
Dicofol sau 1 g/kg
DDT si compuşi înrudiţi cu DDT +
Dinoseb, acetatul şi sărurile sale # 88-85-7 şi altele 201-861-7 şi 2908 90 00 p(1) b OM/ 18.01.03
altele 2915 39 90 i(2) b HG/ 01.07.05
Oxid de etilena (Oxiran) # 75-21-8 200-849-9 2910 10 00 p(1) b OM/ 18.01 .. 03
HCH cu un conţinut mai mic de 608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1) b OM/ 18.01 .. 03
99,0% izomer gama #
Hexacloretan 67-72-1 200-666-4 2903 19 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
(a) Hidrazida maleică şi sărurile 123-33-1 204-619-9 2933 99 90 p(1) b OM/ 18.01.03
sale, altele decât colina, săruri de
sodiu şi potasiu.
(b) Colina, sărurile de sodiu si 51542-52-0 OM/ 18.01.2003
potasiu ale hidrazidei maleice ce
conţin peste 1 mg/kg hidrazină
liberă exprimată în echivalent acid
Compuşi de mercur # 7546-30-7, - p(1) b OM/ 18.01.03
21908-53-2 si p(2) sr HG/ 01.07.05
alţii
Monometil-dibromdifenilmetan; 99688-47-8 401-210-1 2903 69 90 i(1) b HG/ 01.07.05
denumirea comercială: DBBT-
Monometil-diclordifenilmetan; - 400-140-6 2903 69 90 i(1)-i(2) b-b HG/ 01.07.05
denumirea comercială:
Ugilec 121 sau
Ugilec 21 +
Monometil- 76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 i(1)-i(2) b-b HG/ 01.07.05
tetraclordifenilmetan; denumirea
comercială:
Ugilec 141 +
Nitrofen + 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 p(1) b OM/ 18.01.03
Pentaclorfenol # 87-86-5 201-778-6 2908 10 00 i(2) b HG/ 01.07.05
Difenili polibromuraţi 59536-65-1 - 2903 69 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
(PBB) #
Trifenili policloruraţi 61788-33-8 262-968-2 2903 69 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
(PCT) #
Quintozen + 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 p(1) b OM/ 18.01.03
Compuşi triorganostanici - - 2931 00 95 p(2) sr HG/ 01.07.05
i(2) sr
Triazidiril-fosfinoxid + 545-55-1 208-892-5 2933 90 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
Fosfat de tri 126-72-7 204-799-9 2919 00 90 i(1) sr HG/ 01.07.05
(2,3-dibrompropil) #
Octabromdifenil eter + 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 i(1) sr HG/ 01.07.05
Pentabromdifenil eter + 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i(1) sr HG/ 01.07.05

(*) Subcategorie: p(1) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor. p(2) -
alte pesticide care includ biocide, i(1) - produs chimic industrial pentru uz profesional si
i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.
(**) Restricţii de utilizare; sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau
subcategoriile în cauză)
(***) Pentru măsura de reglementare finala suni folosite următoarele abrevieri:
OM înseamnă Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi
al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul
României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002.
HG înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe
piaţa şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, publicată în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 236 din 7 aprilie 2003.
HG* înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi
controlul poluării mediului cu azbest, publicata în Monitorul Oficial al României Partea 1
nr. 109 din 20 februarie 2003.
*(1)
Cu excepţia carburanţilor
CAS = Chemical Abstracts Service
# Produs chimic care este subiect sau parţial subiect, al procedurii PIC.
+ Produs chimic indicat pentru notificarea PIC.

PARTEA 1(b): Lista produselor chimice supuse procedurii de notificare la


export în Comunitatea Europeană şi care trebuie interzise sau sever
restricţionate de România până la 1 ianuarie 2007 conform prevederilor
Comunităţii Europene

Subcategoria Restricţii de utilizare(**)


Produsul chimic Nr. CAS Nr. EINECS NC
(*) în Com. Eur.
2,4,5-T # 93-76-5 202-273-3 2918 90 90 p(1) b
Azinfos-etil 2642-71-9 220-147-6 2933 90 95 p(1) b
Clordimeform # 6164-98-3 228-200-5 2925 20 00 p(1) b
Clorfenapir + 122453-73-0 2933 99 90 p(1) b
Clorbenzilat # 510-15-6 208-110-2 2918 19 80 p(1) b
Clozolinat + 84332-86-5 282-714-4 2934 99 90 p(1) b
Cihalotrin 68085-85-8 268-450-2 2926 90 95 p(1) b
Dinoterb + 1420-07-1 215-813-8 2908 90 00 p(1) b
DNOC + 534-52-1 208-601-1 2908 90 00 p(1) b
Acetat de fentin + 900-95-8 212-984-0 2931 00 95 p(1) b
Hidroxid de fetitin + 76-87-9 200-990-0 2931 00 95 p(1) b
Fenvalerat 51630-58-1 257-326-3 2926 90 95 p(1) b
Ferbam 14484-64-1 238-484-2 2930 20 00 p(1) b
Floracetamidă # 640-19-7 211-363-1 2924 19 00 p(1) b
58-89-9 200-401-2 2903 51 10 p(1) b

Lindan ( -HCH) #
Metamidofos (formulări lichide 10265-92-6 233-606-0 3808 10 40 p(1)
solubile ale substanţei cu un conţinut
de substanţă activă mai mare de 600
g/l) #
Metil-paration # + 298-00-0 206-050-1 3808 10 40 p(1) b
Monocrotofos # 6923-22-4 230-042-7 3808 10 40 p(1) b
3808 90 90
Monolinurom 1746-81-2 217-129-5 2928 00 90 p(1) b
Paration # + 56-38-2 200-271-7 2920 10 00 p(1) b
Permetrin 52645-53-1 258-067-9 2916 20 00 p(1) b
Difenili polibromuraţi (PBB) # 13654-09-06 - 2903 69 90 i(1) sr
36355-01-08
27858-07-7
Fosfamidon (formulări lichide 13171-21-6 (amestec 236-116-5 3808 10 40 p(1)
solubile ale substanţei cu un conţinut de izomeri
de substanţă activă mai mare de 1000 (E)&(Z))
g/l) #
23783-98-4 3808 90 90
(izomer(Z))
297-99-4
(izomer(E))
Profam 122-42-9 204-542-0 2924 29 95 p(1) b
Pirazofos + 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 p(1) b
Tecnazen + 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 p(1) b
Zineb 12122-67-7 235-180-1 3824 90 99 p(1) b
Acefat + 30560-19-1 250-241-2 2930 90 70 p(1) b
Aldicarb + 116-06-3 204-123-2 2930 90 70 p(1) sr
Tetraetil plumb + 78-00-2 201-075-4 293 1 00 95 i(1) sr
Tetrametil plumb + 75-74-1 200-897-0 293 1 00 95 i(1) sr

(*) Sub categorie: p(1) - pesticid din grupa produselor pentru protecţia plantelor. p(2) -
alte pesticide care includ biocide, i(1) - produs chimie industrial pentru uz profesional şi
i(2) - produs chimic industrial pentru uzul publicului.
(**) Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie (pentru subcategoria sau
subcategoriile în cauza)

PARTEA 2: Lista produselor chimice indicate pentru notificarea PIC


Prezenta listă conţine produsele chimice indicate pentru notificarea PIC. Aceasta lista nu
conţine produsele chimice care sunt supuse deja procedurii PIC, prezentate în lista din
partea 3 a prezentei anexe.

Restricţii de utilizare
Produsul chimic Nr. CAS Nr. EINECS Cod NC Categoria (*)
(**)
2-Naftilamină şi sărurile sale 91-59-8 şi altele 202-080-4 şi altele 2921 45 00 i b
4-Aminodifenil şi sărurile sale 92-67-1 şi altele 202-177-1 şi altele 2921 49 90 i b
4-Nitrodifenil 92-92-3 202-204-7 2904 20 00 i b
Fibre de azbest: b
Crocidolit # 12001-28-4 2524 00
Amosit 12172-73-5 2524 00
Antofilit 77536-67-5 2524 00
Actinolit 77536-66-4 2524 00
Tremolit 77536-68-6 2524 00
i
Crisotil 132207-32-0 2524 00
Benzidină şi sărurile sale 912-87-5 202-199-1 2921 59 90 i sr
Derivaţi de benzidină - -
Clorfenapir 122453-73-0
Clozolinat 84332-86-5 282-714-4 2934 90 96
Dicofol ce conţine <78% p.p'-Dicofol sau 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p sr
1 g/kg DDT şi compuşi înrudiţi cu DDT
Dinoterb 1420-07-1 215-813-8 2908 90 00
DNOC 534-52-1 208-601-1 2908 90 00
Endrin 72-20-8 200-775-7 2910 90 00 p b
Acetat de fentin 900-95-8 212-984-0 2931 00 95
Hidroxid de fentin 76-87-9 200-990-0 2931 00 95
Monometil-dibromdifenilmetan; 99688-47-8 401-210-1 2903 69 90 i b
denumirea comercială: DBBT
Monometil-diclordifenilmetan; 400-140-6 2903 69 90 i b
denumirea comercială:
Ugilec 121 sau
Ugilec 21
Monometil-tetraclordifenilmetan; 76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 i b
denumirea comercială:
Ugilec 141
Nitrofen 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 p b
Paration # 56-38-2 200-271-7 2920 10 00
Pirazofos 13457-18-6 236-656-1 2933 59 70
Quintozen 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 p b
Tecnazen 117-18-0 204-178-2 2904 90 85
Acefat 30560-19-1 250-241-2 2930 90 70
Aldicarb 116-06-3 204-123-2 2930 90 70
Metil paration # 298-00-0 206-050-1 3808 10 40
Octabromdifenil eter 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 i sr
Pentabromdifenil eter 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i sr
Tetraetil plumb 78-00-2 201-075-4 2931 00 95
Tetrametil plumb 75-74-1 200-897-0 2931 00 95
Compuşi triorganostanici, în special 56-35-9 ţi alţii 200-268-0 şi alţii 2931 00 95 p sr
compuşi tributilstanici, inclusiv oxid de
di(tributilstaniu)

(*) Categorie: p - pesticide: i - produs chimic industrial.


(**) Restricţii de utilizare: sr - restricţie severă, b - interdicţie. pentru categoria sau
categoriile în cauză conform:
- Ordinului comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al
ministrului sănătăţii şi familiei nr. 396/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul
României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în
Monitorul Oficial al României Partea I nr. 829 din 18 noiembrie 2002.
- Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a
utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, publicata în Monitorul
Oficial al României Partea I nr. 236 din 7 aprilie 2003.
- Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării
mediului cu azbest, publicată in Monitorul Oficial al României Partea 1 nr. 109 din 20
februarie 2003.
CAS = Chemical Abstracts Service
# Produs chimic supus total sau parţial procedurii PIC internaţionale.

Partea 3: Lista produselor chimice supuse procedurii PIC conform


Convenţiei de la Rotterdam
(Categoriile prezentate sunt cele specificate în Convenţia de la Rotterdam)

Produsul chimic Numărul CAS Categoria


2,4,5-T 93-76-5 Pesticid
Aldrin (*) 309-00-2 Pesticid
Binapacril 485-31-4 Pesticid
Captafol 2425-06-1 Pesticid
Clordan (*) 57-74-9 Pesticid
Clordimeform 6164-98-3 Pesticid
Clorbenzilat 510-15-6 Pesticid
DDT (*) 50-29-3 Pesticid
Dieldrin (*) 60-57-1 Pesticid
Dinoseb şi săruri de dinoseb 88-85-7 Pesticid
1,2-dibrometan (EDB) 106-93-4 Pesticid
Clorură de etilenă 107-06-2 Pesticid
Oxid de etilenă 75-21-8 Pesticid
Floracetamidă 640-19-7 Pesticid
HCH (amestec de izomeri) 608-73-1 Pesticid
Heptaclor (*) 76-44-8 Pesticid
Hexaclorbenzen (*) 118-74-1 Pesticid
Lindan 58-89-9 Pesticid
Compuşi ai mercurului, inclusiv compuşi anorganici ai mercurului, compuşii alchil mercur Pesticid
şi compuşii alchiloxialchil şi aril de mercur
Pentaclorfenol 87-86-5 Pesticid
Toxafen (*) 8001-35-2 Pesticid
Metamidofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă 10265-92-6 Preparat de pesticid extrem
mai mare de 600 g/l) de periculos
Metil-paration (concentrate emulsionabile (EINECS) cu un conţinut de substanţă activă de 298-00-0 Preparat de pesticid extrem
19,5%, 40%, 50%, 60% şi prafuri cu un conţinut de substanţă activă de 1.5%, 25 şi 3%) de periculos
Monocrotofos 6923-22-4 pesticid
Monocrotofos (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă 6923-22-4 Preparat de pesticid extrem
mai mare de 600 g/l) de periculos
Paration (toate formulările - aerosoli, pulberi de prăfuit (DP), concentrate emulsifiabile 56-38-2 Preparat de pesticid extrem
(EINECS), granule (GR) şi pulberi umectabile (muiabile) (WP), cu excepţia concentratelor de periculos
solubile în apă(CS))
Fosfamidon (formulări lichide solubile ale substanţei cu un conţinut de substanţă activă 13171-21-6 [amestec de Preparat de pesticid extrem
mai mare de 1000 g/l) izomeri (E)&(Z)] de periculos
23783-98-4 [izomer(Z)]
297-99-4 [izomer(E)]
Crocidolit 12001-28-4 Industrial
Difenili polibromuraţi (PBB) 36355-01-8 (hexa-) Industrial
27858-07-7 (octa-)
13654-09-6 (deca-)
Difenili policloruraţi(PCB) (*) 1336-36-3 Industrial
Trifenili policloruraţi (PCT) 61788-33-8 Industrial
Fosfat de tri (2,3 - dibrompropil) 126-72-7 Industrial

(*) Substanţele respective sunt supuse interdicţiei la export în conformitate cu anexa IV.

ANEXA nr. 2: Notificarea la Secretariatul Convenţiei, a unui produs


chimic interzis sau sever restricţionat
Informaţiile necesare pentru notificare
Notificările includ:

1.proprietăţi, identificare şi utilizări


(a)denumirea comună (obişnuită)
(b)denumirea chimică în conformitate cu nomenclatura recunoscuta la nivel internaţional
(de exemplu Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată (IUPAC)), acolo unde
există;
(c)denumirea comercială şi denumirile preparatelor;
(d)numerele de cod: numărul de cod din Chemical Abstracts Service (CAS), numărul de
cod vamal din sistemului armonizat, precum şi alte numere;
(e)informaţii privind clasificarea pericolului, dacă produsul chimic se supune cerinţelor
de clasificare;

(f)utilizarea sau utilizările produsului chimic:


- în ţară
- în altă parte (dacă se cunoaşte)
(g)proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice;

2.măsura de reglementare finală

(a)informaţii specifice pentru măsura de reglementare finală:


(i)scurtă descriere a măsurii de reglementare finală;
(ii)trimitere la documentul de reglementare;
(iii)data intrării în vigoare a măsurii de reglementare finală;
(iv)precizarea dacă măsura de reglementare finală s-a luat pe baza evaluării riscului sau al
pericolului şi, în acest caz, se prezintă informaţii cu privire la această evaluare, care
cuprinde o trimitere la documentaţia relevantă;
(v)motivările măsurii de reglementare finala relevantă pentru sănătatea oamenilor,
incluzând sănătatea consumatorilor si lucrătorilor, sau pentru mediu;
(vi)rezumat al periculozităţilor şi riscurilor pe care produsul chimic le prezintă pentru
sănătatea oamenilor, incluzând sănătatea consumatorilor şi lucrătorilor, sau pentru mediu
şi efectele aşteptate (previzibile) ale măsurii de reglementare finală;

(b)categoria sau categoriile pentru care s-a luat măsura de reglementare finală şi
pentru fiecare categorie în parte:
(i)utilizarea sau utilizările interzise prin măsura de reglementare finală;
(ii)utilizarea sau utilizările permise în continuare;
(iii)estimarea, dacă este posibil, a cantităţilor de produs chimic fabricat, importat,
exportat şi utilizat;
(c)specificarea, în măsura în care este posibil, dacă există posibilitatea ca măsura de
reglementare finală să se potrivească şi altor state şi regiuni;

(d)alte informaţii relevante, care ar putea să se refere la:


(i)evaluarea efectelor socio-economice ale măsurii de reglementare finală:
(ii)informaţii privind alternativele şi riscurile aferente acestora, dacă există, cum ar fi:
- strategii integrate de gestionare a dăunătorilor,
- practici şi procese industriale, care includ tehnologii nepoluate

ANEXA nr. 3: Informaţii pe care autorităţile naţionale desemnate trebuie


sa le furnizeze în legătură cu comercializarea produselor chimice

1.Scurtă prezentare a cantităţilor de produse chimice (sub formă de substanţe şi


preparate) în conformitate cu anexa 1, exportate în anul anterior.
(a)Anul în care a avut loc exportul

(b)Tabel ce însumează cantităţile de produse chimice exportate (sub formă de


substanţe şi preparate), conform modelului prezentat în continuare.

Produsul chimic Ţara importatoare Cantitatea


...
...

2.Lista importatorilor

Importatorul sau societatea Adresa şi alte amănunte relevante despre


Produsul chimic Ţara importatoare
importatoare importator sau societatea importatoare

ANEXA nr. 4: Produse chimice şi articole al căror export este interzis

Descrierea produselor chimice/articolului (articolelor) supus(e) Amănunte suplimentare, dacă sunt relevante (de ex. denumirea produsului
interdicţie la export chimic, nr. EC, nr. CAS etc.)
Săpunuri cosmetice ce conţin mercur Numerele CN: 3401 1100.3401 19 00.3401 20 10. 3401 20 90. 3401 30 00
Poluanţi organici persistenţi prezentaţi în listele din anexele A şi B la Aldrin Nr. RC 206-215-8,
Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Nr. CAS 309-00-2.
conform dispoziţiilor acesteia Nr. CN 2903 59 90
Clordan Nr. F.C 200-349-0,
Nr. CAS 57-74-9,
Nr. CN 2903 59 90
Dieldrin Nr. F.C 200-484-5.
Nr. CAS 60-57-1,
Nr. CN 2910 90 00
DDT Nr. EC 200-024-3.
(1,1,1-triclor-2,2-bis (p- Nr. CAS 50-29-3.
clorfenil) etan Nr. CN 2903 62 00
Endrin Nr. r.C 200-775-7.
Nr. CAS 72-20-8,
Nr. CN 2910 90 00
Heptaclor Nr. EC 200-962-3.
Nr. CAS 76-44-8.
Nr. CN 2903 59 90
Hexaclorbenzen Nr. EC 200-273-9,
Nr. CAS 118-74-1,
Nr. CN 2903 62 00
Mirex Nr. EC 219-196-6,
Nr. CAS 2385-85-5.
Nr. CN 2903-59 90
Toxafen Nr. EC 232-283-3,
(Camfeclor) Nr. CAS 8001-35-2,
Nr. CN 3808 10 20
Difenili policloruraţi (PCR-uri) Nr. EC 215-648-1 şi altele.
Nr. CAS 1336-36-3 şi altele
Nr. CN 2903 69 90

ANEXA nr. 5: Informaţii care trebuie să fie furnizate în cadrul notificării


la export

1.Identitatea substanţei ce urmează să fie exportată:


(a)denumirea din nomenclatura Uniunii Internaţionale de Chimie Pură şi Aplicată
(IUPAC);
(b)alte denumiri (denumiri uzuale, denumiri comerciale şi abrevieri);
(c)numărul EINECS şi numărul CAS;
(d)numărul CUS (Serviciul Uniunea Vamală) şi codul din Nomenclatura Combinată
(CN);
(e)principalele impurităţi din substanţă, dacă sunt de o importanţă deosebită.

2.Identitatea preparatului ce urmează să se exporte;


(a)denumirea comercială sau numele preparatului:
(b)pentru fiecare substanţă prezentată în listele din anexa 1. procentul şi detaliile
specificate la pct. 1.

3.Informaţii privind exportul:


(a)ţara de destinaţie;
(b)ţara de origine;

(c)data prevăzută pentru primul export din anul în curs;


(d )utilizarea preconizată în ţara de destinaţie, dacă se cunoaşte;
(e)numele, adresa şi alte particularităţi relevante privind importatorul sau societatea
importatoare;
(f)numele, adresa şi alte particularităţi relevante privind exportatorul sau societatea
exportatoare.

4.Autorităţile naţionale desemnate:


(a)numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorităţii
desemnate din ţară. de la care se pot obţine informaţii suplimentare;
(b)numele, adresa, numărul de telefon, telex, fax sau adresa de e-mail a autorităţii
desemnate din ţara importatoare.
5.Informaţii privind precauţiile ce trebuie luate, care includ categoria de pericol şi risc şi
recomandări privind securitatea.
6.Scurtă descriere a proprietăţilor fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice.

7.Utilizarea produsului chimic în ţară:


(a)utilizări, categoria(iile) conform Convenţiei de la Roterdam şi subcategoria(iile)
comunitare, subiect(subiecte) al măsurii de control (interdicţie sau restricţie severă);
(b)utilizări pentru care produsul chimic nu este interzis sau supus unor restricţii severe;
(c)estimarea. dacă există posibilitatea, cantităţilor de produs chimic fabricat, importat,
exportat şi utilizat.
8.Informaţii privind măsurile de precauţie pentru reducerea expunerii la produsul chimic
şi emisiile acestuia.

9.Scurtă prezentare a restricţiilor reglementate şi motivele acestora.


Rezumatul informaţiilor prezentate în anexa 2 la punctul 2 lit. (a), (c) şi (d).
Informaţii suplimentare furnizate de partea exportatoare, deoarece le consideră
importante sau alte informaţii suplimentare decât cele prevăzute în anexa 2, dacă sunt
solicitate de partea importatoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 27 mai 2004