Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de Studii Economice din

București
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
Școala Doctorală – Informatică Economică

TEZĂ DE DOCTORAT
Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate cu
tehnologii de Business Intelligence
REZUMAT

Conducător Științific:
Prof. univ. dr. Manole VELICANU

Doctorand:
Mihaela-Laura IVAN

București 2016

1
CUPRINS

Introducere................................................................................................................ 5

1. Stadiul actual în domeniul Business Intelligence


1.1. Conceptualizarea sistemelor de Business Intelligence………............................ 9
1.2. Caracteristici ale Business Intelligence............................................................... 13
1.3. Soluții actuale de Business Intelligence ……..................................................... 15
1.4. Evoluția Business Intelligence ………..………................................................. 19
1.5. Avantajele și limitele implementării soluțiilor de Business Intelligence ........... 20
1.6. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 23

2. Îmbunătățirea procesului decizional cu tehnologia Business Intelligence


2.1. Tehnici și instrumente pentru modelarea datelor................................................ 24
2.2 Analiza datelor cu Business Intelligence………………………………………. 30
2.3. Optimizarea modelării datelor……………......................................................... 32
2.4. Business Intelligence – suport pentru аfаceri ..................................................... 33
2.5. Depozitul de dаte – componentă а Business Intelligence…................................ 35
2.6. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 37

3. Trecerea de la baze de date relaționale la baze de date in-memory


3.1. In-memory Business Intelligence ....................................................................... 39
3.2. Baze de date în contextul Big Data……………………………………………. 41
3.3. Analiză comparată între bazele de date relaționale și cele de tip in-memory….. 48
3.4. Procesare analitică online – clasic versus in-memory …………….................... 50
3.5. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 52

4. Creșterea performanței aplicațiilor de Business Intelligence


4.1. Noi tehnologii pentru îmbunătățirea aplicațiilor de Business Intelligence …… 53
4.2. Vizualizarea interactivă a datelor privind evoluția ratei natalității .................... 55
4.3. Implementarea de aplicații autoadaptive folosind tehnologii specifice ............. 63
4.4. Integrarea bazelor de date in-memory cu alte tehnologii informatice ................ 70
4.5. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 72

5. Sistemul de sănătate – sistem informațional


5.1. Arhitecturi pentru sisteme de sănătate ………..……………………………..… 73
5.2. Funcții ale sistemului de sănătate……………..……………………………..… 77
5.3. Integrarea sistemelor de sănătate …………………………………………….... 79
5.4. Aplicații informatice în sistemul de sănătate………………………………..…. 81
5.5. Integrarea bazelor de date in-memory în sistemul de sănătate……………….... 82
5.6. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 83

6. Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate


6.1. Soluții propuse pentru analiza datelor din sistemul de sănătate ......................... 84
6.2. Instrumente de raportare și agregare…….…...................................................... 93
6.3. Business Warehouse în sistemul de sănătate...................................................... 97
6.4. Soluție software pentru optimizarea analizei datelor din domeniul medical….. 99
6.5. Concluzii și contribuții personale ....................................................................... 108

2
7. Diseminarea soluțiilor originale
7.1. Publicarea de articole în reviste.......................................................................... 110
7.2. Participarea la conferințe naționale și internaționale.......................................... 112
7.3. Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare....................................................... 114
7.4. Recunoașterea rezultatelor științifice prin citări ale articolelor publicate........... 115

Concluzii finale.......................................................................................................... 119

Bibliografie 123

Anexa 1 – Lista de acronime


Anexa 2 – Lista de tabele
Anexa 3 – Lista de figuri
Anexa 4 – Acoperirea cu articole și comunicări publicate a capitolelor tezei

3
CUVINTE CHEIE
Optimizare, Analiza datelor, Business Intelligence, Sistem de sănătate, Baze de date, In-
memory, Soluții, Proces decizional.

REZUMAT
Obiectivul tezei de doctorat Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate cu
tehnologii de Business Intelligence este creșterea performanței procesului decizional în sistemul
de sănătate pe baza analizei datelor existente cu ajutorul soluțiilor de Business Intelligence.
Teza prezintă soluţii originale obținute în procesul de cercetare și include o abordare
originală asupra îmbunătățirii procesului de analiză a datelor din sistemul de sănătate cu ajutorul
noilor tehnologii de Business Intelligence. Abordarea are la bază atât cercetările științifice
efectuate de autoare până în prezent și rezultatele experimentale obţinute, cât şi fundamentele
preluate din literatura de specialitate.
Pentru validarea în practică a conceptelor prezentate și a soluțiilor originale propuse a fost
dezvoltat produsul software HAR (Healthcare Analytics Research), cu ajutorul acestuia fiind
verificate toate ipotezele formulate în cadrul tezei de doctorat.
Teza de doctorat este structurată în trei părţi. Prima parte include analiza stadiului actual
al cunoașterii în domeniul Business Intelligence, iar rezultatele documentării constau în analiza
materialelor studiate, modul în care aceste materiale au fost publicate în lucrări fundamentale, în
articole şi în comunicări la conferințe și manifestări ştiinţifice, precum şi corespondenţa cu
cercetătorii din domeniu.
Partea a doua este dedicată prezentării rezultatelor originale obţinute de autoare pe
parcursul procesului de cercetare, obiectivul acestei părți fiind soluţionarea problemelor legate
de:
- îmbunătățirea procesului decizional cu tehnologia Business Intelligence;
- trecerea de la baze de date relaționale la baze de date in-memory;
- creșterea performanței aplicațiilor de Business Intelligence;
- analiza sistemului de sănătate ca sistem informațional.
Ultima parte a tezei este destinată diseminării rezultatelor originale obţinute, prin
evidenţierea modalității în care sunt verificate în practică ipotezele formulate referitor la
optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate.
Lucrarea este structurată în mai multe capitole în care se dezvoltă aspecte teoretice şi
practice legate de domeniul Business Intelligence și optimizarea analizei datelor folosind
tehnologii de ultimă generație.
Capitolul intitulat STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL BUSINESS
INTELLIGENCE prezintă aspecte legate de conceptualizarea sistemelor de Business
Intelligence, caracteristici ale tehnologiei Business Intelligence, soluții actuale de Business
Intelligence, evoluția domeniului, precum și avantajele și limitele implementării soluțiilor de
Business Intelligence. În cadrul acestui capitol se prezintă concepte de bază ale domeniului
Business Intelligence, se analizează stadiul actual al cercetărilor în domeniu și se evidențiază
principalele conferințe internaționale în domeniu. Sunt analizate caracteristicile tehnologiei
Business Intelligence, este efectuată o analiză comparată a soluțiilor actuale de Business
Intelligence și se prezintă domeniile de implementare a acestora. Sunt analizate istoricul și
evoluția domeniului Business Intelligence și sunt evidențiate avantajele și limitele implementării
soluțiilor.
Capitolul intitulat ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DECIZIONAL CU
TEHNOLOGIA BUSINESS INTELLIGENCE prezintă tehnici și instrumente pentru

4
modelarea datelor, analiza datelor cu ajutorul tehnologiei Business Intelligence, aspecte legate
de optimizarea modelării datelor, conceptul de Business Intelligence ca suport pentru аfаceri,
precum și depozitul de dаte abordat ca o componentă cheie а Business Intelligence. În cadrul
capitolului sunt prezentate tehnicile și instrumentele actuale utilizate, este efectuată o analiză
comparată a acestora și sunt evidențiate avantajele și dezavantajele acestora. Se prezintă
conceptul de analiză a datelor și particularitățile utilizării Business Intelligence în analiza datelor.
Se prezintă soluții de îmbunătățire a procesului de modelare a datelor și sunt analizate aspecte
legate de optimizare. Este reliefată utilizarea Business Intelligence ca suport pentru afaceri și
sunt descrise aspecte ale utilizării tehnologiei în zona de business. Sunt prezentate avantajele
utilizării tehnologiei Business Intelligence în creșterea performanței afacerii. Se prezintă
depozitul de date ca o componentă cheie a Business Intelligence, se evidențiază rolul acestuia și
sunt enumerate caracteristicile depozitului de date.
Capitolul TRECEREA DE LA BAZE DE DATE RELAȚIONALE LA BAZE DE
DATE IN-MEMORY abordează conceptul de in-memory Business Intelligence, precum și
evoluția bazelor de date în contextul Big Data. Se realizează o analiză comparată între bazele de
date relaționale și cele de tip in-memory. Este descrisă procesarea analitică online, abordată în
manieră clasică versus in-memory. În cadrul acestui capitol se descrie conceptul de in-memory
Business Intelligence, sunt analizate caracteristicile acestuia și sunt prezentate avantajele și
domeniile de aplicare. Este descris domeniul Big Data și sunt prezentate modificările apărute la
nivelul bazelor de date în contextul Big Data. Se prezintă bazele de date relaționale, bazele de
date in-memory și sunt descrise avantajele și domeniile de aplicare. Este descris OLAP
tradițional, precum și OLAP in-memory și este realizată o analiză comparată a acestora.
În capitolul CREȘTEREA PERFORMANȚEI APLICAȚIILOR DE BUSINESS
INTELLIGENCE se prezintă noile tehnologii pentru îmbunătățirea aplicațiilor de Business
Intelligence, vizualizarea interactivă a datelor, aspecte legate de implementarea de aplicații
autoadaptive folosind tehnologii specifice de ultimă generație, precum și integrarea bazelor de
date in-memory cu alte tehnologii. Se prezintă actualele tehnologii, precum SAP UI5, SAP
HANA, SAP Fiori și sunt evidențiate avantajele noilor tehnologii. Este descrisă vizualizarea
interactivă a datelor și sunt evidențiate avantajele vizualizării interactive. Sunt prezentate
caracteristicile aplicațiilor autoadaptive și particularitățile legate de implementarea acestora. Se
descriu posibilitățile de integrare a bazelor de date in-memory cu alte tehnologii și sunt
evidențiate avantajele integrării.
Capitolul intitulat SISTEMUL DE SĂNĂTATE – SISTEM INFORMAȚIONAL
prezintă o abordare cibernetică a sistemului de sănătate, fiind abordate aspecte legate de
arhitecturi pentru sisteme de sănătate, funcții ale sistemului de sănătate, probleme de integrare
ale bazelor de date in-memory în sistemele de sănătate, precum și aplicații informatice specifice.
În acest capitol se prezintă arhitecturile sistemelor de sănătate din România și Germania și se
efectuează o analiză comparată pentru a evidenția particularitățile fiecăruia. Se prezintă funcțiile
sistemului de sănătate, aspecte legate de integrarea sistemelor de sănătate, caracteristica de
integrabilitate a sistemului. Sunt analizate noi tipologii de aplicații specifice sistemului de
sănătate, precum și utilizarea bazelor de date in-memory în sistemul de sănătate.
În capitolul OPTIMIZAREA ANALIZEI DATELOR DIN SISTEMUL DE
SĂNĂTATE se prezintă soluții de analiză a datelor din sistemul de sănătate, instrumente de
raportare și agregare, conceptul de Business Warehouse în sistemul de sănătate, precum și o
soluție software proprie pentru optimizarea analizei datelor din domeniul medical. În cadrul
acestui capitol sunt descrise soluții de analiză a datelor și se prezintă instrumente de raportare și
agregare a datelor. Se realizează o analiză comparată a acestor instrumente și sunt descrise
avantajele fiecărui instrument. Se prezintă conceptul de depozit de date pentru afaceri și
modalitatea de utilizare a acestuia în cadrul sistemului de sănătate. Se descrie aplicația proprie

5
pentru optimizarea analizei datelor din sistemul medical, se prezintă funcționalitățile acesteia,
rezultatele practice obținute, precum și soluțiile originale propuse.
Capitolul DISEMINAREA SOLUŢIILOR ORIGINALE conţine lista soluţiilor
originale obţinute pe parcursul activităţii de cercetare şi care au fost incluse în teză. Este prezentat
modul de diseminare a rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în reviste indexate ISI și
BDI, în reviste de circulaţie internaţională, precum și în volumele conferinţelor naţionale şi
internaţionale. Se descriu studiile şi rapoartele de cercetare elaborate de autor pe parcursul
stagiului doctoral, precum și aplicația proprie dezvoltată pentru validarea ipotezelor formulate.
Teza se încheie cu CONCLUZII legate de procesul de optimizare a analizei datelor din
sistemul de sănătate cu ajutorul tehnologiei Business Intelligence. În acest ultim capitol al tezei
sunt descrise noi direcţii de cercetare şi modalităţi de transfer în practică a aspectelor teoretice
prezentate.
Teza de doctorat Optimizarea analizei datelor din sistemul de sănătate cu tehnologii de
Business Intelligence abordează o problematică de mare actualitate și interes pentru întreaga
comunitate de cercetători, specialiști și practicieni din domeniul IT&C.
Domeniul de cercetare este deosebit de important și continuarea cercetărilor va permite
perfecționarea structurală și pe plan decizional a sistemului de sănătate, folosind tehnologia
Business Intelligence.
În concluzie, este timpul pentru o schimbare în sectorul serviciilor, iar utilizarea analizei
datelor va permite folosirea datelor corecte și punerea acestora la îndemâna tuturor. Acest lucru
presupune salvarea de vieții sau îmbunătățirea stilului de viață al oamenilor. Volumele mari de
date oferă posibilități inovatoare de cercetare, descoperire, o mai bună îngrijire a pacientului în
sectorul medical, precum și o mai mare eficiență în sistemul de sănătătate și serviciile medicale.
Analizele volumelor mari de date ajută în mod semnificativ cercetarea medicală și, în cele din
urmă, vor conduce la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, în toate domeniile de activitate.

6
INFORMAŢII PERSONALE Ivan Mihaela - Laura
Sos. Mihai Bravu Nr. 39, Bl. P15Bis, Sc. A, Et. 8, Ap. 32, Bucuresti, 021305, Romania

+40 720 062 822

ivanmihaela88@gmail.com

Sexul Female | Data naşterii 06/11/1988 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

07/2015–prezent Business Intelligence Consultant


SAP Near Shore Center, SAP Romania SRL, București (România)

11/2012–07/2015 SAP ABAP Developer


SAP Near Shore Center, SAP Romania SRL, București (România)

07/2011–11/2012 IT Specialist
IBM GPSG, București (România)

05/2011 Stagiu de practică - Java & Eclipse RCP Developer


IBM GPSG, București (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2013–Prezent Doctorat în Informatică Economică


Academia de Studii Economice, București

2011–2013 Masterat de cercetare în Informatică Economică


Academia de Studii Economice, București

2010–2011 Bursa Erasmus


Universitatea Santiago de Compostela, (Spania)

2008–2011 Licenţiată în Economie - Specializarea Informatică Economică


Academia de Studii Economice / Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, București

2004–2008 Diplomă de bacalaureat


Liceul Zinca Golescu, Pitești

7
COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C1 C1 B2 B2 C1

IELTS Academic Band 6 – Competent User

spaniolă C1 C1 C1 C1 B2
germană A2 A2 A2 A2 B1
franceză A2 A2 A2 A2 B1
italiană A2 A2 A2 A2 A2
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe ▪ Lucrul în echipă


organizaţionale/manageriale
▪ Proactivitatea
▪ Abilități în managementul de proiecte

Competenţe dobândite la locul de ▪ Academia de SAP - ABAP și pregătirea pentru examenul de certificare
muncă
▪ SAP Early Talent Program
▪ Cursuri despre Business Intelligence(BI), Material Management (MM), Sales and Distribution (SD),
Contabilitate financiară (FI)
▪ Curs de SAPUI5
▪ SAP HANA (Cursuri online: Introduction to Software development on SAP HANA și Introduction to
SAP HANA Cloud Platform)
▪ HTML, CSS, Javascript and Jquery, curs intern
▪ Floorplan Manager for Web Dynpro ABAP (NET313), curs intern
▪ SAP Netweaver Gateway (GW100), curs intern
▪ SAP Portfolio and Project Management info-session (PLM510, PLM550), curs intern
▪ ABAP Workbench Fundamentals (TAW 10_1, TAW 10_2), curs intern
▪ ABAP Objects and Application Area (TAW 12_1, TAW 12_2), curs intern
▪ SAP Smart Forms (BC470), SAP Adobe Forms (BC480), curs intern

Competenţe informatice ▪ Academia Business Intelligence 2014, organizată de Academia de Studii Economice în parteneriat
cu Crystal System SRL – în desfășurare
▪ SAP Certified Application Associate - SAP HANA Modelling - C_HANAIMP142
▪ SAP Certified Development Specialist - ABAP for SAP HANA - E_HANAAW151
▪ SAP Certified Development - ABAP with SAP NetWeaver 7.2 - C_TAW12_731
▪ SAP Certified Associate - Business Process Integration with SAP ERP 6.0 EhP6 - C_TERP10_66
▪ Servlets ans JSP at Telecom Academy
▪ Fundamentals of Java la Telecom Academy
▪ DATABASES and DBMS Oracle certification
▪ Database Programming with PL/SQL

8
▪ Database Design and Programming with SQL
▪ C # and ASP.NET using Visual Studio and SQL Server
▪ Certificare in Computer Operation: C++, Visual Fox Pro, Microsoft Office, PHP

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii și Conferințe ▪ 7 comunicări la conferințe și 8 articole in reviste ISI și BDI


▪ participarea în finală la Top Talents 2011 si 2012

Aptitudini și competențe personale ▪ sunt dornică să învăț lucruri noi, am capacitate de asimilare rapidă, pot să mă acomodez ușor în
diverse situații; am experimentat diverse medii academice, culturale şi sociale în special în
programul de exchange din Spania.
▪ fost membru al asociației Erasmus Student Network
▪ practic diferite sporturi ca: alergatul și dansul
▪ sociabilă, punctuală, foarte calculată și ambițioasă.
▪ integritate, responsabilitate, orientare spre performanță.