Sunteți pe pagina 1din 1

Doamna Primar,

Societatea comercială……………………………………….........…
Cod fiscal…………………, reprezentată prin………..........……………
în calitate de ………………cu sediul în ……………..........……….……
str. …………………………. nr. ……, telefon…………………., adresă
e-mail…………….……………………………...…………, vă solicităm
Acord de funcţionare / prelungirea valabilităţii Acordului de
funcţionare pentru unitatea situată în....................................................
str……………………………………….. nr……............……………….
având ca obiect de activitate …………………..........…………………...
……………………………………………................................................
....................................................................................................................
....................................................................…...........…………………….
Programul de funcţionare al unităţii este ……..........………………
……………………………………………………..............……………..
Suprafaţa totală destinată acestei activităţi este de …...…... mp
într-un număr de ………….. încaperi.
Declar pe propria-mi răspundere că actele necesare la dosar reflectă
situaţia actuală, după eliberarea lor nu au survenit nici un fel de
modificari.

Data, Semnătura, ştampila

 Viza Direcţia Fiscală Locală: la camera 13 – pentru pers.fizice


la camera 20 – pentru pers.juridice

FAVORABIL………, Data………...., Inspector....................................,Semnătura..................


DATORII………….., Data…………, Inspector.....................................,Semnătura.................
 Înscris informativ ARHITECT ȘEF:
Încadrare în PUG, aprobat cu H.C.L 165/2011:
FAVORABIL...................,Data.............., Inspector......................................,Semnătura............
Existența schimbării de destinație a spațiului care se dorește a se autoriza:
FAVORABIL...................,Data..............,Inspector.......................................,Semnătura............
ARHITECT ȘEF:.........................................
SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA....................