Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

SRL Aprobat,
Administrator,
.................................

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE


2019

Atelier de debitare, randeluire lemn

Persoana care
Măsuri Măsuri
Nr. Loc de muncă / Acţiuni în scopul Termen de răspunde de Obser-
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice igienico- de altă
crt. post de lucru realizării măsurii realizare realizarea vaţii
sanitare natură
măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. MUNCITOR Lovire de către Instruirea Efectuarea instruirii
NECALIFICAT/ mijlocele de personalului cu privire la termenele Lucrător
La
GATERIST transport în timpul la regulile de stabilite. desemnat
instruirea
deplasării de acasă circulaţie. SSM
periodică
la serviciu sau de la
serviciu acasă;
Lovire de către Instruirea Efectuarea instruirii
mijloa-cele de lucrătorilor cu la termenele Lucrător
La
transport la depla- privire la regulile de stabilite. desemnat
instruirea
sarea la punctele de circulaţie în SSM
periodică
lucru mobile sau interiorul şi în afara
temporare; şantierului.
Organe de maşini în Verificarea Instruirea lucrătorilor Verificarea utilizării Permanent Şef atelier
mişcare la fierăstrău utilizării cu privire la obligaţia dispozitivelor de La Lucrător
circular, maşină de dispozitivelor de utilizării protecţie la maşinile instruirea desemnat
frezat; protecţie la dispozitivelor de unelte. periodică SSM
maşinile unelte protecţie la maşinile Efectuarea instruirii
unelte şi a EIP şi EIL. la termenele
stabilite.

0
Proiectare de Verificarea Instruirea lucrătorilor Verificarea utilizării
corpuri sau utilizării cu privire la obligaţia dispozitivelor de
Permanent Şef atelier
particule în timpul dispozitivelor de utilizării protecţie la maşinile
La Lucrător
operaţiilor de tăiere, protecţie la dispozitivelor de unelte.
instruirea desemnat
găurire, polizare; maşinile unelte protecţie la maşinile Efectuarea instruirii
periodică SSM
unelte şi a EIP şi EIL. la termenele
stabilite.
Contact direct al epi- Instruirea lucrătorilor Efectuarea instruirii Lucrător
La
dermei cu suprafeţe privind riscurile la termenele desemnat
instruirea
tăietoare, induse de neutilizarea stabilite. SSM
periodică
înţepătoare, abrazive. EIP
Electrocutare prin Izolarea căilor de Izolarea căilor de
atingere directă – curent neprotejate Instruirea curent neprotejate Angajator
căi de curent (capete de con- personalului privind (capete de conductori, Imediat Lucrător
neprotejate, tablouri ductori, înnădiri de interdicţia de a înnădiri de cablu) şi La desemnat
electrice cablu) şi asigurarea umbla la tablourile asigurarea prin instruirea SSM
neasigurate; prin încuiere cu electrice şi de a încuiere cu lacăt a periodică
lacăt a tablourilor atinge căile de curent tablourilor electrice.
electrice. neprotejate
Instruirea personalului
privind interdicţia de a
umbla la tablourile
electrice şi de a atinge
căile de curent
neprotejate
Electrocutare prin Verificarea Verificarea periodică
atingere indirectă – periodică a a instalaţia de
defecţiuni la instalaţia instalaţia de împământare şi a
de împământare la împământare şi a legăturilor maşinilor Imediat Angajator
care sunt legate legăturilor unelte la instalaţia
echipamentele maşinilor unelte la de împământare;
electrice. instalaţia de
împământare;
Temperatura Acordarea
ridicată a aerului în Decalarea programu- alimentaţiei Decalarea În perioa- Angajator
anotimpul cald – lui de lucru pe de protecţie programu-lui de dele de Şef punct
şoc termic; perioada de caniculă - apă lucru pe perioa-da caniculă lucru
minerală de caniculă.

1
Acordarea
alimentaţiei de
protecţie – apă
minerală
Temperatura Acordarea de Acordarea Acordarea de
scăzută a aerului din echipament de lucru de echipa-ment de
anotimpul rece – pentru timp friguros alimentaţie lucru pentru timp În
Angajator
hipotermie, de protecţie friguros. perioadele
Şef punct
afecţiuni ale – ceai Acordarea de de timp
lucru
aparatului respirator fierbinte alimentaţie de friguros
protecţie – ceai
fierbinte
Calamităţi naturale Informarea Efectuarea instruirii
(trăsnet, vânt, lucrătorilor asupra la termenele
grindină, viscol, riscurilor existente şi stabilite.
prăbuşiri de copaci, măsuri de prim- La
Lucrător
seisme) ajutor în caz de Elaborarea planului instruirea
desemnat
calamitate de evacuare de periodică
SSM
Elaborarea planului urgenţă în caz de 30 zile
de evacuare de calamităţi
urgenţă în caz de
calamităţi
Perioade cu ritm mare Planificarea judicioasă a Planificarea judicioasă a
de muncă datorită muncii, pentru a se evita muncii, pentru a se evita
Permanent Angajator
volumului mare de perioadele de vârf perioadele de vârf
lucrări;
Efort dinamic prin Asigurarea de mijloa- Avizarea lucrătorilor Efectuarea Asigurarea de mijloace
manipularea de ce de transport şi privind riscurile apariţiei controlului de transport şi manipu- Lucrător
materiale relativ mani-pulare a de afecţiuni dorso-lom- periodic de lare a materialelor , etc. La desemnat
grele; materialelor şi bare în cazul manipulării medicină a instruirea SSM
produselor finite etc. şi transportului prin muncii. periodică Angajator
purtare a maselor

2
Avizarea lucrătorilor
privind riscurile
apariţiei de afecţiuni
dorso-lom-bare în cazul
manipu-lării şi
transportului prin
purtare a maselor.
Efectuarea
controlului periodic
de medicină a
muncii.
Efectuarea de operaţii Asigurarea tablou- Instruirea lucrătorilor Asigurarea tablourilor
neprevăzute în sarcina rilor electrice prin privind interdicţia de electrice prin încuiere
Lucrător
de muncă – intervenţii încuiere cu lacăt a se interveni fără cu lacăt La
desemnat
neautorizate la autorizare la instruirea
SSM
instala-ţiile şi instalaţiile electrice Efectuarea instruirii periodică
echipamentele la termenele
electrice; stabilite.
Executarea Instruirea lucrătorilor Efectuarea instruirii
defectuoasă de privind corecta la termenele Lucrător
La
poziţionări şi fixări ale utilizare a stabilite. desemnat
instruirea
materialelor de echipamentelor tehnice SSM
periodică
prelucrat în maşinile şi efectuarea corectă a
unelte operaţiilor
Reglaje sau Instruirea personalului Efectuarea instruirii
Lucrător
manipulări greşite privind corecta la termenele La
desemnat
ale echipamentelor utilizare şi manipulare stabilite. instruirea
SSM
tehnice a echipamentelor periodică
tehnice
Pornirea sau oprirea Instruirea personalului Efectuarea instruirii La Lucrător
accidentală a ET – privind corecta utilizare la termenele instruirea desemnat
circular cu disc abraziv, şi manipulare a stabilite. periodică SSM
maşimă de găurit, echipamentelor tehnice
maşină de debitat;

3
Deplasare sau staţio- Semnalizarea cores- Instruirea personalului Semnalizarea
nare în zone pericu- punzătoare a zonelor cu privire la regulile de corespun-zătoare a
loase – pe căile de de circulaţie a circulaţie în interiorul şi zonelor de circulaţie a
acces ale mijloacelor mijloa-celor de în afara curţii societăţii. mijloacelor de Permanent Lucrător
de transport; transport, respectiv a transport, respectiv a La desemnat
zonelor pietonale zonelor pietonale din instruirea SSM
curtea societăţii; periodică
Efectuarea instruirii
la termenele
stabilite.
Deplasări cu pericol de Asigurarea ordinei şi Asigurarea ordinei
cădere de la acelaşi curăţenie în atelier, şi curăţenie în
nivel prin împiedicare, în curte şi la fiecare atelier, în curte şi la
Permanent
dezechilibrare, post de lucru. fiecare post de lucru. Şef atelier
aluneca-re (materiale
depozitate la nivelul
solului, etc.);
Omiterea unor Instruirea lucrătorilor Efectuarea instruirii
operaţii (verificarea privind necesitatea la termenele
echipa-mentelor verificării ET înainte stabilite. Lucrător
tehnice înainte de de punerea în Periodic desemnat
punerea în funcţiune în vederea SSM
funcţiune); depistării unor
eventuale defecţiuni
Neutilizarea Verificarea Instruirea lucrătorilor Verificarea utilizării Permanent Şef atelier
dispozitivelor de utilizării cu privire la obligaţia dispozitivelor de Periodic Lucrător
protecţie la echipa- dispozitivelor de utilizării protecţie la maşinile desemnat
mentele tehnice protecţie la dispozitivelor de unelte SSM
utilizate – ecrane de maşinile unelte protecţie la maşinile Instruirea lucrătorilor
protecţie, apărători unelte şi a EIP şi EIL. cu privire la obligaţia
de mână; utilizării
dispozitivelor de
protecţie la maşinile
unelte şi a EIP şi EIL.

4
Neutilizarea Instruirea lucrătorilor Efectuarea instruirii
echipamentului cu privire la obligaţia la termenele stabilite
Lucrător
individual de utilizării
Periodic desemnat
protecţie – ochelari dispozitivelor de
SSM
de protecţie, mănuşi protecţie la maşinile
de protecţie etc. unelte şi a EIP şi EIL.

Intocmit,
Serviciu Extern SSM
....................................