Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE ÎN

BÂLBÂIALĂ

SEMESTRUL II
Nr. săptămâni=20
Nr. ore/săptămână=2

Nr. Unităţi de Obiective/competenţe Conţinuturi Nr. Observaţii


crt învăţare ore/perioada

1. ETAPA TERAPIEI 1. Reactualizarea cunoş- -Activităţi de rememorare şi de 36/


RECUPERATORII tinţelor dobândite realizare a exerciţiilor de relaxare 16.01.2012-
CU CARACTER 2. Restabilirea fluenţei musculară; a exerciţiilor de mişcare 30.03.2012;
SPECIFIC verbale ritmică; a exerciţiilor de motricitate 23.04.2012-
 Învăţarea pronunţiei fonoarticulatorie; a exerciţiilor de 8.06.2012
prelungite a vocale- respiraţie nonverbală şi verbală; a
lor în şoaptă, cu voce exerciţiilor de emitere şi articulare
înceată şi apoi cu corectă a eventualelor sunete
voce normală; deficitare
 Realizarea pronun- -Exerciţii de pronunţare prelungită a
ţiei lente, concomi- vocalelor în şoaptă, cu voce înceată şi
tentă cu logopedul, cu voce normală
reflectată şi ulterior -Exerciţii de pronunţare
independentă, a sila- concomitentă cu logopedul a unor
belor închise, des- silabe, cuvinte, însoţind pronunţarea
chise şi interme- de mişcarea ritmică a degetelor,
diare; braţelor, picioarelor sau bătaia din

1
 Creşterea progresivă palme
a numărului de -Exerciţii de înlocuire a sunetelor
vocale, respectiv unui cuvânt cu ,,a” sau ,,m” rostite
silabe, pronunţate pe prelungit, imitând accentul şi
durata unei expiraţii; intonaţia propoziţiei
 Realizarea pronun- -Exerciţii de pronunţare a silabelor şi
ţiei silabisite a cu- cuvintelor crescând progresiv
vintelor sau cu pre- numărul lor în timpul unei expiraţii
lungirea primei vo- -Exerciţii de pronunţare a cuvintelor
cale a cuvântului; despărţite în silabe
 Formarea şi pro- -Exerciţii de pronunţare prelungită a
nunţarea unor propo- primei vocale sau a tuturor vocalelor
ziţii simple conco- unui cuvânt
mitent cu logopedul, -Exerciţii de pronunţare a unor
în vorbirea reflectată, cuvinte prin denumirea imaginilor
iar apoi independent; -Exerciţii de pronunţie a propoziţiilor
 Realizarea sincroni- simple, apoi dezvoltate, afirmative,
zării între respiraţie, interogative, imperative, concomitent
mişcare şi pro- cu logopedul
nunţie: -Exerciţii de povestire după ilustraţii
- asocierea pronun- -Exerciţii de recitare a unor versuri
ţiei silabelor, concomitent cu logopedul
cuvintelor şi -Exerciţii de povestire după ilustraţii
propoziţiilor cu împreună cu logopedul şi apoi
mişcarea ritmică a repetând după el
degetelor, braţe- -Exerciţii de vorbire reflectată,
lor, picioarelor copilul imitând în vorbirea sa:
sau bătaia din rapiditatea sau încetinirea ritmului,
palme intonaţia, legarea cuvintelor,
- realizarea unor alungirea vocalelor, acentuarea
jocuri ritmice şi ritmică a cuvintelor, împărţirea
de verbalizare a propoziţiilor în unităţi de respiraţie şi
mişcării exprimarea acestei unităţi într-o
 Formarea şi pro- singură expiraţie, oprirea la inspiraţie,
nunţarea unor pro- etc.

2
-Exerciţii de vorbire independentă
realizate prin: întrebări şi răspunsuri
cunoscute de către copil; asamblarea
cuvintelor într-o propoziţie, alcătuirea
unor fraze scurte după ilustraţii,
dialoguri în cadrul unui joc,
verbalizarea unei acţiuni, etc.
poziţii dezvoltate -Exerciţii de citire pe texte prelucrate,
 Realizarea asocierii despărţite în sintagme prin bare, cu
pronunţiei cu scrisul inspir înaintea fiecărei sintagme
silabelor, cuvintelor -Exerciţii de citire expresivă cu
şi propoziţiilor respectarea pauzelor la virgule, opriri
la punct, variaţii de ton
3. Automatizarea vorbirii -Exerciţii de asociere a pronunţiei cu
fluente: scrisul, copilul trebuind să pronunţe,
 Citirea unor cuvinte, să lungească vocalele în timp ce scrie
propoziţii şi texte -Exerciţii pentru găsirea şi înlănţuirea
uşoare prelucrate; cuvintelor în propoziţii: asociaţii de
 Reproducerea unor cuvinte sub formă de joc, răspuns cu
scurte poezii sau orice cuvânt care se potriveşte
povestioare cuvântului pronunţat de logoped,
 Realizarea vorbirii continuarea unei propoziţii începute
în faţa colegilor cu de logoped, alcătuirea unor propoziţii
susţinerea morală din din 2-3 cuvinte date, citirea de
partea logopedului. imagini şi povestiri după tablouri
-Exerciţii de recitare a unor poezii
scurte
-Exerciţii de povestire a unor poveşti
cunoscute
-Exerciţii de vorbire naturală în faţa
clasei, cu susţinerea morală din partea
logopedului, prin asistenţa la lecţie

2. EVALUAREA Evaluarea ritmului si -Probe de pronunţie a unor cuvinte şi 4/

3
FINALĂ fluenţei vorbirii prin propoziţii
diferite metode -Probe de citire a unor materiale
(imagini, liste de cuvinte, verbale 11.06.2012-
înregistrări audio) -Povestirea unor evenimente din 22.06.2012
activitatea şcolară sau extraşcolară