Sunteți pe pagina 1din 13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 POIANA
COMUNA POIANA, JUDEȚUL GALAȚI
TEL./FAX 0236 836676
E-mail: poianascoala@yahoo.com

___________________________________________________________________________________________________

PLAN
MANAGERIAL
AN SCOLAR
2018-2019

Comisia metodică Științe umaniste


I. ARGUMENT

Planul managerial pentru anul scolar 2018-2019, este elaborat din perspectiva rolului si atributiilor Comisiei metodice din Scoala
Gimnazială Nr 1. POIANA in sistemul educational si in comunitate, punand in practica Proiectul de Dezvoltare Institutionala care isi propune
o invatare activa in care sa fie implicati toti beneficiarii educationali.
Documentul de fata, vizeaza, de asemenea, necesitatea dezoltarii in scoala a unor practici didactice care sa promoveze
interactivitatea, utilizarea/aplicarea informatiilor in contexte cat mai variate si corelate la experienta elevilor, la asteptarile acestora si a
familiei in privinta demersului didactic si confortului educational.
Elementul central al Planului Managerial este ELEVUL, care este actorul principal al demersului educational, in jurul acestuia
gravitand modul de abordare a curriculumului, constituirea si perfectionarea resursei umane, constituirea si folosirea resursei materiale
si financiare si modul de abordare a relatiilor cu comunitatea locala.
Urmărim să dezvoltăm un cadru propice dobândirii de informaţii şi de formare a competenţelor care să-i ajute pe elevi să se descurce în
orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, în vederea dezvoltării proceselor cognitive, de adaptare la schimbare, de achiziţionare a
deprinderilor şi abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.

II. CONTEXT LEGISLATIV


Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare ;
OM 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor diin invatamantul preuniversitar ;
OM 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului ;
OM 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar, completat de OM 4621/2015 ;
OM 6143/2011 privind aprobarea Metodologia de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar si OM 4613
privind modificarea Anexei1 – calendarul realizarii evaluarii ;
OM 4390/2012 privind infiintare Consiliului national pentru prevenirea si combatarea violentei in mediul scolar ;
OM 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar ;
OM 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor
profesionale transferabile ;
OUG 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie aprobata cu completari si modificari prin Legea 87/2006, cu modificarile ulterior;
OM nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar;
OM nr. 5132 / 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;

3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN


ANALIZA SWOT

Puncte tari ale şcolii:

promovarea unui management eficient şi profesional care permite gestionarea reformei la nivelul şcolii
asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii
încadrarea cu personal didactic calificat
colectiv didactic valoros, calitǎţi definitorii fiind seriozitatea, perseverenţa şi conştiinciozitatea
spaţii de şcolarizare moderne dotate corespunzǎtor
bibliotecǎ dotatǎ cu necesarul de carți

colaborare foarte bunǎ cu comunitatea localǎ şi cu alte instituţii şi organizaţii locale


procent bun de elevi cu performanţe bune la învǎţǎturǎ
procent mic de elevi cu abateri disciplinare
asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.

stabilirea C.D.S.-ului în funcţie de cerinţele şi nevoile de instruire ale elevilor şi pǎrinţilor


ofertǎ complexǎ a activitǎţilor extraşcolare
Puncte slabe ale şcolii:

unele din materialele didactice din dotarea şcolii sunt uzate sau nu există
slaba implicare a parinţilor în problemele şcolii ( în special părinţii elevilor cu rezultate slabe la învăţătură şi părinţii elevilor din ciclul gimnazial)

Puncte slabe ale comunităţii:

Lipsa locurilor de muncă


Mulţi părinţi sunt plecaţi la muncă în alte ţări, copiii rămânănd doar cu unul dintre părinţi sau în grija bunicilor ;

Oportunitǎţi la nivel de şcoală:

relaţii bune de colaborare cu pǎrinţii şi comunitatea localǎ


interesul autorităţilor şi comunităţii locale de încheiere a unor parteneriate
decontarea navetei cadrelor didactice ;

Ameninţǎri la nivel de şcoală:

lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate duce la superficialitate şi dezinteres în rândul elevilor
costuri ridicate ale mijloacelor şi echipamentelor de instruire modernǎ cât şi a cursurilor de perfecţionare (cursuri postuniversitare,
master)şi a materialelor informative
scăderea populaţiei şcolare;
scǎderea interesului pǎrinţilor în rezolvarea problemelor şcolii
IV. DIRECTII DE ACTIUNE

Dezvoltare organizationala si relatii sistemice


1. Cresterea eficientei functiilor manageriale si distribuirea acestora;
2. Respectarea regulamentelor scolii (Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interna)

Curriculum
1. Asigurarea unor programe educationle bazate pe o invatare activa in care sa fie implicati toti beneficiarii si care sa satisfaca asteptarile acestora si
standardele de calitate ;
2. Punerea in practica a curriculumului national la nivelul comisiei metodice si al fiecarei discipline de studiu;
3. Realizarea unei oferte de CDS in functie de nevoile elevilor si posibilitatile materiale si umane ale scolii;
4. Realizarea unei evaluari ritmice si obiective a competentelor vizate de curriculum;
5. Imbunatatirea demersului didactic asigurand sanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare ;

Resurse umane
1. Mentinerea unui management privind resursle umane care sa asigure cel putin mentinerea calitatii demersului didactic actual ;
2. Constientizare cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice si etapele acesteia;
3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si cele ale organizatiei;

1. Gestionarea eficienta a resurselor financiare si materiale ;


2. Pastrarea, intretinerea si innoirea bazei materiale a scolii ;
3. Imbunatatirea activitatilor de obtinere a fundurilor extrabugetare.

Relatia scoala-parinti-comunitate (prestator de servicii educationale-beneficiari primari-beneficiari secundari-beneficiari secundari)


1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu parintii, autoritatile publice locale, institutiile de cultura si alte organizatii guvernamentale si non-
guvernamentale ;
2. Implicarea parintilor si comunitatii locale in activitatile scolare si extrascolare ale Scolii Gimnaziale Nr.1 Poiana ;
3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale Nr.1 Poiana
Dezvoltare organizationala si relatii sistemice

OBIECTIVE
1. Cresterea eficientei functiilor manageriale si distribuirea acestora;
2. Dezvoltarea sistemului de management al calitatii;
3. Respectarea regulamentelor scolii (Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interna)

Activitati Responsabil Termen Indicator de realizare Instrumente/


Resurse
Elaborarea planului managerial al comisiei pentru Sef comisie 10 oct.2018 Planul managerial PDI
anul scolar 2018-2019 Plan man.
2017-2018
Prelucrare ROF si ROI – elevi si parinti Cadre didactice 23 oct 2018 Procese-verbale sedinte, ROF scoala,
Tabele semnaturi elevi si parinti ed. 4, rev.0 si
ROI
sedinta CP
Elaborarea graficului interasistentelor si asistentelor Sef comisie 10 oct 2018 Graficul asistentelor si Programul
interasistentelor com.
Elaborarea Planului de activitati al comisiei Sef comisie 10 oct.2018 Planul de activitati al comisiei

III.CURRICULUM

OBIECTIV GENERAL
 Imbunatatirea calitatii procesului de predare-invatare

OBIECTIVE SECIFICE:
1. Asigurarea unor programe educationale bazate pe o invatare activa in care sa fie implicati toti beneficiarii si care sa satisfaca
asteptarile acestora si standardele de calitate ;
2. Punerea in practica a curriculumului national la nivelul fiecarei clase si al fiecarei discipline de studiu;
3. Îmbunătățirea eficienței actului didactic;
4. Realizarea unei evaluari ritmice si obiective a competentelor vizate de curriculum;
5. Imbunatatirea demersului didactic asigurand sanse egale tuturor elevilor pentru atingerea standardelor curriculare si pregatirea elevilor
de a face fata cu succes cerintelor ;
6. Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfășurarea activității la clasă;

Activitati Responsabil Termen Indicator de realizare Instrumente/


Resurse
Studierea Ordinului privind structura anului şcolar cadrele didactice 10 sept.2018 Realizarea documentelor scolare Ord.min.
2087 –2019
Studierea Planului-cadru de învăţământ şi a cadrele didactice 10 sept.2018 Realizarea documentelor scolare
programelor şcolare
Întocmirea schemelor orare şi a orarelor claselor cadrele didactice 19 sept 2018 Realizarea documentelor scolare planurile
cadru
Achiziţionarea şi distribuirea manualelor şcolare cadrele didactice, In functie de Dotarea tuturor copiilor cu Oferta pentru
secretar,bibliotecar oferta manuale manuale
digitale
Elaborarea planificarilor calendaristice anuale cadrele didactice 1 oct.2018 planificarile Programele
scolare
Realizarea proiectarii unitatilor de invatare cadrele didactice periodic Proiectarile unitatilor Programe
scolare,
manuale
Avizarea documentelor de proiectare didactica director, 20 sept 2018 planificarile anuale si programele
sef de comisie proiectarile didactice scolare in
metodica vigoare
Transmiterea către cadrele didactice a informaţiilor sef de comisie Cand e cazul Note
furnizate de conducerea şcolii, ISJ,cu privire la metodica informative,
aspecte ce vizează ciclul primar etc.
Elaborarea si avizarea programelor scolare pentru cadrele didactice iunie 2019 Fisa de avizare a
disciplinele optionale 2019-2020 programei scolare
Administrarea si prelucrarea testelor initiale sef de comisie 26 sept 2018 Fisa de analiza a Programul
metodica testelor comisiei
metodice
Procedura
specifica
Asigurarea unei invatari active in care sa fie cadrele didactice permanent proiecte de lectii PDI
impllicati elevii si parintii fisa de asistenta Program
comisie
metodica
Monitorizarea parcurgerii ritmice a continuturilor director, permanent grafic asistente
planificate in conformitate cu programele scolare sefi comisie fise de observatii la
metodica, lectie
CEAC
Realizarea programelor diferentiate pentru elevii cu cadrele didactice, permanent grafic si programe de Programul
cerinte educative speciale si pentru cei capabili de sef de comisie pregatire suplimentara comisiei
performanta metodica metodice
Monitorizarea activitatilor de pregatire cu elevii cu sef comisie permanent fise de monitorizare programul
cerinte eductive speciale sau a celor capabili de metodica, comisiei
performanta metodice
Realizarea programului de asistete si interasistente cadrele didactice, permanent fise de asistenta si interasistenta programul
sef de comisie comisiei
metodica metodice
Prezentarea periodica a concluziilor despre sef comisie semestrial informari in CP si CA
asistentele la ora si prezentarea exemplelor de buna metodica
practica
Evaluarea ritmica si sistematica a elevilor folosind o cadrele didactice, permanent cataloagele scolare,
gama cat mai variata de instrumente evaluative care portofolii elevi si PDI
sa permita o evaluare realista, obiectiva si centrata cadre didactice
pe elev
Evaluarea stadiului si ritmicitatii elevilor sef comisie lunar cataloagele scolare,
metodica, informari in CP si CA PDI
Folosirea platformelor de predare-invatare-evaluare cadrele didactice saptamanal platforme de invatare PDI
on-line in mod sincron si asincron online
Completarea corectă a cataloagelor şi a carnetelor de cadrele didactice 1 oct.2018 Documentele respective
elev.
Completarea corectă a situaţiei şcolare la sfârşit de cadrele didactice semestrial Documentele respective
semestru şi de an şcolar
Prezentare de referate, lecţii demonstrative, mese cadrele didactice lunar Proiecte didactice, referate, programul
rotunde, exemple de bună practică, dezbateri, care să procese verbale comisiei
abordeze utilizarea strategiilor didactice; metodice

RESURSE UMANE

OBIECTIV GENERAL:
 Formarea continua si autoperfectionarea cadrelor didactice

OBIECTIVE SPECIFICE;
1. Constientizare cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice si etapele acesteia;
2. Participarea la actiuni de formare continua a cadrelor didactice;

Activitati Responsabil Termen Indicator de realizare Instrumente/


Resurse
Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor sef comisie calendarul Procesele-verbale ale Programele
metodice metodica activitatilor comisiei metodice comisiei
lista cu responsabilitati metodice
Constituirea si valorificarea portofoliului profesional cadrele didactice 30 sept 2018 portofoliile personale strategia de
ca instrument de evaluare si dezvoltare personala sef comisie formare continua
Participarea cadrelor didactice la activitatile cadrele didactice conform fisa personala de calendarul
metodice ale cercurilor pedagogie calendarului prezenta la activitati activitatii
ISJ Galați metodice
al ISJ Galați
Participarea cadrelor didactice la conferinte, cadrele didactie calendarul diploma, premii, calendarul
seminarii, simpozioane locale, zonale, judetene, fiecarei adeverinte activitatilor
nationale, internationale activitati
Stabilirea, valorificarea si publicarea unor teme de sefii comisiilor 15 iunie 2019 articole, carti cu ISSN publicatii
cercetare colective sau individuale metodice sau ISSN diverse
.Desfășurarea unor activități stiințifice sau didactice sef comisie Anul scolar
recunoscute la nivelul ISJ și a MECTS (proiecte metodica 2018-2019
educative, parteneriate
Monitorizarea (periodică şi finală) tuturor sef comisie Semestrial Fisa postului
activităţilor cuprinse în Fişa postului , urmărindu-se metodica
strategiile educative, stadiile de parcurgere,
optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora
şi dovezile aferente (cuprinse în portofoliul prof.)
RESURSE MATERIALE

OBIECTIV GENERAL:
 Valorificarea materialului didactic.

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative, prezentări Power Point ).
2: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfașurarea activității didactice( cd-uri educaționale, site-uri educaționale,
calculator, video-proiector, etc )
3. Imbunatatirea activitatilor de obtinere a fundurilor extrabugetare.

Activitati Responsabil Termen Indicator de realizare Instrumente/


Resurse
.Crearea ambientului educaţional atât în sălile de Cadrele didactice Permanent Satisfactia elevilor
curs, cât şi pe holurile şcolilor

.Confecţionarea de material didactic cu ajutorul Cadrele didactice Permanent Existenta materialelor


elevilor şi al părinţilor

Valorificarea fondului de carte al bibliotecii şcolare, . Permanent Fisa cititorului Contracte de


bibliotecii comunale Cadrele didactice parteneriat

Utilizarea materialelor educaționale aflate pe Cadrele didactice Permanent Proiecte did. , C.D,
suporturi electronice si crearea unora noi laptop,televizor
RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE

OBIECTIV GENERAL
 Imbunatatirea relatiei scoala-familie-comunitate

OBIECTIVE SPECIFICE
1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu parintii, autoritatile publice locale, institutiile de cultura si alte organizatii
guvernamentale si neguvernamentale ;
2. Implicarea parintilor si comunitatii locale in activitatile scolare si extrascolare ale Scolii Gimnaziale Nr.1 Poiana ;
3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale Nr.1 Poiana

Activitati Responsabil Termen Indicator de realizare Instrumente/


Resurse
Incheierea parteneriatelor cu institutiile locale, Sef comisie dec 2018 parteneriate incheiate PDI
judetene, nationale, cu alte scoli din judet sau tara
sau alte entitati cu implicare in activitatea
educative
Organizarea sedintelor cu parintii si constituirea Cadrele didactice 12-30 sept procese-verbale de la ROF scoala
comitetelor de parinti pe clase 2018 sedintele cu parintii ROF
liste comitet parinti pe cls.
Elaborarea programului activitatilor extrascolare Cadrele didactice 12 oct 2018 programul activitatilor PDI
si extracurriculare extrascolare
si extracurriculare
Elaborarea programului cultural-artistice pentru Cadrele didactice 12 oct 2018 programul fiecarei clase PDI
elevi, parinti si comunitatea locala programul scolii
Implicarea parintilor in realizarea activitatilor Cadrele didactice conform proiectele activitatilor programul
extracurriculare (vizite, excursii, programe art.) calendarului extrascolare activitatilor
activitatilor extrscolare

Responsabil comisie metodică,


Caragață Georgiana Cosmina

S-ar putea să vă placă și