Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Nuvela „Două loturi” de Ion Luca Caragiale

– sistematizarea cunoştinţelor despre nuvelă

PROFESOR: Dreptate Ioana -Floarea


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD”, ORĂȘTIE
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul lecţiei: „Două loturi” de Ion Luca Caragiale – sistematizarea cunoştinţelor despre nuvelă.
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare

Data Clasa Obiectul Tipul lecţiei Timpul


a VII –a Limba şi de consolidare 50 min.
literatura şi sistematizare
română
Subiectul lecţiei „Două loturi” de Ion Luca Caragiale - sistematizarea
cunoştinţelor despre nuvelă.

Motivaţia Elevii au posibilitatea să reactualizeze şi să-şi completeze cunoştinţele despre


nuvelă ca text literar, să rețină caracteristicile acestei specii literare.
Lecţia dezvoltă gândirea critică, punând elevii în situaţia de a argumenta
diferite aspecte. De asemenea, aceasta contribuie la consolidarea deprinderilor de
analiză a unor situaţii veridice, discuţiile ce le poate antrena desfăşurarea ei,
controversele ce pot apărea, transparenţa lecţiei putând stimula gândirea la diferite
nivele şi din perspective diferite.
Pe lângă interesul şi dragostea elevilor pentru literatură, se urmăreşte şi
formarea competenţei de cititor avizat de literatură, în sensul de a stăpâni toate
noţiunile de teorie literară care pot constitui instrumentele lecturii autentice.

Scopuri didactice:
- sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;
- aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice;
- fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe;
- verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor.

Competenţe - Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.


generale sociale şi - Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale
civice în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.
- Receptarea mesajului scris din texte literare în scopuri diverse.
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,
în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe 3.2 Recunoaşterea modurilor de expunere utilizate într-un text narativ:


specifice şi - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog);
conţinuturi - întrebările specifice abordării textelor narative: „ce“ se povesteşte (ce se
asociate întâmplă, care este acţiunea relatată), „cine” ia parte la acţiune (personajele,
trăsături fizice şi morale ale personajelor), „cine“ povesteşte (naratorul);
- specii literare: nuvela.
3.5 Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea:
- citirea corectă şi fluentă a unui text cunoscut în faţa unui auditoriu
divers; valorificarea elementelor nonverbale în interpretarea unor
texte studiate.
Valori şi atitudini - Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii.
- Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate.
- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere
social.
- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.

Mijloace de Cubul, fişele de lucru, tabla, manualul.


învăţământ

A. Strategii de învăţare:
- metode şi procedee: spargerea gheţii, conversaţia ghidată/argumentarea,
explicaţia, cubul, învăţarea prin cooperare;
Strategii de - forme de activitate: activitatea frontală combinată cu lucrul în grup, activitatea
învăţare şi resurse independentă individuală.

B. Resurse şi managementul timpului


- capacităţile normale de învăţare a elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 min.

- O.,Păcurari, Învăţarea activă.Ghid pentru formatori, MEC-CNPP., 2001


- Gliga, I., Învăţarea activă, MEC., Bucureşti, 2001.
- Jiga, I., Negruţ, I., Învăţarea eficientă, Editura Editis,Bucureşti, 1999.
- Cerghit, I., Metode de învăţământ, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1997.
Bibliografie - Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura
Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003.
- Ionescu, Miron, Chiş, Vasile,Strategii de predare şi învăţare, Editura
Ştiinţifică,Bucureşti, 1992.
- Ana Stoica, Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983.

Secvenţa lecţiei Strategii Activitatea profesorului Activitatea Evaluarea


didactice elevului
1 2 3 4 5
I. Moment Conversaţia -Stabileşte relaţia de Devin disponibili Aprecierea
organizatoric comunicare cu elevii; pentru oră; îşi
-Le solicită elevilor să se pregătesc toate cele
pregătească pentru oră. necesare pentru
buna derulare a
orei.
II. Conversaţia Prezentarea pe scurt a Ascultă conţinutul
Reactualizarea conţinutului operei. nuvelei şi cerinţele
cunoştinţelor şi Problemati- Verificarea temei: elevii îşi temei.
verificarea zarea prezintă sfaturile date lui
temei de casă Lefter.
II.Captarea Spargerea Dacă aş afla că sunt fericitul Comentează textul, Aprecieri
atenţiei gheţii câştigător la extragerea Loto fac aprecieri despre verbale
Conversaţia aş..... imporanţa creaţiei
literare.
III.Anunţa Conversaţia -Se anunţă tema nouă Ascultă şi reţin
rea temei noi Lucrul în -Se anunţă obiectivele tema şi obiectivele
grup operaţionale ale lecţiei lecţiei
-Se comunică elevilor că, în
vederea testării capacităţilor de
a rezuma informaţiile, de a
surprinde complexitatea
sentimentelor, ideilor vor
rezolva cerinţele realizate pe
baza fişelor de lucru.
-Se fac aprecieri asupra Sunt atenţi la
modului de lucru şi de cerinţe
cooperare în rezolvarea
sarcinilor.

IV.Studierea Conversaţia Aşa cum v-am anunţat vom Elevii ascultă şi fac
temei noi ghidată consolida astăzi o serie de însemnări în caiete.
Explicaţia cunoştinţe, încercând să
Metoda abordăm diverse aspecte ale
cubului operei literare, din perspectiva
metodelor interactive.
Li se explică elevilor, succint,
în ce constau aceaste metode Fiecare elev din
de stimulare a creativităţii: grup îşi încurajează
-Se precizează prin explicaţii coechipierii
clare sarcina pe care o are
fiecare dintre grupurile de
elevi;
-Profesorul împarte fişele de Încearcă să
lucru. înţeleagă sarcina Profesorul
Fişă de lucru - grupa 1 cerută apreciază
DEFINEŞTE Lucrează în grup activitatea
Membrii echipelor elevilor care
-trăsăturile nuvelei. fac aprecieri şi-au rezolvat
-stările pe care le-ai avea dacă referitoare la sarcinile,
ai fi personajul principal. textul-suport, invitându-i să
Fişă de lucru - grupa 2 îndrumaţi formuleze
INDICĂ permanent de concluziile
-locul şi timpul în care se profesor necesare
desfăşoară acţiunea.
-personajele care participipă la
acţiune şi clasifică-le în funcţie
de importanţa.

Fişă de lucru- grupa 3


ARGUMENTEAZĂ
-că Lefter este o victimă a Elevii lucrează în
destinului. grupuri şi dau
-că textul aparţine nuvelei (cel răspunsuri
puţin trei trăsături). întrebărilor din
Fişă de lucru-grupa 4 materialul pregătit.
EXPLICĂ
-trecerea de la speranţă la
disperare a personajului pe tot
parcursul acţiunii.
- modul în care autorul
realizează finalul nuvelei.
Fişă de lucru-grupa 5
PREZINTĂ
- semnificaţia numelui Elevii lucrează în
personajului Lefter Popescu. grupuri şi dau
- ce s-ar fi întâmplat dacă răspunsuri
Lefter Popescu ar fi câştigat la întrebărilor din
loterie. materialul pregătit.
Fişă de lucru -grupa 6
COMENTEAZĂ
-maniera în care protagonistul
îşi prezintă demisia.
- proverbul „Banii nu aduc
fericirea.”

VII. Realizarea Acvariul Elevii îşi vor exprima opinia Elevii îşi exprimă Aprecieri
feedback-ului sentimente- despre nuvela studiată opinia despre cuantificate în
lor nuvela studiată. note.

VIII. Conversaţia Se realizează pe tot parcursul Notează şi reţin Brainstorming


Asigurarea orei. trăsăturile nuvelei.
retenţiei şi Se completeză schema lecţiei,
transferului pe tablă
-titlul operei literare;
-autorul;
-genul literar;
-specia literară;
-personajele;
-trăsături caracteristice nuvelei.
IX. Evaluarea Elevii sunt evaluaţi pe baza
răspunsurilor din fişe şi a Sunt atenţi la
opiniilor exprimate de aprecierile făcute.
participanţi prin aprecieri Aprecierea şi
generale şi individuale, notarea
pozitive şi negative. elevilor

X. Tema Realizaţi o compunere în care Ascultă şi notează


să vă imaginaţi că Lefter tema.
Popescu ajunge vânzător de
farfurii.
ANEXA 1
METODA CUBULUI

1. 3. ARGUMENTEAZĂ
6.
C
5. O
4. EXPLICĂ
P M
R E
E N
Z 2. INDICĂ T
I E
N A
T Z
Ă Ă
1. DEFINEŞTE

DEFINEŞTE: Defineşte trăsăturile nuvelei.


Defineşte stările pe care le-ai avea dacă ai fi personajul principal.

2. INDICĂ:
Indică locul şi timpul în care se desfăşoară acţiunea.
Indică personajele care participipă la acţiune şi clasifică-le în funcţie de importanţa lor.

3. ARGUMENTEAZĂ: Argumentează că Lefter este o victimă a destinului.


Argumentează că textul aparţine nuvelei (cel puţin trei trăsături).

4. EXPLICĂ: Explică trecerea de la speranţă la disperare a personajului pe tot parcursul acţiunii.


Explică modul în care autorul realizează finalul nuvelei.

5. PREZINTĂ: Prezintă semnificaţia numelui personajului Lefter Popescu.


Prezintă ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi câştigat la loterie.

6. COMENTEAZĂ: Comentează maniera în care protagonistul îşi prezintă demisia.


Comentează proverbul „Banii nu aduc fericirea.”
Fişă de lucru - grupa 1
DEFINEŞTE

Defineşte trăsăturile nuvelei.


Defineşte stările pe care le-ai avea dacă ai fi personajul principal.

Fişă de lucru - grupa 2


INDICĂ

Indică locul şi timpul în care se desfăşoară acţiunea.


Indică personajele care participipă la acţiune şi clasifică-le în funcţie de importanţa.

Fişă de lucru- grupa 3


ARGUMENTEAZĂ

Argumentează că Lefter este o victimă a destinului.


Argumentează că textul aparţine nuvelei (cel puţin trei trăsături).

Fişă de lucru-grupa 4
EXPLICĂ
Explică trecerea de la speranţă la disperare a personajului pe tot parcursul acţiunii.
Explică modul în care autorul realizează finalul nuvelei.

Fişă de lucru-grupa 5
PREZINTĂ
Prezintă semnificaţia numelui personajului Lefter Popescu.
Prezintă ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi câştigat la loterie.

Fişă de lucru -grupa 6


COMENTEAZĂ

Comentează maniera în care protagonistul îşi prezintă demisia.


Comentează proverbul „Banii nu aduc fericirea.”
Fişă de lucru - grupa 1
DEFINEŞTE

Defineşte trăsăturile nuvelei.


Defineşte stările pe care le-ai avea dacă ai fi personajul principal.
Fişă de lucru - grupa 2
INDICĂ

Indică locul şi timpul în care se desfăşoară acţiunea.


Indică personajele care participipă la acţiune şi clasifică-le în funcţie de importanţa.
Fişă de lucru- grupa 3
ARGUMENTEAZĂ

Argumentează că Lefter este o victimă a destinului.


Argumentează că textul aparţine nuvelei (cel puţin trei trăsături).
Fişă de lucru-grupa 4
EXPLICĂ
Explică trecerea de la speranţă la disperare a personajului pe tot parcursul acţiunii.
Explică modul în care autorul realizează finalul nuvelei.
Fişă de lucru-grupa 5
PREZINTĂ
Prezintă semnificaţia numelui personajului Lefter Popescu.
Prezintă ce s-ar fi întâmplat dacă Lefter Popescu ar fi câştigat la loterie.
Fişă de lucru -grupa 6
COMENTEAZĂ

Comentează maniera în care protagonistul îşi prezintă demisia.


Comentează proverbul „Banii nu aduc fericirea.”

S-ar putea să vă placă și