Sunteți pe pagina 1din 91

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului


pentru anii 2019-2020
---------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020


(se anexează).

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale:


1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în
termenele stabilite a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020;
2) vor prezenta lunar, pînă la data de 5 a lunii următoare, informația despre
executarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, utilizînd
Sistemul informațional „Programul de activitate al Guvernului”, la adresa
http://monitorizare.gov.md.

3. Cancelaria de Stat va prezenta Guvernului, pînă la data de 15 a fiecărei


luni, informaţia privind progresul în realizarea Planului de acțiuni al Guvernului
pentru luna precedentă.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei


de Stat.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru MAIA SANDU

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020

Nr. Indicator de Termen de Instituția/instituțiile


Acțiuni Referințe
crt. monitorizare realizare responsabile

1 2 3 4 5 6

I. STAT DE DREPT

A. JUSTIȚIE

Reformarea Curții Supreme de Justiție prin revederea competențelor, Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Justiției
1. modificarea condițiilor și a criteriilor de numire a judecătorilor și reducerea Guvern și remis
numărului acestora Parlamentului

Fortificarea independenței sistemului judiciar prin modificarea Constituției Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Justiției Planul de acțiuni AA
în vederea limitării imunității judecătorilor, unificarea modului de numire a Guvern și trimis Curții UE-RM 2017-2019,
2. judecătorilor, anularea termenului inițial de numire a judecătorilor pe 5 ani și Constituționale pentru p. 12, L1, titlul III.,
modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, excluderea avizare Angajament tranșa
membrilor de drept din componența Consiliului Superior al Magistraturii III MFA, p.28

Asigurarea reprezentativității și transparenței Consiliului Superior al Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
3. Magistraturii prin modificarea componenței acestuia și îmbunătățirea Guvern și remis
procedurii de alegere a membrilor judecători Parlamentului

Evaluarea activității Inspecției Judiciare și a sistemului de răspundere Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
disciplinară a judecătorilor și modificarea cadrului normativ, inclusiv în scopul Guvern și remis
4.
implementării mecanismului de răspundere pentru faptele ilicite la orice etapă Parlamentului
de examinare a cauzelor și indiferent de modul de soluționare a cauzei

Îmbunătățirea proceselor de selecție, evaluare și promovare a Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
5. judecătorilor în mod transparent și în bază de merit prin ajustarea cadrului Guvern și remis
normativ în vigoare Parlamentului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
4

1 2 3 4 5 6

Asigurarea independenței judecătorilor prin abrogarea art. 307 din Codul penal Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției
6. al Republicii Moldova nr.985/2002 Guvern și remis
Parlamentului

Asigurarea eficienței activității procurorilor, Inspecției Procurorilor și Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
7. Consiliului Superior al Procurorilor prin modificarea cadrului normativ care Guvern și remis
reglementează independența acestora Parlamentului

Consolidarea rolului Curții Constituționale prin modificarea Constituției și Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției Planul de acțiuni AA
Legii nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională în ceea ce ține de Guvern și remis UE-RM 2017-2019,
8.
componența, criteriile de selectare a judecătorilor și limitarea numărului de Parlamentului p. 12, L4, titlul III
mandate la un singur mandat

Consolidarea capacității Centrului Național de Expertiză Judiciară prin Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției
modificarea cadrului normativ privind mecanismul de formare inițială a Guvern și remis
9. experților judiciari, dezvoltarea noilor genuri de expertiză judiciară și Parlamentului;
unificarea procedurii de efectuare a acesteia Hotărîre de Guvern
aprobată

Sporirea gradului de responsabilizare a executorilor judecătorești și fortificarea Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției
10. procedurii de control prin modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii Guvern și remis
judecătorești Parlamentului

Asigurarea cooperării eficiente cu Curtea Penală Internațională prin Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției Planul de acțiuni AA
11. modificarea cadrului normativ Guvern și remis UE-RM 2017-2019,
Parlamentului pct. 6 (2), L1, titlul II

Instituirea unui mecanism transparent de stabilire a plăților notariale prin Proiecte de acte Aprilie 2020 Ministerul Justiției Legea nr. 69/2016 cu
12. elaborarea/modificarea cadrului normativ normative aprobate de privire la organizarea
Guvern activității notarilor

Eficientizarea activităților de investigații și urmărire penală desfășurate de Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției Strategia națională
structurile specializare prin revizuirea cadrului de reglementare a acestora Guvern și remis de ordine și
Parlamentului securitate publică
13. pentru anii 2017-
2020 (Hotărîrea
Guvernului nr.
354/2017)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
5

1 2 3 4 5 6

Eficientizarea procedurii penale la etapele prejudiciară și judiciară prin Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției
13. simplificarea mecanismelor de realizare a acesteia Guvern și remis
Parlamentului

Revizuirea legislației privind compensarea prejudiciilor cauzate prin erori Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Justiției
14. judiciare de către organele de drept Guvern și remis
Parlamentului

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2020- Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Justiției
15.
2023 aprobată

B. COMBATEREA CORUPȚIEI

Perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor prin Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Justiției Pct. 1.5. din PAG
excluderea practicilor de dobîndire a bunurilor la prețuri derizorii/de la Guvern și remis
persoane care nu pot justifica proveniența, verificarea prioritară a declarațiilor Parlamentului
1.
cu risc sporit și introducerea unui registru automatizat de identificare a
riscurilor, precum și eliminarea obligativității emiterii certificatelor de
integritate

Asigurarea investigării eficiente a cazurilor de corupție, în special a celor Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Justiției Planul de acțiuni AA
de nivel înalt, prin stabilirea competenței materiale a Procuraturii Anticorupție Guvern și remis UE-RM 2017-2019,
2.
la investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt, precum și clarificarea Parlamentului pct. 4 e, titlul II; pct.
competențelor actuale ale Centrului Național Anticorupție 1.5. din PAG

Elaborarea proiectului de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Justiției Memorandumul
domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a Guvern și remis Suplimentar privind
3.
sancțiunilor Parlamentului Politicile Economice
și Financiare, pct.35

Perfecționarea cadrului legislativ ce reglementează regimurile măsurilor Proiect de lege aprobat de Martie 2020 Ministerul Justiției
4.
asiguratorii, confiscării speciale și confiscării extinse Guvern
Îmbunătățirea metodelor de lucru ale inspectorilor de integritate prin Cererea de asistență Decembrie 2019 Autoritatea Națională pct. 1.5. din PAG
solicitarea unei misiuni de experți străini pentru a activa pe o perioadă externă elaborată și de Integritate;
5.
determinată de timp în cadrul Autorității Naționale de Integritate în vederea expediată partenerilor de Ministerul Justiției
oferirii suportului metodologic inspectorilor de integritate dezvoltare
6. Evaluarea oportunității și eficienței mecanismului de testare a integrității în Studiu realizat; Iunie 2020 Ministerul Justiției;
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
6

1 2 3 4 5 6

sectorul public efectuate de Centrul Național Anticorupție recomandări de Centrul Național


modificare a cadrului Anticorupție
normativ formulate

Crearea organelor consultative privind politicile anticorupție și reforma Organe consultative Septembrie 2019 Cancelaria de Stat; pct. 1.5. din
justiției pe lîngă Prim-ministru instituite Ministerul Justiției Programul de
7.
activitate al
Guvernului

Promovarea modificărilor în legislație în vederea introducerii pedepsei penale Modificări promovate Noiembrie 2019 Ministerul Economiei și
8. pentru nedeclararea ultimilor beneficiari ai companiilor care participă la Infrastructurii;
achiziții publice, ca măsură de deoffshorizare a contractelor cu statul Ministerul Finanțelor

C. AFACERI INTERNE

Elaborarea Strategiei de consolidare a capacităților instituționale și Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Planul Național de
funcționale ale Poliției pentru anii 2021-2025 aprobată Interne Acțiuni de
implementare a
Acordului de
1. Asociere RM-UE
pentru perioada
2017-2019 Hotărîrea
Guvernului
nr.1472/2016

Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020 - 2026 Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Planul național de
aprobată Interne; acțiuni antidrog
2. Ministerul Sănătății, pentru anii 2017-
Muncii și Protecției 2018
Sociale

Elaborarea Strategiei naționale pentru controlul armelor de calibru mic și Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Propunere de
mijlociu și prevenirea proliferării și circulației ilegale a acestora pentru anii aprobată Interne; inițiativă
2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2020 - 2023 privind Ministerul Economiei și
3. implementarea acesteia Infrastructurii;
Ministerul Finanțelor
(Serviciul Vamal);
Serviciul de Informații
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
7

1 2 3 4 5 6

și Securitate; Ministerul
Apărării
Implementarea principiilor activității polițienești comunitare, în colaborare Acorduri de colaborare Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Pct 1.6. din PAG
cu autoritățile locale dintre organele de poliție Interne.
și autoritățile locale; Parteneri: Autoritățile
4. creșterea încrederii administrației publice
populației în poliție locale;
Congresul Autorităților
Locale din Moldova

Automatizarea evidenței infracțiunilor, informației criminalistice și Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Afacerilor Legea nr. 216 din
5.
criminologice și a altor date conexe prin actualizarea cadrului normativ aprobată Interne 29.05.2003

Ajustarea cadrului normativ în domeniul evidenței dactiloscopice în Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Afacerilor Legea nr. 1549 din
conformitate cu recomandările Curții de Conturi aprobată Interne 19.12.2002
6. Hotărîrea
Guvernului nr. 565
din 21.05.2007

Implementarea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Sistemului Soft achiziționat; Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Pct 1.6. din PAG
informațional automatizat E-dosar” (sistem informațional de tip „workflow”, cadru de reglementare Interne;
7. destinat pentru asigurarea fluxului electronic de documente în cadrul urmăririi aprobat Procuratura Generală;
penale) Ministerul Justiției

Reabilitarea sistemelor de notificare timpurie a populației în caz de situații Parteneri de dezvoltare Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Legea nr.224/1994.
excepționale în Republica Moldova și modernizarea Sistemului de înștiințare a identificați; Interne PNAAA
8. populației despre apariția pericolelor de producere a situațiilor excepționale cadru normativ ajustat

Implementarea instrumentelor de cooperare moldo-ucraineană în domeniul Reuniuni desfășurate, Iunie 2020 Ministerul Afacerilor PNAAA 2017-2019
managementului frontierei, demarcării și asigurării securității acesteia, inclusiv acorduri bilaterale Interne; (art.8 Stabilitatea
pe segmentul transnistrean (securitatea frontierei și control vamal) semnate și Ministerul Finanțelor regională, măsura de
9. realizate; Cancelaria de Stat implementare I10),
înțelegeri convenite (Biroul politici de Hotărîrea
privind organizarea reintegrare); Guvernului nr. 1472
controlului în comun la Ministerul Afacerilor din 30.12.2016
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
8

1 2 3 4 5 6

frontieră; Externe și Integrării Art. 193 din AA


puncte comune de trecere Europene
a frontierei lansate;
numărul de măsuri
realizate;
număr de agenți
economici din regiunea
transnistreană beneficiari
ai cooperării bilaterale
moldo-ucraineană

Optimizarea proceselor operaționale de eliberare a actelor de identitate și de Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Afacerilor Titlul IV, capitolul I,
evidență a locuitorilor Republicii Moldova aprobată Interne; art.22, lit. (b) din
10.
Agenția Servicii Publice Acordul de Asociere
RM-UE

Ajustarea cadrului normativ privind permisele de conducere de tip nou Hotărîri de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Afacerilor Hotărîrea
aprobate Interne; Parlamentului
Agenția Servicii Publice nr.1318-XII din
02.03.1993 privind
11.
ratificarea
Convenției ONU
asupra circulației
rutiere

Elaborarea proiectului de Lege cu privire la rezervele materiale de stat și de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Propunere de
mobilizare aprobată Interne; inițiativă
Ministerul Economiei și
Infrastructurii;
Ministerul Apărării;
12. Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale;
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
D. MIGRAȚIE ȘI AZIL
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
9

1 2 3 4 5 6

Dezvoltarea mecanismelor de migrație circulară prin intermediul Număr de acorduri Iunie 2020 Ministerul Sănătății, AA - Art.32, lit. e).
acordurilor bilaterale de securitate socială cu țările de destinație a cetățenilor bilaterale Muncii și Protecției
Republicii Moldova Sociale;
1.
Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării
Europene

Aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2020 privind integrarea străinilor Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Legea nr. 274/2011
2.
aprobată Interne

Implementarea Ghișeului unic de documentare a străinilor prin modificarea Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Afacerilor Legea nr. 278/2018
3.
Hotărîrii Guvernului nr. 1187/2010 aprobată Interne

Modificarea și completarea Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Planul Național de
Republica Moldova, pentru includerea unor categorii noi de străini documentați Guvern și remis Interne Acțiuni de
cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova și măsuri suplimentare de parlamentului implementare a
integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora Acordului de
Asociere RM-UE
pentru perioada
4.
2017-2019 (L1. Act
de modificare),
aprobat prin
Hotărîrea
Guvernului nr.1472
din 30.12.2016

Reglementarea activității agențiilor private de ocupare a forței de muncă pentru Proiect de lege Decembrie 2019 Ministerul Sănătății, AA - Art.32, lit.e).
diminuarea migrației ilegale în scop de muncă aprobat de Guvern și Muncii și Protecției
5.
remis Parlamentului Sociale

II. REINTEGRAREA ȚĂRII

Desfășurarea consultărilor cu mediatorii și observatorii din cadrul Formatului Consultări desfășurate Noiembrie 2019 Ministerul Afacerilor Planul de acțiuni
de negocieri „5+2” (Formatul ,,3+2”) în vederea impulsionării dialogului Externe și Integrării AA UE-RM 2017-
1. Chișinău-Tiraspol și identificării unor soluții viabile la problemele curente de Europene; 2019, pct.1, măsura
pe agendă Cancelaria de Stat (Biroul I1, art.8
politici pentru

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
10

1 2 3 4 5 6

reintegrare)

Organizarea unei reuniuni oficiale a Formatului de negocieri „5+2” în vederea Reuniune organizată Noiembrie 2019 Ministerul Afacerilor Planul de acțiuni
asigurării condițiilor propice pentru promovarea procesului de reglementare a Externe și Integrării AA UE-RM 2017-
conflictului transnistrean Europene; 2019, pct.1, măsura
2.
Cancelaria de Stat (Biroul I1, art.8
politici pentru
reintegrare)

Atragerea suportului partenerilor internaționali în vederea creării unui fond de Fond creat; Iunie 2020 Cancelaria de Stat; Programul de
asigurare a procesului de reintegrare a statului domenii de intervenție autoritățile administrației activitate al
3.
identificate; publice centrale Guvernului, pct.1.7
demersuri înaintate

Continuarea acțiunilor de rigoare privind securizarea sectorului central Înțelegeri convenite Iunie 2020 Inspectoratul General al Planul de acțiuni
(transnistrean) al frontierei de stat moldo-ucrainene, inclusiv prin efectuarea privind organizarea Poliției de Frontieră; AA UE-RM 2017-
controlului în comun, în strînsă interacțiune cu partenerii ucraineni și cu controlului în comun la Serviciul Vamal; 2019, pct.2,
Misiunea EUBAM frontieră Ministerul Afacerilor măsurile I9-I10,
4. Externe și Integrării art.8
Europene;
Cancelaria de Stat (Biroul
politici pentru
reintegrare)

Mobilizarea eforturilor partenerilor internaționali și sensibilizarea constantă a Drepturi și libertăți Decembrie 2019 Cancelaria de Stat Programul de
Tiraspolului pentru asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale protejate și restabilit; Martie 2020 (Biroul politici de activitate al
ale omului în regiunea transnistreană și eliminarea barierelor în calea liberei libera circulație facilitată Iunie 2020 reintegrare); Guvernului, pct.1.7
circulații între cele două maluri ale Nistrului Ministerul Justiției;
5.
Ministerul Afacerilor
Interne;
Oficiul Avocatului
Poporului

Monitorizarea evoluției situației în zona de securitate și asigurarea respectării Activitate funcțională a Decembrie 2019 Cancelaria de Stat (Biroul Acordul privind
regimului în perimetrul de responsabilitate al forțelor de pacificare Comisiei Unificate de Iunie 2020 politici de reintegrare); principiile
6.
Control și ordinea de Ministerul Apărării; reglementării
drept menținută Ministerul Afacerilor paşnice a

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
11

1 2 3 4 5 6

Interne conflictului armat în


regiunea
transnistreană a
Republicii Moldova
din 21 iulie 1992

Asigurarea sprijinului partenerilor străini în vederea organizării, în Bavaria, Conferință desfășurată Noiembrie 2019 Ministerul Afacerilor Planul de acțiuni
Republica Federală Germania, a conferinței anuale cu genericul „Măsurile de Externe și Integrării AA UE-RM 2017-
consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului Europene; 2019, pct.2, măsura
7.
transnistrean” Cancelaria de Stat (Biroul I4, art.8
pentru politici de
reintegrare)

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.770/2012 cu privire la aprobarea și Proiect de hotărîre de Septembrie 2019 Ministerul Afacerilor Hotărîrea
punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare și certificatului Guvern aprobat Interne; Guvernului nr.770
de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule și a Hotărîrii Guvernului Agenția Servicii Publice; din 15.10.2012
8. nr. 1047/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informațional automatizat Cancelaria de Stat
de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor și introducerea Hotărîrea
testării autovehiculelor și remorcilor acestora Guvernului nr.1047
din 08.01.1999

Elaborarea și aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru Alocații bugetare Iunie 2020 Cancelaria de Stat (Biroul În limitele
anul 2020 prevăzute; politici de reintegrare); alocațiilor aprobate
9. proiecte selectate; Ministerul Finanțelor prin Legea
program aprobat bugetului de stat
pentru anul 2020

Solicitarea sprijinului extern în vederea finanțării proiectului de reconstrucție a Cerere formalizată; Martie 2020 Cancelaria de Stat Inițiativă nouă
drumului național ,,Chișinău–Tiraspol–Cuciurgan” finanțare obținută (Biroul politici de
10. reintegrare);
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
12

1 2 3 4 5 6

Promovarea politicilor și programelor naționale cu impact asupra locuitorilor Instrument utilizat în Iunie 2020 Autoritățile administrației Programul de
din unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului și municipiul Bender procesul de elaborare și publice centrale; activitate al
aplicare a politicilor Cancelaria de Stat (Biroul Guvernului, pct.1.7
11. publice politici pentru
reintegrare)

III. BUNA GUVERNARE

A. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ

Eficientizarea activității autorităților administrației publice centrale, Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
inclusiv prin stabilirea/revizuirea competențelor și/sau a structurii Guvern și remis autorități ale RM-UE (Titlul IV)
1. organizaționale a acestora Parlamentului; administrației publice
hotărîri de Guvern centrale
aprobate

Uniformizarea reglementărilor cu privire la organizarea activității și Proiect (Statut-cadru de Mai 2019 Cancelaria de Stat Legea nr. 98/2012
funcționarea autorităților/instituțiilor publice la autogestiune organizare/funcționare) (Centrul de privind administraţia
aprobat Implementare a publică centrală de
2.
Reformelor) specialitate
(lipsește
reglementarea)

Elaborarea unui nou mecanism privind cadrul național de planificare Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Cancelaria de Stat Acordul de Asociere
3.
strategică și a cerințelor față de documentele de politici publice aprobată RM-UE (Titlul IV)
Proiect de lege aprobat de Mai 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
Elaborarea proiectului de lege cu privire la serviciile publice Guvern și remis Agenția Servicii Publice; RM-UE (Titlul IV)
4.
Parlamentului Agenția de Guvernare
Electronică

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
13

1 2 3 4 5 6

Elaborarea și promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice aprobată Ministerul Finanțelor; RM-UE (Titlul IV)
5. administrative prestate contra plată Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Revizuirea cadrului normativ ce reglementează funcția publică și statutul Proiect de lege aprobat de Martie 2020 Cancelaria de Stat Acordul de Asociere
6. funcționarului public în scopul asigurării gestionării eficiente a resurselor umane Guvern și remis RM-UE (Titlul IV)
din autoritățile publice Parlamentului

Elaborarea programului anual de instruire a resurselor umane din autoritățile Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
7. publice aprobată Academia de RM-UE (Titlul IV)
Administrare Publică

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI DESCENTRALIZARE

Implementarea corespunzătoare și completă a recomandărilor/acțiunilor Plan de acțiuni privind Noiembrie Cancelaria de Stat; PAG 2.6
prevăzute în Recomandarea nr. 436 din 4 aprilie 2019 a Congresului punerea în aplicare a 2019 autoritățile centrale Recomandarea
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, inclusiv Recomandării nr.436 din responsabile de domenii Congresului
consolidarea dialogului instituționalizat 4 aprilie 2019 a (ministere și alte Autorităților Locale
1. Congresului Autorităților autorități publice) și Regionale al
Locale și Regionale al Consiliului Europei
Consiliului Europei elaborat și aprobat
elaborat și aprobat nr. 436din 4 aprilie
2019

Evaluarea Strategiei naționale de descentralizare și elaborarea propunerii de Raport de evaluare Februarie 2020 Cancelaria de Stat; PAG (pct.2.6);
politică publică în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale elaborat; autoritățile recomandarea
(eventual cu înglobarea acțiunilor restante/extinderea termenului de propunere de politică administrației publice CALRCE nr.
implementare a acțiunilor nerealizate din Strategie) publică elaborată centrale şi locale. 436/04.04.2019,
Partener: asociațiile (pct. 5 lit. a)
2.
reprezentative ale
autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

3. Elaborarea proiectului de lege privind instituția reprezentantului Guvernului Proiect de lege aprobat Iunie Cancelaria de Stat. PAG (pct.2.6)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
14

1 2 3 4 5 6

în teritoriu de Guvern și remis 2020 Parteneri: APL şi Acordul de Asociere


Parlamentului asociațiile reprezentative RM-UE (Titlul IV)
ale autorităților publice Rec. CoE 436 (2019)
locale (Congresul (p. 5, lit. i))
Autorităților Locale din
Moldova)

Îmbunătățirea și stabilirea regimului controlului administrativ de legalitate Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Cancelaria de Stat PAG,
4. al actelor emise de către autoritățile administrației publice locale prin aprobată Acordul de Asociere
ajustarea cadrului normativ RM-UE (Titlul IV)

Facilitarea utilizării Registrului de stat al actelor locale de către administrația Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Cancelaria de Stat. PAG;
publică locală prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 672/2017 aprobată Parteneri: autoritățile Acordul de Asociere
administrației publice RM-UE (Titlul IV)
locale și
5. asociațiile reprezentative
ale autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

Modificarea cadrului normativ în domeniul administrației publice locale prin Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Cancelaria de Stat PAG;
prisma respectării principiului autonomiei locale și descentralizării în aprobată Acordul de Asociere
conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale și RM-UE (Titlul IV);
6.
Recomandările Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Recomandarea
Europei CALCRE
nr.436/04.04.2019

Revizuirea și delimitarea competențelor autorităților administrației publice de Proiecte de acte Mai 2020 Cancelaria de Stat; PAG (pct.2.6)
diferite niveluri de administrare din perspectiva respectării principiului de normative aprobate de autoritățile
subsidiaritate (cel mai aproape de cetățean). Optimizarea statutului și Guvern și remise administrației publice
competențelor autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea Parlamentului; centrale şi locale.
pentru a asigura realizarea și coordonarea lor efectivă pe plan teritorial proiecte de hotărîri de Partener:
7.
(asistența socială, educație, patrimoniul cultural etc.) Guvern și acte normative asociațiile reprezentative
conexe elaborate și ale autorităților publice
aprobate locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
15

1 2 3 4 5 6

Remedierea situației guvernării locale pentru a asigura stabilitatea funcției de Proiect de lege aprobat de Aprilie 2020 Cancelaria de Stat; PAG;
primar dintre scrutinele electorale, cu prevenirea cazurilor de numire a Guvern și remis Ministerul Justiției. Acordul de Asociere
primarilor din rîndul persoanelor care nu sînt aleși locali Parlamentului Parteneri: autoritățile RM-UE (Titlul IV)
administratiei publice Rec. CoE 436 (2019)
locale şi asociațiile (p. 5, lit. k))
8.
reprezentative ale
autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

Dezvoltarea și/sau eliminarea barierelor legale în aplicarea Hotărîre de Guvern Mai 2020 Cancelaria de Stat; PAG 2.6;
mecanismelor/instrumentelor de cooperare/asociere intercomunitară aprobată Ministerul Justiției. Acordul de Asociere
(interinstituțională și interregională): asociații intercomunale (AIC), Parteneri: autoritățile RM-UE (Titlul IV)
întreprinderi intermunicipale (IIM), Grupuri de acțiune locală (GAL) administratiei publice
locale şi asociațiile
9.
reprezentative ale
autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

Elaborarea conceptului privind amalgamarea voluntară și/sau în condiții de Proiect de lege aprobat de Mai 2020 Cancelaria de Stat; PAG 2.6;
stimulare a autorității administrației publice locale Guvern și remis Ministerul Justiției. Acordul de Asociere
Parlamentului Parteneri: autoritățile RM-UE (Titlul IV)
administratiei publice
locale şi asociațiile
10.
reprezentative ale
autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

Revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice, destinate Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Autorități publice PAG (2.6.);
pentru finanțarea proiectelor investiționale și stabilirea unor criterii obiective aprobată centrale competente. Rec. CoE 436 (2019)
11.
transparente de repartizare a acestora (fondul rutier, ecologic, eficiență Parteneri: autoritățile (p. 5, lit. b))
energetică, dezvoltare regională etc.), luînd în considerare zonele defavorizate administrației publice

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
16

1 2 3 4 5 6

locale şi asociațiile
reprezentative ale
autorităților publice
locale (Congresul
Autorităților Locale din
Moldova)

Asigurarea accesului liber și gratuit al autorităților administrației publice Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Agenția Servicii Publice; Pct. 2.6 din
locale la bazele de date în localitatea proprie, în special sisteme informaționale, aprobată; Cancelaria de Stat; Programul de
12. registre etc. în domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico- acte normative ministerele activitate al
edilitare etc., în scopul asigurării unei planificări locale eficiente departamentale necesare Guvernului
adoptate

Consolidarea autonomiei locale financiare prin: Proiecte de acte Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor. PAG 2.6;
- transmiterea competenţei privind cuantumul și mecanismul de aplicare a normative elaborate, Parteneri: autoritățile Recomandarea
impozitului pe imobil, cu includerea plafonului minim; aprobate și implementate administrației publice CALRCE nr. 436/4
- transmiterea competenţei privind cuantumul și mecanismul de aplicare a locale și asociațiile .04. 2019
impozitului funciar, cu includerea plafonului minim; reprezentative ale
13.
- revizuirea scutirilor aplicate companiilor private și de stat în raport cu autorităților publice
autoritățile administrației publice locale; locale (Congresul
- revizuirea mecanismului privind redistribuirea impozitului pe venit pentru Autorităților Locale din
persoanele juridice Moldova))

Elaborarea și aprobarea mecanismului de transferare în proprietatea unităților Cadru normativ modificat Iunie 2020 Ministerul Finanțelor; Pct. 2.6 PAG
administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor care nu Ministerul Economiei și
14.
prezintă interes public național de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor Infrastructurii
acvatice și resurselor naturale

B. E- GUVERNARE

Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Cancelaria de Stat; Programul de
Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenţia aprobată Agenția Servicii Publice activitate al
1.
Servicii Publice Guvernului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
17

1 2 3 4 5 6

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la Registrul Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
2. împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower) aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
Electronică

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind serviciul electronic Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
3. guvernamental de notificare prin e-mail, SMS, mesagerie instantă referitor la aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
prestarea serviciilor publice (MNotify) Electronică

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind platforma guvernamentală Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
4. de instruire la distanță (e-learning) aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
Electronică
Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.280/2013 cu privire la unele acțiuni de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
Electronică;
5.
Ministerul Finanțelor;
Casa Națională de
Asigurări Sociale

Aprobarea Nomenclatorului integrat al serviciilor publice administrative și al Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
evenimentelor de viață (naștere, căsătorie, deces etc.) aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
6.
Electronică

Aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice administrative Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Cancelaria de Stat; Acordul de Asociere
7. pentru a le face mai accesibile pentru cetățeni aprobată Agenția de Guvernare RM-UE (Titlul IV)
Electronică

C. STATISTICA

Elaborarea proiectului de lege cu privire la Recensămîntul populației și al Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Biroul Național de Plan Național de
locuințelor, Runda mondială 2020 aprobată Statistică Acțiuni la Acordul
RM-UE 2017-2019,
1. cap.6 art.43 (a)
Transpunere:
Regulamentul (CE)
nr.763/2008
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
18

1 2 3 4 5 6

Revizuirea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă Set de indicatori ai Noiembrie 2019 Biroul Național de Planul de acțiuni al
și determinarea gradului de disponibilitate a dezagregărilor de date necesare Obiectivelor de Statistică; Strategiei de
pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă (principiu al Agendei Globale 2030) (va fi Dezvoltare Durabilă Cancelaria de Stat; dezvoltare a
2. utilizat ca anexă la Evaluarea națională voluntară la Forumul politic de nivel revizuit și diseminat autoritățile sistemului statistic
înalt din cadrul ONU din 2020) administrației publice național 2016-2020
centrale

Evaluarea registrelor administrative pentru a fi utilizate la îmbunătățirea Raport de evaluare a Iunie 2020 Biroul Național de PNA AA RM-UE
calității statisticii oficiale în conformitate cu recomandările ONU și UE și registrelor administrative Statistică; Agenția de 2017-2019, cap.6
pentru reducerea presiunii informaționale asupra respondenților (populație și ce pot fi utilizate în Guvernare Electronică; art.44; Planul de
3. agenți economici) scopuri statistice elaborat Agenția Servicii Publice; acțiuni al Strategiei
în baza analizei datelor Inspectoratul General al de dezvoltare a
accesate Poliției de Frontieră sistemului statistic
național 2016-2020

Modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Sănătății, Legea nr. 152/2012
minimului de existenţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285/2013 aprobată Muncii și Protecției cu privire la minimul
4.
Sociale, Biroul Naţional de existenţă
de Statistică

Integrarea ultimelor 3 rapoarte electronice statistice și financiare (din 26 Rapoartele electronice Septembrie 2019 Biroul Național de
existente) pe platforma ghișeului unic în raportare (raportare.gov.md) statistice și financiare – Statistică; Ministerul
integrate Finanțelor (Centrul de
5.
Tehnologii
Informaționale în
Finanțe)

D. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Modificarea Legii nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe în Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Agenția de Stat pentru Art. 291 din Acordul
vederea transpunerii Directivei 2014/26/UE, inclusiv prin revizuirea Guvern Proprietatea Intelectuală de Asociere RM-UE
mecanismului de calculare și achitare a remunerației compensatorii și remis Parlamentului
1. Transpunere:
Directiva
2014/26/UE

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
19

1 2 3 4 5 6

Oferirea oportunității înregistrării mărcilor și desenelor/modelelor industriale Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Agenția de Stat pentru Programul de
în regim accelerat prin modificarea Legii nr.161/2007 privind protecția Guvern și remis Proprietatea Intelectuală activitate al
2. desenelor și modelelor industriale și a Legii nr. 38/2008 privind protecția Parlamentului Guvernului RM,
mărcilor componenta
„Dezvoltare”

Introducerea facilităților oferite prin Acordul TRIPS în cadrul legislației Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Agenția de Stat pentru Programul de
naționale prin modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor Guvern și remis Proprietatea Intelectuală activitate al
3. Parlamentului spre Guvernului RM,
examinare componenta
„Dezvoltare”

Asigurarea funcționalității sistemului de protecție a indicațiilor geografice, Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Agenția de Stat pentru Art. 67-68, art.301
4. denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate prin modificarea Guvern și remis Proprietatea Intelectuală din Acordul de
Legii nr.66/2008 Parlamentului Asociere RM-UE

Elaborarea Nomenclatorului serviciilor cu semnificație juridică în domeniul Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Agenția de Stat pentru Programului de
protecției obiectelor de proprietate intelectuală și a Metodologiei de calculare a aprobată Proprietatea Intelectuală activitate al
5. tarifelor pentru serviciile vizate Guvernului RM,
componenta
2.3.3„Dezvoltare”

Instituirea Platformei informaționale în domeniul protecției drepturilor de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Agenția de Stat pentru Art. 332 din Acordul
6.
proprietate intelectuală aprobată Proprietatea Intelectuală de Asociere RM-UE

IV. FINANȚE PUBLICE

A. DOMENIUL BUGETAR, IMPOZITE ȘI TAXE

Deblocarea relațiilor cu FMI și realizarea angajamentelor asumate pentru Evaluarea programului Conform Ministerul Finanțelor; PAG (2.2.)
menținerea sustenabilității fiscale și protejarea cheltuielilor prioritare, ca finalizată; angajamentelor Ministerul Economiei și
precondiție pentru accesarea suportului bugetar și asistenței externe ținte indicative realizate; din Program Infrastructurii;
măsuri prealabile Banca Națională a
1.
realizate; Moldovei;
criterii structurale autoritățile
realizate; administrației publice
resurse debursate centrale vizate

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
20

1 2 3 4 5 6

Contractarea unui împrumut de stat extern din partea României pe termen Acord privind asistența Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2)
mediu și lung, ținînd cont de raportul cost/risc financiară rambursabilă
între Republica Moldova
2.
și România negociat și
semnat;
resurse debursate

Restabilirea relațiilor de încredere cu UE și accesarea surselor pentru asistență Raport privind Pentru tranșa I – Ministerul Finanțelor; PAG (2.2)
macrofinanciară îndeplinirea condițiilor septembrie 2019; Ministerul Economiei și
din Acordul de asistență pentru tranșa II – Infrastructurii;
macrofinanciară prezentat decembrie 2019 Centrul Național
CE; pentru tranșa III Anticorupție;
resurse debursate – martie 2020 Autoritatea Națională de
Integritate;
3.
Banca Națională a
Moldovei;
Comisia Națională Pieței
Financiare;
Ministerul Justiției;
Consiliul Superior al
Magistraturii

Deblocarea asistenței financiare din partea UE, prin:

Debursarea tranșei nr. 3 din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Tranșă debursată Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar al
4. implementării reformei învățămîntului vocațional/tehnic din Republica
Moldova, semnat la 15 mai 2014

Debursarea tranșei nr. 3 din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Tranșă debursată Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
5. Moldova și Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de
acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014

Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Tranșă debursată Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
Moldova și Comisia Europeană privind Programul de suport al instituirii Zonei
6.
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător în Republica Moldova din 6
noiembrie 2014

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
21

1 2 3 4 5 6

Debursarea tranșei nr. 4 din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Evaluare UE facilitată și Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
7. Moldova și Comisia Europeană privind Programul de suport pentru reformele tranșă debursată
politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat 27 octombrie 2014

Debursarea tranșei nr.3 din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Evaluare UE facilitată și Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
Moldova și Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD tranșa debursată
8.
Moldova – Suport pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la 26 martie
2015

Debursarea tranșelor din Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Evaluare UE facilitată și Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru tranșă debursată
9.
reforma poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020, semnat la
14 decembrie 2016

Diversificarea cooperării tehnice și financiare prin atragerea asistenței externe Acorduri de asistență Iunie 2020, cu Ministerul Finanțelor, PAG (2.2.)
10. în conformitate cu prioritățile Guvernului financiară externă raportare Cancelaria de Stat
negociate/semnate trimestrială

Intensificarea dialogului cu Banca Mondială prin pregătirea noii operațiuni Matrice de politici Martie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
pentru politicile de dezvoltare (DPO) și debursarea surselor aferente elaborată și agreată cu
11. Programului de guvernanță economică (DPO) Banca Mondială;
resurse debursate

Monitorizarea performanțelor programelor și proiectelor de asistență externă Raport cu privire la Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor; Art. 416 din AA
acordate Republicii Moldova asistența externă acordată Cancelaria de Stat; PAG (2.2.)
12. Republicii Moldova autoritățile
administrației publice
centrale

Crearea grupului de lucru interministerial responsabil de monitorizarea Dispoziție aprobată Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor;
implementării proiectelor/programelor cu finanțare substanțială din surse Cancelaria de Stat;
13. externe autoritățile
administrației publice
centrale

Rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/208 în conformitate Proiect de lege aprobat și August 2019 Ministerul Finanțelor; PAG (2.2.)
14. cu țintele Fondul Monetar Internațional remis Parlamentului autoritățile MSPEF (p.19)
administrației publice
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
22

1 2 3 4 5 6

centrale

15. Aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2020-2022) Document aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)

16. Aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2021-2023) Document aprobat Iunie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)

Aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 Proiect de lege aprobat de Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
17. Guvern și remis
Parlamentului

Efectuarea exercițiului de raționalizare a cheltuielilor publice în domeniul Raport elaborat Iunie 2020 Ministerul Agriculturii, PAG (2.2.)
agriculturii Mediului și Dezvoltării MSPEF (p.26)
Regionale;
18. Agenția Națională
pentru Siguranța
Alimentelor;
Ministerul Finanțelor

Integrarea, în Cadrul metodologic bugetar, a exercițiului de raționalizare a Cadru metodologic Iunie 2020 Ministerul Finanțelor MSPEF (p.26)
19.
cheltuielilor modificat

Dezvoltarea notei privind riscurile bugetar-fiscale pentru a îmbunătăți Notă elaborată și Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor; MSPEF (p.28)
20. acoperirea, monitorizarea și raportarea riscurilor generale de întreprinderile de prezentată Guvernului Ministerul Economiei și
stat și de parteneriatele public-private Infrastructurii

Evaluarea managementului investițiilor publice (PIMA), cu asistența tehnică Notă elaborată și Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor MSPEF (p.27)
din partea Fondului Monetar Internațional, pentru a îmbunătăți planificarea, prezentată Guvernului
21.
alocarea și etapele de implementare ale ciclului de gestionare a investițiilor
publice
Raționalizarea schemelor de subvenționare a locurilor de muncă nou-create Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor; MSPEF (p.20)
22. aprobată Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
23

1 2 3 4 5 6

Consolidarea rolului Inspecției Financiare în ierarhia organelor de control Acte normative aprobate Martie 2020 Ministerul Finanțelor Art. 49 din AA
23. financiar de stat, creșterea capacităților instituționale ale Inspecției Financiare

Creșterea gradului de acoperire cu inspectarea financiară a entităților care Cel puțin 10% din Iunie 2020, cu Ministerul Finanțelor Legea nr.181/2014
gestionează mijloace financiare publice și patrimoniul public numărul de entități din raportare (Inspecția Financiară)
aria de inspectare care trimestrială
24. gestionează mijloace
financiare publice și
patrimoniul public
acoperite cu inspectări

Asigurarea transparenței bugetare, prin:

Publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, bugete și rapoarte de Documente bugetare Iunie 2020, cu Autoritățile PAG (2.2.)
24. implementare pe paginile web publicate raportare administrației publice
trimestrială centrale

Elaborarea și publicarea Bugetului pentru cetățeni pentru anul 2020 Document accesibil Martie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
25.
publicului

Elaborarea și publicarea Raportului privind executarea bugetului pentru Document accesibil Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
26.
cetățeni pe anul 2018 publicului

Deschiderea datelor tranzacționale despre executarea bugetelor componente ale Date bugetare deschise pe Lunar Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
27. bugetului public național, cu frecvență lunară și cu dezagregare pînă la nivelul www.date.gov.md
autorităților administrației publice locale

Actualizarea Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) pentru anul 2018 Date bugetare plasate pe Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
28.
www.date.gov.md

Elaborarea și aprobarea Raportului semianual privind executarea Bugetului Raport aprobat și remis Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
public național și componentele acestuia pe anul 2019 Parlamentului Legea 181/2014
29.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
24

1 2 3 4 5 6

Elaborarea și promovarea Raportului privind executarea bugetului de stat Raport aprobat și Mai 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2.)
30. pentru anul 2019 prezentat Parlamentului Legea 181/2014

B. POLITICI FISCALE ȘI ADMINISTRARE FISCALĂ

Consolidarea finanțelor publice și stimularea activității agenților economici Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (1.2 bulina 6;
1. prin modificarea unor acte legislative, reieșind din obiectivele politicii-fiscale Guvern și remis 2.2 bulinele 8; 9; 2.6
pentru anul 2020 Parlamentului bulinele 5, 6,8,10)

Ajustarea carului normativ la noile modificări ale Legii nr.172/2014 privind Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art.146 din AA;
2. aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor Guvern și remis Anexa XV
Parlamentului

Revizuirea facilităților fiscale și vamale acordate la importul și comercializarea Aviz unic al Guvernului Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (Pct. 2.2
3. mărfurilor în regim duty-free și a produselor petroliere importate și aprobat și remis bulina 8)
comercializate în zonele de control vamal Parlamentului
Revizuirea modalității de accizare a produselor de tutun Aviz unic al Guvernului Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor
4. aprobat și remis
Parlamentului

Examinarea posibilității atribuirii impozitului pe venitul persoanelor juridice ca Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.6.)
5. sursă de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, cu punerea în aplicare aprobată
începînd cu 1 ianuarie 2020

Modificarea unor acte legislative în conformitate cu angajamentele din Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor MSPEF (pp.20, 21)
Memorandumul suplimentar privind politicile economice și financiare Guvern și remis
6.
(MSPEF) Parlamentului

Revizuirea facilităților fiscale acordate activităților din domeniul loteriilor Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor
7. și/sau pariurilor sportive Guvern și remis
Parlamentului
Simplificarea evidenței mijloacelor fixe în scopuri fiscale prin revizuirea Hotărîri de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor
8.
modalității de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe aprobate

9. Actualizarea Catalogului mijloacelor fixe în vederea aducerii acestuia în Catalog actualizat Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
25

1 2 3 4 5 6

concordanță cu realitățile economice

Modificarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației Republicii Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art.55 și Art.57 din
Moldova în ceea ce ține de TVA și accize la legislația UE Guvern și remis AA Transpunere:
Parlamentului Directiva
10.
2006/112/CE și
Directiva
2011/64/UE

Optimizarea proceselor de deservire a contribuabililor prin implementarea Serviciu dezvoltat și Martie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2, bulina 9)
11.
serviciului electronic de achitare a impozitelor și taxelor lansat (Serviciul Fiscal de Stat)

Simplificarea procesului de conectare, oferire și blocare a accesului la Sistem dezvoltat și lansat Martie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.3.3, bulina
serviciile fiscale electronice pentru contribuabili prin lansarea sistemului (Serviciul Fiscal de Stat) 1)
12.
informațional automatizat ,,Cabinetul electronic al contribuabilului”

Optimizarea procesului de organizare și evidență a obligațiilor fiscale aferente Sistem dezvoltat și Martie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.6, bulina 12)
impozitelor și taxelor administrate de către serviciile de colectare a impozitelor implementat (Serviciul Fiscal de Stat)
13. și taxelor locale prin implementarea sistemului informațional automatizat
,,Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL”
(etapa II)
Implementarea sistemului informațional automatizat ,,Monitorizarea Sistem dezvoltat și Decembrie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.2, bulina 9)
electronică a vînzărilor” implementat (Serviciul Fiscal de
Stat);
Ministerul Economiei și
Infrastructurii;
14.
Centrul de Tehnologii
Informaționale în
Finanțe;
Agenția de Guvernare
Electronică
Oferirea accesului autorităților publice locale la rapoartele privind calculările și Conexiune prin Iunie 2020 Ministerul Finanțelor PAG (2.6, bulina 12)
achitările impozitelor și taxelor în bugetele locale prin intermediul platformei MConnect realizată (Serviciul Fiscal de
15.
de interoperabilitate (MConnect) Stat);
Agenția de Guvernare

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
26

1 2 3 4 5 6

Electronică

Crearea, pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat, a unui Compartiment creat pe Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.6, bulina 9)
compartiment destinat controlului fiscal și publicarea în compartiment a pagina web oficială a (Serviciul Fiscal de Stat) MSPEF (p.21)
16. planului anual de controale fiscale Serviciului Fiscal de Stat;
plan anual de controale
fiscale publicat

Încurajarea circuitului banilor fără numerar prin aprobarea Regulamentului Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2, bulina 6)
17. privind desfășurarea Loteriei fiscale aprobată

Elaborarea hotărîrii Guvernului cu privire la procedura de executare a Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Titlul VII, Capitolul
18. creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public aprobată II din Codul
administrativ

Desecretizarea informației privind beneficiarii amnistiei capitalului prin Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (1.4, bulina 3)
19. modificarea Legii nr.180/2018 privind declararea voluntară și stimularea Guvern și remis
fiscală Parlamentului
Excluderea diminuării cu 500 mii lei a venitului impozabil prin modificarea Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2, bulina 9)
20. art. 2266 din Codul fiscal nr.1163/1997 Guvern și remis
Parlamentului

Optimizarea administrării fiscale prin modificarea cadrului legislativ privind Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.2, bulina 9)
procedura de executare silită a restanțelor fiscale a persoanelor fizice, Guvern și remis
21.
automatizarea procesului de diseminare a 2% din impozitul pe venit, procedura Parlamentului
de stingere a restanței întreprinderilor aflate în procedură de insolvabilitate

Modificarea legislației privind cuantumul obligațiilor fiscale și vamale ale Proiect de lege aprobat de Martie 2020 Ministerul Finanțelor
22. contribuabililor stabilite în cadrul procedurilor de control care sînt contestate la Guvern și remis
consiliile de soluționare a disputelor Parlamentului

Elaborarea Planului de acțiuni pentru asigurarea schimbului automatizat de Plan aprobat Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor MSPEF (p.21)
informații cu Forumul Global privind transparența și Schimbul de informații în
23. scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și
lansarea schimbului automatizat de informații privind activele financiare cu
alte state pînă la sfîrșitul anului 2022

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
27

1 2 3 4 5 6

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru registrul electronic complex al Specificații aprobate Decembrie 2019 Ministerul Finanţelor, MSPEF (p.23)
angajaților, astfel încît registrul respectiv să devină pe deplin funcțional pînă la Ministerul Sănătății
24.
sfîrșitul anului 2020 Muncii și Protecției
Sociale,

Perfecționarea mecanismului de diseminare procentuală (Legea 2%) și Proiect de lege aprobat de Mai 2020 Ministerul Finanțelor Pct. 2.2. din
evaluarea periodică a acestuia Guvern și remis Programul de
25.
Parlamentului activitate al
Guvernului

C. POLITICI VAMALE ȘI ADMINISTRARE VAMALĂ

Aprobarea noului Cod vamal Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art.195 și 201 din
Guvern și remis AA
Parlamentului (angajament tranșa
1. III MFA p.27)
Transpunere:
Regulamentul (UE)
nr. 952/2013

Modernizarea Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World” Sistem informațional Aprilie 2020 Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
2.
modernizat și funcțional (Serviciul Vamal)

Dezvoltarea programului „Agent Economic Autorizat” (AEO) și a Acord privind Iunie 2020, cu Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de AEO (cu țările UE) recunoașterea mutuală a raportare (Serviciul Vamal)
AEO între Republica trimestrială
Moldova și Uniunea
Europeană aprobat;
foaie de parcurs privind
mecanismul de
3.
recunoaștere AEO între
Uniunea Europeană și
Republica Moldova
elaborată și implementată;
numărul de agenți
economici autorizați
sporit

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
28

1 2 3 4 5 6

Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale Ponderea Iunie 2020, cu Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
declarării electronice raportare (Serviciul Vamal)
pentru toate procedurile și trimestrială
4. regimurile vamale;
timp și costuri de vămuire
reduse

Promovarea procedurii simplificate de certificare a originii – Exportator Numărul de companii Iunie 2020, cu Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
aprobat deținătoare a statutului de raportare (Serviciul Vamal)
5.
„Exportator aprobat” trimestrială
majorat

Intensificarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vederea soluționării Parteneriat consolidat; Decembrie 2019 Ministerul Finanţelor Art. 193 din AA
problemelor de interes comun activități realizate în (Serviciul Vamal);
comun Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene;
6.
Ministerul Afacerilor
Interne;
Cancelaria de Stat
(Biroul politici de
reintegrare)
Racordarea cadrului normativ național la standardele și practicile UE printr-o Proiecte aprobate; Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
abordare de ansamblu și nediscriminatorie a regulilor de origine a mărfurilor număr de certificate de (Serviciul Vamal)
7. origine eliberate;
număr de exportatori
aprobați

Optimizarea modului de evaluare a mărfurilor în vamă prin modificarea Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Hotărîrea
Hotărîrii Guvernului nr. 974/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind aprobată (Serviciul Vamal) Guvernului
modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor nr. 1065/2017 cu
privire la aprobarea
8.
Planului național de
acțiuni în domeniul
facilitării comerțului
pentru perioada

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
29

1 2 3 4 5 6

2018-2010,
Cap.11/acț.21

Simplificarea procedurilor de export pentru trimiterile poștale de mărfuri a Ordinul Serviciului Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Hotărîrea
căror valoare facturată per livrare nu depășește suma de 1000 de euro, prin Vamal privind facilitarea (Serviciul Vamal) Guvernului
depunerea unei singure declarații vamale pentru toate tranzacțiile operate în procedurilor vamale nr. 1065/2017 cu
decurs de o lună aprobat privire la aprobarea
Planului național de
9.
acțiuni în domeniul
facilitării comerțului
pentru perioada
2018-2010,
Cap.5/acț.11

Aprobarea Acordului privind schimbul de informație necesară pentru Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.1)
10. determinarea și controlul valorii în vamă a mărfurilor în statele-membre ale aprobată (Serviciul Vamal)
Comunității Statelor Independente, întocmit la 3 noiembrie 2017

Aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG (2.1)
Protocolul cu privire la introducerea modificărilor în Acordul privind aprobată – Proiect de lege (Serviciul Vamal)
11.
colaborarea și ajutorul reciproc în probleme vamale din 15 aprilie 1994, aprobat de Guvern și
întocmit la 1 iunie 2018 remis Parlamentului

Facilitarea comerțului legal, micșorarea timpului de vămuire a mărfurilor și a Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
12. resurselor financiare prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 904/2013 cu aprobată (Serviciul Vamal)
privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor

Ajustarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 193 din AA
13. export plătite în plus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 876/2014, la aprobată (Serviciul Vamal)
prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000
Ajustarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 330 din AA
14. proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărîrea aprobată (Serviciul Vamal)
Guvernului nr. 915/2016, la legislația UE

Modificarea cadrului normativ cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Finanțelor Art. 193 și 201 din
15. aderarea la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în Guvern și remis (Serviciul Vamal) AA
comerțul cu mărfuri și Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit Parlamentului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
30

1 2 3 4 5 6

comun

Implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre Programul TWINNING Iunie 2020 Ministerul Finanțelor Hotărîrea
autoritatea vamală şi alte autorităţi competente pentru implementarea (Serviciul Vamal) Guvernului
ghişeului unic finalizat; nr. 1065/2017 cu
cadru normativ modificat; privire la aprobarea
timp şi costuri aferente Planului național de
16.
tranzitului reduse acțiuni în domeniul
facilitării comerțului
pentru perioada
2018-2010,
pct. 6(15)

Crearea unui grup de lucru pentru identificarea opțiunilor de politici și a Grup de lucru creat; Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor PAG
acțiunilor necesare asigurării unui mediu concurențial echitabil pentru măsuri identificate (Serviciul Vamal);
întreprinderile mici și mijlocii, prin eliminarea schemelor de contrabandă, km 7 Ministerul Economiei și
17.
Infrastructurii;
Ministerul Afacerilor
Interne

D. ACHIZIȚII PUBLICE

Alinierea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice la directivele Uniunii Europene:

Elaborarea proiectului de lege privind atribuirea contractelor în sectorul de Proiect de lege aprobat de Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 273 din AA,
utilități Guvern și prezentat Transpunere:
1.
Parlamentului Directiva
2014/25/UE

Ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii nr. 131/2015 privind 15 hotărîri de Guvern Iunie 2020 Ministerul Finanțelor Legea nr. 131/2015
2. achizițiile publice aprobate privind achizițiile
publice

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
31

1 2 3 4 5 6

Transparentizarea procesului de achiziții publice prin modernizarea sistemului Sistem e-Achiziții Decembrie 2020 Ministerul Finanțelor Art. 275 din AA
de achiziții publice electronice (e-Achiziții) și digitalizarea acestuia modernizat (Agenția Achiziții
3.
(excluderea factorului uman) Publice)

Organizarea și desfășurarea centralizată a procedurilor de achiziție publică Decizie aprobată Aprilie 2020 Ministerul Finanțelor Art.13 din Legea
4. pentru satisfacerea unor necesități privind aceleași bunuri, lucrări sau servicii nr. 131/2015 privind
ale mai multor autorități contractante prin desemnarea unei autorități centrale achizițiile publice

Evaluarea sistemelor de achiziții în Republica Moldova (MAPS) Raport de evaluare Ianuarie 2020 Ministerul Finanțelor
5. elaborat (Agenția Achiziții
Publice)

E. CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern Hotărîre de Guvern Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 49 din AA
1.
în sectorul public aprobată

Aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 49 din AA
2.
(Regulament-tip de funcționare a subdiviziunii de audit intern) aprobată

Aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 49 din AA
3.
calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public aprobată

Aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 49 din AA
4. sectorul public aprobată

F. SALARIZARE ÎN SECTORUL BUGETAR

Aducerea în concordanță a legislației cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind Proiect de lege aprobat de Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 22 din AA,
1. sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Guvern și prezentat Agenda de Asociere
Parlamentului
Asigurarea implementării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de Proiect aprobat Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 22 din AA,
2. salarizare în sectorul bugetar prin modificarea Hotărîrii Guvernului Agenda de Asociere
nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
32

1 2 3 4 5 6

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Eliminarea deficiențelor atestate în procesul de implementare a Legii Proiect de lege aprobat de Octombrie 2019 Ministerul Finanțelor Art. 22 din AA,
nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin Guvern și prezentat (executarea Agenda de Asociere,
3. modificarea acesteia Parlamentului anului bugetar – PAG (3.1. bulina 1;
aprilie 2020) 3.2. bulina 3)

V. ECONOMIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

A. MEDIUL DE AFACERI

Consolidarea platformei pentru examinarea proiectelor investiționale strategice Platformă consolidată Octombrie 2019 Ministerul Economiei și
(de importanță națională) Infrastructurii;
Agenția Proprietății
Publice;
1. Serviciul de Informații
și Securitate;
Ministerul Afacerilor
Interne;
Ministerul Justiției

Revizuirea și aplicarea moratoriului asupra Legii cetățeniei prin investiție ?? Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Economiei și
2. (Hotărîrii Guvernului nr. 786/2017 cu privire la dobîndirea cetățeniei prin aprobată Infrastructurii
investiție)
Promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei și
3.
naționale de industrializare a țării pentru perioada 2019-2030 aprobată Infrastructurii

Eficientizarea activității de întreprinzător și promovarea competiției loiale prin Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Economiei și
4. revizuirea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior Guvern și remis Infrastructurii
Parlamentului

Creșterea nivelului de conformare a inspecțiilor prin modificarea Legii Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Economiei și
5. nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător Guvern și remis Infrastructurii
Parlamentului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
33

Reducerea puterii monopolurilor și a nivelului de concentrare în piețele cu Comisie instituită; Septembrie 2019 Ministerul Economiei și
poziție dominantă prin lansarea procesului de demonopolizare a sectoarelor număr de ședințe Infrastructurii;
6. prioritare ale economiei naționale desfășurate Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Asigurarea aplicării eficiente a legislației concurențiale prin modificarea Legii Consiliul Concurenței Iunie 2020 Ministerul Economiei și Programul de
concurenței nr. 183/2012 (reformarea Consiliului Concurenței) reformat Infrastructurii; activitate al
7. Ministerul Finanțelor; Guvernului, pct.2.3,
Consiliul Concurenței Transpunere:
Directiva UE 2019/1

Fortificarea investițiilor prin modificarea Legii nr. 182/2010 cu privire la Proiect de lege aprobat de Martie 2020 Ministerul Economiei și
8. parcurile industriale și Legii nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere Guvern și remis Infrastructurii;
(crearea parcurilor multifuncționale) Parlamentului Ministerul Finanțelor

Eficientizarea activității organelor de control și micșorarea constantă a Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Economiei și
9. presiunii asupra mediului de afaceri prin aprobarea Metodologiei de stabilire a aprobată Infrastructurii
obiectivelor și indicatorilor de performanță

Transpunerea eliberării actelor permisive pe portalul servicii.gov.md Informație referitoare la Decembrie 2019 Ministerul Economiei și
toate actele din Infrastructurii;
Nomenclatorul actelor Cancelaria de Stat;
10. permisive plasată pe Agenția Servicii
pagina web Publice;
www.servicii.gov.md autoritățile emitente de
acte permisive

Asigurarea funcționalității Sistemului informațional automatizat Registru funcțional Decembrie 2019 Cancelaria de Stat;
„Registrul de stat al controalelor” Ministerul Economiei și
11. Infrastructurii;
organele de control

Consolidarea platformei de dialog dintre Guvern și mediul de afaceri Hotărîre de Guvern Septembrie Ministerul Economiei și
12.
aprobată 2019 Infrastructurii

Aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii privind Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei și
13.
implementarea principiilor economiei verzi aprobată Infrastructurii

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
34

Aprobarea unui program de sprijin și încurajare a antreprenoriatului Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Economiei și
14. social aprobată Infrastructurii

Aprobarea unui program de suport al întreprinderilor mici și mijlocii cu Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul
potențial de creștere și/sau orientate spre export aprobată Economiei și
Infrastructurii;
15. Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii

Lansarea unui Program de susținere a formării clusterelor Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul
aprobată Economiei și
Infrastructurii;
16. Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii

Dezvoltarea unui mecanism de distribuție a contingentelor de import al cărnii Mecanism propus Ianuarie 2020 Ministerul
între producători și comercianți consultărilor publice Economiei și
Infrastructurii;
17.
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Extinderea Programului „Femei în Afaceri” Hotărîre de Guvern Septembrie Ministerul
aprobată 2019 Economiei și
Infrastructurii;
18. Organizația pentru
Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
35

Modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior pentru ajustarea Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Economiei și
normei ce ține de crearea și administrarea resursei informaționale de stat în Guvern și remis Infrastructurii
domeniul comerțului Parlamentului
19.

Îmbunătățirea cadrului legal privind aplicarea patentei de întreprinzător prin Proiect de lege aprobat de Martie 2020 Ministerul Economiei și
modificarea unor acte legislative Guvern și remis Infrastructurii
Parlamentului
20.

Aprobarea documentului strategic de dezvoltare a turismului pentru anii 2020- Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Economiei și
21.
2030 aprobată Infrastructurii

Stimularea dezvoltării turismului intern și receptor și a serviciilor conexe prin Hotărîre de Guvern Noiembrie 2019 Ministerul Economiei și
22. modificarea cadrului normativ aprobată Infrastructurii

Elaborarea proiectului de lege cu privire la fondurile de pensii facultative Proiect de lege aprobat de Noiembrie 2019 Ministerul Finanțelor; Transpune
Guvern și remis Comisia Națională a Directiva
Parlamentului Pieței Financiare 2003/41/CE privind
activitățile și
supravegherea
23.
instituțiilor pentru
furnizarea de pensii
ocupaționale – NU
ESTE ÎN
VIGOARE!

Elaborarea proiectului de lege privind garantarea depozitelor Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor; Transpune Directiva
Guvern și remis Fondul de garantare a 2014/49/UE privind
24. Parlamentului depozitelor în sistemul schemele de
bancar garantare a
depozitelor
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
36

Modificarea Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor; Transpune Directiva
electronică Guvern și remis Banca Națională a 2015/2366/UE
25. Parlamentului Moldovei privind serviciile de
plată în cadrul pieței
interne

Elaborarea proiectului de lege cu privire la asigurări Proiect aprobat și remis Decembrie 2019 Ministerul Finanțelor; Transpune Directiva
Parlamentului Comisia Națională a 2009/138/CE
Pieței Financiare privind accesul la
activitate și
26.
desfășurarea
activității de
asigurare și de
reasigurare

Elaborarea și semnarea acordurilor de colaborare interinstituțională în vederea Acorduri Decembrie 2019 Agenția Servicii
asigurării accesului automatizat al băncilor la datele cu caracter personal din interinstituționale Publice;
resursele deținute de Agenția Servicii Publice, în contextul respectării elaborate și semnate Banca Națională a
27. cerințelor impuse față de operatorii de date cu caracter personal Moldovei;
Centrul Național pentru
Protecția Datelor cu
Caracter Personal

B. ADMINISTRAREA PROPRIETĂȚII PUBLICE

Evaluarea proiectelor de privatizare, concesionare și parteneriat public- Evaluare efectuată Iunie 2020 Ministerul Economiei
privat aprobate în ultimii 5 ani în vederea identificării lacunelor și și Infrastructurii;
1.
practicilor de fraudă a patrimoniului statului Agenția Proprietății
Publice

Elaborarea unei analize a situației economico-financiare a Iunie 2020 Ministerul Economiei


întreprinderilor din proprietatea statului aflate în subordinea Agenției Analiză elaborată și Infrastructurii;
Proprietății Publice și înaintarea propunerilor de Agenția Proprietății
2.
optimizare/restructurare a acestora Hotărîri de Guvern Publice
aprobate

Implementarea principiilor de guvernanță corporativă a întreprinderilor Hotărîri de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei
3.
din proprietatea statului prin ajustarea cadrului normativ la prevederile aprobate și Infrastructurii;

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
37

Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea Agenția Proprietății


municipală Publice

Aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și Hotărîre de Guvern Septembrie Ministerul Economiei Legea nr.246/2017 cu privire la
4. serviciilor la întreprinderea de stat aprobată 2019 și Infrastructurii întreprinderea de stat și
întreprinderea municipală

C. SECURITATE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Aprobarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 14,
2030 de Guvern și remis și Infrastructurii pct. 77 (a);
Parlamentului Legea nr. 174/2017 cu privire
la energetică, art. 4 (1) lit. b
1.

Modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică pentru Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 174/2017 cu privire
ajustarea acesteia la situația curentă de pe piața energiei electrice, de Guvern și remis și Infrastructurii la energetică, transpune
inclusiv reformele ce au vizat cadrul instituțional, revizuirea/ajustarea Parlamentului ultimul set de angajamente ce
2. unui set de norme la solicitarea operatorilor de piață rezultă din acordurile
internaționale asumate de
Republica Moldova
MSPEF 9 (p.31)

Modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale prin Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 174/2017 cu privire
ajustarea unui set de norme la solicitarea operatorilor de piață de Guvern și remis și Infrastructurii la energetică,
Parlamentului Transpune ultimul set de
3. angajamente ce reies din
acordurile internaționale
asumate de Republica Moldova
MSPEF 9 (p.31)

Consolidarea protecției rețelelor electrice, termice și de alimentare cu Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 174/2017 cu privire
4. gaze naturale prin modificarea cadrului normativ de Guvern și remis și Infrastructurii la energetică
Parlamentului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
38

Consolidarea rolului sistemelor de alimentare centralizată cu energie Proiect de lege aprobat Martie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 107/2016 cu privire
termică prin modificarea Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică de Guvern și remis și Infrastructurii la energia electrică;
și promovarea cogenerării Parlamentului Legea nr. 108/2016 cu privire
la gazele naturale;
5.
Legea nr. 174/2017 cu privire
la energetică;
Legea nr. 139/2018 cu privire
la eficiența energetică

Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea licitațiilor pentru Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea nr. 107/2016 cu privire
6. construcția de noi centrale electrice sau extinderea capacităților existente aprobată și Infrastructurii la energia electrică, art. 21 (2);
PAG 2019, pct. 2.3.2; 2.4

Aprobarea Regulamentului privind construcția/reconstrucția centralelor Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea nr. 107/2016 cu privire
electrice aprobată și Infrastructurii la energia electrică, art. 4 (1),
7.
lit.g; art. 19 (2)

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 428/2009 cu privire la aprobarea Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 3,
8. Reglementării tehnice „Cerințe de randament pentru cazanele noi de apă aprobată și Infrastructurii pct. 173
caldă cu combustie lichidă sau gazoasă”

Aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea nr. 139/2018 cu privire
energetic aprobată și Infrastructurii la eficiența energetică, art. 9,
pct. 1 (f)
9.

Aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea auditului energetic Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 139/2018 cu privire
10. de către întreprinderile mari aprobată și Infrastructurii la eficiența energetică, art. 9,
pct. 1 (g)

Aprobarea Programului privind implementarea schemei de obligații în Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea nr. 139/2018 cu privire
11. domeniul eficienței energetice aprobată și Infrastructurii la eficiența energetică, art. 8,
pct. 7

Aprobarea Programului privind implementarea obligației de renovare a Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea nr. 139/2018 cu privire
12. clădirilor autorităților administrației publice centrale de specialitate aprobată și Infrastructurii la eficiența energetică, art.14
alin.(5)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
39

Aprobarea Strategiei sectoriale pentru renovarea fondului imobiliar Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 139/2018 cu privire
13. național pe termen lung aprobată și Infrastructurii la eficiența energetică, art.
7alin.(1)

Aprobarea Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 14,
biocarburanți și procedura de verificare a respectării criteriilor de aprobată și Infrastructurii pct. 77 (g)
14. durabilitate la producerea biocarburanților

Aprobarea Regulamentului de calcul a consumului final de energie din Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019
15.
surse regenerabile în transporturi aprobată și Infrastructurii

Avansarea în implementarea investițional LEA 400 kV Vulcănești- Gradul de progres atins Iunie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 14,
Chișinău și Stația Back-to-Back Vulcănești ≈ 4% și Infrastructurii, pct. 77 (d);
Volumul investițiilor Unitatea consolidată Hotărîrea Guvernului nr.
valorificate - 2 mil. Euro pentru implementarea 102/2013 cu privire la Strategia
16. și monitorizarea energetică a RM pînă în anul
proiectelor în domeniul 2030;
energeticii, PAG 2019, pct. 2.4
IS Moldelectrica,

Negocierea și semnarea Acordului de Grant cu BERD în mărime de cca Decret în vigoare; septembrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 14,
40 mil. Euro pentru implementarea Proiectului „Interconectarea Acord de Grant semnat și Infrastructurii pct. 77 (d);
17. electroenergetică asincronă a sistemelor electroenergetice dintre PAG 2019, pct. 2.4
Republica Moldova și România prin linia electrică aeriană Isaccea –
Vulcănești – Chișinău și stația back-to-back aferentă”

Semnarea Acordului de finanțare cu Banca Mondială în mărime de 61 Acord de finanțare septembrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019, Cap. 14,
mil. Euro pentru implementarea Proiectului „Interconectarea semnat și Infrastructurii pct. 77 (d);
electroenergetică asincronă a sistemelor electroenergetice dintre PAG 2019, pct. 2.4
Republica Moldova și România prin linia electrică aeriană Isaccea –
Vulcănești – Chișinău și stația back-to-back aferentă”
18.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
40

Monitorizarea executării obligațiilor contractuale de către Programul Investițional septembrie 2019 Agenția Proprietății Legea nr. 121/2007, Legea nr.
„EUROTRANSGAZ” S.R.L. asumate la privatizarea Î.S. examinat Publice, 108/2016, Legea nr. 174/2017,
„Vestmoldtransgaz” și a investițiilor conform programului investițional. Note informative de Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului nr.
19.
progres elaborate și Infrastructurii, 945/2007, Hotărîrea
Vestmoldtransgaz SRL Guvernului nr. 919/2008, PAG
2019, pct. 2.4

Finalizarea implementării „Proiectului de îmbunătățire a eficienței Gradul de realizare a Iunie 2020 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului nr.
sectorului de alimentare centralizată cu energie termică” proiectului 100%; și Infrastructurii 102/2013 cu privire la
Volumul investițiilor Unitatea consolidată Strategia energetică a
20. valorificate-40,5 mil. pentru implementarea Republicii Moldova pînă în
USD și monitorizarea anul 2030
proiectelor în domeniul
energeticii

Finalizarea implementării Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Gradul de realizare a Decembrie 2019 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului nr.
Bălți (SA „CET-Nord”)”, finanțat de Banca Europeană pentru proiectului 100%; și Infrastructurii 102/2013 cu privire la
21. Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) Volumul investițiilor SA CET-Nord Strategia energetică a RM pînă
valorificate-10,74 mil. în anul 2030
Euro

D. AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ȘI CONSTRUCȚII

Elaborarea și aprobarea tezelor prealabile pentru inițierea elaborării Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei PAG
1.
Codului amenajării teritoriului și a urbanismului aprobată și Infrastructurii

Elaborarea Strategiei în domeniul dezvoltării urbane integrate, Strategie elaborată și Aprilie 2020 Ministerul Economiei PAG
2. arhitectură și planificare urbană, administrarea dezvoltării localităților și înaintată spre aprobare și Infrastructurii
a patrimoniului construit pînă în anul 2030 Guvernului

Elaborarea Conceptul tehnic al sistemului informațional digital privind Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Conceptul tehnic al sistemului
3. planificarea teritoriului național aprobată și Infrastructurii, APC informațional digital privind
planificarea teritoriului național

Elaborarea cadrului normativ privind documentația de urbanism Hotărîri de Guvern Februarie 2020 Ministerul Economiei Legea 835/1996 (art.25)
4.
aprobate și Infrastructurii

Elaborarea cadrului normativ privind eliberarea avizului de Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Economiei Legea 721/1996
5. verificare/raportului de expertiză a documentelor de proiect pentru aprobate și Infrastructurii (art.25)
construcții

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
41

Racordarea cadrului normativ în domeniul construcțiilor la noile realități Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Economiei Legea 721/1996, Legea
6. socio-economice prin modificarea unor acte normative (Legea aprobată și Infrastructurii 835/1996, Legea 163/2010
721/1996, Legea 835/1996, Legea 163/2010)

Perfecționarea cadrului normativ privind documentația de amenajare a Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Agriculturii Legea nr. 835/1996
7. teritoriului național, regional și local. aprobată Dezvoltării Regionale
și Mediului

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului construcțiilor pînă în Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Economiei PAG
8. anul 2030 aprobată și Infrastructurii

Modificarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Art. 37 Legea 721/1996
pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții aprobată și Infrastructurii
9.

Aprobarea Reglementării tehnice de stabilire a cerințelor minime pentru Hotărîre de Guvern iunie 2020 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului 913/2016
10.
anumite produse de construcție aprobată și Infrastructurii

Sporirea cerințelor față de calificarea specialiștilor în domeniu, prin Hotărîre de Guvern decembrie 2019 Ministerul Economiei Art.7 alin.(4) Legea 721/1996
modificarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională aprobată și Infrastructurii privind calitatea în construcții
11. a specialiștilor cu activități în construcții

Sporirea nivelului de calitate în construcții, prin modificarea Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Legea 721/1996
12.
Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții aprobată și Infrastructurii

Promovarea spre promulgare a Legii cu privire la condominiu nr. Lege promulgată septembrie 2019 Ministerul Economiei
276/2018 și Infrastructurii
13.

Modificarea și abrogarea unor legi (în urma adoptării Legii cu privire la Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Art. 67, ali. (1), lit. a) din
14. condominiu). aprobată și Infrastructurii Legea 276/2018

Aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Art 19 alin. (1) Legea 276/2018
15. și necomunale, folosirea, exploatarea și administrare aprobată și Infrastructurii

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
42

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a cotelor Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Art. 10 alin (5) Legea 276/2018
16.
părți în condominiu aprobată și Infrastructurii

Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de constituire și Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Art. 18 alin. (10) Legea
17. funcționare a Fondului de reparație și dezvoltare și modul de calcul a aprobată și Infrastructurii 276/2018
cotelor de contribuție la Fond

E. TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ

Instituirea unui mecanism transparent și eficient de recunoaștere, Hotărîre de Guvern octombrie 2019 Ministerul Economiei Anexa XXVIII-D din Acordul
împuternicire și monitorizare a performanței societăților internaționale aprobată și Infrastructurii de Asociere RM-UE.
1.
de clasificare a navelor prin modificarea Hotărîrii Guvernului Agenția Navală a
1608/2003 Republicii Moldova

Reglementarea cerințelor obligatorii din codul privind siguranța la Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Anexa XXVIII-D din Acordul
bordul navelor prin modificarea Hotărîrii Guvernului 997/2006 aprobată și Infrastructurii de Asociere RM-UE.
2.
Agenția Navală a
Republicii Moldova

Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind controlul statului de Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Economiei Anexa XXVIII-D din Acordul
pavilion aprobată și Infrastructurii de Asociere RM-UE
3.
Agenția Navală a
Republicii Moldova

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor Hotărîre de Guvern septembrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017- 2019
administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor aprobată și Infrastructurii (Acordul privind Spațiul
și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și Aerian Comun, Anexa III)
4.
certificarea organizațiilor de proiectare și producție.

Elaborarea proiectului de lege privind securitatea aeronautică în redacție Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017- 2019
nouă de Guvern și remis și Infrastructurii (Acordul privind Spațiul
5.
Parlamentului Aerian Comun, Anexa III)

Elaborarea proiectului de lege cu privire la răspunderea și cerințele de Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017- 2019
asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave de Guvern și remis și Infrastructurii (Acordul privind Spațiul
6.
Parlamentului Aerian Comun, Anexa III)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
43

Aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei PNAAA 2017- 2019
referitoare la personalul navigant din aviația civilă aprobată și Infrastructurii (Acordul privind Spațiul
7.
Aerian Comun, Anexa III)

Finalizarea procedurilor de aderare a Republicii Moldova la Convenția Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului
8. privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) întocmită la de Guvern și remis și Infrastructurii nr. 1472/2016.
Berna la 9 mai 1980. Parlamentului

Elaborarea proiectului de lege cu privire la aprobarea Codului Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Economiei Anexa X din Acordul de
transportului feroviar al Republicii Moldova de Guvern și remis și Infrastructurii Asociere RM-UE.
9. Parlamentului Hotărîrea Guvernului nr.
1042/2017

Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Codului Proiect de lege aprobat Martie 2020 Ministerul Economiei PNAAA 2017-2019
10. Transporturilor Rutiere de Guvern și remis și Infrastructurii (cap. 15, Anexa X).
Parlamentului

Aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Codul Transporturilor Rutiere,
11.
aprobată și Infrastructurii art. 3.

Aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri perisabile Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Economiei Codul Transporturilor Rutiere,
12.
și ușor alterabile aprobată și Infrastructurii art. 3.

Aprobarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Codul Transporturilor Rutiere,
13.
Regulamentului cu privire la autogări aprobată și Infrastructurii art. 3.

Aprobarea proiectului Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Economiei Codul transporturilor rutiere
14.
Conceptului Tehnic privind Sistemul de management integrat aprobată și Infrastructurii (art. 63, alin. (1))

Semnarea Acordului între Guvernul RM și Guvernul Republicii Turcia Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului
privind transportul combinat de mărfuri. aprobată și Infrastructurii nr. 73/2019
15.

Aprobarea Protocolului cu privire la modificarea Acordului între Hotărîre de Guvern septembrie 2019 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului
16. Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire aprobată și Infrastructurii nr. 1073/2018
la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
44

Elaborarea proiectului de lege cu privire la investigația accidentelor și Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Economiei Anexa X din Acordul de
incidentelor în transporturi. de Guvern și remis și Infrastructurii Asociere RM-UE.
Parlamentului Programul de activitate al
Guvernului (Transport,
infrastructură, energetică -
17. pct.2.4)

Aprobarea cadrului normativ în vederea creșterii nivelului de Proiect de lege aprobat Octombrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
administrare, întreținere și dezvoltare a drumurilor publice naționale de Guvern și remis și Infrastructurii, Îmbunătățirea situației în
18.
(Legea drumurilor nr. 509/1995, Codul fiscal, nr. 1163/1997 și Legea Parlamentului Ministerul Finanțelor domeniul infrastructurii
fondului rutier nr. 720/1996)

Semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul RM privind Hotărîre de Guvern Noiembrie Ministerul Economiei Programul Guvernului
construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste rîul aprobată 2019 și Infrastructurii, Identificarea și promovarea
Prut, între localitățile Ungheni (România) – Ungheni (RM). Ministerul Afacerilor proiectelor de infrastructură
19.
Externe și Integrării
Europene,
Cancelaria de Stat

Inițierea negocierilor Acordului între Guvernul României și Guvernul Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
Republicii Moldova privind întreținerea podurilor rutiere de frontieră aprobată și Infrastructurii, Dezvoltarea căilor de finanțare
Ministerul Afacerilor care pun accentul pe întreținere
20. Externe și Integrării
Europene,
Cancelaria de Stat

Inițierea negocierilor Acordului între Guvernul Ucrainei și Guvernul Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
Republicii Moldova privind construirea podului rutier de frontieră între aprobată și Infrastructurii, Identificarea și promovarea
cele două state, peste rîul Nistru, între localitățile Iampol (Ucraina) – Ministerul Afacerilor proiectelor de infrastructură
21.
Cosăuți (RM). Externe și Integrării
Europene,
Cancelaria de Stat

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
45

Elaborarea documentului de Dezvoltare Strategică pentru domeniile Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
Transport și Infrastructura Drumurilor pe perioada anilor 2020-2030 aprobată și Infrastructurii,
22. Ministerul Finanțelor,
Cancelaria de Stat,
Societate civilă

Reformarea Consiliului fondului rutier în vederea utilizării eficiente a Consiliu reformat Trimestrial Ministerul Economiei Programul Guvernului
mijloacelor alocate pentru întreținerea și reparația periodică a drumurilor și Infrastructurii, Reevaluarea rezultatelor
publice Cancelaria de Stat, lucrărilor efectuate în cadrul
23.
Membrii Consiliului programului drumuri bune
fondului rutier Legea fondului rutier nr.
720/1996

Dezvoltarea rețelelor de drumuri prin conlucrarea cu Uniunea Propuneri înaintate și Mai 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
Europeană, Țările Parteneriatului Estic, și Instituțiile Financiare aprobate și Infrastructurii Identificarea și promovarea
Internaționale pentru atragerea investițiilor străine în vederea promovării proiectelor de infrastructură
24.
proiectelor investiționale către instituțiile financiare internaționale și
donatori pentru finanțarea construcției, modernizării și reabilitării
drumurilor naționale.

Aprobarea Sistemului Informațional Automatizat de Stat Vinieta Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
(îmbunătățirea sistemului de colectare monitorizare și control al Taxei aprobată și Infrastructurii Acțiuni durabile în domeniul
25.
pentru folosirea drumurilor de către vehiculele neînmatriculate în transporturilor
Republica Moldova).

Monitorizarea și prevenirea cauzelor producerii accidentelor rutiere prin Hotărîre de Guvern septembrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutiera pentru anii 2019 aprobată și Infrastructurii, Îmbunătățirea situației în
– 2020 Ministerul Afacerilor domeniul infrastructurii
26.
Interne

Creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic prin aprobarea Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
Regulamentului auditului siguranței rutiere la nivel național aprobată și Infrastructurii, Îmbunătățirea situației în
27. Ministerul Afacerilor domeniul infrastructurii
Interne

F. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
46

Modificarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală Hotărîre de Guvern septembrie 2019 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului
1. create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu aprobată și Infrastructurii nr.904/2018

Conceptualizarea și lansarea proiectului privind elaborarea Codului Stabilirea de parteneriate septembrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
2. Tehnologiei Informației Proces lansat și Infrastructurii

Elaborarea Codului Tehnologiei Informației în sectorul public Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
aprobată și Infrastructurii
3.
Agenția de Guvernare
Electronică

Perfecționarea cadrului legal privind funcționarea parcului pentru Raport de evaluare Aprilie 2020 Ministerul Economiei Legea nr.77/2016
tehnologia informației „Moldova IT park” și promovarea politicilor de elaborat și Infrastructurii Hotărîrea Guvernului
4. dezvoltare a acestuia Acte normative ajustate nr.1143/2017

Dezvoltarea Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 1. Proiect Concept Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr.174/2014
privind extinderea SIA și Infrastructurii;
112 pînă la echipaje de Ministerul Afacerilor
urgență elaborat Interne; partenerii de
5.
2. Asigurarea cu spațiile dezvoltare;
necesare pentru IP „SNUPAU 112”
funcționarea SNUPAU
112

Lansarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare privind proiectul de Parteneri identificați septembrie 2019 Ministerul Economiei Programul Guvernului
transpunere a Directivei NIS în legislația națională Expertiză externă și Infrastructurii;
6. privind legislația în partenerii de dezvoltare
domeniul securității
cibernetice

Elaborarea proiectului de Lege privind securitatea cibernetică a rețelelor Proiect de lege elaborat Iunie 2020 Ministerul Economiei Programul Guvernului
7. și sistemelor informatice și Infrastructurii;
partenerii de dezvoltare

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
47

Elaborarea noului Regulament de gestionare a domeniului superior de Proiect de Regulament Noiembrie Ministerul Economiei
țară - cc.tld.md elaborat și înaintat către 2019 și Infrastructurii
regulator ANRCETI

8.

Elaborarea cadrului normativ aferent desemnării I.P. “Serviciul Hotărîre de Guvern Decembrie, I.P. „Serviciul Pct. 1, subpct. 2) din Hotărîrea
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de Cert aprobată 2019 tehnologia Informației Parlamentului nr.257/2018
guvernamental, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.257/2018 și Securitate privind aprobarea Strategiei
privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Cibernetică” securității informaționale a
Moldova pentru anii 2019-2024 și a Planului de acțiuni pentru Cancelaria de Stat Republicii Moldova pentru anii
implementarea acesteia. 2019-2024 și a Planului de
9. acțiuni pentru implementarea
acesteia.

G. COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI POȘTALE

Modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016, în vederea Proiect de lege aprobat septembrie 2019 Ministerul Economiei PNAA 2017-2019
1. realizării etapei a II-a și a III-a de liberalizare a pieței de servicii poștale de Guvern și remis și Infrastructurii
Parlamentului

Relansarea negocierilor privind interconectarea directă a comunicațiilor Negocieri relansate cu Septembrie Biroul politici de Decizia protocolară privind
telefonice între cetățeni pe ambele maluri ale Nistrului participarea OSCE si 2019 reintegrare organizarea interacțiunii în
2. mediatorilor Ministerul Economiei domeniul comunicațiilor
și Infrastructurii electronice, semnată între
reprezentanții politici pentru

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
48

reglementare transnistreană la
data de 25.11.17;
Legea nr. 283/2018

Modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Economiei PNAA 2017-2019,
de Guvern și remis și Infrastructurii (transpune Regulamentul (UE)
Parlamentului nr. 2015/ de stabilire a unor
măsuri privind accesul la
internetul deschis și
3.
Regulamentul (UE)
nr.531/2012 privind roamingul
în reţelele publice de
comunicaţii mobile în
interiorul Uniunii

Modificarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Economiei
4. infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. de Guvern și remis și Infrastructurii
28/2016 Parlamentului

Elaborarea cadrului normativ pentru ajustarea la prevederile Legii Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei Legea nr. 36/2016
5. comunicațiilor poștale nr. 36/2016 aprobată și Infrastructurii

VI. CAPITALUL UMAN ȘI SOCIAL

A. DEMOGRAFIE

Studierea schimbărilor în structura familiei, planificarea acesteia, Studiul „Generații și Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.3;
precum și reconcilierea vieții de familie cu cea profesională Gender” efectuat, Muncii și Protecției Programul național strategic în
Raport elaborat Sociale domeniul securității
demografice a Republicii
Moldova (2011-2025)
1.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
49

B. SĂNĂTATE

Elaborarea conceptului de modernizare a sectorului spitalicesc Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
1. aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială

Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și creșterea calității Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
serviciilor comunitare, geriatrice, paliative și de reabilitare aprobată Iunie 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială
2. Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Asigurarea funcționalității eficiente a serviciului de sănătate publică prin Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
revizuirea cadrului normativ aprobată Decembrie 2019 Muncii și Protecției sănătății și protecția
3. Sociale socială

Motivarea angajaților din sistemul de sănătate prin modificarea cadrului Hotărîri de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
4. normativ aprobate Muncii și Protecției Ocrotirea sănătății și
Sociale protecția socială

Elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare în domeniul sănătății Ministerul Sănătății PAG, pct. 3.2. Ocrotirea
2020-2030 Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția
5.
aprobată Sociale socială,

Elaborarea proiectului de Lege a medicamentului pentru ajustarea la Ministerul Sănătății AA – Anexa XVI, Lista
legislația comunitară Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Muncii și Protecției actelor din legislația
de Guvern și remis Sociale uniunii
Parlamentului Agenția cu un calendar de
Medicamentului și apropiere,
6. Dispozitivelor Medicale PAG, pct.3.2 Ocrotirea
sănătății și protecția
socială, transpunerea
Directivei 89/105/CE;
Directiva 2001/83/CE,
Regulamentul nr.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
50

2141/96/CE

Revizuirea mecanismului de formare a prețurilor la medicamente pe piața Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
internă de consum și de control a acestora aprobată Martie 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială
7. Agenția
Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale

Îmbunătățirii accesului populației la medicamentele compensate din Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Sănătății, Pct.3.2 din Programul de
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin modificarea aprobată Muncii și Protecției activitate al Guvernului
cadrului normativ Sociale
8. Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Asigurarea durabilității serviciilor de sănătate accesibile tinerilor prin Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
instituirea Centrului Național de Sănătate Prietenos Tinerilor aprobată Iunie 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția
9. Sociale socială
Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Monitorizarea şi coordonarea activității serviciului de sănătate mintală prin Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
instituirea Centrului Național de Sănătate Mintală aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
10. Sociale socială
Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Ajustarea Legii privind sănătatea mintală nr.1402/1997 la Convenția Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
ONU pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități în 2010 și Proiect de lege aprobat Mai 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția
Declarația europeană cu privire la sănătatea copiilor și tinerilor cu de Guvern și remis Sociale socială
dizabilități intelectuale și a familiilor lor Parlamentului Ministerul Educației
11.
Culturii și Cercetării
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor
Interne

12. Elaborarea Registrului informaţional screeningul cancerului de col uterin Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
51

Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției sănătății și protecția


modificată Sociale socială

Elaborarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de Iunie 2020 Ministerul Sănătății Hotărîrea Guvernului nr.
urgență pentru anii 2021 – 2025 Hotărîre de Guvern Muncii și Protecției 1238/2016 privind
aprobată Sociale aprobarea Programului
Ministerul Afacerilor național de dezvoltare a
13. Interne asistenței medicale de
Ministerul Economiei și urgență pentru anii 2016-
Infrastructurii 2020
Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Reglementarea plasării pe piață și utilizarea a produselor biocide Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății AA - Anexa XVI, Lista
aprobată Decembrie 2019 Muncii și Protecției actelor din legislația
Sociale uniunii
14. cu un calendar de
apropiere, transpunerea
Regulamentului nr.
528/2012/UE

Elaborarea Regulamentului sanitar pentru monitorizarea calității apei Ministerul Sănătății AA - Anexa XI, la
potabile Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției capitolul 16 (Mediul
aprobată Sociale înconjurător)

15.

Elaborarea Regulamentul sanitar privind testarea materialelor și Ministerul Sănătății AA – Anexa XI, la
substanțelor care vin în contact cu apa potabilă și procedura de autorizare Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Muncii și Protecției capitolul 16 (Mediul
16. sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte aprobată Sociale înconjurător)
recipiente

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
52

Instituirea unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, Ministerul Sănătății AA – anexa XVIIA,
enzimele alimentare și aromele alimentare Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Muncii și Protecției MĂSURI SPS,
aprobată Sociale Partea 4, Măsuri aplicabile
17. aditivilor alimentari și
celor furajeri

Reglementarea utilizării solvenților de extracție la fabricarea produselor Ministerul Sănătății AA – ANEXA XVIIA,
alimentare și a ingredientelor alimentare Hotărîre de Guvern Martie 2020 Muncii și Protecției MĂSURI SPS,
18. aprobată Sociale Partea 4, Măsuri aplicabile
aditivilor alimentari și
celor furajeri

Instituirea Comitetului Național Coordonator în domeniul resurselor Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
umane din sistemul sănătății aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
19. Sociale socială
Agenția Națională
pentru Sănătate Publică

Transparentizarea și îmbunătățirea organizării concursurilor de angajare a Hotărîri de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2
conducătorilor de instituții medico-sanitare, a șefilor de subdiviziuni, a aprobate Muncii și Protecției Ocrotirea sănătății și
20. medicilor și alt personal medical prin modificarea cadrului normativ Sociale protecția socială

Rectificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe Ministerul Sănătății Legea finanțelor publice și
anul 2019 Proiect de Lege aprobat Octombrie 2019 Muncii și Protecției responsabilității bugetar-
21. de Guvern și remis Sociale fiscale nr. 181/2014
Parlamentului Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Elaborarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență Noiembrie 2019 Ministerul Sănătății Legea finanțelor publice și
medicală pe anul 2020 Proiect de Lege aprobat Muncii și Protecției responsabilității bugetar-
22. de Guvern și remis Sociale fiscale nr. 181/2014
Parlamentului Compania Națională de
Asigurări în Medicină

Elaborarea și publicarea raportului anual privind executarea fondurilor Raport aprobat de Mai 2020 Legea finanțelor publice și
23.
asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019 Guvern și remis Compania Națională de responsabilității bugetar-
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
53

Parlamentului Asigurări în Medicină fiscale nr. 181/2014

Creșterea accesului cetățenilor la asigurarea obligatorie de asistență Hotărîre de Guvern Ministerul Sănătății Hotărîrea Curții
medicală prin modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire privind aprobarea Noiembrie 2019 Muncii și Protecției Constituționale nr. 3/2019
24.
la asigurarea obligatorie de asistență medicală proiectului de lege Sociale
aprobată

C. PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI MUNCĂ

Indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială, Legea nr.
1.
Casa Națională de 156/1998 privind sistemul
Asigurări Sociale public de pensii, Art. 13

Elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Sănătății Legea finanțelor publice și
2020 de Guvern și remis Muncii și Protecției responsabilității bugetar-
Parlamentului Sociale fiscale nr. 181/2014
2.
Casa Națională de
Asigurări Sociale

Asigurarea protecției drepturilor copilului prin modificarea cadrului Proiect de lege Martie 2020 Ministerul Sănătății AA – Art. 138
3. normativ aprobat de Guvern Muncii și Protecției
și remis Parlamentului Sociale

Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în domeniul muncii și în Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA – Art. 31, Art. 32, lit.f
sistemul educațional prin modificarea cadrului normativ de Guvern și remis Muncii și Protecției
4.
Parlamentului Sociale

Asigurarea compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA - 2017–2019, Art.3
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva de Guvern și remis Muncii și Protecției
5. femeilor și a violenței domestice Parlamentului Sociale

Modernizarea legislației muncii în corespundere cu necesitățile pieței Două Proiecte de legi Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
6.
muncii aprobate de Guvern și Muncii și Protecției sănătății și protecția

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
54

remis Parlamentului Sociale socială

Rectificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Proiect de lege aprobat August 2019 Ministerul Sănătății Legea finanțelor publice și
7. nr.300/2018 de Guvern și remis Muncii și Protecției responsabilității bugetar-
Parlamentului Sociale fiscale nr. 181/2014

Elaborarea și publicarea raportului anual privind executarea bugetului Raport aprobat de Iunie 2020 Casa Națională de Legea finanțelor publice și
8. asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 Guvern și remis Asigurări Sociale responsabilității bugetar-
Parlamentului fiscale nr. 181/2014

Modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din Proiect de lege Ministerul Sănătății Hotărîrea Curții de Conturi
corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul aprobat de Guvern și Martie 2020 Muncii și Protecției nr. 98 din 21 decembrie
9. Inspectoratului remis Parlamentului Sociale 2018
General de Carabinieri nr. 1544/1993

Modificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Estonia în Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Sănătății Carta Socială -
domeniul asigurărilor sociale și a Aranjamentului pentru aplicarea de Guvern și remis Muncii și Protecției Art. XII,
10. acestuia, semnat la 19 octombrie 2011, ratificat prin Legea nr.64/2012 Parlamentului Sociale AA – Cap. IV art. 32 lit. g)

Reglementarea modului de organizare și funcționare a Serviciului regional Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății AA - Art. 138
11. de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a aprobată Muncii și Protecției
Standardelor minime de calitate Sociale

Reglementarea modului de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății AA - Art. 138
12. continuarea studiilor acordate unor categorii de copii și tineri aprobată Muncii și Protecției
Sociale
Reglementarea modului de organizare și funcționare a Serviciului social Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
„Locuință socială asistată” și a Standardelor minime de calitate aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
13.
Sociale socială

Reglementarea modului de organizare și funcționare a Serviciului social Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
14. „Serviciul de integrare socioprofesională” aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială

15. Reglementarea modului de organizare și funcționare a Serviciului social Hotărîre de Guvern Noiembrie 2019 Ministerul Sănătății, PAG, pct.3.2 Ocrotirea

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
55

„Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” și a Standardelor aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
minime de calitate Sociale socială

Ajustarea unor acte normative care reglementează modul de organizare și Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății, PAG, pct.3.2 Ocrotirea
funcționare a serviciilor sociale la necesitățile presatorilor și beneficiarilor aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
16.
de servicii, în contextul realizării procesului de dezinstituționalizare a Sociale socială
persoanelor cu dizabilități

Elaborarea Programului național privind accesibilitatea instituțiilor publice Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Economiei și pct 3.2 al Programului de
pentru persoanele cu dizabilități aprobată Infrastructurii Guvernare
17.

Majorarea pragului indicatorilor de bunăstare (proxy) Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății AA - Capitolul IV, art. 32
aprobată Muncii și Protecției Angajament tranșa III
18. Sociale MFA p.24;
Angajament MSPEF –
FMI

Reglementarea modului de stabilire și plată a ajutorului material pentru Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății AA - Capitolul IV, art. 32
unele categorii de populație aprobată Muncii și Protecției Angajament tranșa III
19. Sociale MFA p.24;
Angajament MSPEF –
FMI

Reglementarea modului de asigurare a dreptului la alocații lunare de stat Proiect de lege Iunie 2020 Ministerul Sănătății AA - Capitolul IV, art. 32
20. victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917 - aprobat de Guvern și Muncii și Protecției
1990, care și-au stabilit pensia în alt stat remis Parlamentului Sociale

Ajustarea actelor normative privind bugetarea sensibilă la dimensiunea de Proiect de lege aprobat Iulie 2020 Ministerul Sănătății AA - Art 31, Art. 32, lit.f
gen de Guvern și remis Muncii și Protecției
Parlamentului Sociale
21.

Instituirea mecanismului național de referire pentru protecția și asistența Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Sănătății AA - Art 16
22. victimelor infracțiunilor aprobată Muncii și Protecției
Sociale

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
56

Elaborarea Planului de acțiuni privind diminuarea muncii informale și Hotărîre de Guvern Mai 2020 Ministerul Economiei și PAG, pct.3.2
nedeclarate pentru 2020-2030 aprobată Infrastructurii;
Ministerul Finanțelor;
Ministerul Sănătății
Muncii și Protecției
23. Sociale;
Casa Națională de
Asigurări Sociale;
Serviciul Fiscal de Stat;
Ministerul Afacerilor
Interne

Asigurarea cerințelor minime de îmbunătățire a protecției securității și Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății AA - Anexa III, art. 31,
sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj aprobată Muncii și Protecției 32, lit.i)
Sociale Transpunerea Directivei
92/91/CEE a Consiliului
24. din 3 noiembrie 1992 și a
unsprezecea directivă
specială în sensul art. 16
alin (1) din Directiva
89/391/CEE

Asigurarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Sănătății AA - Anexa III, art. 31,
către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă aprobată Muncii și Protecției 32, lit.i)
Sociale Transpunerea Directivei
89/656/CEE a Consiliului
25.
din 30 noiembrie 1989 și a
treia directivă specială în
sensul art. 16 alin. (1) din
Directiva 89/391/CEE]

Stabilirea noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Sănătății Legea salarizării
26. aprobată Muncii și Protecției nr.847/2002
Sociale

Modificarea mecanismului de salarizare a angajaților din instituțiile cu Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Sănătății Legea nr.271/2018 pentru
autonomie financiară aprobată Muncii și Protecției modificarea unor acte
27.
Sociale legislative;
Legea nr.270/2018 privind

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
57

sistemul unitar de
salarizare în sectorul
bugetar

Modificarea modalității de acordare a unor garanții salariaților care îmbină Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Sănătății PAG, pct.3.2 Ocrotirea
28. munca cu studiile aprobată Muncii și Protecției sănătății și protecția
Sociale socială

Consolidarea dialogului cu Banca Mondială pentru a evalua consecințele Raport/informații/ studiu Iunie 2020 Ministerul Sănătății Angajament tranșa III
reducerii ratei contribuțiilor la fondul de asigurări sociale de stat a elaborat Muncii și Protecției MFA p. 24
29. angajatorilor din sectorul privat în scopul implementării reformării Sociale
sistemului de pensii și în scopul asigurării durabilității pe termen lung a
acestui sistem

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Sănătății Angajament tranșa III
vederea actualizării parametrilor de eligibilitate și a parametrilor de Guvern și remis Muncii și Protecției MFA p. 24;
30.
prestațiilor sociale acordate în cadrul programelor de asistență socială Parlamentului Sociale
țintite, cum ar fi ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului

D. EDUCAȚIE

Sporirea gradului de siguranță la locul de muncă a angajaților din sistemul Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Educației,
educațional prin modificarea Codului penal al Republicii Moldova de Guvern și remis Culturii și Cercetării,
nr. 985/2002 și a Codului contravențional al Republicii Moldova Parlamentului Ministerul Sănătății,
1. nr. 218/2008 Muncii și Protecției
Sociale

Debirocratizarea și eficientizarea proceselor de documentare și raportare în Nomenclatorul tipurilor Septembrie 2019 Ministerul Educației, Programul de activitate al
învățămîntul general pentru a reda profesorilor timpul și posibilitatea de a de documentație școlară Culturii și Cercetării Guvernului
2. se dedica procesului educațional și formării personalității elevilor și rapoarte în (pct. 3.1.)
învățămîntul general
revizuit
Aprobarea Metodologiei de finanțare pentru instituțiile de educație Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației,
timpurie aprobată Culturii și Cercetării, cu
3.
sprijinul
UNICEF

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
58

Aprobarea Metodologiei de finanțare a instituțiilor publice de învățămînt Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul Educației,
superior aprobată Culturii și Cercetării
4.

Elaborarea proiectului legii uceniciei în vederea implementării Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Educației, Programul de activitate al
învățămîntului dual de Guvern și remis Culturii și Cercetării; Guvernului
Parlamentului Ministerul Sănătății, (pct. 3.1.)
5.
Muncii și Protecției
Sociale

Aprobarea Pachetului standard de servicii educaționale pentru Hotărîre de Guvern Ianuarie 2020 Ministerul Educației, Codul educației
6. învățămîntul general aprobată Culturii și Cercetării cu nr.152/2014 (art.9, (2))
sprijinul UNICEF

Aprobarea cadrului normativ privind instituirea mentoratului în instituțiile Hotărîre de Guvern Mai 2020 Ministerul Educației,
de învățămînt general și profesional tehnic aprobată Culturii și Cercetării, cu
7.
sprijinul UNICEF

Instituirea regimului economico-financiar de autogestiune al instituțiilor Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Programul de activitate al
8. de învățămînt profesional tehnic prin modificarea cadrului normativ aprobată Culturii și Cercetării Guvernului
(pct. 3.1.)

Punerea în aplicare a Recomandărilor formulate în Raportul privind Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Educației, Programul de activitate al
Pilotarea procesului de raționalizare a cheltuielilor în sistemele de aprobată Culturii și Cercetării; Guvernului
învățămînt profesional tehnic și superior Ministerul Finanțelor; (pct. 3.1.)
Ministerul Sănătății,
9. Muncii și Protecției
Sociale;
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Reflectarea recomandărilor din Raportul privind pilotarea procesului de Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației, MSPEF (p.26)
raționalizare a cheltuielilor în sectorul educației în strategiile sectoriale de aprobată Culturii și Cercetării;
10. cheltuieli, elaborate în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu (2021- Ministerul Finanțelor;
2023) autoritățile publice
centrale

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
59

Aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice și a Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (art.123, (c))
11.
standardelor minime obligatorii de conferire a titlurilor științifico-didactice aprobată Culturii și Cercetării

Elaborarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (art.123, (b))
autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și aprobată Culturii și Cercetării
12. a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare
continuă pentru programele de master conform bunelor practici
internaționale

Aprobarea Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice de Hotărîre de Guvern Noiembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (art.123, (c))
13.
conferențiar universitar și de profesor universitar aprobată Culturii și Cercetării

Implementarea recomandărilor Parlamentului European și propunerilor Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (Capitolul 23, art.
Comisiei Europene din anii 2017-2018 prin modificarea Cadrului național aprobată Culturii și Cercetării 123)
14.
al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1016/2017

E. CERCETARE ȘI INOVARE

Aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Codul cu privire la știință
pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea aprobată Culturii și Cercetării și inovare al Republicii
1.
acestuia. Moldova nr. 259/2004
(art. 27)

Aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Codul cu privire la știință
cercetării și inovării aprobată Culturii și Cercetării și inovare al Republicii
Moldova nr.259/2004 (art.
2.
52

Organizarea și desfășurarea competiției naționale a granturilor doctorale Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Agenția Națională Codul nr.259/2004cu
cu finanțare de la bugetul de stat aprobată pentru Cercetare și privire la știință și inovare,
3. Dezvoltare; art.85, 94, 139
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
60

Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea planului Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Codul educației
privind specialitățile științifice la programul de postdoctorat aprobată Culturii și Cercetării; nr.152/2014 (art. 95);
Agenția Națională Codul cu privire la știință
pentru Cercetare și și inovare nr.259/2004
Dezvoltare (art. 59);
4.
Legea anuală cu privire la
bugetul de stat;
Hotărîrea Guvernului
nr.499/2018 (pct. 28)

Aprobarea hotărîrii de Guvern cu privire la conferirea și confirmarea Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Codul educației
titlurilor științifice în Republica Moldova aprobată Culturii și Cercetării nr.152/2014 (art. 94);
Codul nr.259/2004 cu
privire la știință și inovare
5.
al Republicii Moldova
(art.75);
Hotărîrea Guvernului
nr.201/2018 (pct. 9)

Aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Codul educației
6. aprobată Culturii și Cercetării nr.152/2014 (art. 94)

Aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea externă a programelor și a Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Educației, Codul educației
școlilor doctorale. aprobată Culturii și Cercetării; nr.152/2014
7. Agenția Națională de (art.114)
Asigurare a Calității în Hotărîrea Guvernului
Educație și Cercetare nr.201/2018 (pct. 9)

Aprobarea regulamentului de selectare a administratorilor, rezidenților și a Hotărîre de Guvern Martie 2020 Ministerul Educației, Legea nr.226/2018 cu
proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru parcurile științifico- aprobată Culturii și Cercetării; privire la parcurile
8. tehnologice și/sau incubatoarele de inovare Agenția Națională științifico-tehnologice și
pentru Cercetare și incubatoarele de inovare
Dezvoltare (art. 7)

F. TINERET ȘI SPORT

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
61

Modificarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale Hotărîre de Guvern octombrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap.23, art.125)
1. de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobat prin Hotărîrea aprobată Culturii și Cercetării
Guvernului nr. 1006/2014

Crearea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității Agenție funcțională; Martie 2020 Ministerul Educației, Legea nr. 215/2016
2. de Tineret cadru normativ ajustat Culturii și Cercetării

Instituirea Programului de susținere a tinerilor și de promovare a stagiilor Hotărîre de Guvern Lansarea Ministerul Educației,
de practică pentru tineri privind instituirea inițiativei Culturii și Cercetării;
programului de stagii de (noiembrie Agenția de națională
practică în instituțiile 2019); pentru dezvoltarea
publice și private program programelor și
aprobată; funcțional (mai activității de tineret
Plan de acțiuni pentru 2020)
promovarea stagiilor de
3. practică în rîndul
tinerilor aprobat;
Modificări la Codul
muncii al Republicii
Moldova nr.154/2003
pentru reglementarea
stagiilor de practică în
conformitate cu practicile
europene

Implementarea Programului pentru tineri „START pentru tineri: o afacere Număr de tineri instruiți; Iunie 2020 Ministerul Economiei Hotărîrea Guvernului nr.
durabilă la tine acasă” număr de afaceri lansate; Infrastructurii; 973/2018
număr de granturi Ministerul Educației,
acordate Culturii și Cercetării;
4.
Organizaţia pentru
dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Stabilirea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret prin Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap.23, art.125)
5.
modificarea cadrului normativ aprobată Culturii și Cercetării
6. Aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Hotărîrea Guvernului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
62

II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Republica Belarus aprobată Culturii și Cercetării nr.1552/2002 (pct.54)

Actualizarea regulamentelor privind modul de calcul și de plată a Hotărîri de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației, Legea nr.330/1999
7.
indemnizației viagere antrenorilor și sportivilor de performanță aprobate Culturii și Cercetării (art.341)
Aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a Hotărîre de Guvern Mai 2020 Ministerul Educației, Hotărîrea Guvernului
XXXII-a a Jocurilor Olimpice și ediția a XVI-a a Jocurilor Paralimpice de aprobată Culturii și Cercetării nr.1552/2002 (pct.54)
8. vară din 2020, Tokyo, Japonia

Modificarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației,
9. burselor lunare sportivilor de performanță, aprobat prin Hotărîrea aprobată Culturii și Cercetării
Guvernului nr.639/2014

G. CULTURĂ

Modificarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Educației, Programul de activitate al
1. de stat a proiectelor culturale desfășurate de asociațiile obștești, aprobat aprobată Culturii și Cercetării Guvernului (pct. 3.1.)
prin Hotărîrea Guvernului nr. 834/2014

Protejarea monumentelor istorice prin elaborarea cadrului normativ aferent Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)
2. de Guvern și remis Culturii și Cercetării
Parlamentului

Stabilirea mecanismului de finanțare, transparentizarea procesului de Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)
angajare a directorilor în bază de concurs și introducerea categoriilor de de Guvern și remis Culturii și Cercetării
3. instituții prin modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și Parlamentului
organizații concertistice

Elaborarea Regulamentului privind circulația bunurilor culturale mobile Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)
aprobată Culturii și Cercetării Transpunere:
4.
Regulamentul (CE)
nr. 116/2009

Modificarea Legii cinematografiei nr.116/2014 Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)
5. de Guvern și remis Culturii și Cercetării
Parlamentului
6. Modificarea Regulamentului de finanțare a cinematografiei, aprobat prin Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
63

Hotărîrea Guvernului nr. 116/2014 aprobată Culturii și Cercetării

Aprobarea Regulamentului privind Registrul național al monumentelor Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației, PNAAA (cap. 23)
7.
istorice aprobată Culturii și Cercetării
Crearea unui sistem unitar de protejare a patrimoniului cultural prin Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Educației, Programul de activitate al
8. modificarea cadrului normativ de Guvern și remis Culturii și Cercetării Guvernului (pct. 3.1.)
Parlamentului

VII. APĂRARE ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ

Asigurarea implementării Inițiativei de Consolidare a Capacității de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Apărării Legea nr. 345/2003 cu
Apărare (DCBI) prin aprobarea Planului de dezvoltare a capabilităților aprobată privire la apărarea
militare ale Armatei Naționale pe termen lung (2020-2030) națională
1.

Îmbunătățirea managementului cadrelor militare prin Hotărîri de Guvern Martie 2020 Ministerul Apărării Strategia națională de
modificarea cadrului normativ privind modul de îndeplinire a serviciului aprobate Ministerul Afacerilor apărare pentru anii 2018-
2. militar în Forțele Armate, statutul militarilor și pregătirea cetățenilor Interne 2022, aprobată prin
pentru apărarea Patriei Hotărîrea Parlamentului
nr. 134/2018

Perfecționarea managementului carierei militare, eficientizarea utilizării Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Apărării Strategia națională de
alocărilor financiare din bugetul de stat pentru instruirea militarilor și protecția aprobată apărare pentru anii 2018-
socială a acestora prin aprobarea modificărilor la unele hotărîri ale 2022, aprobată prin
Guvernului ce se referă la modul de îndeplinire a serviciului militar în Hotărîrea Parlamentului
Forțele Armate, activitatea catedrelor militare, expertiza medico-militară, nr. 134/2018
3. încorporarea cetățenilor în serviciul militar etc.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
64

Sporirea securității fizice și managementul stocurilor armelor de calibru Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Apărării Programul „Armata
mic, de armament ușor și muniții prin implementarea proiectelor de aprobată Profesionistă 2018-2021”,
4. asistență tehnică străină aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 601/2018

VIII. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

A. AGRICULTURĂ

Elaborarea Strategiei națională de dezvoltare a agriculturii și mediului Hotărăre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
rural pentru perioada anilor 2020-2030 aprobată Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
și Mediului pentru anii 2014-2020,
1. aprobată prin Hotărîrea
Guvernului 409/2014

Elaborarea și lansarea programelor naționale de dezvoltare a Programe sectoriale (i) Septembrie Ministerul Agriculturii, Acordul de Asociere RM-
sectoarelor: (i) LAPTE pentru anii 2019-2025 și PRODUSE aprobate prin hotărîri de 2019 Dezvoltării Regionale UE;
ALIMENTARE – 2019-2020, APICULTURĂ – 2019-2025 (SLT); Guvern și Mediului Strategia naţională de
2. ACVACULTURĂ – 2020-2026; (ii) OVINE și CAPRINE – 2020-2026; (ii) Februarie- dezvoltare agricolă şi rurală
CARNE – 2020-2026; HORTICULTURĂ – 2019 – 2023; CULTURI martie 2020 pentru anii 2014-2020,
ETEROOLEAGINOASE și PLANTE MEDICINALE – 2020-2026; (iii) aprobată prin Hotărîrea
VITIVINICOL 2020-2030 (iii) Iunie 2020 Guvernului 409/2014

Reluarea negocierilor privind extinderea cotelor de export pe piața Uniunii Cote preferențiale de Septembrie 2019 Ministerul Economiei Acord de Asociere RM-UE
Europene pentru produsele cu potențial sporit export în UE negociate și Infrastructurii;
3. Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului

Continuarea negocierilor cu Comisia Europeană în vederea obținerii Negocieri finalizate Iunie 2020 Ministerul Afacerilor PNAAA - 2017-2019
permisiunii pentru tranzitul și exportul de produse compuse (ex. Externe și Integrării
4.
înghețată) prin țările UE Europene;
Ministerul Economiei
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
65

și Infrastructurii;
Agenția Națională
pentru Siguranța
Alimentelor;
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale
și Mediului

Dezvoltarea și gestionarea fondului genetic de culturi agricole (pomicole, Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii, Legea nr. 68/2013
5. bacifere, nucifere, viticole etc.); aprobată Dezvoltării Regionale
și Mediului

Asigurarea managementului durabil al resurselor de sol, apă și Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
hidroameliorație prin elaborarea unui document de politici în domeniu aprobată Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
6. (facilitarea irigării terenurilor agricole și accesul producătorilor agricoli la și Mediului pentru anii 2014-2020
apele de suprafață)

Stabilirea cadrului normativ unic în domeniul relațiilor funciare Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Agriculturii,
7. aprobată Dezvoltării Regionale
și Mediului

Alinierea cadrului normativ privind producția ecologică la legislația UE Proiect de lege aprobat Februarie 2020 Ministerul Agriculturii, Acordul de Asociere RM-
8. de Guvern și remis Dezvoltării Regionale UE. (art. 68 lit. f)
Parlamentului și Mediului

Asigurarea și simplificarea accesului la finanțare și asigurarea sustenabilității Proiect de lege aprobat Martie 2020 Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
9. Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, cu accente de Guvern și remis Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
pe dezvoltarea rurală, suport tinerilor și femeilor fermieri Parlamentului și Mediului pentru anii 2014-2020

Crearea Fondului de garantare a creditelor în agricultură Hotărîre de Guvern Aprilie 2020 Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
aprobată Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
10. și Mediului; pentru anii 2014-2020

Ministerul Finanțelor

Stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli Proiect de lege aprobat Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii, Legea nr. 276/2016
11. de Guvern și remis Dezvoltării Regionale
Parlamentului și Mediului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
66

Inversarea tendințelor de declin economic și social și a fenomenului de Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
depopularizare a zonelor rurale prin aprobarea Regulamentului cu privire la Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
acordarea subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 și Mediului pentru anii
Mediului Rural aprobată 2014-2020, aprobată prin
12.
Hotărîrea Guvernului
409/2014;
Legea
nr.276/2016

Aprobarea Regulamentului pentru implementarea Programului LEADER Ministerul Agriculturii, Strategia naţională de
Hotărîre de Guvern Martie 2020 Dezvoltării Regionale dezvoltare agricolă şi rurală
aprobată și Mediului pentru anii 2014-2020,
13.
aprobată prin Hotărîrea
Guvernului 409/2014;
Legea nr.276/2016

Dezvoltarea sistemului de laboratoare din domeniul lanțului alimentar și Hotărîre de Guvern Agenția Națională Hotărîrea Guvernului nr.
hranei pentru animale în Republica Moldova și acreditarea acestora aprobată; Iunie 2020 pentru Siguranța 600/2018
conform cerințelor generale pentru competența laboratoarelor de încercări și Alimentelor;
14. etalonări conform SM SR EN ISO/CEI 17025 (aprobarea Metodologiei de metode acreditate; Ministerul Agriculturii
calculare a tarifelor la serviciile prestate și a Nomenclatorului serviciilor Dezvoltării Regionale
prestate de instituțiile publice și a tarifelor la acestea) teste de competențe și Mediului
promovate

Armonizarea cadrului normativ național privind sistemul de identificare și 2 hotărîri de Guvern (i) Mai 2020 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
înregistrare a animalelor prin modificarea Legii nr.231/2006 privind: (i) aprobate Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
identificarea și înregistrarea animalelor și (ii) modificarea Hotărîrii (ii) Iunie 2020 și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
15. Guvernului nr.507/2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea și 2019
trasabilitatea animalelor Transpunere: Regulamentul
(CE) nr. 494/98

Armonizarea cadrului normativ național la cerințele UE privind condițiile de Hotărîri de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
sănătate și certificare animală la comerțul (importul și exportul) cu bovine și aprobate Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
porcine prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr.221/2009 și a Hotărîrii și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
16.
Guvernului nr.913/2018 2019
Transpunere: Decizia
2004/226/CE
17. Armonizarea cadrului normativ național la cerințele UE privind stabilirea Hotărîri de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
67

măsurilor de supraveghere și a metodelor de diagnostic a bolilor la animalele aprobate Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
acvatice, precum și a cerințelor față de plasarea în carantină a animalelor de Martie 2020 și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
acvacultură 2019,
Transpunere: Decizia
2001/183/CE

Aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
animală și publică la importul și plasarea pe piață a unor produse de origine aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
18. animală și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
2019, Transpunere:
Directiva 92/118/CEE

Armonizarea cadrului normativ național la reglementările UE privind Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
cerințele de plasare pe piață, de înregistrare și de import a aditivilor pentru aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
hrana animalelor și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
2019
Transpunere: Regulamentul
(CE) nr. 1831/2003;
Regulamentul (CE) nr.
19.
429/2008;
Regulamentul (CE) nr.
141/2007;

Regulamentul (UE)
nr. 892/2010 și
Recomandarea 2011/25/UE

Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere


Stabilirea cerințelor de plasare pe piață, de import și de utilizare a furajelor aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
2019,
Transpunere:
Regulamentul (CE)
20.
nr. 183/2005;
Regulamentul (CE) nr.
1292/2005;
Regulamentul (CE) nr.
767/2009;
Regulamentul (UE)

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
68

2015/1905; Directiva
82/475/CEE; Directiva
2002/32/CE și
Directiva 2008/38/CE

Stabilirea normelor privind sănătatea animală la importul materialului Hotărîre de Guvern Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
reproductiv aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
21. și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
2019, Transpunere:
Directiva 92/65/CEE

Stabilirea cerințelor sanitar-veterinare privind colectarea, transportarea, Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
depozitarea, prelucrarea, folosirea, eliminarea subproduselor de origine de Guvern și remis Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
22. animală nedestinate consumului uman Parlamentului și Mediului PNAAA 2017-2019
Transpunere: Regulamentul
(CE) nr. 1069/2009

Stabilirea normelor sanitare privind subprodusele de origine animală și Hotărîre de Guvern Iunie 2020 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
23.
2019
Transpunere: Regulamentul
(UE) nr. 142/2011

Crearea condițiilor organizatorice, economico-juridice favorabile exercitării Proiect de lege aprobat Noiembrie 2019 Ministerul Agriculturii Art. 181 din PNAAA 2017-
24. profesiei de medic veterinar de Guvern și remis Dezvoltării Regionale 2019
Parlamentului și Mediului

Stabilirea cerințelor în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și Hotărîre de Guvern Iulie 2020 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
grăsimilor lichide aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
și Mediului Art. 181 din PNAAA 2017-
25.
2019
Transpunere: Regulamentul
(UE) nr. 579/2014
Stabilirea unui cadru de acțiune în vederea utilizării durabile a pesticidelor Hotărîre de Guvern septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
26.
și Mediului PNAAA 2017-2019
Transpunere: Directiva
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
69

2009/128/CE

Crearea condițiilor economico-juridice adecvate organizării și desfășurării Proiect de lege aprobat Iunie 2020 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
activităților cu produse de uz fitosanitar și cu fertilizanți. de Guvern și remis Dezvoltării Regionale (Anexa XXIV-B)
Parlamentului și Mediului PNAAA - 2017-2019
Transpunere: Regulamentul
27. (CE) nr. 1107/2009;
Regulamentul (UE) nr.
284/2013;
Regulamentul (UE) nr.
547/2011

Facilitarea condițiilor de plasare pe piață a produselor fitosanitare pentru Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii PNAAA - 2017-2019
28. utilizare în agricultură și silvicultură prin aplicarea principiilor uniforme de aprobată Dezvoltării Regionale
evaluare și autorizare a produselor de protecție a plantelor și Mediului

Elaborarea proiectului Legii zootehniei Proiect de lege aprobat Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii PNAAA - 2017-2019
29. de Guvern și remis Dezvoltării Regionale
Parlamentului și Mediului

Aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse de carne Hotărîre de Guvern Noiembrie 2019 Ministerul Agriculturii PNAAA - 2017-2019
30. aprobată Dezvoltării Regionale
și Mediului

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406/2008 pentru aprobarea Normei Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii Acordul de Asociere
sanitar-veterinare privind clasificarea și sistemul de etichetare a cărnii de aprobată Dezvoltării Regionale (Anexa VII)
bovine, precum și a produselor din carne de bovine și Mediului PNAAA - 2017-2019
Transpunere:
Regulamentul (UE)
nr.1308/2013;
31.
Regulamentul (CE)
nr.1760/2000;
Regulamentul (CE)
nr.1825/2000;
Regulamentul (CE)
nr.566/2008.

Elaborarea cadrului normativ privind asigurarea subvenționată în agricultură Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Agriculturii
32. aprobată Dezvoltării Regionale
și Mediului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
70

CNPF
B. DEZVOLTARE REGIONALĂ

Aprobarea noului Decizie a Consiliului Național Decembrie 2019 Ministerul A 3-a ședință a Subcomitetului EU-RM pentru Cooperare economică și alte sectoare
concept al politicii de de Coordonare a Dezvoltării Agriculturii – Cluster V – 16.10.2018
dezvoltare regională Regionale aprobată Dezvoltării
1. axată pe stimularea Regionale și
economică și creșterea Mediului
competitivității
regiunilor

Modificarea Legii nr. Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Ministerul Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
438/2006 privind Guvern și remis Parlamentului Agriculturii
dezvoltarea regională Dezvoltării
2.
în Republica Moldova Regionale și
Mediului

Asigurarea unei Hotărîre de Guvern aprobată Decembrie 2019 Ministerul


sinergii între Fondul Agriculturii
Naţional de dezvoltare Dezvoltării
regională, Fondul Regionale și
3.
Ecologic național și a Mediului
fondurilor de
dezvoltare cu
finanțare externă

Evaluarea Raport de evaluare elaborat si Decembrie 2019 Ministerul Document Unic de Program, Hotărîrea Guvernului 203 / 2017
implementării publicat Agriculturii
proiectelor de Dezvoltării
4. dezvoltare regională Regionale și
finanțate din fonduri Mediului
naționale în perioada
2015-2018

Elaborarea Program național de dezvoltare Iunie 2020 Ministerul Strategia națională de dezvoltare regională 2016-2020
5. Programului Național urbană Agriculturii
privind centrele Dezvoltării

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
71

urbane de dezvoltare Regionale și


în Republica Moldova Mediului
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Elaborarea proiectului Hotărîre de Guvern aprobată Iunie 2020 Ministerul PNAAA - 2017-2019
secțiunii specializate a Agriculturii
6. Planului de amenajare Dezvoltării
a teritoriului național Regionale și
„Apă și sanitație” Mediului

C. PROTECȚIA MEDIULUI

Elaborarea proiectului de lege privind Hotărîre de Guvern aprobată Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere (Anexa XI)
controlul asupra riscului de accidente Regionale și Mediului PNAAA 2017-2019,
majore care implică substanțe Transpunere: Directiva
1. periculoase 2012/18/UE

Elaborarea proiectului de lege privind Hotărîre de Guvern aprobată Iunie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere (Anexa XI)
emisiile industriale (prevenirea și Regionale și Mediului
2. controlul integrat al poluării, PNAAA 2017-2019,
autorizarea integrată de mediu) Transpunere: Directiva
2010/75/UE
Elaborarea proiectului de lege privind Hotărîre de Guvern aprobată Februarie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere
3.
calitatea aerului atmosferic Regionale și Mediului (Anexa XI)

Aprobarea Reglementărilor Tehnice 2 hotărîri de Guvern aprobate Martie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere
pentru reducerea emisiilor de compuși Regionale și Mediului (Anexa XI)
organici volatili rezultați din Iunie 2020
4. depozitarea și distribuția benzinei, Transpunere:
precum şi reducerea emisiilor cauzate Directiva 94/63/CE și
de utilizarea de solvenți organici în Directiva 2008/50/CE
vopsele, lacuri și produse de refinisare

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
72

a autovehiculelor

Stabilirea cerințelor privind formarea Hotărîre de Guvern aprobată Octombrie 2019 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere
și atestarea specialiștilor în domeniul Regionale și Mediului (Anexa XII)
5.
tehnicii frigului care conține HCFC și Transpunere:
gaze-fluorurate cu efect de seră Regulamentul (CE) nr. 842/2006

Stabilirea mecanismului de Comisie aprobată; Februarie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
implementare a măsurilor de adaptare Regionale și Mediului (Anexa XII)
la schimbările climatice și atenuare a 2 Regulamente aprobate
acestora prin:

- instituirea și aprobarea Comisiei


naționale pentru schimbările
6. climatice;
- elaborarea și aprobarea
Regulamentelor cu privire la
mecanismul intersectorial de
coordonare (i) a procesului de
adaptare la schimbările climatice; (ii)
a acțiunilor adecvate de atenuare la
nivel național,
Aprobarea Planurilor de gestionare a 2 Hotărîri de Guvern aprobate Ianuarie, 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
riscurilor la inundații pe districtele Regionale și Mediului; (Anexa XI)
7. bazinelor hidrografice (Nistru, Agenția „Apele Moldovei”
Dunărea-Prut-Marea Neagră)

Aprobarea Planurilor de gestionare a 2 Hotărîri de Guvern aprobate Ianuarie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
riscurilor la secetă și de prevenire a Regionale și Mediului (Anexa XI)
8. pagubelor în domeniul agriculturii în
urma calamităților naturale.

Aprobarea Conceptului Sistemului Hotărîre de Guvern aprobată septembrie 2019 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Legea apelor nr. 272/2011 (art.
informațional Cadastrul de stat al Regionale și Mediului; 14)
9.
apelor Agenția „Apele Moldovei”

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
73

Crearea Sistemului informațional Sistem informațional operațional Mai 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Legea apelor nr. 272/2011 (art.
automatizat „Cadastrul de stat al Regionale și Mediului; 14)
10. apelor” Agenția „Apele Moldovei”

Crearea mecanismelor de 3 hotărîri de Guvern aprobate Martie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
implementare a directivelor UE în Regionale și Mediului; (Anexa XI)
domeniul gestionării resurselor de apă Agenția „Apele Moldovei” Transpunere: Directiva
(Elaborarea și aprobarea 91/271/CE și Directiva
11.
metodologiilor de delimitare: (i) a 91/676/CEE
aglomerărilor, (ii) a zonelor sensibile
și (iii) a zonelor vulnerabile la nitrați.

Elaborarea Codului Silvic in redacție Proiect de lege aprobat de Guvern și Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
nouă remis Parlamentului Regionale și Mediului; (Anexa XI)
12. Agenția „Moldsilva”;

Conservarea și sporirea biodiversității Proiect de lege aprobat de Guvern și Martie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
pădurilor prin elaborarea Legii cu remis Parlamentului Regionale și Mediului; (Anexa XI)
privire la producerea, comercializarea Agenția „Moldsilva”; Transpunere: Directiva
13.
și utilizarea materialului forestier de 1999/105/CE
reproducere

Dezvoltarea mecanismelor de 4 hotărîri de Guvern aprobate (i) Octombrie Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
implementare a principiului de 2019 Regionale și Mediului (Anexa XI)
responsabilitate extinsă a Transpunere: Directiva
producătorului privind gestionarea (ii)Octombrie 2006/66/CE, Directiva 94/62/CE
bateriilor şi acumulatorilor şi (i) 2019 și Directiva 1999/31/CE
14. deșeurilor de baterii și acumulatori;
(ii) ambalajelor și deșeurilor de (iii) Noiembrie
ambalaje; (iii) gestionarea uleiurilor 2019
uzate; (iv) depozitarea deșeurilor
(iv) Noiembrie
2019

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
74

Crearea Conceptului Sistemului Hotărîre de Guvern aprobată Iunie 2020 Ministerul Agriculturii Dezvoltării Acordul de Asociere RM-UE
informațional automatizat „Registrul Regionale și Mediului; (Anexa XI și XVI)
15. produselor chimice plasate pe piața Agenția Națională de Reglementare Transpunere:
Republicii Moldova” a Activităților Nucleare și Regulamentul (CE)
Radiologice nr. 1907/2006

Ajustarea Nomenclatorului actelor Proiect de lege aprobat de Guvern și Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Art. 15 alin. (3) și art. 222 ale
permisive în conformitate cu remis Parlamentului Regionale și Mediului; Codului subsolului nr.3/2009
16. prevederile Codului subsolului Agenția pentru Geologie și Resurse
nr.3/2009 Minerale

Completarea cadrului normativ în Proiect de lege aprobat de Guvern și Martie 2020 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Acordul de Asociere
domeniul subsolului cu norme de remis Parlamentului Regionale și Mediului; (Anexa XI)
gestionare a deșeurilor din industriile Agenția pentru Geologie și Resurse Transpunere: Directiva
17.
extractive Hotărîre de Guvern aprobată Minerale; 2006/21/CE
Inspectoratul pentru Protecția
Mediului

Elaborarea Regulamentului privind Hotărîre de Guvern Februarie 2020 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Art. 9 lit. j), art.52 din Codul
modul de efectuare a expertizei de stat aprobată Regionale și Mediului, subsolului nr. 3/2009
a informației geologice cu privire la Agenția pentru Geologie și Resurse
subsol Minerale

18.

Implementarea Acordului dintre Comisii funcționale; Iunie 2020 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Acordul dintre Guvernul
Guvernul Republicii Moldova și Regionale și Mediului, Ministerul Republicii Moldova și Cabinetul
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei studiu efectuat Economiei și Infrastructurii; de Miniștri al Ucrainei privind
19.
privind colaborarea în domeniul Agenția „Apele Moldovei” colaborarea în domeniul
protecției și dezvoltării durabile a protecției și dezvoltării durabile a
bazinului rîului Nistru, semnat la bazinului rîului Nistru, semnat la

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
75

Roma la 29 noiembrie 2012 și Roma la 29 noiembrie 2012


identificarea soluțiilor pentru
problemele de gestionare a resurselor
de apă.
Evaluarea gradului de implementare a Raport de evaluare, Iunie 2020 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Acordul dintre Guvernul
Acordului dintre Republica Moldova Plan de măsuri aprobat Regionale și Mediului Republicii Moldova și al
și România privind gestionarea României privind cooperarea
bazinului rîului Prut și elaborarea unui pentru protecția și utilizarea
plan de acțiuni urgente durabilă a apelor Prutului și
Dunării, semnat la 28 iunie 2010

20.

Dezvoltarea cadrului normativ privind Proiect de lege aprobat de Guvern și Decembrie 2019 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Acordul de Asociere (Anexa XVI
utilizarea în siguranță a organismelor remis Parlamentului Regionale și Mediului, și
modificate genetic prin elaborarea Anexa XXIV-B)
21.
proiectului de lege privind Transpunere:
organismele modificate genetic Directiva 2001/18/CE și
Decizia 2002/811/CE

D. INFRASTRUCTURA CALITĂȚII, SECURITATE INDUSTRIALĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Modificarea Legii nr. 420/2006 Proiect de lege aprobat de Guvern și Februarie 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
privind activitatea de reglementare remis Parlamentului Infrastructurii
1.
tehnică în conformitate cu prevederile
Acordului TBT OMC

Modificarea Legii nr.116/2012 privind Proiect de lege aprobat de Guvern și Aprilie 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
2. securitatea industrială a obiectelor remis Parlamentului Infrastructurii
industriale periculoase

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
76

Elaborarea unui nou mecanism de Ședințe organizate; Iunie 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
stabilire a sumei asigurării obiectelor concept elaborat Infrastructurii;
3.
industriale periculoase, în baza Mecanism elaborat Comisia Națională a Pieței
analizei impactului de reglementare Financiare CNPF
Elaborarea proiectului Hotărîrii de Hotărîre de Guvern aprobată Septembrie 2019 Ministerul Economiei și Legea nr. 20/2016
Guvern pentru aderarea Guvernului Infrastructurii
4. Republicii Moldova la Acordul
privind difuzarea documentelor de
standardizare interstatală

Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. Hotărîre de Guvern aprobată Martie 2020 Ministerul Economiei și Legea nr. 19/2016
1042/2016 cu privire la aprobarea Infrastructurii
Listei oficiale a mijloacelor de
măsurare și a măsurărilor supuse
5.
controlului metrologic legal, în
conformitate cu cele mai bune practici
ale organizațiilor europene de
metrologie

Aprobarea Regulamentului privind Regulament aprobat Aprilie 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
funcționarea sistemului național de Infrastructurii
informare și comunicare pentru
6.
supravegherea pieței și a modului de
furnizare a informațiilor și preluarea
acestora

Adoptarea standardelor europene și Standarde adoptate Septembrie 2019 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
internaționale ca standarde Infrastructurii;
7.
moldovenești Institutul de Standardizare din
Moldova

Identificarea cel puțin a unui domeniu Studiu realizat; Aprilie 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA
propus pentru negocierea asupra domeniu identificat Infrastructurii
Acordului privind evaluarea
8.
conformității și acceptarea produselor
industriale, conform anexei XVI la
Acordului DCFTA

9. Crearea, modernizarea și menținerea 16 etaloane naționale din Mai 2020 Ministerul Economiei și Capitolul III Acordul DCFTA

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
77

Sistemului Național de Etaloane în componența Sistemului Național de Infrastructurii;


scopul asigurării trasabilității Etaloane cercetate; Institutul Național de Metrologie
măsurărilor efectuate în Republica cel puțin 2 etaloane modernizate
Moldova la Sistemul Internațional de
Unități (SI) și recunoașterii
internaționale a acestora

IX. POLITICA EXTERNĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

A. Integrare europeană

Valorificarea dialogului politic de Vizite întreprinse Septembrie 2019- Ministerul Afacerilor Externe și
1. nivel înalt dintre Republica Moldova Iunie 2020 Integrării Europene;
și Uniunea Europeană autorități naționale vizate

Organizarea reuniunii Consiliului de Reuniune organizată Septembrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe și Acordul de Asociere
2. Asociere UE-RM Integrării Europene;
autorități naționale vizate

Implementarea Acordului de Nivelul de realizare a acțiunilor Februarie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și Acordul de Asociere RM,
Asociere și a altor angajamente incluse în PNAAA RM-UE 2017- Integrării Europene; Agenda de Asociere 2017-2019
asumate în relația cu UE 2019; autorități naționale vizate MoU privind acordarea
Asistenței Macrofinanciare, altele
evaluările instituțiilor europene Iunie 2020 (perioada
efectuate exactă a evaluării
3.
urmează a fi fixată
ulterior de UE)

Septembrie 2019
număr de acțiuni realizate

Coordonarea implementării Raport privind realizarea PNAAA Ianuarie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
acțiunilor incluse pentru semestrul II RM-UE 2017-2019 publicat Integrării Europene;
4. 2019 în Planul Național de Acțiuni Cancelaria de Stat;
pentru Implementarea Acordului de Autoritățile naționale vizate
Asociere RM-UE 2017-2019

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
78

Coordonarea procesului de Număr de acte UE transpuse în Iunie 2020 Cancelaria PNAAA 2017-2019
armonizare a legislației naționale la proiectele de acte de Stat
nivel național cu legislația UE, prin normative/legislative Hotărîrea Guvernului 1171/2018
5. prisma obligațiilor de transpunere din 28.11.2018
care rezultă din acordurile bilaterale Număr de acte naționale care
cu Uniunea Europeană transpun actele UE

Extinderea perioadei de realizare a Agenda de Asociere pînă la finele Ianuarie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
Agendei de Asociere şi a Planului anului 2020 agreată cu UE și Integrării Europene;
național de acțiuni pentru extinsă; Cancelaria de Stat
6. Implementarea Acordului de hotărîre de Guvern aprobată
Asociere RM-UE 2017-2019 pînă la
finele anului 2020

Negocierea noii Agende de Asociere Agenda de Asociere agreată cu UE Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
(data exactă Integrării Europene;
7. urmează a fi autoritățile naționale vizate
coordonată ulterior
cu UE)

Lansarea procesului de elaborare a Număr de consultări desfășurate Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
noului document național pentru (data exactă Integrării Europene;
8. implementarea Acordului de urmează a fi Cancelaria de Stat;
Asociere RM-UE coordonată ulterior autoritățile naționale vizate
cu UE)

Realizarea priorităților în contextul Raport de progres pe țară publicat Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
celor 20 de obiective pentru anul (perioada exactă a Integrării Europene;
9. 2020 ale Parteneriatului Estic raportării urmează a autoritățile naționale vizate
fi fixată ulterior de
UE)

Implementarea recomandărilor Recomandări implementate Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și


formulate în Raportul anual al Integrării Europene;
Comisiei Europene privind autoritățile naționale vizate
10.
mecanismul de suspendare a
regimului de vize pentru 2018 și
2019

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
79

B. Cooperare bilaterală

Consolidarea cooperării bilaterale prin organizarea Vizite întreprinse Septembrie 2019- Iunie Cancelaria de Stat;
vizitelor oficiale ale Prim-ministrului Republicii 2020 Ministerul Afacerilor Externe
11.
Moldova, acordînd prioritate țărilor vecine, și Integrării Europene
statelor membre UE și altor parteneri strategici

Intensificarea cooperării bilaterale cu România în Grup de experți interministerial în Iulie 2019 Cancelaria de Stat;
cadrul parteneriatului strategic vederea identificării domeniilor ministerele vizate
prioritare pentru asistență tehnică
și financiară creat;

cea de a 5-a ședință comună a


Guvernelor Republicii Moldova și Septembrie-Octombrie Cancelaria de Stat,
12. României organizată; 2019 ministerele vizate

cel de-al șaselea Protocol adițional


privind implementarea Septembrie 2019 Ministerul Agriculturii,
programului de asistență tehnică și Dezvoltării Regionale și
financiară în baza unui ajutor Mediului;
financiar nerambursabil în valoare Ministerul Afacerilor Externe
de 100 milioane de euro semnat și Integrării Europene
Avansarea dialogului bilateral cu Ucraina, Ședința ordinară a Comisiei Septembrie 2019 – Ministerul Economiei și
soluționarea aspectelor prioritare ce țin de interguvernamentale moldo- Martie 2020 Infrastructurii;
cooperarea comercial-economică, de mediu și ucrainene pentru cooperare Ministerul Afacerilor Externe
umanitară comercial-economică desfășurată; și Integrării Europene;
Cancelaria de Stat;
ședința ordinară a Comisiei Octombrie 2019 autorități ale administrației
moldo-ucrainene pe problematica publice centrale;
protecției și dezvoltării durabile a Ministerul Agriculturii,
13.
bazinului rîului Nistru convocată Dezvoltării Regionale și
Mediului;
Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene;
Instituțiile naționale vizate
Ministerul Economiei și
Infrastructurii;
Ministerul Afacerilor Interne;

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
80

Ministerul Afacerilor Externe


și Integrării Europene;
Serviciul Vamal

Relansarea dialogului strategic RM–SUA Ședințe ale grupurilor comune de Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe
lucru în domeniile economic, și Integrării Europene;
securității și apărării convocate Ministerul Economiei și
Infrastructurii;
criterii de eligibilitate la Ministerul Apărării;
Programul Compact 2 MCC Iunie 2020 autoritățile administrației
întrunite, ameliorînd indicele de publice centrale
combatere a corupției
14.
Valorificarea ofertei de asistenței Septembrie 2019
din partea SUA în vederea Autoritățile administrației
evaluării mediului de securitate publice centrale
cibernetică din RM

reuniunea Comitetului bilateral de


Dezvoltarea parteneriatului cu statul Carolina de cooperare RM-Carolina de Nord Iunie 2020
Nord convocată

Stabilirea unui dialog bilateral constant, Vizite și întrevederi întreprinse; Septembrie-Octombrie Ministerul Economiei și
multidimensional cu Federația Rusă la nivel ședința Comisiei 2019 Infrastructurii;
guvernamental interguvernamentale moldo-ruse Ministerul Afacerilor Externe
15. pentru cooperarea comercial- și Integrării Europene;
economică desfășurată Cancelaria de Stat;
instituțiile vizate
Septembrie 2019

Asigurarea condițiilor favorabile pentru efectuarea Consultări desfășurate; Martie 2020 Ministerul Afacerilor Externe
consultărilor moldo-ruse pe linia ministerelor de foaie de parcurs agreată și Integrării Europene;
externe și a ministerelor apărării pe marginea Ministerul Apărării;
16. chestiunilor legate de retragerea trupelor și a Cancelaria de Stat (Biroul
munițiilor Federației Ruse de pe teritoriul Republii politici de reintegrare)
Moldova (din depozitele de la Cobasna) și a
gestionării subiectelor politico-militare conexe
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
81

Dezvoltarea potențialului de cooperare cu Canada; Hotărîre de Guvern privind Iunie 2020 Ministerul
încheierea unui acord interguvernamental privind inițierea negocierilor aprobată Apărării;Ministerul
17.
cooperarea în domeniul apărării naționale Acord încheiat Afacerilor Externe și
Integrării Europene

Valorificarea potențialului de cooperare cu Evenimente cu caracter comercial- August 2019-Iunie 2020 Ministerul Economiei și Decretele Președintelui
Republica Populară Chineză, cu precădere pe economic organizate; Infrastructurii; nr. 921/2018,
dimensiunea comercial economică cea de-a patra rundă de negocieri Ministerul Afacerilor Externe nr. 922/2018,
pe marginea proiectului Acordului Decembrie 2019 și Integrării Europene; nr. 923/2018,
18.
de Comerț Liber dintre Republica Ministerul Finanțelor; nr. 924 /2018
Moldova și Republica Populară Ministerul Agriculturii,
Chineză convocată (prin Dezvoltării Regionale și
videoconferință) Mediului

Inaugurarea Ambasadei Republicii Moldova în Ambasade inaugurate Octombrie 2019–Iunie Ministerul Afacerilor Externe
Irlanda și demararea pregătirilor pe teren privind 2020 și Integrării Europene
19.
inaugurarea ambasadelor Republicii Moldova în
alte state

Înaintarea propunerilor de proiecte de asistență Proiecte confirmate Septembrie 2019 Ministerul Finanțelor;
oferite Republicii Moldova de către Guvernul Ministerul Afacerilor Interne;
Japoniei Ministerul Agriculturii
Dezvoltării Regionale și
Mediului;
Ministerul Afacerilor Externe
20.
și Integrării Europene;
Ministerul Educației Culturii
și Cercetării;
Ministerul Sănătății Muncii
și Protecției Sociale;
Cancelaria de Stat

C. Cooperare multilaterală

Elaborarea noului Plan individual de acțiuni al Plan elaborat și aprobat Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe Programul de activitate al
Parteneriatului Republica Moldova – NATO și Integrării Europene; Guvernului, Pct.2.1
pentru perioada 2020-2022 și implementarea ministerele și instituțiile (IPAP) RM-NATO pentru
21.
acestuia responsabile de elaborarea și 2017-2019 aprobat prin
implementarea Planului Hotărîrea Guvernului nr.
individual de acțiuni al 736 din 13.09.2017
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
82

Parteneriatului Republica
Moldova – NATO pentru
perioada 2020-2022

Aprobarea Strategiei de neproliferare a armelor Strategie aprobată Septembrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe Legea nr. 112/2014,
de distrugere în masă și de reducere a riscurilor și Integrării Europene; obiectivul specific SL.1 al
provenite de la amenințările chimice, biologice, Grupul de lucru art. 9 din Planul Național
radiologice și nucleare (CBRN) pentru anii interministerial pentru de Acțiuni pentru
2019-2028, precum și a Planului de acțiuni elaborarea Strategiei de implementarea Acordului
22. pentru implementarea acesteia pentru anii 2019- neproliferare a armelor de de Asociere RM - Uniunea
2026 distrugere în masă și de Europeană 2017-2019
reducere a riscurilor
provenite de la amenințările
chimice, biologice,
radiologice și nucleare

Continuarea eforturilor în vederea finalizării Plan realizat; Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe Planul de acțiuni privind
monitorizării Republicii Moldova de către obiective finalizate; și Integrării Europene; onorarea angajamentelor
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în acțiuni incluse în Plan autoritățile naționale vizate Republicii Moldova față de
particular prin implementarea Planului de acțiuni Consiliul Europei
23. privind onorarea angajamentelor Republicii Planul de acțiune al
Moldova față de Consiliul Europei Consiliului Europei pentru
Republica Moldova (2017-
2020)

Valorificarea platformelor internaționale și Statut de membru al Consiliului Octombrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe Acordul de Asociere RM-
contribuția la eforturile globale vizînd ONU pentru Drepturile Omului ( și Integrării Europene; UE
promovarea drepturilor omului CDO) pentru anii 2020-2023 Cancelaria de Stat;
obținut de către Republica Ministerul Justiției
Moldova;
24.
număr de rezoluții co-autorate sau Iunie 2020
la care s-a aliniat Republica
Moldova în domeniul drepturilor
omului în cadrul organizațiilor
internaționale

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
83

Întreprinderea acțiunilor necesare în vederea Participarea delegației Republicii Septembrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe Programul de activitate al
participării delegației Republicii Moldova Moldova la sesiunea respectivă și și Integrării Europene Guvernului, Pct.2.1
naționale la cea de-a 74-a Sesiune a Adunării eventualele evenimente în marja
25. Generale a ONU acesteia

Revizuirea Hotărîrii Guvernului nr. 915/2018 cu Hotărîre de Guvern revizuită Decembrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe
privire la modificarea unor hotărîri ale și Integrării Europene;
guvernului pentru a asigura durabilitate și autoritățile naționale vizate
eficacitate funcționării Secretariatului Permanent
26. al Comitetului Național pentru Combaterea
Traficului de Ființe Umane, în special în vederea
executării funcției de cooperare cu mecanismele
externe de monitorizare

Atragerea suportului internaţional în realizarea Consultări desfășurate; Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe AA, Art.8, Art.2;
obiectivului de retragere de pe teritoriul ţării a şi Integrării Europene; Agenda de Asociere
forțelor militare ruse fără statut juridic Organizarea dezbaterilor în cadrul Cancelaria de Stat (Biroul Pct.2.2;
27. determinat, conform prevederilor constituţionale AG ONU, conform Rezoluţiei politici de reintegrare) Declaraţia summit-ului
şi angajamentelor internaţionale existente; ONU A/RES/72/282 OSCE de la Istanbul 1999;
gestionarea subiectelor politico-militare conexe Rezoluţia ONU
A/RES/72/282

Promovarea obiectivului de transformare a Demers național promovat; Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe No ref.
actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o consultări desfășurate cu partenerii şi Integrării Europene;
28. misiune multinaţională civilă sub mandat străini Cancelaria de Stat (Biroul
internaţional politici de reintegrare)

D. Diplomație economică

Fortificarea și implementarea Diplomației Instrumente de promovare și acțiuni Iunie 2020 Ministerul Economiei și
economice de instruire Infrastructurii;
29. Agenția de Investiții;
Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
84

Organizarea forumurilor (B2B și B2G) şi Număr de evenimente organizate Iunie 2020 Agenția de Investiții; Pct. 2 „Dezvoltarea unei
misiunilor oamenilor de afaceri din/în Republica Ministerul Economiei și economii sănătoase” din
30. Moldova Infrastructurii; Programul de activitate al
Ministerul Afacerilor Externe Guvernului din 2019
și Integrării Europene

Promovarea climatului investițional și a Evenimente organizate și Iunie 2020 Ministerul Economiei și Pct. 2 „Dezvoltarea unei
oportunităților investiționale de export și turism desfășurate; Infrastructurii; economii sănătoase” din
în cadrul diferitor platforme naționale și Ministerul Afacerilor Externe Programul de activitate al
internaționale (Moldova Business Week, și Integrării Guvernului din 2019
Moldova Automotive Days, Moldova Day Europene;Agenția de
31. Beijing Expo, Dubai Expo 2020, Bloomberg Investiții
Business Forum)

Participarea Primului Ministru la diferite Participarea Prim-ministrului la


evenimente/Platforme economice internaționale, evenimente
precum World Economic Forum, Davos

E. Alte aspecte

Coordonarea procesului de programare, Număr de proiecte coordonate Iunie 2020 Cancelaria de Stat; Hotărîrea Guvernului
implementare, monitorizare, raportare și Ministerul Finanțelor; nr.377/2018
32. evaluare a propunerilor de proiecte/programe de Ministerul Afacerilor Externe
asistență tehnică externă, prin prisma și Integrării Europene
necesităților de dezvoltare

Implementarea și coordonarea programelor de Număr de programe implementate Iunie 2020 Cancelaria de Stat; Hotărîrea Guvernului
33. cooperare transfrontalieră și transnațională în Ministerul Afacerilor Externe nr.576/2017
calitatea de autoritate națională de management și Integrării Europene

Actualizarea cadrului normativ care Proiect de Hotărîre de Guvern Octombrie 2019 Cancelaria de Stat; Hotărîrea Guvernului
reglementează cadrul de cooperare pentru aprobat Ministerul Afacerilor Externe nr.576/2017
34.
programele de cooperare transfrontalieră și și Integrării Europene
transnațională (CBC)

Elaborarea și promovarea proiectului de lege Proiect de lege aprobat de Guvern și Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe
pentru modificarea Legii nr. 761/2001 privind remis Parlamentului și Integrării Europene
35.
serviciul diplomatic

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
85

X. DIASPORA

Elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2020 cu privire la Hotărîre de Guvern aprobată Decembrie 2019 Cancelaria de Stat (Biroul relații
1.
implementarea Strategiei naționale „Diaspora–2025” cu diaspora)

Consolidarea cooperării dintre Guvern și diasporă prin crearea Act normativ de instituire a Octombrie 2019 Cancelaria de Stat (Biroul relații
unui comitet bilateral Guvern–Diasporă Comitetului aprobat; cu diaspora)
Comitet bilateral Guvern–
Diasporă creat;
prima ședință a Comitetului
2.
bilateral Guvern– Diasporă
organizată;
Planul de lucru al Comitetului
bilateral Guvern– Diasporă
aprobat

Implementarea Programului guvernamental DOR (Diasporă– Ediția 2019 a Programului DOR Septembrie 2019 Cancelaria de Stat ((Biroul relații Hotărîrea Guvernului nr.
Origini–Reveniri) desfășurată; cu diaspora) 735/2016
3.
Conceptul Programului DOR cu privire la organizarea
actualizat Zilelor Diasporei

Organizarea Zilelor Diasporei Ediția 2019 a Zilelor Diasporei August 2019 Cancelaria de Stat (Biroul relații Hotărîrea Guvernului nr.
organizată cu diaspora) 735/2016
4. cu privire la organizarea
Zilelor Diasporei

Implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR Proiecte aprobate/implementate Iunie 2020 Cancelaria de Stat (Biroul relații Hotărîrea Guvernului nr.
1+3” cu diaspora); 801/2018
Ministerul Economiei și
Infrastructurii;
5. Ministerul Finanțelor;
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Regionale;
Congresul Autorităților Locale
din Moldova

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
86

Asigurarea conversiunii permiselor de conducere moldovenești Dialog lansat; Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Interne;
de către statele UE proceduri de consultare demarate; Agenția Servicii Publice;
6. număr de state ale UE care au Ministerul Afacerilor Externe și
acceptat conversiunea permiselor Integrării Europene
de conducere

Diminuarea termenelor de eliberare a documentelor de Servicii electronice Iunie 2020 Agenția Servicii Publice;
identitate și a actelor de stare civilă prin eficientizarea/ implementate/modernizate Ministerul Afacerilor Externe și
7. implementarea de noi sisteme electronice Integrării Europene

Relansarea Programului guvernamental „Grupuri de Excelență Noua versiune a programului Iunie 2020 Cancelaria de Stat (Biroul relații Hotărîrea Guvernului nr.
ale Diasporei” elaborată și consultată cu membrii cu diaspora) 200/2016
diasporei;
8. platformă on-line creată

Relansarea Programului guvernamental „Diaspora Engagement Noul apel de proiecte lansat Ianuarie 2020 Cancelaria de Stat (Biroul relații Hotărîrea Guvernului nr.
9. Hub” cu diaspora) 200/2016

Asigurarea dreptului la vot al alegătorilor din afara țării, Număr de secții de votare Octombrie 2019 Ministerul Afacerilor Externe și PAG, pct. 1.1.
inclusiv prin majorarea numărului secțiilor de votare pentru Integrării Europene
10. diasporă, astfel încît să reflecte distribuția geografică a
cetățenilor din diasporă

Diminuarea taxelor consulare prin modificarea cadrului Hotărîre de Guvern aprobată Iunie 2020 Ministerul Afacerilor Externe și
11. normativ în domeniu Integrării Europene;
Ministerul Finanțelor

XI. SOCIETATE CIVILĂ, MASS-MEDIA ȘI DREPTURILE OMULUI


A. MASS-MEDIA

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
87

Responsabilizarea Consiliului Concurenței și facilitarea Proiect de lege remis Iunie 2020 Ministrul Economiei și Programul de activitate
procedurii de semnalare a cazurilor de concurență neloială sau Parlamentului spre Infrastructurii; al Guvernului
înțelegeri de cartel, prin simplificarea regulilor de depunere a examinare; Cancelaria de Stat;
plîngerilor Proceduri simplificate Consiliul Concurenței
1.

Modificarea Codului serviciilor media audiovizuale Proiect de lege remis Iunie 2020 Cancelaria de Stat Programul de activitate
nr. 174/2018 în scopul stabilirii unei proceduri de selectare Parlamentului spre al Guvernului
transparente şi meritocratice a candidaţilor la funcţia de examinare
membri ai Consiliului de supraveghere al furnizorului public
naţional de servicii media, precum și ai Consiliului
2. Audiovizualului.

Modificarea cadrului normativ privind desfășurarea Proiect de lege aprobat de Iunie 2020 Cancelaria de Stat Programul de activitate
concursului de selectare a măsurătorului de audiență TV Guvern și remis al Guvernului
Parlamentului
3.

Asigurarea accesului la informația de interes public în scopuri Proiect de lege aprobat de Decembrie 2019 Cancelaria de Stat;
jurnalistice prin diminuarea/excluderea taxelor la serviciile Guvern și remis Ministerul Finanțelor
4.
prestate de Agenția Servicii Publice Parlamentului

Ajustarea programelor de instruire în instituţiile de formare Programe ajustate Iunie 2020 Ministerul Educației, Culturii
5. continuă, care prevăd pregătirea managerilor mediatici pentru și Cercetării
toate tipurile de mass-media

6. Elaborarea actelor normative necesare implementării Hotărîri de Guvern Iunie 2020 Ministerul Educației, Culturii
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
88

prevederilor Legii nr.154/2018 privind atragerea investiţiilor aprobate și Cercetării


străine în domeniul producţiei de film şi alte opere
audiovizuale

Modificarea Legii presei nr.243/1994, ținînd cont de legislația Proiect de lege aprobat și Iunie 2020 Cancelaria de stat art. 133 din Acordul de
europeană și bunele practici internaționale în domeniu remis Parlamentului Asociere
7.
Transpunerea:
Directiva 2010/13/UE

Modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Proiect de lege aprobat și Iunie 2020 Cancelaria de Stat
Republicii Moldova nr. 174/2018 în scopul interzicerii deținerii remis Parlamentului
cotelor în capitalul social al persoanei juridice din domeniul
serviciilor media audiovizuale de către persoanele alese sau
8. numite în cadrul organelor executive sau ale altor organe de
conducere ale partidului sau ale organizației social-politice

B. SOCIETATEA CIVILĂ

Implicarea plenară a societății civile la elaborarea și Consilii sectoriale Septembrie 2019 Autoritățile administrației Pct. 1.3 din Programul
monitorizarea implementării politicilor publice prin instituirea/ instituite publice centrale de activitate al
actualizarea consiliilor sectoriale (de experți) de cooperare cu Guvernului,
1. societatea civilă în cadrul autorităților publice centrale art.135, Acordul de
Asociere RM-UE

Asigurarea mecanismelor de implicare a societății civile în Listele părților interesate Septembrie 2019 Autoritățile administrației Pct. 1.3 din Programul
procesul decizional prin instituirea/ actualizarea și publicarea actualizate și publicate pe publice centrale de activitate al
2. listelor părților interesate de procesul decizional în cadrul paginile web oficiale ale Guvernului
autorităților administrației publice centrale autorităților administrației
publice centrale

Asigurarea realizării Strategiei de dezvoltare a societății civile Rapoarte anuale, note Februarie 2020 Cancelaria de Stat; Pct. 1.3 din Programul
3. pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru informative semestriale autoritățile administrației de activitate al
implementarea acesteia pentru perioada 2018-2020 elaborate; publice centrale și locale Guvernului,

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
89

număr de ședințe art.135, Acordul de


convocate Asociere RM-UE

Asigurarea implicării reale și efective a societății civile în Proiect de lege aprobat de Februarie 2020 Ministerul Justiției Pct. 1.3 din Programul
procesul decizional prin revizuirea și îmbunătățirea cadrului Guvern și remis de activitate al
normativ privind transparența decizională, inclusiv Parlamentului Guvernului
4.
introducerea obligației instituțiilor publice să supună
dezbaterilor petițiile colective semnate de un număr
semnificativ de cetățeni

Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la Proiect de Hotărîre de Septembrie 2019 Ministerul Justiției; Legea nr. 31/2018
5. atribuirea numărului de identificare de stat (IDNO) Guvern aprobat Agenția Servicii Publice
organizațiilor necomerciale

C. DREPTURILE OMULUI

Consolidarea rolului instituției Avocatului Poporului în Proiect de lege aprobat de Februarie 2020 Ministerul Justiției Planul de acțiuni AA
conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și Guvern și remis UE-RM 2017-2019, pct.
1.
Principiile de la Paris (modificarea Legii nr. 52/2014 cu privire Parlamentului 4, titlul II
la Avocatul Poporului (Ombudsmanul))

Revederea conceptului sistemului execuțional penal prin Raport de evaluare a Iunie 2020 Ministerul Justiției Planul național de
ralierea la modele bazate pe respectarea drepturilor omului, în practicilor privind acțiuni în domeniul
special: aplicarea arestului drepturilor omului
- evaluarea practicilor privind aplicarea arestului și formularea întocmit; pentru anii (PNADO)
recomandărilor în scopul eliminării fenomenului aplicării recomandări formulate și 2018-2022, ob.II pct.5
arestului fără respectarea strictă a garanțiilor prevăzute de proces de implementare a (HP nr. 89/2018)
articolul 5 din Convenția europeană privind apărarea acestora demarat;
drepturilor omului și a libertăților fundamentale; cadru normativ privind Planul de acțiuni
3. - reformarea serviciului medical din sistemul administrației reformarea serviciului privind implementarea
penitenciare; medical modificat și Strategiei de dezvoltare
- promovarea regimului progresiv de executare a pedepselor; aprobat de Guvern; a sistemului penitenciar
- modificarea cadrului legislativ în scopul asigurării proiect de lege privind pentru anii 2016-2020,
monitorizării electronice de către organele de probațiune a modificarea legislației obiectivul general 4
persoanelor care comit acte de violență în familie la etapa de execuțional penale aprobat (Hotărîrea Guvernului
aplicare a măsurilor de protecție victimei de Guvern și remis nr.1462/2016)
Parlamentului

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
90

Asigurarea respectării efective a principiului nediscriminării Proiect de lege aprobat de Februarie 2020 Ministerul Justiției Agenda de Asociere
prin promovarea proiectului de lege pentru revizuirea cadrului Guvern și remis UE-RM 2017-2019,
normativ privind asigurarea egalității și a mecanismului Parlamentului cap. 2.2. (III), PNADO
4. instituțional 2018-2022, pct. 1,
obiectiv 1

Elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de Hotărîre de Guvern Decembrie 2019 Ministerul Justiției
soluționare pe cale amiabilă sau formulare a declarației aprobată
5. unilaterale în cauzele aflate pe rolul CtEDO

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\PAG\PAG-redactat-ro.docx
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire Ia aprobarea
Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire Ia aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii
2019-2020 a fost elaborat de către Cancelaria de Stat în baza propunerilor parvenite de la ministere şi
alte autorităţi administrative centrale. _______ __________
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Potrivit prevederilor Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern şi a HG nr. 610/2018 pentru aprobarea
Regulamentului Guvernului, în termen de 2 luni din data acordării votului de încredere Guvernului,
urmează să fie elaborat şi aprobat Planul de acţiuni al Guvernului. Astfel, prin Hotărîrea Parlamentului
nr.40 din 8 iunie 2019. Legislativul a acordat vot de încredere Guvernului condus de doamna Maia
SANDU aprobînd, totodată. Programul de activitate al acestuia. Prin urmare. Cancelaria de Stat a
demarat, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, procesul de elaborare a Planului de acţiuni
al Guvernului, solicitând ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale propuneri de acţiuni în
acest sens (scrisoarea nr.21-06-3824 din 2 iulie 2019).
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Nu se aplică_________ ___ _____


4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin proiectul actului normativ respectiv se aprobă Pianul de acţiuni al Guvernului pentru anii
2019-2020 cu indicarea acţiunilor specifice ce urmează a 11 realizate în vederea realizării obiectivelor
din Programul de activitate al Guvernului, cu stabilirea autorităţilor responsabile de executarea
acţiunilor, termenelor de realizare, indicatorilor de progres. Acţiunile propuse vizează toate sferele de
competenţă ale Executivului. De asemenea, actul normativ stabileşte modalitatea de raportare şi
monitorizare a realizării Planului de acţiuni respectiv.
Eiste de menţionat, că pînă la moment existau 2 planuri de acţiuni, aprobate prin acte
guvernamentale distincte, şi anume: Planul de Acţiuni al Guvernului, care vine întru realizarea
Programului de activitate al Guvernului şi Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere RM-UE. în procesul de implementare a acestor documente s-a observat că, deşi ele conţin
practic acţiuni identice, diferenţa majoră fiind în cele mai multe cazuri gradul de detaliere a anumitor
acţiuni, existenţa lor separată creează numeroase deficienţe, care în final afectează atît nivelul de
implementare a acestora, dar şi calitatea informaţiei primită de la ministere privind realizările obţinute.
Cu titlu de exemplu putem relata nesincronizarea termenilor limită, dar şi a responsabililor de
implementare pentru aceleaşi acţiuni, dispersarea resurselor necesare implementării, coordonarea
insuficientă a procesului de implementare, dublarea eforturilor de monitorizare şi raportare asupra
activităţilor realizate, dar şi contradicţii în informaţia privind realizările obţinute.
Astfel, avînd la bază experienţa menţionată, s-a considerai judicios să fie elaborat un singur Plan
de acţiuni, elaborat în baza priorităţilor Programului de activitate al Guvernului şi a prevederilor
Acordului de Asociere RM-UE, dar şi a prevederilor Memorandumului/eondiţionalităţilor cu
FMI/BM, care să ghideze activitatea întregului Guvern şi pentru implementarea căruia să fie
concentrate toate resursele disponibile.___________ ___ _______________________ _____________
5. Fundamentarea economico-financiară

Nu se aplică._____________ _____________________________ __
6. Modul de incorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
*

Aprobarea proiectului nu atrage după sine necesitatea modificării sau abrogării de acte normative în
sensul aducerii acestora în concordanţă. Totodată, Planul de acţiuni, care urmează să fie aprobat,
planifică elaborarea şi aprobarea de acte normative în vederea realizării Programului de activitate al
Guvernului, implementării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, precum
şi în cadrul Memorandumului/condiţionalităţilor cu fondul Monetar PMI/BM.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
proiectul a fost supus consultărilor publice prin plasarea acestuia pe pagina web: particip.gov.md.
Suplimentar au fost organizate consultări publice pe platforma Cancelariei de Stat şi a ministerelor, de
asemenea au avut loc întrevederi cu reprezentanţii autorităţilor locale (CALM).

8. Constatările expertizei anticorupţie

Nu se aplică____________________________
9, Constatările expertizei de compatibilitate

Nu se a p l i c ă _________ _
10, Constatările expertizei juridice

Nu se aplică_________________
11. Constatările altor expertize

Ni^se aplică

Secretar general al Guvernului Andrei SPÎNU


A