Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŞUGAG

,,CARTEA – LABIRINT DE OGLINZI SAU


CALEA CĂTRE SINE”

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:


ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŞUGAG
Adresa completă: str. Valea Frumoasei, nr. 169, jud. Alba
Nr. de telefon/fax: 0258746105
Site şi adresă poştă electronică: sugagscoala@yahoo.com
Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): prof. Nicoară Ileana, director,
Dănilă Andreea-Maria, prof. de limba şi literatura română, coordonator,
danilaandreeamaria@yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului:


,,CARTEA – LABIRINT DE OGLINZI SAU CALEA CĂTRE SINE”
B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul
dumneavoastră)
a. cultural - artistic
b. tehnico - stiintific
c. sportive - turistic
d. cetatenie democratică
e. altele (literar-artistic)

C. REZUMATUL PROIECTULUI:
Proiectul vizează valorificarea experienţei de lector în rândul tinerelor generaţii. Lectura poate
fi parte a înţelegerii conştiente sau prin joc, a lumii în unitatea ei. Proiectul îşi propune eliberarea
sinelui din constrângerile şi graniţele unor lecturi inocente, ce nu depăşesc sfera de înţelegere pur
formală a textului. Cunoaşterea temeinică a lumii de dincolo de ,,marele ascuns”, este reprezentată la
nivel microcosmic prin însuşi actul citirii. A reflecta asupra sinelui citind, înseamnă asumarea fiinţei ca
şi parte a universului.
Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează
necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui prin lectură să se prindă în acest miraj al
perceperii lumii prin prisma universurilor fictive ca şi metafore revelatorii ale realităţii înconjurătoare.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor V-VIII, cât şi profesorii din
învăţământul preuniversitar care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse (aproximativ
de elevi). Cele două activităţi ale proiectului, „Eu şi cartea” şi Concursul ,,Cartea – labirint de
oglinzi sau calea către sine” vizează schimbul de experienţe, bune practici între parteneri, precum şi
manifestarea talentului creativ ca revelare a experienţelor lecturii. Activităţile sunt destinate elevilor
implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate de participanţi/concurenţi).

PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument, justificare, context (analiză de nevoi):

Pentru unii dintre noi lectura nu este o utopie. Mai mult decât atât, cartea cu ,,slove de
foc”devine un ritual al cunoaşterii, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Suntem unde vrem şi
când vrem. Logosul ne leagă fie de începuturile ancestrale, fie de viitorul prea mecanizat, pulverizând
fiinţa în nemărginirea universul imaginar, sau dimpotrivă reuneşte cosmosul fragmentar chiar înăuntrul
fiinţei noastre.

Proiectul este iniţiat ca şi un demers al nevoii de provocare la lectura. Astfel, se vor aborda şi
unele deficienţe întâmpinate (tot mai des!) în rândul exerciţiilor de scriere. Se vor urmări atât
problemele de scriere din punct de vedere ortografic şi de punctuaţie, dificultăţile în exprimare, dar şi
metode de scriere creativă care să acceseze fondul interior şi originalitatea copiilor. Mai mult decât
atât, talentul elevilor implicaţi, cât şi al profesorilor, vizează şi domeniul artelor vizuale, iar mai apoi
activităţile interdisciplinare vor accentua capacitatea elevilor de a face analogii prin transferul de
competenţe şi informaţii de la o disciplină la alta. De asemenea, competenţele de comunicare şi inter-
relaţionare vor fi dezvoltate în cadrul unor activităţi ce vor stârni curiozitatea, capacitatea de muncă în
echipă şi abilităţile de exprimare prin fiece formă de artă.

Diversele activităţi propuse în cadrul proiectului valorifică exerciţiul aprioric al lecturii şi


manifestraea sinelui în raport cu lumea cărţii printr-o altfel de abordare sau o extindere dincolo de
orele de curs.

D.2. Obiectivul general /scopul


Stimularea potenţialului creator al copiilor cu aptitudini artistic-literare din şcoli, cluburi şi
palate ale copiilor, implicarea lor în activităţi de creaţie, dezvoltarea simţului estetic.

D. 3. Obiectivele specifice ale proiectului

 Valorificarea valenţelor actului lecturii;


 Stimularea originalităţii, a exprimării sinelui prin cuvânt sau culoare, dezvoltarea abilităţilor
artistice.

 Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare, transdisciplinare care să cultive deschiderea spre


creativitate;

 Formarea, dezvoltarea şi promova competenţe cheie necesare în secolul XXI (responsabilitate


şi capacitate de adaptare, competenţe de comunicare, creativitate şi curiozitate intelectuală,
gândire critică şi gândire sistemică, informaţii şi abilităţi media, capacităţi de colaborare şi
interpesonale, identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor, auto-formare,
responsabilitate socială).

2
 Subordonarea demersurilor celor cinci piloni ai învăţării: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a
învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi, a învăţa să fii, a învăţa să te transformi pe tine pentru a
schimba societatea;

 Realizarea unui schimb de experienţă între şcoli;

D. 4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:


Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul preuniversitar, nivelul gimnazial, profesorii
care îndrumă elevii implicaţi în proiect.
Comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi, locală/regională/naţională organizarea
Concursului ,,Cartea – labirint de oglinzi sau calea către sine” şi prin mediatizarea acestuia.

D. 5. Durata proiectului (când începe şi când se termină):


Proiectul se va desfăşura de pe durata anului şcolar 2011-2012, începând cu data aprobării lui
de către ISJ Alba şi se va finaliza după trimiterea raportului de autoevaluare către inspectorul educativ
şi către inspectorii de specialitate.

D.6. Descrierea activităţilor:


Etapele proiectului:
1. Încheierea de parteneriate – noiembrie – decembrie 2011
2. Derularea activităţilor – ianuarie 2012 – aprilie 2012
3. Evaluarea proiectului – mai 2012

Activităţi derulate în timpul implementării proiectului:


a. Activitatea numărul 1
b. Titlul activităţii „Eu şi cartea”
c. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie-februarie 2011
d. Locul desfăşurării: în fiecare dintre instituţiile şcolare partenere
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, presă
etc.
f. Descrieţi pe scurt activitatea: Activitatea va îmbrăca forme diverse, în funcţie de
inventivitatea şi viziunea asupra cărţii a elevilor şi profesorilor din fiecare instituţie (se pot organiza
spectacole de teatru, muzică, dans; expoziţii de pictură, artă plastică; concursuri de confecţionare de
afişe care să provoace la lectură, semne de carte, realizare de coperte, felicitări, măşti etc, ateliere de
creaţie, cercuri de lectură, materiale multimedia etc). Activităţile vor fi diseminate atât în presa locală,
cât şi între instituţiile partenere prin crearea unui spaţiu web care să facă posibil acest lucru. În
perioada februarie-martie, instituţiile partenere vor face schimb de bune practici din timpul desfăşurării
activităţii.
g. Responsabil: profesorul/profesorii coordonatori din fiecare instituţie parteneră
h. Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi.
Modalităţi de evaluare:
a. Evaluare internă:
 Observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii, părinţii se implică în
derularea activităţii de proiect.
 Numărul de participanţi la activitate.
 Impactul activităţii în mass-media.
 Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului.
3
b. Evaluare externă:
 Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Alba după finalizarea proiectului.
 Impactul activităţii în mass-media.

a. Activitatea numărul 2
b. Titlul activităţii: Concursul ,,Cartea - labirint de oglinzi sau calea către sine”
c. Data/perioada de desfăşurare: martie-aprilie 2012
d. Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII Şugag.
e. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc.
f. Descrieţi pe scurt activitatea:
Şcoala cu clasele I-VIII va disemina rezultatele concursului ,,Cartea - labirint de oglinzi sau
calea către sine” prin realizarea unor expoziţii care să valorifice creativitatea elevilor, respectiv a
profesorilor.
Concursul va cuprinde trei secţiuni, după cum urmează:
1. Secţiunea Creaţie literară (elevi şi profesori), cu subsecţiunile: poezie, eseu reflexiv pe
tema ,,Geneza cărţii”.
2. Secţiunea Arte vizuale (elevi şi profesori): desen pe tema ,,Cartea cărţilor”.
3. Secţiunea Literatură şi imagine (elevi şi profesori): caligramă, pictopoezie, colaj pe
tema ,,Fiinţa lecturând”

Responsabil: organizatorii.

Beneficiari: elevi, cadre didactice, comunitatea locală/regională.

Modalităţi de evaluare:

Evaluare internă:
 Observarea sistematică a modului în care elevii, profesorii, părinţii se implică în
derularea concursului şi a simpozionului.
 Numărul de participanţi la concursul ,,Cartea – labirint de oglinzi sau calea către sine”.
 Numărul de premii acordate participanţilor la concurs.
 Impactul activităţii în mass-media.
 Chestionar on-line aplicat participanţilor.
 Raportul de autoevaluare.

Evaluare externă:
 Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Alba după finalizarea proiectului.
 Impactul activităţii în mass-media.

C.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de


evaluare a acestor rezultate
Rezultate cantitative:
 Materiale multimedia, eseuri, expoziţii de desene, fotografii etc., inspirate de temele
abordate.
 Afişe şi pliante de prezentare a proiectului multiplicate pentru fiecare instituţie
implicată în proiect.
 Site-ul proiectului/blog

Rezultate calitative:
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor şi profesorilor participanţi la activităţile
proiectului.
4
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune prin implicarea activă şi
creativă în rezolvarea sarcinilor propuse.
 Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu şcolile şi instituţiile partenere.
 Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, regional, naţional.

Metodele de evaluare a acestor rezultate vor fi din aria metodelor alternative:


 Jurnalul reflexiv.
 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului.
 Înregistrări video.
 Portofoliul.

C.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului

I. Evaluare iniţială:
 Constatarea nevoii de a organiza activităţile educative într-o manieră atractivă.
 Nevoia de a implica elevii şi cadrele didactice într-o activitate interdisciplinară,
organizată unitar la nivelul instituţiei.
 Atragerea de instituţii partenere.

II. Evaluare formativă:


 Constituirea unei echipe de monitorizare (profesorii coordonatori, directorii instituţiei).
 Elaborarea unei fişe de monitorizare a rezultatelor proiectului.
 Urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, a respectării sarcinilor, a
gradului de atingere a obiectivelor până la momentul respectiv, a impactului asupra grupului ţintă.
 Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză.

III. Evaluarea finală:


 Chestionare aplicate elevilor şi profesorilor implicaţi.
 Jurnal de impresii.
Indicatori cantitativi:
 Elevi şi profesori din instituţiile şcolare implicate în proiect
Indicatori calitativi:
 Creşterea numărului de elevi care fac din lectura un act reflexiv, de autocunoaştere şi
cunoaştere a lumii.
 Îmbunătăţirea comunicării în interiorul grupului de elevi şi în relaţia profesor-elev.
 Valorificarea aptitudinilor creative.

C.9. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului


Beneficiari direcţi:
 Elevi din instituţiile şcolare implicate în proiect.
 Profesorii implicaţi în proiect, părinţii etc.

Beneficiari indirecţi:
 Comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi şi prin mediatizarea proiectului.

C.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea/ sustenabilitatea proiectului

Continuitatea proiectului are în vedere organizarea în fiecare an şcolar a Concursului


,,Cartea – labirint de oglinzi sau calea către sine”, cooptarea altor instituţii de învăţământ sau de
5
cultură, obţinerea de sponsori pentru finanţare, extinderea grupului ţintă.

C.11. Menţionaţi activităţile de promovare/ mediatizare şi de diseminare pe care


intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
Activităţile de diseminare şi promovare a proiectului se vor desfăşura la mai multe niveluri
astfel:
La nivelul instituţiilor implicate în proiect:
 Promovarea prin afiş de prezentare şi pliante.
 Diseminarea în cadrul activităţilor de comisie metodică/ a cercurilor pedagogice şi în
cadrul lectoratelor cu părinţii

La nivelul comunităţii locale:


 Invitarea la activităţile desfăşurate a părinţilor, a unor personalităţi locale, a altor
profesori colegi din instituţii şcolare partenere în proiect.

La nivel naţional:
 Postarea de fotografii realizate în timpul activităţilor în cancelaria virtuală
(www.didactic.ro).
 Postarea de informaţii pe site-urile fiecărei instituţii implicate în proiect.
 Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video etc pe diferite site-uri
educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com, www.slideshare.com).

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu
comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie:

Instituţii implicate în proiect:

Parteneriatul cu instituţiile şcolare din mediul preuniversitar are în vedere mediatizarea


concursului, îndrumarea elevilor care vor participa la Concursul ,,Cartea – labirint de oglinzi sau calea
către sine”, precum şi participarea profesorilor în calitate de evaluatori etc.
Parteneriatul cu ISJ Alba şi CCD Alba urmăreşte promovarea concursului la nivel local, prin
apelul lansat de inspectorii de specialitate, diseminarea rezultatelor/produselor finale.

DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2012

Fonduri Finanţare
proprii solicitatăM Finanţări anterioare pe
ECT 2011 Total acelaşi proiect (anul 2010)
Nr. Descrierea RON sumă
crt. cheltuielilor RON Surse MECT TOTAL
proprii 2011

Premii şi ron
1 diplome
Rechizite, ron
materiale
afişe,
2 costume etc.
3 Dischete, CD- ron -
uri
6
Aparat - -
4 fotografiat
TOTAL RON ron

G. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MECTS, doresc ca proiectul


să fie inclus în CAE:
a. DA

ANEXA 1

Regulament de desfăşurare a Concursului ,,Cartea – labirint de oglinzi sau calea către sine”

1. Înscrierea participanţilor
Înscrierile se vor face prin e-mail la următoarea adresă : danilaandreeamaria@yahoo.com
- prin trimiterea formularului de înscriere până la data de 20 decembrie 2011.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

2. Precizări specifice secţiunilor

SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ

 Pot participa elevi (ciclul gimnazial, clasele V-VIII) şi profesori. Textele trimise nu trebuie să
mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate. În cazul în care nu se va
respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
 Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii
atrage eliminarea lucrării din concurs.
 Pentru subsecţiunea poezie fiecare concurent poate participa cu un număr de două poezii, pe
tema ,,Geneza cărţii”, indiferent de numărul de strofe.
 Pentru subsecţiunea eseu reflexiv fiecare concurent poate participa cu un eseu, pe tema ,,
Geneza cărţii” (de 2-3 pagini elevi, respectiv 4-5 pagini profesori), valorificând impresii, trăiri
proprii raportate la actul lecturii ca exerciţiu osmotic eu-carte.

SECŢIUNEA LITERATURĂ ŞI IMAGINE

 Tema generală a secţiunii este „Fiinţa lecturând”.


 Pot participa elevi (clasele V-VIII) şi profesori respectându-se precizările din prezentul
regulament, pentru fiecare secţiune.
 Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost premiate la vreo manifestare similară sau publicate.

SECŢIUNEA ARTE VIZUALE

 Desenele cu tema ,,Cartea cărţilor” trebuie realizate în format A4/A3.


 Tehnica prin care se vor realiza aceste lucrări este la alegerea participanţilor (acuarelă, grafică,
tuş etc.).

 Pe verso se va nota: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
7
Notă! Profesorii participanţi cu lucrări plastice vor nota pe verso: titlul lucrării, numele şi prenumele,
şcoala, localitatea, judeţul, completând în prealabil fişa de înscriere (pentru profesori)

 Lucrărilor premiate vor fi obiectul unei expoziţii în cadrul şcolii aplicant.

Notă! Materialele nu se returnează!

Materialele vor fi trimise prin poştă pe adresa Şcolii cu clasele I-VIII Şugag: Str. Valea
Frumoasei, nr. 169, cod 517775, Alba, iar lucrările vor fi trimise online pe adresa de email
danilaandreeamaria@yahoo.com, până la data de 6 aprilie 2012.
Nu se percepe taxă de participare. Se solicită participanţilor trimiterea către instituţia şcolară
organizatoare a unui plic format A4 autoadresat şi timbrat corespunzător.
Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni se vor acorda Premiile I, II şi III şi câte un Premiu
special. Toţi participanţii vor primi diplome în format electronic, iar cadrele didactice îndrumătoare vor
primi adeverinţe.

Notă: Participarea este indirectă, prin trimiterea lucrărilor/materialelor până la data limită de 6
aprilie 2012.

Persoană de contact:

 prof. Dănilă Andreea-Maria – telefon: 0744347084

e-mail:danilaandreeamaria@yahoo.com

ECHIPA DE PROIECT:

 Coordonator echipă, prof. Dănilă Andreea-Maria


 Coordonator secţiunea Creaţie literară, prof. Dănilă Andreea-Maria

 Evaluatori preselecţie, secţiunea Creaţie literară, prof. Rusneac Anca, Panfiloiu Diana

 Coordonator secţiunea Arte vizuale, prof. Dănilă Andreea-Maria

 Coordonator secţiunea Literatură şi imagine, prof. Dănilă Andreea-Maria

 Evaluatori preselecţie, secţiunea arte vizuale: prof. Dicu Georgeta, prof. Gyalay
Alexandrina, prof. documentarist Totoian Irina

 Director, prof. Nicoară Ileana

8
Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – ELEVI

CONCURS DE CREAŢIE LITERAR-ARTISTICĂ


,,CARTEA – labirint de oglinzi sau calea către sine”

Unitatea şcolară
________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Cadrul didactic participant
________________________________________________________________________
Specialitatea: ____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic (unde vor fi trimise diplomele)
________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic:
Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea
crt.

9
Anexa 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – PROFESORI

CONCURS DE CREAŢIE LITERAR-ARTISTICĂ


,,CARTEA – labirint de oglinzi sau calea către sine”

Unitatea şcolară
________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Cadrul didactic participant
________________________________________________________________________
Specialitatea
________________________________________________________________________
Titul lucrării
________________________________________________________________________
Secţiunea
________________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic (unde vor fi trimise diplomele)
________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic:

10
Anexa 4

Şcoala cu clasele I-VIII ŞCOALA .....................................


Localitatea Şugag ..........................................................
Judeţul Alba .........................................................
Nr. .................. din ......................... Nr. ................. din .............................
Director, Director,

prof. Nicoară Ileana .......................................................


L S .......................... L S ...............................................

ACORD DE PARTENERIAT

,,CARTEA – labirint de oglinzi sau calea către sine”

1. Părţile contractante:
A) Şcoala cu clasele I-VIII, loc. Şugag, str. Valea Frumoasei, nr. 169, Judeţul Alba,
reprezentată prin Director-prof. Nicoară Ileana, respectiv prof. Dănilă Andreea-Maria , în calitate
de Aplicant (coordonator)
B) ŞCOALA .................................................................................................................. ..............
............................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….………………, respectiv înv./inst./prof.
……………………………………………………………………………… în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin intermediul
concursului ,,CARTEA – labirint de oglinzi sau calea către sine”.
3. Grup ţintă: elevii claselor V-VIII din ţară.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea proiectului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele participanţilor premianţi;

11
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:


- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este
valabil în perioada anului şcolar 2011 – 2012.

12

S-ar putea să vă placă și