Sunteți pe pagina 1din 2

Competenţe Competenţe specifice: Categorii de activităţi:

generale
I.Competenţe  Utilizarea adecvată a I.1.Cunoaşterea şi selectarea
metodologice conceptelor unităţilor de conţinut specific;
şi teoriilor din ştiinţele educaţiei I.2. Proiectarea activităţii de
(abordări interdisciplinare, didactica învăţare pentru durate medii
generală şi a specialităţii, psihologie, (semestere) şi mari (an
filosofia educaţiei, noile educaţii în şcolar);
“societate cunoaşterii”); I.3. Proiectarea unei unităţi de
 Aplicarea conceptelor şi teoriilor învăţare;
moderne privind formarea capacităţilor I.4. Curriculum la decizia
de cunoaştere; şcolii;
 Proiectarea conţinuturilor I.5. Integrarea materialelor şi
instructiv-educative; auxiliarelor didactice în
 Organizarea adecvată a procesul de învăţământ;
activităţilor didactice în funcţie de tipul I.6. Managementul factorilor
de lecţie dominant; implicaţi în situaţiile de
 Utilizarea metodelor şi învăţare;
strategiilor de predare adecvate I.7. Antrenarea capacităţii de
particularităţilor individuale/ de grup, învăţare;
scopului şi tipului lecţiei; I.8. Participarea la activităţi
 Stabilirea materialelor şi metodico-ştiinţifice şi de
auxiliarelor didactice utilizate în cercetare specifică/pe
activităţile de învăţare; domenii.
 Utilizarea optimă a factorilor
spaţio-temporali în vederea eficientizării
procesului instructiv-educativ;
 Manifestarea unei conduite
metodologice inovative în plan
profesional;
 Realizarea activităţilor
instructiv-educative.
II. Competenţe de  Stăpânirea conceptelor şi II.1. Comunicarea cu elevii;
comunicare şi teoriilor moderne de comunicare: II.2. Comunicarea cu adulţii
relaţionare orizontală/verticală; complexă totală (cadrele didactice / părinţii /
(ectosemantică); multiplă; diversificată comunitatea).
şi specifică;
 Manifestarea comportamentului
empatic şi a “orientării helping”;
 Accesarea diverselor surse de
informare în scopul documentării;
 Proiectarea, conducerea şi
realizarea procesului instructiv-educativ,
ca act de comunicare;
 Realizarea unor proiecte comune
şcoală-familie-comunitate.
III. Competenţe  Proiectarea evaluării (faze, III.1. Evaluarea
de evaluare a forme, tipuri); instrumentelor de evaluare;
elevilor  Utilizarea strategiilor adecvate III.2. Aprecierea şi evaluarea
de evaluare individuală/de grup; rezultatelor şcolare;
 Elaborarea instrumentelor de III.3. Antrenarea gândirii
evaluare în funcţie de scop şi critice.
particularităţile individuale/de grup;
 Utilizarea metodelor specifice
gândirii critice.

S-ar putea să vă placă și