Sunteți pe pagina 1din 5

Studii:

-calificare de specialitate
-alte cerinte specifice �cursuri de perfectionare pe profil

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


Responsabilitati: raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a prestatiei,
de bunurile incredintate in folosinta.

a. sarcini generale conforme cu Regulamentul de ordine interioara al centrului.


b. sarcini speciale
Primeste clientii care intra in firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la acomodarea acestora.
Informeaza clientii asupra programului de functionare, a altor prestatii din centru, indiferent daca tin sau
nu de compartimentul manichiura.
Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii: manichiura, pedichiura,
scoaterea bataturilor, masaj obligatoriu dupa manichiura si pedichiura, pictura unghiilor, aplicare de
unghii false, parafinoterapie maini.
Supravegheaza in permanenta clientii, preocupandu-se de buna lor deservire si informare profesionala
corecta.
Asigura integral toate tehnicile de lucru necesare clientului.
Raspunde cu promptitudine la solicitarile clientului.

Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.


Asigura si raspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea tuturor masurilor de igiena.
Asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor din inventarul preluat in folosinta :
aparatura, mobilier, consumabile (oja, acetona, vata, produse aferente desfasurarii activitatii in cele mai
optime conditii, etc�)
Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea corecta a resturilor
si deseurilor.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru
pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
Se ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educatie
continua ci conform cerintelor postului.
Indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si de economisire a
energiei electrice.
FIŞĂ DE POST – MANICHIURIST - PEDICHIURIST
DENUMIREA POSTULUI: MANICHIURIST – PEDICHIURIST
RELAŢII IERARHICE
: este subordonat
AdministratoruluiRELAŢII DE COLABORARE:
cu
personalul de execuţie al firmeiACTIVITĂŢI PRINCIPALE-DOMENII DE
COMPETENTA :. A D M I N I S T R A T I V E
1.1
Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie delista de
preturi;
1.2
Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor;1.3
2.
COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM siPCI
2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta
c u promptitudine sefului ierarhic;2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie
corespunzator din punct devedere igienic;2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie,
pentru a evita accidentele;2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de
functionare;2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda;2.6 In
timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata;2.7 Instrumentele si aparatele se
controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului;2.8 Instrumentele taioase se manevreaza
cu mainile uscate;2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie
foarte binecunoscute;2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la
incheierea zilei demunca;2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui
incendiu;2 . 1 2 S i t u a t i i l e c r i t i c e s u n t a p r e c i a t e c u d i s c e r n a m a n t s i s e a d u c l a
c u n o s t i n t a persoanelor abilitate cu promptitudine2.13 Acorda cu promptitudine masurile de
prim ajutor in caz de accident
3.
DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala

SCOPUL POSTULUI
:
Titularul postului are rolul de a asigura buna executare alucrarilor de manichiura-
pedichiura in concordanta cu dorinta clientului sirespectand cu strictete regulile de igiena
si tehnicile de lucru.

FIŞĂ DE POST – MANICHIURIST - PEDICHIURIST


3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil,ori de cate ori
au loc;3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate
4.
IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA
4.1Chiuveta si masa de lucru se spala si
s e d e z i n f e c t e a z a d u p a t e r m i n a r e a fiecarei lucrari, cu materiale
adecvate;4 . 2 O g l i n d a s e c u r a t a o r i d e c a t e o r i e s t e n e c e s a r ;
4.3
Scaunul si masa de lucru se curata dupa fiecare lucrare;4 . 4 P a r d o s e a l a s e m a t u r a
dupa fiecare lucrare;
4.5
Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic,cu solutii specifice;
4.6
Lenjeria de protectie (prosoape,etc..) se schimba la fiecare client, aceasta sesterilizeaza periodic
prin metode specifice (termice sau
chimice);4 . 7 C u n o s t i n t e m i n i m e d e d e r m a t o l o g i e ( d e r e c u n o
a s t e r e a d e r m a t o z e l o r , negilor, alunitelor)
5 . I N S T R U M E N T E
5.1 Instrumentele se aleg in functie de tipul lucrarii de executat;5.2 Instrumentele se curata si se
dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare;5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte
mare atentie, evitand producerea deleziuni
clientului;5 . 4 A p a r a t e l e e l e c t r i c e s e u t i l i z e a z a c u a t e n t i e p e n t r u e v i t a r e a s u p
r a i n c a l z i r i i , conform instructiunilor de utilizare;
6 . M A T E R I A L E
6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie);6.2 Materialele
se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfelincat sa permita
utilizarea lor rapida;6 . 3 M a t e r i a l e l e s e a l e g c u d i s c e r n a m a n t i n f u n c t i e d e t i p u l
l u c r a r i i d e e x e c u t a t stabilita cu clientul;6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie,
respectand modul lor de utilizare;
7.
PLANIFICARE: programarea clientelei
7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale;7.2 Se identifica
posibilitatile de servire in functie de programarile existente si seprezinta clientului, cu
solicitudine, posibilitatile de programare;7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu
atentie in agenda de lucru

FIŞĂ DE POST – MANICHIURIST - PEDICHIURIST


8 . P R O D U C T I E 8.1 Executarea manichiurii si pedichiurii
8.1.1 Executarea manichiurii/pedichiurii se face conform cerintei clientul
u i s i caracteristicilor unghiilor;
8.2 Executarea masajului pentru maini si picioare
8.2.1 Pregatirea clientului pentru masaj se face prin asezarea acestuia intr-o pozitiecomoda;8.2.2
Masarea se executa aplicand tehnicile de lucru utilizand produse specificeconform
cerintelor clientului ;
8.3Finisarea manichiurii si pedichiurii
8.3.1 Dezinfectarea unghiilor se face cu constiinciuozitate, pentru elimina
r e a riscului de infectare si pentru degresare;8.3.2 Alegerea tipului de lac se face prin
consultarea cu clientul;8.3.3 Aplicarea lacului se face in conformitate cu forma
unghiei, in strat uniform sifin;
9.
RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei
9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate;9.2 Modul de
adresare este in concordanta cu statutul
clientului;9 . 3 . D o r i n t a c l i e n t u l u s e s t a b i l e s t e p r i n i n t r e b a r i a d e c v a t e
s i i n f u n c t i e d e comentariile sale;9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai
experimentat in cazul in care secer servicii mai complexe;9.5. Se ofera clientului sfaturi si
solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentrucare se pregateste clientul;9.6. Clientul este
instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unoranomalii, fiind sfatuit eventual
cum sa le trateze;9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale
siinstrumente ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor;9.8.
Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiilegasite pentru
remedierea nemultumirii;9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii;
RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

Răspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor

Răspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor


FIŞĂ DE POST – MANICHIURIST - PEDICHIURIST

Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)

Răspunde de condiţiile de igienă privind pastrarea materialelor si igienapostului de


lucru

R ă s p u n d e d e r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r ş i d e s a t i s f a c e r e a c e r i n ţ e l o r cli
entului

Răspunde de supravegherea posturilor de lucru

Respectă instrucţiunile verbale şi scrise date de


superioriA d o p t ă p e r m a n e n t u n c o m p o r t a m e n t î n m ă s u r ă s ă p r o m o v e z e i m a g i n
e a ş i interesele firmei
AUTORITATEA POSTULUI:

U t i l i z e a z ă c o r e c t , c o n f o r m i n t r u c t i u n i l o r p r o d u c a t o r i l o r , e c h i p a m e n t e , cons
umabile şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă

Solicită şefului ierarhic ordinea de desfăşurare a sarcinilor de serviciu


Aprobat,Administrator Titular de post
… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … . . …
… . … … … … … … …
… … . . … … … … …
… … … … … … … … …
. . Data………………….Data…………………………………….
SPECIFICAŢIILE POSTULUINIVEL DE STUDII:
minim scoala profesionala, eventual liceul
EXPERIENŢĂ:

Nu este obligatorie

Au prioritate persoanele cu experienţă în domeniu

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

Percepţie vizuală

Atenţie: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate

Rapiditate

Spirit practic

Coordonare manuală bună

FIŞĂ DE POST – MANICHIURIST - PEDICHIURIST


Memorie vizuală bună

Abilităţi de comunicare

Capacitate de a lua decizii

Persoană de încredere

Implicare în activitate

Dorinţă de a munci

Capacitatea de a se descurca în condiţii de stres

Rezistenţă la sarcini repetitive

Rezistenţă la oboseală

Capacitatea de a munci în echipă

Autocontrol mediu

Aspect fizic plăcut

Motivaţie
SOLICITĂRI FIZICE:

Rapiditate în realizarea sarcinilor


SOLICITĂRI PSIHICE:

Solicitare a atenţiei vizuale, auditive

Solicitarea memoriei vizuale, auditive

Rezistenţă la stres

Muncă rutinieră

Responsabilitate în deciziile luate

Cerinţe de realizare a unor activităţi minuţioase

Cerinţe de adoptare a unei atitudini de corectitudine şi de amabilitate petot parcursul programului


de servire a clienţilor

Solicitări permanente din partea clienţilor