Sunteți pe pagina 1din 9

DATA:

CLASA: a IV-a
PROPUNATOR: IONESCU MARIA PAULA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Probleme
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin metoda comparatiei
TIPUL DE LECŢIE: transmitere şi dobândire de noi cunoştinţe

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :
2.6. - să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă
3.1. - să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme
4.1. - să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice
4.3. - să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea de probleme

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
COGNITIVE:
OC1 –să efectueze mintal exerciţiile de calcul oral propuse;
OC2 – să asocieze corect expresiile matematice cerute cu operaţiile potrivite;
OC3 – să rezolve rapid şi corect probleme propuse la calculul mintal scris;
OC4 – să enunţe corect întrebarea potrivită pentru o problemă ilustrată dată;
OC5 – să identifice corect datele cunoscute şi necunoscute într-o problemă dată;
OC6 – să alcătuiască probleme pe baza unui exercitiu dat;

AFECTIVE:
OA1- să evalueze şi autoevalueze corect munca lor si pe cea a colegilor;
OA2- să participe activ la activităţile desfăşurate ;
PSIHO-MOTORII:
OM1 - să mânuiască corect instrumentele de scris;
OM2 - să adopte o poziţie corespunzătoare în bancă pe tot parcursul lecţiei.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. RESURSE PROCEDURALE :
a)Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia,exerciţiul, munca independentă, problematizarea,
b)Forme de organizare : individual, frontal, pe echipe.
2. RESURSE MATERIALE: fişa de lucru,manualul ed. Aramis 2006, flip- chart,problema ilustrată
3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă scrisă,autoevaluare, evaluarea colegilor, aprecieri verbale.
4. BIBLIOGRAFICE:
 Programe şcolare pentru clasa a IV- a, Bucureşti, 2004.
 Metodica predării matematicii la clasele I-IV,V.Cârjan, EDP 1999, ;
 Psihologie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Constantin Cucoş, editura Polirom, 2005
5. RESURSE TEMPORALE : 45 minute
Forme şi
Etapele Resurse Resurse
Obiective Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor tehnici de
lecţiei procedurale materiale
evaluare
Moment Asigur condiţiile optime Se pregătesc conversaţia observarea
organizatoric pentru buna desfăşurare a lecţiei: pentru începerea frontal sistematică
- pregătirea materialelor orei de autoevaluare
didactice matematică.Îşi
- stabilirea liniştii şi ordinii pregătesc pe bancă
Verificarea manualul, caietele, conversaţia caiete observarea
temei Efectuez frontal controlul penarul, lipiciul. frontal instrumente sistematică
calitativ şi cantitativ al temei. de scris autoevaluare
OC1 observarea
Elevii prezintă exerciul sistematică
Calcul mintal oral
caietele la control şi conversaţia autoevaluare
Pentru început am să
citesc frontal tema frontal aprecierea
OC2 propun elevilor să ne încălzim avută pentru acasă. verbală a
puţin minţile pentru a ne
OA1 desfăşura cât mai bine răspunsurilor
Calcul mintal activitatea. Elevii calculează în oferite de
 măriţi cu 13 nr 5 gând spunând apoi elevi
 micşoraţi cu 77 nr 3 rezolvarea şi
rezultatul operaţiei
 măriţi-l de 2 ori pe 7
cerute.
 micşoraţi nr 64 de 8 13+5= 18
ori 77-3= 74
2x7= 14
64:8= 8
OC3 Fac aprecieri generale. exerciţiul fişa de lucru
OM1 munca instrumente autoevaluare
OM2 independentă de scris observarea
individual sistematică

frontal
OC4 conversaţia flip- chart observarea
Astăzi la ora de matematică vom explicaţia planşă cu sistematică
rezolva probleme care se rezolvă Elevii ascultă frontal problema
prin metoda comparatiei, pentru a expunerea făcută de ilustrată aprecierea
ne dezvolta gândirea logico învăţător. problematizarea verbală a
Anunţarea matematică şi pentru a ne Elevii deschid
titlului şi a îmbunătăţii tehnica rezolvării caietele de clasă şi răspunsurilor
obiectivelor problemelor. scriu titlul şi data în oferite de
Scriu titlul şi data la tablă acestea. elevi
Probleme care se rezolva prin
metoda comparatiei
Voi prezenta elevilor o problemă:
Mama cumpara din piata 1 kg de
mere si 2 kg de pere care costa 13 Elevii noteaza
lei,iar vecina cumpara 2kg de problema pe caietul expunerea manualul
mere si 2 kg de pere care costa 16 de clasă. frontal observarea
lei.cat costa un kg de mere si un sistematică
kg de pere? Elevii ascultă şi
Cum aflam cat costa un kg de fac cunoştinţă cu
mere? datele problemei. conversaţia caietele
1kg mere…..+ 2kg pere….13 lei Un elev citeste instrumentele
Dirijarea 2kg mere…...+2kg pere….16 lei problema . de scris
învăţării ………………………………… lipici
16 -13 =3 lei si am aflat cat conversaţia
costa 1kg de mere Elevii rezolva explicaţia
OC5 Deci mama a platit 3 lei pe 1kg problema pe caiete frontal
de mere si 10 lei pe 2kg de pere.
Cat costa un kg de pere ?
10:2 =5lei a platit pe un kg de
pere
Ce metoda am folosit ca să
rezolvăm această problemă? Pt. aceasta problema
am folosit metoda
comparatiei
Voi cere unui elev sa scrie la
tabla problema nr 1 de pe fisa
primita).
Voi citi problema.
Voi cere unui elev să repete şi
acesta problema scrisă pe fişă.
Vom analiza datele cunoscute
în problemă şi a relaţiilor dintre
acestea. Elevii raspund
Ce ştim exact în problemă?

O carte si un stilou costa 17 lei.


Notam 1c +1s=17 lei
Cat costa 3caiete si 3 stilouri
OC5 Scriu în caiete planul de rezolvare conversaţia caietele de observarea
al problemei. explicaţia clasă sistematică
Voi cere elevilor să scrie şi ei în caiete frontal instrumente
planul de rezolvare al problemei de scris aprecierea verbală
tabla a
Analiza conversaţia răspunsurilor
problemei explicaţia oferite de
exerciţiul elevi
OM1 frontal
OM2
3c+3s=17+17+17=51 lei
Iar 3caiete si 5 stilouri costa 71 Cerinta initiala este
lei. sa aflam cat costa un
Care este cerinţa iniţială a problemei? stilou si un caiet
Cat costa un stilou si cat costa un
caiet?
REZOLVARE:
3caiete…….+3 stilouri…..51 lei
OC2 3caiete …….+5stilouri…..71lei
…………………………………
Obţinerea Pentru a vedea
71-51= 20dacă vă descurcaţi
lei costa şi
2 stilouri Elevii rezolva problema din manual
performanţei singuri în rezolvarea problemelor
20:2=10 lei costa un stilou o să
rezolvaţi o fişă în grup, în care va trebui
3caiete……30 lei stilouri…..51lei
să rezolvati o problemă.
Ce operaţie ne cere această expresie?
conversaţia
X=51-30
Asigurarea X=21costa 3 caiete
feed- 21:3=7 lei costa un caiet
backului
OA1 exerciţiul tabla aprecierea verbală
conversaţia caietele a
frontal instrumente răspunsurilor
de scris oferite de
Elevii noteaza tema pt acasa. manualul elevi
Fixarea Se va fixa tema pentru acasă, se vor da
OC6 temei pentru explicaţiile necesare pentru rezolvarea exerciţiul fişa de analiza muncii în
acasă temei. conversaţia evaluare echipă
explicaţia
Moment Apreciei generale asupra activităţii compunerea
OA2 organizatoric desfăşurate pe parcursul orei. de probleme