Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”


Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Nr. din

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numărul fişei postului 3484 din 17.10.2018


Numele şi prenumele cadrului didactic: ............................................................................
Specialitatea: .............................................................................................................
Perioada evaluată: An școlar 2018-2019
Calificativul acordat: ...............................................................................................................

Punctaj acordat Validare


Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluării maxim
evaluare comisie CA profesoral
1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor Studierea aprofundată a curriculumului şcolar 1
activităţii de elaborare a documentelor de proiectare, Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare
2
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile ale elevilor
grupei/clasei. Elaborarea şi predarea la termen a documentelor de
3
proiectare
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a Realizarea de activităţi de proiectare a ofertei educaţionale la
1
ofertei educaţionale la nivelul unităţii. nivelul şcolii (CDȘ, cercuri ale elevilor)
1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. Proiectarea activităţilor şi materialelor didactice care
presupun utilizarea resurselor TIC (soft educaţional, lecţii 2
AEL, prezentări PowerPoint, fişe de lucru, teste etc.)
1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare Întocmirea graficului semestrial al activităţilor
1
corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi extracurriculare
interesele educabililor, planul managerial al Întocmirea documentelor proiective specifice fiecărei
unităţii. activităţi propuse, selectarea şi asigurarea materialelor 2
necesare realizării activităţilor extracurriculare
Asigurarea cadrului optim desfăşurării activităţilor, conform
2
procedurilor în vigoare
Furnizarea dovezilor desfăşurării activităţilor către consilierul
1
educativ
15
1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”
Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluării maxim
evaluare comisie CA profesoral
2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care Selectarea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de predare în
activităţilor asigură caracterul aplicativ al învăţării şi funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi de volumul 2
didactice formarea competenţelor specifice. cunoştinţelor
Folosirea sistematică a metodelor de lucru alternative 2
Corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniile de
1
aplicabilitate practică a cunoştinţelor
Corelarea strategiilor didactice cu conţinuturile şi obiectivele
1
activităţilor
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din Selectarea şi utilizarea manualelor şi a auxiliarelor în
1
unitatea de învăţământ în vederea optimizării concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor
activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC. Utilizarea la clasă a materialelor didactice adecvate 1
Utilizarea resurselor TIC (soft educaţional, lecţii AEL,
prezentări PowerPoint, fişe de lucru, teste etc.) în procesul de 2
predare-învăţare
2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate în
1
activităţilor realizate. cadrul comisiilor metodice şi/sau a grupurilor de lucru
2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor Organizarea activităţilor extracurriculare (min. 3 activităţi –
extracurriculare, participarea la acţiuni de 3p)
7
voluntariat. Participarea la activităţi extracurriculare (min. 4 activităţi –
4p)
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual Dezvoltarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă 1
şi în echipă în vederea formării/dezvoltării Pregătire suplimentară: remedială, pentru performanţă (pe
6
competenţei de „a învăţa să înveţi". baza listelor de prezență)
25
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a Comunicarea criteriilor, procedurilor de evaluare şi a
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor rezultatelor activităţii de evaluare către
învăţării activităţilor de evaluare.  Elevi 1
 Familie 1
 Şcoală 1
Notarea ritmică 1
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi Elaborarea testelor de evaluare predictive 1
comunicarea rezultatelor. Aplicarea testelor predictive 1
Notarea şi interpretarea rezultatelor testelor 2
Realizarea planurilor remediale 2

2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”
Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluării maxim
evaluare comisie CA profesoral
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, Elaborarea instrumentelor de evaluare continuă (teste,
2
inclusiv a celor din banca de instrumente de portofolii, fişe etc.), adaptate nivelului clasei
evaluare unică. Utilizarea instrumentelor de evaluare continuă la clasă,
2
inclusiv simularea examenelor naţionale
Notarea elevilor şi interpretarea rezultatelor
2
Comunicarea rezultatelor evaluării continue
3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării. Includerea autoevaluării ca etapă în demersul didactic 1
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Aplicarea instrumentelor de evaluare a gradului de satisfacţie
2
educaţionali. a elevilor şi a părinţilor
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea
educaţional ca element central al evaluării corespunzătoare a portofoliilor 1
rezultatelor învăţării.
20
4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de Prelucrarea regulamentelor şcolare, a normelor de protecţia
1
clasei de elevi conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
muncii, PSI
activităţilor în conformitate cu particularităţile
Realizarea unui cadru adecvat pentru buna desfăşurare a
clasei de elevi. activităţii, prin stabilirea unor reguli de grup (conduită, 1
atitudini, ambient)
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivului de
2
gestionarea situaţiilor conflictuale. elevi
Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţia profesor-elev,
2
elev-elev, profesor-familie
Efectuarea serviciului pe şcoală 2
Monitorizarea frecvenţei elevilor 1
4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Identificarea situaţiilor specifice apărute în cadrul grupului şi
2
diferenţiată a elevilor. tratarea diferenţiată a acestora
Completarea şi actualizarea bazei de date a elevilor (date
2
personale, de evidenţă şcolară etc.)
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea Identificarea unor exemple de bună practică şi promovarea
2
exemplelor de bună practică. lor în grupul de elevi
15
5. Managementul 5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, Perfecţionarea prin susţinerea de grade didactice (inclusiv 1
carierei şi al didactice şi metodice dobândite prin participarea inspecţii curente sau speciale) sau parcurgerea unor stagii de
dezvoltării la programele de formare continuă/perfecţionare. perfecţionare

3
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”
Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluării maxim
evaluare comisie CA profesoral
personale 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor Susţinere de lecţii demonstrative în cadrul comisiei metodice
1
metodice la nivelul Susţinere de referate
comisiei/catedrei/responsabil. Organizarea concursurilor şi olimpiadelor în şcoală/judeţ
1
/naţional/simulări examene
Participarea în calitate de asistent/însoţitor la concursuri şi
1
olimpiade locale/judeţene/naţionale/simulări examene
Participarea în calitate de evaluator la concursuri şi olimpiade
1
locale/judeţene/naţionale/simulări examene
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului Completarea şi actualizarea permanent a portofoliului
profesional şi dosarului personal. profesional şi dosarului personal. și predarea acestora în 1
termenele stabilite, responsabilului de comisie
Realizarea şi predarea la termen a raportului anual de
1
autoevaluare
5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi Comunicare eficientă cu elevii, personalul şcolii, echipa
1
relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu managerială
elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu Informarea şi consilierea părinţilor
beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile 1
elevilor).
5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice Atitudini morale şi civice conforme cu statutul de cadru
(limbaj, ţinută, respect, comportament), didactic. Promovarea deontologiei profesionale şi a respectul
1
respectarea şi promovarea deontologiei faţă de ceilalţi.
profesionale.
10
6. Contribuţia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte Elaborarea şi coordonarea proiectelor/parteneriatelor
2
dezvoltarea educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. educaţionale
instituţională şi Participare la activităţi în cadrul proiectelor/parteneriatelor
1
la promovarea educaţionale
imaginii unităţii Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţii
şcolare economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de cultură, etc 1

6.2 Promovarea ofertei educaţionale.


Organizarea de activităţi de promovare a ofertei educaţionale 1
Participarea la activităţi de promovare a ofertei educaţionale 1

4
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”
Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Punctaj acordat Validare
Domenii ale Punctaj
Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Auto Evaluare Evaluare consiliul
evaluării maxim
evaluare comisie CA profesoral
6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate
Rezultate obţinute cu elevii la olimpiade, concursuri,
prin participarea şi rezultatele elevilor la
competiţii la nivel judeţean şi naţional (2 p – locul I, 1,5 p – 4
olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi
locul II, 1 p – locul III, 0,5 p - menţiune) ( maxim 4 p)
extracurriculare şi extraşcolare.
6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi Colaborarea cu psihopedagogul şcolar, poliţia de proximitate,
de prevenire şi combatere a violenţei şi ONG-uri, etc.
1
comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar,
familie şi societate.
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de Efectuarea instructajului periodic PSSM, PSI şi ISU pentru
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare / Respectarea 1
cadrul unităţii de învăţământ precum şi a normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de
sarcinilor suplimentare. PSI şi ISU
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a Realizarea de activităţi în comisiile pe domenii la nivelul
2
calităţii la nivelul organizaţiei. şcolii (altele decât comisiile metodice)
Participarea la consiliile profesorale 1
15
TOTAL 100
Se acordă punctaj suplimentar (maxim 10 p) pentru:
- consilier educativ Foarte bine = 100 - 85 p.
- membru CEAC Bine = 84,99 - 71p.
- membru CA Satisfăcător = 70,99 - 61 p.
- responsabil comisie Nesatisfăcător = sub 60,99
- responsabil „Lapte și corn”

Data:
Responsabil comisie
…………………………………..…….
Nume şi prenume: Director,
Cadru didactic evaluat prof. Jîșcanu Bogdan Maricel
…………………………………….…..
5
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”
Comuna Pomîrla, Judeţul Botoşani
Telefon: 0231622817, fax 0231622828, e-mail: anastasiepomirla@yahoo.com
Membri Consiliul de Administrație:
prof. Jîșcanu Bogdan Maricel …………………………
prof. Ionel Cristian Florin …………………………….
prof. Gurzu Constantin …………………………..........
prof. Aiordăchioaie Mărioara ……………………….....
Rusu Marcel …………………………………………
Maxin Nicoleta ……………………………………….
Sîrbu Alina …………………………………….............
…………………………………………………………
…………………………………………………………